{7:1}__1+
{$} பித்தா
Civaṉ who has the name of pittaṉ!
பிறைசூடீ
who wears a crescent on the head!
பெருமானே
God as Civaṉ!
அருளாளா
one who is full of grace!
(1) பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள் துறையுள் அத்தா
the father who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai!
எத்தால் மறவாதே நினைக்கின்றேன்
how do I think of you without forgetting.
உன்னை மனத்து வைத்தாய்
you placed you in my mind (that is the reason).
(எத்தால் மறவாதே நினைக்கின்றேன்
therefore by all means I think of you without forgetting.
உனக்கு ஆளாய்
having become your slave even before.
இனி அல்லேன் எனலாமே
is it proper on my part to argue now that I am not your slave?
[[Variant reading: (1) பெணைத்தென்பால்: this reading will apply to all other verses in this decade]]

{7:1}__2+
{$} வேய் ஆர் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள்துறையுள் ஆயா
the Lord who has the hard of living beings in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river peṇṇai which flows filled with bamboos!
நாயேன்
I, who am as low as the dog.
பலநாளும் மனத்து உன்னை நினைப்பு இன்றி
without thinking of you in my mind for many days during my early age.
பேய்போல் திரிந்து எய்த்தேன்
I have received your grace which is very difficult to get.
உனக்கு ஆளாய்
having become a slave to you who came to bestow on me your grace.
இனி அல்லேன் எனலாமே
is it proper on my part to argue now that I am not your slave?

{7:1}__3+
{$} பொன்னே, மணி(தான்)ஏ, வயிர(ம்)மே பொருது உந்தி மின்ஆர் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள்துறையுள் அன்னே
Civaṉ who is as kind as the mother and who dwells in the temple aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the Southern bank of the river Peṇṇai which pushes gold, diamonds and other precious stones, its waves dashing against both the banks, and which flows with brightness!
மன்னே
Lord!
மறவாதே மனத்துன்னை நினைக்கின்றேன்
I am always thinking of you in mind without forgetting.
உனக்கு ஆளாய்
having become your slave long before.
இனி அல்லேன் எனலாமே
is it proper for me to argue now I am not your slave?

{7:1}__4+
{$} செடி ஆள் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள்துறையுள் அடிகேள்
God in Aruḷtuṟai in Veṇṇai Nallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which is full of splendour!
பெற்றம் ஊர்தீ
who rides on a bull!
உனக்கு ஆளாய்
having been your slave before.
இனி அல்லேன் எனல் ஆமே
Is it proper for me to counter-argue now that I am not your slave?
முடியேன்
(as you clarified my mind removing the inconsistency) I shall not die.
இனிப்பிறவேன்
I shall not be born hereafter.
பெறின் மூவேன்
if I am destined to be born and live in this world I am unable to bear the sufferings of old age.
கொடியேன் பல பொய்யே உரைப்பேணனைக் குறிக்கொள் நீ
you guard me with special care, me I have gone astray from the right path and talk only lies.
[[PP: தேவா சிறியோம் பிழையைப் பொறுப்பாய் பெரியோனே
(campantar, tirumutukuṉṟam (5) (1)]]
[[PP: பிழைத்ததுஎலாம் பொறுத்தருள் செய் பெரியோய் என்றும்
(Nāvukkaracar, tiruvārūr (19) 5)]]
[[PP: பிழைத்தவர் பொறுக்கை எல்லாம் பெரியவர் கடமை
வெறுப்பனவே செய்யும் சிறுமையை நின் பெருமையினாற் பொறுப்பவனே
பொறுப்பரன்றே பெரியோர்/ சிறுநாய்கள் தம் பொய்யினையே (tiruvācakam tiruccatakal 66, aṭaikkalappattu, 2; nittal viṇṇappam, 6)]]
[[PP_X: பிழைத்தது பொறுத்தல் என்றும் பெரியவர் கடனே என்பர்
(Kamparāmāyaṇam, akalikaippaṭalam, 80)]]

{7:1}__5+
{$} தாது ஆர் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள்துறையுள் ஆதி
the first cause of all things who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which is full of minerals!
அருளாளா
god who is full of grace!
உனக்கு ஆளாய்
having been a slave to you before.
இனி அல்லேன் எனலாமே
Is it proper on my part to counter-argue now, that I am not your slave?
அறிவில்லேன்
I have no intelligence.
ஆதன்
therefore I am an ignorant person.
பொருள் ஆனேன்
I am the meaning of the word ātaṉ!
பாதம்பணிவார்கள் (1) பெறுபண்டம்(ம்) அது பணியாய்
though I am such an unfit person, please grant me the boons that people who worship your feet, receive without despising me.
[[Variant reading: (1) பெறும் பண்டம்]]

{7:1}__6+
{$} தண் ஆர்மதிசூடீ
Civaṉ who wears the cool crescent.
தழல்போலும் திருமேனி
who has a holy form which is red like fire.
எண்ணார் புரம் மூன்றும் எரி உண்ண நகை செய்தாய்
you laughed to make the fire consume all the three cities of the enemies who did not esteem you.
மண் ஆர் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள் துறையுள் அண்ணா
the elderly god in the temple in Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which cleans the sins of those who bathe.
உனக்கு ஆளாய்
having been your slave before.
இனி அல்லேன் எனலாமே
can I counter-argue now that I am not your slave? Is it proper on my part?

{7:1}__7+
{$} தேன் ஆர்பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள்துறையுள் ஆனாய்
Civaṉ who always remains in the temple Aruḷtuṟai, without leaving it, in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai, which is full of honey!
ஊன் ஆய் உடல் ஆனாய் உயிர் ஆனாய்
you are the life in the bodies, which knows all things and are those bodies in which life exists.
உலகு ஆனாய்
you are the world.
வானாய் நிலன் ஆனாய் கடல் ஆனாய் மலைஆனாய்
you are the sky, the earth, the ocean and the mountain.
உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே
Having been your slave before is it proper on my part to counter-argue now that I am not your slave?

{7:1}__8+
{$} பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள்துறையுள் (1) ஆற்றாய்
Civaṉ who is the right path and who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai!
ஏற்றார் புறம் மூன்றும் எரி உண்ணச் சிலை தொட்டாய்
you destroyed by discharging an arrow from the bow for the fire to consume all the three cities of those who opposed you in battle.
செக்கர்வான் நீர் ஏற்றாய்
you received the water of the celestial Kaṅkai on your caṭai which is like the red sky.
தேற்றாதன சொல்லித் திரிவேனோ
speaking such words as revealing my ignorance of your greatness shall I wander without any benefit to me?
உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே
according to that wandering nature, having been your slave before, is it proper for me now to counter-argue that I am not your slave?
[[தேற்றாதன is used in the sense of தேறாதன;
தேற்றாப்புன்சொல் தோற்றிசின் பெரும் (puṟam, 202-16)]]
[[Variant reading: (1)ஆற்றா]]

{7:1}__9+
{$} மழுவாள் வலன் ஏந்தீ
Civaṉ who holds the weapon of a battle-axe on the right side?
மறை ஓதீ
who chanted the Vētam-s!
மங்கை பங்கா
who has a lady as a half!
செழுவார் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள் துறையுள் அழகா
the beautiful god who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the fertile river Peṇṇai!
[[செழு-செழுமை;
செழுவார் கழல் தில்லைச் சிற்றம்பலவரை (Kōvaiyār, 142)]]
தொழுவார் (அவர்) துயர் ஆயின தீர்த்தல்(ல்) உனதொழிலே
your function is to remove the sufferings of those who worship you with joined hands.
உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே
(therefore you came voluntarily to admit me as your protege; without knowing that, and denying the fact that I was your slave before, is it proper now on my part to counter-argue that I am not your slave?

{7:1}__10+
{$} கார் ஊர் புனல்எய்தி
receiving the water that falls from the clouds.
திரைக்கையால் கரைகல்லி
eroding the banks with the waves which are like hands.
பார் ஊர் புகழ் எய்தி
getting the fame that spreads throughout the world.
திகழ் பல் மாமணிஉந்தி
pushing several big and glittering precious stones.
சீர்ஊர் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள்துறை எம் பெருமாற்கு ஆரூரன் ஆள் அல்லேன் எனலாமே
is it proper on my part having been a slave to my Lord who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai whose reputation spreads everywhere; now to counter-argue that I am not your slave?