பிங்கலம் inventory (Frequency of frequencies for unique strings)

 1. அழகு ((43 occurrences))
  1. {P_1786} (({{under சுகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1941} (({{headword for 49 items}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3049} (({{under அணங்கு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3050} (({{under அணி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3060} (({{under அந்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3066} (({{under அமலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3068} (({{under அலை}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3072} (({{under அம்மை}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3093} (({{under அலரி}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3240} (({{under ஒண்மை}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3354} (({{under கார் (தொடர்ச்சி)}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3437} (({{under கொம்மை}})) [[Chapter 10.02]]
  13. {P_3457} (({{under கோலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  14. {P_3488} (({{under சவி}})) [[Chapter 10.03]]
  15. {P_3521} (({{under சித்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  16. {P_3576} (({{under செழுமை}})) [[Chapter 10.03]]
  17. {P_3581} (({{under சேடு}})) [[Chapter 10.03]]
  18. {P_3597} (({{under தகைமை}})) [[Chapter 10.05]]
  19. {P_3616} (({{under தளிமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  20. {P_3675} (({{under தென்}})) [[Chapter 10.05]]
  21. {P_3677} (({{under தேசிகம்}})) [[Chapter 10.05]]
  22. {P_3695} (({{under தோல்}})) [[Chapter 10.05]]
  23. {P_3776} (({{under பத்திரம்}})) [[Chapter 10.07]]
  24. {P_3778} (({{under பந்தம்}})) [[Chapter 10.07]]
  25. {P_3812} (({{under பாணி}})) [[Chapter 10.07]]
  26. {P_3873} (({{under புனை}})) [[Chapter 10.07]]
  27. {P_3875} (({{under பூ}})) [[Chapter 10.07]]
  28. {P_3890} (({{under பை}})) [[Chapter 10.07]]
  29. {P_3900} (({{under பொற்பு}})) [[Chapter 10.07]]
  30. {P_3901} (({{under பொன்}})) [[Chapter 10.07]]
  31. {P_3911} (({{under மஞ்சு}})) [[Chapter 10.08]]
  32. {P_3917} (({{under மணி}})) [[Chapter 10.08]]
  33. {P_3921} (({{under மதன்}})) [[Chapter 10.08]]
  34. {P_3925} (({{under மதுகம்}})) [[Chapter 10.08]]
  35. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  36. {P_3952} (({{under மாதர்}})) [[Chapter 10.08]]
  37. {P_3962} (({{under மாழை}})) [[Chapter 10.08]]
  38. {P_3977} (({{under முருகு}})) [[Chapter 10.08]]
  39. {P_4003} (({{under யாணர்}})) [[Chapter 10.09]]
  40. {P_4023} (({{under வண்ணம்}})) [[Chapter 10.10]]
  41. {P_4034} (({{under வருணம்}})) [[Chapter 10.10]]
  42. {P_4066} (({{under விடங்கம்}})) [[Chapter 10.10]]
  43. {P_4118} (({{under வேனில்}})) [[Chapter 10.10]]
 2. நீர் ((35 occurrences))
  1. {P_57} (({{headword for 50 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_72} (({{under ஏழு மழை வகை}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_258} (({{under பூராடம்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_385} (({{under பஞ்சபூத வகை}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_417} (({{under அட்டமூர்த்த வகை}})) [[Chapter 3]]
  6. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_722} (({{under நால்வகை அரண்}})) [[Chapter 4]]
  8. {P_1090} (({{under பஞ்சமல வகை}})) [[Chapter 5]]
  9. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  10. {P_1342} (({{under நற்கணவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  11. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  12. {P_3067} (({{under அமுதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  13. {P_3073} (({{under அயம்}})) [[Chapter 10.01]]
  14. {P_3103} (({{under அளகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  15. {P_3109} (({{under அறல்}})) [[Chapter 10.01]]
  16. {P_3144} (({{under ஆலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  17. {P_3146} (({{under ஆலாலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  18. {P_3196} (({{under உந்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  19. {P_3294} (({{under கமலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  20. {P_3295} (({{under கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  21. {P_3298} (({{under கயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  22. {P_3301} (({{under கரகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  23. {P_3315} (({{under கவந்தம்}})) [[Chapter 10.02]]
  24. {P_3353} (({{under கார்}})) [[Chapter 10.02]]
  25. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  26. {P_3522} (({{under சிந்து}})) [[Chapter 10.03]]
  27. {P_3536} (({{under சீதம்}})) [[Chapter 10.03]]
  28. {P_3733} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
  29. {P_3779} (({{under பயசு}})) [[Chapter 10.07]]
  30. {P_3780} (({{under பயம்}})) [[Chapter 10.07]]
  31. {P_3812} (({{under பாணி}})) [[Chapter 10.07]]
  32. {P_3866} (({{under புவனம்}})) [[Chapter 10.07]]
  33. {P_4027} (({{under வயம்}})) [[Chapter 10.10]]
  34. {P_4034} (({{under வருணம்}})) [[Chapter 10.10]]
  35. {P_4056} (({{under வாரி}})) [[Chapter 10.10]]
 3. யானை ((34 occurrences))
  1. {P_22} (({{under எண்டிசையோனி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_111} (({{under அறுமுகக்கடவுளூர்தி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_373} (({{under நால்வகைச் சேனை}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_400} (({{under நகர்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_1414} (({{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_1476} (({{under நால்வகைப் படை}})) [[Chapter 6.12]]
  7. {P_2412} (({{headword for 45 items}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2558} (({{under போத்து }})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_2561} (({{under பகடு}})) [[Chapter 8.2]]
  10. {P_2563} (({{under ஒருத்தல்}})) [[Chapter 8.2]]
  11. {P_2566} (({{under உம்பல்}})) [[Chapter 8.2]]
  12. {P_2568} (({{under மா}})) [[Chapter 8.2]]
  13. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  14. {P_2594} (({{under குழவி}})) [[Chapter 8.2]]
  15. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
  16. {P_3057} (({{under அத்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  17. {P_3133} (({{under ஆம்பல்}})) [[Chapter 10.01]]
  18. {P_3164} (({{under இபம்}})) [[Chapter 10.01]]
  19. {P_3200} (({{under உம்பல்}})) [[Chapter 10.01]]
  20. {P_3209} (({{under உவா}})) [[Chapter 10.01]]
  21. {P_3298} (({{under கயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  22. {P_3305} (({{under கரிணி}})) [[Chapter 10.02]]
  23. {P_3330} (({{under கள்வன்}})) [[Chapter 10.02]]
  24. {P_3395} (({{under கும்பி}})) [[Chapter 10.02]]
  25. {P_3523} (({{under சிந்தூரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  26. {P_3657} (({{under தும்பி}})) [[Chapter 10.05]]
  27. {P_3695} (({{under தோல்}})) [[Chapter 10.05]]
  28. {P_3717} (({{under நாகம்}})) [[Chapter 10.06]]
  29. {P_3742} (({{under பகடு}})) [[Chapter 10.07]]
  30. {P_3878} (({{under பூட்கை}})) [[Chapter 10.07]]
  31. {P_3955} (({{under மாதிரம்}})) [[Chapter 10.08]]
  32. {P_3999} (({{under மொய்}})) [[Chapter 10.08]]
  33. {P_4053} (({{under வாரணம்}})) [[Chapter 10.10]]
  34. {P_4113} (({{under வேழம்}})) [[Chapter 10.10]]
 4. அரி ((33 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_51} (({{under புகை}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_160} (({{under இந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_197} (({{under இமயன்}})) [[Chapter 2]]
  7. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  8. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  9. {P_570} (({{under மருதநிலப் பறை}})) [[Chapter 4]]
  10. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  11. {P_642} (({{under சந்தி}})) [[Chapter 4]]
  12. {P_1184} (({{under சிலம்பு}})) [[Chapter 6.2]]
  13. {P_1213} (({{under மரகதம்}})) [[Chapter 6.3]]
  14. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  15. {P_1477} (({{under தேர்}})) [[Chapter 6.12]]
  16. {P_1664} (({{under விசி}})) [[Chapter 6.20]]
  17. {P_1726} (({{under அரிசி}})) [[Chapter 6.20]]
  18. {P_1934} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 7.3]]
  19. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  20. {P_2237} (({{under ஐம்மை}})) [[Chapter 7.11]]
  21. {P_2337} (({{under கிளி }})) [[Chapter 8.1]]
  22. {P_2351} (({{under கருங் கிளி}})) [[Chapter 8.1]]
  23. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  24. {P_2409} (({{under சிங்கம்}})) [[Chapter 8.2]]
  25. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  26. {P_2502} (({{under பன்றி}})) [[Chapter 8.2]]
  27. {P_2506} (({{under குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  28. {P_2601} (({{under பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  29. {P_2644} (({{under தவளை}})) [[Chapter 8.4]]
  30. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  31. {P_2796} (({{under சேகு}})) [[Chapter 9]]
  32. {P_2840} (({{under சோலை}})) [[Chapter 9]]
  33. {P_3085} (({{headword for 41 items}})) [[Chapter 10.01]]
 5. மலை ((31 occurrences))
  1. {P_495} (({{headword for 54 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_722} (({{under நால்வகை அரண்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3168} (({{under இரவி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3246} (({{under ஓங்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3252} (({{under ஓதி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3391} (({{under குத்திரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3405} (({{under குவடு}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3414} (({{under குன்று}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3455} (({{under கோத்திரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3510} (({{under சானு}})) [[Chapter 10.03]]
  12. {P_3525} (({{under சிமையம்}})) [[Chapter 10.03]]
  13. {P_3528} (({{under சிலை}})) [[Chapter 10.03]]
  14. {P_3535} (({{under சீகரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  15. {P_3612} (({{under தரணி}})) [[Chapter 10.05]]
  16. {P_3623} (({{under தாணு}})) [[Chapter 10.05]]
  17. {P_3637} (({{under திகிரி}})) [[Chapter 10.05]]
  18. {P_3699} (({{under நகம்}})) [[Chapter 10.06]]
  19. {P_3711} (({{under நவிரம்}})) [[Chapter 10.06]]
  20. {P_3717} (({{under நாகம்}})) [[Chapter 10.06]]
  21. {P_3773} (({{under பதலை}})) [[Chapter 10.07]]
  22. {P_3801} (({{under பறம்பு}})) [[Chapter 10.07]]
  23. {P_3840} (({{under பிறங்கல் (தொடர்ச்சி)}})) [[Chapter 10.07]]
  24. {P_3846} (({{under பீலி}})) [[Chapter 10.07]]
  25. {P_3891} (({{under பொகுட்டு}})) [[Chapter 10.07]]
  26. {P_3892} (({{under பொங்கர்}})) [[Chapter 10.07]]
  27. {P_3899} (({{under பொறை}})) [[Chapter 10.07]]
  28. {P_3955} (({{under மாதிரம்}})) [[Chapter 10.08]]
  29. {P_3963} (({{under மான்}})) [[Chapter 10.08]]
  30. {P_4035} (({{under வரை}})) [[Chapter 10.10]]
  31. {P_4071} (({{under விண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
 6. பெருமை ((30 occurrences))
  1. {P_2225} (({{headword for 34 items}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3050} (({{under அணி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3230} (({{under ஏந்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3298} (({{under கயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3439} (({{under கொன்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3570} (({{under செம்மல்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3581} (({{under சேடு}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3597} (({{under தகைமை}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3599} (({{under தடவு}})) [[Chapter 10.05]]
  12. {P_3622} (({{under தன்மை}})) [[Chapter 10.05]]
  13. {P_3648} (({{under துங்கம்}})) [[Chapter 10.05]]
  14. {P_3713} (({{under நளி}})) [[Chapter 10.06]]
  15. {P_3742} (({{under பகடு}})) [[Chapter 10.07]]
  16. {P_3789} (({{under பரி}})) [[Chapter 10.07]]
  17. {P_3810} (({{under பாடு}})) [[Chapter 10.07]]
  18. {P_3897} (({{under பொழில்}})) [[Chapter 10.07]]
  19. {P_3947} (({{under மன்னல்}})) [[Chapter 10.08]]
  20. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  21. {P_3961} (({{under மால்}})) [[Chapter 10.08]]
  22. {P_3966} (({{under மீளி}})) [[Chapter 10.08]]
  23. {P_3970} (({{under முடலை}})) [[Chapter 10.08]]
  24. {P_3989} (({{under மூரி}})) [[Chapter 10.08]]
  25. {P_3994} (({{under மேடு}})) [[Chapter 10.08]]
  26. {P_4001} (({{under மோடு}})) [[Chapter 10.08]]
  27. {P_4058} (({{under வால்}})) [[Chapter 10.10]]
  28. {P_4062} (({{under வான்}})) [[Chapter 10.10]]
  29. {P_4075} (({{under விபுலம்}})) [[Chapter 10.10]]
  30. {P_4079} (({{under வியல்}})) [[Chapter 10.10]]
 7. கள் ((29 occurrences))
  1. {P_380} (({{under பஞ்சபாதக வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1146} (({{headword for 59 items}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1147} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3086} (({{under அரிட்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3106} (({{under அளி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3133} (({{under ஆம்பல்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3224} (({{under எலி}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3329} (({{under கள்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3329} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3358} (({{under காவி}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3461} (({{under கௌவை}})) [[Chapter 10.02]]
  13. {P_3494} (({{under சாதி}})) [[Chapter 10.03]]
  14. {P_3505} (({{under சாலி}})) [[Chapter 10.03]]
  15. {P_3508} (({{under சாறு}})) [[Chapter 10.03]]
  16. {P_3556} (({{under சுரை}})) [[Chapter 10.03]]
  17. {P_3592} (({{under ஞாளி}})) [[Chapter 10.04]]
  18. {P_3714} (({{under நறவம்}})) [[Chapter 10.06]]
  19. {P_3716} (({{under நனை}})) [[Chapter 10.06]]
  20. {P_3721} (({{under நாரி}})) [[Chapter 10.06]]
  21. {P_3758} (({{under படு}})) [[Chapter 10.07]]
  22. {P_3916} (({{under மட்டு}})) [[Chapter 10.08]]
  23. {P_3924} (({{under மது}})) [[Chapter 10.08]]
  24. {P_3930} (({{under மந்திரம்}})) [[Chapter 10.08]]
  25. {P_3953} (({{under மாதவம்}})) [[Chapter 10.08]]
  26. {P_3957} (({{under மாரி}})) [[Chapter 10.08]]
  27. {P_3971} (({{under முண்டகம்}})) [[Chapter 10.08]]
  28. {P_3977} (({{under முருகு}})) [[Chapter 10.08]]
  29. {P_4098} (({{under வெள்ளை}})) [[Chapter 10.10]]
 8. காடு ((28 occurrences))
  1. {P_240} (({{under பரணி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_537} (({{headword for 33 items}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_720} (({{under இடம் }})) [[Chapter 4]]
  5. {P_722} (({{under நால்வகை அரண்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1734} (({{under செத்தை}})) [[Chapter 6.20]]
  7. {P_2222} (({{under எல்லை}})) [[Chapter 7.11]]
  8. {P_3076} (({{under அரணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3089} (({{under அருப்பம்}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3100} (({{under அவலை}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3258} (({{under ககனம்}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3267} (({{under கடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  13. {P_3275} (({{under கட்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  14. {P_3281} (({{under கண்டகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  15. {P_3317} (({{under கவனம்}})) [[Chapter 10.02]]
  16. {P_3320} (({{under கவை}})) [[Chapter 10.02]]
  17. {P_3327} (({{under களரி}})) [[Chapter 10.02]]
  18. {P_3344} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  19. {P_3348} (({{under காந்தாரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  20. {P_3362} (({{under கானம்}})) [[Chapter 10.02]]
  21. {P_3364} (({{under கான்}})) [[Chapter 10.02]]
  22. {P_3408} (({{under குழை}})) [[Chapter 10.02]]
  23. {P_3413} (({{under குறும்பொறை}})) [[Chapter 10.02]]
  24. {P_3521} (({{under சித்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  25. {P_3658} (({{under துருக்கம்}})) [[Chapter 10.05]]
  26. {P_3872} (({{under புறவம்}})) [[Chapter 10.07]]
  27. {P_3978} (({{under முளரி}})) [[Chapter 10.08]]
  28. {P_4079} (({{under வியல்}})) [[Chapter 10.10]]
 9. பொன் ((27 occurrences))
  1. {P_72} (({{under ஏழு மழை வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_232} (({{under வியாழன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1007} (({{under பெண்குறி}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1232} (({{headword for 32 items}})) [[Chapter 6.4]]
  5. {P_1233} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.4]]
  6. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  7. {P_3056} (({{under அத்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3084} (({{under அராகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3111} (({{under அனந்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3125} (({{under ஆசை}})) [[Chapter 10.01]]
  12. {P_3185} (({{under ஈகை}})) [[Chapter 10.01]]
  13. {P_3186} (({{under ஈழம்}})) [[Chapter 10.01]]
  14. {P_3188} (({{under உடல்}})) [[Chapter 10.01]]
  15. {P_3231} (({{under ஏமம்}})) [[Chapter 10.01]]
  16. {P_3497} (({{under சாமி}})) [[Chapter 10.03]]
  17. {P_3619} (({{under தனம்}})) [[Chapter 10.05]]
  18. {P_3677} (({{under தேசிகம்}})) [[Chapter 10.05]]
  19. {P_3725} (({{under நிசி}})) [[Chapter 10.06]]
  20. {P_3768} (({{under பண்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
  21. {P_3843} (({{under பீதகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  22. {P_3844} (({{under பீதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  23. {P_3901} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
  24. {P_3962} (({{under மாழை}})) [[Chapter 10.08]]
  25. {P_4012} (({{under வசு}})) [[Chapter 10.10]]
  26. {P_4100} (({{under வெறுக்கை}})) [[Chapter 10.10]]
  27. {P_4101} (({{under வேங்கை}})) [[Chapter 10.10]]
 10. கடல் ((26 occurrences))
  1. {P_583} (({{under நெய்தற் றிணை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_584} (({{headword for 50 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_3057} (({{under அத்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3070} (({{under அம்பரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3104} (({{under அளக்கர்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3151} (({{under ஆழி, நேமி}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3196} (({{under உந்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3198} (({{under உப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3250} (({{under ஓதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  12. {P_3268} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  13. {P_3310} (({{under கலி}})) [[Chapter 10.02]]
  14. {P_3399} (({{under குரவை}})) [[Chapter 10.02]]
  15. {P_3522} (({{under சிந்து}})) [[Chapter 10.03]]
  16. {P_3788} (({{under பரவை}})) [[Chapter 10.07]]
  17. {P_3818} (({{under பாராவாரம்}})) [[Chapter 10.07]]
  18. {P_3851} (({{under புணரி}})) [[Chapter 10.07]]
  19. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
  20. {P_4054} (({{under வாரணம் (தொடர்ச்சி)}})) [[Chapter 10.10]]
  21. {P_4055} (({{under வாரம்}})) [[Chapter 10.10]]
  22. {P_4056} (({{under வாரி}})) [[Chapter 10.10]]
  23. {P_4057} (({{under வாருணம்}})) [[Chapter 10.10]]
  24. {P_4092} (({{under வீரை}})) [[Chapter 10.10]]
  25. {P_4096} (({{under வெள்ளம்}})) [[Chapter 10.10]]
  26. {P_4111} (({{under வேலை}})) [[Chapter 10.10]]
 11. சூரியன் ((25 occurrences))
  1. {P_210} (({{headword for 64 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_351} (({{under முச்சுடர்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_417} (({{under அட்டமூர்த்த வகை}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_747} (({{under சோழன்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  6. {P_1343} (({{under தீக்கணவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  7. {P_1418} (({{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}})) [[Chapter 6.9]]
  8. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3088} (({{under அருணன்}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3093} (({{under அலரி}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3113} (({{under அனலி}})) [[Chapter 10.01]]
  12. {P_3168} (({{under இரவி}})) [[Chapter 10.01]]
  13. {P_3225} (({{under எல்}})) [[Chapter 10.01]]
  14. {P_3227} (({{under என்றூழ்}})) [[Chapter 10.01]]
  15. {P_3244} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 10.01]]
  16. {P_3335} (({{under கனலி}})) [[Chapter 10.02]]
  17. {P_3511} (({{under சான்றோன்}})) [[Chapter 10.03]]
  18. {P_3545} (({{under சுடர்}})) [[Chapter 10.03]]
  19. {P_3562} (({{under சூரன் (தொடர்ச்சி)}})) [[Chapter 10.03]]
  20. {P_3587} (({{under சோதி}})) [[Chapter 10.03]]
  21. {P_3612} (({{under தரணி}})) [[Chapter 10.05]]
  22. {P_3743} (({{under பகல்}})) [[Chapter 10.07]]
  23. {P_3744} (({{under பகவன்}})) [[Chapter 10.07]]
  24. {P_3791} (({{under பரிதி}})) [[Chapter 10.07]]
  25. {P_3826} (({{under பானு}})) [[Chapter 10.07]]
 12. மூங்கில் ((25 occurrences))
  1. {P_2759} (({{headword for 25 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3068} (({{under அலை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3133} (({{under ஆம்பல்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3246} (({{under ஓங்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3324} (({{under கழை}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3372} (({{under கிளை}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3375} (({{under கீசகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3474} (({{under சந்தி}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3487} (({{under சவம்}})) [[Chapter 10.03]]
  11. {P_3509} (({{under சானகி}})) [[Chapter 10.03]]
  12. {P_3602} (({{under தட்டை}})) [[Chapter 10.05]]
  13. {P_3637} (({{under திகிரி}})) [[Chapter 10.05]]
  14. {P_3669} (({{under தூம்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  15. {P_3766} (({{under பணை}})) [[Chapter 10.07]]
  16. {P_3785} (({{under பரசு}})) [[Chapter 10.07]]
  17. {P_3814} (({{under பாதிரி}})) [[Chapter 10.07]]
  18. {P_3969} (({{under முடங்கல்}})) [[Chapter 10.08]]
  19. {P_3979} (({{under முளை}})) [[Chapter 10.08]]
  20. {P_4035} (({{under வரை}})) [[Chapter 10.10]]
  21. {P_4071} (({{under விண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
  22. {P_4094} (({{under வெதிர்}})) [[Chapter 10.10]]
  23. {P_4105} (({{under வேணு}})) [[Chapter 10.10]]
  24. {P_4107} (({{under வேய்}})) [[Chapter 10.10]]
  25. {P_4113} (({{under வேழம்}})) [[Chapter 10.10]]
 13. குதிரை ((23 occurrences))
  1. {P_1414} (({{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1476} (({{under நால்வகைப் படை}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_2449} (({{headword for 34 items}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2558} (({{under போத்து }})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2562} (({{under சே}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2568} (({{under மா}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2575} (({{under பெட்டை}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2589} (({{under மறி}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_3073} (({{under அயம்}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3291} (({{under கந்தருவம்}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3293} (({{under கந்துகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  13. {P_3373} (({{under கிள்ளை}})) [[Chapter 10.02]]
  14. {P_3430} (({{under கொக்கு}})) [[Chapter 10.02]]
  15. {P_3444} (({{under கோடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  16. {P_3445} (({{under கோடரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  17. {P_3449} (({{under கோடை}})) [[Chapter 10.02]]
  18. {P_3452} (({{under கோணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  19. {P_3789} (({{under பரி}})) [[Chapter 10.07]]
  20. {P_3919} (({{under மண்டிலம்}})) [[Chapter 10.08]]
  21. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  22. {P_3963} (({{under மான்}})) [[Chapter 10.08]]
  23. {P_4048} (({{under வாசி}})) [[Chapter 10.10]]
 14. வண்டு ((23 occurrences))
  1. {P_246} (({{under பூசம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1095} (({{under நாலறிவுயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1178} (({{under கைவளை}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_1414} (({{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  7. {P_2382} (({{headword for 25 items}})) [[Chapter 8.1]]
  8. {P_2634} (({{under சங்கு}})) [[Chapter 8.4]]
  9. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3106} (({{under அளி}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3323} (({{under கழுது}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3478} (({{under சரகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  13. {P_3519} (({{under சிதர்}})) [[Chapter 10.03]]
  14. {P_3527} (({{under சிலீமுகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  15. {P_3657} (({{under தும்பி}})) [[Chapter 10.05]]
  16. {P_3853} (({{under புண்டரீகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  17. {P_3868} (({{under புள்}})) [[Chapter 10.07]]
  18. {P_3925} (({{under மதுகம்}})) [[Chapter 10.08]]
  19. {P_3929} (({{under மந்தி}})) [[Chapter 10.08]]
  20. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  21. {P_4019} (({{under வடு}})) [[Chapter 10.10]]
  22. {P_4022} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
  23. {P_4022} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.10]]
 15. பூமி ((22 occurrences))
  1. {P_350} (({{under மூவுலகு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3032} (({{under அகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3104} (({{under அளக்கர்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3204} (({{under உலகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3205} (({{under உலகு}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3366} (({{under கிடக்கை}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3406} (({{under குவலயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3612} (({{under தரணி}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3630} (({{under தாலம்}})) [[Chapter 10.05]]
  12. {P_3756} (({{under படி}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_3797} (({{under பவனம்}})) [[Chapter 10.07]]
  14. {P_3819} (({{under பாரி}})) [[Chapter 10.07]]
  15. {P_3820} (({{under பார்}})) [[Chapter 10.07]]
  16. {P_3866} (({{under புவனம்}})) [[Chapter 10.07]]
  17. {P_3875} (({{under பூ}})) [[Chapter 10.07]]
  18. {P_3881} (({{under பூதியம்}})) [[Chapter 10.07]]
  19. {P_3897} (({{under பொழில்}})) [[Chapter 10.07]]
  20. {P_3899} (({{under பொறை}})) [[Chapter 10.07]]
  21. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  22. {P_4121} (({{under வையம்}})) [[Chapter 10.10]]
 16. ஒளி ((20 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_46} (({{under விளக்கு}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_61} (({{under மின்னல்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_213} (({{under வெயில்}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_269} (({{under வான்மீனின் பொது}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  7. {P_1937} (({{headword for 20 items}})) [[Chapter 7.3]]
  8. {P_2054} (({{under சொல் மாலை}})) [[Chapter 7.7]]
  9. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3244} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3371} (({{under கிளர்}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3428} (({{under கேழ்}})) [[Chapter 10.02]]
  13. {P_3488} (({{under சவி}})) [[Chapter 10.03]]
  14. {P_3545} (({{under சுடர்}})) [[Chapter 10.03]]
  15. {P_3626} (({{under தாமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  16. {P_3677} (({{under தேசிகம்}})) [[Chapter 10.05]]
  17. {P_3700} (({{under நகை}})) [[Chapter 10.06]]
  18. {P_3826} (({{under பானு}})) [[Chapter 10.07]]
  19. {P_4059} (({{under வாள்}})) [[Chapter 10.10]]
  20. {P_4081} (({{under வில்}})) [[Chapter 10.10]]
 17. மேகம் ((20 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_58} (({{headword for 29 items}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_3290} (({{under கந்தரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3334} (({{under கனம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3353} (({{under கார்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3433} (({{under கொண்டல்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3435} (({{under கொண்மூ}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3536} (({{under சீதம்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3572} (({{under செல்}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3784} (({{under பயோதரம்}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3911} (({{under மஞ்சு}})) [[Chapter 10.08]]
  12. {P_3937} (({{under மழை}})) [[Chapter 10.08]]
  13. {P_3950} (({{under மாசு}})) [[Chapter 10.08]]
  14. {P_3957} (({{under மாரி}})) [[Chapter 10.08]]
  15. {P_3961} (({{under மால்}})) [[Chapter 10.08]]
  16. {P_3968} (({{under முகில்}})) [[Chapter 10.08]]
  17. {P_3997} (({{under மை}})) [[Chapter 10.08]]
  18. {P_4062} (({{under வான்}})) [[Chapter 10.10]]
  19. {P_4063} (({{under விசும்பு}})) [[Chapter 10.10]]
  20. {P_4071} (({{under விண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
 18. வலிமை ((20 occurrences))
  1. {P_3131} (({{under ஆண்மை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3153} (({{under ஆற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3217} (({{under ஊக்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3310} (({{under கலி}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3357} (({{under கால்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3459} (({{under கோள்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3472} (({{under சத்தி}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3635} (({{under தானம்}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3697} (({{under தோற்றம்}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3921} (({{under மதன்}})) [[Chapter 10.08]]
  11. {P_3947} (({{under மன்னல்}})) [[Chapter 10.08]]
  12. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  13. {P_3966} (({{under மீளி}})) [[Chapter 10.08]]
  14. {P_3975} (({{under முரண்}})) [[Chapter 10.08]]
  15. {P_3989} (({{under மூரி}})) [[Chapter 10.08]]
  16. {P_4000} (({{under மொய்ம்பு}})) [[Chapter 10.08]]
  17. {P_4024} (({{under வண்மை}})) [[Chapter 10.10]]
  18. {P_4027} (({{under வயம்}})) [[Chapter 10.10]]
  19. {P_4043} (({{under வள்}})) [[Chapter 10.10]]
  20. {P_4088} (({{under விறல்}})) [[Chapter 10.10]]
 19. ஆகாயம் ((19 occurrences))
  1. {P_5} (({{headword for 27 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_385} (({{under பஞ்சபூத வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_417} (({{under அட்டமூர்த்த வகை}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_3054} (({{under அண்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3061} (({{under அந்தரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3070} (({{under அம்பரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3205} (({{under உலகு}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3258} (({{under ககனம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3295} (({{under கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3389} (({{under குண்டலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3408} (({{under குழை}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3435} (({{under கொண்மூ}})) [[Chapter 10.02]]
  13. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  14. {P_3717} (({{under நாகம்}})) [[Chapter 10.06]]
  15. {P_3996} (({{under மேல்}})) [[Chapter 10.08]]
  16. {P_4060} (({{under வானம்}})) [[Chapter 10.10]]
  17. {P_4062} (({{under வான்}})) [[Chapter 10.10]]
  18. {P_4063} (({{under விசும்பு}})) [[Chapter 10.10]]
  19. {P_4104} (({{under வேணி}})) [[Chapter 10.10]]
 20. மா ((19 occurrences))
  1. {P_142} (({{under திருமகள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_413} (({{under எழுவகைப் பிறப்பு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_432} (({{under சிறப்பில்லா எண்வகைப் பெயரெச்சம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_477} (({{under நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_571} (({{under வயல்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1096} (({{under ஐந்தறிவுயிர்}})) [[Chapter 5]]
  7. {P_1117} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 6.1]]
  8. {P_1768} (({{under செல்வம்}})) [[Chapter 7.1]]
  9. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  10. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  11. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  12. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  13. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  14. {P_2542} (({{under விலங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  15. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  16. {P_2568} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  17. {P_2706} (({{under மா மரம்}})) [[Chapter 9]]
  18. {P_3833} (({{under பிண்டி}})) [[Chapter 10.07]]
  19. {P_3949} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 10.08]]
 21. கால் ((18 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_199} (({{under காலன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_279} (({{under காலம்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  7. {P_996} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  8. {P_997} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  9. {P_1479} (({{under தேர் உருள்}})) [[Chapter 6.12]]
  10. {P_1631} (({{under தூண்}})) [[Chapter 6.17]]
  11. {P_1674} (({{under மரக்கால்}})) [[Chapter 6.20]]
  12. {P_2792} (({{under இள மரத்தின் கன்று}})) [[Chapter 9]]
  13. {P_2817} (({{under முளை}})) [[Chapter 9]]
  14. {P_3046} (({{under அடி}})) [[Chapter 10.01]]
  15. {P_3357} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.02]]
  16. {P_3479} (({{under சரணம்}})) [[Chapter 10.03]]
  17. {P_3633} (({{under தாள்}})) [[Chapter 10.05]]
  18. {P_3772} (({{under பதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 22. குற்றம் ((18 occurrences))
  1. {P_1861} (({{headword for 31 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3124} (({{under ஆசு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3228} (({{under ஏதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3261} (({{under கசடு}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3269} (({{under கடவை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3306} (({{under கரில்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3333} (({{under கறை}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3341} (({{under காசு}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3646} (({{under தீங்கு}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3647} (({{under துகள்}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3847} (({{under புகர்}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3860} (({{under புரை}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_3904} (({{under போக்கு}})) [[Chapter 10.07]]
  14. {P_3950} (({{under மாசு}})) [[Chapter 10.08]]
  15. {P_3997} (({{under மை}})) [[Chapter 10.08]]
  16. {P_4019} (({{under வடு}})) [[Chapter 10.10]]
  17. {P_4022} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
  18. {P_4076} (({{under விபூதி}})) [[Chapter 10.10]]
 23. வட்டம் ((18 occurrences))
  1. {P_88} (({{under பரிவேடம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1260} (({{under கைம்மணி}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_1560} (({{under சுழல் படை}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1609} (({{under கேடகம்}})) [[Chapter 6.17]]
  6. {P_1707} (({{under திரிகை}})) [[Chapter 6.20]]
  7. {P_1737} (({{under நீர்ச்சால்}})) [[Chapter 6.20]]
  8. {P_2286} (({{headword for 18 items}})) [[Chapter 7.12]]
  9. {P_2431} (({{under யானை நடுச் செவி}})) [[Chapter 8.2]]
  10. {P_3266} (({{under கடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3277} (({{under கணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3471} (({{under சதி}})) [[Chapter 10.03]]
  13. {P_3529} (({{under சில்லி}})) [[Chapter 10.03]]
  14. {P_3601} (({{under தட்டு}})) [[Chapter 10.05]]
  15. {P_3813} (({{under பாண்டில்}})) [[Chapter 10.07]]
  16. {P_3821} (({{under பாலிகை}})) [[Chapter 10.07]]
  17. {P_3919} (({{under மண்டிலம்}})) [[Chapter 10.08]]
  18. {P_4021} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.10]]
 24. வழி ((18 occurrences))
  1. {P_479} (({{headword for 31 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2206} (({{under முறைமை}})) [[Chapter 7.10]]
  4. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3048} (({{under அடை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3152} (({{under ஆறு}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3243} (({{under ஒழுக்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3357} (({{under கால்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3482} (({{under சரி}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3628} (({{under தாரை}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3701} (({{under நடை}})) [[Chapter 10.06]]
  12. {P_3737} (({{under நெறி}})) [[Chapter 10.06]]
  13. {P_3760} (({{under பட்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
  14. {P_3772} (({{under பதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  15. {P_3904} (({{under போக்கு}})) [[Chapter 10.07]]
  16. {P_3958} (({{under மார்க்கம்}})) [[Chapter 10.08]]
  17. {P_4041} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.10]]
  18. {P_4056} (({{under வாரி}})) [[Chapter 10.10]]
 25. வலி ((17 occurrences))
  1. {P_1602} (({{under பற்றிரும்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1761} (({{headword for 34 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2775} (({{under நறுவிலி}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3045} (({{under அடல்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3156} (({{under இகல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3160} (({{under இடம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3202} (({{under உரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3226} (({{under எறுழ்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3437} (({{under கொம்மை}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3570} (({{under செம்மல்}})) [[Chapter 10.03]]
  11. {P_3656} (({{under துப்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  12. {P_3823} (({{under பாழி}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_3911} (({{under மஞ்சு}})) [[Chapter 10.08]]
  14. {P_3935} (({{under மல்}})) [[Chapter 10.08]]
  15. {P_3939} (({{under மறம்}})) [[Chapter 10.08]]
  16. {P_4038} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
  17. {P_4062} (({{under வான்}})) [[Chapter 10.10]]
 26. மான் ((16 occurrences))
  1. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
  2. {P_2498} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2542} (({{under விலங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2559} (({{under கலை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2589} (({{under மறி}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2594} (({{under குழவி}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2595} (({{under குருளை, கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_2616} (({{under மகரமீன்}})) [[Chapter 8.4]]
  10. {P_2627} (({{under மீன்}})) [[Chapter 8.4]]
  11. {P_3087} (({{under அருணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  12. {P_3210} (({{under உழை}})) [[Chapter 10.01]]
  13. {P_3499} (({{under சாரங்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  14. {P_3831} (({{under பிணை}})) [[Chapter 10.07]]
  15. {P_3963} (({{under மான்}})) [[Chapter 10.08]]
  16. {P_3963} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.08]]
 27. வில் ((16 occurrences))
  1. {P_257} (({{under மூலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_277} (({{under மிதுன வீதித் துறை}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_746} (({{under சேரன் கொடி // சேரன் குதிரை (புரவி)}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_759} (({{under அரசர், அறுவகைத் தானை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1535} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_1536} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.16]]
  7. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  8. {P_3495} (({{under சாபம்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3503} (({{under சார்ங்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3528} (({{under சிலை}})) [[Chapter 10.03]]
  11. {P_3600} (({{under தடி}})) [[Chapter 10.05]]
  12. {P_3620} (({{under தனு}})) [[Chapter 10.05]]
  13. {P_3660} (({{under துரோணம்}})) [[Chapter 10.05]]
  14. {P_3984} (({{under முனி}})) [[Chapter 10.08]]
  15. {P_4081} (({{under வில்}})) [[Chapter 10.10]]
  16. {P_4081} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 28. EMPTY ((15 occurrences))
  1. {P_1345} (({{under (SUTRA) எழுத்துப் பொருத்த வகை}})) [[Chapter 6.8]]
  2. {P_1346} (({{under (SUTRA) தானப்பொருத்த வகை}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_1347} (({{under (SUTRA) நற்றானம், தீத்தானம்}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_1348} (({{under (SUTRA) நாட்பொருத்தவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  5. {P_1349} (({{under (SUTRA) நாட்பொருத்தவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  6. {P_1350} (({{under (SUTRA)}})) [[Chapter 6.8]]
  7. {P_1353} (({{under (SUTRA) உண்டிப் பொருத்தவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  8. {P_1356} (({{under (SUTRA)}})) [[Chapter 6.8]]
  9. {P_1361} (({{under (SUTRA)}})) [[Chapter 6.8]]
  10. {P_1367} (({{under (SUTRA) காப்புக்குரிய கடவுள்}})) [[Chapter 6.8]]
  11. {P_1368} (({{under (SUTRA) ஆண்பாற் பிள்ளைப்பாட்டு}})) [[Chapter 6.8]]
  12. {P_1369} (({{under (SUTRA) பெண்பாற் பிள்ளைப்பாட்டு}})) [[Chapter 6.8]]
  13. {P_1371} (({{under (SUTRA) பாவலன் பரிசுபெறாவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  14. {P_1372} (({{under (SUTRA) பாவலன் பரிசு பெறாக்காற் செய்யும்வகை}})) [[Chapter 6.8]]
  15. {P_1373} (({{under (SUTRA) }})) [[Chapter 6.8]]
 29. இசை ((15 occurrences))
  1. {P_369} (({{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} )) [[Chapter 3]]
  2. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_2055} (({{under புகழ்}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  6. {P_3158} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3169} (({{under இராகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3291} (({{under கந்தருவம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3340} (({{under காகுளி}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3362} (({{under கானம்}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3675} (({{under தென்}})) [[Chapter 10.05]]
  12. {P_3767} (({{under பண்}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_3812} (({{under பாணி}})) [[Chapter 10.07]]
  14. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
  15. {P_4113} (({{under வேழம்}})) [[Chapter 10.10]]
 30. வீடு ((15 occurrences))
  1. {P_370} (({{under நாற்பொருள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_666} (({{headword for 17 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_2309} (({{under முடிவு}})) [[Chapter 7.12]]
  5. {P_3032} (({{under அகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3160} (({{under இடம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3176} (({{under இல்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3215} (({{under உறையுள்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3415} (({{under கூடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3797} (({{under பவனம்}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3815} (({{under பாத்தி}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3930} (({{under மந்திரம்}})) [[Chapter 10.08]]
  13. {P_3951} (({{under மாடம்}})) [[Chapter 10.08]]
  14. {P_4009} (({{under வசதி}})) [[Chapter 10.10]]
  15. {P_4108} (({{under வேய்தல்}})) [[Chapter 10.10]]
 31. அம்பு ((14 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1539} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3189} (({{under உடு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3280} (({{under கணை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3481} (({{under சரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3485} (({{under சல்லியம்}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3527} (({{under சிலீமுகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3694} (({{under தோணி}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3745} (({{under பகழி}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3776} (({{under பத்திரம்}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3811} (({{under பாணம்}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_4022} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
  14. {P_4050} (({{under வாணி}})) [[Chapter 10.10]]
 32. இடம் ((14 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_719} (({{headword for 61 items}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3160} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3162} (({{under இடை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3176} (({{under இல்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3210} (({{under உழை}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3274} (({{under கடை}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3326} (({{under களம்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3344} (({{under காடு}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3533} (({{under சிறை}})) [[Chapter 10.03]]
  12. {P_3761} (({{under பட்டி}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_3822} (({{under பால்}})) [[Chapter 10.07]]
  14. {P_4041} (({{under வழி}})) [[Chapter 10.10]]
 33. ஒழுக்கம் ((14 occurrences))
  1. {P_359} (({{under நால்வகைப் புண்ணியம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_781} (({{under வேளாளர் பத்துவகைத் தொழில்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_953} (({{under குலம்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1815} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_3122} (({{under ஆசாரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3243} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3429} (({{under கை}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3571} (({{under செய்யல்}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3641} (({{under திணை}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3701} (({{under நடை}})) [[Chapter 10.06]]
  12. {P_3737} (({{under நெறி}})) [[Chapter 10.06]]
  13. {P_3960} (({{under மாலை}})) [[Chapter 10.08]]
  14. {P_4041} (({{under வழி}})) [[Chapter 10.10]]
 34. செல்வம் ((14 occurrences))
  1. {P_332} (({{under இருவகைப் பொருள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_403} (({{under நன்னாட்டமைதி அறுவகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1768} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3121} (({{under ஆக்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3190} (({{under உடை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3538} (({{under சீருள்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3539} (({{under சீர்}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3643} (({{under திரு}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3880} (({{under பூதி}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_3881} (({{under பூதியம்}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3898} (({{under பொறி}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  13. {P_4076} (({{under விபூதி}})) [[Chapter 10.10]]
  14. {P_4100} (({{under வெறுக்கை}})) [[Chapter 10.10]]
 35. தோல் ((14 occurrences))
  1. {P_410} (({{under எழுவகைத் தாது}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_973} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1611} (({{under தோற்பலகை}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2552} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3242} (({{under ஒலியல்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3659} (({{under துருத்தி}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3661} (({{under துவக்கு}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3695} (({{under தோல்}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3695} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3751} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3869} (({{under புறணி}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_3908} (({{under போர்வை}})) [[Chapter 10.07]]
  14. {P_4017} (({{under வடகம்}})) [[Chapter 10.10]]
 36. பணை ((14 occurrences))
  1. {P_549} (({{under மருதத் திணை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_570} (({{under மருதநிலப் பறை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_571} (({{under வயல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_687} (({{under குதிரைப் பந்தி}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_708} (({{under விலங்கு துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_1521} (({{under துந்துபி}})) [[Chapter 6.14]]
  8. {P_1529} (({{under பலவகைப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  9. {P_1530} (({{under வாச்சியப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.14]]
  10. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  11. {P_2668} (({{under அரச மரம்}})) [[Chapter 9]]
  12. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  13. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  14. {P_3766} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.07]]
 37. பூ ((14 occurrences))
  1. {P_72} (({{under ஏழு மழை வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_478} (({{under நிலம் }})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  5. {P_1603} (({{under கூர்மை}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  7. {P_2233} (({{under பொலிவு (ÉCLAT)}})) [[Chapter 7.11]]
  8. {P_2808} (({{under மலர்}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3094} (({{under அலர்}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3144} (({{under ஆலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  11. {P_3146} (({{under ஆலாலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  12. {P_3626} (({{under தாமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  13. {P_3629} (({{under தார்}})) [[Chapter 10.05]]
  14. {P_3875} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.07]]
 38. மதில் ((14 occurrences))
  1. {P_628} (({{headword for 25 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_722} (({{under நால்வகை அரண்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3031} (({{under அகப்பா}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3076} (({{under அரணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3135} (({{under ஆரல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3137} (({{under ஆரை}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3208} (({{under உவளகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3253} (({{under ஓதை}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3266} (({{under கடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3349} (({{under காப்பு}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3504} (({{under சாலம்}})) [[Chapter 10.03]]
  12. {P_3741} (({{under நொச்சி}})) [[Chapter 10.06]]
  13. {P_4056} (({{under வாரி}})) [[Chapter 10.10]]
  14. {P_4110} (({{under வேலி}})) [[Chapter 10.10]]
 39. ஒலி ((13 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_60} (({{under (EXIST_VARIANT) இடி}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_1442} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_2107} (({{headword for 19 items}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_3082} (({{under அரவம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3136} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3158} (({{under இசை}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3241} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3256} (({{under ஓலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3310} (({{under கலி}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3555} (({{under சுருதி}})) [[Chapter 10.03]]
  12. {P_3798} (({{under பழங்கண்}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_4038} (({{under வலி}})) [[Chapter 10.10]]
 40. சந்திரன் ((13 occurrences))
  1. {P_225} (({{headword for 36 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_351} (({{under முச்சுடர்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_417} (({{under அட்டமூர்த்த வகை}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  5. {P_1418} (({{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3145} (({{under ஆலவன்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3244} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3467} (({{under சசி}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3545} (({{under சுடர்}})) [[Chapter 10.03]]
  11. {P_3639} (({{under திங்கள், மதி}})) [[Chapter 10.05]]
  12. {P_3922} (({{under மதி}})) [[Chapter 10.08]]
  13. {P_3923} (({{under மதியம், திங்கள்}})) [[Chapter 10.08]]
 41. சோறு ((13 occurrences))
  1. {P_240} (({{under பரணி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1102} (({{headword for 27 items}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3067} (({{under அமுதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3115} (({{under அன்னம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3251} (({{under ஓதனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3471} (({{under சதி}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3772} (({{under பதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3824} (({{under பாளிதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3827} (({{under பிசி}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_3867} (({{under புளகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3895} (({{under பொம்மல்}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3988} (({{under மூரல்}})) [[Chapter 10.08]]
  13. {P_4073} (({{under விதவை}})) [[Chapter 10.10]]
 42. நாகம் ((13 occurrences))
  1. {P_1} (({{under சுவர்க்கப் பெயர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1237} (({{under காரீயம்}})) [[Chapter 6.4]]
  5. {P_1239} (({{under துத்தநாகம்}})) [[Chapter 6.4]]
  6. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  7. {P_1275} (({{under நல்லாடை}})) [[Chapter 6.5]]
  8. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  9. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  10. {P_2506} (({{under குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  11. {P_2601} (({{under பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  12. {P_2682} (({{under ஞாழல்}})) [[Chapter 9]]
  13. {P_3717} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 10.06]]
 43. நெருப்பு ((13 occurrences))
  1. {P_44} (({{headword for 34 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_3040} (({{under அங்கி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3101} (({{under அழனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3113} (({{under அனலி}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3244} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3335} (({{under கனலி}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3544} (({{under சுசி}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3545} (({{under சுடர்}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3614} (({{under தழல்}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3645} (({{under தீ}})) [[Chapter 10.05]]
  12. {P_4012} (({{under வசு}})) [[Chapter 10.10]]
  13. {P_4046} (({{under வன்னி}})) [[Chapter 10.10]]
 44. பால் ((13 occurrences))
  1. {P_585} (({{under கடலேழ்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1130} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1417} (({{under (SUTRA) இவைகளின் சுவை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_1931} (({{under வெண்மை }})) [[Chapter 7.3]]
  7. {P_3067} (({{under அமுதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3376} (({{under கீரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3654} (({{under துத்தம்}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3779} (({{under பயசு}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3780} (({{under பயம்}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3822} (({{under பால்}})) [[Chapter 10.07]]
  13. {P_3822} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.07]]
 45. வாரி ((13 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_74} (({{under வெள்ளம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_77} (({{under நிறைபுனல்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_634} (({{under கோபுர வாயில்}})) [[Chapter 4]]
  8. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  9. {P_682} (({{under கதவு}})) [[Chapter 4]]
  10. {P_1428} (({{under இசைக் குழல்}})) [[Chapter 6.9]]
  11. {P_1806} (({{under செல்வப் பகுதி}})) [[Chapter 7.1]]
  12. {P_2445} (({{under யானை படுக்கும் இடம்}})) [[Chapter 8.2]]
  13. {P_4056} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 10.10]]
 46. இன்பம் ((12 occurrences))
  1. {P_370} (({{under நாற்பொருள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_409} (({{under பெரியோர் எழுவகைப் பெற்றி}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_768} (({{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  6. {P_1784} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.1]]
  7. {P_1994} (({{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}})) [[Chapter 7.3]]
  8. {P_3231} (({{under ஏமம்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3542} (({{under சுகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3689} (({{under தொய்யல்}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3700} (({{under நகை}})) [[Chapter 10.06]]
  12. {P_3705} (({{under நயம்}})) [[Chapter 10.06]]
 47. கலை ((12 occurrences))
  1. {P_227} (({{under பிறை நிரம்பல்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_280} (({{under காலநுட்பம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_2053} (({{under கல்வி}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_2500} (({{under மான் ஏறு }})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2509} (({{under முசு}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2559} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  10. {P_2616} (({{under மகரமீன்}})) [[Chapter 8.4]]
  11. {P_2796} (({{under சேகு}})) [[Chapter 9]]
  12. {P_3312} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 10.02]]
 48. குடம் ((12 occurrences))
  1. {P_277} (({{under மிதுன வீதித் துறை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1143} (({{under சருக்கரை}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1448} (({{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  5. {P_1449} (({{under மாயோன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  6. {P_1739} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 6.20]]
  7. {P_2458} (({{under பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3159} (({{under இடக்கர்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3267} (({{under கடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3381} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
  11. {P_3386} (({{under குணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  12. {P_3394} (({{under கும்பம்}})) [[Chapter 10.02]]
 49. குணம் ((12 occurrences))
  1. {P_1537} (({{under நாண்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1739} (({{under குடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1759} (({{headword for 21 items}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1944} (({{under நிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_3067} (({{under அமுதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3370} (({{under கிழமை}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3378} (({{under குசலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3386} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3596} (({{under தகை}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3622} (({{under தன்மை}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3822} (({{under பால்}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_4023} (({{under வண்ணம்}})) [[Chapter 10.10]]
 50. சீலை ((12 occurrences))
  1. {P_3070} (({{under அம்பரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3110} (({{under அறுவை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3122} (({{under ஆசாரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3190} (({{under உடை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3242} (({{under ஒலியல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3311} (({{under கலிங்கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3312} (({{under கலை}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3447} (({{under கோடிகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3491} (({{under சாடி}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3735} (({{under நீவி}})) [[Chapter 10.06]]
  11. {P_3753} (({{under படம்}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_4047} (({{under வாசம்}})) [[Chapter 10.10]]
 51. சொல் ((12 occurrences))
  1. {P_2055} (({{under புகழ்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2973} (({{under நெல்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3158} (({{under இசை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3288} (({{under கதை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3424} (({{under கூற்று}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3586} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3764} (({{under பணி}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3772} (({{under பதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_3802} (({{under பறை}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3848} (({{under புகல்}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_4050} (({{under வாணி}})) [[Chapter 10.10]]
 52. திருமால் ((12 occurrences))
  1. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_548} (({{under முல்லைநிலக் கடவுள்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3112} (({{under அனந்தன்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3132} (({{under ஆதி}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3477} (({{under சம்பு}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3589} (({{under சௌரி}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3744} (({{under பகவன்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3855} (({{under புத்தன்}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_3961} (({{under மால்}})) [[Chapter 10.08]]
  11. {P_4051} (({{under வாமனம்}})) [[Chapter 10.10]]
  12. {P_4071} (({{under விண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
 53. துப்பு ((12 occurrences))
  1. {P_1132} (({{under நெய்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1215} (({{under பவளம்}})) [[Chapter 6.3]]
  3. {P_1605} (({{under ஆயுதப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1733} (({{under அரக்கு}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_1791} (({{under முயற்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  7. {P_1792} (({{under உற்சாகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  8. {P_1795} (({{under துணை}})) [[Chapter 7.1]]
  9. {P_1870} (({{under பகை}})) [[Chapter 7.2]]
  10. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  11. {P_2233} (({{under பொலிவு (ÉCLAT)}})) [[Chapter 7.11]]
  12. {P_3656} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.05]]
 54. நாடு ((12 occurrences))
  1. {P_457} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_458} (({{under உலகின் பொது}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1657} (({{under பதுமமெண் மடங்கு கொண்டது நாடு}})) [[Chapter 6.19]]
  4. {P_3033} (({{under அகலுள்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3282} (({{under கண்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3450} (({{under கோட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3551} (({{under சும்மை}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3605} (({{under தண்ணடை}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3680} (({{under தேயம்}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3809} (({{under பாடி}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3812} (({{under பாணி}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3919} (({{under மண்டிலம்}})) [[Chapter 10.08]]
 55. பதம் ((12 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_279} (({{under காலம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_282} (({{under நாழிகை}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_996} (({{under கால்}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  7. {P_1106} (({{under அவிழ்}})) [[Chapter 6.1]]
  8. {P_1153} (({{under உணவு}})) [[Chapter 6.1]]
  9. {P_2004} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.4]]
  10. {P_2996} (({{under பச்சறுகு}})) [[Chapter 9]]
  11. {P_3000} (({{under இளம் புல்}})) [[Chapter 9]]
  12. {P_3772} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 10.07]]
 56. பயம் ((12 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_440} (({{under நாடக நவரசம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_1130} (({{under பால்}})) [[Chapter 6.1]]
  5. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3042} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3047} (({{under அடுப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3439} (({{under கொன்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3563} (({{under சூர்}})) [[Chapter 10.03]]
  11. {P_3780} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3803} (({{under பனி}})) [[Chapter 10.07]]
 57. பிள்ளை ((12 occurrences))
  1. {P_922} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2343} (({{under கரிக் குருவி}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2405} (({{under பறவைக் குஞ்சு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2586} (({{under விலங்கின் பிள்ளை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2588} (({{under நாய் ஒழிந்தவற்றிற்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2591} (({{under குரங்கு முதல் மரக்கோட்டில் வாழ் விலங்கின் பிள்ளைகட்காம்.}} )) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2593} (({{under தவழ் சாதிகட்கு ஆம்.}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2597} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_2599} (({{under தவழ் சாதிகட்கு ஆம்.}})) [[Chapter 8.2]]
  10. {P_2792} (({{under இள மரத்தின் கன்று}})) [[Chapter 9]]
  11. {P_3838} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
  12. {P_3920} (({{under மதலை}})) [[Chapter 10.08]]
 58. வாள் ((12 occurrences))
  1. {P_133} (({{under விட்டுணுவின் பஞ்சாயுதம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_759} (({{under அரசர், அறுவகைத் தானை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1554} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1555} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_3229} (({{under ஏதி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3282} (({{under கண்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3712} (({{under நவிர்}})) [[Chapter 10.06]]
  9. {P_4011} (({{under வசி}})) [[Chapter 10.10]]
  10. {P_4013} (({{under வஞ்சம்}})) [[Chapter 10.10]]
  11. {P_4043} (({{under வள்}})) [[Chapter 10.10]]
  12. {P_4059} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 59. எருமை ((11 occurrences))
  1. {P_2476} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2561} (({{under பகடு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2567} (({{under ஏட்டை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2577} (({{under ஆ}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2578} (({{under ஆன்}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2580} (({{under நாகு}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_2594} (({{under குழவி}})) [[Chapter 8.2]]
  10. {P_3989} (({{under மூரி}})) [[Chapter 10.08]]
  11. {P_4018} (({{under வடவை}})) [[Chapter 10.10]]
 60. ஒரு மரம் ((11 occurrences))
  1. {P_3093} (({{under அலரி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3146} (({{under ஆலாலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3273} (({{under கடு}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3343} (({{under காஞ்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3528} (({{under சிலை}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3734} (({{under நீலி}})) [[Chapter 10.06]]
  7. {P_3814} (({{under பாதிரி}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_4062} (({{under வான்}})) [[Chapter 10.10]]
  9. {P_4092} (({{under வீரை}})) [[Chapter 10.10]]
  10. {P_4101} (({{under வேங்கை}})) [[Chapter 10.10]]
  11. {P_4112} (({{under வேல்}})) [[Chapter 10.10]]
 61. குலம் ((11 occurrences))
  1. {P_652} (({{under கோயில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_953} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2600} (({{under விலங்கின் கூட்டம்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3200} (({{under உம்பல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3205} (({{under உலகு}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3243} (({{under ஒழுக்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3383} (({{under குடி}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3403} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3494} (({{under சாதி}})) [[Chapter 10.03]]
  11. {P_4034} (({{under வருணம்}})) [[Chapter 10.10]]
 62. கூட்டம் ((11 occurrences))
  1. {P_721} (({{under சபை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3061} (({{under அந்தரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3416} (({{under கூட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3416} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3422} (({{under கூளி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3451} (({{under கோட்டி}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3482} (({{under சரி}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3691} (({{under தொறு}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3692} (({{under தோடு}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3713} (({{under நளி}})) [[Chapter 10.06]]
  11. {P_3999} (({{under மொய்}})) [[Chapter 10.08]]
 63. கோ ((11 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_60} (({{under (EXIST_VARIANT) இடி}})) [[Chapter 1]]
  5. {P_212} (({{under சூரிய கிரணம்}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  8. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  9. {P_1053} (({{under கண்}})) [[Chapter 5]]
  10. {P_2458} (({{under பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  11. {P_3440} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 10.02]]
 64. கோட்டம் ((11 occurrences))
  1. {P_390} (({{under ஐவகை விரை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_401} (({{under மலைபடு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_664} (({{under தேவர்கோவில்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_1430} (({{under யாழ்}})) [[Chapter 6.9]]
  8. {P_1947} (({{under வளைதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  9. {P_2675} (({{under குரா}})) [[Chapter 9]]
  10. {P_2943} (({{under வாசந்தரு பலபண்டம்}})) [[Chapter 9]]
  11. {P_3450} (({{headword for 12 items}})) [[Chapter 10.02]]
 65. சங்கு ((11 occurrences))
  1. {P_398} (({{under கடல்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1178} (({{under கைவளை}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2634} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 8.4]]
  5. {P_3408} (({{under குழை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3448} (({{under கோடு}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3466} (({{under சங்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3703} (({{under நந்து}})) [[Chapter 10.06]]
  9. {P_4022} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
  10. {P_4053} (({{under வாரணம்}})) [[Chapter 10.10]]
  11. {P_4098} (({{under வெள்ளை}})) [[Chapter 10.10]]
 66. தேர் ((11 occurrences))
  1. {P_373} (({{under நால்வகைச் சேனை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_759} (({{under அரசர், அறுவகைத் தானை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_1476} (({{under நால்வகைப் படை}})) [[Chapter 6.12]]
  5. {P_1477} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 6.12]]
  6. {P_1478} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.12]]
  7. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3166} (({{under இரதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3420} (({{under கூவிரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3637} (({{under திகிரி}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_4121} (({{under வையம்}})) [[Chapter 10.10]]
 67. பாம்பு ((11 occurrences))
  1. {P_2601} (({{headword for 21 items}})) [[Chapter 8.3]]
  2. {P_3034} (({{under அகி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3038} (({{under அங்கதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3082} (({{under அரவம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3256} (({{under ஓலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3717} (({{under நாகம்}})) [[Chapter 10.06]]
  9. {P_3764} (({{under பணி}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_3816} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
  11. {P_3902} (({{under போகி}})) [[Chapter 10.07]]
 68. பொய் ((11 occurrences))
  1. {P_344} (({{under (PART_OF) தாமத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_380} (({{under பஞ்சபாதக வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1889} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2853} (({{under மரப் பொந்து}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3064} (({{under அபரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3468} (({{under சடம்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3757} (({{under படிறு}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3827} (({{under பிசி}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
  10. {P_4013} (({{under வஞ்சம்}})) [[Chapter 10.10]]
  11. {P_4014} (({{under வஞ்சனை}})) [[Chapter 10.10]]
 69. மரக்கால் ((11 occurrences))
  1. {P_253} (({{under சோதி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_592} (({{under உப்பளம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1448} (({{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  4. {P_1449} (({{under மாயோன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  5. {P_1454} (({{under துர்க்கை ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  6. {P_1674} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  7. {P_3069} (({{under அம்பணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3262} (({{under கச்சம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3409} (({{under குளகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3669} (({{under தூம்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  11. {P_3933} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 70. மழை ((11 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_62} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_3147} (({{under ஆலி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3628} (({{under தாரை}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3662} (({{under துளி}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3937} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
  8. {P_3957} (({{under மாரி}})) [[Chapter 10.08]]
  9. {P_4033} (({{under வருடம்}})) [[Chapter 10.10]]
  10. {P_4060} (({{under வானம்}})) [[Chapter 10.10]]
  11. {P_4062} (({{under வான்}})) [[Chapter 10.10]]
 71. மிகுதி ((11 occurrences))
  1. {P_2232} (({{headword for 16 items}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3153} (({{under ஆற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3179} (({{under இறப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3321} (({{under கழி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3322} (({{under கழிவு}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3839} (({{under பிறங்கல்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3894} (({{under பொங்கல்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3944} (({{under மன்}})) [[Chapter 10.08]]
  10. {P_4072} (({{under விதப்பு}})) [[Chapter 10.10]]
  11. {P_4074} (({{under விதிர்ப்பு}})) [[Chapter 10.10]]
 72. அச்சம் ((10 occurrences))
  1. {P_358} (({{under பெண்கள் நாற்குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1852} (({{headword for 19 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2738} (({{under அகத்தி}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3042} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3316} (({{under கவலை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3841} (({{under பிறப்பு}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_3861} (({{under புலம்பு}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_4087} (({{under விறப்பு}})) [[Chapter 10.10]]
  9. {P_4093} (({{under வெடி}})) [[Chapter 10.10]]
  10. {P_4099} (({{under வெறி}})) [[Chapter 10.10]]
 73. அணங்கு ((10 occurrences))
  1. {P_184} (({{under தெய்வம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_186} (({{under தெய்வப்பெண்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_814} (({{under சண்டாளர்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_945} (({{under பெண்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1458} (({{under வேலன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  6. {P_1879} (({{under வருத்தம்}})) [[Chapter 7.2]]
  7. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  8. {P_1913} (({{under கொலை}})) [[Chapter 7.2]]
  9. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  10. {P_3049} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.01]]
 74. அரசன் ((10 occurrences))
  1. {P_232} (({{under வியாழன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_391} (({{under ஐவகைத் தந்தையர்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3230} (({{under ஏந்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3400} (({{under குரு}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3859} (({{under புரவலன்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3896} (({{under பொருநன்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3944} (({{under மன்}})) [[Chapter 10.08]]
  10. {P_3948} (({{under மன்னன்}})) [[Chapter 10.08]]
 75. ஆசை ((10 occurrences))
  1. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3049} (({{under அணங்கு}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3125} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3142} (({{under ஆர்வம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3145} (({{under ஆலவன்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3931} (({{under மயல்}})) [[Chapter 10.08]]
  9. {P_3952} (({{under மாதர்}})) [[Chapter 10.08]]
  10. {P_4030} (({{under வயா}})) [[Chapter 10.10]]
 76. ஆடு ((10 occurrences))
  1. {P_111} (({{under அறுமுகக்கடவுளூர்தி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1414} (({{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1767} (({{under வெற்றி}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2479} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2583} (({{under மூடு, கடமை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2589} (({{under மறி}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3073} (({{under அயம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3087} (({{under அருணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3129} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3189} (({{under உடு}})) [[Chapter 10.01]]
 77. இடபம் ((10 occurrences))
  1. {P_22} (({{under எண்டிசையோனி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_96} (({{under சிவனூர்தி கொடி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_104} (({{under நந்தி}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_275} (({{under மேடவீதி}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_2471} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2475} (({{under பொலி எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3702} (({{under நந்தி}})) [[Chapter 10.06]]
  9. {P_3707} (({{under நரை}})) [[Chapter 10.06]]
  10. {P_4070} (({{under விடை}})) [[Chapter 10.10]]
 78. இருள் ((10 occurrences))
  1. {P_91} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_3061} (({{under அந்தரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3096} (({{under அல்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3170} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3353} (({{under கார்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3609} (({{under தமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3651} (({{under துணங்கறல்}})) [[Chapter 10.05]]
 79. உடல் ((10 occurrences))
  1. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3039} (({{under அங்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3117} (({{under ஆகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3188} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3347} (({{under காத்திரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3351} (({{under காயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3468} (({{under சடம்}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3620} (({{under தனு}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3680} (({{under தேயம்}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3992} (({{under மெய்}})) [[Chapter 10.08]]
 80. காவல் ((10 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_711} (({{under வேலி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1825} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3077} (({{under அரண்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3231} (({{under ஏமம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3286} (({{under கதவு}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3533} (({{under சிறை}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3571} (({{under செய்யல்}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_4110} (({{under வேலி}})) [[Chapter 10.10]]
 81. கிளி ((10 occurrences))
  1. {P_416} (({{under நாட்டேழ் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1414} (({{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2336} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3099} (({{under அவந்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3373} (({{under கிள்ளை}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3376} (({{under கீரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3542} (({{under சுகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3608} (({{under தத்தை}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_4046} (({{under வன்னி}})) [[Chapter 10.10]]
 82. குரல் ((10 occurrences))
  1. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1265} (({{under கிண்கிணிமாலை}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1402} (({{under ஏழிசை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1411} (({{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1412} (({{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_1413} (({{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}})) [[Chapter 6.9]]
  7. {P_1434} (({{under நரம்பு}})) [[Chapter 6.9]]
  8. {P_2968} (({{under பைந்தினை}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_2981} (({{under கதிர்}})) [[Chapter 9]]
  10. {P_3398} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 83. கூர்மை ((10 occurrences))
  1. {P_1603} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_3075} (({{under அயில்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3138} (({{under ஆர்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3628} (({{under தாரை}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3875} (({{under பூ}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4011} (({{under வசி}})) [[Chapter 10.10]]
  8. {P_4031} (({{under வயிரம்}})) [[Chapter 10.10]]
  9. {P_4043} (({{under வள்}})) [[Chapter 10.10]]
  10. {P_4119} (({{under வை}})) [[Chapter 10.10]]
 84. கோடு ((10 occurrences))
  1. {P_498} (({{under மலை முகடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_573} (({{under வரம்பு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_605} (({{under புனற்கரை வரம்பு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1268} (({{under கொம்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  5. {P_2421} (({{under யானைக் கொம்பு}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2545} (({{under விலங்கின் கொம்பு}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2634} (({{under சங்கு}})) [[Chapter 8.4]]
  8. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_2816} (({{under மரத்தின் குலை}})) [[Chapter 9]]
  10. {P_3448} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
 85. கோதை ((10 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_561} (({{under கௌதமை நதி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_745} (({{under சேரன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  6. {P_1528} (({{under மரக்காற் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  7. {P_1585} (({{under கைக்கட்டி}})) [[Chapter 6.16]]
  8. {P_3029} (({{under கொண்டை மாலை}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3341} (({{under காசு}})) [[Chapter 10.02]]
  10. {P_3454} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.02]]
 86. சாதி ((10 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1678} (({{under பிரப்பம்பாய்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2659} (({{under சிறு சண்பகம்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2664} (({{under தேக்கு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2791} (({{under மரப் பொது }})) [[Chapter 9]]
  6. {P_2884} (({{under பிரம்பு}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_2948} (({{under (MISPLACED) முல்லை}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3403} (({{under குலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3494} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
  10. {P_3641} (({{under திணை}})) [[Chapter 10.05]]
 87. சிறுமை ((10 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1902} (({{under நோய் }})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2227} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3124} (({{under ஆசு}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3264} (({{under கஞறல்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3336} (({{under கன்று}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3429} (({{under கை}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3532} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3620} (({{under தனு}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_4044} (({{under வறிது}})) [[Chapter 10.10]]
 88. சேனை ((10 occurrences))
  1. {P_639} (({{under கடைத்தெரு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_640} (({{under தெரு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1501} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  4. {P_3258} (({{under ககனம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3603} (({{under தண்டம்}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3604} (({{under தண்டு}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3636} (({{under தானை}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3759} (({{under படை}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3793} (({{under பலம்}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_3809} (({{under பாடி}})) [[Chapter 10.07]]
 89. சேறு ((10 occurrences))
  1. {P_606} (({{headword for 21 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2038} (({{under உற்சவம்}})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_3104} (({{under அளக்கர்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3105} (({{under அளறு}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3395} (({{under கும்பி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3408} (({{under குழை}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3571} (({{under செய்யல்}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3583} (({{under சேதகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3689} (({{under தொய்யல்}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3747} (({{under பங்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
 90. தடி ((10 occurrences))
  1. {P_61} (({{under மின்னல்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_571} (({{under வயல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_975} (({{under ஊன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1536} (({{under வில்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1576} (({{under தண்டாயுதம்}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_1668} (({{under உலக்கை}})) [[Chapter 6.20]]
  7. {P_2526} (({{under உடும்பு}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2549} (({{under இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_3600} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3604} (({{under தண்டு}})) [[Chapter 10.05]]
 91. தட்டு ((10 occurrences))
  1. {P_1484} (({{under தேர் நடு}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_1610} (({{under மாவட்டணம்}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_1611} (({{under தோற்பலகை}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_1684} (({{under முறம்}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_1707} (({{under திரிகை}})) [[Chapter 6.20]]
  6. {P_1825} (({{under காவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  7. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  8. {P_3601} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3602} (({{under தட்டை}})) [[Chapter 10.05]]
  10. {P_3842} (({{under பீடிகை}})) [[Chapter 10.07]]
 92. தலைவன் ((10 occurrences))
  1. {P_391} (({{under ஐவகைத் தந்தையர்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_916} (({{under மணவாளன்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3246} (({{under ஓங்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3497} (({{under சாமி}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3698} (({{under தோன்றல்}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3774} (({{under பதி}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3896} (({{under பொருநன்}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_4029} (({{under வயவன்}})) [[Chapter 10.10]]
 93. தானம் ((10 occurrences))
  1. {P_1} (({{under சுவர்க்கப் பெயர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_343} (({{under (PART_OF) இராசத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_359} (({{under நால்வகைப் புண்ணியம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_378} (({{under நால்வகை உபாயம்}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1798} (({{under நல்வினை}})) [[Chapter 7.1]]
  7. {P_2128} (({{under கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  8. {P_2437} (({{under யானை மதம்}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_2701} (({{under மகர வாழை}})) [[Chapter 9]]
  10. {P_3635} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.05]]
 94. தாமம் ((10 occurrences))
  1. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1169} (({{under முடியுறுப்பு}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_1198} (({{under மணிவடம்}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_1209} (({{under மாதர் அணிவடம்}})) [[Chapter 6.2]]
  5. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  6. {P_1591} (({{under கயிறு}})) [[Chapter 6.16]]
  7. {P_2666} (({{under கொன்றை மரம்}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_2808} (({{under மலர்}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3028} (({{under தோள் அணி மாலை}})) [[Chapter 9]]
  10. {P_3626} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.05]]
 95. தாரம் ((10 occurrences))
  1. {P_919} (({{under மணமகள்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1043} (({{under நாக்கு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1151} (({{under அரும்பண்டம்}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1234} (({{under வெள்ளி}})) [[Chapter 6.4]]
  5. {P_1402} (({{under ஏழிசை}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_1411} (({{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  7. {P_1412} (({{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}})) [[Chapter 6.9]]
  8. {P_1413} (({{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}})) [[Chapter 6.9]]
  9. {P_1421} (({{under வல்லிசை (AIGU)}})) [[Chapter 6.9]]
  10. {P_3627} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.05]]
 96. நாய் ((10 occurrences))
  1. {P_22} (({{under எண்டிசையோனி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2511} (({{headword for 16 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2572} (({{under பிணை:}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2573} (({{under பாட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2576} (({{under பிணா}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2587} (({{under குருளை, பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3221} (({{under எகினம்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3561} (({{under சூரன்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3592} (({{under ஞாளி}})) [[Chapter 10.04]]
  10. {P_3761} (({{under பட்டி}})) [[Chapter 10.07]]
 97. படை ((10 occurrences))
  1. {P_758} (({{under அரசியல் ஆறு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1501} (({{headword for 12 items}})) [[Chapter 6.13]]
  3. {P_1502} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.13]]
  4. {P_1599} (({{under முசுண்டி [முசுண்டி – சம்மட்டி வடிவினதோர் ஆயுதம்]}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1604} (({{under ஆயுதப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_1619} (({{under குதிரைக் கலணை}})) [[Chapter 6.17]]
  7. {P_1626} (({{under கலப்பை}})) [[Chapter 6.17]]
  8. {P_3266} (({{under கடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3759} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_4061} (({{under வானி}})) [[Chapter 10.10]]
 98. பன்றி ((10 occurrences))
  1. {P_2502} (({{headword for 21 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2563} (({{under ஒருத்தல்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2568} (({{under மா}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2572} (({{under பிணை:}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2573} (({{under பாட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2576} (({{under பிணா}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2587} (({{under குருளை, பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_3457} (({{under கோலம்}})) [[Chapter 10.02]]
 99. பிறப்பு ((10 occurrences))
  1. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2212} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.10]]
  5. {P_2234} (({{under செறி (DENSITY)}})) [[Chapter 7.11]]
  6. {P_3493} (({{under சாதம்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3560} (({{under சூதகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3697} (({{under தோற்றம்}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3841} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_3875} (({{under பூ}})) [[Chapter 10.07]]
 100. பீலி ((10 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1267} (({{under சிறு சின்னம்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1517} (({{under ஒரு பறை விகற்பம்}})) [[Chapter 6.14]]
  4. {P_1529} (({{under பலவகைப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  5. {P_1530} (({{under வாச்சியப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.14]]
  6. {P_1583} (({{under பெருஞ் சவளம்}})) [[Chapter 6.16]]
  7. {P_1705} (({{under சாந்தாற்றி}})) [[Chapter 6.20]]
  8. {P_2314} (({{under மயில்}})) [[Chapter 8.1]]
  9. {P_2316} (({{under மயில் தோகை }})) [[Chapter 8.1]]
  10. {P_3846} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 101. பொலிவு ((10 occurrences))
  1. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  2. {P_2187} (({{under எழுச்சி}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_3264} (({{under கஞறல்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3656} (({{under துப்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3873} (({{under புனை}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3875} (({{under பூ}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_3894} (({{under பொங்கல்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3895} (({{under பொம்மல்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3900} (({{under பொற்பு}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_4118} (({{under வேனில்}})) [[Chapter 10.10]]
 102. மண்டிலம் ((10 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_88} (({{under பரிவேடம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_379} (({{under நால்வகை நிலை}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1444} (({{under கூத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  7. {P_1468} (({{under வில் தொடுத்து அம்பினை எய்வார்க்குரிய நால்வகை நிலை}})) [[Chapter 6.11]]
  8. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  9. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  10. {P_3919} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 103. மரக்கொம்பு ((10 occurrences))
  1. {P_3164} (({{under இபம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3207} (({{under உலவை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3312} (({{under கலை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3314} (({{under கவடு}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3405} (({{under குவடு}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3445} (({{under கோடரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3448} (({{under கோடு}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3534} (({{under சினை}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3766} (({{under பணை}})) [[Chapter 10.07]]
  10. {P_3892} (({{under பொங்கர்}})) [[Chapter 10.07]]
 104. வரி ((10 occurrences))
  1. {P_642} (({{under சந்தி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1082} (({{under இறை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1760} (({{under உயர்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_2125} (({{under எழுத்து}})) [[Chapter 7.8]]
  6. {P_2306} (({{under குடி இறை}})) [[Chapter 7.12]]
  7. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  8. {P_2973} (({{under நெல்}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  10. {P_4032} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 10.10]]
 105. வெறி ((10 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1448} (({{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  4. {P_1458} (({{under வேலன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  5. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_1856} (({{under கலக்கம் }})) [[Chapter 7.2]]
  7. {P_1859} (({{under பேதைமை}})) [[Chapter 7.2]]
  8. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  9. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  10. {P_4099} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.10]]
 106. அன்பு ((9 occurrences))
  1. {P_409} (({{under பெரியோர் எழுவகைப் பெற்றி}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1770} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3050} (({{under அணி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3106} (({{under அளி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3125} (({{under ஆசை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3740} (({{under நேயம்}})) [[Chapter 10.06]]
  7. {P_3807} (({{under பாசம்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3812} (({{under பாணி}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_4055} (({{under வாரம்}})) [[Chapter 10.10]]
 107. ஆரம் ((9 occurrences))
  1. {P_390} (({{under ஐவகை விரை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_710} (({{under தோட்டம் }})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1171} (({{under பதக்கம்}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_1198} (({{under மணிவடம்}})) [[Chapter 6.2]]
  5. {P_1207} (({{under பேரணி}})) [[Chapter 6.2]]
  6. {P_1209} (({{under மாதர் அணிவடம்}})) [[Chapter 6.2]]
  7. {P_1217} (({{under முத்து}})) [[Chapter 6.3]]
  8. {P_2653} (({{under சந்தன மரம்}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3134} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 108. இடி ((9 occurrences))
  1. {P_1114} (({{under நென்மா}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1117} (({{under மா}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1119} (({{under சிற்றுண்டி}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_3161} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3234} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3241} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3572} (({{under செல்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3912} (({{under மடங்கல்}})) [[Chapter 10.08]]
 109. இறை ((9 occurrences))
  1. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_668} (({{under வீட்டிறப்பு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_838} (({{under எப்பொருட்குந் தலைவன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1082} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1964} (({{under தங்குதல் }})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  7. {P_2227} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 7.11]]
  8. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  9. {P_3183} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 10.01]]
 110. உறை ((9 occurrences))
  1. {P_65} (({{under தலைப்பெய்மழை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_589} (({{under உவர் நீர்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1153} (({{under உணவு}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1241} (({{under வெண்கலம்}})) [[Chapter 6.4]]
  5. {P_1760} (({{under உயர்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_2103} (({{under (CAT) இடைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  7. {P_2788} (({{under நோய் தீர்க்கும் மருந்து}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_2789} (({{under மருந்து}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3214} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 10.01]]
 111. உழை ((9 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1402} (({{under ஏழிசை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1411} (({{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1412} (({{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1413} (({{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_2498} (({{under மான்}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2572} (({{under பிணை:}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_3210} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 112. எருது ((9 occurrences))
  1. {P_104} (({{under நந்தி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2470} (({{headword for 12 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2562} (({{under சே}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3180} (({{under இறால்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3234} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3422} (({{under கூளி}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3813} (({{under பாண்டில்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3989} (({{under மூரி}})) [[Chapter 10.08]]
  9. {P_4121} (({{under வையம்}})) [[Chapter 10.10]]
 113. ஓங்கல் ((9 occurrences))
  1. {P_489} (({{under மேடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_909} (({{under மருமகன்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1760} (({{under உயர்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_2032} (({{under சத்தி பண்ணல்}})) [[Chapter 7.4]]
  7. {P_2187} (({{under எழுச்சி}})) [[Chapter 7.9]]
  8. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3246} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 114. ஓரி ((9 occurrences))
  1. {P_757} (({{under புகழ்வோர்க்குக் கொடுக்குங் கடைவள்ளல் எழுவர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1071} (({{under பிறமயிர்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2509} (({{under முசு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2515} (({{under நரி}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2516} (({{under முது நரி}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2569} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_3254} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 115. கஞ்சம் ((9 occurrences))
  1. {P_1115} (({{under தோசை}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1118} (({{under அப்பவருக்கம்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1241} (({{under வெண்கலம்}})) [[Chapter 6.4]]
  4. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  5. {P_1264} (({{under தாளம்}})) [[Chapter 6.4]]
  6. {P_1893} (({{under வஞ்சனை}})) [[Chapter 7.2]]
  7. {P_2874} (({{under கஞ்சா}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3007} (({{under தாமரை}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3265} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 116. கடகம் ((9 occurrences))
  1. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_275} (({{under மேடவீதி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1177} (({{under கங்கணம்}})) [[Chapter 6.2]]
  5. {P_1445} (({{under கூத்தின் விகற்பம்}})) [[Chapter 6.10]]
  6. {P_1609} (({{under கேடகம்}})) [[Chapter 6.17]]
  7. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  8. {P_2447} (({{under யானைத் திரள்}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_3266} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.02]]
 117. கடம் ((9 occurrences))
  1. {P_480} (({{under அருநெறி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_497} (({{under மலைப்பக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1739} (({{under குடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  6. {P_2434} (({{under யானை மதச் சுவடு}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2437} (({{under யானை மதம்}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3267} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3381} (({{under குடம்}})) [[Chapter 10.02]]
 118. கணம் ((9 occurrences))
  1. {P_208} (({{under பூதம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_269} (({{under வான்மீனின் பொது}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_280} (({{under காலநுட்பம்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_281} (({{under காலவிரைவு}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_721} (({{under சபை}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  7. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  8. {P_2600} (({{under விலங்கின் கூட்டம்}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_3277} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
 119. கண்டம் ((9 occurrences))
  1. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1028} (({{under கழுத்து}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1141} (({{under கண்டசருக்கரை}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1294} (({{under இடுதிரை}})) [[Chapter 6.5]]
  5. {P_1563} (({{under கைவாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_1595} (({{under எழுதும் கருவி}})) [[Chapter 6.16]]
  7. {P_1607} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  8. {P_1616} (({{under யானைக் கச்சை}})) [[Chapter 6.17]]
  9. {P_3282} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.02]]
 120. கண்ணாடி ((9 occurrences))
  1. {P_109} (({{under முப்பத்திரண்டறம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_400} (({{under நகர்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_431} (({{under அட்ட மங்கலம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_1253} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.4]]
  5. {P_1254} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.4]]
  6. {P_3056} (({{under அத்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3128} (({{under ஆடி}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3245} (({{under ஒளிவட்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3867} (({{under புளகம்}})) [[Chapter 10.07]]
 121. கந்தம் ((9 occurrences))
  1. {P_387} (({{under இந்திரியம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_433} (({{under அட்ட கிரி}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_987} (({{under இந்திரியம்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1090} (({{under பஞ்சமல வகை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  6. {P_2120} (({{under செவி அறிவு}})) [[Chapter 7.7]]
  7. {P_2819} (({{under கிழங்கு}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_2926} (({{under கருணைக் கிழங்கு}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3289} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 122. கன்னி ((9 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_186} (({{under தெய்வப்பெண்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_276} (({{under இடபவீதி}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_937} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  7. {P_2895} (({{under காக்கணம்}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3338} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3392} (({{under குமரி}})) [[Chapter 10.02]]
 123. கவசம் ((9 occurrences))
  1. {P_1607} (({{headword for 16 items}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1608} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_3076} (({{under அரணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3263} (({{under கச்சை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3282} (({{under கண்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3552} (({{under சுரிகை}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3611} (({{under தம்பம்}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3993} (({{under மேடம்}})) [[Chapter 10.08]]
  9. {P_4054} (({{under வாரணம் (தொடர்ச்சி)}})) [[Chapter 10.10]]
 124. காரி ((9 occurrences))
  1. {P_115} (({{under வைரவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_117} (({{under ஐயனார்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_234} (({{under சனி}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_755} (({{under வரைவின்றி யாவருக்குங் கொடுக்குந் தலைவள்ளல் எழுவர்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2343} (({{under கரிக் குருவி}})) [[Chapter 8.1]]
  7. {P_2367} (({{under காகம்}})) [[Chapter 8.1]]
  8. {P_2608} (({{under நஞ்சு}})) [[Chapter 8.3]]
  9. {P_3352} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 125. காற்று ((9 occurrences))
  1. {P_23} (({{headword for 34 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3207} (({{under உலவை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3241} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3357} (({{under கால்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3454} (({{under கோதை}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3797} (({{under பவனம்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3961} (({{under மால்}})) [[Chapter 10.08]]
  9. {P_4071} (({{under விண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
 126. குடை ((9 occurrences))
  1. {P_1448} (({{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_1451} (({{under முருகன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_1531} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.15]]
  4. {P_1715} (({{under மிதியடியின் மேலிட்ட கொட்டை}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_3190} (({{under உடை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3319} (({{under கவிகை}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3472} (({{under சத்தி}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3473} (({{under சத்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_4015} (({{under வஞ்சி}})) [[Chapter 10.10]]
 127. குமுதம் ((9 occurrences))
  1. {P_20} (({{under எண்டிசையானை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_693} (({{under அடுப்பு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1643} (({{under சேனாமுக மும்மடி}})) [[Chapter 6.18]]
  4. {P_1655} (({{under விந்தமெண் மடங்கு கொண்டது}})) [[Chapter 6.19]]
  5. {P_2113} (({{under பேரொலி }})) [[Chapter 7.7]]
  6. {P_2990} (({{under தருப்பை}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3018} (({{under வெள் நெய்தல்}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3024} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3393} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 128. குரங்கு ((9 occurrences))
  1. {P_2506} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2560} (({{under கடுவன்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2582} (({{under மந்தி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3318} (({{under கவி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3375} (({{under கீசகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3441} (({{under கோகிலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3446} (({{under கோடரம் (தொடர்ச்சி)}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3717} (({{under நாகம்}})) [[Chapter 10.06]]
 129. குரு ((9 occurrences))
  1. {P_782} (({{headword for 19 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1944} (({{under நிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2242} (({{under பாரம்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3059} (({{under அத்தை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3238} (({{under ஐயன்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3400} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3497} (({{under சாமி}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3678} (({{under தேசிகன்}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_3744} (({{under பகவன்}})) [[Chapter 10.07]]
 130. குருகு ((9 occurrences))
  1. {P_257} (({{under மூலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_700} (({{under உலை மூக்கு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1178} (({{under கைவளை}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_1717} (({{under கொல்லுலை மூக்கு}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_1931} (({{under வெண்மை }})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2346} (({{under கோழி}})) [[Chapter 8.1]]
  7. {P_2374} (({{under கொய்யடி நாரை}})) [[Chapter 8.1]]
  8. {P_2703} (({{under குருக்கத்தி}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3401} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
 131. கேடகம் ((9 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_625} (({{under பகைமேற் சென்றோர் உறைபதி }})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1609} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_3367} (({{under கிடுகு}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3427} (({{under கேடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3427} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3601} (({{under தட்டு}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_4021} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 10.10]]
  9. {P_4106} (({{under வேதிகை}})) [[Chapter 10.10]]
 132. சக்கரம் ((9 occurrences))
  1. {P_133} (({{under விட்டுணுவின் பஞ்சாயுதம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_368} (({{under மாலை மாற்றே சக்கரஞ் சுழிகுள [...] சார்ந்த வெழுத்து வருக்கமு மற்றும் வடநூற் கடலு ளொருக்குடன் வைத்த வுதாரண நோக்கி விரித்து நிறைத்து மிறைக்கவிப் பாட்டுத் தெரித்துப் பாடுவது}} )) [[Chapter 3]]
  3. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1584} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 6.16]]
  7. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  8. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3245} (({{under ஒளிவட்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
 133. சங்கம் ((9 occurrences))
  1. {P_133} (({{under விட்டுணுவின் பஞ்சாயுதம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_721} (({{under சபை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_948} (({{under ஆடவர் கூட்டம்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_999} (({{under கணைக்கால்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1648} (({{under சமுத்திர மும்மடி கொண்டது}})) [[Chapter 6.18]]
  6. {P_1653} (({{under கோடியெண் மடங்கு கொண்டது}})) [[Chapter 6.19]]
  7. {P_1770} (({{under அன்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  8. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  9. {P_3466} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 134. சிவன் ((9 occurrences))
  1. {P_94} (({{headword for 95 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3112} (({{under அனந்தன்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3132} (({{under ஆதி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3477} (({{under சம்பு}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3587} (({{under சோதி}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3623} (({{under தாணு}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3702} (({{under நந்தி}})) [[Chapter 10.06]]
  9. {P_3744} (({{under பகவன்}})) [[Chapter 10.07]]
 135. ஞானம் ((9 occurrences))
  1. {P_102} (({{under சிவபூசையியல்பு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_193} (({{under அருகன் கொடி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_342} (({{under (PART_OF) சாத்துவிக குணம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_343} (({{under (PART_OF) இராசத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_1766} (({{under அறிவு}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_2067} (({{under ஆகமம்}})) [[Chapter 7.7]]
  7. {P_3153} (({{under ஆற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3202} (({{under உரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  9. {P_3518} (({{under சிதம்}})) [[Chapter 10.03]]
 136. துடி ((9 occurrences))
  1. {P_280} (({{under காலநுட்பம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_522} (({{under குறிஞ்சிநிலப் பறை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_531} (({{under பாலைநிலப் பறை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1451} (({{under முருகன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  5. {P_1455} (({{under சத்த மாதர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  6. {P_1524} (({{under உடுக்கை}})) [[Chapter 6.14]]
  7. {P_2905} (({{under கூதாளி}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_2937} (({{under ஏலம்}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_3650} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 137. துன்பம் ((9 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3228} (({{under ஏதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3297} (({{under கம்பலை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3461} (({{under கௌவை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3563} (({{under சூர்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3663} (({{under துனி}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3798} (({{under பழங்கண்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3874} (({{under புன்கண்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_4092} (({{under வீரை}})) [[Chapter 10.10]]
 138. துர்க்கை ((9 occurrences))
  1. {P_124} (({{headword for 29 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_535} (({{under பாலைநிலக் கடவுள்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3062} (({{under அந்தரி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3239} (({{under ஐயை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3338} (({{under கன்னி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3355} (({{under கார்த்திகை}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3392} (({{under குமரி}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3549} (({{under சுந்தரி}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_3734} (({{under நீலி}})) [[Chapter 10.06]]
 139. தேன் ((9 occurrences))
  1. {P_397} (({{under கான்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_585} (({{under கடலேழ்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1138} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1417} (({{under (SUTRA) இவைகளின் சுவை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  6. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  7. {P_3329} (({{under கள்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3837} (({{under பிரசம்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3924} (({{under மது}})) [[Chapter 10.08]]
 140. தோட்டி ((9 occurrences))
  1. {P_431} (({{under அட்ட மங்கலம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_682} (({{under கதவு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1571} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1572} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_1633} (({{under யானைத் தோட்டி}})) [[Chapter 6.17]]
  7. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  8. {P_3279} (({{under கணிச்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  9. {P_3693} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 141. நிறம் ((9 occurrences))
  1. {P_1944} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3169} (({{under இராகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3333} (({{under கறை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3386} (({{under குணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3400} (({{under குரு}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3428} (({{under கேழ்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  9. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
 142. நிலம் ((9 occurrences))
  1. {P_360} (({{under உயிர்த்தோற்ற நால்வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_385} (({{under பஞ்சபூத வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_477} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  7. {P_3641} (({{under திணை}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3644} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
  9. {P_4110} (({{under வேலி}})) [[Chapter 10.10]]
 143. நோய் ((9 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1901} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3049} (({{under அணங்கு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3212} (({{under உறுகண்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3532} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3563} (({{under சூர்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3803} (({{under பனி}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3874} (({{under புன்கண்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3912} (({{under மடங்கல்}})) [[Chapter 10.08]]
 144. பகை ((9 occurrences))
  1. {P_1870} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3156} (({{under இகல்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3218} (({{under ஊழ்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3664} (({{under தூ}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3674} (({{under தெவ்}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3756} (({{under படி}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3975} (({{under முரண்}})) [[Chapter 10.08]]
  9. {P_3985} (({{under முனை}})) [[Chapter 10.08]]
 145. பசு ((9 occurrences))
  1. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2458} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2577} (({{under ஆ}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3381} (({{under குடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3419} (({{under கூலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3750} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3777} (({{under பத்திரை}})) [[Chapter 10.07]]
 146. பறவையின் இறகு ((9 occurrences))
  1. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3398} (({{under குரல்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3418} (({{under கூரல்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3421} (({{under கூழை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3470} (({{under சதம்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3533} (({{under சிறை}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3776} (({{under பத்திரம்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3802} (({{under பறை}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_4047} (({{under வாசம்}})) [[Chapter 10.10]]
 147. புலி ((9 occurrences))
  1. {P_1308} (({{under நால்வகைச் சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_2411} (({{headword for 16 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2557} (({{under போத்து}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2587} (({{under குருளை, பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3853} (({{under புண்டரீகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_3863} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3865} (({{under புல்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_4101} (({{under வேங்கை}})) [[Chapter 10.10]]
 148. பெண் மயிர் ((9 occurrences))
  1. {P_3398} (({{under குரல்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3407} (({{under குழல்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3417} (({{under கூந்தல்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3418} (({{under கூரல்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3421} (({{under கூழை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3425} (({{under கேசம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3454} (({{under கோதை}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3553} (({{under சுரியல்}})) [[Chapter 10.03]]
  9. {P_4080} (({{under விலோதம்}})) [[Chapter 10.10]]
 149. பொறி ((9 occurrences))
  1. {P_142} (({{under திருமகள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_387} (({{under இந்திரியம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_630} (({{under மதில் உறுப்பு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1082} (({{under இறை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1768} (({{under செல்வம்}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_2125} (({{under எழுத்து}})) [[Chapter 7.8]]
  7. {P_2233} (({{under பொலிவு (ÉCLAT)}})) [[Chapter 7.11]]
  8. {P_2296} (({{under இலாஞ்சனை}})) [[Chapter 7.12]]
  9. {P_3898} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.07]]
 150. பொழுது ((9 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_279} (({{under காலம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3233} (({{under ஏல்வை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3237} (({{under ஐயம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3356} (({{under காலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3357} (({{under கால்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3772} (({{under பதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3792} (({{under பருவம்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_4111} (({{under வேலை}})) [[Chapter 10.10]]
 151. மரை ((9 occurrences))
  1. {P_2490} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2557} (({{under போத்து}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2575} (({{under பெட்டை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2577} (({{under ஆ}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2578} (({{under ஆன்}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2580} (({{under நாகு}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  9. {P_2594} (({{under குழவி}})) [[Chapter 8.2]]
 152. மாரி ((9 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_62} (({{under மழை}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_126} (({{under காடுகாள்}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_258} (({{under பூராடம்}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  7. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  8. {P_3937} (({{under மழை}})) [[Chapter 10.08]]
  9. {P_3957} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.08]]
 153. மால் ((9 occurrences))
  1. {P_24} (({{under காற்று }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_160} (({{under இந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_231} (({{under புதன்}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_747} (({{under சோழன்}})) [[Chapter 5]]
  7. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  8. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  9. {P_3961} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.08]]
 154. முலை ((9 occurrences))
  1. {P_1016} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1017} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3396} (({{under குயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3437} (({{under கொம்மை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3557} (({{under சுவர்க்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3577} (({{under சேக்கை}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3619} (({{under தனம்}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3784} (({{under பயோதரம்}})) [[Chapter 10.07]]
  9. {P_3801} (({{under பறம்பு}})) [[Chapter 10.07]]
 155. முல்லை ((9 occurrences))
  1. {P_148} (({{under காமன் கொலுமைங் கணை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_372} (({{under நானிலம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_493} (({{under ஐந்திணை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_725} (({{under சமப்பால்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1379} (({{under செவ்வழி யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_1384} (({{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  7. {P_1400} (({{under (DOUBLE) சாதாரி and நேர்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  8. {P_1416} (({{under (SUTRA) ஏழிசைக்குரிய மணங்கள்}})) [[Chapter 6.9]]
  9. {P_1767} (({{under வெற்றி}})) [[Chapter 7.1]]
 156. வஞ்சி ((9 occurrences))
  1. {P_465} (({{under கருவூர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_734} (({{under எண்வகை மாலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1365} (({{under வணிகர்க் கெஞ்ச லில்லா வியல்புடைத்து}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_1378} (({{under மருத யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1398} (({{under பாக்கழி}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_1416} (({{under (SUTRA) ஏழிசைக்குரிய மணங்கள்}})) [[Chapter 6.9]]
  7. {P_2725} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_2863} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  9. {P_4015} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.10]]
 157. அத்தம் ((8 occurrences))
  1. {P_251} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_480} (({{under அருநெறி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1019} (({{under கை}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  7. {P_1253} (({{under கண்ணாடி}})) [[Chapter 6.4]]
  8. {P_3056} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.01]]
 158. அருகன் ((8 occurrences))
  1. {P_191} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_929} (({{under சங்காத்தி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3112} (({{under அனந்தன்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3213} (({{under உறுவன்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3477} (({{under சம்பு}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3497} (({{under சாமி}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3744} (({{under பகவன்}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3769} (({{under பண்ணவன்}})) [[Chapter 10.07]]
 159. ஆ ((8 occurrences))
  1. {P_1415} (({{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2100} (({{under (CAT) வினாவின் பெயர்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2458} (({{under பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2577} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2578} (({{under ஆன்}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_2669} (({{under ஆச்சா மரம்}})) [[Chapter 9]]
 160. ஆம்பல் ((8 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1269} (({{under கொம்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_2216} (({{under அடைவு}})) [[Chapter 7.10]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2760} (({{under மூங்கில் }})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3024} (({{under குமுதம்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3133} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3393} (({{under குமுதம்}})) [[Chapter 10.02]]
 161. இடை ((8 occurrences))
  1. {P_295} (({{under பூரணை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_345} (({{under மூவகைத் தானம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_492} (({{under நடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1008} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_2248} (({{under நடு}})) [[Chapter 7.11]]
  7. {P_3162} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3720} (({{under நாப்பண்}})) [[Chapter 10.06]]
 162. இளமை ((8 occurrences))
  1. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3338} (({{under கன்னி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3905} (({{under போதகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3911} (({{under மஞ்சு}})) [[Chapter 10.08]]
  5. {P_3977} (({{under முருகு}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_4083} (({{under விழைச்சு}})) [[Chapter 10.10]]
  7. {P_4085} (({{under விளர்}})) [[Chapter 10.10]]
  8. {P_4086} (({{under விள}})) [[Chapter 10.10]]
 163. ஈகை ((8 occurrences))
  1. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2128} (({{under கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2887} (({{under இண்டு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3185} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3635} (({{under தானம்}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3858} (({{under புரத்தல்}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4024} (({{under வண்மை}})) [[Chapter 10.10]]
  8. {P_4040} (({{under வழங்கல்}})) [[Chapter 10.10]]
 164. உண்மை ((8 occurrences))
  1. {P_1809} (({{under மெய்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3131} (({{under ஆண்மை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3153} (({{under ஆற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3493} (({{under சாதம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3945} (({{under மன்றம்}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_3992} (({{under மெய்}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_4024} (({{under வண்மை}})) [[Chapter 10.10]]
  8. {P_4114} (({{under வேளாண்மை}})) [[Chapter 10.10]]
 165. உப்பு ((8 occurrences))
  1. {P_398} (({{under கடல்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_585} (({{under கடலேழ்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_950} (({{under மகளிர் விளையாட்டு}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1731} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.20]]
  6. {P_3067} (({{under அமுதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3198} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
  8. {P_3788} (({{under பரவை}})) [[Chapter 10.07]]
 166. உலவை ((8 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2545} (({{under விலங்கின் கொம்பு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2744} (({{under ஓடை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2797} (({{under தழை}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_2804} (({{under இலை}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_2856} (({{under மரச் செறிவு}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3207} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 167. ஓதி ((8 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2053} (({{under கல்வி}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2234} (({{under செறி (DENSITY)}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_2518} (({{under பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2528} (({{under பச்சோந்தி}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2529} (({{under ஓந்தி}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3252} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 168. கண் ((8 occurrences))
  1. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1053} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2037} (({{under கண்ணோட்டம் }})) [[Chapter 7.5]]
  5. {P_2106} (({{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}})) [[Chapter 7.7]]
  6. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3719} (({{under நாட்டம்}})) [[Chapter 10.06]]
  8. {P_3739} (({{under நேத்திரம்}})) [[Chapter 10.06]]
 169. கரகம் ((8 occurrences))
  1. {P_68} (({{under ஆலாங்கட்டி }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1249} (({{under வட்டில்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1271} (({{under கமண்டலம்}})) [[Chapter 6.4]]
  4. {P_1743} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_3301} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3337} (({{under கன்னல்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3526} (({{under சிரகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3535} (({{under சீகரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 170. கரம் ((8 occurrences))
  1. {P_212} (({{under சூரிய கிரணம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1019} (({{under கை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2102} (({{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_2306} (({{under குடி இறை}})) [[Chapter 7.12]]
  6. {P_2492} (({{under கழுதை}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2608} (({{under நஞ்சு}})) [[Chapter 8.3]]
  8. {P_3304} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 171. கருமை ((8 occurrences))
  1. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3352} (({{under காரி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3359} (({{under காழகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3360} (({{under காளம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3496} (({{under சாமம்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3917} (({{under மணி}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_3961} (({{under மால்}})) [[Chapter 10.08]]
  8. {P_3997} (({{under மை}})) [[Chapter 10.08]]
 172. கறுப்பு ((8 occurrences))
  1. {P_1874} (({{under சினக் குறிப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3170} (({{under இருள்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3326} (({{under களம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3332} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3333} (({{under கறை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3353} (({{under கார்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3734} (({{under நீலி}})) [[Chapter 10.06]]
  8. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
 173. கறை ((8 occurrences))
  1. {P_974} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1667} (({{under உரல்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1860} (({{under மாசு}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1944} (({{under நிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2306} (({{under குடி இறை}})) [[Chapter 7.12]]
  7. {P_2553} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3333} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
 174. களிறு ((8 occurrences))
  1. {P_251} (({{under அத்தம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_759} (({{under அரசர், அறுவகைத் தானை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2413} (({{under மத யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2502} (({{under பன்றி}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3328} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 175. குமரி ((8 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_411} (({{under எழுவகை நதி}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_565} (({{under கன்னிநதி}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_937} (({{under கன்னி}})) [[Chapter 5]]
  7. {P_2870} (({{under கற்றாழை}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3392} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.02]]
 176. குளம் ((8 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1060} (({{under நெற்றி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1143} (({{under சருக்கரை}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_3073} (({{under அயம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3298} (({{under கயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3410} (({{under குளம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3410} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_3760} (({{under பட்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
 177. கூலம் ((8 occurrences))
  1. {P_573} (({{under வரம்பு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_605} (({{under புனற்கரை வரம்பு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_639} (({{under கடைத்தெரு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1150} (({{under பலபண்டம்}})) [[Chapter 6.1]]
  5. {P_2543} (({{under விலங்கின் வால்}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2927} (({{under பாகல்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_2960} (({{under காராமணி}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3419} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
 178. கூளி ((8 occurrences))
  1. {P_208} (({{under பூதம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_900} (({{under சுற்றம்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  6. {P_2471} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2475} (({{under பொலி எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3422} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 179. கை ((8 occurrences))
  1. {P_1019} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1504} (({{under படை உறுப்பு}})) [[Chapter 6.13]]
  3. {P_1955} (({{under சிங்காரம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3056} (({{under அத்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3304} (({{under கரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3429} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3696} (({{under தோள்}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3812} (({{under பாணி}})) [[Chapter 10.07]]
 180. கொடுமை ((8 occurrences))
  1. {P_1865} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3306} (({{under கரில்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3309} (({{under கலாம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3456} (({{under கோரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3468} (({{under சடம்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3885} (({{under பூழ்தி}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4013} (({{under வஞ்சம்}})) [[Chapter 10.10]]
  8. {P_4076} (({{under விபூதி}})) [[Chapter 10.10]]
 181. கொம்மை ((8 occurrences))
  1. {P_491} (({{under குப்பை மேடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1016} (({{under முலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1460} (({{under கைகுவித்துக் கொட்டல்}})) [[Chapter 6.10]]
  4. {P_1942} (({{under அழகு }})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_1948} (({{under இளைமை}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
  7. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  8. {P_3437} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.02]]
 182. கோலம் ((8 occurrences))
  1. {P_81} (({{under நீரோட்டம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1751} (({{under பாக்கு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2502} (({{under பன்றி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2506} (({{under குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2712} (({{under இலந்தைப் பழம்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_2754} (({{under பாக்கு}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3457} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
 183. சருக்கரை ((8 occurrences))
  1. {P_1143} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3035} (({{under அக்காரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3282} (({{under கண்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3337} (({{under கன்னல்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3381} (({{under குடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3410} (({{under குளம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3806} (({{under பாகு}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_4065} (({{under விசையம்}})) [[Chapter 10.10]]
 184. சாமம் ((8 occurrences))
  1. {P_220} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_229} (({{under இரவு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_355} (({{under நால்வகை வேதம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_378} (({{under நால்வகை உபாயம்}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_1934} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2062} (({{under மூன்றாம் வேதம்}})) [[Chapter 7.7]]
  7. {P_3496} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_4004} (({{under யாமம்}})) [[Chapter 10.09]]
 185. சிங்கம் ((8 occurrences))
  1. {P_22} (({{under எண்டிசையோனி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_275} (({{under மேடவீதி}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_2409} (({{headword for 16 items}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2575} (({{under பெட்டை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3912} (({{under மடங்கல்}})) [[Chapter 10.08]]
  8. {P_3986} (({{under முன்னம்}})) [[Chapter 10.08]]
 186. சித்திரம் ((8 occurrences))
  1. {P_362} (({{under கவியின் வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_1943} (({{under கட்டழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2288} (({{under அதிசயம் }})) [[Chapter 7.12]]
  5. {P_2779} (({{under ஆமணக்கு}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3232} (({{under ஏரண்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3521} (({{under சித்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3521} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.03]]
 187. சீர் ((8 occurrences))
  1. {P_1264} (({{under தாளம்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_1466} (({{under தாளவொத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  4. {P_1576} (({{under தண்டாயுதம்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1768} (({{under செல்வம்}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_2054} (({{under சொல் மாலை}})) [[Chapter 7.7]]
  7. {P_2242} (({{under பாரம்}})) [[Chapter 7.11]]
  8. {P_3539} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 188. ஞெகிழி ((8 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_50} (({{under தீக்கடைகோல்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_694} (({{under அக்கினிட்டி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_695} (({{under கடைக்கொள்ளி}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1184} (({{under சிலம்பு}})) [[Chapter 6.2]]
  6. {P_1719} (({{under நெருப்புறு விறகு}})) [[Chapter 6.20]]
  7. {P_2857} (({{under விறகு}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3593} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.04]]
 189. திரட்சி ((8 occurrences))
  1. {P_3277} (({{under கணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3405} (({{under குவடு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3581} (({{under சேடு}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3832} (({{under பிண்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3876} (({{under பூகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3962} (({{under மாழை}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_3970} (({{under முடலை}})) [[Chapter 10.08]]
  8. {P_4041} (({{under வழி}})) [[Chapter 10.10]]
 190. தீ ((8 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_72} (({{under ஏழு மழை வகை}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_3515} (({{under சிகி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3562} (({{under சூரன் (தொடர்ச்சி)}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3618} (({{under தனஞ்சயன்}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3645} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3681} (({{under தேயு}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3978} (({{under முளரி}})) [[Chapter 10.08]]
 191. நன்மை ((8 occurrences))
  1. {P_1789} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3240} (({{under ஒண்மை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3550} (({{under சுபம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3581} (({{under சேடு}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3622} (({{under தன்மை}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3705} (({{under நயம்}})) [[Chapter 10.06]]
  7. {P_3917} (({{under மணி}})) [[Chapter 10.08]]
  8. {P_4003} (({{under யாணர்}})) [[Chapter 10.09]]
 192. நியமம் ((8 occurrences))
  1. {P_419} (({{under அட்டாங்க யோகம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_421} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_639} (({{under கடைத்தெரு}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_640} (({{under தெரு}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_1831} (({{under விதிமுறை}})) [[Chapter 7.1]]
  8. {P_3727} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.06]]
 193. நெய் ((8 occurrences))
  1. {P_585} (({{under கடலேழ்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_982} (({{under விழுக்கு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1132} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1133} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.1]]
  5. {P_1417} (({{under (SUTRA) இவைகளின் சுவை}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_3118} (({{under ஆகாரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3656} (({{under துப்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  8. {P_3740} (({{under நேயம்}})) [[Chapter 10.06]]
 194. பகவன் ((8 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_191} (({{under அருகன்}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_194} (({{under புத்தன்}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  7. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  8. {P_3744} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.07]]
 195. பண்ணை ((8 occurrences))
  1. {P_549} (({{under மருதத் திணை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_571} (({{under வயல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_708} (({{under விலங்கு துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_948} (({{under ஆடவர் கூட்டம்}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_949} (({{under மாதர் கூட்டம்}})) [[Chapter 5]]
  7. {P_950} (({{under மகளிர் விளையாட்டு}})) [[Chapter 5]]
  8. {P_3770} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.07]]
 196. பத்திரம் ((8 occurrences))
  1. {P_422} (({{under ஆதனம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1562} (({{under உடைவாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  7. {P_2804} (({{under இலை}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3776} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 197. பரி ((8 occurrences))
  1. {P_373} (({{under நால்வகைச் சேனை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_759} (({{under அரசர், அறுவகைத் தானை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  5. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  6. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2780} (({{under பருத்தி}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3789} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.07]]
 198. பவனம் ((8 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_272} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_458} (({{under உலகின் பொது}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_652} (({{under கோயில்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_2518} (({{under பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3797} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 199. பாரம் ((8 occurrences))
  1. {P_449} (({{under மண்ணுலகு }})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1607} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_2242} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2257} (({{under துலாம் இருபஃது}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3334} (({{under கனம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3400} (({{under குரு}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3591} (({{under ஞாட்பு}})) [[Chapter 10.04]]
  8. {P_3787} (({{under பரம்}})) [[Chapter 10.07]]
 200. பாழி ((8 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_703} (({{under தவத்தோர் இருக்குமிடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_708} (({{under விலங்கு துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  7. {P_2004} (({{under பதம்}})) [[Chapter 7.4]]
  8. {P_3823} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.07]]
 201. பாவம் ((8 occurrences))
  1. {P_326} (({{under இருவினை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1849} (({{under தீவினை}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1898} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_2206} (({{under முறைமை}})) [[Chapter 7.10]]
  6. {P_3032} (({{under அகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3566} (({{under செடி}})) [[Chapter 10.03]]
  8. {P_3939} (({{under மறம்}})) [[Chapter 10.08]]
 202. பிசாசம் ((8 occurrences))
  1. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3277} (({{under கணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3315} (({{under கவந்தம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3323} (({{under கழுது}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3422} (({{under கூளி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3931} (({{under மயல்}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_3934} (({{under மருள்}})) [[Chapter 10.08]]
  8. {P_4099} (({{under வெறி}})) [[Chapter 10.10]]
 203. பூதி ((8 occurrences))
  1. {P_456} (({{under எழு நரகங்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_615} (({{under பொடி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_989} (({{under முடை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1753} (({{under திருநீறு}})) [[Chapter 6.20]]
  6. {P_1866} (({{under கொடுமை }})) [[Chapter 7.2]]
  7. {P_2548} (({{under புலால் }})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3880} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 204. மடங்கல் ((8 occurrences))
  1. {P_45} (({{under வடவாக்கினி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_60} (({{under (EXIST_VARIANT) இடி}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_199} (({{under காலன்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_307} (({{under உகமுடிவு}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_2202} (({{under மீளுதல்}})) [[Chapter 7.9]]
  7. {P_2409} (({{under சிங்கம்}})) [[Chapter 8.2]]
  8. {P_3912} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.08]]
 205. மந்திரம் ((8 occurrences))
  1. {P_402} (({{under ஆறங்கம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_652} (({{under கோயில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_664} (({{under தேவர்கோவில்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_687} (({{under குதிரைப் பந்தி}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1147} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  6. {P_1819} (({{under சூழ்ச்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  7. {P_3930} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.08]]
  8. {P_3944} (({{under மன்}})) [[Chapter 10.08]]
 206. முண்டகம் ((8 occurrences))
  1. {P_1060} (({{under நெற்றி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2762} (({{under தாழை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2858} (({{under முள் செடி}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2915} (({{under முள்ளுடை மூலம் எல்லாம்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3002} (({{under நீர் முள்ளி}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3007} (({{under தாமரை}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3971} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.08]]
 207. முரசு ((8 occurrences))
  1. {P_264} (({{under உத்திரட்டாதி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_431} (({{under அட்ட மங்கலம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1521} (({{under துந்துபி}})) [[Chapter 6.14]]
  4. {P_1526} (({{under தம்பட்டம்}})) [[Chapter 6.14]]
  5. {P_1530} (({{under வாச்சியப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.14]]
  6. {P_3670} (({{under தூரியம்}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3802} (({{under பறை}})) [[Chapter 10.07]]
  8. {P_3974} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 208. முளரி ((8 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_696} (({{under கடைக்கொள்ளி }})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2226} (({{under நுண்மை}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_2857} (({{under விறகு}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_2858} (({{under முள் செடி}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3007} (({{under தாமரை}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_3978} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.08]]
 209. மேடு ((8 occurrences))
  1. {P_489} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_490} (({{under சிறு திட்டை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1760} (({{under உயர்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3246} (({{under ஓங்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3558} (({{under சுவல்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3640} (({{under திட்டை}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3964} (({{under மீசை}})) [[Chapter 10.08]]
  8. {P_3994} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 210. வயல் ((8 occurrences))
  1. {P_6} (({{under வெளி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_571} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3600} (({{under தடி}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3766} (({{under பணை}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3770} (({{under பண்ணை}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3825} (({{under பானல்}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4028} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
  8. {P_4110} (({{under வேலி}})) [[Chapter 10.10]]
 211. வயிரம் ((8 occurrences))
  1. {P_1212} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1577} (({{under தண்டாயுதம்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1603} (({{under கூர்மை}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1874} (({{under சினக் குறிப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1877} (({{under தணியா முனிவு}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_2796} (({{under சேகு}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3312} (({{under கலை}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_4031} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 212. வாசனை ((8 occurrences))
  1. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3289} (({{under கந்தம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3679} (({{under தேம்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3724} (({{under நானம்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3977} (({{under முருகு}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_4025} (({{under வதுவை}})) [[Chapter 10.10]]
  7. {P_4026} (({{under வம்பு}})) [[Chapter 10.10]]
  8. {P_4099} (({{under வெறி}})) [[Chapter 10.10]]
 213. விடம் ((8 occurrences))
  1. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2608} (({{under நஞ்சு}})) [[Chapter 8.3]]
  3. {P_3144} (({{under ஆலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3146} (({{under ஆலாலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3326} (({{under களம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3333} (({{under கறை}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3360} (({{under காளம்}})) [[Chapter 10.02]]
  8. {P_4067} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 214. வெண்மை ((8 occurrences))
  1. {P_1914} (({{under வெளிறு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1930} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3295} (({{under கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3401} (({{under குருகு}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3518} (({{under சிதம்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3707} (({{under நரை}})) [[Chapter 10.06]]
  7. {P_4058} (({{under வால்}})) [[Chapter 10.10]]
  8. {P_4098} (({{under வெள்ளை}})) [[Chapter 10.10]]
 215. வேலி ((8 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_477} (({{under நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_688} (({{under தொழு}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_711} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1825} (({{under காவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  7. {P_2852} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  8. {P_4110} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 216. அகம் ((7 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1773} (({{under மனம்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1818} (({{under உள்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_1898} (({{under பாவம்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_2791} (({{under மரப் பொது }})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3032} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 217. அகலம் ((7 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1014} (({{under மார்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2220} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3582} (({{under சேண்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3648} (({{under துங்கம்}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3823} (({{under பாழி}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4079} (({{under வியல்}})) [[Chapter 10.10]]
 218. அடுப்பு ((7 occurrences))
  1. {P_240} (({{under பரணி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_693} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3047} (({{under அடுப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3047} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3350} (({{under காமரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3393} (({{under குமுதம்}})) [[Chapter 10.02]]
 219. அணி ((7 occurrences))
  1. {P_1166} (({{under ஆபரணம்}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1503} (({{under படை வகுப்பு}})) [[Chapter 6.13]]
  3. {P_1504} (({{under படை உறுப்பு}})) [[Chapter 6.13]]
  4. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_1955} (({{under சிங்காரம்}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  7. {P_3050} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 220. அன்னம் ((7 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2311} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2570} (({{under சேவல்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3115} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3221} (({{under எகினம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3493} (({{under சாதம்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3915} (({{under மடை}})) [[Chapter 10.08]]
 221. அருப்பம் ((7 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_516} (({{under மலைமேற் றுருக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_538} (({{under காட்டுத் துருக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1117} (({{under மா}})) [[Chapter 6.1]]
  5. {P_1136} (({{under மோர்}})) [[Chapter 6.1]]
  6. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  7. {P_3089} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 222. அறிவு ((7 occurrences))
  1. {P_357} (({{under ஆடவர் நாற்குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1766} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3066} (({{under அமலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3191} (({{under உணர்வு}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3240} (({{under ஒண்மை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3724} (({{under நானம்}})) [[Chapter 10.06]]
  7. {P_3857} (({{under புந்தி}})) [[Chapter 10.07]]
 223. அளக்கர் ((7 occurrences))
  1. {P_241} (({{under கார்த்திகை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_484} (({{under நீள்வழி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_592} (({{under உப்பளம்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_3104} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 224. அளவு ((7 occurrences))
  1. {P_2223} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3041} (({{under அசனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3091} (({{under அலகு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3276} (({{under கட்டளை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3357} (({{under கால்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3634} (({{under தாறு}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_4035} (({{under வரை}})) [[Chapter 10.10]]
 225. ஆண் மயிர் ((7 occurrences))
  1. {P_3380} (({{under குஞ்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3385} (({{under குடுமி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3407} (({{under குழல்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3425} (({{under கேசம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3553} (({{under சுரியல்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3617} (({{under தளை}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3748} (({{under பங்கி}})) [[Chapter 10.07]]
 226. ஆதி ((7 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_835} (({{under முதல்வன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2192} (({{under நேர் ஓடுதல்}})) [[Chapter 7.9]]
  5. {P_2247} (({{under முதல்}})) [[Chapter 7.11]]
  6. {P_3046} (({{under அடி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3132} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 227. இரவு ((7 occurrences))
  1. {P_229} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3096} (({{under அல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3225} (({{under எல்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3231} (({{under ஏமம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3496} (({{under சாமம்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3725} (({{under நிசி}})) [[Chapter 10.06]]
  7. {P_4004} (({{under யாமம்}})) [[Chapter 10.09]]
 228. இரும்பு ((7 occurrences))
  1. {P_1242} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1244} (({{under பஞ்சலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  4. {P_3034} (({{under அகி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3073} (({{under அயம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3473} (({{under சத்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3901} (({{under பொன்}})) [[Chapter 10.07]]
 229. உம்பல் ((7 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2187} (({{under எழுச்சி}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2207} (({{under கோத்திரம்}})) [[Chapter 7.10]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2566} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3200} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 230. உயிர் ((7 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3051} (({{under அணு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3541} (({{under சீவன்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3567} (({{under செந்து}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3750} (({{under பசு}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_3879} (({{under பூதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 231. உறவி ((7 occurrences))
  1. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_557} (({{under ஊறல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_609} (({{under ஊறல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_611} (({{under கிணறு}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_699} (({{under உலைக்களம்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1804} (({{under உறவு}})) [[Chapter 7.1]]
  7. {P_2537} (({{under எறும்பு}})) [[Chapter 8.2]]
 232. உறுப்பு ((7 occurrences))
  1. {P_1078} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1079} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1376} (({{under பாலை யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_2234} (({{under செறி (DENSITY)}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3347} (({{under காத்திரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3534} (({{under சினை}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3584} (({{under சேத்து}})) [[Chapter 10.03]]
 233. உவளகம் ((7 occurrences))
  1. {P_592} (({{under உப்பளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_596} (({{under உவர்க்களம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_648} (({{under இடைச்சேரி}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  7. {P_3208} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.01]]
 234. ஏறு ((7 occurrences))
  1. {P_104} (({{under நந்தி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_239} (({{under அச்சுவினி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2471} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2475} (({{under பொலி எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2565} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3234} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 235. ஓசை ((7 occurrences))
  1. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1414} (({{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1442} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_2758} (({{under வாழை}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3567} (({{under செந்து}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3810} (({{under பாடு}})) [[Chapter 10.07]]
 236. கடி ((7 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1784} (({{under இன்பம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1825} (({{under காவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1952} (({{under கலியாணம் }})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_1956} (({{under புதுமை}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  7. {P_3270} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 10.02]]
 237. கடை ((7 occurrences))
  1. {P_345} (({{under மூவகைத் தானம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1208} (({{under பூண்கடைப்புணர்வு}})) [[Chapter 6.2]]
  5. {P_2250} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 7.11]]
  6. {P_3060} (({{under அந்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3274} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 238. கன்னல் ((7 occurrences))
  1. {P_282} (({{under நாழிகை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1142} (({{under மணற்பாகு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1145} (({{under கற்கண்டு}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1252} (({{under நாழிகை வட்டில்}})) [[Chapter 6.4]]
  5. {P_1743} (({{under கரகம்}})) [[Chapter 6.20]]
  6. {P_2764} (({{under கரும்பு}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3337} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 239. கவரி ((7 occurrences))
  1. {P_431} (({{under அட்ட மங்கலம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1477} (({{under தேர்}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_2476} (({{under எருமை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2496} (({{under சவரி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2563} (({{under ஒருத்தல்}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2579} (({{under பிடி}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
 240. கவலை ((7 occurrences))
  1. {P_485} (({{under கவர்வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_642} (({{under சந்தி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_2967} (({{under செந்தினை}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3316} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 241. காந்தாரம் ((7 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1377} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1381} (({{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1383} (({{under மருத யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_1389} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.9]]
  7. {P_3348} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 242. காப்பு ((7 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_682} (({{under கதவு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1753} (({{under திருநீறு}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_1823} (({{under காத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_1825} (({{under காவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_2852} (({{under வேலி}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3349} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 243. காயம் ((7 occurrences))
  1. {P_335} (({{under முப்பொறி}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1163} (({{under காழ்த்தல்}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1724} (({{under மிளகு}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_2936} (({{under மிளகு}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_2942} (({{under வெண்காயம்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3351} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 244. குறிஞ்சி ((7 occurrences))
  1. {P_372} (({{under நானிலம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_493} (({{under ஐந்திணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_723} (({{under வன்பால்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1375} (({{under நால்வகைப் பண்}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_1394} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.9]]
  7. {P_3412} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 245. குளிர் ((7 occurrences))
  1. {P_25} (({{under பனிக்காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1509} (({{under முழவு}})) [[Chapter 6.14]]
  3. {P_1569} (({{under இலை மூக்கரி கத்தி}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1581} (({{under கவண்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1764} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_2646} (({{under ஞெண்டு}})) [[Chapter 8.4]]
  7. {P_3411} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 246. குழல் ((7 occurrences))
  1. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1066} (({{under ஆண் மயிர்க்கும் பெண் மயிர்க்கும் பொது}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1070} (({{under (REMOVE NOTE) ஐம்பான் முடி}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1073} (({{under ஆண்பான் மயிர்முடி}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_2284} (({{under உள் தொளை}})) [[Chapter 7.12]]
  7. {P_3407} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 247. குழவி ((7 occurrences))
  1. {P_922} (({{under பிள்ளை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1696} (({{under அம்மிக்கல்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2586} (({{under விலங்கின் பிள்ளை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2591} (({{under குரங்கு முதல் மரக்கோட்டில் வாழ் விலங்கின் பிள்ளைகட்காம்.}} )) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2594} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2596} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2792} (({{under இள மரத்தின் கன்று}})) [[Chapter 9]]
 248. கூழை ((7 occurrences))
  1. {P_492} (({{under நடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1504} (({{under படை உறுப்பு}})) [[Chapter 6.13]]
  4. {P_1505} (({{under பேரணி}})) [[Chapter 6.13]]
  5. {P_2316} (({{under மயில் தோகை }})) [[Chapter 8.1]]
  6. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  7. {P_3421} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 249. கேடு ((7 occurrences))
  1. {P_1912} (({{headword for 12 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3154} (({{under ஆனி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3177} (({{under இழுக்கு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3220} (({{under ஊனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3810} (({{under பாடு}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_4089} (({{under வீ}})) [[Chapter 10.10]]
 250. கொலை ((7 occurrences))
  1. {P_344} (({{under (PART_OF) தாமத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_380} (({{under பஞ்சபாதக வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1913} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3049} (({{under அணங்கு}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3095} (({{under அலை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3219} (({{under ஊறு}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3459} (({{under கோள்}})) [[Chapter 10.02]]
 251. கோடை ((7 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_27} (({{under மேல்காற்று}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_213} (({{under வெயில்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_299} (({{under கொடியவேனில்}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2893} (({{under வெண் காந்தள்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3449} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 252. கோரம் ((7 occurrences))
  1. {P_749} (({{under சோழன் கொடி//சோழன் குதிரை (புரவி)}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1249} (({{under வட்டில்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1863} (({{under வெம்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1866} (({{under கொடுமை }})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2451} (({{under சோழன் குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3456} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 253. சாவு ((7 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1907} (({{under மரணம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3179} (({{under இறப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3649} (({{under துஞ்சல்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3729} (({{under நிரியாணம்}})) [[Chapter 10.06]]
  6. {P_3957} (({{under மாரி}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_4089} (({{under வீ}})) [[Chapter 10.10]]
 254. சிந்தூரம் ((7 occurrences))
  1. {P_1229} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1529} (({{under பலவகைப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  3. {P_1532} (({{under செங்குடை}})) [[Chapter 6.15]]
  4. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_2691} (({{under வெட்சி}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_2709} (({{under புளிய மரம்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3523} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 255. சிவப்பு ((7 occurrences))
  1. {P_3058} (({{under அத்து}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3078} (({{under அரத்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3084} (({{under அராகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3169} (({{under இராகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3365} (({{under கிஞ்சுகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3584} (({{under சேத்து}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3585} (({{under சேய்}})) [[Chapter 10.03]]
 256. சும்மை ((7 occurrences))
  1. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1442} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  6. {P_2984} (({{under போர்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3551} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
 257. சுரை ((7 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2285} (({{under உள் தொளை }})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_2458} (({{under பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2465} (({{under பசுவின் முலை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2931} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3556} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3657} (({{under தும்பி}})) [[Chapter 10.05]]
 258. தசை ((7 occurrences))
  1. {P_410} (({{under எழுவகைத் தாது}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_975} (({{under ஊன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_989} (({{under முடை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2549} (({{under இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3664} (({{under தூ}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3885} (({{under பூழ்தி}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4076} (({{under விபூதி}})) [[Chapter 10.10]]
 259. தடம் ((7 occurrences))
  1. {P_109} (({{under முப்பத்திரண்டறம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_497} (({{under மலைப்பக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1806} (({{under செல்வப் பகுதி}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3598} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 260. தண்டு ((7 occurrences))
  1. {P_133} (({{under விட்டுணுவின் பஞ்சாயுதம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_271} (({{under மிதுனம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1429} (({{under வீணை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1681} (({{under குழாய்}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_2528} (({{under பச்சோந்தி}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2813} (({{under பூ இதழ்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3604} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.05]]
 261. தாமரை ((7 occurrences))
  1. {P_1416} (({{under (SUTRA) ஏழிசைக்குரிய மணங்கள்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_3007} (({{headword for 21 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3265} (({{under கஞ்சம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3294} (({{under கமலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3853} (({{under புண்டரீகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3971} (({{under முண்டகம்}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_3978} (({{under முளரி}})) [[Chapter 10.08]]
 262. தாழை ((7 occurrences))
  1. {P_2749} (({{under தெங்கு}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2762} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3631} (({{under தாழை}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3631} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_3969} (({{under முடங்கல்}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_3971} (({{under முண்டகம்}})) [[Chapter 10.08]]
 263. திகிரி ((7 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1477} (({{under தேர்}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_1479} (({{under தேர் உருள்}})) [[Chapter 6.12]]
  4. {P_1584} (({{under சக்கரம்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  6. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3637} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.05]]
 264. துத்தம் ((7 occurrences))
  1. {P_1013} (({{under வயிறு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1402} (({{under ஏழிசை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1411} (({{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1412} (({{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1413} (({{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}})) [[Chapter 6.9]]
  6. {P_1420} (({{under சமனிசை (MEDIUM)}})) [[Chapter 6.9]]
  7. {P_3654} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 265. துருக்கம் ((7 occurrences))
  1. {P_390} (({{under ஐவகை விரை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_494} (({{under குறிஞ்சி நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_2524} (({{under கத்தூரி}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2657} (({{under குங்கும மரம்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3658} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 266. தூரியம் ((7 occurrences))
  1. {P_1274} (({{under சிறு துகில்}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1521} (({{under துந்துபி}})) [[Chapter 6.14]]
  3. {P_1523} (({{under உவகைப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  4. {P_1530} (({{under வாச்சியப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.14]]
  5. {P_2472} (({{under பேர் எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2473} (({{under பொதி எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3670} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.05]]
 267. தெய்வம் ((7 occurrences))
  1. {P_184} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1101} (({{under எண்வகை மணம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1662} (({{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_3049} (({{under அணங்கு}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3563} (({{under சூர்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3672} (({{under தெய்}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3856} (({{under புத்தேள்}})) [[Chapter 10.07]]
 268. தேயு ((7 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_53} (({{under அக்கினிதேவன்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_385} (({{under பஞ்சபூத வகை}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_417} (({{under அட்டமூர்த்த வகை}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  6. {P_1343} (({{under தீக்கணவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  7. {P_3681} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 269. தொங்கல் ((7 occurrences))
  1. {P_1070} (({{under (REMOVE NOTE) ஐம்பான் முடி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  3. {P_1531} (({{under குடை}})) [[Chapter 6.15]]
  4. {P_1534} (({{under பீலிக்குஞ்சக் குடை}})) [[Chapter 6.15]]
  5. {P_2315} (({{under மயில் தோகை}})) [[Chapter 8.1]]
  6. {P_3029} (({{under கொண்டை மாலை}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3684} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 270. தோகை ((7 occurrences))
  1. {P_1286} (({{under முன்றானை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1298} (({{under பெருங்கொடி}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_2314} (({{under மயில்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_2457} (({{under குதிரை வால்}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2543} (({{under விலங்கின் வால்}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_4058} (({{under வால்}})) [[Chapter 10.10]]
 271. நகரம் ((7 occurrences))
  1. {P_664} (({{under தேவர்கோவில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3148} (({{under ஆலயம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3381} (({{under குடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3450} (({{under கோட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3809} (({{under பாடி}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3823} (({{under பாழி}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4009} (({{under வசதி}})) [[Chapter 10.10]]
 272. நடு ((7 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_492} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2248} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3162} (({{under இடை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3475} (({{under சமன்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3568} (({{under செப்பம்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3743} (({{under பகல்}})) [[Chapter 10.07]]
 273. நரி ((7 occurrences))
  1. {P_2515} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2569} (({{under ஓரி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2574} (({{under பாட்டி }})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2587} (({{under குருளை, பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2592} (({{under பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3477} (({{under சம்பு}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_3567} (({{under செந்து}})) [[Chapter 10.03]]
 274. நீலம் ((7 occurrences))
  1. {P_433} (({{under அட்ட கிரி}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_436} (({{under நவ மணி}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2608} (({{under நஞ்சு}})) [[Chapter 8.3]]
  5. {P_3015} (({{under கருங்குவளை }})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3016} (({{under கரு நெய்தல்}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3917} (({{under மணி}})) [[Chapter 10.08]]
 275. நூல் ((7 occurrences))
  1. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  2. {P_1819} (({{under சூழ்ச்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2057} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_3312} (({{under கலை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3386} (({{under குணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3778} (({{under பந்தம்}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4022} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
 276. நெற்றி ((7 occurrences))
  1. {P_1060} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1504} (({{under படை உறுப்பு}})) [[Chapter 6.13]]
  3. {P_3410} (({{under குளம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3466} (({{under சங்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3736} (({{under நுதல்}})) [[Chapter 10.06]]
  6. {P_3738} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
  7. {P_3971} (({{under முண்டகம்}})) [[Chapter 10.08]]
 277. பகடு ((7 occurrences))
  1. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2472} (({{under பேர் எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2477} (({{under எருமைப் போத்து}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2561} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3742} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 278. பகல் ((7 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_221} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_283} (({{under நாள்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_1968} (({{under பிரிதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_2248} (({{under நடு}})) [[Chapter 7.11]]
  6. {P_3225} (({{under எல்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3743} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.07]]
 279. பக்கம் ((7 occurrences))
  1. {P_286} (({{under திதி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_627} (({{under அகழ்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_3746} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3810} (({{under பாடு}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_3822} (({{under பால்}})) [[Chapter 10.07]]
 280. பங்கு ((7 occurrences))
  1. {P_234} (({{under சனி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_957} (({{under முடவன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2240} (({{under பாதி}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3749} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3815} (({{under பாத்தி}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3822} (({{under பால்}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4055} (({{under வாரம்}})) [[Chapter 10.10]]
 281. பச்சை ((7 occurrences))
  1. {P_231} (({{under புதன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1213} (({{under மரகதம்}})) [[Chapter 6.3]]
  4. {P_1934} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3751} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 282. பட்டம் ((7 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_708} (({{under விலங்கு துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1150} (({{under பலபண்டம்}})) [[Chapter 6.1]]
  5. {P_1181} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.2]]
  6. {P_2495} (({{under கவரி மா}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3760} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.07]]
 283. பதி ((7 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_916} (({{under மணவாளன்}})) [[Chapter 5]]
  7. {P_3774} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 284. பறவை ((7 occurrences))
  1. {P_413} (({{under எழுவகைப் பிறப்பு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2393} (({{under புள் (பொது)}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2631} (({{under தோற்சிறகெல்லாம்}})) [[Chapter 8.4]]
  4. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3465} (({{under சகுனி}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3703} (({{under நந்து}})) [[Chapter 10.06]]
  7. {P_4089} (({{under வீ}})) [[Chapter 10.10]]
 285. பறவைப்பொது ((7 occurrences))
  1. {P_3384} (({{under குடிஞை}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3464} (({{under சகுனம்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3771} (({{under பதங்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3830} (({{under பிணிமுகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3868} (({{under புள்}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3903} (({{under போகில்}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4027} (({{under வயம்}})) [[Chapter 10.10]]
 286. பள்ளி ((7 occurrences))
  1. {P_476} (({{under சிற்றூர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_703} (({{under தவத்தோர் இருக்குமிடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_707} (({{under துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_2039} (({{under தூங்கல்}})) [[Chapter 7.5]]
  7. {P_3800} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.07]]
 287. பழைமை ((7 occurrences))
  1. {P_2208} (({{headword for 12 items}})) [[Chapter 7.10]]
  2. {P_3132} (({{under ஆதி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3218} (({{under ஊழ்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3883} (({{under பூருவம்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3973} (({{under முதுமை}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_3983} (({{under முறை}})) [[Chapter 10.08]]
  7. {P_4041} (({{under வழி}})) [[Chapter 10.10]]
 288. பாடி ((7 occurrences))
  1. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_473} (({{under சேரி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_543} (({{under முல்லைநிலத்தூர்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_624} (({{under பகைமேற் சென்றோர் உறைபதி}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  6. {P_1501} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  7. {P_3809} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 289. பாணி ((7 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1019} (({{under கை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1384} (({{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1444} (({{under கூத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  6. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  7. {P_3812} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 10.07]]
 290. பாண்டில் ((7 occurrences))
  1. {P_1264} (({{under தாளம்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1489} (({{under பரிபூண்ட தேர்}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_1745} (({{under தகழி}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  5. {P_2470} (({{under எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2743} (({{under வாகை}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3813} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.07]]
 291. பாரி ((7 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_757} (({{under புகழ்வோர்க்குக் கொடுக்குங் கடைவள்ளல் எழுவர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_919} (({{under மணமகள்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  5. {P_1275} (({{under நல்லாடை}})) [[Chapter 6.5]]
  6. {P_1663} (({{under கட்டில்}})) [[Chapter 6.20]]
  7. {P_3819} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 292. புகழ் ((7 occurrences))
  1. {P_409} (({{under பெரியோர் எழுவகைப் பெற்றி}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_768} (({{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_2055} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_3158} (({{under இசை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3244} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3586} (({{under சொல்}})) [[Chapter 10.03]]
 293. புதுமை ((7 occurrences))
  1. {P_1956} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3444} (({{under கோடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3709} (({{under நவம்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3856} (({{under புத்தேள்}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_4003} (({{under யாணர்}})) [[Chapter 10.09]]
  7. {P_4026} (({{under வம்பு}})) [[Chapter 10.10]]
 294. பெண் ((7 occurrences))
  1. {P_945} (({{headword for 25 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1099} (({{under மூவடிவு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1357} (({{under எழுத்தெனப் படுபவை}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_2584} (({{under பெண்பாலெவையும்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3454} (({{under கோதை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3673} (({{under தெரிவை}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3721} (({{under நாரி}})) [[Chapter 10.06]]
 295. பொருள் ((7 occurrences))
  1. {P_370} (({{under நாற்பொருள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_409} (({{under பெரியோர் எழுவகைப் பெற்றி}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_768} (({{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1233} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  6. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  7. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
 296. போர் ((7 occurrences))
  1. {P_262} (({{under சதயம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1473} (({{headword for 16 items}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_2984} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3141} (({{under ஆர்ப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3156} (({{under இகல்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3591} (({{under ஞாட்பு}})) [[Chapter 10.04]]
  7. {P_3907} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 297. மஞ்சு ((7 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_76} (({{under பனி}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_669} (({{under முகடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_1948} (({{under இளைமை}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_2425} (({{under யானை முதுகு}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_3911} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.08]]
 298. மடி ((7 occurrences))
  1. {P_1013} (({{under வயிறு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1892} (({{under சோம்பல் }})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1912} (({{under கேடு}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_2762} (({{under தாழை}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3913} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 10.08]]
 299. மறி ((7 occurrences))
  1. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2483} (({{under ஆட்டுக் குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2498} (({{under மான்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2521} (({{under அழுங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2522} (({{under அழுங்கின் குருளை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2586} (({{under விலங்கின் பிள்ளை}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_2589} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 8.2]]
 300. மாலை ((7 occurrences))
  1. {P_217} (({{under அந்தி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1209} (({{under மாதர் அணிவடம்}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_1326} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 6.7]]
  4. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_3626} (({{under தாமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3629} (({{under தார்}})) [[Chapter 10.05]]
  7. {P_3960} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.08]]
 301. மாழை ((7 occurrences))
  1. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1243} (({{under உலோகக் கட்டி}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_2706} (({{under மா மரம்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_2707} (({{under புளிமா}})) [[Chapter 9]]
  7. {P_3962} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.08]]
 302. முட்டை ((7 occurrences))
  1. {P_360} (({{under உயிர்த்தோற்ற நால்வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1727} (({{under தவிடு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2396} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3054} (({{under அண்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3382} (({{under குடம்பை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3442} (({{under கோசம்}})) [[Chapter 10.02]]
  7. {P_3534} (({{under சினை}})) [[Chapter 10.03]]
 303. மெய் ((7 occurrences))
  1. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1809} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2088} (({{under ஒற்றெழுத்து}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_3130} (({{under ஆணை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3787} (({{under பரம்}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_3992} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 304. மை ((7 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2481} (({{under துருவாடு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2485} (({{under வெள்ளாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3041} (({{under அஞ்சனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  7. {P_3997} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.08]]
 305. யூகம் ((7 occurrences))
  1. {P_1503} (({{under படை வகுப்பு}})) [[Chapter 6.13]]
  2. {P_2506} (({{under குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2507} (({{under பெண் குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2508} (({{under கருங் குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2579} (({{under பிடி}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2582} (({{under மந்தி}})) [[Chapter 8.2]]
  7. {P_4006} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.09]]
 306. வாயு ((7 occurrences))
  1. {P_19} (({{under எண்டிசைப்பாலர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_385} (({{under பஞ்சபூத வகை}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_417} (({{under அட்டமூர்த்த வகை}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_1090} (({{under பஞ்சமல வகை}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  7. {P_1343} (({{under தீக்கணவகை}})) [[Chapter 6.8]]
 307. வெற்றி ((7 occurrences))
  1. {P_1767} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3126} (({{under ஆடல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3129} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3131} (({{under ஆண்மை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3385} (({{under குடுமி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3848} (({{under புகல்}})) [[Chapter 10.07]]
  7. {P_4065} (({{under விசையம்}})) [[Chapter 10.10]]
 308. வெள்ளை ((7 occurrences))
  1. {P_143} (({{under பலபத்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1930} (({{under வெண்மை}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2484} (({{under வெள்ளாடு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2486} (({{under வெள்ளாட்டு மறி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2487} (({{under பள்ளை ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2634} (({{under சங்கு}})) [[Chapter 8.4]]
  7. {P_4098} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.10]]
 309. வேல் ((7 occurrences))
  1. {P_759} (({{under அரசர், அறுவகைத் தானை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1573} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1604} (({{under ஆயுதப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3075} (({{under அயில்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3077} (({{under அரண்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3473} (({{under சத்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  7. {P_4112} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 310. அத்திரி ((6 occurrences))
  1. {P_446} (({{under தருமநூல் பதினெட்டு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1716} (({{under உலைத் துருத்தி}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2491} (({{under ஒட்டகம்}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2493} (({{under கோவேறு கழுதை}})) [[Chapter 8.2]]
 311. அந்தரம் ((6 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_350} (({{under மூவுலகு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_1343} (({{under தீக்கணவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  5. {P_1888} (({{under தீது }})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3061} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 312. அனந்தன் ((6 occurrences))
  1. {P_21} (({{under அட்டமாநாகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_237} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 2]]
  6. {P_3112} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 313. அபரம் ((6 occurrences))
  1. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1029} (({{under முதுகு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1608} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_1910} (({{under பிணக்கு}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_2424} (({{under யானைப் பின் கால்}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3064} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 314. அம்பரம் ((6 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_707} (({{under துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  6. {P_3070} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 315. அரணம் ((6 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_538} (({{under காட்டுத் துருக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1573} (({{under வேல்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1607} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  6. {P_3076} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 316. அலங்காரம் ((6 occurrences))
  1. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_1955} (({{under சிங்காரம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3050} (({{under அணி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3429} (({{under கை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3873} (({{under புனை}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3900} (({{under பொற்பு}})) [[Chapter 10.07]]
 317. அலி ((6 occurrences))
  1. {P_963} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1099} (({{under மூவடிவு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1357} (({{under எழுத்தெனப் படுபவை}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_2775} (({{under நறுவிலி}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3512} (({{under சிகண்டி}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3887} (({{under பேடு}})) [[Chapter 10.07]]
 318. அலை ((6 occurrences))
  1. {P_82} (({{under நீர்த்திரை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_588} (({{under கடற்றிரை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3068} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3095} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3535} (({{under சீகரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 319. அல்லி ((6 occurrences))
  1. {P_2715} (({{under காயா}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2814} (({{under அக இதழ்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3021} (({{under வெள்ளாம்பல்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3024} (({{under குமுதம்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3098} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3133} (({{under ஆம்பல்}})) [[Chapter 10.01]]
 320. ஆகுலம் ((6 occurrences))
  1. {P_1442} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1879} (({{under வருத்தம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2114} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_2118} (({{under கலப்புக் கட்டோசை}})) [[Chapter 7.7]]
  6. {P_3120} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 321. ஆக்கம் ((6 occurrences))
  1. {P_142} (({{under திருமகள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1768} (({{under செல்வம்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1793} (({{under இலாபம்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_3121} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3944} (({{under மன்}})) [[Chapter 10.08]]
 322. ஆசாரம் ((6 occurrences))
  1. {P_63} (({{under பெருமழை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_653} (({{under அரசிருக்கை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_1306} (({{under பரிவட்டம்}})) [[Chapter 6.5]]
  5. {P_1815} (({{under ஒழுக்கம்}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_3122} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 323. ஆரல் ((6 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_230} (({{under செவ்வாய்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_241} (({{under கார்த்திகை}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_629} (({{under மதில் }})) [[Chapter 4]]
  5. {P_2623} (({{under ஆரால் மீன்}})) [[Chapter 8.4]]
  6. {P_3135} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 324. இயமன் ((6 occurrences))
  1. {P_19} (({{under எண்டிசைப்பாலர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_197} (({{under இமயன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1418} (({{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3589} (({{under சௌரி}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3912} (({{under மடங்கல்}})) [[Chapter 10.08]]
 325. இறும்பு ((6 occurrences))
  1. {P_496} (({{under சிறுமலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2287} (({{under அதிசயம்}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_2847} (({{under குறும் காடு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2855} (({{under தூறு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3008} (({{under தாமரை மலர்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3181} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 326. இலக்குமி ((6 occurrences))
  1. {P_142} (({{under திருமகள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3121} (({{under ஆக்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3643} (({{under திரு}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3898} (({{under பொறி}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3901} (({{under பொன்}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
 327. உச்சி ((6 occurrences))
  1. {P_219} (({{under நடுப்பகல் }})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1061} (({{under தலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1063} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2511} (({{under நாய்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3385} (({{under குடுமி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3546} (({{under சுடிகை}})) [[Chapter 10.03]]
 328. உடு ((6 occurrences))
  1. {P_269} (({{under வான்மீனின் பொது}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_627} (({{under அகழ்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1540} (({{under அம்புத் தலை}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1549} (({{under அம்பின் இறகு}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_3189} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 329. உந்தி ((6 occurrences))
  1. {P_86} (({{under நீர்ச்சுழி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_550} (({{under யாறு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1010} (({{under கொப்பூழ்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1479} (({{under தேர் உருள்}})) [[Chapter 6.12]]
  6. {P_3196} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.01]]
 330. உலக்கை ((6 occurrences))
  1. {P_260} (({{under திருவோணம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1668} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3206} (({{under உலக்கை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3206} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3600} (({{under தடி}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3604} (({{under தண்டு}})) [[Chapter 10.05]]
 331. ஊக்கம் ((6 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1791} (({{under முயற்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1792} (({{under உற்சாகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3202} (({{under உரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3217} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 332. ஊர் ((6 occurrences))
  1. {P_475} (({{headword for 32 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3033} (({{under அகலுள்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3774} (({{under பதி}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3800} (({{under பள்ளி}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3887} (({{under பேடு}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_4110} (({{under வேலி}})) [[Chapter 10.10]]
 333. எகினம் ((6 occurrences))
  1. {P_2311} (({{under அன்னம்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2495} (({{under கவரி மா}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2511} (({{under நாய்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2707} (({{under புளிமா}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2709} (({{under புளிய மரம்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3221} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 334. எருவை ((6 occurrences))
  1. {P_1235} (({{under செம்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2323} (({{under கழுகு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2553} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2993} (({{under கொறுக்கை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2994} (({{under திரள் கோரை}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3223} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 335. எல் ((6 occurrences))
  1. {P_213} (({{under வெயில்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_221} (({{under பகல்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_283} (({{under நாள்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_2105} (({{under (CAT) இகழ்ச்சிக் குறிப்பு}})) [[Chapter 7.7]]
  6. {P_3225} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 336. ஏலம் ((6 occurrences))
  1. {P_384} (({{under பஞ்சவாச வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1313} (({{under மயிர்ச் சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  3. {P_1417} (({{under (SUTRA) இவைகளின் சுவை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_2937} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2943} (({{under வாசந்தரு பலபண்டம்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3650} (({{under துடி}})) [[Chapter 10.05]]
 337. ஐயம் ((6 occurrences))
  1. {P_109} (({{under முப்பத்திரண்டறம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1370} (({{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_2133} (({{under பிச்சை}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_3237} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3261} (({{under கசடு}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3584} (({{under சேத்து}})) [[Chapter 10.03]]
 338. ஐயை ((6 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_921} (({{under மகள்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_930} (({{under தலைமைப்பெண்}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_3239} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 339. ஓடை ((6 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_627} (({{under அகழ்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1181} (({{under பட்டம்}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_2446} (({{under யானை நுதல் பட்டம்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2744} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3247} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 340. கடவை ((6 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_625} (({{under பகைமேற் சென்றோர் உறைபதி }})) [[Chapter 4]]
  3. {P_714} (({{under கவரிறுக்கி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1671} (({{under ஏணி}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3269} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 341. கணிச்சி ((6 occurrences))
  1. {P_200} (({{under காலன் படை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1567} (({{under மழு}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1569} (({{under இலை மூக்கரி கத்தி}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1571} (({{under தோட்டி}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_1589} (({{under (DOUBLE) தறிகை}})) [[Chapter 6.16]]
  6. {P_3279} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 342. கண்டிகை ((6 occurrences))
  1. {P_1171} (({{under பதக்கம்}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1209} (({{under மாதர் அணிவடம்}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_1529} (({{under பலவகைப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  4. {P_1758} (({{under அணிகலச் செப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_3134} (({{under ஆரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3283} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 343. கதுப்பு ((6 occurrences))
  1. {P_1031} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1066} (({{under ஆண் மயிர்க்கும் பெண் மயிர்க்கும் பொது}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_2469} (({{under பசுக் கூட்டம்}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3287} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 344. கனம் ((6 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_434} (({{under அட்ட கணிதம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2221} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3048} (({{under அடை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3334} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3539} (({{under சீர்}})) [[Chapter 10.03]]
 345. கரணம் ((6 occurrences))
  1. {P_382} (({{under பஞ்சாங்க வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_387} (({{under இந்திரியம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1445} (({{under கூத்தின் விகற்பம்}})) [[Chapter 6.10]]
  4. {P_1842} (({{under எண்ணல்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_2086} (({{under எண்}})) [[Chapter 7.7]]
  6. {P_3302} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 346. கரும்பு ((6 occurrences))
  1. {P_245} (({{under புனர்பூசம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_399} (({{under நாடுபடு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2764} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3324} (({{under கழை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3337} (({{under கன்னல்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_4113} (({{under வேழம்}})) [[Chapter 10.10]]
 347. கலக்கம் ((6 occurrences))
  1. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1855} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_2041} (({{under அழுகை}})) [[Chapter 7.5]]
  6. {P_4099} (({{under வெறி}})) [[Chapter 10.10]]
 348. கல் ((6 occurrences))
  1. {P_72} (({{under ஏழு மழை வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_441} (({{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3313} (({{under கல்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3313} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3528} (({{under சிலை}})) [[Chapter 10.03]]
 349. களபம் ((6 occurrences))
  1. {P_1307} (({{under சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_1318} (({{under கலவை}})) [[Chapter 6.6]]
  3. {P_1718} (({{under சுண்ணச் சாந்து}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2416} (({{under யானைக் கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3325} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 350. களம் ((6 occurrences))
  1. {P_622} (({{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_919} (({{under மணமகள்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1028} (({{under கழுத்து}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3326} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3591} (({{under ஞாட்பு}})) [[Chapter 10.04]]
 351. கழுதை ((6 occurrences))
  1. {P_22} (({{under எண்டிசையோனி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2492} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2575} (({{under பெட்டை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3304} (({{under கரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_4102} (({{under வேசரி}})) [[Chapter 10.10]]
 352. கவி ((6 occurrences))
  1. {P_233} (({{under வெள்ளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_361} (({{under நால்வகைப் புலமை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2093} (({{under பா}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2506} (({{under குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3318} (({{under கவி}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3318} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 353. காண்டம் ((6 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1294} (({{under இடுதிரை}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_1758} (({{under அணிகலச் செப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_2068} (({{under அத்தியாயம்}})) [[Chapter 7.7]]
  6. {P_3345} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 354. கார் ((6 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_301} (({{under அறுவகைப் பருவகாலம்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_3353} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.02]]
 355. காலம் ((6 occurrences))
  1. {P_279} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3356} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3439} (({{under கொன்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3575} (({{under செவ்வி}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_4111} (({{under வேலை}})) [[Chapter 10.10]]
 356. காளம் ((6 occurrences))
  1. {P_1266} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1565} (({{under சூலம்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2608} (({{under நஞ்சு}})) [[Chapter 8.3]]
  5. {P_2741} (({{under எட்டி}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3360} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 357. காளை ((6 occurrences))
  1. {P_534} (({{under பாலைநிலத் தலைமகன்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_833} (({{under ஆண்பால்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_925} (({{under இளைஞன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1994} (({{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_2470} (({{under எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3361} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 358. காழ் ((6 occurrences))
  1. {P_683} (({{under தாழ்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1226} (({{under பளிங்கு}})) [[Chapter 6.3]]
  3. {P_2796} (({{under சேகு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2827} (({{under விதை }})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2831} (({{under கனித் தோல்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_2857} (({{under விறகு}})) [[Chapter 9]]
 359. கின்னரம் ((6 occurrences))
  1. {P_1429} (({{under வீணை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1430} (({{under யாழ்}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2361} (({{under இராகப்புள்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2372} (({{under ஆந்தை}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_2379} (({{under நீர்வாழ் பறவை}})) [[Chapter 8.1]]
  6. {P_3374} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 360. குடி ((6 occurrences))
  1. {P_476} (({{under சிற்றூர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_758} (({{under அரசியல் ஆறு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_953} (({{under குலம்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2207} (({{under கோத்திரம்}})) [[Chapter 7.10]]
  5. {P_3383} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3455} (({{under கோத்திரம்}})) [[Chapter 10.02]]
 361. குரவை ((6 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1444} (({{under கூத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_1448} (({{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  4. {P_1456} (({{under கைகோத்து ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  5. {P_3255} (({{under ஓரை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3399} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 362. கூடம் ((6 occurrences))
  1. {P_8} (({{under அண்டகோளகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_498} (({{under மலை முகடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_657} (({{under கோபுரம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1636} (({{under சம்மட்டி}})) [[Chapter 6.17]]
  5. {P_1893} (({{under வஞ்சனை}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3415} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 363. கூத்து ((6 occurrences))
  1. {P_369} (({{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} )) [[Chapter 3]]
  2. {P_1444} (({{headword for 18 items}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_3126} (({{under ஆடல்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3175} (({{under இலையம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3624} (({{under தாண்டவம்}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3665} (({{under தூக்கு}})) [[Chapter 10.05]]
 364. கைவளை ((6 occurrences))
  1. {P_1178} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_3336} (({{under கன்று}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3401} (({{under குருகு}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3482} (({{under சரி}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3685} (({{under தொடி}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_4022} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 10.10]]
 365. கொக்கு ((6 occurrences))
  1. {P_257} (({{under மூலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2378} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2513} (({{under செந் நாய்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2706} (({{under மா மரம்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3430} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 366. கோடகம் ((6 occurrences))
  1. {P_642} (({{under சந்தி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_644} (({{under நாற்சந்தி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1169} (({{under முடியுறுப்பு}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_1956} (({{under புதுமை}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3444} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 367. கோணம் ((6 occurrences))
  1. {P_1051} (({{under மூக்கு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1556} (({{under கூன் வாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1572} (({{under தோட்டி}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1633} (({{under யானைத் தோட்டி}})) [[Chapter 6.17]]
  5. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3452} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 368. கோல் ((6 occurrences))
  1. {P_1434} (({{under நரம்பு}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1594} (({{under அஞ்சனம் எழுதும் கருவி}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1622} (({{under குதிரைச் சம்மட்டி}})) [[Chapter 6.17]]
  5. {P_1638} (({{under கொழு}})) [[Chapter 6.17]]
  6. {P_1675} (({{under தூக்குக்கோல்}})) [[Chapter 6.20]]
 369. கோழி ((6 occurrences))
  1. {P_463} (({{under உறையூர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2346} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2570} (({{under சேவல்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3377} (({{under குக்குடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3401} (({{under குருகு}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_4053} (({{under வாரணம்}})) [[Chapter 10.10]]
 370. சாம்பல் ((6 occurrences))
  1. {P_1755} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_1950} (({{under முதுமை }})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2822} (({{under உலர்ந்த பூ}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2825} (({{under பழம் பூ}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3498} (({{under சாம்பல்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3498} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 371. சாலம் ((6 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_680} (({{under சாளரவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1593} (({{under வலைக் கயிறு}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_2600} (({{under விலங்கின் கூட்டம்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2669} (({{under ஆச்சா மரம்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3504} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 372. சினை ((6 occurrences))
  1. {P_972} (({{under கரு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1079} (({{under உறுப்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2396} (({{under முட்டை}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2554} (({{under சூல்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3534} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 373. சிறை ((6 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1825} (({{under காவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  6. {P_3533} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
 374. சிவை ((6 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_700} (({{under உலை மூக்கு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1716} (({{under உலைத் துருத்தி}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_1717} (({{under கொல்லுலை மூக்கு}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_2818} (({{under வேர்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3531} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 375. சுதை ((6 occurrences))
  1. {P_309} (({{under அமுது}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_441} (({{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_921} (({{under மகள்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1718} (({{under சுண்ணச் சாந்து}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_2461} (({{under குணம் இல்லாப் பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3548} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 376. சுவை ((6 occurrences))
  1. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1160} (({{under தித்திப்பு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1417} (({{under (SUTRA) இவைகளின் சுவை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_3067} (({{under அமுதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3166} (({{under இரதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3488} (({{under சவி}})) [[Chapter 10.03]]
 377. சூர் ((6 occurrences))
  1. {P_184} (({{under தெய்வம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_186} (({{under தெய்வப்பெண்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3563} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 378. சூழி ((6 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1063} (({{under உச்சி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1287} (({{under முகபடாம்}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_1613} (({{under யானை முகபடாம்}})) [[Chapter 6.17]]
  5. {P_1620} (({{under குதிரைக் கலணை}})) [[Chapter 6.17]]
  6. {P_3564} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 379. சேக்கை ((6 occurrences))
  1. {P_686} (({{under யானை துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_707} (({{under துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_708} (({{under விலங்கு துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1016} (({{under முலை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1081} (({{under உடற்றழும்பு}})) [[Chapter 5]]
  6. {P_3577} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 380. சோதி ((6 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_253} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_3587} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 381. தண்டாயுதம் ((6 occurrences))
  1. {P_1576} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1577} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3226} (({{under எறுழ்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3288} (({{under கதை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3539} (({{under சீர்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3600} (({{under தடி}})) [[Chapter 10.05]]
 382. தருமம் ((6 occurrences))
  1. {P_343} (({{under (PART_OF) இராசத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1786} (({{under சுகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1798} (({{under நல்வினை}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1816} (({{under நீதி}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_3550} (({{under சுபம்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3635} (({{under தானம்}})) [[Chapter 10.05]]
 383. தலை ((6 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1061} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2247} (({{under முதல்}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3295} (({{under கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3535} (({{under சீகரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 384. தவம் ((6 occurrences))
  1. {P_342} (({{under (PART_OF) சாத்துவிக குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_343} (({{under (PART_OF) இராசத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_359} (({{under நால்வகைப் புண்ணியம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_421} (({{under நியமம்}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_1796} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_3953} (({{under மாதவம்}})) [[Chapter 10.08]]
 385. தாணு ((6 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1384} (({{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1631} (({{under தூண்}})) [[Chapter 6.17]]
  5. {P_1808} (({{under நிலைபேறு }})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_3623} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.05]]
 386. தாலம் ((6 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1248} (({{under உண்கலம்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_2430} (({{under யானைச் செவி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2753} (({{under கூந்தல் கமுகு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2755} (({{under பனை}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3630} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 387. திசை ((6 occurrences))
  1. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_3125} (({{under ஆசை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3204} (({{under உலகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3955} (({{under மாதிரம்}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_4064} (({{under விசும்பு (தொடர்ச்சி)}})) [[Chapter 10.10]]
 388. திதி ((6 occurrences))
  1. {P_286} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_382} (({{under பஞ்சாங்க வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1807} (({{under நிலைபேறு}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1823} (({{under காத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_3642} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3777} (({{under பத்திரை}})) [[Chapter 10.07]]
 389. துண்டம் ((6 occurrences))
  1. {P_1034} (({{under முகம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1051} (({{under மூக்கு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2397} (({{under வாய் அலகு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2603} (({{under சாரைப் பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  5. {P_3282} (({{under கண்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3653} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 390. துலாம் ((6 occurrences))
  1. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_276} (({{under இடபவீதி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2254} (({{under தூக்கு}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3276} (({{under கட்டளை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3539} (({{under சீர்}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3665} (({{under தூக்கு}})) [[Chapter 10.05]]
 391. தூண் ((6 occurrences))
  1. {P_1631} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_3292} (({{under கந்து}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3296} (({{under கம்பம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3611} (({{under தம்பம்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3623} (({{under தாணு}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3920} (({{under மதலை}})) [[Chapter 10.08]]
 392. நகை ((6 occurrences))
  1. {P_1040} (({{under பல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1784} (({{under இன்பம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_1997} (({{under சிரிப்பு}})) [[Chapter 7.4]]
  5. {P_2807} (({{under மொட்டு}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3700} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.06]]
 393. நளி ((6 occurrences))
  1. {P_1764} (({{under குளிர்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2253} (({{under நெருக்கம்}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_2540} (({{under தேள் }})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3713} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 394. நவிரம் ((6 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1061} (({{under தலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1063} (({{under உச்சி}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1915} (({{under புன்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_2314} (({{under மயில்}})) [[Chapter 8.1]]
  6. {P_3711} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.06]]
 395. நாழி ((6 occurrences))
  1. {P_263} (({{under பூரட்டாதி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_282} (({{under நாழிகை}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2284} (({{under உள் தொளை}})) [[Chapter 7.12]]
  4. {P_3379} (({{under குஞ்சம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3723} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.06]]
  6. {P_3756} (({{under படி}})) [[Chapter 10.07]]
 396. நிறை ((6 occurrences))
  1. {P_357} (({{under ஆடவர் நாற்குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1675} (({{under தூக்குக்கோல்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1737} (({{under நீர்ச்சால்}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2255} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3731} (({{under நிறை}})) [[Chapter 10.06]]
  6. {P_3731} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 397. நீதி ((6 occurrences))
  1. {P_1809} (({{under மெய்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1816} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3705} (({{under நயம்}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3727} (({{under நியமம்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3737} (({{under நெறி}})) [[Chapter 10.06]]
  6. {P_3983} (({{under முறை}})) [[Chapter 10.08]]
 398. நீலி ((6 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_2699} (({{under மழை வண்ணக் குறிஞ்சி}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2876} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3734} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.06]]
 399. நேமி ((6 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1479} (({{under தேர் உருள்}})) [[Chapter 6.12]]
  4. {P_1584} (({{under சக்கரம்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  6. {P_2760} (({{under மூங்கில் }})) [[Chapter 9]]
 400. படலிகை ((6 occurrences))
  1. {P_1260} (({{under கைம்மணி}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1682} (({{under பூந்தட்டு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  4. {P_2929} (({{under பெரும் பீர்க்கு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3026} (({{under சிகை மாலை}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3754} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 401. படி ((6 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1621} (({{under குதிரை அங்கவடி}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_1689} (({{under தாழி}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_1870} (({{under பகை}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3756} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.07]]
 402. பட்டி ((6 occurrences))
  1. {P_688} (({{under தொழு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_2648} (({{under பலகறை}})) [[Chapter 8.4]]
  5. {P_3690} (({{under தொழு}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3761} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 403. பந்தம் ((6 occurrences))
  1. {P_900} (({{under சுற்றம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1073} (({{under ஆண்பான் மயிர்முடி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  4. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
  6. {P_3778} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.07]]
 404. பரிதி ((6 occurrences))
  1. {P_88} (({{under பரிவேடம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1479} (({{under தேர் உருள்}})) [[Chapter 6.12]]
  4. {P_1584} (({{under சக்கரம்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  6. {P_3791} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 405. பல் ((6 occurrences))
  1. {P_1039} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1040} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1041} (({{under நகுதல்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3700} (({{under நகை}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3982} (({{under முறுவல்}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_3988} (({{under மூரல்}})) [[Chapter 10.08]]
 406. பாசம் ((6 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1591} (({{under கயிறு}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1597} (({{under ஊசித் தொளை}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1607} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  5. {P_1771} (({{under அன்பு }})) [[Chapter 7.1]]
  6. {P_3807} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 407. பிரமன் ((6 occurrences))
  1. {P_156} (({{headword for 39 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3112} (({{under அனந்தன்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3295} (({{under கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3477} (({{under சம்பு}})) [[Chapter 10.03]]
  6. {P_3744} (({{under பகவன்}})) [[Chapter 10.07]]
 408. புடைவை ((6 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_3443} (({{under கோசிகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3667} (({{under தூசு}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3849} (({{under புங்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3850} (({{under புட்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
 409. புணர்ச்சி ((6 occurrences))
  1. {P_1966} (({{under கூடல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3052} (({{under அணை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3166} (({{under இரதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3852} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3865} (({{under புல்}})) [[Chapter 10.07]]
  6. {P_4083} (({{under விழைச்சு}})) [[Chapter 10.10]]
 410. புண்டரீகம் ((6 occurrences))
  1. {P_20} (({{under எண்டிசையானை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_443} (({{under பதினெண் யாகங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2411} (({{under புலி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3007} (({{under தாமரை}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3853} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 411. புதன் ((6 occurrences))
  1. {P_231} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3088} (({{under அருணன்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3751} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3857} (({{under புந்தி}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3961} (({{under மால்}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_3995} (({{under மேதை}})) [[Chapter 10.08]]
 412. புரை ((6 occurrences))
  1. {P_449} (({{under மண்ணுலகு }})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1760} (({{under உயர்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2284} (({{under உள் தொளை}})) [[Chapter 7.12]]
  5. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
  6. {P_3860} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 413. புறணி ((6 occurrences))
  1. {P_494} (({{under குறிஞ்சி நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1961} (({{under புறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2547} (({{under புலால்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3869} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 414. புல் ((6 occurrences))
  1. {P_255} (({{under அனுடம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1092} (({{under ஓரறிவுயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2371} (({{under சிவல்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2411} (({{under புலி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2781} (({{under மருந்து}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_3865} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.07]]
 415. புல்வாய் ((6 occurrences))
  1. {P_2501} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2557} (({{under போத்து}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2562} (({{under சே}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2572} (({{under பிணை:}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_2576} (({{under பிணா}})) [[Chapter 8.2]]
 416. மந்தி ((6 occurrences))
  1. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2506} (({{under குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2507} (({{under பெண் குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2582} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  6. {P_3929} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 417. மயக்கம் ((6 occurrences))
  1. {P_339} (({{under முக்குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1885} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3170} (({{under இருள்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3681} (({{under தேயு}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3934} (({{under மருள்}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_3961} (({{under மால்}})) [[Chapter 10.08]]
 418. மருந்து ((6 occurrences))
  1. {P_309} (({{under அமுது}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2781} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2789} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3500} (({{under சாரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 419. மருள் ((6 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_432} (({{under சிறப்பில்லா எண்வகைப் பெயரெச்சம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1377} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3934} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.08]]
 420. மறம் ((6 occurrences))
  1. {P_369} (({{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} )) [[Chapter 3]]
  2. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1872} (({{under வெகுளி}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1898} (({{under பாவம்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3939} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.08]]
 421. மறல் ((6 occurrences))
  1. {P_199} (({{under காலன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1867} (({{under மறப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1869} (({{under வறுமை }})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1910} (({{under பிணக்கு}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_2187} (({{under எழுச்சி}})) [[Chapter 7.9]]
 422. மாசு ((6 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_977} (({{under பிச்சு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_985} (({{under மெய்ம்மலம்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1860} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_3950} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 423. மார்பு ((6 occurrences))
  1. {P_1014} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1015} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3117} (({{under ஆகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3202} (({{under உரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3437} (({{under கொம்மை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_3568} (({{under செப்பம்}})) [[Chapter 10.03]]
 424. மீளி ((6 occurrences))
  1. {P_534} (({{under பாலைநிலத் தலைமகன்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_869} (({{under வல்லாளன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  6. {P_3966} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.08]]
 425. மெத்தை ((6 occurrences))
  1. {P_1295} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1296} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3052} (({{under அணை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3613} (({{under தவிசு}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3616} (({{under தளிமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  6. {P_3991} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 426. மேன்மை ((6 occurrences))
  1. {P_342} (({{under (PART_OF) சாத்துவிக குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1926} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3298} (({{under கயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3594} (({{under ஞெள்ளல்}})) [[Chapter 10.04]]
  6. {P_3996} (({{under மேல்}})) [[Chapter 10.08]]
 427. வடு ((6 occurrences))
  1. {P_1081} (({{under உடற்றழும்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1235} (({{under செம்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_2828} (({{under பிஞ்சு}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_4019} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 428. வருத்தம் ((6 occurrences))
  1. {P_1879} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3049} (({{under அணங்கு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3079} (({{under அரந்தை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3120} (({{under ஆகுலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3136} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_4030} (({{under வயா}})) [[Chapter 10.10]]
 429. வாரம் ((6 occurrences))
  1. {P_238} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_382} (({{under பஞ்சாங்க வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_497} (({{under மலைப்பக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_605} (({{under புனற்கரை வரம்பு}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_3370} (({{under கிழமை}})) [[Chapter 10.02]]
  6. {P_4055} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.10]]
 430. வாழை ((6 occurrences))
  1. {P_399} (({{under நாடுபடு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1417} (({{under (SUTRA) இவைகளின் சுவை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2758} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3069} (({{under அம்பணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3080} (({{under அரம்பை}})) [[Chapter 10.01]]
  6. {P_3285} (({{under கதலி}})) [[Chapter 10.02]]
 431. விண்டு ((6 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_4071} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 432. வீதி ((6 occurrences))
  1. {P_640} (({{under தெரு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2192} (({{under நேர் ஓடுதல்}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_3568} (({{under செப்பம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3594} (({{under ஞெள்ளல்}})) [[Chapter 10.04]]
  5. {P_3958} (({{under மார்க்கம்}})) [[Chapter 10.08]]
  6. {P_4091} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 433. வெடி ((6 occurrences))
  1. {P_6} (({{under வெளி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_52} (({{under நறும்புகை}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_60} (({{under (EXIST_VARIANT) இடி}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_267} (({{under விடிமீன்}})) [[Chapter 2]]
  5. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  6. {P_4093} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 434. வெள்ளி ((6 occurrences))
  1. {P_233} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1234} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_3165} (({{under இரசதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3627} (({{under தாரம்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_4008} (({{under வங்கம்}})) [[Chapter 10.10]]
  6. {P_4097} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 435. வேட்டல் ((6 occurrences))
  1. {P_729} (({{under அந்தணர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_767} (({{under அரசர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_778} (({{under பூவைசியர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1952} (({{under கலியாணம் }})) [[Chapter 7.3]]
  6. {P_3635} (({{under தானம்}})) [[Chapter 10.05]]
 436. வேழம் ((6 occurrences))
  1. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2564} (({{under தகர்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2764} (({{under கரும்பு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2993} (({{under கொறுக்கை}})) [[Chapter 9]]
  6. {P_4113} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 437. அகவல் ((5 occurrences))
  1. {P_1464} (({{under கூத்தாடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_1996} (({{under அழைத்தல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2081} (({{under ஆசிரியப்பா}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2109} (({{under எடுத்தல் ஓசை}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_2318} (({{under மயில் குரல்}})) [[Chapter 8.1]]
 438. அங்கணம் ((5 occurrences))
  1. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_673} (({{under முற்றம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_675} (({{under தூம்புவாய்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_678} (({{under சலதாரை }})) [[Chapter 4]]
  5. {P_3037} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 439. அசைதல் ((5 occurrences))
  1. {P_1464} (({{under கூத்தாடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_1891} (({{under சோம்பல்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1963} (({{under தங்குதல் (INVISIBLE IN SUTRA)}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2174} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.8]]
  5. {P_2199} (({{under உலாவல்}})) [[Chapter 7.9]]
 440. அடை ((5 occurrences))
  1. {P_1110} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2221} (({{under கனம்}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2804} (({{under இலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2839} (({{under இலைக் கறி}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3048} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 441. அணு ((5 occurrences))
  1. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_615} (({{under பொடி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2226} (({{under நுண்மை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3051} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3567} (({{under செந்து}})) [[Chapter 10.03]]
 442. அதிசயம் ((5 occurrences))
  1. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2287} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3473} (({{under சத்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3521} (({{under சித்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_4078} (({{under வியப்பு}})) [[Chapter 10.10]]
 443. அத்தி ((5 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_992} (({{under எலும்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2713} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3057} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 444. அந்தி ((5 occurrences))
  1. {P_217} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_642} (({{under சந்தி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_643} (({{under முச்சந்தி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1381} (({{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_3063} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 445. அமுது ((5 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_309} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_310} (({{under தெய்வ வுணவு}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_1160} (({{under தித்திப்பு}})) [[Chapter 6.1]]
  5. {P_2787} (({{under உயிர் தரும் மருந்து }})) [[Chapter 9]]
 446. அம்மை ((5 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_912} (({{under தாய்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2211} (({{under வரு பிறப்பு}})) [[Chapter 7.10]]
  5. {P_3072} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 447. அரக்கு ((5 occurrences))
  1. {P_397} (({{under கான்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1733} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3078} (({{under அரத்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3656} (({{under துப்பு}})) [[Chapter 10.05]]
 448. அரண் ((5 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_758} (({{under அரசியல் ஆறு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1825} (({{under காவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2849} (({{under காவல் காடு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3077} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 449. அரத்தம் ((5 occurrences))
  1. {P_1216} (({{under பவளம்}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1733} (({{under அரக்கு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3012} (({{under செங்குவளை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3078} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 450. அரற்றல் ((5 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2042} (({{under அழுகை }})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_2114} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2115} (({{under கதறல்}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_3083} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 451. அருணம் ((5 occurrences))
  1. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2480} (({{under செம்மறி ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2718} (({{under எலுமிச்சை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3087} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 452. அறம் ((5 occurrences))
  1. {P_370} (({{under நாற்பொருள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_409} (({{under பெரியோர் எழுவகைப் பெற்றி}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_768} (({{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  5. {P_1798} (({{under நல்வினை}})) [[Chapter 7.1]]
 453. அறல் ((5 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_82} (({{under நீர்த்திரை}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_553} (({{under கருமணல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2846} (({{under சிறு தூறு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3109} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 454. அலங்கல் ((5 occurrences))
  1. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  2. {P_1939} (({{under ஒளி விடுதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2800} (({{under தளிர்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3030} (({{under மயிர்ச் சூட்டு மாலை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3092} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 455. அலர் ((5 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2013} (({{under பழிமொழி}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2017} (({{under பலர் அறிந்து தூற்றுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_2808} (({{under மலர்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3094} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 456. அளி ((5 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1770} (({{under அன்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3106} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3166} (({{under இரதம்}})) [[Chapter 10.01]]
 457. ஆசு ((5 occurrences))
  1. {P_362} (({{under கவியின் வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1607} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2227} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3124} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 458. ஆடல் ((5 occurrences))
  1. {P_1444} (({{under கூத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_1992} (({{under குளித்தல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2009} (({{under சொல்லுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_2291} (({{under செய்தல்}})) [[Chapter 7.12]]
  5. {P_3126} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 459. ஆணை ((5 occurrences))
  1. {P_1809} (({{under மெய்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1812} (({{under ஏவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2023} (({{under சத்தியம்}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_2296} (({{under இலாஞ்சனை}})) [[Chapter 7.12]]
  5. {P_3130} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 460. ஆண்மயிர் ((5 occurrences))
  1. {P_3254} (({{under ஓரி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3287} (({{under கதுப்பு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3711} (({{under நவிரம்}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3712} (({{under நவிர்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3829} (({{under பிச்சம்}})) [[Chapter 10.07]]
 461. ஆன் ((5 occurrences))
  1. {P_2101} (({{under (CAT) சாரியைச் சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2458} (({{under பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2557} (({{under போத்து}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2578} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
 462. ஆயுதப்பொது ((5 occurrences))
  1. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3229} (({{under ஏதி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3636} (({{under தானை}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3656} (({{under துப்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_4112} (({{under வேல்}})) [[Chapter 10.10]]
 463. ஆரவாரம் ((5 occurrences))
  1. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2114} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3120} (({{under ஆகுலம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3136} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3253} (({{under ஓதை}})) [[Chapter 10.01]]
 464. ஆலம் ((5 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1626} (({{under கலப்பை}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_2608} (({{under நஞ்சு}})) [[Chapter 8.3]]
  4. {P_2808} (({{under மலர்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3144} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 465. ஆழி ((5 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1197} (({{under மோதிரம்}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_1479} (({{under தேர் உருள்}})) [[Chapter 6.12]]
  4. {P_1584} (({{under சக்கரம்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
 466. ஆவணம் ((5 occurrences))
  1. {P_245} (({{under புனர்பூசம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_639} (({{under கடைத்தெரு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_640} (({{under தெரு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3149} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3842} (({{under பீடிகை}})) [[Chapter 10.07]]
 467. ஆவி ((5 occurrences))
  1. {P_51} (({{under புகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_65} (({{under தலைப்பெய்மழை}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1108} (({{under பிட்டு}})) [[Chapter 6.1]]
 468. இசைத்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2005} (({{under பேசுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2129} (({{under பெருங்கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  5. {P_2140} (({{under கட்டல்}})) [[Chapter 7.8]]
 469. இனிமை ((5 occurrences))
  1. {P_1160} (({{under தித்திப்பு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3198} (({{under உப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3500} (({{under சாரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3610} (({{under தமிழ்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3925} (({{under மதுகம்}})) [[Chapter 10.08]]
 470. இரத்தம் ((5 occurrences))
  1. {P_974} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_980} (({{under செவ்வீரல்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2553} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3333} (({{under கறை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3402} (({{under குருதி}})) [[Chapter 10.02]]
 471. இரலை ((5 occurrences))
  1. {P_239} (({{under அச்சுவினி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1268} (({{under கொம்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_2499} (({{under மான் ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2501} (({{under புல்வாய்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3167} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 472. இராசி ((5 occurrences))
  1. {P_270} (({{headword for 12 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_272} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2246} (({{under குவிதல்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3176} (({{under இல்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3797} (({{under பவனம்}})) [[Chapter 10.07]]
 473. இறால் ((5 occurrences))
  1. {P_241} (({{under கார்த்திகை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_397} (({{under கான்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1149} (({{under தேன் கூடு}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_2470} (({{under எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3180} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 474. இலம்பகம் ((5 occurrences))
  1. {P_1200} (({{under நுதலணி}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1327} (({{under நுதலணி மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  3. {P_2068} (({{under அத்தியாயம்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_3027} (({{under மார்பில் அணி மாலை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3173} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 475. இல் ((5 occurrences))
  1. {P_272} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_919} (({{under மணமகள்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3176} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 476. இளி ((5 occurrences))
  1. {P_1402} (({{under ஏழிசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1411} (({{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1412} (({{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1997} (({{under சிரிப்பு}})) [[Chapter 7.4]]
  5. {P_3178} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 477. ஈதல் ((5 occurrences))
  1. {P_729} (({{under அந்தணர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_767} (({{under அரசர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2129} (({{under பெருங்கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_3319} (({{under கவிகை}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_4090} (({{under வீசல்}})) [[Chapter 10.10]]
 478. உண்டை ((5 occurrences))
  1. {P_1503} (({{under படை வகுப்பு}})) [[Chapter 6.13]]
  2. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3192} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3778} (({{under பந்தம்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3970} (({{under முடலை}})) [[Chapter 10.08]]
 479. உத்தரம் ((5 occurrences))
  1. {P_17} (({{under வடக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_45} (({{under வடவாக்கினி}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_250} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_3193} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_4070} (({{under விடை}})) [[Chapter 10.10]]
 480. உப்பளம் ((5 occurrences))
  1. {P_592} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3104} (({{under அளக்கர்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3197} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3321} (({{under கழி}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3363} (({{under கானல்}})) [[Chapter 10.02]]
 481. உயர்ச்சி ((5 occurrences))
  1. {P_3230} (({{under ஏந்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3246} (({{under ஓங்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3648} (({{under துங்கம்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3849} (({{under புங்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3860} (({{under புரை}})) [[Chapter 10.07]]
 482. உறவு ((5 occurrences))
  1. {P_901} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1804} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3372} (({{under கிளை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3422} (({{under கூளி}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3778} (({{under பந்தம்}})) [[Chapter 10.07]]
 483. உறையுள் ((5 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_3215} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 484. உவா ((5 occurrences))
  1. {P_295} (({{under பூரணை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_926} (({{under இளைஞன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3209} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 485. ஊழ்த்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_989} (({{under முடை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1780} (({{under நினைத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2549} (({{under இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2551} (({{under முடை நாற்றம்}})) [[Chapter 8.2]]
 486. எறிதல் ((5 occurrences))
  1. {P_377} (({{under நால்வகை ஊறுபாடு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2127} (({{under எற்றல்}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2137} (({{under அடித்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_2162} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.8]]
  5. {P_4090} (({{under வீசல்}})) [[Chapter 10.10]]
 487. எற்றல் ((5 occurrences))
  1. {P_2126} (({{under கொல்லுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_2127} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2137} (({{under அடித்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_2144} (({{under துணித்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  5. {P_2167} (({{under எழுப்புதல்}})) [[Chapter 7.8]]
 488. எலி ((5 occurrences))
  1. {P_249} (({{under பூரம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3119} (({{under ஆகு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3224} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3513} (({{under சிகரி}})) [[Chapter 10.03]]
 489. எல்லை ((5 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_716} (({{under கூப்பிடு தூரம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2222} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2250} (({{under கடை}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3916} (({{under மட்டு}})) [[Chapter 10.08]]
 490. எழுத்து ((5 occurrences))
  1. {P_2085} (({{under கணக்கு}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2125} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3898} (({{under பொறி}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
  5. {P_4035} (({{under வரை}})) [[Chapter 10.10]]
 491. ஏணி ((5 occurrences))
  1. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1671} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2222} (({{under எல்லை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3184} (({{under இறைவை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3269} (({{under கடவை}})) [[Chapter 10.02]]
 492. ஏந்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_733} (({{under அரசர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1760} (({{under உயர்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3230} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 493. ஏமம் ((5 occurrences))
  1. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1783} (({{under களிப்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1784} (({{under இன்பம்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_3231} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.01]]
 494. ஏற்றல் ((5 occurrences))
  1. {P_729} (({{under அந்தணர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1826} (({{under கொள்கை}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1980} (({{under எதிர்தல்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2132} (({{under இரத்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  5. {P_2180} (({{under அடுக்குதல்}})) [[Chapter 7.8]]
 495. ஐ ((5 occurrences))
  1. {P_1084} (({{under கோழை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1415} (({{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2106} (({{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_2226} (({{under நுண்மை}})) [[Chapter 7.11]]
 496. ஒலியல் ((5 occurrences))
  1. {P_550} (({{under யாறு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_640} (({{under தெரு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  5. {P_3242} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 497. ஓதை ((5 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_633} (({{under ஆழ்வாரி நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1442} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_3253} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 498. ஓரை ((5 occurrences))
  1. {P_272} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_949} (({{under மாதர் கூட்டம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_950} (({{under மகளிர் விளையாட்டு}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1710} (({{under மகளிர் விளையாட்டுக் கலம்}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_3255} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 499. ஓர் இசை ((5 occurrences))
  1. {P_3343} (({{under காஞ்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3348} (({{under காந்தாரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3350} (({{under காமரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3412} (({{under குறிஞ்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3654} (({{under துத்தம்}})) [[Chapter 10.05]]
 500. கஞறல் ((5 occurrences))
  1. {P_1874} (({{under சினக் குறிப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2187} (({{under எழுச்சி}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2233} (({{under பொலிவு (ÉCLAT)}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2234} (({{under செறி (DENSITY)}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3264} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 501. கதவு ((5 occurrences))
  1. {P_682} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3286} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3693} (({{under தோட்டி}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3854} (({{under புதவு}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_4056} (({{under வாரி}})) [[Chapter 10.10]]
 502. கதை ((5 occurrences))
  1. {P_1576} (({{under தண்டாயுதம்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2027} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_3288} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3835} (({{under பிதிர்}})) [[Chapter 10.07]]
 503. கந்து ((5 occurrences))
  1. {P_1080} (({{under சந்து}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1491} (({{under பண்டி உள்ளிருசு}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_1631} (({{under தூண்}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_1846} (({{under ஆதார நிலை}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_3292} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 504. கன்று ((5 occurrences))
  1. {P_1178} (({{under கைவளை}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_2227} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2586} (({{under விலங்கின் பிள்ளை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2590} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3336} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 505. கம் ((5 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_1061} (({{under தலை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3295} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 506. கம்பலை ((5 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1442} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_3297} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 507. கயம் ((5 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_85} (({{under ஆழநீர்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3298} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
 508. கலப்பை ((5 occurrences))
  1. {P_1626} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1627} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_1711} (({{under கூத்தர் கருவி}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_3718} (({{under நாஞ்சில்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3759} (({{under படை}})) [[Chapter 10.07]]
 509. கல்வி ((5 occurrences))
  1. {P_332} (({{under இருவகைப் பொருள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_343} (({{under (PART_OF) இராசத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_359} (({{under நால்வகைப் புண்ணியம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_670} (({{under கல்லூரி}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_2053} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.7]]
 510. களவு ((5 occurrences))
  1. {P_380} (({{under பஞ்சபாதக வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1905} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2716} (({{under களா}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3329} (({{under கள்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3757} (({{under படிறு}})) [[Chapter 10.07]]
 511. கழுகு ((5 occurrences))
  1. {P_2323} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_3223} (({{under எருவை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3463} (({{under சகுந்தம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3763} (({{under பணவை}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3876} (({{under பூகம்}})) [[Chapter 10.07]]
 512. காஞ்சி ((5 occurrences))
  1. {P_460} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_734} (({{under எண்வகை மாலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1191} (({{under மாதர் இடையணி}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_1384} (({{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_3343} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 513. காத்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_336} (({{under முச்செயல்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1823} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3107} (({{under அளித்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3642} (({{under திதி}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3858} (({{under புரத்தல்}})) [[Chapter 10.07]]
 514. காமம் ((5 occurrences))
  1. {P_56} (({{under பஞ்சாக்கினி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_103} (({{under சிவாகமநூற்பயன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_339} (({{under முக்குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_405} (({{under உட்பகை ஆறு}})) [[Chapter 3]]
  5. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
 515. காரணம் ((5 occurrences))
  1. {P_2283} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.12]]
  2. {P_3302} (({{under கரணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3732} (({{under நீபம்}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3990} (({{under மூலம்}})) [[Chapter 10.08]]
  5. {P_4052} (({{under வாயில்}})) [[Chapter 10.10]]
 516. கிழங்கு ((5 occurrences))
  1. {P_2819} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3289} (({{under கந்தம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3464} (({{under சகுனம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3793} (({{under பலம்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3990} (({{under மூலம்}})) [[Chapter 10.08]]
 517. குடிஞை ((5 occurrences))
  1. {P_550} (({{under யாறு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2339} (({{under கோட்டான்}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2340} (({{under பெருங் கோட்டான்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2393} (({{under புள் (பொது)}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_3384} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 518. குத்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_377} (({{under நால்வகை ஊறுபாடு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_435} (({{under அட்ட பரிசத்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2137} (({{under அடித்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_2139} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.8]]
  5. {P_2159} (({{under களைதல் }})) [[Chapter 7.8]]
 519. குமரன் ((5 occurrences))
  1. {P_110} (({{under அறுமுகக்கடவுள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_925} (({{under இளைஞன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3977} (({{under முருகு}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_4109} (({{under வேலன்}})) [[Chapter 10.10]]
  5. {P_4116} (({{under வேள்}})) [[Chapter 10.10]]
 520. குருதி ((5 occurrences))
  1. {P_230} (({{under செவ்வாய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_974} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2553} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3402} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 521. குறிஞ்சி நிலம் ((5 occurrences))
  1. {P_494} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3412} (({{under குறிஞ்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3869} (({{under புறணி}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3870} (({{under புறம்பணை}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3871} (({{under புறவணி}})) [[Chapter 10.07]]
 522. குறும்பொறை ((5 occurrences))
  1. {P_494} (({{under குறிஞ்சி நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_496} (({{under சிறுமலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_521} (({{under குறிஞ்சிநிலத்தூர்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_3413} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 523. கேசம் ((5 occurrences))
  1. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1066} (({{under ஆண் மயிர்க்கும் பெண் மயிர்க்கும் பொது}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1071} (({{under பிறமயிர்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3425} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 524. கொடி ((5 occurrences))
  1. {P_22} (({{under எண்டிசையோனி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_236} (({{under கேது}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2367} (({{under காகம்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2933} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3431} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 525. கொடுத்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_2129} (({{under பெருங்கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_3107} (({{under அளித்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3185} (({{under ஈகை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_4114} (({{under வேளாண்மை}})) [[Chapter 10.10]]
  5. {P_4117} (({{under வேள்வி}})) [[Chapter 10.10]]
 526. கொன் ((5 occurrences))
  1. {P_279} (({{under காலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1906} (({{under பயன் இன்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3439} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 527. கொறுக்கை ((5 occurrences))
  1. {P_2052} (({{under மூச்சு}})) [[Chapter 7.6]]
  2. {P_2993} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3223} (({{under எருவை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3481} (({{under சரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_4113} (({{under வேழம்}})) [[Chapter 10.10]]
 528. கொழுப்பு ((5 occurrences))
  1. {P_981} (({{under விழுக்கு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1763} (({{under கொழுமை}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3041} (({{under அசனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3576} (({{under செழுமை}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_4042} (({{under வளம்}})) [[Chapter 10.10]]
 529. கோசம் ((5 occurrences))
  1. {P_630} (({{under மதில் உறுப்பு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1005} (({{under ஆண்குறி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1246} (({{under பண்டாரம்}})) [[Chapter 6.4]]
  4. {P_2396} (({{under முட்டை}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_3442} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 530. கோடணை ((5 occurrences))
  1. {P_1442} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1530} (({{under வாச்சியப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.14]]
  3. {P_1865} (({{under கொடுமை}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_2118} (({{under கலப்புக் கட்டோசை}})) [[Chapter 7.7]]
 531. கோடரம் ((5 occurrences))
  1. {P_2506} (({{under குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2741} (({{under எட்டி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2856} (({{under மரச் செறிவு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3445} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 532. கோட்டி ((5 occurrences))
  1. {P_634} (({{under கோபுர வாயில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_721} (({{under சபை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_948} (({{under ஆடவர் கூட்டம்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3451} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 533. கோளி ((5 occurrences))
  1. {P_2663} (({{under ஆல மரம்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2713} (({{under அத்தி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2765} (({{under பூவாது காய்க்கும் மரம்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2872} (({{under கொழிஞ்சி}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3458} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 534. கௌசிகம் ((5 occurrences))
  1. {P_1383} (({{under மருத யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1683} (({{under விளக்குத் தண்டு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2339} (({{under கோட்டான்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2340} (({{under பெருங் கோட்டான்}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_3460} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 535. சகடம் ((5 occurrences))
  1. {P_1249} (({{under வட்டில்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1490} (({{under பண்டி}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_1521} (({{under துந்துபி}})) [[Chapter 6.14]]
  4. {P_2365} (({{under ஊர்க்குருவி}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_3462} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 536. சடம் ((5 occurrences))
  1. {P_56} (({{under பஞ்சாக்கினி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1866} (({{under கொடுமை }})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1892} (({{under சோம்பல் }})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_3468} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 537. சடை ((5 occurrences))
  1. {P_1074} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2818} (({{under வேர்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3005} (({{under கிடை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3469} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_4104} (({{under வேணி}})) [[Chapter 10.10]]
 538. சத்தம் ((5 occurrences))
  1. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2120} (({{under செவி அறிவு}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3241} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3551} (({{under சும்மை}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3861} (({{under புலம்பு}})) [[Chapter 10.07]]
 539. சந்தி ((5 occurrences))
  1. {P_217} (({{under அந்தி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_642} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1380} (({{under பெரும் பண்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3474} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 540. சம்பு ((5 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2515} (({{under நரி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2677} (({{under நாவல்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3477} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 541. சரணம் ((5 occurrences))
  1. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_996} (({{under கால்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1571} (({{under தோட்டி}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_2315} (({{under மயில் தோகை}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_3479} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 542. சரம் ((5 occurrences))
  1. {P_303} (({{under அறுவகை இருது}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_327} (({{under இருவகைத் தோற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1198} (({{under மணிவடம்}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_3481} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 543. சரி ((5 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_497} (({{under மலைப்பக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1178} (({{under கைவளை}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3482} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 544. சவை ((5 occurrences))
  1. {P_948} (({{under ஆடவர் கூட்டம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3466} (({{under சங்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3504} (({{under சாலம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3770} (({{under பண்ணை}})) [[Chapter 10.07]]
 545. சாகம் ((5 occurrences))
  1. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2485} (({{under வெள்ளாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2664} (({{under தேக்கு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2839} (({{under இலைக் கறி}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3489} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 546. சாடி ((5 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1736} (({{under தாழி}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3491} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3615} (({{under தளம்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3773} (({{under பதலை}})) [[Chapter 10.07]]
 547. சாரல் ((5 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_497} (({{under மலைப்பக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1383} (({{under மருத யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1389} (({{under காந்தாரம்}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_3501} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 548. சாரிகை ((5 occurrences))
  1. {P_31} (({{under சுழல் காற்று }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2193} (({{under மண்டிலமாய் ஓடல்}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2307} (({{under சுங்க இறை}})) [[Chapter 7.12]]
  4. {P_2356} (({{under நாகணவாய்ப் புள்}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_3502} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 549. சிகரம் ((5 occurrences))
  1. {P_83} (({{under நீர்த்திரை }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_498} (({{under மலை முகடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_657} (({{under கோபுரம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1061} (({{under தலை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_1249} (({{under வட்டில்}})) [[Chapter 6.4]]
 550. சிகழிகை ((5 occurrences))
  1. {P_1067} (({{under பெண்மயிர் முடி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1073} (({{under ஆண்பான் மயிர்முடி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1330} (({{under கோத்த மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  4. {P_3026} (({{under சிகை மாலை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3514} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 551. சிதர் ((5 occurrences))
  1. {P_615} (({{under பொடி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1305} (({{under துணி}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1669} (({{under உறி}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2809} (({{under மலர்த் தாது}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3519} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 552. சிரிப்பு ((5 occurrences))
  1. {P_1997} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_3178} (({{under இளி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3700} (({{under நகை}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3982} (({{under முறுவல்}})) [[Chapter 10.08]]
  5. {P_3988} (({{under மூரல்}})) [[Chapter 10.08]]
 553. சீதம் ((5 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_1764} (({{under குளிர்}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_3536} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 554. சீப்பு ((5 occurrences))
  1. {P_683} (({{under தாழ்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1706} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3259} (({{under கங்கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3516} (({{under சிக்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3537} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 555. சுகம் ((5 occurrences))
  1. {P_1784} (({{under இன்பம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1786} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2337} (({{under கிளி }})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3542} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3708} (({{under நலம்}})) [[Chapter 10.06]]
 556. சுக்கிரன் ((5 occurrences))
  1. {P_233} (({{under வெள்ளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3318} (({{under கவி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3799} (({{under பளிங்கு}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3847} (({{under புகர்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_4097} (({{under வெள்ளி}})) [[Chapter 10.10]]
 557. சுடிகை ((5 occurrences))
  1. {P_1063} (({{under உச்சி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1073} (({{under ஆண்பான் மயிர்முடி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1168} (({{under மணிமுடி}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_1180} (({{under சுட்டி}})) [[Chapter 6.2]]
  5. {P_3546} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 558. சுண்ணம் ((5 occurrences))
  1. {P_109} (({{under முப்பத்திரண்டறம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_615} (({{under பொடி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1752} (({{under சுண்ணாம்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2808} (({{under மலர்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_2810} (({{under தாதின் தூள்}})) [[Chapter 9]]
 559. சுத்தம் ((5 occurrences))
  1. {P_3544} (({{under சுசி}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3656} (({{under துப்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3664} (({{under தூ}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3879} (({{under பூதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_4058} (({{under வால்}})) [[Chapter 10.10]]
 560. சுரியல் ((5 occurrences))
  1. {P_86} (({{under நீர்ச்சுழி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1066} (({{under ஆண் மயிர்க்கும் பெண் மயிர்க்கும் பொது}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3553} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 561. சுவல் ((5 occurrences))
  1. {P_489} (({{under மேடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1027} (({{under தோண்மேல்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1030} (({{under பிடர்த்தலை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2454} (({{under குதிரை மயிர்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3558} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 562. செச்சை ((5 occurrences))
  1. {P_113} (({{under அறுமுகக்கடவுள் மாலை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1140} (({{under செறிகுழம்பு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1320} (({{under செறிகுழம்பு}})) [[Chapter 6.6]]
  4. {P_2485} (({{under வெள்ளாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2691} (({{under வெட்சி}})) [[Chapter 9]]
 563. செந்து ((5 occurrences))
  1. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_456} (({{under எழு நரகங்கள்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1380} (({{under பெரும் பண்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_2515} (({{under நரி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3567} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
 564. செம்மல் ((5 occurrences))
  1. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2825} (({{under பழம் பூ}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3570} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 565. சேடன் ((5 occurrences))
  1. {P_237} (({{under அனந்தன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_925} (({{under இளைஞன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_927} (({{under தோழன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3112} (({{under அனந்தன்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3579} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
 566. சேடு ((5 occurrences))
  1. {P_1789} (({{under நன்மை}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3581} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 567. சோலை ((5 occurrences))
  1. {P_2840} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3339} (({{under கா}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3445} (({{under கோடரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3897} (({{under பொழில்}})) [[Chapter 10.07]]
 568. தண்டம் ((5 occurrences))
  1. {P_378} (({{under நால்வகை உபாயம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_481} (({{under யானை செல்வழி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1246} (({{under பண்டாரம்}})) [[Chapter 6.4]]
  4. {P_1501} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  5. {P_3603} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 569. தண்ணடை ((5 occurrences))
  1. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_476} (({{under சிற்றூர்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_569} (({{under மருதநிலத்தூர்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2804} (({{under இலை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3605} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 570. தனஞ்சயன் ((5 occurrences))
  1. {P_42} (({{under உயிர்களிடத்து நீங்காத அன்பினையுடைய நல்லவரோடு கொண்ட நட்பால் உயிர்போகினும் போகாது உடலினைவீக்கித் தலைகிழித் தகல்வது}} )) [[Chapter 1]]
  2. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_53} (({{under அக்கினிதேவன்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_743} (({{under அருச்சுனன்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3618} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 571. தளம் ((5 occurrences))
  1. {P_1315} (({{under செஞ்சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_1316} (({{under வெண்சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  3. {P_1502} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  4. {P_1736} (({{under தாழி}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_3615} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 572. தானை ((5 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1501} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  3. {P_1599} (({{under முசுண்டி [முசுண்டி – சம்மட்டி வடிவினதோர் ஆயுதம்]}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1604} (({{under ஆயுதப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_3636} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 573. தாரை ((5 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1053} (({{under கண்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1054} (({{under கண்மணி}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2194} (({{under விரைவு}})) [[Chapter 7.9]]
  5. {P_3628} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.05]]
 574. தார் ((5 occurrences))
  1. {P_1265} (({{under கிண்கிணிமாலை}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  3. {P_1506} (({{under கொடிப் படை}})) [[Chapter 6.13]]
  4. {P_2808} (({{under மலர்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3629} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.05]]
 575. தாள் ((5 occurrences))
  1. {P_997} (({{under கால்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1791} (({{under முயற்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1792} (({{under உற்சாகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2247} (({{under முதல்}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3633} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.05]]
 576. தாழி ((5 occurrences))
  1. {P_240} (({{under பரணி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1689} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1736} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_1739} (({{under குடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_3491} (({{under சாடி}})) [[Chapter 10.03]]
 577. திணை ((5 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_477} (({{under நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_953} (({{under குலம்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3641} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 578. திருவிழா ((5 occurrences))
  1. {P_3488} (({{under சவி}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3508} (({{under சாறு}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3651} (({{under துணங்கறல்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3977} (({{under முருகு}})) [[Chapter 10.08]]
  5. {P_4082} (({{under விழவு}})) [[Chapter 10.10]]
 579. தும்பி ((5 occurrences))
  1. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2383} (({{under ஆண் வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2931} (({{under சுரை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3657} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 580. துரோணம் ((5 occurrences))
  1. {P_71} (({{under ஏழு மேக வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1535} (({{under வில்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2327} (({{under எண்கால் புள்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2867} (({{under தும்பை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3660} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 581. துவக்கு ((5 occurrences))
  1. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1601} (({{under சங்கிலி}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1910} (({{under பிணக்கு}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3661} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 582. தூக்கு ((5 occurrences))
  1. {P_1444} (({{under கூத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_1669} (({{under உறி}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2093} (({{under பா}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2254} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3665} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 583. தூங்கல் ((5 occurrences))
  1. {P_1891} (({{under சோம்பல்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2039} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_2040} (({{under நிரம்பாத் துயில்}})) [[Chapter 7.5]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3666} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 584. தூம்பு ((5 occurrences))
  1. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1674} (({{under மரக்கால்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2284} (({{under உள் தொளை}})) [[Chapter 7.12]]
  4. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3669} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 585. தெரு ((5 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_640} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3149} (({{under ஆவணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3727} (({{under நியமம்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_4091} (({{under வீதி}})) [[Chapter 10.10]]
 586. தெற்கு ((5 occurrences))
  1. {P_12} (({{under எண்டிக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_14} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_43} (({{under சத்தமருத்துக்கள்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_3675} (({{under தென்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_4004} (({{under யாமம்}})) [[Chapter 10.09]]
 587. தேசிகம் ((5 occurrences))
  1. {P_333} (({{under இருவகைக் கூத்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2014} (({{under திசைச்சொல்}})) [[Chapter 7.4]]
  5. {P_3677} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 588. தேமல் ((5 occurrences))
  1. {P_1083} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3194} (({{under உத்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3638} (({{under திகை}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3655} (({{under துத்தி}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
 589. தொண்டை ((5 occurrences))
  1. {P_1059} (({{under தொண்டைக்குழி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2418} (({{under யானைத் துதிக்கை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2868} (({{under ஆதொண்டை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2906} (({{under கோவை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3687} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 590. தோன்றல் ((5 occurrences))
  1. {P_547} (({{under முல்லைநிலத் தலைவன்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_838} (({{under எப்பொருட்குந் தலைவன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_910} (({{under மூத்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3698} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 591. நடத்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_2183} (({{under கடத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2188} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
  4. {P_3155} (({{under இகத்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3476} (({{under சமித்தல்}})) [[Chapter 10.03]]
 592. நடுக்கம் ((5 occurrences))
  1. {P_1854} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3296} (({{under கம்பம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3803} (({{under பனி}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_4072} (({{under விதப்பு}})) [[Chapter 10.10]]
  5. {P_4074} (({{under விதிர்ப்பு}})) [[Chapter 10.10]]
 593. நடை ((5 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1815} (({{under ஒழுக்கம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3481} (({{under சரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3701} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3904} (({{under போக்கு}})) [[Chapter 10.07]]
 594. நந்தி ((5 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_104} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_805} (({{under செக்கான்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2471} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3702} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 595. நரகம் ((5 occurrences))
  1. {P_455} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3064} (({{under அபரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3105} (({{under அளறு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3395} (({{under கும்பி}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3880} (({{under பூதி}})) [[Chapter 10.07]]
 596. நவிர் ((5 occurrences))
  1. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1378} (({{under மருத யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1396} (({{under தக்கேசி}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1554} (({{under வாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_3712} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.06]]
 597. நா ((5 occurrences))
  1. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_492} (({{under நடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1043} (({{under நாக்கு}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3627} (({{under தாரம்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3630} (({{under தாலம்}})) [[Chapter 10.05]]
 598. நாவிதன் ((5 occurrences))
  1. {P_241} (({{under கார்த்திகை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_249} (({{under பூரம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_803} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_804} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3722} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 599. நீர்நிலை ((5 occurrences))
  1. {P_604} (({{headword for 37 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3247} (({{under ஓடை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3758} (({{under படு}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3770} (({{under பண்ணை}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3781} (({{under பயம்பு}})) [[Chapter 10.07]]
 600. நெய்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_372} (({{under நானிலம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_493} (({{under ஐந்திணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_725} (({{under சமப்பால்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1416} (({{under (SUTRA) ஏழிசைக்குரிய மணங்கள்}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_3024} (({{under குமுதம்}})) [[Chapter 9]]
 601. பகுதி ((5 occurrences))
  1. {P_1501} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  2. {P_3041} (({{under அசனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3599} (({{under தடவு}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_4056} (({{under வாரி}})) [[Chapter 10.10]]
  5. {P_4119} (({{under வை}})) [[Chapter 10.10]]
 602. பசுவின் கன்று ((5 occurrences))
  1. {P_2468} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3336} (({{under கன்று}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3438} (({{under கொற்றி}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3619} (({{under தனம்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_4012} (({{under வசு}})) [[Chapter 10.10]]
 603. படம் ((5 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1294} (({{under இடுதிரை}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1298} (({{under பெருங்கொடி}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_1613} (({{under யானை முகபடாம்}})) [[Chapter 6.17]]
  5. {P_3753} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 604. படர்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_1780} (({{under நினைத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2188} (({{under நடத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
  4. {P_2298} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.12]]
  5. {P_3755} (({{under படலை}})) [[Chapter 10.07]]
 605. பட்டு ((5 occurrences))
  1. {P_476} (({{under சிற்றூர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3443} (({{under கோசிகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3460} (({{under கௌசிகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3739} (({{under நேத்திரம்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3762} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 606. பனி ((5 occurrences))
  1. {P_76} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1764} (({{under குளிர்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3803} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3911} (({{under மஞ்சு}})) [[Chapter 10.08]]
 607. பறை ((5 occurrences))
  1. {P_261} (({{under அவிட்டம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3802} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 608. பலகை ((5 occurrences))
  1. {P_1609} (({{under கேடகம்}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1610} (({{under மாவட்டணம்}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_1618} (({{under யானை மேற்றவிசு}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_3266} (({{under கடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3427} (({{under கேடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
 609. பவளம் ((5 occurrences))
  1. {P_398} (({{under கடல்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_436} (({{under நவ மணி}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1215} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.3]]
  4. {P_1216} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.3]]
  5. {P_3656} (({{under துப்பு}})) [[Chapter 10.05]]
 610. பாடலம் ((5 occurrences))
  1. {P_746} (({{under சேரன் கொடி // சேரன் குதிரை (புரவி)}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2452} (({{under சேரன் குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2681} (({{under பாதிரி}})) [[Chapter 9]]
 611. பாதி ((5 occurrences))
  1. {P_2240} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3056} (({{under அத்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3749} (({{under பங்கு}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3782} (({{under பயல்}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3804} (({{under பாகம்}})) [[Chapter 10.07]]
 612. பார் ((5 occurrences))
  1. {P_417} (({{under அட்டமூர்த்த வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1486} (({{under தேர்ப்பலகைப் பா}})) [[Chapter 6.12]]
  4. {P_1487} (({{under தேர்ப் பரப்பு}})) [[Chapter 6.12]]
  5. {P_3820} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 613. பார்ப்பு ((5 occurrences))
  1. {P_2405} (({{under பறவைக் குஞ்சு}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2586} (({{under விலங்கின் பிள்ளை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2591} (({{under குரங்கு முதல் மரக்கோட்டில் வாழ் விலங்கின் பிள்ளைகட்காம்.}} )) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2593} (({{under தவழ் சாதிகட்கு ஆம்.}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2599} (({{under தவழ் சாதிகட்கு ஆம்.}})) [[Chapter 8.2]]
 614. பார்வதி ((5 occurrences))
  1. {P_3239} (({{under ஐயை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3338} (({{under கன்னி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3472} (({{under சத்தி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3531} (({{under சிவை}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3954} (({{under மாதா}})) [[Chapter 10.08]]
 615. பாலை ((5 occurrences))
  1. {P_243} (({{under மிருகசீரிடம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_493} (({{under ஐந்திணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_723} (({{under வன்பால்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1375} (({{under நால்வகைப் பண்}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_2904} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
 616. பாளிதம் ((5 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1141} (({{under கண்டசருக்கரை}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1276} (({{under பட்டு வருக்கம்}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_1309} (({{under கருப்பூரம்}})) [[Chapter 6.6]]
  5. {P_3824} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 617. பிணம் ((5 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1086} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3101} (({{under அழனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3220} (({{under ஊனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3487} (({{under சவம்}})) [[Chapter 10.03]]
 618. பிரசம் ((5 occurrences))
  1. {P_1138} (({{under தேன்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1148} (({{under கோற்றேன்}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_2384} (({{under தேனீ}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_3837} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 619. பிறங்கல் ((5 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1760} (({{under உயர்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2229} (({{under பெருக்கம்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3839} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 620. பீடிகை ((5 occurrences))
  1. {P_639} (({{under கடைத்தெரு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1665} (({{under பீடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1682} (({{under பூந்தட்டு}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_1758} (({{under அணிகலச் செப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  5. {P_3842} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 621. புகல் ((5 occurrences))
  1. {P_702} (({{under குதிர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1767} (({{under வெற்றி}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1795} (({{under துணை}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_3848} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 622. புகை ((5 occurrences))
  1. {P_22} (({{under எண்டிசையோனி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_51} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_717} (({{under யோசனை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3668} (({{under தூபம்}})) [[Chapter 10.05]]
 623. புருவம் ((5 occurrences))
  1. {P_1056} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1057} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3383} (({{under குடி}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3736} (({{under நுதல்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3845} (({{under பீரு}})) [[Chapter 10.07]]
 624. புலம்பு ((5 occurrences))
  1. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1897} (({{under தனிமை}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_3861} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
  5. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
 625. புலவர் ((5 occurrences))
  1. {P_177} (({{under தேவர் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_848} (({{under புலமையோர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_852} (({{under நாவலர்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3466} (({{under சங்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3862} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.07]]
 626. பேடு ((5 occurrences))
  1. {P_476} (({{under சிற்றூர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1448} (({{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_1452} (({{under காமன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  4. {P_2227} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3887} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 627. பேதை ((5 occurrences))
  1. {P_873} (({{under அறிவிலான்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_941} (({{under எழுவகைப் பெண்பருவம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_945} (({{under பெண்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_963} (({{under அலி}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_3888} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 628. பொறை ((5 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_500} (({{under துறுகல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3153} (({{under ஆற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3899} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 629. பொழில் ((5 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_458} (({{under உலகின் பொது}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2840} (({{under சோலை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3897} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 630. போதகம் ((5 occurrences))
  1. {P_1948} (({{under இளைமை}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2416} (({{under யானைக் கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2792} (({{under இள மரத்தின் கன்று}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3905} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 631. போத்து ((5 occurrences))
  1. {P_708} (({{under விலங்கு துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2401} (({{under மயில், எழால் என்னும் இரண்டு ஆண்}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2557} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2792} (({{under இள மரத்தின் கன்று}})) [[Chapter 9]]
 632. போர்க்களம் ((5 occurrences))
  1. {P_622} (({{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3326} (({{under களம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3327} (({{under களரி}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3569} (({{under செம்புலம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3999} (({{under மொய்}})) [[Chapter 10.08]]
 633. போர்வை ((5 occurrences))
  1. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1284} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1988} (({{under மூடுதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3908} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 634. மஞ்சரி ((5 occurrences))
  1. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  2. {P_2800} (({{under தளிர்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2803} (({{under மலர்க் கொத்து}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3027} (({{under மார்பில் அணி மாலை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3910} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 635. மணம் ((5 occurrences))
  1. {P_1416} (({{under (SUTRA) ஏழிசைக்குரிய மணங்கள்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1951} (({{under கலியாணம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  4. {P_3364} (({{under கான்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3945} (({{under மன்றம்}})) [[Chapter 10.08]]
 636. மணி ((5 occurrences))
  1. {P_72} (({{under ஏழு மழை வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1214} (({{under நீலமணி}})) [[Chapter 6.3]]
  4. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  5. {P_3917} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.08]]
 637. மதி ((5 occurrences))
  1. {P_225} (({{under சந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_287} (({{under மாதம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1342} (({{under நற்கணவகை}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_2098} (({{under (CAT) முன்னிலை அசைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  5. {P_3922} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.08]]
 638. மந்தரம் ((5 occurrences))
  1. {P_433} (({{under அட்ட கிரி}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_508} (({{under எழுமலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_511} (({{under மகமேரு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1419} (({{under மந்தவிசை (GRAVE)}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_3927} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 639. மயில் ((5 occurrences))
  1. {P_111} (({{under அறுமுகக்கடவுளூர்தி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2314} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3512} (({{under சிகண்டி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3711} (({{under நவிரம்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3830} (({{under பிணிமுகம்}})) [[Chapter 10.07]]
 640. மரக்கலம் ((5 occurrences))
  1. {P_3694} (({{under தோணி}})) [[Chapter 10.05]]
  2. {P_3817} (({{under பாரதி}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_3898} (({{under பொறி}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3920} (({{under மதலை}})) [[Chapter 10.08]]
  5. {P_4008} (({{under வங்கம்}})) [[Chapter 10.10]]
 641. மருதம் ((5 occurrences))
  1. {P_372} (({{under நானிலம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_493} (({{under ஐந்திணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_571} (({{under வயல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_724} (({{under மென்பால்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_1375} (({{under நால்வகைப் பண்}})) [[Chapter 6.9]]
 642. மலைப்பக்கம் ((5 occurrences))
  1. {P_497} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3266} (({{under கடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3501} (({{under சாரல்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3598} (({{under தடம்}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_3726} (({{under நிதம்பம்}})) [[Chapter 10.06]]
 643. மழு ((5 occurrences))
  1. {P_1567} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1568} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3279} (({{under கணிச்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3710} (({{under நவியம்}})) [[Chapter 10.06]]
  5. {P_3785} (({{under பரசு}})) [[Chapter 10.07]]
 644. மாட்சிமை ((5 occurrences))
  1. {P_1762} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3378} (({{under குசலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3576} (({{under செழுமை}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3921} (({{under மதன்}})) [[Chapter 10.08]]
  5. {P_4042} (({{under வளம்}})) [[Chapter 10.10]]
 645. முசு ((5 occurrences))
  1. {P_2509} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2559} (({{under கலை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2569} (({{under ஓரி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2582} (({{under மந்தி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2596} (({{under குழவி}})) [[Chapter 8.2]]
 646. முத்து ((5 occurrences))
  1. {P_398} (({{under கடல்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_436} (({{under நவ மணி}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1217} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.3]]
  4. {P_3134} (({{under ஆரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3917} (({{under மணி}})) [[Chapter 10.08]]
 647. முருகு ((5 occurrences))
  1. {P_1948} (({{under இளைமை}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2038} (({{under உற்சவம்}})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  4. {P_2718} (({{under எலுமிச்சை}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3977} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.08]]
 648. முளை ((5 occurrences))
  1. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1577} (({{under தண்டாயுதம்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2817} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3979} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 649. மூக்கு ((5 occurrences))
  1. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1051} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2397} (({{under வாய் அலகு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3452} (({{under கோணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  5. {P_3653} (({{under துண்டம்}})) [[Chapter 10.05]]
 650. மூரி ((5 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2470} (({{under எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2476} (({{under எருமை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3989} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.08]]
 651. மூலம் ((5 occurrences))
  1. {P_257} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2283} (({{under காரணம்}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_2790} (({{under மரப் பொது}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2819} (({{under கிழங்கு}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_3990} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 652. மேடம் ((5 occurrences))
  1. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_276} (({{under இடபவீதி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2480} (({{under செம்மறி ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2485} (({{under வெள்ளாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_3993} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 653. மேதை ((5 occurrences))
  1. {P_231} (({{under புதன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_991} (({{under நரம்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1766} (({{under அறிவு}})) [[Chapter 7.1]]
  5. {P_3995} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 654. மேற்கு ((5 occurrences))
  1. {P_12} (({{under எண்டிக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_15} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_43} (({{under சத்தமருத்துக்கள்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_3996} (({{under மேல்}})) [[Chapter 10.08]]
  5. {P_4057} (({{under வாருணம்}})) [[Chapter 10.10]]
 655. மேல் ((5 occurrences))
  1. {P_43} (({{under சத்தமருத்துக்கள்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3193} (({{under உத்தரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3199} (({{under உம்பர்}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3996} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 656. மோகம் ((5 occurrences))
  1. {P_150} (({{under மலர்க்கணை யைந்தி னவத்தை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_154} (({{under அலுங்கலு மொழிபல பிதற்றுதலும்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_405} (({{under உட்பகை ஆறு}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_1886} (({{under மயக்கம் }})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
 657. மோட்சம் ((5 occurrences))
  1. {P_3} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_103} (({{under சிவாகமநூற்பயன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3067} (({{under அமுதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3550} (({{under சுபம்}})) [[Chapter 10.03]]
  5. {P_3728} (({{under நிரஞ்சனம்}})) [[Chapter 10.06]]
 658. யாழ் ((5 occurrences))
  1. {P_239} (({{under அச்சுவினி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_271} (({{under மிதுனம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1430} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1431} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.9]]
  5. {P_4005} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.09]]
 659. வசதி ((5 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_4009} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 660. வசி ((5 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1081} (({{under உடற்றழும்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1554} (({{under வாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1603} (({{under கூர்மை}})) [[Chapter 6.16]]
  5. {P_4011} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 661. வஞ்சம் ((5 occurrences))
  1. {P_344} (({{under (PART_OF) தாமத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1554} (({{under வாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1866} (({{under கொடுமை }})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3686} (({{under தொடு}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_4013} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 662. வண்ணம் ((5 occurrences))
  1. {P_441} (({{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_995} (({{under வடிவம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_1946} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.3]]
  5. {P_4023} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 663. வம்பு ((5 occurrences))
  1. {P_1290} (({{under முலைக்கச்சு}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1925} (({{under நிலை இன்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1956} (({{under புதுமை}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  5. {P_4026} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 664. வயிறு ((5 occurrences))
  1. {P_1013} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3654} (({{under துத்தம்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_3994} (({{under மேடு}})) [[Chapter 10.08]]
  5. {P_4001} (({{under மோடு}})) [[Chapter 10.08]]
 665. வருடம் ((5 occurrences))
  1. {P_62} (({{under மழை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_303} (({{under அறுவகை இருது}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_305} (({{under ஆண்டு}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_4033} (({{under வருடம்}})) [[Chapter 10.10]]
  5. {P_4033} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 666. வரை ((5 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1082} (({{under இறை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2223} (({{under அளவு}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  5. {P_4035} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.10]]
 667. வல்லை ((5 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_538} (({{under காட்டுத் துருக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2194} (({{under விரைவு}})) [[Chapter 7.9]]
  4. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  5. {P_2848} (({{under பெரும் காடு}})) [[Chapter 9]]
 668. வாசம் ((5 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1306} (({{under பரிவட்டம்}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  4. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  5. {P_4047} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 669. வாடை ((5 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_26} (({{under வடகாற்று}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_640} (({{under தெரு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_645} (({{under சேரி}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_4049} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 670. வாயில் ((5 occurrences))
  1. {P_387} (({{under இந்திரியம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2283} (({{under காரணம்}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3274} (({{under கடை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3669} (({{under தூம்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  5. {P_4052} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 671. வாரணம் ((5 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1293} (({{under சட்டை}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_2346} (({{under கோழி}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_4053} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 672. வாருணம் ((5 occurrences))
  1. {P_16} (({{under மேற்கு }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_445} (({{under உபபுராணம் பதினெட்டு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  5. {P_4057} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 673. விசும்பு ((5 occurrences))
  1. {P_1} (({{under சுவர்க்கப் பெயர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  5. {P_4063} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 674. விடர் ((5 occurrences))
  1. {P_501} (({{under விடர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_501} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_528} (({{under நிலப் பிளப்பு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_867} (({{under தூர்த்தர்}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_4068} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 675. விந்தம் ((5 occurrences))
  1. {P_433} (({{under அட்ட கிரி}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_508} (({{under எழுமலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1654} (({{under சங்கமெண் மடங்கு கொண்டது}})) [[Chapter 6.19]]
  5. {P_2888} (({{under சூரி}})) [[Chapter 9]]
 676. விளக்கு ((5 occurrences))
  1. {P_46} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_253} (({{under சோதி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_431} (({{under அட்ட மங்கலம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_3244} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 10.01]]
  5. {P_3545} (({{under சுடர்}})) [[Chapter 10.03]]
 677. வெகுளி ((5 occurrences))
  1. {P_56} (({{under பஞ்சாக்கினி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_339} (({{under முக்குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_1872} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.2]]
  5. {P_3309} (({{under கலாம்}})) [[Chapter 10.02]]
 678. வெருகு ((5 occurrences))
  1. {P_2518} (({{under பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2520} (({{under ஆண் பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2567} (({{under ஏட்டை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2592} (({{under பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_2894} (({{under வெண் கிடை}})) [[Chapter 9]]
 679. வெறுப்பு ((5 occurrences))
  1. {P_1802} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2234} (({{under செறி (DENSITY)}})) [[Chapter 7.11]]
  5. {P_3985} (({{under முனை}})) [[Chapter 10.08]]
 680. வெளி ((5 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_6} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_3728} (({{under நிரஞ்சனம்}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_4028} (({{under வயல்}})) [[Chapter 10.10]]
  5. {P_4093} (({{under வெடி}})) [[Chapter 10.10]]
 681. வெளில் ((5 occurrences))
  1. {P_1615} (({{under யானை கட்டும்தறி}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1631} (({{under தூண்}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_1690} (({{under தயிர்கடை தறி}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2527} (({{under அணில்}})) [[Chapter 8.2]]
  5. {P_4095} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 682. வெள்ளம் ((5 occurrences))
  1. {P_74} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1659} (({{under சமுத்திரமெண் மடங்கு கொண்டது}})) [[Chapter 6.19]]
  4. {P_4056} (({{under வாரி}})) [[Chapter 10.10]]
  5. {P_4096} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 683. வேணி ((5 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_641} (({{under தெரு }})) [[Chapter 4]]
  3. {P_645} (({{under சேரி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_1074} (({{under சடை}})) [[Chapter 5]]
  5. {P_4104} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 684. வேலை ((5 occurrences))
  1. {P_279} (({{under காலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_588} (({{under கடற்றிரை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_590} (({{under கடற்கரை}})) [[Chapter 4]]
  5. {P_4111} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 685. வையம் ((5 occurrences))
  1. {P_242} (({{under உரோகிணி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1477} (({{under தேர்}})) [[Chapter 6.12]]
  4. {P_1489} (({{under பரிபூண்ட தேர்}})) [[Chapter 6.12]]
  5. {P_4121} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 686. அகப்பா ((4 occurrences))
  1. {P_627} (({{under அகழ்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_631} (({{under மதிலுள் உயர்நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3031} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 687. அங்கதம் ((4 occurrences))
  1. {P_1172} (({{under தோளணி}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1173} (({{under குண்டலம்}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_2601} (({{under பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  4. {P_3038} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 688. அங்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_992} (({{under எலும்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1078} (({{under உறுப்பு}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3039} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 689. அங்கி ((4 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1293} (({{under சட்டை}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1418} (({{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_3040} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 690. அஞ்சனம் ((4 occurrences))
  1. {P_20} (({{under எண்டிசையானை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3041} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3997} (({{under மை}})) [[Chapter 10.08]]
 691. அடி ((4 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_997} (({{under கால்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2247} (({{under முதல்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3046} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 692. அடிமை ((4 occurrences))
  1. {P_874} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_875} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3579} (({{under சேடன்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3688} (({{under தொத்து}})) [[Chapter 10.05]]
 693. அடையாளம் ((4 occurrences))
  1. {P_2296} (({{under இலாஞ்சனை}})) [[Chapter 7.12]]
  2. {P_3130} (({{under ஆணை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3619} (({{under தனம்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3898} (({{under பொறி}})) [[Chapter 10.07]]
 694. அணை ((4 occurrences))
  1. {P_610} (({{under செய்கரை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_707} (({{under துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1295} (({{under மெத்தை}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_3052} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 695. அண்ணல் ((4 occurrences))
  1. {P_547} (({{under முல்லைநிலத் தலைவன்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_910} (({{under மூத்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
 696. அத்து ((4 occurrences))
  1. {P_1193} (({{under அரைப்பட்டிகை}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2302} (({{under தைத்தல்}})) [[Chapter 7.12]]
  4. {P_3058} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 697. அன்னை ((4 occurrences))
  1. {P_107} (({{under உமை }})) [[Chapter 2]]
  2. {P_912} (({{under தாய்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_913} (({{under முன் பிறந்தாள்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3116} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 698. அயம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1242} (({{under இரும்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3073} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 699. அயில் ((4 occurrences))
  1. {P_1242} (({{under இரும்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1573} (({{under வேல்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1603} (({{under கூர்மை}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3075} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 700. அரவம் ((4 occurrences))
  1. {P_1185} (({{under சிலம்பு}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1442} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_3082} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 701. அரிட்டம் ((4 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2367} (({{under காகம்}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2396} (({{under முட்டை}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3086} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 702. அரிதம் ((4 occurrences))
  1. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_620} (({{under பசும்புற்றரை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1932} (({{under பொன்மை}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_1934} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 7.3]]
 703. அருணன் ((4 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_224} (({{under அருக்கன் தேர்ப்பாகன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_231} (({{under புதன்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_3088} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 704. அருநெறி ((4 occurrences))
  1. {P_480} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3056} (({{under அத்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3267} (({{under கடம்}})) [[Chapter 10.02]]
 705. அருள் ((4 occurrences))
  1. {P_342} (({{under (PART_OF) சாத்துவிக குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1772} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1798} (({{under நல்வினை}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3596} (({{under தகை}})) [[Chapter 10.05]]
 706. அருவி ((4 occurrences))
  1. {P_517} (({{under மலைச்சாரல் வீழ்புனல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_587} (({{under கழிமுகம் }})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2969} (({{under தினைத் தாள்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3090} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 707. அலகு ((4 occurrences))
  1. {P_1688} (({{under துடைப்பம்}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2390} (({{under கொதுகு }})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2648} (({{under பலகறை}})) [[Chapter 8.4]]
  4. {P_3091} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 708. அலரி ((4 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2693} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2808} (({{under மலர்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3093} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 709. அலவன் ((4 occurrences))
  1. {P_225} (({{under சந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2518} (({{under பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2646} (({{under ஞெண்டு}})) [[Chapter 8.4]]
  4. {P_2647} (({{under ஆண் ஞெண்டு}})) [[Chapter 8.4]]
 710. அல் ((4 occurrences))
  1. {P_91} (({{under இருள்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_229} (({{under இரவு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2103} (({{under (CAT) இடைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_3096} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 711. அளகம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1068} (({{under மயிர்க் குழற்சி}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3103} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 712. அளித்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1823} (({{under காத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2129} (({{under பெருங்கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2178} (({{under செறித்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_3107} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 713. அள் ((4 occurrences))
  1. {P_684} (({{under துறப்பு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1052} (({{under செவி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1602} (({{under பற்றிரும்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_1603} (({{under கூர்மை}})) [[Chapter 6.16]]
 714. அள்ளல் ((4 occurrences))
  1. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_456} (({{under எழு நரகங்கள்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2127} (({{under எற்றல்}})) [[Chapter 7.8]]
 715. அழல் ((4 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_230} (({{under செவ்வாய்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_256} (({{under கேட்டை}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_1863} (({{under வெம்மை}})) [[Chapter 7.2]]
 716. அழுக்காறு ((4 occurrences))
  1. {P_1890} (({{under பொறாமை}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1927} (({{under மனக்கோட்டம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3102} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3450} (({{under கோட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
 717. அழுங்கல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1879} (({{under வருத்தம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
 718. ஆசான் ((4 occurrences))
  1. {P_110} (({{under அறுமுகக்கடவுள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_232} (({{under வியாழன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1376} (({{under பாலை யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
 719. ஆசினி ((4 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2705} (({{under ஈரப் பலா}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2796} (({{under சேகு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3123} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 720. ஆண்மை ((4 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3131} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3153} (({{under ஆற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_4066} (({{under விடங்கம்}})) [[Chapter 10.10]]
 721. ஆரிடம் ((4 occurrences))
  1. {P_1101} (({{under எண்வகை மணம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1662} (({{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2057} (({{under நூல்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2092} (({{under தந்திரம்}})) [[Chapter 7.7]]
 722. ஆர் ((4 occurrences))
  1. {P_1480} (({{under தேரின் அகத்திற் செறிகதிர்}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_1603} (({{under கூர்மை}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2737} (({{under ஆத்தி}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3138} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 723. ஆர்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1963} (({{under தங்குதல் (INVISIBLE IN SUTRA)}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_1998} (({{under உண்டல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2228} (({{under நிறைவு}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3140} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 724. ஆர்வம் ((4 occurrences))
  1. {P_456} (({{under எழு நரகங்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1769} (({{under பற்று}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3142} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 725. ஆற்றல் ((4 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2294} (({{under கூட்டுதல்}})) [[Chapter 7.12]]
  4. {P_3153} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 10.01]]
 726. ஆலயம் ((4 occurrences))
  1. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_664} (({{under தேவர்கோவில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_685} (({{under யானைக் கூடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3148} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 727. இகல் ((4 occurrences))
  1. {P_1473} (({{under போர்}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1871} (({{under பகை }})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3156} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 728. இந்தளம் ((4 occurrences))
  1. {P_694} (({{under அக்கினிட்டி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1383} (({{under மருத யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1397} (({{under வடுகு}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_3163} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 729. இந்திரியம் ((4 occurrences))
  1. {P_387} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_987} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3289} (({{under கந்தம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3898} (({{under பொறி}})) [[Chapter 10.07]]
 730. இம்மை ((4 occurrences))
  1. {P_325} (({{under இருமை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_334} (({{under மும்மை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_768} (({{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2210} (({{under இப்பிறப்பு}})) [[Chapter 7.10]]
 731. இயமானன் ((4 occurrences))
  1. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_417} (({{under அட்டமூர்த்த வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1333} (({{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}})) [[Chapter 6.8]]
  4. {P_1342} (({{under நற்கணவகை}})) [[Chapter 6.8]]
 732. இயம்பல் ((4 occurrences))
  1. {P_2002} (({{headword for 21 items}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2005} (({{under பேசுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2009} (({{under சொல்லுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
 733. இயல்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1815} (({{under ஒழுக்கம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3822} (({{under பால்}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3960} (({{under மாலை}})) [[Chapter 10.08]]
 734. இரங்கல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2042} (({{under அழுகை }})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_4077} (({{under விம்மல்}})) [[Chapter 10.10]]
 735. இரதம் ((4 occurrences))
  1. {P_410} (({{under எழுவகைத் தாது}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1477} (({{under தேர்}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_1995} (({{under இன் சுவை}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_3166} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 736. இரவி ((4 occurrences))
  1. {P_179} (({{under அவற்றுள், ஆதித்தர் பன்னிருவர்:}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3168} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 737. இலாங்கலி ((4 occurrences))
  1. {P_1626} (({{under கலப்பை}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_2749} (({{under தெங்கு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2892} (({{under செங் காந்தள்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3174} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 738. இலை ((4 occurrences))
  1. {P_2804} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3048} (({{under அடை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3595} (({{under தகடு}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3776} (({{under பத்திரம்}})) [[Chapter 10.07]]
 739. இளையோன் ((4 occurrences))
  1. {P_911} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1994} (({{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3209} (({{under உவா}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3361} (({{under காளை}})) [[Chapter 10.02]]
 740. ஈயம் ((4 occurrences))
  1. {P_1244} (({{under பஞ்சலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_3538} (({{under சீருள்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_4008} (({{under வங்கம்}})) [[Chapter 10.10]]
 741. உஞற்று ((4 occurrences))
  1. {P_1791} (({{under முயற்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1792} (({{under உற்சாகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1810} (({{under பிழைப்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3187} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 742. உடும்பு ((4 occurrences))
  1. {P_2526} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3454} (({{under கோதை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3600} (({{under தடி}})) [[Chapter 10.05]]
 743. உதிரம் ((4 occurrences))
  1. {P_410} (({{under எழுவகைத் தாது}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_974} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2553} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3078} (({{under அரத்தம்}})) [[Chapter 10.01]]
 744. உத்தி ((4 occurrences))
  1. {P_1083} (({{under தேமல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1196} (({{under ஆபரணத் தொங்கல்}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_2607} (({{under பாம்பின் படப் பொறி}})) [[Chapter 8.3]]
  4. {P_3194} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 745. உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் ((4 occurrences))
  1. {P_3732} (({{under நீபம்}})) [[Chapter 10.06]]
  2. {P_3944} (({{under மன்}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_3948} (({{under மன்னன்}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_3974} (({{under முரசு}})) [[Chapter 10.08]]
 746. உன்மத்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_149} (({{under மதன்கணைச் செயல்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1886} (({{under மயக்கம் }})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2873} (({{under ஊமத்தை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3231} (({{under ஏமம்}})) [[Chapter 10.01]]
 747. உயவை ((4 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_539} (({{under முல்லைநிலக் கான்யாறு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2896} (({{under வெண் காவிளை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3201} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 748. உரம் ((4 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1014} (({{under மார்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3202} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 749. உரிமை ((4 occurrences))
  1. {P_919} (({{under மணமகள்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2214} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.10]]
  3. {P_3149} (({{under ஆவணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3370} (({{under கிழமை}})) [[Chapter 10.02]]
 750. உரை ((4 occurrences))
  1. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2004} (({{under பதம்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_3203} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 751. உறி ((4 occurrences))
  1. {P_1669} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3516} (({{under சிக்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3524} (({{under சிமிலி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3665} (({{under தூக்கு}})) [[Chapter 10.05]]
 752. உற்சாகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1791} (({{under முயற்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1792} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3187} (({{under உஞற்று}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3217} (({{under ஊக்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
 753. உளை ((4 occurrences))
  1. {P_1071} (({{under பிறமயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2110} (({{under எடுத்தல்ஓசை }})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_3211} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 754. உவமை ((4 occurrences))
  1. {P_1370} (({{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}})) [[Chapter 6.8]]
  2. {P_2289} (({{headword for 19 items}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3276} (({{under கட்டளை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3860} (({{under புரை}})) [[Chapter 10.07]]
 755. ஊன் ((4 occurrences))
  1. {P_975} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_976} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2549} (({{under இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3600} (({{under தடி}})) [[Chapter 10.05]]
 756. ஊர்ப்பொது ((4 occurrences))
  1. {P_3089} (({{under அருப்பம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3215} (({{under உறையுள்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3383} (({{under குடி}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3551} (({{under சும்மை}})) [[Chapter 10.03]]
 757. ஊறு ((4 occurrences))
  1. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1887} (({{under தீது}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2136} (({{under தொடுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_3219} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 758. எண்ணல் ((4 occurrences))
  1. {P_388} (({{under ஐவகைக் குசலவித்தை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1776} (({{under குறித்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1780} (({{under நினைத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1842} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.1]]
 759. எளிமை ((4 occurrences))
  1. {P_1857} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1896} (({{under தளர்வு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3607} (({{under தண்மை}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3632} (({{under தாழ்மை}})) [[Chapter 10.05]]
 760. ஏ ((4 occurrences))
  1. {P_1415} (({{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2097} (({{under (CAT) இசைநிறை அசைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2100} (({{under (CAT) வினாவின் பெயர்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2103} (({{under (CAT) இடைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
 761. ஏங்கல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2042} (({{under அழுகை }})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2318} (({{under மயில் குரல்}})) [[Chapter 8.1]]
 762. ஏனல் ((4 occurrences))
  1. {P_520} (({{under தினைப்புனம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2968} (({{under பைந்தினை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2981} (({{under கதிர்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3235} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 763. ஏல்வை ((4 occurrences))
  1. {P_279} (({{under காலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_283} (({{under நாள்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3233} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 764. ஐயன் ((4 occurrences))
  1. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_907} (({{under ஈன்றோன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3238} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3352} (({{under காரி}})) [[Chapter 10.02]]
 765. ஒப்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3428} (({{under கேழ்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3584} (({{under சேத்து}})) [[Chapter 10.03]]
 766. ஒரு நரகம் ((4 occurrences))
  1. {P_3142} (({{under ஆர்வம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3171} (({{under இரௌரவம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3567} (({{under செந்து}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_4076} (({{under விபூதி}})) [[Chapter 10.10]]
 767. ஓ ((4 occurrences))
  1. {P_679} (({{under நீர்தகை கதவு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1415} (({{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2100} (({{under (CAT) வினாவின் பெயர்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2103} (({{under (CAT) இடைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
 768. ஓதம் ((4 occurrences))
  1. {P_75} (({{under வெள்ளம் }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_588} (({{under கடற்றிரை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3250} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 769. ஓதல் ((4 occurrences))
  1. {P_729} (({{under அந்தணர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_767} (({{under அரசர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_778} (({{under பூவைசியர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2010} (({{under படித்தல்}})) [[Chapter 7.4]]
 770. ஓர் எண் ((4 occurrences))
  1. {P_3152} (({{under ஆறு}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3266} (({{under கடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_4096} (({{under வெள்ளம்}})) [[Chapter 10.10]]
 771. ககனம் ((4 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1502} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  4. {P_3258} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 772. கங்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_1706} (({{under சீப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2323} (({{under கழுகு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2328} (({{under பருந்து}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3259} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 773. கங்கை ((4 occurrences))
  1. {P_108} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_411} (({{under எழுவகை நதி}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_558} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3301} (({{under கரகம்}})) [[Chapter 10.02]]
 774. கச்சம் ((4 occurrences))
  1. {P_1621} (({{under குதிரை அங்கவடி}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1673} (({{under அளவை}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2395} (({{under இறகு }})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3262} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 775. கச்சை ((4 occurrences))
  1. {P_1081} (({{under உடற்றழும்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1591} (({{under கயிறு}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1607} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_3263} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 776. கடன் ((4 occurrences))
  1. {P_1673} (({{under அளவை}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2306} (({{under குடி இறை}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
 777. கடவுள் ((4 occurrences))
  1. {P_184} (({{under தெய்வம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3676} (({{under தே}})) [[Chapter 10.05]]
 778. கடிப்பம் ((4 occurrences))
  1. {P_1174} (({{under காதணி}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1272} (({{under கெண்டி}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1758} (({{under அணிகலச் செப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_3272} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 779. கடு ((4 occurrences))
  1. {P_2608} (({{under நஞ்சு}})) [[Chapter 8.3]]
  2. {P_2720} (({{under கடுக்காய் மரம்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2854} (({{under முள்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3273} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 780. கட்டல் ((4 occurrences))
  1. {P_435} (({{under அட்ட பரிசத்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1905} (({{under களவு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2140} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_2158} (({{under களைதல்}})) [[Chapter 7.8]]
 781. கட்டில் ((4 occurrences))
  1. {P_1663} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3039} (({{under அங்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3813} (({{under பாண்டில்}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3819} (({{under பாரி}})) [[Chapter 10.07]]
 782. கட்டு ((4 occurrences))
  1. {P_1825} (({{under காவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3617} (({{under தளை}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3778} (({{under பந்தம்}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3983} (({{under முறை}})) [[Chapter 10.08]]
 783. கத்தூரி ((4 occurrences))
  1. {P_1310} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_2524} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3706} (({{under நரந்தம்}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3724} (({{under நானம்}})) [[Chapter 10.06]]
 784. கந்தரம் ((4 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_504} (({{under மலை முழை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1028} (({{under கழுத்து}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3290} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 785. கந்துகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1708} (({{under பந்து}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2453} (({{under குறுநில மன்னர் குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3293} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 786. கனலி ((4 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2502} (({{under பன்றி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3335} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 787. கன்னம் ((4 occurrences))
  1. {P_1052} (({{under செவி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1588} (({{under சுவரகழ் கருவி}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2430} (({{under யானைச் செவி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3287} (({{under கதுப்பு}})) [[Chapter 10.02]]
 788. கமலம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_730} (({{under (ADAPTED) அந்தணர் மாலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3007} (({{under தாமரை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3294} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 789. கம்பம் ((4 occurrences))
  1. {P_1631} (({{under தூண்}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1683} (({{under விளக்குத் தண்டு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1854} (({{under நடுக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3296} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 790. கயிறு ((4 occurrences))
  1. {P_1591} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_3263} (({{under கச்சை}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3267} (({{under கடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3626} (({{under தாமம்}})) [[Chapter 10.05]]
 791. கரி ((4 occurrences))
  1. {P_701} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2556} (({{under (GENERIC) களிறு:}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2579} (({{under பிடி}})) [[Chapter 8.2]]
 792. கரில் ((4 occurrences))
  1. {P_1163} (({{under காழ்த்தல்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1866} (({{under கொடுமை }})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3306} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 793. கரீரம் ((4 occurrences))
  1. {P_1740} (({{under மிடா}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2436} (({{under யானை பல் அடி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2738} (({{under அகத்தி}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3307} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 794. கரு ((4 occurrences))
  1. {P_491} (({{under குப்பை மேடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_972} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1944} (({{under நிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2554} (({{under சூல்}})) [[Chapter 8.2]]
 795. கலவை ((4 occurrences))
  1. {P_1307} (({{under சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_1308} (({{under நால்வகைச் சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  3. {P_1318} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.6]]
  4. {P_2310} (({{under கலத்தல்}})) [[Chapter 7.12]]
 796. கலாபம் ((4 occurrences))
  1. {P_1191} (({{under மாதர் இடையணி}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1192} (({{under சரிமணிக் கோவை}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_2316} (({{under மயில் தோகை }})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3308} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 797. கலிங்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_2334} (({{under வானம்பாடி}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2365} (({{under ஊர்க்குருவி}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3311} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 798. கலித்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2114} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2187} (({{under எழுச்சி}})) [[Chapter 7.9]]
 799. களரி ((4 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_577} (({{under பாழ்நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_622} (({{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3327} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 800. களிப்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1783} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1848} (({{under உள்ளது சிறத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1885} (({{under மயக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3231} (({{under ஏமம்}})) [[Chapter 10.01]]
 801. கள்வன் ((4 occurrences))
  1. {P_862} (({{under நடுச்சொல்வோன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2509} (({{under முசு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2646} (({{under ஞெண்டு}})) [[Chapter 8.4]]
  4. {P_3330} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 802. கழனி ((4 occurrences))
  1. {P_549} (({{under மருதத் திணை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_571} (({{under வயல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1294} (({{under இடுதிரை}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_4028} (({{under வயல்}})) [[Chapter 10.10]]
 803. கழுது ((4 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_713} (({{under பரண்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3323} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 804. கழுத்து ((4 occurrences))
  1. {P_1028} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3282} (({{under கண்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3290} (({{under கந்தரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3326} (({{under களம்}})) [[Chapter 10.02]]
 805. கழை ((4 occurrences))
  1. {P_245} (({{under புனர்பூசம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2764} (({{under கரும்பு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3324} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 806. கவந்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1087} (({{under உடற்குறை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3315} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_4006} (({{under யூகம்}})) [[Chapter 10.09]]
 807. கவரிமா ((4 occurrences))
  1. {P_3221} (({{under எகினம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3707} (({{under நரை}})) [[Chapter 10.06]]
  3. {P_3724} (({{under நானம்}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3760} (({{under பட்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
 808. காசை ((4 occurrences))
  1. {P_2715} (({{under காயா}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2992} (({{under நாணல் }})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2999} (({{under புல் பிடி}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3342} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 809. காட்சி ((4 occurrences))
  1. {P_193} (({{under அருகன் கொடி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1766} (({{under அறிவு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2047} (({{under கண்ணுறல்}})) [[Chapter 7.5]]
  4. {P_3697} (({{under தோற்றம்}})) [[Chapter 10.05]]
 810. காத்திரம் ((4 occurrences))
  1. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1078} (({{under உறுப்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2423} (({{under யானை முன் கால்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3347} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 811. கானம் ((4 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_3344} (({{under காடு}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3362} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 812. கானல் ((4 occurrences))
  1. {P_592} (({{under உப்பளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2843} (({{under கழிக்கரைச் சோலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3363} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.02]]
 813. கான் ((4 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  3. {P_2102} (({{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_3364} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 814. காழகம் ((4 occurrences))
  1. {P_466} (({{under கடாரம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3359} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 815. கிடுகு ((4 occurrences))
  1. {P_1485} (({{under தேர்மரச் சுற்று}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_1529} (({{under பலவகைப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  3. {P_1609} (({{under கேடகம்}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_3367} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 816. கிளை ((4 occurrences))
  1. {P_900} (({{under சுற்றம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2800} (({{under தளிர்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3372} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 817. கிள்ளை ((4 occurrences))
  1. {P_2336} (({{under கிளி}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2351} (({{under கருங் கிளி}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3373} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 818. கிழக்கு ((4 occurrences))
  1. {P_12} (({{under எண்டிக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_13} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_43} (({{under சத்தமருத்துக்கள்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_3883} (({{under பூருவம்}})) [[Chapter 10.07]]
 819. கிழமை ((4 occurrences))
  1. {P_238} (({{under வாரம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2214} (({{under உரிமை}})) [[Chapter 7.10]]
  4. {P_3370} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 820. கீரம் ((4 occurrences))
  1. {P_1130} (({{under பால்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2336} (({{under கிளி}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2351} (({{under கருங் கிளி}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3376} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 821. குசை ((4 occurrences))
  1. {P_452} (({{under எழு தீவு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1623} (({{under குதிரைக் கயிறு}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_2454} (({{under குதிரை மயிர்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2990} (({{under தருப்பை}})) [[Chapter 9]]
 822. குஞ்சம் ((4 occurrences))
  1. {P_1689} (({{under தாழி}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2020} (({{under குறளை மொழி}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2899} (({{under குன்றி}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3379} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 823. குடியிறை ((4 occurrences))
  1. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3304} (({{under கரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3333} (({{under கறை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
 824. குடுமி ((4 occurrences))
  1. {P_1062} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3385} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3516} (({{under சிக்கம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3524} (({{under சிமிலி}})) [[Chapter 10.03]]
 825. குணில் ((4 occurrences))
  1. {P_1512} (({{under கடிப்பு}})) [[Chapter 6.14]]
  2. {P_1579} (({{under குறுந்தடி}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1581} (({{under கவண்}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3387} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 826. குண்டலம் ((4 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1173} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_3389} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3408} (({{under குழை}})) [[Chapter 10.02]]
 827. குந்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_1582} (({{under சிறு சவளம்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1583} (({{under பெருஞ் சவளம்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2733} (({{under குருந்த மரம்}})) [[Chapter 9]]
 828. குன்று ((4 occurrences))
  1. {P_262} (({{under சதயம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_496} (({{under சிறுமலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3414} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 829. குமுறல் ((4 occurrences))
  1. {P_2109} (({{under எடுத்தல் ஓசை}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2114} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2118} (({{under கலப்புக் கட்டோசை}})) [[Chapter 7.7]]
 830. கும்பம் ((4 occurrences))
  1. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1739} (({{under குடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2417} (({{under யானை நுதல்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3394} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 831. கும்பி ((4 occurrences))
  1. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3395} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 832. குயம் ((4 occurrences))
  1. {P_1016} (({{under முலை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1558} (({{under கொடுவாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1559} (({{under அரிவாள் (EXT DEF)}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3396} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 833. குயில் ((4 occurrences))
  1. {P_1414} (({{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2338} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3397} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3441} (({{under கோகிலம்}})) [[Chapter 10.02]]
 834. குல்லை ((4 occurrences))
  1. {P_2691} (({{under வெட்சி}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2874} (({{under கஞ்சா}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2877} (({{under துழாய்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2889} (({{under புனற்றுளசி}})) [[Chapter 9]]
 835. குளிர்ச்சி ((4 occurrences))
  1. {P_3411} (({{under குளிர்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3536} (({{under சீதம்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3803} (({{under பனி}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3937} (({{under மழை}})) [[Chapter 10.08]]
 836. குழம்பு ((4 occurrences))
  1. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1124} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1139} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_3806} (({{under பாகு}})) [[Chapter 10.07]]
 837. குழை ((4 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2800} (({{under தளிர்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3408} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.02]]
 838. குவடு ((4 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_496} (({{under சிறுமலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_498} (({{under மலை முகடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3405} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 839. கூடல் ((4 occurrences))
  1. {P_464} (({{under மதுரை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_586} (({{under கழிமுகம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1779} (({{under தேடல் }})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_1966} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 7.3]]
 840. கூந்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2315} (({{under மயில் தோகை}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2454} (({{under குதிரை மயிர்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3417} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 841. கூற்று ((4 occurrences))
  1. {P_197} (({{under இமயன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_199} (({{under காலன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_3424} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 842. கூவிரம் ((4 occurrences))
  1. {P_1301} (({{under தேரிற் கட்டுங் கொடி}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1478} (({{under தேர்}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_1481} (({{under தேர்க் கொடிஞ்சி}})) [[Chapter 6.12]]
  4. {P_3420} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 843. கேசரம் ((4 occurrences))
  1. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2670} (({{under மகிழ மரம்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2809} (({{under மலர்த் தாது}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3426} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 844. கேது ((4 occurrences))
  1. {P_236} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1299} (({{under பெருங்கொடி}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3431} (({{under கொடி}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3515} (({{under சிகி}})) [[Chapter 10.03]]
 845. கைக்கிளை ((4 occurrences))
  1. {P_1402} (({{under ஏழிசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1411} (({{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1412} (({{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1413} (({{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}})) [[Chapter 6.9]]
 846. கைம்மணி ((4 occurrences))
  1. {P_1260} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1263} (({{under தூபமணி}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_3754} (({{under படலிகை}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_4021} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 10.10]]
 847. கொடிறு ((4 occurrences))
  1. {P_246} (({{under பூசம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1031} (({{under கதுப்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2434} (({{under யானை மதச் சுவடு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3432} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 848. கொண்டல் ((4 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_28} (({{under கீழ்காற்று}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_3433} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 849. கொப்பூழ் ((4 occurrences))
  1. {P_1010} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3172} (({{under இலஞ்சி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3196} (({{under உந்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3903} (({{under போகில்}})) [[Chapter 10.07]]
 850. கோடிகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1272} (({{under கெண்டி}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1682} (({{under பூந்தட்டு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1758} (({{under அணிகலச் செப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_3447} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 851. கோத்திரம் ((4 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2207} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.10]]
  3. {P_3383} (({{under குடி}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3455} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 852. கோள் ((4 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1887} (({{under தீது}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1913} (({{under கொலை}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3459} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.02]]
 853. கௌவை ((4 occurrences))
  1. {P_247} (({{under ஆயிலியம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2013} (({{under பழிமொழி}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_3461} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 854. சகோரம் ((4 occurrences))
  1. {P_2325} (({{under சக்கரவாகப் புள்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2330} (({{under நிலாமுகி}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2370} (({{under செம்போத்து}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2373} (({{under பேராந்தை}})) [[Chapter 8.1]]
 855. சண்டன் ((4 occurrences))
  1. {P_197} (({{under இமயன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_199} (({{under காலன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_963} (({{under அலி}})) [[Chapter 5]]
 856. சதம் ((4 occurrences))
  1. {P_2262} (({{under நூறு}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2805} (({{under இலை }})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3470} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 857. சத்தி ((4 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1298} (({{under பெருங்கொடி}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1573} (({{under வேல்}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3472} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 858. சந்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_1317} (({{under சந்தனம்}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_1786} (({{under சுகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1946} (({{under வண்ணம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_4023} (({{under வண்ணம்}})) [[Chapter 10.10]]
 859. சனி ((4 occurrences))
  1. {P_234} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3352} (({{under காரி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3589} (({{under சௌரி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3749} (({{under பங்கு}})) [[Chapter 10.07]]
 860. சமுத்திரம் ((4 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1647} (({{under பிரளய மும்மடி கொண்டது}})) [[Chapter 6.18]]
  3. {P_1658} (({{under நாடெண் மடங்கு கொண்டது}})) [[Chapter 6.19]]
  4. {P_3268} (({{under கடல்}})) [[Chapter 10.02]]
 861. சரீரம் ((4 occurrences))
  1. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3188} (({{under உடல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3267} (({{under கடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3848} (({{under புகல்}})) [[Chapter 10.07]]
 862. சலம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1877} (({{under தணியா முனிவு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2505} (({{under முட்பன்றி முள்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3733} (({{under நீர்}})) [[Chapter 10.06]]
 863. சாகை ((4 occurrences))
  1. {P_1249} (({{under வட்டில்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2059} (({{under வேதம்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2804} (({{under இலை}})) [[Chapter 9]]
 864. சாந்து ((4 occurrences))
  1. {P_1307} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_1317} (({{under சந்தனம்}})) [[Chapter 6.6]]
  3. {P_3615} (({{under தளம்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3619} (({{under தனம்}})) [[Chapter 10.05]]
 865. சானு ((4 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_497} (({{under மலைப்பக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1000} (({{under முழந்தாள்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3510} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 866. சாமி ((4 occurrences))
  1. {P_110} (({{under அறுமுகக்கடவுள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_930} (({{under தலைமைப்பெண்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3497} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 867. சாறு ((4 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2038} (({{under உற்சவம்}})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_2816} (({{under மரத்தின் குலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3508} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 868. சாலி ((4 occurrences))
  1. {P_266} (({{under அருந்ததி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2973} (({{under நெல்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3505} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 869. சாலை ((4 occurrences))
  1. {P_652} (({{under கோயில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_686} (({{under யானை துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_687} (({{under குதிரைப் பந்தி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3507} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 870. சிகண்டி ((4 occurrences))
  1. {P_1381} (({{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1399} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2314} (({{under மயில்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3512} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 871. சிகரி ((4 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_657} (({{under கோபுரம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2376} (({{under கரு நாரை}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3513} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 872. சிகி ((4 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_236} (({{under கேது}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2314} (({{under மயில்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3515} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 873. சிக்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_1062} (({{under குடுமி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1669} (({{under உறி}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1706} (({{under சீப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_3516} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 874. சிதம் ((4 occurrences))
  1. {P_269} (({{under வான்மீனின் பொது}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1930} (({{under வெண்மை}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3518} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 875. சிந்து ((4 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_550} (({{under யாறு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3522} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 876. சினம் ((4 occurrences))
  1. {P_1873} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3939} (({{under மறம்}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_4031} (({{under வயிரம்}})) [[Chapter 10.10]]
  4. {P_4078} (({{under வியப்பு}})) [[Chapter 10.10]]
 877. சின்னம் ((4 occurrences))
  1. {P_615} (({{under பொடி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1007} (({{under பெண்குறி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1684} (({{under முறம்}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2296} (({{under இலாஞ்சனை}})) [[Chapter 7.12]]
 878. சிற்றூர் ((4 occurrences))
  1. {P_476} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3741} (({{under நொச்சி}})) [[Chapter 10.06]]
  3. {P_3762} (({{under பட்டு}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3800} (({{under பள்ளி}})) [[Chapter 10.07]]
 879. சிலம்பு ((4 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1184} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_1185} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.2]]
  4. {P_3593} (({{under ஞெகிழி}})) [[Chapter 10.04]]
 880. சிலீமுகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1018} (({{under முலைக்கண்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3527} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 881. சீகரம் ((4 occurrences))
  1. {P_69} (({{under மழைத்துவலை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_588} (({{under கடற்றிரை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2496} (({{under சவரி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3535} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.03]]
 882. சீரை ((4 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1303} (({{under மரவுரி}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1305} (({{under துணி}})) [[Chapter 6.5]]
  4. {P_2793} (({{under மர உரி}})) [[Chapter 9]]
 883. சீவனி ((4 occurrences))
  1. {P_1384} (({{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2787} (({{under உயிர் தரும் மருந்து }})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2904} (({{under பாலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3540} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 884. சுக்கிலம் ((4 occurrences))
  1. {P_410} (({{under எழுவகைத் தாது}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_987} (({{under இந்திரியம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1098} (({{under இருவகைத் தாது}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1930} (({{under வெண்மை}})) [[Chapter 7.3]]
 885. சுரம் ((4 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_480} (({{under அருநெறி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2851} (({{under கரி காடு}})) [[Chapter 9]]
 886. சுவவு ((4 occurrences))
  1. {P_1} (({{under சுவர்க்கப் பெயர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2397} (({{under வாய் அலகு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2530} (({{under மூஞ்சூறு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3559} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 887. சூதம் ((4 occurrences))
  1. {P_148} (({{under காமன் கொலுமைங் கணை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2706} (({{under மா மரம்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2707} (({{under புளிமா}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3166} (({{under இரதம்}})) [[Chapter 10.01]]
 888. சூரன் ((4 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2511} (({{under நாய்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2530} (({{under மூஞ்சூறு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3561} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 889. சூலம் ((4 occurrences))
  1. {P_97} (({{under சிவன் படை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_265} (({{under இரேவதி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1565} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3472} (({{under சத்தி}})) [[Chapter 10.03]]
 890. செடி ((4 occurrences))
  1. {P_1880} (({{under குணம் இன்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1898} (({{under பாவம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3566} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 891. செப்பம் ((4 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_641} (({{under தெரு }})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1765} (({{under செவ்விது}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3568} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 892. செம்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1235} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_3223} (({{under எருவை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3538} (({{under சீருள்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_4019} (({{under வடு}})) [[Chapter 10.10]]
 893. செலவு ((4 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2189} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_3701} (({{under நடை}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3789} (({{under பரி}})) [[Chapter 10.07]]
 894. செல் ((4 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_60} (({{under (EXIST_VARIANT) இடி}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_2538} (({{under கறையான்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3572} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 895. செவப்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1874} (({{under சினக் குறிப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1933} (({{headword for 19 items}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3523} (({{under சிந்தூரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3573} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 896. செவ்வாய் ((4 occurrences))
  1. {P_230} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3135} (({{under ஆரல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3402} (({{under குருதி}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3585} (({{under சேய்}})) [[Chapter 10.03]]
 897. சேடி ((4 occurrences))
  1. {P_207} (({{under வித்தியாதரர் இடம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_933} (({{under தோழி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_935} (({{under ஏவலிற் சிறந்தவள்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3580} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 898. சேட்டை ((4 occurrences))
  1. {P_188} (({{under மூதேவி }})) [[Chapter 2]]
  2. {P_256} (({{under கேட்டை}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_913} (({{under முன் பிறந்தாள்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1684} (({{under முறம்}})) [[Chapter 6.20]]
 899. சேண் ((4 occurrences))
  1. {P_498} (({{under மலை முகடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1760} (({{under உயர்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2219} (({{under தூரம்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3582} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 900. சேய் ((4 occurrences))
  1. {P_110} (({{under அறுமுகக்கடவுள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_230} (({{under செவ்வாய்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3585} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
 901. சோம்பல் ((4 occurrences))
  1. {P_1891} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3666} (({{under தூங்கல்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_3989} (({{under மூரி}})) [[Chapter 10.08]]
 902. சௌரி ((4 occurrences))
  1. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_234} (({{under சனி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2321} (({{under கருடன்}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3589} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 903. ஞாட்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1473} (({{under போர்}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_2221} (({{under கனம்}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2242} (({{under பாரம்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3591} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.04]]
 904. ஞெண்டு ((4 occurrences))
  1. {P_1095} (({{under நாலறிவுயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2646} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 8.4]]
  3. {P_3330} (({{under கள்வன்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3411} (({{under குளிர்}})) [[Chapter 10.02]]
 905. ஞெள்ளல் ((4 occurrences))
  1. {P_488} (({{under பள்ளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_640} (({{under தெரு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1926} (({{under மேன்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3594} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.04]]
 906. தட்டை ((4 occurrences))
  1. {P_1519} (({{under கரடிப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  2. {P_1578} (({{under கிளிகடி கருவி}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3602} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 907. தண்மை ((4 occurrences))
  1. {P_1850} (({{under தாழ்வு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1858} (({{under எளிமை }})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1914} (({{under வெளிறு}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3607} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 908. தனம் ((4 occurrences))
  1. {P_1016} (({{under முலை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1233} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_2468} (({{under பசுவின் கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3619} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 909. தனிமை ((4 occurrences))
  1. {P_1897} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3061} (({{under அந்தரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3481} (({{under சரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3861} (({{under புலம்பு}})) [[Chapter 10.07]]
 910. தனு ((4 occurrences))
  1. {P_133} (({{under விட்டுணுவின் பஞ்சாயுதம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1535} (({{under வில்}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3620} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 911. தன்மை ((4 occurrences))
  1. {P_338} (({{under மூவிடம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1370} (({{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3622} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 912. தரணி ((4 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3612} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 913. தரா ((4 occurrences))
  1. {P_1238} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2635} (({{under சங்கு }})) [[Chapter 8.4]]
  3. {P_3627} (({{under தாரம்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3925} (({{under மதுகம்}})) [[Chapter 10.08]]
 914. தலம் ((4 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_458} (({{under உலகின் பொது}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2805} (({{under இலை }})) [[Chapter 9]]
 915. தளிமம் ((4 occurrences))
  1. {P_707} (({{under துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1295} (({{under மெத்தை}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3616} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 916. தளிர் ((4 occurrences))
  1. {P_2800} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3092} (({{under அலங்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3408} (({{under குழை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3910} (({{under மஞ்சரி}})) [[Chapter 10.08]]
 917. தழல் ((4 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_241} (({{under கார்த்திகை}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1578} (({{under கிளிகடி கருவி}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3614} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 918. தவிசு ((4 occurrences))
  1. {P_1295} (({{under மெத்தை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1665} (({{under பீடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1680} (({{under தடுக்கு}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_3613} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 919. தாய் ((4 occurrences))
  1. {P_912} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3072} (({{under அம்மை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3116} (({{under அன்னை}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3954} (({{under மாதா}})) [[Chapter 10.08]]
 920. தாறு ((4 occurrences))
  1. {P_1552} (({{under இருப்பு முள்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_2223} (({{under அளவு}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2816} (({{under மரத்தின் குலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3634} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 921. தாளி ((4 occurrences))
  1. {P_255} (({{under அனுடம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2755} (({{under பனை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2757} (({{under கூந்தல் பனை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2897} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
 922. திக்கு ((4 occurrences))
  1. {P_11} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_3205} (({{under உலகு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3638} (({{under திகை}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3822} (({{under பால்}})) [[Chapter 10.07]]
 923. திட்டை ((4 occurrences))
  1. {P_489} (({{under மேடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_691} (({{under திண்ணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1667} (({{under உரல்}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_3640} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 924. தினம் ((4 occurrences))
  1. {P_221} (({{under பகல்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_283} (({{under நாள்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3097} (({{under அல்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3743} (({{under பகல்}})) [[Chapter 10.07]]
 925. திரு ((4 occurrences))
  1. {P_1201} (({{under தெய்வவுத்தி}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1362} (({{under மங்கலச் சொல்}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_1768} (({{under செல்வம்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3643} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 926. திறம் ((4 occurrences))
  1. {P_1426} (({{headword for 0 items}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1808} (({{under நிலைபேறு }})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_4052} (({{under வாயில்}})) [[Chapter 10.10]]
 927. திலகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1229} (({{under சிந்தூரம்}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1324} (({{under நுதற்புனை குறி}})) [[Chapter 6.6]]
  3. {P_2687} (({{under மஞ்சாடி மரம்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3523} (({{under சிந்தூரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 928. துக்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_1881} (({{headword for 43 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3212} (({{under உறுகண்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3532} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3803} (({{under பனி}})) [[Chapter 10.07]]
 929. துஞ்சல் ((4 occurrences))
  1. {P_1807} (({{under நிலைபேறு}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1907} (({{under மரணம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2039} (({{under தூங்கல்}})) [[Chapter 7.5]]
  4. {P_3649} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 930. துத்தி ((4 occurrences))
  1. {P_1083} (({{under தேமல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2607} (({{under பாம்பின் படப் பொறி}})) [[Chapter 8.3]]
  3. {P_2864} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3655} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 931. துருத்தி ((4 occurrences))
  1. {P_551} (({{under யாற்றிடைக் குறை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3659} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 932. தெங்கு ((4 occurrences))
  1. {P_452} (({{under எழு தீவு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2749} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3174} (({{under இலாங்கலி}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3631} (({{under தாழை}})) [[Chapter 10.05]]
 933. தெளிவு ((4 occurrences))
  1. {P_1766} (({{under அறிவு}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1774} (({{under குறிப்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1787} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3191} (({{under உணர்வு}})) [[Chapter 10.01]]
 934. தெழித்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1443} (({{under திரட்டோசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2118} (({{under கலப்புக் கட்டோசை}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2119} (({{under அடர் ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
 935. தேருருள் ((4 occurrences))
  1. {P_3151} (({{under ஆழி, நேமி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3357} (({{under கால்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3529} (({{under சில்லி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3791} (({{under பரிதி}})) [[Chapter 10.07]]
 936. தேள் ((4 occurrences))
  1. {P_255} (({{under அனுடம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2539} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3683} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_4067} (({{under விடம்}})) [[Chapter 10.10]]
 937. தொடி ((4 occurrences))
  1. {P_1177} (({{under கங்கணம்}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1178} (({{under கைவளை}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_2256} (({{under ஒரு பலம்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3685} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 938. தொடு ((4 occurrences))
  1. {P_549} (({{under மருதத் திணை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_710} (({{under தோட்டம் }})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1893} (({{under வஞ்சனை}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_3686} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 939. தொறு ((4 occurrences))
  1. {P_874} (({{under அடிமை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2469} (({{under பசுக் கூட்டம்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3691} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 940. தொழு ((4 occurrences))
  1. {P_265} (({{under இரேவதி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_688} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1632} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_3690} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 941. தோடு ((4 occurrences))
  1. {P_1176} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2813} (({{under பூ இதழ்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3692} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 942. தோட்டம் ((4 occurrences))
  1. {P_709} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2840} (({{under சோலை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3450} (({{under கோட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3686} (({{under தொடு}})) [[Chapter 10.05]]
 943. தோணி ((4 occurrences))
  1. {P_265} (({{under இரேவதி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_630} (({{under மதில் உறுப்பு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3694} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.05]]
 944. தோள் ((4 occurrences))
  1. {P_1019} (({{under கை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1025} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3696} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_4000} (({{under மொய்ம்பு}})) [[Chapter 10.08]]
 945. நகம் ((4 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1024} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3699} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 946. நகுதல் ((4 occurrences))
  1. {P_1041} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1878} (({{under இகழ்தல்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1939} (({{under ஒளி விடுதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_2823} (({{under மலர்ச்சி}})) [[Chapter 9]]
 947. நஞ்சு ((4 occurrences))
  1. {P_2608} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 8.3]]
  2. {P_3273} (({{under கடு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3304} (({{under கரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_4067} (({{under விடம்}})) [[Chapter 10.10]]
 948. நதி ((4 occurrences))
  1. {P_3152} (({{under ஆறு}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3242} (({{under ஒலியல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3249} (({{under ஓணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_4104} (({{under வேணி}})) [[Chapter 10.10]]
 949. நத்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_91} (({{under இருள்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_229} (({{under இரவு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
 950. நந்து ((4 occurrences))
  1. {P_1093} (({{under ஈரறிவுயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2581} (({{under நாகு }})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2634} (({{under சங்கு}})) [[Chapter 8.4]]
  4. {P_3703} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 951. நமன் ((4 occurrences))
  1. {P_197} (({{under இமயன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3475} (({{under சமன்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3939} (({{under மறம்}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_3940} (({{under மறலி}})) [[Chapter 10.08]]
 952. நயந்தோர் ((4 occurrences))
  1. {P_868} (({{under காதலித்தோர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_946} (({{under மித்திரர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_955} (({{under வேட்டோர்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3704} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 953. நரம்பு ((4 occurrences))
  1. {P_991} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1434} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1537} (({{under நாண்}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3995} (({{under மேதை}})) [[Chapter 10.08]]
 954. நரைமயிர் ((4 occurrences))
  1. {P_1076} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1077} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3707} (({{under நரை}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3796} (({{under பலிதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 955. நறை ((4 occurrences))
  1. {P_52} (({{under நறும்புகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
 956. நாகு ((4 occurrences))
  1. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2580} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2634} (({{under சங்கு}})) [[Chapter 8.4]]
  4. {P_2642} (({{under நத்தை}})) [[Chapter 8.4]]
 957. நாட்டம் ((4 occurrences))
  1. {P_1053} (({{under கண்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1384} (({{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1554} (({{under வாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  4. {P_3719} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 958. நானம் ((4 occurrences))
  1. {P_1991} (({{under மஞ்சனம்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  3. {P_2524} (({{under கத்தூரி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3724} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.06]]
 959. நாப்பண் ((4 occurrences))
  1. {P_492} (({{under நடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1484} (({{under தேர் நடு}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_2248} (({{under நடு}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3720} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 960. நாரி ((4 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1537} (({{under நாண்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2751} (({{under பன்னாடை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3721} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.06]]
 961. நாற்றம் ((4 occurrences))
  1. {P_386} (({{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  4. {P_3566} (({{under செடி}})) [[Chapter 10.03]]
 962. நாழிகை ((4 occurrences))
  1. {P_282} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3271} (({{under கடிகை}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3337} (({{under கன்னல்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3723} (({{under நாழி}})) [[Chapter 10.06]]
 963. நிசி ((4 occurrences))
  1. {P_229} (({{under இரவு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1725} (({{under மஞ்சள்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2938} (({{under மஞ்சள்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3725} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 964. நித்திரை ((4 occurrences))
  1. {P_2039} (({{under தூங்கல்}})) [[Chapter 7.5]]
  2. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3649} (({{under துஞ்சல்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3800} (({{under பள்ளி}})) [[Chapter 10.07]]
 965. நிலைபேறு ((4 occurrences))
  1. {P_1807} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3623} (({{under தாணு}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3649} (({{under துஞ்சல்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3944} (({{under மன்}})) [[Chapter 10.08]]
 966. நீபம் ((4 occurrences))
  1. {P_113} (({{under அறுமுகக்கடவுள் மாலை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_264} (({{under உத்திரட்டாதி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2731} (({{under கடம்பு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3732} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 967. நுதல் ((4 occurrences))
  1. {P_1056} (({{under புருவம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1060} (({{under நெற்றி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3736} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3738} (({{under நெற்றி}})) [[Chapter 10.06]]
 968. நுவணை ((4 occurrences))
  1. {P_1113} (({{under தினைமா}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1117} (({{under மா}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2226} (({{under நுண்மை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_2968} (({{under பைந்தினை}})) [[Chapter 9]]
 969. நேயம் ((4 occurrences))
  1. {P_1132} (({{under நெய்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1137} (({{under எண்ணெய்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1770} (({{under அன்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3740} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 970. நொச்சி ((4 occurrences))
  1. {P_476} (({{under சிற்றூர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_734} (({{under எண்வகை மாலை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3741} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 971. பகுத்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_779} (({{under வணிகர் எண்குணம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2129} (({{under பெருங்கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2169} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_3743} (({{under பகல்}})) [[Chapter 10.07]]
 972. படு ((4 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2816} (({{under மரத்தின் குலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3758} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 973. படுக்கை ((4 occurrences))
  1. {P_3052} (({{under அணை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3616} (({{under தளிமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3759} (({{under படை}})) [[Chapter 10.07]]
 974. பண் ((4 occurrences))
  1. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1425} (({{headword for 0 items}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1619} (({{under குதிரைக் கலணை}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_3767} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 975. பண்ணவன் ((4 occurrences))
  1. {P_191} (({{under அருகன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_870} (({{under திண்ணியோன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3769} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 976. பண்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3597} (({{under தகைமை}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3733} (({{under நீர்}})) [[Chapter 10.06]]
  4. {P_3756} (({{under படி}})) [[Chapter 10.07]]
 977. பதலை ((4 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1520} (({{under ஒருகட் பகுவாய்ப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
  3. {P_1736} (({{under தாழி}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_3773} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 978. பதுக்கை ((4 occurrences))
  1. {P_490} (({{under சிறு திட்டை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_529} (({{under பரலடுத்துயர் நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2846} (({{under சிறு தூறு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3775} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 979. பதுமம் ((4 occurrences))
  1. {P_444} (({{under பதினெண் புராணங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1169} (({{under முடியுறுப்பு}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_1656} (({{under குமுதமெண் மடங்கு கொண்டது}})) [[Chapter 6.19]]
  4. {P_3007} (({{under தாமரை}})) [[Chapter 9]]
 980. பத்திரை ((4 occurrences))
  1. {P_291} (({{under இரண்டாம் பக்கம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2458} (({{under பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2460} (({{under நல் பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3777} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 981. பனுவல் ((4 occurrences))
  1. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2053} (({{under கல்வி}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2057} (({{under நூல்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_2092} (({{under தந்திரம்}})) [[Chapter 7.7]]
 982. பயம்பு ((4 occurrences))
  1. {P_488} (({{under பள்ளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2444} (({{under யானை படுகுழி}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3781} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 983. பரம் ((4 occurrences))
  1. {P_4} (({{under மோட்சம் }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1619} (({{under குதிரைக் கலணை}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_2242} (({{under பாரம்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3787} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 984. பரவை ((4 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2218} (({{under பரப்பு}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3788} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 985. பருமம் ((4 occurrences))
  1. {P_1191} (({{under மாதர் இடையணி}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1607} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_1619} (({{under குதிரைக் கலணை}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_3347} (({{under காத்திரம்}})) [[Chapter 10.02]]
 986. பறழ் ((4 occurrences))
  1. {P_2483} (({{under ஆட்டுக் குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2586} (({{under விலங்கின் பிள்ளை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2591} (({{under குரங்கு முதல் மரக்கோட்டில் வாழ் விலங்கின் பிள்ளைகட்காம்.}} )) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2593} (({{under தவழ் சாதிகட்கு ஆம்.}})) [[Chapter 8.2]]
 987. பலம் ((4 occurrences))
  1. {P_1501} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  2. {P_2830} (({{under பழம்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3793} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_4087} (({{under விறப்பு}})) [[Chapter 10.10]]
 988. பலாசம் ((4 occurrences))
  1. {P_2661} (({{under புரசை மரம்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2705} (({{under ஈரப் பலா}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2804} (({{under இலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3794} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 989. பல்லி ((4 occurrences))
  1. {P_2357} (({{under கல்சிலை}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2536} (({{under கெவுளி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3906} (({{under போந்து}})) [[Chapter 10.07]]
 990. பளிங்கு ((4 occurrences))
  1. {P_233} (({{under வெள்ளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1226} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.3]]
  3. {P_2521} (({{under அழுங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3799} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 991. பள்ளம் ((4 occurrences))
  1. {P_488} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3208} (({{under உவளகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3594} (({{under ஞெள்ளல்}})) [[Chapter 10.04]]
  4. {P_3782} (({{under பயல்}})) [[Chapter 10.07]]
 992. பழிச்சொல் ((4 occurrences))
  1. {P_2012} (({{under சிறுசொல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2077} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3094} (({{under அலர்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3461} (({{under கௌவை}})) [[Chapter 10.02]]
 993. பாகல் ((4 occurrences))
  1. {P_2704} (({{under பலா}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2927} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3419} (({{under கூலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3805} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 994. பாகு ((4 occurrences))
  1. {P_1139} (({{under குழம்பு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1751} (({{under பாக்கு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2754} (({{under பாக்கு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3806} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 995. பாடு ((4 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3810} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 996. பாட்டி ((4 occurrences))
  1. {P_817} (({{under பாண்மகள்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2511} (({{under நாய்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2573} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
 997. பாத்தி ((4 occurrences))
  1. {P_572} (({{under சிறுசெய்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2169} (({{under பகுத்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_3815} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 998. பாறை ((4 occurrences))
  1. {P_490} (({{under சிறு திட்டை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_499} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3775} (({{under பதுக்கை}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3976} (({{under முரம்பு}})) [[Chapter 10.08]]
 999. பாலிகை ((4 occurrences))
  1. {P_1035} (({{under உதடு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_2954} (({{under அடம்பு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3821} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1000. பிசிதம் ((4 occurrences))
  1. {P_975} (({{under ஊன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2549} (({{under இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2679} (({{under வேம்பு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3828} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1001. பிச்சம் ((4 occurrences))
  1. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1531} (({{under குடை}})) [[Chapter 6.15]]
  3. {P_1534} (({{under பீலிக்குஞ்சக் குடை}})) [[Chapter 6.15]]
  4. {P_3829} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1002. பிச்சை ((4 occurrences))
  1. {P_2133} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_3237} (({{under ஐயம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3804} (({{under பாகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3832} (({{under பிண்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1003. பிணா ((4 occurrences))
  1. {P_945} (({{under பெண்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2576} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2584} (({{under பெண்பாலெவையும்}})) [[Chapter 8.2]]
 1004. பிணி ((4 occurrences))
  1. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1994} (({{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3520} (({{under சிதலை}})) [[Chapter 10.03]]
 1005. பிணிமுகம் ((4 occurrences))
  1. {P_2312} (({{under அன்னம் }})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2314} (({{under மயில்}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2393} (({{under புள் (பொது)}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3830} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1006. பிண்டம் ((4 occurrences))
  1. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2133} (({{under பிச்சை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3832} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1007. பிதா ((4 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_907} (({{under ஈன்றோன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2375} (({{under பெரு நாரை}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_3834} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1008. பிதிர் ((4 occurrences))
  1. {P_69} (({{under மழைத்துவலை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_280} (({{under காலநுட்பம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_615} (({{under பொடி}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3835} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1009. பித்திகை ((4 occurrences))
  1. {P_10} (({{under அண்டச்சுவர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_690} (({{under சுவர்த்தலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2947} (({{under சாதிப்பூ}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3836} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1010. பிரமம் ((4 occurrences))
  1. {P_444} (({{under பதினெண் புராணங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1101} (({{under எண்வகை மணம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1662} (({{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_1855} (({{under கலக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
 1011. பீதகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1932} (({{under பொன்மை}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2702} (({{under இருவேலி}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3843} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1012. பீதம் ((4 occurrences))
  1. {P_1308} (({{under நால்வகைச் சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_1725} (({{under மஞ்சள்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2938} (({{under மஞ்சள்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3844} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1013. புகர் ((4 occurrences))
  1. {P_233} (({{under வெள்ளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1936} (({{under புற்கெனு நிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3847} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1014. புட்கரம் ((4 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_452} (({{under எழு தீவு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_2419} (({{under யானைக் கைந் நுனி}})) [[Chapter 8.2]]
 1015. புதல் ((4 occurrences))
  1. {P_1057} (({{under புருவம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2781} (({{under மருந்து}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3566} (({{under செடி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3865} (({{under புல்}})) [[Chapter 10.07]]
 1016. புதல்வன் ((4 occurrences))
  1. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3570} (({{under செம்மல்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3585} (({{under சேய்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3698} (({{under தோன்றல்}})) [[Chapter 10.05]]
 1017. புதவு ((4 occurrences))
  1. {P_636} (({{under கோபுரவாயிலிற் புகும் புழை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_681} (({{under மனைவாயில்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3001} (({{under (EXPR_REPHRASED) ஒருவகைப் புல்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3854} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1018. புத்தன் ((4 occurrences))
  1. {P_141} (({{under பலராமனொழிய மற்ற மூர்த்தங்கள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_194} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3744} (({{under பகவன்}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3855} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1019. புரம் ((4 occurrences))
  1. {P_472} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
 1020. புறவம் ((4 occurrences))
  1. {P_494} (({{under குறிஞ்சி நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_536} (({{under முல்லைத் திணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3872} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1021. புலவு ((4 occurrences))
  1. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_975} (({{under ஊன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_989} (({{under முடை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2551} (({{under முடை நாற்றம்}})) [[Chapter 8.2]]
 1022. புவனம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_458} (({{under உலகின் பொது}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3866} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1023. பூகம் ((4 occurrences))
  1. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2324} (({{under கழுகு }})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2752} (({{under கமுகு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3876} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1024. பூட்கை ((4 occurrences))
  1. {P_1827} (({{under மேற்கோள்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2410} (({{under யானையாளி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3878} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1025. பூதம் ((4 occurrences))
  1. {P_208} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_240} (({{under பரணி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3492} (({{under சாதகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3879} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1026. பூமாலை ((4 occurrences))
  1. {P_3092} (({{under அலங்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3242} (({{under ஒலியல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3454} (({{under கோதை}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3684} (({{under தொங்கல்}})) [[Chapter 10.05]]
 1027. பெருங்கொடி ((4 occurrences))
  1. {P_1298} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1299} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3752} (({{under படங்கு}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3760} (({{under பட்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1028. பெற்றம் ((4 occurrences))
  1. {P_2458} (({{under பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2470} (({{under எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2561} (({{under பகடு}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2580} (({{under நாகு}})) [[Chapter 8.2]]
 1029. பை ((4 occurrences))
  1. {P_360} (({{under உயிர்த்தோற்ற நால்வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1934} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2606} (({{under பாம்பின் படம்}})) [[Chapter 8.3]]
  4. {P_3890} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1030. பொகுட்டு ((4 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_608} (({{under சேற்றில் எழும் குமிழி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3009} (({{under தாமரைக் கொட்டை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3891} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1031. பொங்கர் ((4 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2710} (({{under இலவு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3892} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1032. பொருநன் ((4 occurrences))
  1. {P_525} (({{under குறிஞ்சித் தலைமகன்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_870} (({{under திண்ணியோன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_3896} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1033. பொருநர் ((4 occurrences))
  1. {P_733} (({{under அரசர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_824} (({{under கூத்தர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_844} (({{under போர்த் தலைவர்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_871} (({{under படைவீரர்}})) [[Chapter 5]]
 1034. பொறாமை ((4 occurrences))
  1. {P_1890} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3102} (({{under அழுக்காறு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3940} (({{under மறலி}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_3942} (({{under மறவி}})) [[Chapter 10.08]]
 1035. பொறுத்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1790} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1978} (({{under சுமத்தல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3155} (({{under இகத்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3476} (({{under சமித்தல்}})) [[Chapter 10.03]]
 1036. போகில் ((4 occurrences))
  1. {P_1010} (({{under கொப்பூழ்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2393} (({{under புள் (பொது)}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2807} (({{under மொட்டு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3903} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1037. போற்றல் ((4 occurrences))
  1. {P_1824} (({{under பாதுகாத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1973} (({{under வணங்கல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2007} (({{under துதித்தல்}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_2294} (({{under கூட்டுதல்}})) [[Chapter 7.12]]
 1038. மகரம் ((4 occurrences))
  1. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_277} (({{under மிதுன வீதித் துறை}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2809} (({{under மலர்த் தாது}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3909} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1039. மகளிர் விளையாட்டு ((4 occurrences))
  1. {P_950} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1957} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3198} (({{under உப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3770} (({{under பண்ணை}})) [[Chapter 10.07]]
 1040. மச்சம் ((4 occurrences))
  1. {P_139} (({{under அரியின் தசாவதாரம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_444} (({{under பதினெண் புராணங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2627} (({{under மீன்}})) [[Chapter 8.4]]
  4. {P_3967} (({{under மீன்}})) [[Chapter 10.08]]
 1041. மடம் ((4 occurrences))
  1. {P_109} (({{under முப்பத்திரண்டறம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_358} (({{under பெண்கள் நாற்குணம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_703} (({{under தவத்தோர் இருக்குமிடம்}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
 1042. மடு ((4 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3233} (({{under ஏல்வை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3914} (({{under மடு}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_3914} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1043. மணிவடம் ((4 occurrences))
  1. {P_1198} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_3134} (({{under ஆரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3481} (({{under சரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3626} (({{under தாமம்}})) [[Chapter 10.05]]
 1044. மதன் ((4 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1762} (({{under மாட்சிமை}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_3921} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1045. மதலை ((4 occurrences))
  1. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1631} (({{under தூண்}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_2667} (({{under கொன்றை மரம் }})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3920} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1046. மதிலுறுப்பு ((4 occurrences))
  1. {P_3208} (({{under உவளகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3442} (({{under கோசம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3694} (({{under தோணி}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3718} (({{under நாஞ்சில்}})) [[Chapter 10.06]]
 1047. மது ((4 occurrences))
  1. {P_298} (({{under இளவேனில்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1138} (({{under தேன்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_3924} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1048. மதுகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1238} (({{under தரா}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_2686} (({{under அதிமதுரம்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3925} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1049. மதுகரம் ((4 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2383} (({{under ஆண் வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_2384} (({{under தேனீ}})) [[Chapter 8.1]]
 1050. மனம் ((4 occurrences))
  1. {P_335} (({{under முப்பொறி}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1773} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3032} (({{under அகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3216} (({{under உன்னல்}})) [[Chapter 10.01]]
 1051. மன்றம் ((4 occurrences))
  1. {P_461} (({{under சிதம்பரம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_651} (({{under அம்பலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1809} (({{under மெய்}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3945} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1052. மன்றல் ((4 occurrences))
  1. {P_1381} (({{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1951} (({{under கலியாணம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  4. {P_3946} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1053. மயிற்றோகை ((4 occurrences))
  1. {P_3308} (({{under கலாபம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3417} (({{under கூந்தல்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3684} (({{under தொங்கல்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3846} (({{under பீலி}})) [[Chapter 10.07]]
 1054. மரணம் ((4 occurrences))
  1. {P_150} (({{under மலர்க்கணை யைந்தி னவத்தை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_155} (({{under அயர்ப்பு மயக்கமும்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_1907} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 7.2]]
 1055. மறவர் ((4 occurrences))
  1. {P_532} (({{under பாலைநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_871} (({{under படைவீரர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3236} (({{under ஏனாதியர்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3941} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1056. மறுமை ((4 occurrences))
  1. {P_325} (({{under இருமை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_334} (({{under மும்மை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_768} (({{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2211} (({{under வரு பிறப்பு}})) [[Chapter 7.10]]
 1057. மல் ((4 occurrences))
  1. {P_1448} (({{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_1449} (({{under மாயோன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_1806} (({{under செல்வப் பகுதி}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_3935} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1058. மாடம் ((4 occurrences))
  1. {P_658} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2958} (({{under உழுந்து}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3951} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1059. மாதம் ((4 occurrences))
  1. {P_287} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3639} (({{under திங்கள், மதி}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3922} (({{under மதி}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_3923} (({{under மதியம், திங்கள்}})) [[Chapter 10.08]]
 1060. மாத்திரை ((4 occurrences))
  1. {P_280} (({{under காலநுட்பம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_281} (({{under காலவிரைவு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1413} (({{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_2223} (({{under அளவு}})) [[Chapter 7.11]]
 1061. மார்க்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_333} (({{under இருவகைக் கூத்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_640} (({{under தெரு}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_3958} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1062. மிதுனம் ((4 occurrences))
  1. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_271} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_275} (({{under மேடவீதி}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_2361} (({{under இராகப்புள்}})) [[Chapter 8.1]]
 1063. மிளகு ((4 occurrences))
  1. {P_352} (({{under திரிகடுகம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_401} (({{under மலைபடு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1724} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.20]]
  4. {P_2936} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 9]]
 1064. முகை ((4 occurrences))
  1. {P_1740} (({{under மிடா}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2807} (({{under மொட்டு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2821} (({{under சிற்றரும்பு}})) [[Chapter 9]]
 1065. முடி ((4 occurrences))
  1. {P_1061} (({{under தலை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1070} (({{under (REMOVE NOTE) ஐம்பான் முடி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1073} (({{under ஆண்பான் மயிர்முடி}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_2877} (({{under துழாய்}})) [[Chapter 9]]
 1066. முடிவு ((4 occurrences))
  1. {P_2250} (({{under கடை}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2309} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3061} (({{under அந்தரம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3274} (({{under கடை}})) [[Chapter 10.02]]
 1067. முதலை ((4 occurrences))
  1. {P_2628} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 8.4]]
  2. {P_2913} (({{under செங்கிடை }})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3972} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1068. முதல் ((4 occurrences))
  1. {P_345} (({{under மூவகைத் தானம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2247} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_3132} (({{under ஆதி}})) [[Chapter 10.01]]
 1069. முனிவர் ((4 occurrences))
  1. {P_92} (({{under பதினெண்கண வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_313} (({{under இருடிகள்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_322} (({{under சடைமுடியோர்}})) [[Chapter 3]]
  4. {P_3238} (({{under ஐயன்}})) [[Chapter 10.01]]
 1070. முரண் ((4 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1870} (({{under பகை}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3975} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_3989} (({{under மூரி}})) [[Chapter 10.08]]
 1071. முறை ((4 occurrences))
  1. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2206} (({{under முறைமை}})) [[Chapter 7.10]]
  3. {P_2208} (({{under பழைமை}})) [[Chapter 7.10]]
  4. {P_3983} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1072. முல்லை நிலம் ((4 occurrences))
  1. {P_3869} (({{under புறணி}})) [[Chapter 10.07]]
  2. {P_3870} (({{under புறம்பணை}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_3871} (({{under புறவணி}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_3872} (({{under புறவம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1073. மூஞ்சூறு ((4 occurrences))
  1. {P_2530} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3547} (({{under சுண்டன்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3549} (({{under சுந்தரி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3559} (({{under சுவவு}})) [[Chapter 10.03]]
 1074. மூரல் ((4 occurrences))
  1. {P_1040} (({{under பல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1997} (({{under சிரிப்பு}})) [[Chapter 7.4]]
  4. {P_3988} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1075. மொக்குள் ((4 occurrences))
  1. {P_84} (({{under நீர்க்குமிழி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2807} (({{under மொட்டு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2821} (({{under சிற்றரும்பு}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3998} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1076. மொய் ((4 occurrences))
  1. {P_622} (({{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_3999} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1077. யாடு ((4 occurrences))
  1. {P_2566} (({{under உம்பல்}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3993} (({{under மேடம்}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_3997} (({{under மை}})) [[Chapter 10.08]]
  4. {P_4099} (({{under வெறி}})) [[Chapter 10.10]]
 1078. யானை முகபடாம் ((4 occurrences))
  1. {P_1613} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1614} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_3564} (({{under சூழி}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3753} (({{under படம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1079. யாமம் ((4 occurrences))
  1. {P_220} (({{under சாமம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_229} (({{under இரவு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3496} (({{under சாமம்}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_4004} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.09]]
 1080. வசந்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_168} (({{under இந்திரன் மாளிகை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_298} (({{under இளவேனில்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_303} (({{under அறுவகை இருது}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_4010} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1081. வச்சிராயுதம் ((4 occurrences))
  1. {P_1574} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1575} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3440} (({{under கோ}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_4031} (({{under வயிரம்}})) [[Chapter 10.10]]
 1082. வஞ்சனை ((4 occurrences))
  1. {P_186} (({{under தெய்வப்பெண்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1893} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_4014} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
  4. {P_4026} (({{under வம்பு}})) [[Chapter 10.10]]
 1083. வடகம் ((4 occurrences))
  1. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1280} (({{under அத்தவாளம்}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_4017} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1084. வடக்கு ((4 occurrences))
  1. {P_12} (({{under எண்டிக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_17} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_43} (({{under சத்தமருத்துக்கள்}})) [[Chapter 1]]
  4. {P_3193} (({{under உத்தரம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1085. வடவை ((4 occurrences))
  1. {P_45} (({{under வடவாக்கினி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2415} (({{under பெண் யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2476} (({{under எருமை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_4018} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1086. வனம் ((4 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2841} (({{under ஊரோடு சேர்ந்த சோலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_2877} (({{under துழாய்}})) [[Chapter 9]]
 1087. வன்னி ((4 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_728} (({{under (ADAPTED) பிரமசாரி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2336} (({{under கிளி}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_4046} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1088. வயமா ((4 occurrences))
  1. {P_2409} (({{under சிங்கம்}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2411} (({{under புலி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
 1089. வயம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2514} (({{under முயல்}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_4027} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1090. வயவன் ((4 occurrences))
  1. {P_869} (({{under வல்லாளன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2344} (({{under வலியன்}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2345} (({{under காரிப் பிள்ளை}})) [[Chapter 8.1]]
  4. {P_4029} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1091. வரம்பு ((4 occurrences))
  1. {P_573} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3419} (({{under கூலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3448} (({{under கோடு}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3816} (({{under பாம்பு}})) [[Chapter 10.07]]
 1092. வலவை ((4 occurrences))
  1. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_121} (({{under இடாகினி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_860} (({{under வல்லோன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_4037} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1093. வல்லி ((4 occurrences))
  1. {P_1968} (({{under பிரிதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2781} (({{under மருந்து}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2933} (({{under கொடி}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3431} (({{under கொடி}})) [[Chapter 10.02]]
 1094. வளம் ((4 occurrences))
  1. {P_1150} (({{under பலபண்டம்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1806} (({{under செல்வப் பகுதி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_4042} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1095. வளை ((4 occurrences))
  1. {P_1177} (({{under கங்கணம்}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1584} (({{under சக்கரம்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2634} (({{under சங்கு}})) [[Chapter 8.4]]
  4. {P_3108} (({{under அளை}})) [[Chapter 10.01]]
 1096. வழங்கல் ((4 occurrences))
  1. {P_2009} (({{under சொல்லுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2129} (({{under பெருங்கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2199} (({{under உலாவல்}})) [[Chapter 7.9]]
  4. {P_4040} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1097. வழுக்கு ((4 occurrences))
  1. {P_983} (({{under வழும்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1810} (({{under பிழைப்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1862} (({{under குற்றம் }})) [[Chapter 7.2]]
  4. {P_1867} (({{under மறப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
 1098. வாகை ((4 occurrences))
  1. {P_734} (({{under எண்வகை மாலை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1475} (({{under புறப்புறம்}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_1767} (({{under வெற்றி}})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2743} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
 1099. வாசிகை ((4 occurrences))
  1. {P_647} (({{under வைசியர் சேரி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1330} (({{under கோத்த மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  3. {P_3026} (({{under சிகை மாலை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3030} (({{under மயிர்ச் சூட்டு மாலை}})) [[Chapter 9]]
 1100. வானம் ((4 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_62} (({{under மழை}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_2835} (({{under உலர் மரம்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_4060} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1101. வானி ((4 occurrences))
  1. {P_1292} (({{under மேற்கட்டி}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1298} (({{under பெருங்கொடி}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1501} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  4. {P_4061} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1102. வாமம் ((4 occurrences))
  1. {P_99} (({{under சிவனைம்முகம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_408} (({{under உட்சமயம் ஆறு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1001} (({{under தொடை}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
 1103. வார்த்தை ((4 occurrences))
  1. {P_1370} (({{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}})) [[Chapter 6.8]]
  2. {P_2003} (({{under வாசகம்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_3397} (({{under குயில்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_3586} (({{under சொல்}})) [[Chapter 10.03]]
 1104. விசயம் ((4 occurrences))
  1. {P_88} (({{under பரிவேடம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_211} (({{under சூரியமண்டிலம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1142} (({{under மணற்பாகு}})) [[Chapter 6.1]]
  4. {P_1767} (({{under வெற்றி}})) [[Chapter 7.1]]
 1105. விடங்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_669} (({{under முகடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1300} (({{under வீதியிற் கட்டிய கொடி}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_4066} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1106. விடலை ((4 occurrences))
  1. {P_534} (({{under பாலைநிலத் தலைமகன்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_870} (({{under திண்ணியோன்}})) [[Chapter 5]]
  4. {P_4069} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1107. விடை ((4 occurrences))
  1. {P_104} (({{under நந்தி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2029} (({{under எதிர்மொழி}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2470} (({{under எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  4. {P_4070} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1108. விதப்பு ((4 occurrences))
  1. {P_630} (({{under மதில் உறுப்பு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1854} (({{under நடுக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_4072} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1109. விதி ((4 occurrences))
  1. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1817} (({{under நீதி }})) [[Chapter 7.1]]
  4. {P_2290} (({{under வினை}})) [[Chapter 7.12]]
 1110. விபுலம் ((4 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2217} (({{under விரிவு}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  4. {P_4075} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1111. விபூதி ((4 occurrences))
  1. {P_1753} (({{under திருநீறு}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3231} (({{under ஏமம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3828} (({{under பிசிதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  4. {P_4076} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1112. விமலை ((4 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_158} (({{under நாமகள்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_558} (({{under கங்கை}})) [[Chapter 4]]
  4. {P_568} (({{under கோதாவரி}})) [[Chapter 4]]
 1113. விம்மல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2042} (({{under அழுகை }})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  4. {P_4077} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1114. விளரி ((4 occurrences))
  1. {P_1402} (({{under ஏழிசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1411} (({{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1412} (({{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}})) [[Chapter 6.9]]
  4. {P_1413} (({{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}})) [[Chapter 6.9]]
 1115. விளர் ((4 occurrences))
  1. {P_981} (({{under விழுக்கு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1930} (({{under வெண்மை}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_1948} (({{under இளைமை}})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_4085} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1116. வீணை ((4 occurrences))
  1. {P_1429} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1430} (({{under யாழ்}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_3374} (({{under கின்னரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  4. {P_4005} (({{under யாழ்}})) [[Chapter 10.09]]
 1117. வெயில் ((4 occurrences))
  1. {P_213} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3227} (({{under என்றூழ்}})) [[Chapter 10.01]]
  4. {P_3449} (({{under கோடை}})) [[Chapter 10.02]]
 1118. வெள்ளாம்பல் ((4 occurrences))
  1. {P_3018} (({{under வெள் நெய்தல்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3021} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3023} (({{under (REFORMULATED) குமுத வகை}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_3098} (({{under அல்லி}})) [[Chapter 10.01]]
 1119. வேங்கை ((4 occurrences))
  1. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2411} (({{under புலி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2767} (({{under (TRAIT) வண்டு உண்ணா மலர் மரம்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_4101} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1120. வேணு ((4 occurrences))
  1. {P_1536} (({{under வில்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_2284} (({{under உள் தொளை}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_4105} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1121. வேதம் ((4 occurrences))
  1. {P_2059} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_3555} (({{under சுருதி}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3621} (({{under தன்மம்}})) [[Chapter 10.05]]
  4. {P_3930} (({{under மந்திரம்}})) [[Chapter 10.08]]
 1122. வேதிகை ((4 occurrences))
  1. {P_638} (({{under வதுவைத் திண்ணை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_691} (({{under திண்ணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1609} (({{under கேடகம்}})) [[Chapter 6.17]]
  4. {P_4106} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1123. வேந்தன் ((4 occurrences))
  1. {P_160} (({{under இந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_225} (({{under சந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  4. {P_400} (({{under நகர்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
 1124. வேய் ((4 occurrences))
  1. {P_1813} (({{under ஒற்று}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2284} (({{under உள் தொளை}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  4. {P_4107} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1125. வேர் ((4 occurrences))
  1. {P_2818} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3469} (({{under சடை}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3531} (({{under சிவை}})) [[Chapter 10.03]]
  4. {P_3715} (({{under நற்றுடி}})) [[Chapter 10.06]]
 1126. வேள்வி ((4 occurrences))
  1. {P_248} (({{under மகம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1801} (({{under யாகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2128} (({{under கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  4. {P_4117} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1127. வைகல் ((4 occurrences))
  1. {P_216} (({{under கழிவுநாள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_283} (({{under நாள்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1964} (({{under தங்குதல் }})) [[Chapter 7.3]]
  4. {P_4120} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1128. (SUTRA) ((3 occurrences))
  1. {P_1350} (({{headword for 0 items}})) [[Chapter 6.8]]
  2. {P_1356} (({{headword for 0 items}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_1361} (({{headword for 0 items}})) [[Chapter 6.8]]
 1129. அகத்தி ((3 occurrences))
  1. {P_2738} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3042} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3307} (({{under கரீரம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1130. அகரம் ((3 occurrences))
  1. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1355} (({{under ஐவகை யெழுத்து}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_2102} (({{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}})) [[Chapter 7.7]]
 1131. அகலுள் ((3 occurrences))
  1. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3033} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1132. அகல் ((3 occurrences))
  1. {P_1003} (({{under அல்குல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1748} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3813} (({{under பாண்டில்}})) [[Chapter 10.07]]
 1133. அகழி ((3 occurrences))
  1. {P_627} (({{under அகழ்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3189} (({{under உடு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3247} (({{under ஓடை}})) [[Chapter 10.01]]
 1134. அகி ((3 occurrences))
  1. {P_1242} (({{under இரும்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2601} (({{under பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  3. {P_3034} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1135. அகிலம் ((3 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_449} (({{under மண்ணுலகு }})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2239} (({{under எல்லாம் என்றல் (TOTALITY)}})) [[Chapter 7.11]]
 1136. அகில் ((3 occurrences))
  1. {P_390} (({{under ஐவகை விரை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_401} (({{under மலைபடு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2655} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
 1137. அக்காள் ((3 occurrences))
  1. {P_3116} (({{under அன்னை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3574} (({{under செவிலி}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3608} (({{under தத்தை}})) [[Chapter 10.05]]
 1138. அக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1227} (({{under வால்வளை மணி}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_2101} (({{under (CAT) சாரியைச் சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3036} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1139. அங்குசம் ((3 occurrences))
  1. {P_1571} (({{under தோட்டி}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1633} (({{under யானைத் தோட்டி}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_2438} (({{under யானைத் தோட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
 1140. அசனம் ((3 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1153} (({{under உணவு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3041} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1141. அசனி ((3 occurrences))
  1. {P_60} (({{under (EXIST_VARIANT) இடி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1574} (({{under வச்சிராயுதம்}})) [[Chapter 6.16]]
 1142. அசும்பு ((3 occurrences))
  1. {P_557} (({{under ஊறல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_609} (({{under ஊறல்}})) [[Chapter 4]]
 1143. அடல் ((3 occurrences))
  1. {P_1473} (({{under போர்}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3045} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1144. அடுத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1464} (({{under கூத்தாடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_2166} (({{under கூட்டுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3947} (({{under மன்னல்}})) [[Chapter 10.08]]
 1145. அணல் ((3 occurrences))
  1. {P_1045} (({{under உண்மிடறு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1048} (({{under கீழ்வாய்ப் புறம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1050} (({{under மேல்வாய்ப் புறம்}})) [[Chapter 5]]
 1146. அணில் ((3 occurrences))
  1. {P_2527} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2598} (({{under பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_4095} (({{under வெளில்}})) [[Chapter 10.10]]
 1147. அண்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2396} (({{under முட்டை}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3054} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1148. அண்டர் ((3 occurrences))
  1. {P_177} (({{under தேவர் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_545} (({{under முல்லைநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3055} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1149. அண்ணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1038} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1046} (({{under உண்ணாக்கு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1049} (({{under மேல்வாய்ப் புறம்}})) [[Chapter 5]]
 1150. அத்த நட்சத்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3300} (({{under கயினி}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3328} (({{under களிறு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3338} (({{under கன்னி}})) [[Chapter 10.02]]
 1151. அந்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2250} (({{under கடை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3060} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1152. அந்தரி ((3 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3062} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1153. அனலி ((3 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3113} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1154. அன்றில் ((3 occurrences))
  1. {P_257} (({{under மூலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2341} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3114} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1155. அப்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_1110} (({{under அடை}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1119} (({{under சிற்றுண்டி}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3048} (({{under அடை}})) [[Chapter 10.01]]
 1156. அமரர் ((3 occurrences))
  1. {P_92} (({{under பதினெண்கண வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_177} (({{under தேவர் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3065} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1157. அமரி ((3 occurrences))
  1. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_309} (({{under அமுது}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1012} (({{under சிறுநீர்}})) [[Chapter 5]]
 1158. அமலை ((3 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
 1159. அமுதம் ((3 occurrences))
  1. {P_4} (({{under மோட்சம் }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_173} (({{under இந்திரன் உணவு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3067} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1160. அம் ((3 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2101} (({{under (CAT) சாரியைச் சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
 1161. அம்பணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1674} (({{under மரக்கால்}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_1693} (({{under நீர்ப்பந்தல்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3069} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1162. அம்பல் ((3 occurrences))
  1. {P_2013} (({{under பழிமொழி}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2016} (({{under சிலர் அறிந்து தம்முள் தூற்றுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_3071} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1163. அரம்பை ((3 occurrences))
  1. {P_176} (({{under நாடகத்து அரம்பையர்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2758} (({{under வாழை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3080} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1164. அரலை ((3 occurrences))
  1. {P_1085} (({{under கழலை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2869} (({{under மரல்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3081} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1165. அராகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1376} (({{under பாலை யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2083} (({{under முடுகியல் வண்ணம்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3084} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1166. அரில் ((3 occurrences))
  1. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1910} (({{under பிணக்கு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2846} (({{under சிறு தூறு}})) [[Chapter 9]]
 1167. அரைப்பட்டிகை ((3 occurrences))
  1. {P_1193} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_3058} (({{under அத்து}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3165} (({{under இரசதம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1168. அறிஞன் ((3 occurrences))
  1. {P_231} (({{under புதன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3511} (({{under சான்றோன்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3995} (({{under மேதை}})) [[Chapter 10.08]]
 1169. அறிஞர் ((3 occurrences))
  1. {P_313} (({{under இருடிகள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_849} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3862} (({{under புலவர்}})) [[Chapter 10.07]]
 1170. அறுவை ((3 occurrences))
  1. {P_252} (({{under சித்திரை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3110} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1171. அற்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_2227} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3183} (({{under இறை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3532} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 10.03]]
 1172. அல்குல் ((3 occurrences))
  1. {P_1002} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1003} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3726} (({{under நிதம்பம்}})) [[Chapter 10.06]]
 1173. அளகு ((3 occurrences))
  1. {P_241} (({{under கார்த்திகை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2402} (({{under கோழி, கூகைகள் (பெண்)}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2403} (({{under மயில் (பெண்)}})) [[Chapter 8.1]]
 1174. அளறு ((3 occurrences))
  1. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3105} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1175. அளவை ((3 occurrences))
  1. {P_1673} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3069} (({{under அம்பணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3262} (({{under கச்சம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1176. அளை ((3 occurrences))
  1. {P_1131} (({{under தயிர்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1136} (({{under மோர்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3108} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1177. அழனம் ((3 occurrences))
  1. {P_1086} (({{under பிணம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1863} (({{under வெம்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3101} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1178. அழுக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1860} (({{under மாசு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3261} (({{under கசடு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3950} (({{under மாசு}})) [[Chapter 10.08]]
 1179. அழுங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1381} (({{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2521} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2589} (({{under மறி}})) [[Chapter 8.2]]
 1180. அழுதல் ((3 occurrences))
  1. {P_971} (({{under பேடியிலக்கண வகை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3083} (({{under அரற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_4077} (({{under விம்மல்}})) [[Chapter 10.10]]
 1181. அழைத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1996} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2115} (({{under கதறல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3949} (({{under மா}})) [[Chapter 10.08]]
 1182. அவை ((3 occurrences))
  1. {P_721} (({{under சபை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_948} (({{under ஆடவர் கூட்டம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
 1183. ஆகமம் ((3 occurrences))
  1. {P_2057} (({{under நூல்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2067} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2090} (({{under முதல்வன் வாக்கு}})) [[Chapter 7.7]]
 1184. ஆகம் ((3 occurrences))
  1. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1014} (({{under மார்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3117} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1185. ஆகாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1133} (({{under நெய்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1153} (({{under உணவு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3118} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1186. ஆகு ((3 occurrences))
  1. {P_2496} (({{under சவரி}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2535} (({{under இல்எலி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3119} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1187. ஆடகம் ((3 occurrences))
  1. {P_374} (({{under நால்வகைப் பொன்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1243} (({{under உலோகக் கட்டி}})) [[Chapter 6.4]]
 1188. ஆடி ((3 occurrences))
  1. {P_259} (({{under உத்திராடம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1253} (({{under கண்ணாடி}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_3128} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1189. ஆண் ((3 occurrences))
  1. {P_1099} (({{under மூவடிவு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1357} (({{under எழுத்தெனப் படுபவை}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_2585} (({{under ஆண்பாலெவையும்}})) [[Chapter 8.2]]
 1190. ஆனி ((3 occurrences))
  1. {P_257} (({{under மூலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_259} (({{under உத்திராடம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3154} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1191. ஆபரணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1166} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_3050} (({{under அணி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3764} (({{under பணி}})) [[Chapter 10.07]]
 1192. ஆமணக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_2779} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3232} (({{under ஏரண்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3521} (({{under சித்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1193. ஆயம் ((3 occurrences))
  1. {P_59} (({{under மேகம் }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_949} (({{under மாதர் கூட்டம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2306} (({{under குடி இறை}})) [[Chapter 7.12]]
 1194. ஆராய்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_3682} (({{under தேர்தல்}})) [[Chapter 10.05]]
  2. {P_3730} (({{under நிருமித்தல்}})) [[Chapter 10.06]]
  3. {P_4006} (({{under யூகம்}})) [[Chapter 10.09]]
 1195. ஆரியை ((3 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
 1196. ஆரை ((3 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1676} (({{under கொத்தளிப் பாய்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3137} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1197. ஆர்ப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1997} (({{under சிரிப்பு}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2118} (({{under கலப்புக் கட்டோசை}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3141} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1198. ஆர்வலர் ((3 occurrences))
  1. {P_868} (({{under காதலித்தோர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_955} (({{under வேட்டோர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3143} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1199. ஆலாலம் ((3 occurrences))
  1. {P_2380} (({{under துருஞ்சி}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2608} (({{under நஞ்சு}})) [[Chapter 8.3]]
  3. {P_3146} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1200. ஆலி ((3 occurrences))
  1. {P_67} (({{under ஆலாங்கட்டி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3147} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1201. இக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_585} (({{under கடலேழ்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2101} (({{under (CAT) சாரியைச் சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2764} (({{under கரும்பு}})) [[Chapter 9]]
 1202. இடக்கர் ((3 occurrences))
  1. {P_1739} (({{under குடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2015} (({{under மறைத்து மொழி கிளவி}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_3159} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1203. இடங்கர் ((3 occurrences))
  1. {P_1737} (({{under நீர்ச்சால்}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_1739} (({{under குடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2628} (({{under முதலை}})) [[Chapter 8.4]]
 1204. இடைச்சேரி ((3 occurrences))
  1. {P_648} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3208} (({{under உவளகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_4049} (({{under வாடை}})) [[Chapter 10.10]]
 1205. இந்திரன் ((3 occurrences))
  1. {P_19} (({{under எண்டிசைப்பாலர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_160} (({{headword for 38 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
 1206. இந்திராணி ((3 occurrences))
  1. {P_127} (({{under சத்தமாதர்கள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3467} (({{under சசி}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3549} (({{under சுந்தரி}})) [[Chapter 10.03]]
 1207. இயமம் ((3 occurrences))
  1. {P_419} (({{under அட்டாங்க யோகம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_420} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_433} (({{under அட்ட கிரி}})) [[Chapter 3]]
 1208. இயவுள் ((3 occurrences))
  1. {P_184} (({{under தெய்வம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_838} (({{under எப்பொருட்குந் தலைவன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_891} (({{under புகழாளன்}})) [[Chapter 5]]
 1209. இரசிதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1234} (({{under வெள்ளி}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1244} (({{under பஞ்சலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
 1210. இராகம் ((3 occurrences))
  1. {P_56} (({{under பஞ்சாக்கினி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_3169} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1211. இருக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_355} (({{under நால்வகை வேதம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2059} (({{under வேதம்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2060} (({{under முதல் வேதம்}})) [[Chapter 7.7]]
 1212. இருடி ((3 occurrences))
  1. {P_2372} (({{under ஆந்தை}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_3769} (({{under பண்ணவன்}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_3984} (({{under முனி}})) [[Chapter 10.08]]
 1213. இரேவதி நாள் ((3 occurrences))
  1. {P_3403} (({{under குலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3690} (({{under தொழு}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3694} (({{under தோணி}})) [[Chapter 10.05]]
 1214. இறத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_2183} (({{under கடத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_3956} (({{under மாந்தல்}})) [[Chapter 10.08]]
 1215. இறப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1907} (({{under மரணம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3179} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1216. இறைச்சி ((3 occurrences))
  1. {P_976} (({{under ஊன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2549} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3828} (({{under பிசிதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1217. இறைவன் ((3 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
 1218. இறைவை ((3 occurrences))
  1. {P_1671} (({{under ஏணி}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_1686} (({{under புட்டி}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3184} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1219. இலஞ்சி ((3 occurrences))
  1. {P_2603} (({{under சாரைப் பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  2. {P_2670} (({{under மகிழ மரம்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3172} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1220. இலந்தை ((3 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2711} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3457} (({{under கோலம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1221. இலிங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_444} (({{under பதினெண் புராணங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1005} (({{under ஆண்குறி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2296} (({{under இலாஞ்சனை}})) [[Chapter 7.12]]
 1222. இலையம் ((3 occurrences))
  1. {P_1444} (({{under கூத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_1445} (({{under கூத்தின் விகற்பம்}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_3175} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1223. இளவேனில் ((3 occurrences))
  1. {P_298} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_301} (({{under அறுவகைப் பருவகாலம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3924} (({{under மது}})) [[Chapter 10.08]]
 1224. இளை ((3 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2297} (({{under தலைக் காவல்}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_2849} (({{under காவல் காடு}})) [[Chapter 9]]
 1225. இளைஞன் ((3 occurrences))
  1. {P_925} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_926} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3579} (({{under சேடன்}})) [[Chapter 10.03]]
 1226. இழுக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1862} (({{under குற்றம் }})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3177} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3187} (({{under உஞற்று}})) [[Chapter 10.01]]
 1227. ஈசன் ((3 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3570} (({{under செம்மல்}})) [[Chapter 10.03]]
 1228. ஈரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1769} (({{under பற்று}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3250} (({{under ஓதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_4096} (({{under வெள்ளம்}})) [[Chapter 10.10]]
 1229. ஈழம் ((3 occurrences))
  1. {P_467} (({{under சிங்களம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_3186} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1230. உடை ((3 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_2688} (({{under குடைவேல்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3190} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1231. உடைதல் ((3 occurrences))
  1. {P_1896} (({{under தளர்வு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1909} (({{under சாய்தல்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2191} (({{under இரிதல்}})) [[Chapter 7.9]]
 1232. உடைவாள் ((3 occurrences))
  1. {P_1562} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_3552} (({{under சுரிகை}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3776} (({{under பத்திரம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1233. உட்டொளை ((3 occurrences))
  1. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3556} (({{under சுரை}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_4105} (({{under வேணு}})) [[Chapter 10.10]]
 1234. உட்டொளைப்பொருள் ((3 occurrences))
  1. {P_3669} (({{under தூம்பு}})) [[Chapter 10.05]]
  2. {P_3723} (({{under நாழி}})) [[Chapter 10.06]]
  3. {P_4107} (({{under வேய்}})) [[Chapter 10.10]]
 1235. உணர்வு ((3 occurrences))
  1. {P_1766} (({{under அறிவு}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1787} (({{under தெளிவு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3191} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1236. உணவு ((3 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1153} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
 1237. உண்கலம் ((3 occurrences))
  1. {P_1248} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_3630} (({{under தாலம்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3808} (({{under பாசனம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1238. உண்டல் ((3 occurrences))
  1. {P_1998} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_3772} (({{under பதம்}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_3956} (({{under மாந்தல்}})) [[Chapter 10.08]]
 1239. உண்டி ((3 occurrences))
  1. {P_1153} (({{under உணவு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3041} (({{under அசனம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3251} (({{under ஓதனம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1240. உண்பன ((3 occurrences))
  1. {P_376} (({{under நால்வகைப் புசிப்பு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1155} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3450} (({{under கோட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1241. உன்னம் ((3 occurrences))
  1. {P_1773} (({{under மனம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2379} (({{under நீர்வாழ் பறவை}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2745} (({{under உழிஞ்சில்}})) [[Chapter 9]]
 1242. உன்னல் ((3 occurrences))
  1. {P_1776} (({{under குறித்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1780} (({{under நினைத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3216} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1243. உபகாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_778} (({{under பூவைசியர் அறுதொழில்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2128} (({{under கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3708} (({{under நலம்}})) [[Chapter 10.06]]
 1244. உம்பர் ((3 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_177} (({{under தேவர் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3199} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1245. உயரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3582} (({{under சேண்}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3994} (({{under மேடு}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_4001} (({{under மோடு}})) [[Chapter 10.08]]
 1246. உரப்பல் ((3 occurrences))
  1. {P_1443} (({{under திரட்டோசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2119} (({{under அடர் ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
 1247. உரல் ((3 occurrences))
  1. {P_1667} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3333} (({{under கறை}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3640} (({{under திட்டை}})) [[Chapter 10.05]]
 1248. உரோகிணி நாள் ((3 occurrences))
  1. {P_3462} (({{under சகடம்}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3471} (({{under சதி}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_4121} (({{under வையம்}})) [[Chapter 10.10]]
 1249. உறக்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_344} (({{under (PART_OF) தாமத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2039} (({{under தூங்கல்}})) [[Chapter 7.5]]
 1250. உறுகண் ((3 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3212} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1251. உற்பலம் ((3 occurrences))
  1. {P_3012} (({{under செங்குவளை}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3015} (({{under கருங்குவளை }})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3025} (({{under செங்கழு நீர்}})) [[Chapter 9]]
 1252. உலகம் ((3 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_836} (({{under உயர்ந்தோர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3204} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1253. உலகு ((3 occurrences))
  1. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3205} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1254. உள் ((3 occurrences))
  1. {P_1773} (({{under மனம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1818} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3032} (({{under அகம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1255. உழவர் ((3 occurrences))
  1. {P_579} (({{under மருதநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_777} (({{under பூவைசியர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_780} (({{under சூத்திரர்}})) [[Chapter 5]]
 1256. உவர்த்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1165} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1802} (({{under வெறுப்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3198} (({{under உப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
 1257. ஊமை ((3 occurrences))
  1. {P_432} (({{under சிறப்பில்லா எண்வகைப் பெயரெச்சம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_961} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1529} (({{under பலவகைப் பறை}})) [[Chapter 6.14]]
 1258. ஊர்க்குருவி ((3 occurrences))
  1. {P_2365} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_3311} (({{under கலிங்கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3864} (({{under புலிங்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1259. ஊழ் ((3 occurrences))
  1. {P_2206} (({{under முறைமை}})) [[Chapter 7.10]]
  2. {P_2208} (({{under பழைமை}})) [[Chapter 7.10]]
  3. {P_3218} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1260. எஃகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1550} (({{under பிண்டி பாலம்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1573} (({{under வேல்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1584} (({{under சக்கரம்}})) [[Chapter 6.16]]
 1261. எக்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1979} (({{under ஏறுதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2253} (({{under நெருக்கம்}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3222} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1262. எண் ((3 occurrences))
  1. {P_2085} (({{under கணக்கு}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2086} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2970} (({{under எள்}})) [[Chapter 9]]
 1263. எண்ணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1774} (({{under குறிப்பு}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1819} (({{under சூழ்ச்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3930} (({{under மந்திரம்}})) [[Chapter 10.08]]
 1264. என்றூழ் ((3 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_213} (({{under வெயில்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3227} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1265. எயிறு ((3 occurrences))
  1. {P_1039} (({{under பல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1042} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2421} (({{under யானைக் கொம்பு}})) [[Chapter 8.2]]
 1266. எரி ((3 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_245} (({{under புனர்பூசம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_256} (({{under கேட்டை}})) [[Chapter 2]]
 1267. எறுழ் ((3 occurrences))
  1. {P_1577} (({{under தண்டாயுதம்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3226} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1268. எலும்பு ((3 occurrences))
  1. {P_992} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3057} (({{under அத்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3485} (({{under சல்லியம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1269. ஏட்டை ((3 occurrences))
  1. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2567} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
 1270. ஏதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3228} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1271. ஏதி ((3 occurrences))
  1. {P_1554} (({{under வாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1605} (({{under ஆயுதப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3229} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1272. ஏனம் ((3 occurrences))
  1. {P_416} (({{under நாட்டேழ் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2102} (({{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2502} (({{under பன்றி}})) [[Chapter 8.2]]
 1273. ஏனை ((3 occurrences))
  1. {P_1422} (({{under இசை விகற்பம்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1919} (({{under ஒழிதல் }})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2625} (({{under மலங்குமீன்}})) [[Chapter 8.4]]
 1274. ஏரி ((3 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3172} (({{under இலஞ்சி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3533} (({{under சிறை}})) [[Chapter 10.03]]
 1275. ஐயர் ((3 occurrences))
  1. {P_177} (({{under தேவர் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_313} (({{under இருடிகள்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_726} (({{under பார்ப்பார்}})) [[Chapter 5]]
 1276. ஒடு ((3 occurrences))
  1. {P_1844} (({{under உடன் நிகழ்வு}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2106} (({{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2771} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
 1277. ஒடுங்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1962} (({{under பதுங்கல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2203} (({{under ஒதுங்கல்}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_3498} (({{under சாம்பல்}})) [[Chapter 10.03]]
 1278. ஒட்டகம் ((3 occurrences))
  1. {P_2491} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2575} (({{under பெட்டை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
 1279. ஒண்மை ((3 occurrences))
  1. {P_1789} (({{under நன்மை}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3240} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1280. ஒதுங்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_2188} (({{under நடத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2203} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
 1281. ஒன்று ((3 occurrences))
  1. {P_324} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_392} (({{under ஐம்பால் வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2260} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.11]]
 1282. ஒரு பண் ((3 occurrences))
  1. {P_3163} (({{under இந்தளம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3412} (({{under குறிஞ்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3719} (({{under நாட்டம்}})) [[Chapter 10.06]]
 1283. ஒரு புதல் ((3 occurrences))
  1. {P_3450} (({{under கோட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3770} (({{under பண்ணை}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_3934} (({{under மருள்}})) [[Chapter 10.08]]
 1284. ஒளிவட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_1253} (({{under கண்ணாடி}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1584} (({{under சக்கரம்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3245} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1285. ஓட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_1036} (({{under மேலிதழ்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1864} (({{under தோல்வி}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3248} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1286. ஓதனம் ((3 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1153} (({{under உணவு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3251} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1287. ஓர் இடைச்சொல் ((3 occurrences))
  1. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3255} (({{under ஓரை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3439} (({{under கொன்}})) [[Chapter 10.02]]
 1288. ஓவியர் ((3 occurrences))
  1. {P_788} (({{under கம்மாளர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_799} (({{under சித்திரகாரர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3257} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1289. கங்கணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1177} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_3266} (({{under கடகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3685} (({{under தொடி}})) [[Chapter 10.05]]
 1290. கங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_574} (({{under வரம்பருகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2966} (({{under கருந்தினை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3260} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1291. கஞ்சனம் ((3 occurrences))
  1. {P_1254} (({{under கண்ணாடி}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2343} (({{under கரிக் குருவி}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2344} (({{under வலியன்}})) [[Chapter 8.1]]
 1292. கடத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_2183} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2185} (({{under தாண்டல்}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
 1293. கடமை ((3 occurrences))
  1. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2590} (({{under கன்று}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2594} (({{under குழவி}})) [[Chapter 8.2]]
 1294. கடற்கரை ((3 occurrences))
  1. {P_590} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3818} (({{under பாராவாரம்}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_4111} (({{under வேலை}})) [[Chapter 10.10]]
 1295. கடற்றிரை ((3 occurrences))
  1. {P_588} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3250} (({{under ஓதம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3851} (({{under புணரி}})) [[Chapter 10.07]]
 1296. கடா ((3 occurrences))
  1. {P_2477} (({{under எருமைப் போத்து}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2482} (({{under துருவாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2485} (({{under வெள்ளாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
 1297. கடிகை ((3 occurrences))
  1. {P_282} (({{under நாழிகை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_683} (({{under தாழ்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3271} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1298. கடுப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_2194} (({{under விரைவு}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3100} (({{under அவலை}})) [[Chapter 10.01]]
 1299. கடுவன் ((3 occurrences))
  1. {P_2520} (({{under ஆண் பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2560} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
 1300. கடைவீதி ((3 occurrences))
  1. {P_3149} (({{under ஆவணம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3419} (({{under கூலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3727} (({{under நியமம்}})) [[Chapter 10.06]]
 1301. கட்சி ((3 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_704} (({{under கூடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3275} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1302. கணிதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1842} (({{under எண்ணல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2086} (({{under எண்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3302} (({{under கரணம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1303. கணை ((3 occurrences))
  1. {P_249} (({{under பூரம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3280} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1304. கணையம் ((3 occurrences))
  1. {P_1473} (({{under போர்}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_1564} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2849} (({{under காவல் காடு}})) [[Chapter 9]]
 1305. கண்டகம் ((3 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2854} (({{under முள்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3281} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1306. கண்டசருக்கரை ((3 occurrences))
  1. {P_441} (({{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1141} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3824} (({{under பாளிதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1307. கண்டூதி ((3 occurrences))
  1. {P_1984} (({{under சொறி}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2881} (({{under காஞ்சொறி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3284} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1308. கதிர் ((3 occurrences))
  1. {P_212} (({{under சூரிய கிரணம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2981} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
 1309. கனவட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_751} (({{under பாண்டியன் கொடி // பாண்டியன் குதிரை (புரவி)}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2449} (({{under குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2450} (({{under பாண்டியன் குதிரை}})) [[Chapter 8.2]]
 1310. கன்னன் ((3 occurrences))
  1. {P_741} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_756} (({{under (NOTE) இரப்போர்க்குக் கொடுக்கும் இடைவள்ளல் எழுவர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3589} (({{under சௌரி}})) [[Chapter 10.03]]
 1311. கபாலி ((3 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_115} (({{under வைரவன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_181} (({{under உருத்திரர் பதினொருவர்}})) [[Chapter 2]]
 1312. கமுகு ((3 occurrences))
  1. {P_2752} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3876} (({{under பூகம்}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_3877} (({{under பூக்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1313. கம்மாளர் ((3 occurrences))
  1. {P_788} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3862} (({{under புலவர்}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_4003} (({{under யாணர்}})) [[Chapter 10.09]]
 1314. கம்மியர் ((3 occurrences))
  1. {P_788} (({{under கம்மாளர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_789} (({{under கொல்லர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_884} (({{under தொழில் செய்வோர்}})) [[Chapter 5]]
 1315. கயவு ((3 occurrences))
  1. {P_587} (({{under கழிமுகம் }})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1926} (({{under மேன்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
 1316. கயில் ((3 occurrences))
  1. {P_1030} (({{under பிடர்த்தலை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1208} (({{under பூண்கடைப்புணர்வு}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_3299} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1317. கரண்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_1694} (({{under கரண்டி}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2369} (({{under நீர்க் காக்கை}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3303} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1318. கரிணி ((3 occurrences))
  1. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2415} (({{under பெண் யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3305} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1319. கருங்குரங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_400} (({{under நகர்படு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_3353} (({{under கார்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_4006} (({{under யூகம்}})) [[Chapter 10.09]]
 1320. கருங்குவளை ((3 occurrences))
  1. {P_3014} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3358} (({{under காவி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3825} (({{under பானல்}})) [[Chapter 10.07]]
 1321. கருப்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_972} (({{under கரு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3534} (({{under சினை}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_4030} (({{under வயா}})) [[Chapter 10.10]]
 1322. கர்ப்பூரம் ((3 occurrences))
  1. {P_384} (({{under பஞ்சவாச வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_3824} (({{under பாளிதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1323. கறங்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2184} (({{under சுழலல்}})) [[Chapter 7.9]]
 1324. கறி ((3 occurrences))
  1. {P_1121} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1724} (({{under மிளகு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2936} (({{under மிளகு}})) [[Chapter 9]]
 1325. கறையான் ((3 occurrences))
  1. {P_2538} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3520} (({{under சிதலை}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3572} (({{under செல்}})) [[Chapter 10.03]]
 1326. கலி ((3 occurrences))
  1. {P_308} (({{under நால்வகை யுகம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3310} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1327. கலியாணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1951} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3946} (({{under மன்றல்}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_4025} (({{under வதுவை}})) [[Chapter 10.10]]
 1328. கல்லாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3003} (({{under நீர்க் குளிரி}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3013} (({{under செங்குவளை }})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3025} (({{under செங்கழு நீர்}})) [[Chapter 9]]
 1329. களர் நிலம் ((3 occurrences))
  1. {P_621} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3326} (({{under களம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3363} (({{under கானல்}})) [[Chapter 10.02]]
 1330. களைதல் ((3 occurrences))
  1. {P_1923} (({{under குழைதல்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2126} (({{under கொல்லுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2158} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.8]]
 1331. கழங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1458} (({{under வேலன் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_2885} (({{under கழல் கொடி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2886} (({{under கழற்காய்}})) [[Chapter 9]]
 1332. கழல் ((3 occurrences))
  1. {P_996} (({{under கால்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1190} (({{under ஆடவர் கொடைவீரத்தா லணிவது}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_1713} (({{under செருப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
 1333. கழி ((3 occurrences))
  1. {P_593} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3321} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3363} (({{under கானல்}})) [[Chapter 10.02]]
 1334. கவடு ((3 occurrences))
  1. {P_1612} (({{under யானைப் புரசைக் கயிறு}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_2795} (({{under மரக் கொம்பு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3314} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1335. கவண் ((3 occurrences))
  1. {P_1581} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_3387} (({{under குணில்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3411} (({{under குளிர்}})) [[Chapter 10.02]]
 1336. கவனம் ((3 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2195} (({{under விரைவு }})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_3317} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1337. கவிகை ((3 occurrences))
  1. {P_1531} (({{under குடை}})) [[Chapter 6.15]]
  2. {P_2128} (({{under கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3319} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1338. காகம் ((3 occurrences))
  1. {P_22} (({{under எண்டிசையோனி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2367} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3795} (({{under பலி}})) [[Chapter 10.07]]
 1339. காகுளி ((3 occurrences))
  1. {P_1296} (({{under மெத்தை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1419} (({{under மந்தவிசை (GRAVE)}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_3340} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1340. காக்கை ((3 occurrences))
  1. {P_3086} (({{under அரிட்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3660} (({{under துரோணம்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3850} (({{under புட்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1341. காசு ((3 occurrences))
  1. {P_1219} (({{under மணி (பொது)}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3341} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1342. காஞ்சனி ((3 occurrences))
  1. {P_1725} (({{under மஞ்சள்}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_1932} (({{under பொன்மை}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2938} (({{under மஞ்சள்}})) [[Chapter 9]]
 1343. காடுகாள் ((3 occurrences))
  1. {P_126} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3438} (({{under கொற்றி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3957} (({{under மாரி}})) [[Chapter 10.08]]
 1344. காதணி ((3 occurrences))
  1. {P_1174} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_3272} (({{under கடிப்பம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3389} (({{under குண்டலம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1345. காந்தருவம் ((3 occurrences))
  1. {P_1101} (({{under எண்வகை மணம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1662} (({{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}})) [[Chapter 6.20]]
 1346. காமரம் ((3 occurrences))
  1. {P_251} (({{under அத்தம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_693} (({{under அடுப்பு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3350} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1347. காலன் ((3 occurrences))
  1. {P_199} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3357} (({{under கால்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3424} (({{under கூற்று}})) [[Chapter 10.02]]
 1348. காலி ((3 occurrences))
  1. {P_216} (({{under கழிவுநாள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2469} (({{under பசுக் கூட்டம்}})) [[Chapter 8.2]]
 1349. காளி ((3 occurrences))
  1. {P_3239} (({{under ஐயை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3392} (({{under குமரி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3777} (({{under பத்திரை}})) [[Chapter 10.07]]
 1350. கிஞ்சுகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2695} (({{under முள் முருக்கு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3365} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1351. கிட்டி ((3 occurrences))
  1. {P_1264} (({{under தாளம்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2462} (({{under ஓர் ஈற்றுப் பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3368} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1352. கிம்புரி ((3 occurrences))
  1. {P_1169} (({{under முடியுறுப்பு}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1204} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_3369} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1353. கிரவுஞ்சம் ((3 occurrences))
  1. {P_452} (({{under எழு தீவு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_718} (({{under கோழிப்பறவை யளவு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2341} (({{under அன்றில்}})) [[Chapter 8.1]]
 1354. கிரீடம் ((3 occurrences))
  1. {P_303} (({{under அறுவகை இருது}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1167} (({{under மணிமுடி}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_3546} (({{under சுடிகை}})) [[Chapter 10.03]]
 1355. கிருத்திமம் ((3 occurrences))
  1. {P_208} (({{under பூதம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
 1356. கிளர் ((3 occurrences))
  1. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2809} (({{under மலர்த் தாது}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3371} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1357. கீசகம் ((3 occurrences))
  1. {P_2506} (({{under குரங்கு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3375} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1358. கீதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3169} (({{under இராகம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1359. கீழ் ((3 occurrences))
  1. {P_43} (({{under சத்தமருத்துக்கள்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1862} (({{under குற்றம் }})) [[Chapter 7.2]]
 1360. குகை ((3 occurrences))
  1. {P_504} (({{under மலை முழை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_703} (({{under தவத்தோர் இருக்குமிடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3823} (({{under பாழி}})) [[Chapter 10.07]]
 1361. குடந்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_1463} (({{under கைகூப்பி மெய்கோட்டி நிற்றல்}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_1739} (({{under குடம்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2135} (({{under மெய் கோட்டிக் கை குவித்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
 1362. குடிலம் ((3 occurrences))
  1. {P_1074} (({{under சடை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1947} (({{under வளைதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2675} (({{under குரா}})) [[Chapter 9]]
 1363. குண்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1741} (({{under பானை}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1746} (({{under குடுவை}})) [[Chapter 6.20]]
 1364. குண்டு ((3 occurrences))
  1. {P_85} (({{under ஆழநீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_507} (({{under திரண்ட கல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3390} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1365. குதிரைப்பந்தி ((3 occurrences))
  1. {P_3507} (({{under சாலை}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3766} (({{under பணை}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_3930} (({{under மந்திரம்}})) [[Chapter 10.08]]
 1366. குத்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1893} (({{under வஞ்சனை}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3391} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1367. குந்தளம் ((3 occurrences))
  1. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1068} (({{under மயிர்க் குழற்சி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1069} (({{under குழற்கொத்து}})) [[Chapter 5]]
 1368. குபேரன் ((3 occurrences))
  1. {P_19} (({{under எண்டிசைப்பாலர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_195} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_225} (({{under சந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
 1369. குயிறல் ((3 occurrences))
  1. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2152} (({{under தொளைத்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2291} (({{under செய்தல்}})) [[Chapter 7.12]]
 1370. குரவன் ((3 occurrences))
  1. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_391} (({{under ஐவகைத் தந்தையர்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
 1371. குறடு ((3 occurrences))
  1. {P_691} (({{under திண்ணை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3432} (({{under கொடிறு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_4106} (({{under வேதிகை}})) [[Chapter 10.10]]
 1372. குறளன் ((3 occurrences))
  1. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_958} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_959} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
 1373. குறவர் ((3 occurrences))
  1. {P_523} (({{under குறிஞ்சிநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_532} (({{under பாலைநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3423} (({{under கூளியர்}})) [[Chapter 10.02]]
 1374. குலிகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1230} (({{under சாதிலிங்கம்}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2747} (({{under இலுப்பை}})) [[Chapter 9]]
 1375. குலை ((3 occurrences))
  1. {P_610} (({{under செய்கரை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_988} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1548} (({{under குதை}})) [[Chapter 6.16]]
 1376. குழந்தை ((3 occurrences))
  1. {P_922} (({{under பிள்ளை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3404} (({{under குருந்து}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3838} (({{under பிள்ளை}})) [[Chapter 10.07]]
 1377. கூகை ((3 occurrences))
  1. {P_2339} (({{under கோட்டான்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2340} (({{under பெருங் கோட்டான்}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3460} (({{under கௌசிகம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1378. கூட்டுதல் ((3 occurrences))
  1. {P_2166} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_2294} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3153} (({{under ஆற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
 1379. கூதிர் ((3 occurrences))
  1. {P_24} (({{under காற்று }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_25} (({{under பனிக்காற்று}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_301} (({{under அறுவகைப் பருவகாலம்}})) [[Chapter 2]]
 1380. கூன் ((3 occurrences))
  1. {P_432} (({{under சிறப்பில்லா எண்வகைப் பெயரெச்சம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1947} (({{under வளைதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3453} (({{under கோணல்}})) [[Chapter 10.02]]
 1381. கூரல் ((3 occurrences))
  1. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3418} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1382. கூர்மம் ((3 occurrences))
  1. {P_139} (({{under அரியின் தசாவதாரம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_444} (({{under பதினெண் புராணங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2632} (({{under ஆமை}})) [[Chapter 8.4]]
 1383. கேள்வி ((3 occurrences))
  1. {P_343} (({{under (PART_OF) இராசத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1052} (({{under செவி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2053} (({{under கல்வி}})) [[Chapter 7.7]]
 1384. கைத்தாளம் ((3 occurrences))
  1. {P_3265} (({{under கஞ்சம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3368} (({{under கிட்டி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3813} (({{under பாண்டில்}})) [[Chapter 10.07]]
 1385. கைம்பெண் ((3 occurrences))
  1. {P_943} (({{under கலன்கழி மகளிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3300} (({{under கயினி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_4073} (({{under விதவை}})) [[Chapter 10.10]]
 1386. கொண்டை ((3 occurrences))
  1. {P_1067} (({{under பெண்மயிர் முடி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1073} (({{under ஆண்பான் மயிர்முடி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3434} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1387. கொன்றை மரம் ((3 occurrences))
  1. {P_2666} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3626} (({{under தாமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3920} (({{under மதலை}})) [[Chapter 10.08]]
 1388. கொறி ((3 occurrences))
  1. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2480} (({{under செம்மறி ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2481} (({{under துருவாடு}})) [[Chapter 8.2]]
 1389. கோகிலம் ((3 occurrences))
  1. {P_2338} (({{under குயில்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2536} (({{under கெவுளி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3441} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1390. கோசிகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1276} (({{under பட்டு வருக்கம்}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3443} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1391. கோடி ((3 occurrences))
  1. {P_1170} (({{under முடிமாலை}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_1652} (({{under ஏகமெண் மடங்கு கொண்டது}})) [[Chapter 6.19]]
 1392. கோட்டான் ((3 occurrences))
  1. {P_2339} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_3384} (({{under குடிஞை}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_4006} (({{under யூகம்}})) [[Chapter 10.09]]
 1393. கோட்டை ((3 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_538} (({{under காட்டுத் துருக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1818} (({{under உள்}})) [[Chapter 7.1]]
 1394. கோணல் ((3 occurrences))
  1. {P_1947} (({{under வளைதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3450} (({{under கோட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3453} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.02]]
 1395. கோபம் ((3 occurrences))
  1. {P_1872} (({{under வெகுளி}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3347} (({{under காத்திரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3573} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 10.03]]
 1396. கோமான் ((3 occurrences))
  1. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_837} (({{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}})) [[Chapter 5]]
 1397. கோளகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1724} (({{under மிளகு}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2604} (({{under மண்டலிப் பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  3. {P_2936} (({{under மிளகு}})) [[Chapter 9]]
 1398. சகுந்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_2323} (({{under கழுகு}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2393} (({{under புள் (பொது)}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3463} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1399. சகுனம் ((3 occurrences))
  1. {P_2393} (({{under புள் (பொது)}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2820} (({{under கிழங்கு }})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3464} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1400. சசி ((3 occurrences))
  1. {P_161} (({{under இந்திரன் தேவி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_225} (({{under சந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3467} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1401. சட்டை ((3 occurrences))
  1. {P_1293} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_3040} (({{under அங்கி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3991} (({{under மெத்தை}})) [[Chapter 10.08]]
 1402. சதி ((3 occurrences))
  1. {P_242} (({{under உரோகிணி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1466} (({{under தாளவொத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_3471} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1403. சத்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1531} (({{under குடை}})) [[Chapter 6.15]]
  2. {P_1587} (({{under கைவிடாப் படை}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3473} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1404. சந்தானகரணி ((3 occurrences))
  1. {P_2748} (({{under இலுப்பை }})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2782} (({{under நால்வகை மருந்து}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2784} (({{under (DEF_MODIFIED) துணிபட்ட உறுப்பினைப் பொருத்தும் மருந்து}} )) [[Chapter 9]]
 1405. சந்து ((3 occurrences))
  1. {P_1080} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1317} (({{under சந்தனம்}})) [[Chapter 6.6]]
  3. {P_2653} (({{under சந்தன மரம்}})) [[Chapter 9]]
 1406. சபை ((3 occurrences))
  1. {P_651} (({{under அம்பலம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_721} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3945} (({{under மன்றம்}})) [[Chapter 10.08]]
 1407. சமன் ((3 occurrences))
  1. {P_197} (({{under இமயன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_199} (({{under காலன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3475} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1408. சமம் ((3 occurrences))
  1. {P_299} (({{under கொடியவேனில்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2248} (({{under நடு}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
 1409. சரபம் ((3 occurrences))
  1. {P_2327} (({{under எண்கால் புள்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2488} (({{under வரை ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3480} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1410. சரியை ((3 occurrences))
  1. {P_102} (({{under சிவபூசையியல்பு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1815} (({{under ஒழுக்கம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2133} (({{under பிச்சை}})) [[Chapter 7.8]]
 1411. சருமம் ((3 occurrences))
  1. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1679} (({{under தோற்பாய்}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
 1412. சலாகை ((3 occurrences))
  1. {P_1231} (({{under அகன்மணி}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1551} (({{under நாராசம்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3483} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1413. சல்லியகரணி ((3 occurrences))
  1. {P_2778} (({{under எருக்கு}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2782} (({{under நால்வகை மருந்து}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2783} (({{under (DEF_MODIFIED) அத்திர, சத்திரம் தைத்த புண் மாற்றும் மருந்து}} )) [[Chapter 9]]
 1414. சவம் ((3 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1086} (({{under பிணம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3487} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1415. சாகினி ((3 occurrences))
  1. {P_2920} (({{under சிறுகீரை}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2921} (({{under சேம்பு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3490} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1416. சாதனம் ((3 occurrences))
  1. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2296} (({{under இலாஞ்சனை}})) [[Chapter 7.12]]
 1417. சாயல் ((3 occurrences))
  1. {P_707} (({{under துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1926} (({{under மேன்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
 1418. சாரங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_2333} (({{under சாதகப் புள்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2498} (({{under மான்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3499} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1419. சார்ங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_135} (({{under விட்டுணுவின் தனு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1536} (({{under வில்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3503} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1420. சிதடன் ((3 occurrences))
  1. {P_873} (({{under அறிவிலான்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_956} (({{under குருடன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3517} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1421. சிதலை ((3 occurrences))
  1. {P_1305} (({{under துணி}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_2538} (({{under கறையான்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3520} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1422. சிந்துதல் ((3 occurrences))
  1. {P_1912} (({{under கேடு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2159} (({{under களைதல் }})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2170} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.8]]
 1423. சிந்துவாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1536} (({{under வில்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_2735} (({{under வெள் நொச்சி}})) [[Chapter 9]]
 1424. சிமிலி ((3 occurrences))
  1. {P_1669} (({{under உறி}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2387} (({{under சிள் வீடு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3524} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1425. சிறப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3521} (({{under சித்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1426. சிறுகீரை ((3 occurrences))
  1. {P_2920} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3489} (({{under சாகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3529} (({{under சில்லி}})) [[Chapter 10.03]]
 1427. சிறுமலை ((3 occurrences))
  1. {P_496} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3181} (({{under இறும்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3413} (({{under குறும்பொறை}})) [[Chapter 10.02]]
 1428. சிலை ((3 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1535} (({{under வில்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3528} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1429. சில்லி ((3 occurrences))
  1. {P_1479} (({{under தேர் உருள்}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_2920} (({{under சிறுகீரை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3529} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1430. சில்லை ((3 occurrences))
  1. {P_2355} (({{under பகண்டை}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2387} (({{under சிள் வீடு}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3530} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1431. சிவேதை ((3 occurrences))
  1. {P_14} (({{under தெற்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2898} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2992} (({{under நாணல் }})) [[Chapter 9]]
 1432. சீக்கிரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3124} (({{under ஆசு}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3270} (({{under கடி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3317} (({{under கவனம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1433. சீருள் ((3 occurrences))
  1. {P_1235} (({{under செம்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1236} (({{under வெள்ளீயம்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_3538} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1434. சீலம் ((3 occurrences))
  1. {P_193} (({{under அருகன் கொடி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1798} (({{under நல்வினை}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3243} (({{under ஒழுக்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1435. சீலைத்துணி ((3 occurrences))
  1. {P_3519} (({{under சிதர்}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3520} (({{under சிதலை}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3652} (({{under துணி}})) [[Chapter 10.05]]
 1436. சீவன் ((3 occurrences))
  1. {P_232} (({{under வியாழன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3541} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1437. சுக்கை ((3 occurrences))
  1. {P_269} (({{under வான்மீனின் பொது}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  3. {P_3543} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1438. சுசி ((3 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_299} (({{under கொடியவேனில்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3544} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1439. சுடர் ((3 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_46} (({{under விளக்கு}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_3545} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1440. சுண்டன் ((3 occurrences))
  1. {P_262} (({{under சதயம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2530} (({{under மூஞ்சூறு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3547} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1441. சுந்தரி ((3 occurrences))
  1. {P_161} (({{under இந்திரன் தேவி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2530} (({{under மூஞ்சூறு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3549} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1442. சுரிகை ((3 occurrences))
  1. {P_1562} (({{under உடைவாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1608} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_3552} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1443. சுருதி ((3 occurrences))
  1. {P_1052} (({{under செவி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2059} (({{under வேதம்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3555} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1444. சுறா ((3 occurrences))
  1. {P_2564} (({{under தகர்}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2565} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2616} (({{under மகரமீன்}})) [[Chapter 8.4]]
 1445. சுற்றம் ((3 occurrences))
  1. {P_900} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3157} (({{under இகுளை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3808} (({{under பாசனம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1446. சுளகு ((3 occurrences))
  1. {P_254} (({{under விசாகம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1685} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3980} (({{under முறம்}})) [[Chapter 10.08]]
 1447. சுவர்க்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_350} (({{under மூவுலகு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1016} (({{under முலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3557} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1448. சூட்டு ((3 occurrences))
  1. {P_1200} (({{under நுதலணி}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  3. {P_1327} (({{under நுதலணி மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
 1449. சூதகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1917} (({{under அருவருப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2213} (({{under பிறப்பு }})) [[Chapter 7.10]]
  3. {P_3560} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1450. சூரி ((3 occurrences))
  1. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_126} (({{under காடுகாள்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2888} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
 1451. சூறை ((3 occurrences))
  1. {P_30} (({{under சுழல் காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1058} (({{under கழுத்தின் பின் குழி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1499} (({{under கொள்ளை}})) [[Chapter 6.13]]
 1452. சூலி ((3 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
 1453. செந்நீர் ((3 occurrences))
  1. {P_974} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1090} (({{under பஞ்சமல வகை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2553} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 8.2]]
 1454. செம்புலம் ((3 occurrences))
  1. {P_527} (({{under பாலைத் திணை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_623} (({{under பிணம்படு நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3569} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1455. செயல் ((3 occurrences))
  1. {P_1814} (({{under செய்தி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1825} (({{under காவல்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2290} (({{under வினை}})) [[Chapter 7.12]]
 1456. செய்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_349} (({{under மூவகைப் பாவ புண்ணிய வழக்கம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1814} (({{under செய்தி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2291} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.12]]
 1457. செருந்தி ((3 occurrences))
  1. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2692} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2995} (({{under வாள் கோரை}})) [[Chapter 9]]
 1458. செறித்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_2126} (({{under கொல்லுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_2178} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3107} (({{under அளித்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
 1459. செல்லல் ((3 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2188} (({{under நடத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
 1460. செழுமை ((3 occurrences))
  1. {P_1763} (({{under கொழுமை}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3576} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1461. செவிலி ((3 occurrences))
  1. {P_913} (({{under முன் பிறந்தாள்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_936} (({{under கைத்தாய்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3574} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1462. செவ்வை ((3 occurrences))
  1. {P_1765} (({{under செவ்விது}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3488} (({{under சவி}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3568} (({{under செப்பம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1463. சே ((3 occurrences))
  1. {P_2470} (({{under எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2562} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
 1464. சேரி ((3 occurrences))
  1. {P_473} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_645} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 4]]
 1465. சேவல் ((3 occurrences))
  1. {P_2400} (({{under எழாலும், மயிலும் ஒழிந்த பறவை}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2570} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
 1466. சோகம் ((3 occurrences))
  1. {P_150} (({{under மலர்க்கணை யைந்தி னவத்தை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_153} (({{under வெதுப்புத் துய்ப்பன தெவிட்டல்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2236} (({{under திரள்}})) [[Chapter 7.11]]
 1467. சோணிதம் ((3 occurrences))
  1. {P_974} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_990} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2553} (({{under இரத்தம்}})) [[Chapter 8.2]]
 1468. சோனை ((3 occurrences))
  1. {P_64} (({{under விடாமழை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_260} (({{under திருவோணம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3588} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.03]]
 1469. ஞாளி ((3 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2511} (({{under நாய்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3592} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.04]]
 1470. ஞொள்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1853} (({{under குலைதல்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1929} (({{under இளைப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_1977} (({{under அலைதல்}})) [[Chapter 7.3]]
 1471. தகடு ((3 occurrences))
  1. {P_2237} (({{under ஐம்மை}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2804} (({{under இலை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3595} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1472. தகரம் ((3 occurrences))
  1. {P_390} (({{under ஐவகை விரை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1313} (({{under மயிர்ச் சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  3. {P_2943} (({{under வாசந்தரு பலபண்டம்}})) [[Chapter 9]]
 1473. தகர் ((3 occurrences))
  1. {P_2482} (({{under துருவாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2555} (({{under விலங்கு (ஆண்):}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2564} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 8.2]]
 1474. தக்கோலம் ((3 occurrences))
  1. {P_384} (({{under பஞ்சவாச வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_401} (({{under மலைபடு திரவியம் ஐந்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2943} (({{under வாசந்தரு பலபண்டம்}})) [[Chapter 9]]
 1475. தடவு ((3 occurrences))
  1. {P_1947} (({{under வளைதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3599} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1476. தட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_707} (({{under துயிலிடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1248} (({{under உண்கலம்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_2609} (({{under பாம்பின் நச்சுப் பல் (கட்செவி நஞ்சுகா லும்பல்)}})) [[Chapter 8.3]]
 1477. தந்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_441} (({{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1039} (({{under பல்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2421} (({{under யானைக் கொம்பு}})) [[Chapter 8.2]]
 1478. தந்தி ((3 occurrences))
  1. {P_1430} (({{under யாழ்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2413} (({{under மத யானை}})) [[Chapter 8.2]]
 1479. தந்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1501} (({{under படை}})) [[Chapter 6.13]]
  2. {P_2057} (({{under நூல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2092} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.7]]
 1480. தந்தை ((3 occurrences))
  1. {P_391} (({{under ஐவகைத் தந்தையர்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_907} (({{under ஈன்றோன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3238} (({{under ஐயன்}})) [[Chapter 10.01]]
 1481. தமனியம் ((3 occurrences))
  1. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1244} (({{under பஞ்சலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
 1482. தமம் ((3 occurrences))
  1. {P_91} (({{under இருள்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_235} (({{under இராகு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3609} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1483. தருப்பை ((3 occurrences))
  1. {P_731} (({{under (ADAPTED) அந்தணர்க்குரிய பொருள்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2990} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3393} (({{under குமுதம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1484. தளை ((3 occurrences))
  1. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1184} (({{under சிலம்பு}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_3617} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1485. தழங்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2114} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 7.7]]
 1486. தழும்பு ((3 occurrences))
  1. {P_3263} (({{under கச்சை}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_4011} (({{under வசி}})) [[Chapter 10.10]]
  3. {P_4019} (({{under வடு}})) [[Chapter 10.10]]
 1487. தழை ((3 occurrences))
  1. {P_1534} (({{under பீலிக்குஞ்சக் குடை}})) [[Chapter 6.15]]
  2. {P_2797} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2804} (({{under இலை}})) [[Chapter 9]]
 1488. தவளை ((3 occurrences))
  1. {P_2644} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.4]]
  2. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
 1489. தாண்டல் ((3 occurrences))
  1. {P_1464} (({{under கூத்தாடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_2185} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.9]]
  3. {P_2204} (({{under செலுத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
 1490. தாது ((3 occurrences))
  1. {P_615} (({{under பொடி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1228} (({{under செங்கல்}})) [[Chapter 6.3]]
  3. {P_2813} (({{under பூ இதழ்}})) [[Chapter 9]]
 1491. தாபதர் ((3 occurrences))
  1. {P_313} (({{under இருடிகள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_319} (({{under சமண்டவத்தோர்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_322} (({{under சடைமுடியோர்}})) [[Chapter 3]]
 1492. தாபரம் ((3 occurrences))
  1. {P_413} (({{under எழுவகைப் பிறப்பு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
 1493. தாமிரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1235} (({{under செம்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1244} (({{under பஞ்சலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
 1494. தாளவொத்து ((3 occurrences))
  1. {P_1466} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.10]]
  2. {P_3471} (({{under சதி}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3539} (({{under சீர்}})) [[Chapter 10.03]]
 1495. தாழ்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1973} (({{under வணங்கல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_1976} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.3]]
 1496. தாழ்வு ((3 occurrences))
  1. {P_488} (({{under பள்ளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1850} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3607} (({{under தண்மை}})) [[Chapter 10.05]]
 1497. தாவல் ((3 occurrences))
  1. {P_2185} (({{under தாண்டல்}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2218} (({{under பரப்பு}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3624} (({{under தாண்டவம்}})) [[Chapter 10.05]]
 1498. திடர் ((3 occurrences))
  1. {P_489} (({{under மேடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_491} (({{under குப்பை மேடு}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3437} (({{under கொம்மை}})) [[Chapter 10.02]]
 1499. திண்ணியோன் ((3 occurrences))
  1. {P_870} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3896} (({{under பொருநன்}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_4069} (({{under விடலை}})) [[Chapter 10.10]]
 1500. திண்ணை ((3 occurrences))
  1. {P_691} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3640} (({{under திட்டை}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_4106} (({{under வேதிகை}})) [[Chapter 10.10]]
 1501. திப்பிலி ((3 occurrences))
  1. {P_352} (({{under திரிகடுகம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2940} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3277} (({{under கணம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1502. தியானம் ((3 occurrences))
  1. {P_419} (({{under அட்டாங்க யோகம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_426} (({{under அவமாம் புலத்தை யடக்கி மனாதி சிவயோகஞ் சேர்தல்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1774} (({{under குறிப்பு}})) [[Chapter 7.1]]
 1503. திரிகை ((3 occurrences))
  1. {P_1707} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3601} (({{under தட்டு}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_4021} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 10.10]]
 1504. திருநீறு ((3 occurrences))
  1. {P_1753} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3880} (({{under பூதி}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_4076} (({{under விபூதி}})) [[Chapter 10.10]]
 1505. தீங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1887} (({{under தீது}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3645} (({{under தீ}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3646} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1506. தீண்டல் ((3 occurrences))
  1. {P_435} (({{under அட்ட பரிசத்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2136} (({{under தொடுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3219} (({{under ஊறு}})) [[Chapter 10.01]]
 1507. துகள் ((3 occurrences))
  1. {P_615} (({{under பொடி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3647} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1508. துகிற்கொடி ((3 occurrences))
  1. {P_3431} (({{under கொடி}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_4061} (({{under வானி}})) [[Chapter 10.10]]
  3. {P_4080} (({{under விலோதம்}})) [[Chapter 10.10]]
 1509. துணங்கறல் ((3 occurrences))
  1. {P_91} (({{under இருள்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2038} (({{under உற்சவம்}})) [[Chapter 7.5]]
  3. {P_3651} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1510. துணர் ((3 occurrences))
  1. {P_2803} (({{under மலர்க் கொத்து}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2808} (({{under மலர்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2809} (({{under மலர்த் தாது}})) [[Chapter 9]]
 1511. துணி ((3 occurrences))
  1. {P_1305} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3652} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1512. துணை ((3 occurrences))
  1. {P_1795} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2223} (({{under அளவு}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3656} (({{under துப்பு}})) [[Chapter 10.05]]
 1513. துந்துபி ((3 occurrences))
  1. {P_1521} (({{under துந்துபி}})) [[Chapter 6.14]]
  2. {P_1521} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.14]]
  3. {P_1522} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.14]]
 1514. துனி ((3 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1970} (({{under புலவி நீடுதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3663} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1515. தும்பை ((3 occurrences))
  1. {P_734} (({{under எண்வகை மாலை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1473} (({{under போர்}})) [[Chapter 6.12]]
  3. {P_2867} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
 1516. துரிதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1855} (({{under கலக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1898} (({{under பாவம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2195} (({{under விரைவு }})) [[Chapter 7.9]]
 1517. துருவை ((3 occurrences))
  1. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2480} (({{under செம்மறி ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2481} (({{under துருவாடு}})) [[Chapter 8.2]]
 1518. துற்று ((3 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2234} (({{under செறி (DENSITY)}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_2235} (({{under கூட்டம் (MULTITUDE)}})) [[Chapter 7.11]]
 1519. துவர் ((3 occurrences))
  1. {P_1215} (({{under பவளம்}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1720} (({{under விறகு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_1933} (({{under செவப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
 1520. துவைத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2118} (({{under கலப்புக் கட்டோசை}})) [[Chapter 7.7]]
 1521. தூ ((3 occurrences))
  1. {P_975} (({{under ஊன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2549} (({{under இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3664} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1522. தூசு ((3 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1612} (({{under யானைப் புரசைக் கயிறு}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_3667} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1523. தூவி ((3 occurrences))
  1. {P_2313} (({{under அன்னத்து இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2315} (({{under மயில் தோகை}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2394} (({{under இறகு}})) [[Chapter 8.1]]
 1524. தெய்வப்பெண் ((3 occurrences))
  1. {P_186} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3080} (({{under அரம்பை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_4014} (({{under வஞ்சனை}})) [[Chapter 10.10]]
 1525. தெரிவை ((3 occurrences))
  1. {P_941} (({{under எழுவகைப் பெண்பருவம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_945} (({{under பெண்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3673} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1526. தெற்றி ((3 occurrences))
  1. {P_654} (({{under சித்திரகூடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_658} (({{under மாடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_691} (({{under திண்ணை}})) [[Chapter 4]]
 1527. தெவிட்டல் ((3 occurrences))
  1. {P_1963} (({{under தங்குதல் (INVISIBLE IN SUTRA)}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2032} (({{under சத்தி பண்ணல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
 1528. தே ((3 occurrences))
  1. {P_184} (({{under தெய்வம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_413} (({{under எழுவகைப் பிறப்பு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_3676} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1529. தேனு ((3 occurrences))
  1. {P_1414} (({{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2458} (({{under பசு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2459} (({{under தெய்வப் பசு}})) [[Chapter 8.2]]
 1530. தேம் ((3 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1160} (({{under தித்திப்பு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3679} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1531. தேம்பல் ((3 occurrences))
  1. {P_1922} (({{under வாட்டம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1929} (({{under இளைப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2825} (({{under பழம் பூ}})) [[Chapter 9]]
 1532. தேயம் ((3 occurrences))
  1. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3680} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1533. தேர் நடு ((3 occurrences))
  1. {P_1484} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_3601} (({{under தட்டு}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3720} (({{under நாப்பண்}})) [[Chapter 10.06]]
 1534. தேர்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1820} (({{under சூழ்ச்சி }})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1826} (({{under கொள்கை}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3682} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1535. தேவர் ((3 occurrences))
  1. {P_3055} (({{under அண்டர்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3065} (({{under அமரர்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3862} (({{under புலவர்}})) [[Chapter 10.07]]
 1536. தேவலோகம் ((3 occurrences))
  1. {P_3559} (({{under சுவவு}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3635} (({{under தானம்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3717} (({{under நாகம்}})) [[Chapter 10.06]]
 1537. தொடையல் ((3 occurrences))
  1. {P_1326} (({{under மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  2. {P_1330} (({{under கோத்த மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  3. {P_3028} (({{under தோள் அணி மாலை}})) [[Chapter 9]]
 1538. தொத்து ((3 occurrences))
  1. {P_874} (({{under அடிமை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2803} (({{under மலர்க் கொத்து}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3688} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1539. தொய்யல் ((3 occurrences))
  1. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1784} (({{under இன்பம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3689} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1540. தொளையுடைப் பொருள் ((3 occurrences))
  1. {P_3407} (({{under குழல்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3408} (({{under குழை}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3604} (({{under தண்டு}})) [[Chapter 10.05]]
 1541. தொழில் ((3 occurrences))
  1. {P_2290} (({{under வினை}})) [[Chapter 7.12]]
  2. {P_3764} (({{under பணி}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_4111} (({{under வேலை}})) [[Chapter 10.10]]
 1542. தோரை ((3 occurrences))
  1. {P_1192} (({{under சரிமணிக் கோவை}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_2761} (({{under மூங்கில் அரிசி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2989} (({{under வேயரிசி}})) [[Chapter 9]]
 1543. தோற்றம் ((3 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2054} (({{under சொல் மாலை}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3697} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.05]]
 1544. தோல்வி ((3 occurrences))
  1. {P_1864} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3248} (({{under ஓட்டம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3695} (({{under தோல்}})) [[Chapter 10.05]]
 1545. தோழி ((3 occurrences))
  1. {P_933} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3157} (({{under இகுளை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3580} (({{under சேடி}})) [[Chapter 10.03]]
 1546. நனை ((3 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2807} (({{under மொட்டு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3716} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1547. நயம் ((3 occurrences))
  1. {P_1784} (({{under இன்பம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1788} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3705} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1548. நரந்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_2524} (({{under கத்தூரி}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2684} (({{under நாரத்தை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3706} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1549. நரை ((3 occurrences))
  1. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1930} (({{under வெண்மை}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3707} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1550. நல்லம் ((3 occurrences))
  1. {P_701} (({{under கரி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1935} (({{under கருநிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_2916} (({{under இஞ்சி}})) [[Chapter 9]]
 1551. நல்லாடை ((3 occurrences))
  1. {P_1275} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_3670} (({{under தூரியம்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3819} (({{under பாரி}})) [[Chapter 10.07]]
 1552. நவம் ((3 occurrences))
  1. {P_296} (({{under கார்காலம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1956} (({{under புதுமை}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3709} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1553. நவியம் ((3 occurrences))
  1. {P_1567} (({{under மழு}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1570} (({{under கோடாலி}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3710} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1554. நாஞ்சில் ((3 occurrences))
  1. {P_630} (({{under மதில் உறுப்பு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1626} (({{under கலப்பை}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_3718} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1555. நாடகம் ((3 occurrences))
  1. {P_369} (({{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} )) [[Chapter 3]]
  2. {P_1444} (({{under கூத்து}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_1467} (({{under அதினி னடிக்கு நடம்}})) [[Chapter 6.10]]
 1556. நாதன் ((3 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_835} (({{under முதல்வன்}})) [[Chapter 5]]
 1557. நாதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1374} (({{under காமரப் பாட்டு}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1442} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2107} (({{under ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
 1558. நாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2684} (({{under நாரத்தை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3006} (({{under பாசி}})) [[Chapter 9]]
 1559. நாராயணி ((3 occurrences))
  1. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_127} (({{under சத்தமாதர்கள்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
 1560. நாள் ((3 occurrences))
  1. {P_283} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_382} (({{under பஞ்சாங்க வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_4120} (({{under வைகல்}})) [[Chapter 10.10]]
 1561. நிதம்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_497} (({{under மலைப்பக்கம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1002} (({{under அல்குல்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3726} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1562. நிமித்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_1843} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2283} (({{under காரணம்}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3464} (({{under சகுனம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1563. நிறைவு ((3 occurrences))
  1. {P_2228} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3728} (({{under நிரஞ்சனம்}})) [[Chapter 10.06]]
  3. {P_3882} (({{under பூரணம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1564. நிலவு ((3 occurrences))
  1. {P_225} (({{under சந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_226} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_1937} (({{under ஒளி}})) [[Chapter 7.3]]
 1565. நிலை ((3 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
 1566. நீர்க்கரை ((3 occurrences))
  1. {P_3419} (({{under கூலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3448} (({{under கோடு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_4055} (({{under வாரம்}})) [[Chapter 10.10]]
 1567. நீர்ச்சுழி ((3 occurrences))
  1. {P_86} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_3196} (({{under உந்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3553} (({{under சுரியல்}})) [[Chapter 10.03]]
 1568. நீளம் ((3 occurrences))
  1. {P_2219} (({{under தூரம்}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3582} (({{under சேண்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3585} (({{under சேய்}})) [[Chapter 10.03]]
 1569. நீவி ((3 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1283} (({{under கொய்சகம்}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3735} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1570. நுண்மை ((3 occurrences))
  1. {P_2226} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3051} (({{under அணு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3978} (({{under முளரி}})) [[Chapter 10.08]]
 1571. நூழில் ((3 occurrences))
  1. {P_2246} (({{under குவிதல்}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2930} (({{under கொடிக் கொத்தான்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2933} (({{under கொடி}})) [[Chapter 9]]
 1572. நெறி ((3 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1816} (({{under நீதி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3737} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1573. நெல் ((3 occurrences))
  1. {P_2973} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3586} (({{under சொல்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
 1574. நேத்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1053} (({{under கண்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1277} (({{under பட்டு வருக்கம்}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3739} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.06]]
 1575. நேர்திறம் ((3 occurrences))
  1. {P_1376} (({{under பாலை யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1379} (({{under செவ்வழி யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1381} (({{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
 1576. நொடி ((3 occurrences))
  1. {P_280} (({{under காலநுட்பம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_3835} (({{under பிதிர்}})) [[Chapter 10.07]]
 1577. நோக்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1823} (({{under காத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1824} (({{under பாதுகாத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_2046} (({{under காண்டல்}})) [[Chapter 7.5]]
 1578. நோக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1053} (({{under கண்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1370} (({{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}})) [[Chapter 6.8]]
  3. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
 1579. நோன்றல் ((3 occurrences))
  1. {P_1790} (({{under பொறுத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2147} (({{under நிறுத்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2177} (({{under தள்ளுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
 1580. பகழி ((3 occurrences))
  1. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1544} (({{under அம்புக் குதை}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3745} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1581. பங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_606} (({{under சேறு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1274} (({{under சிறு துகில்}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3747} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1582. பங்கி ((3 occurrences))
  1. {P_1064} (({{under ஆண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1071} (({{under பிறமயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3748} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1583. பசி ((3 occurrences))
  1. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_3041} (({{under அசனம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1584. பசுக்கூட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_3287} (({{under கதுப்பு}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3450} (({{under கோட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3691} (({{under தொறு}})) [[Chapter 10.05]]
 1585. பசுமை ((3 occurrences))
  1. {P_1934} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3496} (({{under சாமம்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3794} (({{under பலாசம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1586. பஞ்சுரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1377} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1391} (({{under பழம்பஞ்சுரம்}})) [[Chapter 6.9]]
 1587. படங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1292} (({{under மேற்கட்டி}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1298} (({{under பெருங்கொடி}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3752} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1588. படர் ((3 occurrences))
  1. {P_871} (({{under படைவீரர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2189} (({{under செலவு}})) [[Chapter 7.9]]
 1589. படலம் ((3 occurrences))
  1. {P_2068} (({{under அத்தியாயம்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2071} (({{under பொதுமொழி தொடர்வது}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3345} (({{under காண்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1590. படலை ((3 occurrences))
  1. {P_1330} (({{under கோத்த மாலை}})) [[Chapter 6.7]]
  2. {P_2298} (({{under படர்தல்}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3755} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1591. படிகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1226} (({{under பளிங்கு}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_2133} (({{under பிச்சை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3799} (({{under பளிங்கு}})) [[Chapter 10.07]]
 1592. படிறு ((3 occurrences))
  1. {P_1889} (({{under பொய்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1905} (({{under களவு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3757} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1593. படுகர் ((3 occurrences))
  1. {P_482} (({{under இழிந்தேறும் வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_488} (({{under பள்ளம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
 1594. படுமலை ((3 occurrences))
  1. {P_1377} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1385} (({{under யாழ்த்திற வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_1392} (({{under கவ்வாணம்}})) [[Chapter 6.9]]
 1595. படைத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_336} (({{under முச்செயல்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1822} (({{under தோற்றுதல்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3730} (({{under நிருமித்தல்}})) [[Chapter 10.06]]
 1596. படைவகுப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_3050} (({{under அணி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3192} (({{under உண்டை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3429} (({{under கை}})) [[Chapter 10.02]]
 1597. பட்டிகை ((3 occurrences))
  1. {P_1290} (({{under முலைக்கச்சு}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_2660} (({{under செவ்வந்தி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2763} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
 1598. பட்டினம் ((3 occurrences))
  1. {P_598} (({{under நெய்தனிலத்தூர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3626} (({{under தாமம்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3727} (({{under நியமம்}})) [[Chapter 10.06]]
 1599. பட்டு வருக்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_1276} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1277} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.5]]
  3. {P_3824} (({{under பாளிதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1600. பணி ((3 occurrences))
  1. {P_2290} (({{under வினை}})) [[Chapter 7.12]]
  2. {P_2601} (({{under பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  3. {P_3764} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1601. பணிதல் ((3 occurrences))
  1. {P_437} (({{under நவபுண்ணியம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1973} (({{under வணங்கல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3764} (({{under பணி}})) [[Chapter 10.07]]
 1602. பணிலம் ((3 occurrences))
  1. {P_2634} (({{under சங்கு}})) [[Chapter 8.4]]
  2. {P_2637} (({{under சலஞ்சலம்}})) [[Chapter 8.4]]
  3. {P_3765} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1603. பண்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_1150} (({{under பலபண்டம்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1233} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_3768} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1604. பண்ணிகாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1150} (({{under பலபண்டம்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3419} (({{under கூலம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3768} (({{under பண்டம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1605. பதங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_2388} (({{under விட்டில் பறவை}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2393} (({{under புள் (பொது)}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3771} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1606. பத்தியம் ((3 occurrences))
  1. {P_2720} (({{under கடுக்காய் மரம்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2766} (({{under பூவாது காய்க்கும் மரம் }})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2876} (({{under நீலி}})) [[Chapter 9]]
 1607. பத்திரி ((3 occurrences))
  1. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2393} (({{under புள் (பொது)}})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_2805} (({{under இலை }})) [[Chapter 9]]
 1608. பந்து ((3 occurrences))
  1. {P_1707} (({{under திரிகை}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_1708} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3293} (({{under கந்துகம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1609. பனை ((3 occurrences))
  1. {P_255} (({{under அனுடம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2755} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3906} (({{under போந்து}})) [[Chapter 10.07]]
 1610. பயசு ((3 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1130} (({{under பால்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3779} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1611. பயிர் ((3 occurrences))
  1. {P_2406} (({{under பறவைக் குரல்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2977} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3783} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1612. பயோதரம் ((3 occurrences))
  1. {P_59} (({{under மேகம் }})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1016} (({{under முலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3784} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1613. பரசு ((3 occurrences))
  1. {P_97} (({{under சிவன் படை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1567} (({{under மழு}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3785} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1614. பரண் ((3 occurrences))
  1. {P_713} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3323} (({{under கழுது}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3763} (({{under பணவை}})) [[Chapter 10.07]]
 1615. பரதர் ((3 occurrences))
  1. {P_600} (({{under நெய்தனில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_776} (({{under தனவைசியர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3786} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1616. பரவல் ((3 occurrences))
  1. {P_1973} (({{under வணங்கல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2007} (({{under துதித்தல்}})) [[Chapter 7.4]]
 1617. பரிகம் ((3 occurrences))
  1. {P_631} (({{under மதிலுள் உயர்நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1564} (({{under கணையம்}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3790} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1618. பரிவேடம் ((3 occurrences))
  1. {P_88} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_3791} (({{under பரிதி}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_4021} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 10.10]]
 1619. பறம்பு ((3 occurrences))
  1. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1017} (({{under முலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3801} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1620. பலபத்திரன் ((3 occurrences))
  1. {P_139} (({{under அரியின் தசாவதாரம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_143} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_4098} (({{under வெள்ளை}})) [[Chapter 10.10]]
 1621. பலி ((3 occurrences))
  1. {P_310} (({{under தெய்வ வுணவு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2133} (({{under பிச்சை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3795} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1622. பழங்கண் ((3 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1929} (({{under இளைப்பு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3798} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1623. பவம் ((3 occurrences))
  1. {P_1849} (({{under தீவினை}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2212} (({{under பிறப்பு}})) [[Chapter 7.10]]
  3. {P_3841} (({{under பிறப்பு}})) [[Chapter 10.07]]
 1624. பாகம் ((3 occurrences))
  1. {P_2133} (({{under பிச்சை}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_2241} (({{under பாதி }})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3804} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1625. பாக்கன் ((3 occurrences))
  1. {P_2518} (({{under பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2519} (({{under காட்டுப் பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2598} (({{under பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
 1626. பாக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1751} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2754} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3457} (({{under கோலம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1627. பாசறை ((3 occurrences))
  1. {P_474} (({{under முனைமேற் சென்றோர் உறைபதி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_624} (({{under பகைமேற் சென்றோர் உறைபதி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3809} (({{under பாடி}})) [[Chapter 10.07]]
 1628. பாசி ((3 occurrences))
  1. {P_2511} (({{under நாய்}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2961} (({{under பசும் பயறு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3006} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 9]]
 1629. பாடை ((3 occurrences))
  1. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1735} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_4095} (({{under வெளில்}})) [[Chapter 10.10]]
 1630. பாணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1539} (({{under அம்பு}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_2699} (({{under மழை வண்ணக் குறிஞ்சி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3811} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1631. பாதிரி ((3 occurrences))
  1. {P_2681} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2760} (({{under மூங்கில் }})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3814} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1632. பானம் ((3 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1157} (({{under பருகுவன}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_2000} (({{under குடித்தல்}})) [[Chapter 7.4]]
 1633. பானல் ((3 occurrences))
  1. {P_571} (({{under வயல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3014} (({{under கருங்குவளை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3825} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1634. பாம்பின் படம் ((3 occurrences))
  1. {P_2606} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.3]]
  2. {P_3753} (({{under படம்}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_3890} (({{under பை}})) [[Chapter 10.07]]
 1635. பாராவாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_590} (({{under கடற்கரை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3818} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1636. பாறல் ((3 occurrences))
  1. {P_2190} (({{under ஓடல்}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2470} (({{under எருது}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2472} (({{under பேர் எருது}})) [[Chapter 8.2]]
 1637. பாலம் ((3 occurrences))
  1. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1060} (({{under நெற்றி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1568} (({{under மழு}})) [[Chapter 6.16]]
 1638. பாவை ((3 occurrences))
  1. {P_945} (({{under பெண்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1448} (({{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
  3. {P_1450} (({{under திருமகள் ஆடல்}})) [[Chapter 6.10]]
 1639. பிசி ((3 occurrences))
  1. {P_1889} (({{under பொய்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2058} (({{under நற்பொருள்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_3827} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1640. பிடி ((3 occurrences))
  1. {P_2415} (({{under பெண் யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2579} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
 1641. பிணக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1910} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3661} (({{under துவக்கு}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3939} (({{under மறம்}})) [[Chapter 10.08]]
 1642. பிணை ((3 occurrences))
  1. {P_2498} (({{under மான்}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3831} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1643. பிண்டி ((3 occurrences))
  1. {P_1117} (({{under மா}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2671} (({{under அசோகு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3833} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1644. பின் ((3 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2250} (({{under கடை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_4041} (({{under வழி}})) [[Chapter 10.10]]
 1645. பிரகற்பதி ((3 occurrences))
  1. {P_232} (({{under வியாழன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_446} (({{under தருமநூல் பதினெட்டு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_3541} (({{under சீவன்}})) [[Chapter 10.03]]
 1646. பிரகாசம் ((3 occurrences))
  1. {P_3225} (({{under எல்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3587} (({{under சோதி}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3743} (({{under பகல்}})) [[Chapter 10.07]]
 1647. பிரம்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1483} (({{under தேர் முட்டி}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_2884} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3494} (({{under சாதி}})) [[Chapter 10.03]]
 1648. பிரிதல் ((3 occurrences))
  1. {P_1968} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3208} (({{under உவளகம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3743} (({{under பகல்}})) [[Chapter 10.07]]
 1649. பிளிறல் ((3 occurrences))
  1. {P_1443} (({{under திரட்டோசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2114} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 7.7]]
 1650. பீடம் ((3 occurrences))
  1. {P_1665} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3613} (({{under தவிசு}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3842} (({{under பீடிகை}})) [[Chapter 10.07]]
 1651. பீரு ((3 occurrences))
  1. {P_877} (({{under அச்சமுடையோன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1057} (({{under புருவம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3845} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1652. பீள் ((3 occurrences))
  1. {P_972} (({{under கரு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2554} (({{under சூல்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2980} (({{under இளங்கதிர்}})) [[Chapter 9]]
 1653. புகறல் ((3 occurrences))
  1. {P_1776} (({{under குறித்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_2005} (({{under பேசுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
 1654. புங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_1274} (({{under சிறு துகில்}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1544} (({{under அம்புக் குதை}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_3849} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1655. புணரி ((3 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_588} (({{under கடற்றிரை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3851} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1656. புண்ணியம் ((3 occurrences))
  1. {P_326} (({{under இருவினை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1798} (({{under நல்வினை}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_3621} (({{under தன்மம்}})) [[Chapter 10.05]]
 1657. புத்தகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1281} (({{under சித்திரப்படாம்}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_3442} (({{under கோசம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3983} (({{under முறை}})) [[Chapter 10.08]]
 1658. புத்தேள் ((3 occurrences))
  1. {P_184} (({{under தெய்வம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1956} (({{under புதுமை}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3856} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1659. புனல் ((3 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_550} (({{under யாறு}})) [[Chapter 4]]
 1660. புன்கண் ((3 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3874} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1661. புன்மை ((3 occurrences))
  1. {P_1862} (({{under குற்றம் }})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1915} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3711} (({{under நவிரம்}})) [[Chapter 10.06]]
 1662. புரத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1823} (({{under காத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2129} (({{under பெருங்கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_3858} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1663. புரி ((3 occurrences))
  1. {P_472} (({{under புரம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_626} (({{under நகரம் (பொது)}})) [[Chapter 4]]
 1664. புருவை ((3 occurrences))
  1. {P_1948} (({{under இளைமை}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2480} (({{under செம்மறி ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
 1665. புறம் ((3 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1029} (({{under முதுகு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1961} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.3]]
 1666. புறம்பணை ((3 occurrences))
  1. {P_494} (({{under குறிஞ்சி நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_536} (({{under முல்லைத் திணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3870} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1667. புலம் ((3 occurrences))
  1. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_571} (({{under வயல்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
 1668. புலிங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_47} (({{under (EXIST_VARIANT)அனற்பொறி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_2366} (({{under ஊர்க்குருவி }})) [[Chapter 8.1]]
  3. {P_3864} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1669. புளிமா ((3 occurrences))
  1. {P_2707} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3221} (({{under எகினம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3962} (({{under மாழை}})) [[Chapter 10.08]]
 1670. புள்ளம் ((3 occurrences))
  1. {P_1558} (({{under கொடுவாள்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1559} (({{under அரிவாள் (EXT DEF)}})) [[Chapter 6.16]]
  3. {P_1722} (({{under அரிவாள் மணை}})) [[Chapter 6.20]]
 1671. பூக்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2752} (({{under கமுகு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3877} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1672. பூசல் ((3 occurrences))
  1. {P_1473} (({{under போர்}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_2114} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2118} (({{under கலப்புக் கட்டோசை}})) [[Chapter 7.7]]
 1673. பூசை ((3 occurrences))
  1. {P_1800} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2518} (({{under பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2894} (({{under வெண் கிடை}})) [[Chapter 9]]
 1674. பூஞை ((3 occurrences))
  1. {P_2518} (({{headword for 11 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2560} (({{under கடுவன்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3252} (({{under ஓதி}})) [[Chapter 10.01]]
 1675. பூண் ((3 occurrences))
  1. {P_1166} (({{under ஆபரணம்}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1204} (({{under கிம்புரி}})) [[Chapter 6.2]]
  3. {P_3369} (({{under கிம்புரி}})) [[Chapter 10.02]]
 1676. பூதியம் ((3 occurrences))
  1. {P_449} (({{under மண்ணுலகு }})) [[Chapter 4]]
  2. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3881} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1677. பூந்தட்டு ((3 occurrences))
  1. {P_1682} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3447} (({{under கோடிகம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3754} (({{under படலிகை}})) [[Chapter 10.07]]
 1678. பூந்தாது ((3 occurrences))
  1. {P_3371} (({{under கிளர்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3426} (({{under கேசரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3909} (({{under மகரம்}})) [[Chapter 10.08]]
 1679. பூர நட்சத்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3224} (({{under எலி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3280} (({{under கணை}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3722} (({{under நாவிதன்}})) [[Chapter 10.06]]
 1680. பூரியம் ((3 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_646} (({{under அரசர் வீதி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_653} (({{under அரசிருக்கை}})) [[Chapter 4]]
 1681. பூழ்தி ((3 occurrences))
  1. {P_2549} (({{under இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2551} (({{under முடை நாற்றம்}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3885} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1682. பூவை ((3 occurrences))
  1. {P_2356} (({{under நாகணவாய்ப் புள்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2715} (({{under காயா}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3884} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1683. பெட்டை ((3 occurrences))
  1. {P_2404} (({{under புள் (பெண்)}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2571} (({{under விலங்கு (பெண்பால்)}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2575} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 8.2]]
 1684. பெண் யானை ((3 occurrences))
  1. {P_2415} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3305} (({{under கரிணி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_4018} (({{under வடவை}})) [[Chapter 10.10]]
 1685. பெண்மயிர் ((3 occurrences))
  1. {P_3252} (({{under ஓதி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3287} (({{under கதுப்பு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3436} (({{under கொந்தளம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1686. பேணல் ((3 occurrences))
  1. {P_343} (({{under (PART_OF) இராசத குணம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1776} (({{under குறித்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
 1687. பைசாசம் ((3 occurrences))
  1. {P_379} (({{under நால்வகை நிலை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1101} (({{under எண்வகை மணம்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1662} (({{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}})) [[Chapter 6.20]]
 1688. பொதி ((3 occurrences))
  1. {P_1107} (({{under வழியுணவு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1727} (({{under தவிடு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_2851} (({{under கரி காடு}})) [[Chapter 9]]
 1689. பொம்மல் ((3 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2233} (({{under பொலிவு (ÉCLAT)}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3895} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1690. பொற்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_1955} (({{under சிங்காரம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3900} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1691. போகி ((3 occurrences))
  1. {P_160} (({{under இந்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2601} (({{under பாம்பு}})) [[Chapter 8.3]]
  3. {P_3902} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1692. போக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1861} (({{under குற்றம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3904} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 10.07]]
 1693. போதல் ((3 occurrences))
  1. {P_2205} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_3179} (({{under இறப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3904} (({{under போக்கு}})) [[Chapter 10.07]]
 1694. போனகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1118} (({{under அப்பவருக்கம்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1999} (({{under உண்டல் }})) [[Chapter 7.4]]
 1695. மகன் ((3 occurrences))
  1. {P_833} (({{under ஆண்பால்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3200} (({{under உம்பல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3979} (({{under முளை}})) [[Chapter 10.08]]
 1696. மகரந்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2810} (({{under தாதின் தூள்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2812} (({{under மலர்த் தேன்}})) [[Chapter 9]]
 1697. மகவு ((3 occurrences))
  1. {P_922} (({{under பிள்ளை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2586} (({{under விலங்கின் பிள்ளை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2591} (({{under குரங்கு முதல் மரக்கோட்டில் வாழ் விலங்கின் பிள்ளைகட்காம்.}} )) [[Chapter 8.2]]
 1698. மக்கள் படுக்கை ((3 occurrences))
  1. {P_3366} (({{under கிடக்கை}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3577} (({{under சேக்கை}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3800} (({{under பள்ளி}})) [[Chapter 10.07]]
 1699. மஞ்சள் ((3 occurrences))
  1. {P_1725} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2938} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3725} (({{under நிசி}})) [[Chapter 10.06]]
 1700. மடந்தை ((3 occurrences))
  1. {P_941} (({{under எழுவகைப் பெண்பருவம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_945} (({{under பெண்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_945} (({{under பெண்}})) [[Chapter 5]]
 1701. மட்டு ((3 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2223} (({{under அளவு}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3916} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1702. மணவாளன் ((3 occurrences))
  1. {P_916} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_917} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_918} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
 1703. மண் ((3 occurrences))
  1. {P_72} (({{under ஏழு மழை வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_441} (({{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_555} (({{under புழுதி}})) [[Chapter 4]]
 1704. மண்டலி ((3 occurrences))
  1. {P_2518} (({{under பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2519} (({{under காட்டுப் பூஞை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_3918} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1705. மதனம் ((3 occurrences))
  1. {P_149} (({{under மதன்கணைச் செயல்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1904} (({{under காம நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_2122} (({{under கடைதல்}})) [[Chapter 7.8]]
 1706. மதம் ((3 occurrences))
  1. {P_405} (({{under உட்பகை ஆறு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_447} (({{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1783} (({{under களிப்பு}})) [[Chapter 7.1]]
 1707. மதிலுண்மேடை ((3 occurrences))
  1. {P_3031} (({{under அகப்பா}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3253} (({{under ஓதை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3790} (({{under பரிகம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1708. மதுரம் ((3 occurrences))
  1. {P_362} (({{under கவியின் வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1160} (({{under தித்திப்பு}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_1420} (({{under சமனிசை (MEDIUM)}})) [[Chapter 6.9]]
 1709. மத்தகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1060} (({{under நெற்றி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1061} (({{under தலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2417} (({{under யானை நுதல்}})) [[Chapter 8.2]]
 1710. மத்திகை ((3 occurrences))
  1. {P_1622} (({{under குதிரைச் சம்மட்டி}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1683} (({{under விளக்குத் தண்டு}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3926} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1711. மத்திமம் ((3 occurrences))
  1. {P_1008} (({{under இடை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1420} (({{under சமனிசை (MEDIUM)}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_2248} (({{under நடு}})) [[Chapter 7.11]]
 1712. மந்தாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_2650} (({{under ஐந் தருவர்க்கம்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2734} (({{under செம்பரத்தை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3928} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1713. மனவு ((3 occurrences))
  1. {P_1219} (({{under மணி (பொது)}})) [[Chapter 6.3]]
  2. {P_1227} (({{under வால்வளை மணி}})) [[Chapter 6.3]]
  3. {P_3943} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1714. மனைவி ((3 occurrences))
  1. {P_3176} (({{under இல்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3627} (({{under தாரம்}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3819} (({{under பாரி}})) [[Chapter 10.07]]
 1715. மன்மதன் ((3 occurrences))
  1. {P_145} (({{under காமன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3921} (({{under மதன்}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_4116} (({{under வேள்}})) [[Chapter 10.10]]
 1716. மயல் ((3 occurrences))
  1. {P_209} (({{under பேய்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1734} (({{under செத்தை}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3931} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1717. மயிலை ((3 occurrences))
  1. {P_2627} (({{under மீன்}})) [[Chapter 8.4]]
  2. {P_2946} (({{under இருவாட்சி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3932} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1718. மரகதம் ((3 occurrences))
  1. {P_436} (({{under நவ மணி}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1213} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.3]]
  3. {P_3751} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 10.07]]
 1719. மரம் ((3 occurrences))
  1. {P_441} (({{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1092} (({{under ஓரறிவுயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2781} (({{under மருந்து}})) [[Chapter 9]]
 1720. மரவயிரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3123} (({{under ஆசினி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3500} (({{under சாரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1721. மராட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1071} (({{under பிறமயிர்}})) [[Chapter 5]]
 1722. மருத யாழ்த்திறம் ((3 occurrences))
  1. {P_1378} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_3412} (({{under குறிஞ்சி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_4020} (({{under வடுகு}})) [[Chapter 10.10]]
 1723. மறலி ((3 occurrences))
  1. {P_197} (({{under இமயன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_199} (({{under காலன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3940} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1724. மறவி ((3 occurrences))
  1. {P_1862} (({{under குற்றம் }})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1867} (({{under மறப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3942} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1725. மலம் ((3 occurrences))
  1. {P_1011} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1090} (({{under பஞ்சமல வகை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1860} (({{under மாசு}})) [[Chapter 7.2]]
 1726. மலர் ((3 occurrences))
  1. {P_2808} (({{headword for 13 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3875} (({{under பூ}})) [[Chapter 10.07]]
  3. {P_4089} (({{under வீ}})) [[Chapter 10.10]]
 1727. மலையின் உச்சி ((3 occurrences))
  1. {P_3415} (({{under கூடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3416} (({{under கூட்டம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3448} (({{under கோடு}})) [[Chapter 10.02]]
 1728. மல்லிகை ((3 occurrences))
  1. {P_1683} (({{under விளக்குத் தண்டு}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2944} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3936} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1729. மள்ளர் ((3 occurrences))
  1. {P_579} (({{under மருதநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_871} (({{under படைவீரர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3938} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1730. மழைத்துவலை ((3 occurrences))
  1. {P_69} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_3519} (({{under சிதர்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3535} (({{under சீகரம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1731. மா மரம் ((3 occurrences))
  1. {P_2706} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3430} (({{under கொக்கு}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3962} (({{under மாழை}})) [[Chapter 10.08]]
 1732. மாதர் ((3 occurrences))
  1. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3952} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1733. மாதவம் ((3 occurrences))
  1. {P_298} (({{under இளவேனில்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  3. {P_3953} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1734. மாதிரம் ((3 occurrences))
  1. {P_11} (({{under திக்கு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_495} (({{under மலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3955} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1735. மாந்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1998} (({{under உண்டல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2000} (({{under குடித்தல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_3956} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1736. மாயம் ((3 occurrences))
  1. {P_1888} (({{under தீது }})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1889} (({{under பொய்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3789} (({{under பரி}})) [[Chapter 10.07]]
 1737. மாயை ((3 occurrences))
  1. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1893} (({{under வஞ்சனை}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_4014} (({{under வஞ்சனை}})) [[Chapter 10.10]]
 1738. மாலதி ((3 occurrences))
  1. {P_2659} (({{under சிறு சண்பகம்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2944} (({{under மல்லிகை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3959} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1739. மிடா ((3 occurrences))
  1. {P_1740} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_1741} (({{under பானை}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3307} (({{under கரீரம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1740. மிதுன இராசி ((3 occurrences))
  1. {P_3604} (({{under தண்டு}})) [[Chapter 10.05]]
  2. {P_4005} (({{under யாழ்}})) [[Chapter 10.09]]
  3. {P_4082} (({{under விழவு}})) [[Chapter 10.10]]
 1741. மித்திரர் ((3 occurrences))
  1. {P_946} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3143} (({{under ஆர்வலர்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3150} (({{under ஆவலர்}})) [[Chapter 10.01]]
 1742. மின்னல் ((3 occurrences))
  1. {P_61} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1939} (({{under ஒளி விடுதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_3600} (({{under தடி}})) [[Chapter 10.05]]
 1743. மீன் ((3 occurrences))
  1. {P_2627} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 8.4]]
  2. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3967} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1744. முகம் ((3 occurrences))
  1. {P_593} (({{under கழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1034} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_3653} (({{under துண்டம்}})) [[Chapter 10.05]]
 1745. முசலி ((3 occurrences))
  1. {P_143} (({{under பலபத்திரன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2528} (({{under பச்சோந்தி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2762} (({{under தாழை}})) [[Chapter 9]]
 1746. முடங்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2762} (({{under தாழை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3969} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1747. முடலை ((3 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_3970} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1748. முதுமை ((3 occurrences))
  1. {P_1949} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2208} (({{under பழைமை}})) [[Chapter 7.10]]
  3. {P_3973} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1749. முனி ((3 occurrences))
  1. {P_1536} (({{under வில்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_2738} (({{under அகத்தி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3984} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1750. முன்னம் ((3 occurrences))
  1. {P_1773} (({{under மனம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2746} (({{under சீக்கிரி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3986} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1751. முயல் ((3 occurrences))
  1. {P_2514} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2587} (({{under குருளை, பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2592} (({{under பறழ், குட்டி}})) [[Chapter 8.2]]
 1752. முரம்பு ((3 occurrences))
  1. {P_490} (({{under சிறு திட்டை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_529} (({{under பரலடுத்துயர் நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_3976} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1753. முருகன் ((3 occurrences))
  1. {P_110} (({{under அறுமுகக்கடவுள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_828} (({{under வெறியாட்டாளன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_925} (({{under இளைஞன்}})) [[Chapter 5]]
 1754. முருடு ((3 occurrences))
  1. {P_1530} (({{under வாச்சியப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.14]]
  2. {P_1635} (({{under பெருங்குறடு}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_2857} (({{under விறகு}})) [[Chapter 9]]
 1755. முறம் ((3 occurrences))
  1. {P_254} (({{under விசாகம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1684} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 6.20]]
  3. {P_3980} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1756. முறுவல் ((3 occurrences))
  1. {P_1040} (({{under பல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1997} (({{under சிரிப்பு}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_3982} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1757. முறைமை ((3 occurrences))
  1. {P_2206} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.10]]
  2. {P_3983} (({{under முறை}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_4041} (({{under வழி}})) [[Chapter 10.10]]
 1758. முலைக்கண் ((3 occurrences))
  1. {P_1018} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3527} (({{under சிலீமுகம்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_3560} (({{under சூதகம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1759. மூர்த்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_994} (({{under உடம்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1061} (({{under தலை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1079} (({{under உறுப்பு}})) [[Chapter 5]]
 1760. மூல நட்சத்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3114} (({{under அன்றில்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3990} (({{under மூலம்}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_4081} (({{under வில்}})) [[Chapter 10.10]]
 1761. மேகலை ((3 occurrences))
  1. {P_1191} (({{under மாதர் இடையணி}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_3308} (({{under கலாபம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3343} (({{under காஞ்சி}})) [[Chapter 10.02]]
 1762. மேழகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1607} (({{under கவசம்}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2482} (({{under துருவாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
 1763. மேழியர் ((3 occurrences))
  1. {P_579} (({{under மருதநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_777} (({{under பூவைசியர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_780} (({{under சூத்திரர்}})) [[Chapter 5]]
 1764. மைந்தன் ((3 occurrences))
  1. {P_833} (({{under ஆண்பால்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_920} (({{headword for 18 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_925} (({{under இளைஞன்}})) [[Chapter 5]]
 1765. மொய்ம்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1025} (({{under தோள்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_4000} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1766. மோடு ((3 occurrences))
  1. {P_489} (({{under மேடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1013} (({{under வயிறு}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_4001} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1767. மௌவல் ((3 occurrences))
  1. {P_1416} (({{under (SUTRA) ஏழிசைக்குரிய மணங்கள்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2945} (({{under வன மல்லிகை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_4002} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.08]]
 1768. யாகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1801} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3473} (({{under சத்திரம்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_4117} (({{under வேள்வி}})) [[Chapter 10.10]]
 1769. யாணர் ((3 occurrences))
  1. {P_1789} (({{under நன்மை}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_4003} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.09]]
 1770. யானை மதம் ((3 occurrences))
  1. {P_2437} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3267} (({{under கடம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3635} (({{under தானம்}})) [[Chapter 10.05]]
 1771. யாப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1819} (({{under சூழ்ச்சி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2093} (({{under பா}})) [[Chapter 7.7]]
  3. {P_2141} (({{under கட்டல் }})) [[Chapter 7.8]]
 1772. யாறு ((3 occurrences))
  1. {P_550} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3196} (({{under உந்தி}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3384} (({{under குடிஞை}})) [[Chapter 10.02]]
 1773. யூபம் ((3 occurrences))
  1. {P_1087} (({{under உடற்குறை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1630} (({{under வேள்வித் தறி}})) [[Chapter 6.17]]
  3. {P_4007} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.09]]
 1774. யோகம் ((3 occurrences))
  1. {P_102} (({{under சிவபூசையியல்பு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_382} (({{under பஞ்சாங்க வகை}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2789} (({{under மருந்து}})) [[Chapter 9]]
 1775. வங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_1236} (({{under வெள்ளீயம்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2917} (({{under வழுதலை}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_4008} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1776. வசு ((3 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1233} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  3. {P_4012} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1777. வடுகு ((3 occurrences))
  1. {P_1378} (({{under மருத யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1397} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.9]]
  3. {P_4020} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1778. வட்டவடிவு ((3 occurrences))
  1. {P_3151} (({{under ஆழி, நேமி}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3637} (({{under திகிரி}})) [[Chapter 10.05]]
  3. {P_3791} (({{under பரிதி}})) [[Chapter 10.07]]
 1779. வட்டில் ((3 occurrences))
  1. {P_1249} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_3456} (({{under கோரம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3462} (({{under சகடம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1780. வண்ணார் ((3 occurrences))
  1. {P_109} (({{under முப்பத்திரண்டறம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_801} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_802} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
 1781. வண்மை ((3 occurrences))
  1. {P_1759} (({{under குணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2128} (({{under கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_4024} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1782. வதுவை ((3 occurrences))
  1. {P_1951} (({{under கலியாணம்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  3. {P_4025} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1783. வன்பால் ((3 occurrences))
  1. {P_494} (({{under குறிஞ்சி நிலம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_527} (({{under பாலைத் திணை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_723} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 4]]
 1784. வயா ((3 occurrences))
  1. {P_972} (({{under கரு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1879} (({{under வருத்தம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_4030} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1785. வரன் ((3 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_194} (({{under புத்தன்}})) [[Chapter 2]]
 1786. வராகம் ((3 occurrences))
  1. {P_139} (({{under அரியின் தசாவதாரம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_444} (({{under பதினெண் புராணங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2502} (({{under பன்றி}})) [[Chapter 8.2]]
 1787. வருணன் ((3 occurrences))
  1. {P_19} (({{under எண்டிசைப்பாலர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_73} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_603} (({{under நெய்தனிலக் கடவுள்}})) [[Chapter 4]]
 1788. வருணம் ((3 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1944} (({{under நிறம்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_4034} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1789. வறிது ((3 occurrences))
  1. {P_1906} (({{under பயன் இன்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2227} (({{under சிறுமை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_4044} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1790. வலயம் ((3 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2286} (({{under வட்டம்}})) [[Chapter 7.12]]
 1791. வலித்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1780} (({{under நினைத்தல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1830} (({{under உடன்பாடு}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_4039} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1792. வல்லவன் ((3 occurrences))
  1. {P_860} (({{under வல்லோன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_916} (({{under மணவாளன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_4037} (({{under வலவை}})) [[Chapter 10.10]]
 1793. வல்லியம் ((3 occurrences))
  1. {P_514} (({{under கொல்லிமலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_648} (({{under இடைச்சேரி}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_2411} (({{under புலி}})) [[Chapter 8.2]]
 1794. வளைவு ((3 occurrences))
  1. {P_3452} (({{under கோணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3453} (({{under கோணல்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3599} (({{under தடவு}})) [[Chapter 10.05]]
 1795. வள்ளுரம் ((3 occurrences))
  1. {P_975} (({{under ஊன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2549} (({{under இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_2550} (({{under ஆவின் இறைச்சி}})) [[Chapter 8.2]]
 1796. வாணி ((3 occurrences))
  1. {P_158} (({{under நாமகள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
  3. {P_4050} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1797. வாதம் ((3 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_1100} (({{under முப்பிணி}})) [[Chapter 5]]
 1798. வானம்பாடி ((3 occurrences))
  1. {P_2334} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_3311} (({{under கலிங்கம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3492} (({{under சாதகம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1799. வான் ((3 occurrences))
  1. {P_5} (({{under ஆகாயம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  3. {P_4062} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1800. வாமனன் ((3 occurrences))
  1. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_139} (({{under அரியின் தசாவதாரம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_958} (({{under குறளன்}})) [[Chapter 5]]
 1801. வாமனம் ((3 occurrences))
  1. {P_20} (({{under எண்டிசையானை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_444} (({{under பதினெண் புராணங்கள்}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_4051} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1802. வாமன் ((3 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_130} (({{under விட்டுணு}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_194} (({{under புத்தன்}})) [[Chapter 2]]
 1803. வாய் ((3 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1044} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_1809} (({{under மெய்}})) [[Chapter 7.1]]
 1804. விசாலம் ((3 occurrences))
  1. {P_2217} (({{under விரிவு}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2731} (({{under கடம்பு}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_3208} (({{under உவளகம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1805. விடியல் ((3 occurrences))
  1. {P_6} (({{under வெளி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_215} (({{under உதயம்}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_3356} (({{under காலம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1806. விடுதல் ((3 occurrences))
  1. {P_1987} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2162} (({{under எறிதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
 1807. விட்டுணு ((3 occurrences))
  1. {P_130} (({{headword for 69 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_446} (({{under தருமநூல் பதினெட்டு}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_3751} (({{under பச்சை}})) [[Chapter 10.07]]
 1808. விண்மீன் ((3 occurrences))
  1. {P_3189} (({{under உடு}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3277} (({{under கணம்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3628} (({{under தாரை}})) [[Chapter 10.05]]
 1809. வினை ((3 occurrences))
  1. {P_1792} (({{under உற்சாகம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2290} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.12]]
  3. {P_3985} (({{under முனை}})) [[Chapter 10.08]]
 1810. வியர்ப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1873} (({{under சினம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1874} (({{under சினக் குறிப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1986} (({{under வேர்த்தல்}})) [[Chapter 7.3]]
 1811. வியல் ((3 occurrences))
  1. {P_2220} (({{under அகலம்}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_4079} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1812. வியாதி ((3 occurrences))
  1. {P_1901} (({{under நோய்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_4099} (({{under வெறி}})) [[Chapter 10.10]]
 1813. விருச்சிகம் ((3 occurrences))
  1. {P_270} (({{under இராசி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_277} (({{under மிதுன வீதித் துறை}})) [[Chapter 2]]
  3. {P_2539} (({{under தேள்}})) [[Chapter 8.2]]
 1814. விருப்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_1804} (({{under உறவு}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1899} (({{headword for 28 items}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_3831} (({{under பிணை}})) [[Chapter 10.07]]
 1815. விரை ((3 occurrences))
  1. {P_1307} (({{under சாந்து}})) [[Chapter 6.6]]
  2. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  3. {P_2826} (({{under விதை}})) [[Chapter 9]]
 1816. விறல் ((3 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
  3. {P_4088} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1817. விலங்கின் கொம்பு ((3 occurrences))
  1. {P_2545} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3207} (({{under உலவை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3448} (({{under கோடு}})) [[Chapter 10.02]]
 1818. விலோதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1065} (({{under பெண்பான் மயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1068} (({{under மயிர்க் குழற்சி}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_4080} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1819. விளக்குத்தண்டு ((3 occurrences))
  1. {P_3296} (({{under கம்பம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3936} (({{under மல்லிகை}})) [[Chapter 10.08]]
  3. {P_3959} (({{under மாலதி}})) [[Chapter 10.08]]
 1820. விளிம்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1042} (({{under எயிறு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1055} (({{under கண்ணிமை}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_2048} (({{under கண் இமை}})) [[Chapter 7.5]]
 1821. விளைவு ((3 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1950} (({{under முதுமை }})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_4056} (({{under வாரி}})) [[Chapter 10.10]]
 1822. விழுப்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_953} (({{under குலம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1788} (({{under நயம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
 1823. விழைந்தோர் ((3 occurrences))
  1. {P_868} (({{under காதலித்தோர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_955} (({{under வேட்டோர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_4084} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1824. விழைவு ((3 occurrences))
  1. {P_1436} (({{under உள்ளோசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1966} (({{under கூடல்}})) [[Chapter 7.3]]
 1825. வீசல் ((3 occurrences))
  1. {P_2129} (({{under பெருங்கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_2162} (({{under எறிதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_4090} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1826. வீரன் ((3 occurrences))
  1. {P_870} (({{under திண்ணியோன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3561} (({{under சூரன்}})) [[Chapter 10.03]]
  3. {P_4029} (({{under வயவன்}})) [[Chapter 10.10]]
 1827. வீரர் ((3 occurrences))
  1. {P_871} (({{under படைவீரர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3423} (({{under கூளியர்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3938} (({{under மள்ளர்}})) [[Chapter 10.08]]
 1828. வெட்டல் ((3 occurrences))
  1. {P_377} (({{under நால்வகை ஊறுபாடு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_435} (({{under அட்ட பரிசத்து}})) [[Chapter 3]]
  3. {P_2143} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.8]]
 1829. வெண்கலம் ((3 occurrences))
  1. {P_1241} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_3265} (({{under கஞ்சம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1830. வெதிர் ((3 occurrences))
  1. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2824} (({{under விரி மலர்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_4094} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1831. வென்றி ((3 occurrences))
  1. {P_1767} (({{under வெற்றி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3153} (({{under ஆற்றல்}})) [[Chapter 10.01]]
  3. {P_4088} (({{under விறல்}})) [[Chapter 10.10]]
 1832. வெய்துறல் ((3 occurrences))
  1. {P_1853} (({{under குலைதல்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1874} (({{under சினக் குறிப்பு}})) [[Chapter 7.2]]
  3. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
 1833. வெறுக்கை ((3 occurrences))
  1. {P_1232} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1768} (({{under செல்வம்}})) [[Chapter 7.1]]
  3. {P_4100} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1834. வெள்ளாடு ((3 occurrences))
  1. {P_2484} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3353} (({{under கார்}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3489} (({{under சாகம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1835. வேசரி ((3 occurrences))
  1. {P_2492} (({{under கழுதை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2493} (({{under கோவேறு கழுதை}})) [[Chapter 8.2]]
  3. {P_4102} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1836. வேய்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_671} (({{under வேயுள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1958} (({{under சூடுதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  3. {P_4108} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1837. வேரல் ((3 occurrences))
  1. {P_2759} (({{under மூங்கில்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2761} (({{under மூங்கில் அரிசி}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_2989} (({{under வேயரிசி}})) [[Chapter 9]]
 1838. வேரி ((3 occurrences))
  1. {P_1146} (({{under கள்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2049} (({{under கந்தித்தல்}})) [[Chapter 7.6]]
  3. {P_2702} (({{under இருவேலி}})) [[Chapter 9]]
 1839. வேலன் ((3 occurrences))
  1. {P_110} (({{under அறுமுகக்கடவுள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_828} (({{under வெறியாட்டாளன்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_4109} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1840. வேளாண்மை ((3 occurrences))
  1. {P_1809} (({{under மெய்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2128} (({{under கொடை}})) [[Chapter 7.8]]
  3. {P_4114} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1841. வேளாளர் ((3 occurrences))
  1. {P_773} (({{under வைசியர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_780} (({{under சூத்திரர்}})) [[Chapter 5]]
  3. {P_4115} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1842. வை ((3 occurrences))
  1. {P_1603} (({{under கூர்மை}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_2986} (({{under வைக்கோல்}})) [[Chapter 9]]
  3. {P_4119} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.10]]
 1843. வைப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  3. {P_1044} (({{under வாய்}})) [[Chapter 5]]
 1844. வைரவன் ((3 occurrences))
  1. {P_115} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3352} (({{under காரி}})) [[Chapter 10.02]]
  3. {P_3838} (({{under பிள்ளை}})) [[Chapter 10.07]]
 1845. (SUTRA) நாட்பொருத்தவகை ((2 occurrences))
  1. {P_1348} (({{headword for 0 items}})) [[Chapter 6.8]]
  2. {P_1349} (({{headword for 0 items}})) [[Chapter 6.8]]
 1846. அஃகுல்லி ((2 occurrences))
  1. {P_1111} (({{under உக்காரி}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1119} (({{under சிற்றுண்டி}})) [[Chapter 6.1]]
 1847. அகடு ((2 occurrences))
  1. {P_1013} (({{under வயிறு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1818} (({{under உள்}})) [[Chapter 7.1]]
 1848. அகத்தியன் ((2 occurrences))
  1. {P_314} (({{under சத்தவிருடிகள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_315} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 3]]
 1849. அக்கரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1415} (({{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2125} (({{under எழுத்து}})) [[Chapter 7.8]]
 1850. அக்காரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1143} (({{under சருக்கரை}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3035} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1851. அக்கினி ((2 occurrences))
  1. {P_19} (({{under எண்டிசைப்பாலர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_351} (({{under முச்சுடர்}})) [[Chapter 3]]
 1852. அங்காடி ((2 occurrences))
  1. {P_639} (({{under கடைத்தெரு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3274} (({{under கடை}})) [[Chapter 10.02]]
 1853. அங்காரகன் ((2 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_230} (({{under செவ்வாய்}})) [[Chapter 2]]
 1854. அங்கிரி ((2 occurrences))
  1. {P_997} (({{under கால்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2791} (({{under மரப் பொது }})) [[Chapter 9]]
 1855. அங்குரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2817} (({{under முளை}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3979} (({{under முளை}})) [[Chapter 10.08]]
 1856. அசம் ((2 occurrences))
  1. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2485} (({{under வெள்ளாட்டு ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
 1857. அசுரர் ((2 occurrences))
  1. {P_92} (({{under பதினெண்கண வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_201} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 2]]
 1858. அசைச்சொல் ((2 occurrences))
  1. {P_3058} (({{under அத்து}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3584} (({{under சேத்து}})) [[Chapter 10.03]]
 1859. அச்சு ((2 occurrences))
  1. {P_1488} (({{under அச்சுருவாணி}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_2296} (({{under இலாஞ்சனை}})) [[Chapter 7.12]]
 1860. அச்சுவினி நாள் ((2 occurrences))
  1. {P_3234} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_4005} (({{under யாழ்}})) [[Chapter 10.09]]
 1861. அச்சுவினிகள் இருவர் ((2 occurrences))
  1. {P_178} (({{under முப்பத்து முத்தேவர்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_180} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 2]]
 1862. அஞ்சலி ((2 occurrences))
  1. {P_2134} (({{under கும்பிடுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_3043} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1863. அடக்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_1965} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3913} (({{under மடி}})) [[Chapter 10.08]]
 1864. அடலை ((2 occurrences))
  1. {P_614} (({{under சாம்பர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1755} (({{under சாம்பல்}})) [[Chapter 6.20]]
 1865. அடிகள் ((2 occurrences))
  1. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_930} (({{under தலைமைப்பெண்}})) [[Chapter 5]]
 1866. அடிசில் ((2 occurrences))
  1. {P_1102} (({{under சோறு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_1158} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
 1867. அடைவு ((2 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2216} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.10]]
 1868. அட்டை ((2 occurrences))
  1. {P_1093} (({{under ஈரறிவுயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2649} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 8.4]]
 1869. அணரி ((2 occurrences))
  1. {P_1038} (({{under அண்ணம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1049} (({{under மேல்வாய்ப் புறம்}})) [[Chapter 5]]
 1870. அணிதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1954} (({{under அலங்கரித்தல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3140} (({{under ஆர்தல்}})) [[Chapter 10.01]]
 1871. அதகம் ((2 occurrences))
  1. {P_2787} (({{under உயிர் தரும் மருந்து }})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2789} (({{under மருந்து}})) [[Chapter 9]]
 1872. அதர் ((2 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_554} (({{under நுண்மணல்}})) [[Chapter 4]]
 1873. அதர்வணம் ((2 occurrences))
  1. {P_355} (({{under நால்வகை வேதம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2063} (({{under நான்காம் வேதம்}})) [[Chapter 7.7]]
 1874. அதள் ((2 occurrences))
  1. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
 1875. அதிகம் ((2 occurrences))
  1. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2703} (({{under குருக்கத்தி}})) [[Chapter 9]]
 1876. அதிமதுரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2686} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3925} (({{under மதுகம்}})) [[Chapter 10.08]]
 1877. அதிர்த்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2009} (({{under சொல்லுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2119} (({{under அடர் ஒலி}})) [[Chapter 7.7]]
 1878. அதோகதி ((2 occurrences))
  1. {P_455} (({{under நரகம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_456} (({{under எழு நரகங்கள்}})) [[Chapter 4]]
 1879. அத்தன் ((2 occurrences))
  1. {P_782} (({{under குரு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_907} (({{under ஈன்றோன்}})) [[Chapter 5]]
 1880. அத்தவாளம் ((2 occurrences))
  1. {P_1280} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_4017} (({{under வடகம்}})) [[Chapter 10.10]]
 1881. அத்தியாயம் ((2 occurrences))
  1. {P_2068} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_3173} (({{under இலம்பகம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1882. அத்தை ((2 occurrences))
  1. {P_930} (({{under தலைமைப்பெண்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3059} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1883. அநங்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_2944} (({{under மல்லிகை}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2946} (({{under இருவாட்சி}})) [[Chapter 9]]
 1884. அநுத்திர பஞ்சமம் ((2 occurrences))
  1. {P_1382} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1393} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.9]]
 1885. அந்தகன் ((2 occurrences))
  1. {P_197} (({{under இமயன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_956} (({{under குருடன்}})) [[Chapter 5]]
 1886. அந்தணன் ((2 occurrences))
  1. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_232} (({{under வியாழன்}})) [[Chapter 2]]
 1887. அந்தணர் ((2 occurrences))
  1. {P_313} (({{under இருடிகள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_726} (({{under பார்ப்பார்}})) [[Chapter 5]]
 1888. அந்திப்பொழுது ((2 occurrences))
  1. {P_3474} (({{under சந்தி}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3960} (({{under மாலை}})) [[Chapter 10.08]]
 1889. அந்தில் ((2 occurrences))
  1. {P_2103} (({{under (CAT) இடைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2939} (({{under வெண் கடுகு}})) [[Chapter 9]]
 1890. அனந்தம் ((2 occurrences))
  1. {P_1233} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_3111} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1891. அனல் ((2 occurrences))
  1. {P_44} (({{under நெருப்பு}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
 1892. அனிச்ச மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2680} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3714} (({{under நறவம்}})) [[Chapter 10.06]]
 1893. அனுமானம் ((2 occurrences))
  1. {P_1883} (({{under சந்தேகம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3237} (({{under ஐயம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1894. அபயம் ((2 occurrences))
  1. {P_1772} (({{under அருள்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2156} (({{under அடைக்கலம்}})) [[Chapter 7.8]]
 1895. அபானன் ((2 occurrences))
  1. {P_32} (({{under தசவாயுவின் வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_34} (({{under உச்சத்தலத்தில் நிற்பது}})) [[Chapter 1]]
 1896. அப்ப வருக்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_3265} (({{under கஞ்சம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3905} (({{under போதகம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1897. அப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_57} (({{under நீர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_585} (({{under கடலேழ்}})) [[Chapter 4]]
 1898. அமலம் ((2 occurrences))
  1. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3066} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1899. அமிழ்து ((2 occurrences))
  1. {P_1130} (({{under பால்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3548} (({{under சுதை}})) [[Chapter 10.03]]
 1900. அமுதர் ((2 occurrences))
  1. {P_177} (({{under தேவர் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_545} (({{under முல்லைநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
 1901. அமைச்சர் ((2 occurrences))
  1. {P_839} (({{under மந்திரியர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_840} (({{under மந்திரித் தலைவர்}})) [[Chapter 5]]
 1902. அம்பறாத் தூணி ((2 occurrences))
  1. {P_1546} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1547} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.16]]
 1903. அம்பலம் ((2 occurrences))
  1. {P_651} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_654} (({{under சித்திரகூடம்}})) [[Chapter 4]]
 1904. அம்புக்குதை ((2 occurrences))
  1. {P_3745} (({{under பகழி}})) [[Chapter 10.07]]
  2. {P_3849} (({{under புங்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1905. அயனம் ((2 occurrences))
  1. {P_305} (({{under ஆண்டு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
 1906. அயன் ((2 occurrences))
  1. {P_156} (({{under பிரமன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3834} (({{under பிதா}})) [[Chapter 10.07]]
 1907. அயிராணி ((2 occurrences))
  1. {P_106} (({{under உமை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_161} (({{under இந்திரன் தேவி}})) [[Chapter 2]]
 1908. அயிராவதம் ((2 occurrences))
  1. {P_164} (({{under இந்திரன் யானை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3074} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1909. அயிர் ((2 occurrences))
  1. {P_554} (({{under நுண்மணல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1144} (({{under வேறொருவகைச் சருக்கரை}})) [[Chapter 6.1]]
 1910. அயிர்ப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1377} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1393} (({{under அநுத்திர பஞ்சமம்}})) [[Chapter 6.9]]
 1911. அரங்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_551} (({{under யாற்றிடைக் குறை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_662} (({{under ஆடலிடம் // வட்டாடிடம்}})) [[Chapter 4]]
 1912. அரச மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2668} (({{headword for 8 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3766} (({{under பணை}})) [[Chapter 10.07]]
 1913. அரசியல் ஆறு ((2 occurrences))
  1. {P_758} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_760} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 5]]
 1914. அரசிருக்கை ((2 occurrences))
  1. {P_653} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3122} (({{under ஆசாரம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1915. அரந்தை ((2 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3079} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1916. அரன் ((2 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_181} (({{under உருத்திரர் பதினொருவர்}})) [[Chapter 2]]
 1917. அரற்று ((2 occurrences))
  1. {P_1377} (({{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1394} (({{under குறிஞ்சி}})) [[Chapter 6.9]]
 1918. அரிசனம் ((2 occurrences))
  1. {P_1725} (({{under மஞ்சள்}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2938} (({{under மஞ்சள்}})) [[Chapter 9]]
 1919. அரிசி ((2 occurrences))
  1. {P_1726} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3085} (({{under அரி}})) [[Chapter 10.01]]
 1920. அரிதிருமருகன் ((2 occurrences))
  1. {P_93} (({{under கணபதி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_110} (({{under அறுமுகக்கடவுள்}})) [[Chapter 2]]
 1921. அரிவை ((2 occurrences))
  1. {P_941} (({{under எழுவகைப் பெண்பருவம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_945} (({{under பெண்}})) [[Chapter 5]]
 1922. அருகு ((2 occurrences))
  1. {P_719} (({{under இடம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3746} (({{under பக்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1923. அருச்சுனன் ((2 occurrences))
  1. {P_743} (({{headword for 15 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3618} (({{under தனஞ்சயன்}})) [[Chapter 10.05]]
 1924. அருத்தம் ((2 occurrences))
  1. {P_1233} (({{under பொன்}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2240} (({{under பாதி}})) [[Chapter 7.11]]
 1925. அருந்ததி ((2 occurrences))
  1. {P_266} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3505} (({{under சாலி}})) [[Chapter 10.03]]
 1926. அரும்பண்டம் ((2 occurrences))
  1. {P_1151} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3627} (({{under தாரம்}})) [[Chapter 10.05]]
 1927. அரும்பாலை ((2 occurrences))
  1. {P_1406} (({{headword for 0 items}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_1410} (({{under (SUTRA) ஏழ் பாலைகளுள் இதனின் இது வலிதெனல் (DU PLUS GRAVE AU PLUS AIGU?)}} )) [[Chapter 6.9]]
 1928. அரைஞாண் ((2 occurrences))
  1. {P_1194} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_3166} (({{under இரதம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1929. அறநிலையறம் ((2 occurrences))
  1. {P_760} (({{under அரசியல் ஆறு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_761} (({{under வருணக் காப்பிற் பிறழா நெறிநிலை பெறுதற் குரித்தாய்ப் பேணும் பெற்றி}} )) [[Chapter 5]]
 1930. அறவோர் ((2 occurrences))
  1. {P_313} (({{under இருடிகள்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_726} (({{under பார்ப்பார்}})) [[Chapter 5]]
 1931. அறியாமை ((2 occurrences))
  1. {P_2299} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.12]]
  2. {P_4044} (({{under வறிது}})) [[Chapter 10.10]]
 1932. அறிவன் ((2 occurrences))
  1. {P_194} (({{under புத்தன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_230} (({{under செவ்வாய்}})) [[Chapter 2]]
 1933. அறிவின்மை ((2 occurrences))
  1. {P_3962} (({{under மாழை}})) [[Chapter 10.08]]
  2. {P_4098} (({{under வெள்ளை}})) [[Chapter 10.10]]
 1934. அறிவிலான் ((2 occurrences))
  1. {P_873} (({{headword for 10 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3888} (({{under பேதை}})) [[Chapter 10.07]]
 1935. அறுபதம் ((2 occurrences))
  1. {P_2382} (({{under வண்டு}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2918} (({{under கையாந்தகரை}})) [[Chapter 9]]
 1936. அறை ((2 occurrences))
  1. {P_499} (({{under பாறை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
 1937. அலமரல் ((2 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2184} (({{under சுழலல்}})) [[Chapter 7.9]]
 1938. அல்கல் ((2 occurrences))
  1. {P_283} (({{under நாள்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3097} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1939. அளவர் ((2 occurrences))
  1. {P_597} (({{under உப்பமைப்போர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_786} (({{under உப்புவாணிகர்}})) [[Chapter 5]]
 1940. அழலவன் ((2 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_230} (({{under செவ்வாய்}})) [[Chapter 2]]
 1941. அழிவு ((2 occurrences))
  1. {P_586} (({{under கழிமுகம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1912} (({{under கேடு}})) [[Chapter 7.2]]
 1942. அழுங்குதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1940} (({{under ஒளி மழுங்குதல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_1977} (({{under அலைதல்}})) [[Chapter 7.3]]
 1943. அவயவம் ((2 occurrences))
  1. {P_1078} (({{under உறுப்பு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3039} (({{under அங்கம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1944. அவி ((2 occurrences))
  1. {P_310} (({{under தெய்வ வுணவு}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1133} (({{under நெய்}})) [[Chapter 6.1]]
 1945. அவிழ் ((2 occurrences))
  1. {P_1106} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3772} (({{under பதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1946. அவுரி ((2 occurrences))
  1. {P_2876} (({{under நீலி}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3734} (({{under நீலி}})) [[Chapter 10.06]]
 1947. அவைத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1833} (({{under அவியல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2139} (({{under குத்தல்}})) [[Chapter 7.8]]
 1948. அவ்வியம் ((2 occurrences))
  1. {P_1890} (({{under பொறாமை}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1927} (({{under மனக்கோட்டம்}})) [[Chapter 7.2]]
 1949. ஆங்கு ((2 occurrences))
  1. {P_2103} (({{under (CAT) இடைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
 1950. ஆசாரியன் ((2 occurrences))
  1. {P_783} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3400} (({{under குரு}})) [[Chapter 10.02]]
 1951. ஆசாள் ((2 occurrences))
  1. {P_930} (({{under தலைமைப்பெண்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3239} (({{under ஐயை}})) [[Chapter 10.01]]
 1952. ஆசுரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1101} (({{under எண்வகை மணம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1662} (({{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}})) [[Chapter 6.20]]
 1953. ஆச்சா மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2669} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3504} (({{under சாலம்}})) [[Chapter 10.03]]
 1954. ஆடவன் ((2 occurrences))
  1. {P_833} (({{under ஆண்பால்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_926} (({{under இளைஞன்}})) [[Chapter 5]]
 1955. ஆடை ((2 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_3359} (({{under காழகம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1956. ஆணி ((2 occurrences))
  1. {P_1595} (({{under எழுதும் கருவி}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1637} (({{under சுட்டுக்கோல்}})) [[Chapter 6.17]]
 1957. ஆண் மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2773} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2836} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
 1958. ஆண்குறி ((2 occurrences))
  1. {P_1005} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3442} (({{under கோசம்}})) [[Chapter 10.02]]
 1959. ஆதனம் ((2 occurrences))
  1. {P_419} (({{under அட்டாங்க யோகம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_422} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 3]]
 1960. ஆதன் ((2 occurrences))
  1. {P_312} (({{under ஆன்மா}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_873} (({{under அறிவிலான்}})) [[Chapter 5]]
 1961. ஆதவம் ((2 occurrences))
  1. {P_214} (({{under வெயில் }})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1938} (({{under ஒளி }})) [[Chapter 7.3]]
 1962. ஆதித்தன் ((2 occurrences))
  1. {P_179} (({{under அவற்றுள், ஆதித்தர் பன்னிருவர்:}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
 1963. ஆமிரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2706} (({{under மா மரம்}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2708} (({{under தேமா}})) [[Chapter 9]]
 1964. ஆமை ((2 occurrences))
  1. {P_2632} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 8.4]]
  2. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
 1965. ஆம்பிரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1162} (({{under புளிப்பு}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2707} (({{under புளிமா}})) [[Chapter 9]]
 1966. ஆயுதப் பொதுப்பெயர் ((2 occurrences))
  1. {P_1604} (({{headword for 6 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1605} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 6.16]]
 1967. ஆயுதம் ((2 occurrences))
  1. {P_442} (({{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_3759} (({{under படை}})) [[Chapter 10.07]]
 1968. ஆய் ((2 occurrences))
  1. {P_757} (({{under புகழ்வோர்க்குக் கொடுக்குங் கடைவள்ளல் எழுவர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_912} (({{under தாய்}})) [[Chapter 5]]
 1969. ஆரணியம் ((2 occurrences))
  1. {P_537} (({{under காடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_538} (({{under காட்டுத் துருக்கம்}})) [[Chapter 4]]
 1970. ஆராமம் ((2 occurrences))
  1. {P_2840} (({{under சோலை}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2842} (({{under மலையோடு சேர்ந்த சோலை}})) [[Chapter 9]]
 1971. ஆர்த்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1989} (({{under பூணல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2141} (({{under கட்டல் }})) [[Chapter 7.8]]
 1972. ஆறு ((2 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3152} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1973. ஆல மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2663} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3879} (({{under பூதம்}})) [[Chapter 10.07]]
 1974. ஆலாங்கட்டி ((2 occurrences))
  1. {P_67} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_3147} (({{under ஆலி}})) [[Chapter 10.01]]
 1975. ஆலீடம் ((2 occurrences))
  1. {P_379} (({{under நால்வகை நிலை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1468} (({{under வில் தொடுத்து அம்பினை எய்வார்க்குரிய நால்வகை நிலை}})) [[Chapter 6.11]]
 1976. ஆளானம் ((2 occurrences))
  1. {P_1615} (({{under யானை கட்டும்தறி}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_1631} (({{under தூண்}})) [[Chapter 6.17]]
 1977. ஆழம் ((2 occurrences))
  1. {P_3298} (({{under கயம்}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3390} (({{under குண்டு}})) [[Chapter 10.02]]
 1978. ஆவம் ((2 occurrences))
  1. {P_1537} (({{under நாண்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1547} (({{under அம்பறாத் தூணி}})) [[Chapter 6.16]]
 1979. இகத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2183} (({{under கடத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_3155} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1980. இகலன் ((2 occurrences))
  1. {P_2515} (({{under நரி}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2516} (({{under முது நரி}})) [[Chapter 8.2]]
 1981. இகழ்ச்சி ((2 occurrences))
  1. {P_1862} (({{under குற்றம் }})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3225} (({{under எல்}})) [[Chapter 10.01]]
 1982. இகுத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1959} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_1996} (({{under அழைத்தல்}})) [[Chapter 7.4]]
 1983. இகுளை ((2 occurrences))
  1. {P_933} (({{under தோழி}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3157} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 1984. இசைக்குழல் ((2 occurrences))
  1. {P_3133} (({{under ஆம்பல்}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_4048} (({{under வாசி}})) [[Chapter 10.10]]
 1985. இசைப்பாட்டு ((2 occurrences))
  1. {P_3767} (({{under பண்}})) [[Chapter 10.07]]
  2. {P_4032} (({{under வரி}})) [[Chapter 10.10]]
 1986. இசைப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1990} (({{under புணர்ச்சி // இசை}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_3474} (({{under சந்தி}})) [[Chapter 10.03]]
 1987. இஞ்சி ((2 occurrences))
  1. {P_628} (({{under மதில்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2916} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
 1988. இடபவீதி ((2 occurrences))
  1. {P_274} (({{under இருசுடர் முதலிய வியங்கு நெறி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_276} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 2]]
 1989. இடிஞ்சில் ((2 occurrences))
  1. {P_1745} (({{under தகழி}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_1748} (({{under அகல்}})) [[Chapter 6.20]]
 1990. இடித்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2018} (({{under உறுதிக் கட்டுரை}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
 1991. இடைச்சொல் ((2 occurrences))
  1. {P_3944} (({{under மன்}})) [[Chapter 10.08]]
  2. {P_4062} (({{under வான்}})) [[Chapter 10.10]]
 1992. இடையர் ((2 occurrences))
  1. {P_545} (({{under முல்லைநில மாக்கள்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3055} (({{under அண்டர்}})) [[Chapter 10.01]]
 1993. இட்டளம் ((2 occurrences))
  1. {P_1881} (({{under துக்கம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1896} (({{under தளர்வு}})) [[Chapter 7.2]]
 1994. இணர் ((2 occurrences))
  1. {P_2803} (({{under மலர்க் கொத்து}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2809} (({{under மலர்த் தாது}})) [[Chapter 9]]
 1995. இணை ((2 occurrences))
  1. {P_1795} (({{under துணை}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
 1996. இண்டை ((2 occurrences))
  1. {P_2887} (({{under இண்டு}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3007} (({{under தாமரை}})) [[Chapter 9]]
 1997. இதழ் ((2 occurrences))
  1. {P_1035} (({{under உதடு}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2048} (({{under கண் இமை}})) [[Chapter 7.5]]
 1998. இந்தனம் ((2 occurrences))
  1. {P_1720} (({{under விறகு}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2857} (({{under விறகு}})) [[Chapter 9]]
 1999. இந்திரன் யானை ((2 occurrences))
  1. {P_164} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3074} (({{under அயிராவதம்}})) [[Chapter 10.01]]
 2000. இன் ((2 occurrences))
  1. {P_2101} (({{under (CAT) சாரியைச் சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2106} (({{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}})) [[Chapter 7.7]]
 2001. இபம் ((2 occurrences))
  1. {P_2412} (({{under யானை}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_3164} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 2002. இப்பர் ((2 occurrences))
  1. {P_773} (({{under வைசியர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_775} (({{under கோவைசியர்}})) [[Chapter 5]]
 2003. இப்பி ((2 occurrences))
  1. {P_2630} (({{under சிப்பி}})) [[Chapter 8.4]]
  2. {P_3053} (({{under அண்டசம்}})) [[Chapter 10.01]]
 2004. இமிழ்த்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2141} (({{under கட்டல் }})) [[Chapter 7.8]]
 2005. இயக்கர் ((2 occurrences))
  1. {P_92} (({{under பதினெண்கண வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_205} (({{under கந்தருவர்}})) [[Chapter 2]]
 2006. இயங்கல் ((2 occurrences))
  1. {P_2199} (({{under உலாவல்}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
 2007. இயம் ((2 occurrences))
  1. {P_1530} (({{under வாச்சியப் பொதுப்பெயர்}})) [[Chapter 6.14]]
  2. {P_2002} (({{under இயம்பல்}})) [[Chapter 7.4]]
 2008. இயவை ((2 occurrences))
  1. {P_479} (({{under வழி}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2983} (({{under தோரை நெல்}})) [[Chapter 9]]
 2009. இரங்குதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1916} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3092} (({{under அலங்கல்}})) [[Chapter 10.01]]
 2010. இரட்டல் ((2 occurrences))
  1. {P_1441} (({{under யாழ் நரம்பு ஓசை}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
 2011. இரதி ((2 occurrences))
  1. {P_1240} (({{under பித்தளை}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_1245} (({{under நவலோகங்கள்}})) [[Chapter 6.4]]
 2012. இரத்தி ((2 occurrences))
  1. {P_2673} (({{under இறலி}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2711} (({{under இலந்தை}})) [[Chapter 9]]
 2013. இராகு ((2 occurrences))
  1. {P_235} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3609} (({{under தமம்}})) [[Chapter 10.05]]
 2014. இராக்கதம் ((2 occurrences))
  1. {P_1101} (({{under எண்வகை மணம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1662} (({{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}})) [[Chapter 6.20]]
 2015. இராச்சியம் ((2 occurrences))
  1. {P_457} (({{under நாடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_458} (({{under உலகின் பொது}})) [[Chapter 4]]
 2016. இரிதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1909} (({{under சாய்தல்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2191} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.9]]
 2017. இருத்தை ((2 occurrences))
  1. {P_282} (({{under நாழிகை}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_293} (({{under நான்காம் பக்கம்}})) [[Chapter 2]]
 2018. இருமை ((2 occurrences))
  1. {P_325} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
 2019. இருவாட்சி ((2 occurrences))
  1. {P_2946} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3932} (({{under மயிலை}})) [[Chapter 10.08]]
 2020. இருவேலி ((2 occurrences))
  1. {P_2702} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3843} (({{under பீதகம்}})) [[Chapter 10.07]]
 2021. இரேகை ((2 occurrences))
  1. {P_2125} (({{under எழுத்து}})) [[Chapter 7.8]]
  2. {P_3898} (({{under பொறி}})) [[Chapter 10.07]]
 2022. இறகு ((2 occurrences))
  1. {P_2394} (({{headword for 14 items}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_3746} (({{under பக்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
 2023. இறலி ((2 occurrences))
  1. {P_452} (({{under எழு தீவு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2673} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
 2024. இறுதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1911} (({{under முறிதல்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_1912} (({{under கேடு}})) [[Chapter 7.2]]
 2025. இறுதி ((2 occurrences))
  1. {P_2250} (({{under கடை}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3912} (({{under மடங்கல்}})) [[Chapter 10.08]]
 2026. இறுத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1963} (({{under தங்குதல் (INVISIBLE IN SUTRA)}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2005} (({{under பேசுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
 2027. இறைஞ்சல் ((2 occurrences))
  1. {P_1973} (({{under வணங்கல்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_1976} (({{under தாழ்தல்}})) [[Chapter 7.3]]
 2028. இறைஞ்சி ((2 occurrences))
  1. {P_1303} (({{under மரவுரி}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_2794} (({{under மர உரி }})) [[Chapter 9]]
 2029. இறைவர் ((2 occurrences))
  1. {P_733} (({{under அரசர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1418} (({{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}})) [[Chapter 6.9]]
 2030. இலகடம் ((2 occurrences))
  1. {P_1617} (({{under யானை மேற்றவிசு}})) [[Chapter 6.17]]
  2. {P_2442} (({{under யானை மேல் தவிசு}})) [[Chapter 8.2]]
 2031. இலதை ((2 occurrences))
  1. {P_2908} (({{under வள்ளிக் கொடி}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2933} (({{under கொடி}})) [[Chapter 9]]
 2032. இலந்தைக்கனி ((2 occurrences))
  1. {P_3434} (({{under கொண்டை}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3457} (({{under கோலம்}})) [[Chapter 10.02]]
 2033. இலவங்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_384} (({{under பஞ்சவாச வகை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2943} (({{under வாசந்தரு பலபண்டம்}})) [[Chapter 9]]
 2034. இலவணம் ((2 occurrences))
  1. {P_1731} (({{under உப்பு}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_3198} (({{under உப்பு}})) [[Chapter 10.01]]
 2035. இலைஞ்சி ((2 occurrences))
  1. {P_604} (({{under நீர்நிலை}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1010} (({{under கொப்பூழ்}})) [[Chapter 5]]
 2036. இல்லம் ((2 occurrences))
  1. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2736} (({{under தேற்று மரம்}})) [[Chapter 9]]
 2037. இல்லிடம் ((2 occurrences))
  1. {P_475} (({{under ஊர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_666} (({{under வீடு}})) [[Chapter 4]]
 2038. இளமரக்கா ((2 occurrences))
  1. {P_2840} (({{under சோலை}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_2845} (({{under வயல் சூழ் சோலை}})) [[Chapter 9]]
 2039. இளவல் ((2 occurrences))
  1. {P_911} (({{under இளையோன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_925} (({{under இளைஞன்}})) [[Chapter 5]]
 2040. இழவு ((2 occurrences))
  1. {P_1994} (({{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}})) [[Chapter 7.3]]
  2. {P_2034} (({{under எச்சில்}})) [[Chapter 7.4]]
 2041. இழிவு ((2 occurrences))
  1. {P_488} (({{under பள்ளம்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1850} (({{under தாழ்வு}})) [[Chapter 7.2]]
 2042. இழை ((2 occurrences))
  1. {P_1166} (({{under ஆபரணம்}})) [[Chapter 6.2]]
  2. {P_1209} (({{under மாதர் அணிவடம்}})) [[Chapter 6.2]]
 2043. இவர்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1899} (({{under விருப்பம்}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2188} (({{under நடத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
 2044. ஈ ((2 occurrences))
  1. {P_1415} (({{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}})) [[Chapter 6.9]]
  2. {P_2395} (({{under இறகு }})) [[Chapter 8.1]]
 2045. ஈகையாளன் ((2 occurrences))
  1. {P_863} (({{under கொடையுளோன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3859} (({{under புரவலன்}})) [[Chapter 10.07]]
 2046. ஈசானன் ((2 occurrences))
  1. {P_19} (({{under எண்டிசைப்பாலர்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_181} (({{under உருத்திரர் பதினொருவர்}})) [[Chapter 2]]
 2047. ஈடு ((2 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2225} (({{under பெருமை}})) [[Chapter 7.11]]
 2048. ஈட்டல் ((2 occurrences))
  1. {P_779} (({{under வணிகர் எண்குணம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2294} (({{under கூட்டுதல்}})) [[Chapter 7.12]]
 2049. ஈட்டி ((2 occurrences))
  1. {P_1580} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_3483} (({{under சலாகை}})) [[Chapter 10.03]]
 2050. ஈனம் ((2 occurrences))
  1. {P_2230} (({{under குறைபாடு}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3747} (({{under பங்கம்}})) [[Chapter 10.07]]
 2051. ஈரப் பலா ((2 occurrences))
  1. {P_2705} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3123} (({{under ஆசினி}})) [[Chapter 10.01]]
 2052. உகிர் ((2 occurrences))
  1. {P_1024} (({{under நகம்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3699} (({{under நகம்}})) [[Chapter 10.06]]
 2053. உக்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_1702} (({{under பேர் ஆலவட்டம்}})) [[Chapter 6.20]]
  2. {P_2471} (({{under ஏறு}})) [[Chapter 8.2]]
 2054. உக்கிரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1866} (({{under கொடுமை }})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2297} (({{under தலைக் காவல்}})) [[Chapter 7.12]]
 2055. உச்சிட்டம் ((2 occurrences))
  1. {P_1152} (({{under எச்சில்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2034} (({{under எச்சில்}})) [[Chapter 7.4]]
 2056. உடன்பாடு ((2 occurrences))
  1. {P_349} (({{under மூவகைப் பாவ புண்ணிய வழக்கம்}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_1830} (({{headword for 4 items}})) [[Chapter 7.1]]
 2057. உடம்பு ((2 occurrences))
  1. {P_994} (({{headword for 27 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3881} (({{under பூதியம்}})) [[Chapter 10.07]]
 2058. உடற்குறை ((2 occurrences))
  1. {P_1087} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_4007} (({{under யூபம்}})) [[Chapter 10.09]]
 2059. உடுக்கை ((2 occurrences))
  1. {P_1273} (({{under கூறை}})) [[Chapter 6.5]]
  2. {P_1524} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.14]]
 2060. உடைகுளம் ((2 occurrences))
  1. {P_258} (({{under பூராடம்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_3981} (({{under முறிகுளம்}})) [[Chapter 10.08]]
 2061. உட்கு ((2 occurrences))
  1. {P_1805} (({{under நாணம்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
 2062. உண்ணாக்கு ((2 occurrences))
  1. {P_1046} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1047} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
 2063. உதடு ((2 occurrences))
  1. {P_1035} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3821} (({{under பாலிகை}})) [[Chapter 10.07]]
 2064. உதள் ((2 occurrences))
  1. {P_2479} (({{under ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2480} (({{under செம்மறி ஆடு}})) [[Chapter 8.2]]
 2065. உதானன் ((2 occurrences))
  1. {P_32} (({{under தசவாயுவின் வகை}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_35} (({{under நாபியி னிலைபெற்று நிற்பது}})) [[Chapter 1]]
 2066. உதும்பரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1235} (({{under செம்பு}})) [[Chapter 6.4]]
  2. {P_2713} (({{under அத்தி}})) [[Chapter 9]]
 2067. உபலம் ((2 occurrences))
  1. {P_506} (({{under சிறு கல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1226} (({{under பளிங்கு}})) [[Chapter 6.3]]
 2068. உப்பர் ((2 occurrences))
  1. {P_597} (({{under உப்பமைப்போர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_786} (({{under உப்புவாணிகர்}})) [[Chapter 5]]
 2069. உமணர் ((2 occurrences))
  1. {P_597} (({{under உப்பமைப்போர்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_786} (({{under உப்புவாணிகர்}})) [[Chapter 5]]
 2070. உம்மை ((2 occurrences))
  1. {P_334} (({{under மும்மை}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2209} (({{under முற்பிறப்பு}})) [[Chapter 7.10]]
 2071. உயர்ந்தோர் ((2 occurrences))
  1. {P_836} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_3205} (({{under உலகு}})) [[Chapter 10.01]]
 2072. உயர்வு ((2 occurrences))
  1. {P_1760} (({{headword for 17 items}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_3839} (({{under பிறங்கல்}})) [[Chapter 10.07]]
 2073. உயிர் தரும் மருந்து ((2 occurrences))
  1. {P_2786} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3540} (({{under சீவனி}})) [[Chapter 10.03]]
 2074. உரியோன் ((2 occurrences))
  1. {P_893} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_916} (({{under மணவாளன்}})) [[Chapter 5]]
 2075. உரிவை ((2 occurrences))
  1. {P_973} (({{under தோல்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2552} (({{under தோல்}})) [[Chapter 8.2]]
 2076. உருத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1822} (({{under தோற்றுதல்}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1876} (({{under பெருஞ் சினம்}})) [[Chapter 7.2]]
 2077. உருத்திரன் ((2 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_181} (({{under உருத்திரர் பதினொருவர்}})) [[Chapter 2]]
 2078. உருப்பம் ((2 occurrences))
  1. {P_1863} (({{under வெம்மை}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2232} (({{under மிகுதி}})) [[Chapter 7.11]]
 2079. உருமம் ((2 occurrences))
  1. {P_219} (({{under நடுப்பகல் }})) [[Chapter 2]]
  2. {P_1863} (({{under வெம்மை}})) [[Chapter 7.2]]
 2080. உரும் ((2 occurrences))
  1. {P_60} (({{under (EXIST_VARIANT) இடி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_1852} (({{under அச்சம்}})) [[Chapter 7.2]]
 2081. உரைத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2009} (({{under சொல்லுதல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_3194} (({{under உத்தி}})) [[Chapter 10.01]]
 2082. உரோமம் ((2 occurrences))
  1. {P_1071} (({{under பிறமயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_1072} (({{under செறிமயிர்ப் பரப்பு}})) [[Chapter 5]]
 2083. உறழ்வு ((2 occurrences))
  1. {P_1870} (({{under பகை}})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
 2084. உறுதி ((2 occurrences))
  1. {P_1789} (({{under நன்மை}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2053} (({{under கல்வி}})) [[Chapter 7.7]]
 2085. உறைப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1866} (({{under கொடுமை }})) [[Chapter 7.2]]
  2. {P_3214} (({{under உறை}})) [[Chapter 10.01]]
 2086. உலகின் பொது ((2 occurrences))
  1. {P_458} (({{headword for 7 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_3866} (({{under புவனம்}})) [[Chapter 10.07]]
 2087. உலங்கு ((2 occurrences))
  1. {P_507} (({{under திரண்ட கல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2389} (({{under கொதுகு}})) [[Chapter 8.1]]
 2088. உலர் மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2835} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_4060} (({{under வானம்}})) [[Chapter 10.10]]
 2089. உலாவல் ((2 occurrences))
  1. {P_2199} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_4040} (({{under வழங்கல்}})) [[Chapter 10.10]]
 2090. உலைமூக்கு ((2 occurrences))
  1. {P_3401} (({{under குருகு}})) [[Chapter 10.02]]
  2. {P_3531} (({{under சிவை}})) [[Chapter 10.03]]
 2091. உலோகம் ((2 occurrences))
  1. {P_441} (({{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_448} (({{under மண்ணுலகு}})) [[Chapter 4]]
 2092. உளறல் ((2 occurrences))
  1. {P_2114} (({{under ஆரவாரம்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2118} (({{under கலப்புக் கட்டோசை}})) [[Chapter 7.7]]
 2093. உளைத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1996} (({{under அழைத்தல்}})) [[Chapter 7.4]]
  2. {P_2111} (({{under தொனித்தல்}})) [[Chapter 7.7]]
 2094. உழிஞை ((2 occurrences))
  1. {P_734} (({{under எண்வகை மாலை}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2890} (({{under சிறு பூளை}})) [[Chapter 9]]
 2095. உழுந்து ((2 occurrences))
  1. {P_2958} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3951} (({{under மாடம்}})) [[Chapter 10.08]]
 2096. உவரி ((2 occurrences))
  1. {P_584} (({{under கடல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_1012} (({{under சிறுநீர்}})) [[Chapter 5]]
 2097. உவர் ((2 occurrences))
  1. {P_1165} (({{under உவர்த்தல்}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3363} (({{under கானல்}})) [[Chapter 10.02]]
 2098. ஊசி ((2 occurrences))
  1. {P_1595} (({{under எழுதும் கருவி}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1596} (({{headword for 1 items}})) [[Chapter 6.16]]
 2099. ஊதுகொம்பு ((2 occurrences))
  1. {P_3167} (({{under இரலை}})) [[Chapter 10.01]]
  2. {P_3448} (({{under கோடு}})) [[Chapter 10.02]]
 2100. ஊதை ((2 occurrences))
  1. {P_23} (({{under காற்று}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_25} (({{under பனிக்காற்று}})) [[Chapter 1]]
 2101. ஊனம் ((2 occurrences))
  1. {P_2230} (({{under குறைபாடு}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_3220} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 10.01]]
 2102. ஊன்றல் ((2 occurrences))
  1. {P_435} (({{under அட்ட பரிசத்து}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_2177} (({{under தள்ளுதல்}})) [[Chapter 7.8]]
 2103. ஊமன் ((2 occurrences))
  1. {P_2339} (({{under கோட்டான்}})) [[Chapter 8.1]]
  2. {P_2340} (({{under பெருங் கோட்டான்}})) [[Chapter 8.1]]
 2104. ஊறல் ((2 occurrences))
  1. {P_557} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_609} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 4]]
 2105. ஊழித்தீ ((2 occurrences))
  1. {P_45} (({{under வடவாக்கினி}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_4018} (({{under வடவை}})) [[Chapter 10.10]]
 2106. எக்கர் ((2 occurrences))
  1. {P_554} (({{under நுண்மணல்}})) [[Chapter 4]]
  2. {P_2015} (({{under மறைத்து மொழி கிளவி}})) [[Chapter 7.4]]
 2107. எச்சம் ((2 occurrences))
  1. {P_920} (({{under மைந்தன்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_923} (({{under (DVANDVA) மகன், மகள்}})) [[Chapter 5]]
 2108. எச்சில் ((2 occurrences))
  1. {P_1152} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_2034} (({{headword for 5 items}})) [[Chapter 7.4]]
 2109. எண்காற்புள் ((2 occurrences))
  1. {P_3480} (({{under சரபம்}})) [[Chapter 10.03]]
  2. {P_3660} (({{under துரோணம்}})) [[Chapter 10.05]]
 2110. எண்குணன் ((2 occurrences))
  1. {P_94} (({{under சிவன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_191} (({{under அருகன்}})) [[Chapter 2]]
 2111. எண்டோளி ((2 occurrences))
  1. {P_119} (({{under மாகாளி}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_124} (({{under துர்க்கை}})) [[Chapter 2]]
 2112. எண்ணெய் ((2 occurrences))
  1. {P_1137} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 6.1]]
  2. {P_3740} (({{under நேயம்}})) [[Chapter 10.06]]
 2113. எதிர் ((2 occurrences))
  1. {P_1473} (({{under போர்}})) [[Chapter 6.12]]
  2. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
 2114. என ((2 occurrences))
  1. {P_2103} (({{under (CAT) இடைச்சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2289} (({{under உவமை}})) [[Chapter 7.12]]
 2115. என்பு ((2 occurrences))
  1. {P_410} (({{under எழுவகைத் தாது}})) [[Chapter 3]]
  2. {P_992} (({{under எலும்பு}})) [[Chapter 5]]
 2116. எறும்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1094} (({{under மூவறிவுயிர்}})) [[Chapter 5]]
  2. {P_2537} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 8.2]]
 2117. எலு ((2 occurrences))
  1. {P_2494} (({{under கரடி}})) [[Chapter 8.2]]
  2. {P_2828} (({{under பிஞ்சு}})) [[Chapter 9]]
 2118. எல்லாம் என்றல் (TOTALITY) ((2 occurrences))
  1. {P_2238} (({{headword for 9 items}})) [[Chapter 7.11]]
  2. {P_2239} (({{headword for 2 items}})) [[Chapter 7.11]]
 2119. எல்லி ((2 occurrences))
  1. {P_210} (({{under சூரியன்}})) [[Chapter 2]]
  2. {P_229} (({{under இரவு}})) [[Chapter 2]]
 2120. எள் ((2 occurrences))
  1. {P_2970} (({{headword for 3 items}})) [[Chapter 9]]
  2. {P_3644} (({{under நிலம்}})) [[Chapter 10.05]]
 2121. எழிலி ((2 occurrences))
  1. {P_58} (({{under மேகம்}})) [[Chapter 1]]
  2. {P_757} (({{under புகழ்வோர்க்குக் கொடுக்குங் கடைவள்ளல் எழுவர்}})) [[Chapter 5]]
 2122. எழில் ((2 occurrences))
  1. {P_1761} (({{under வலி}})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_1941} (({{under அழகு}})) [[Chapter 7.3]]
 2123. எழு ((2 occurrences))
  1. {P_1564} (({{under கணையம்}})) [[Chapter 6.16]]
  2. {P_1631} (({{under தூண்}})) [[Chapter 6.17]]
 2124. ஏகம் ((2 occurrences))
  1. {P_1651} (({{under முந்தையெண் மடங்கு கொண்டதொன்று}})) [[Chapter 6.19]]
  2. {P_2260} (({{under ஒன்று}})) [[Chapter 7.11]]
 2125. ஏகல் ((2 occurrences))
  1. {P_2188} (({{under நடத்தல்}})) [[Chapter 7.9]]
  2. {P_2205} (({{under போதல்}})) [[Chapter 7.9]]
 2126. ஏணம் ((2 occurrences))
  1. {P_1808} (({{under நிலைபேறு }})) [[Chapter 7.1]]
  2. {P_2498} (({{under மான்}})) [[Chapter 8.2]]
 2127. ஏது ((2 occurrences))
  1. {P_2096} (({{under (CAT) ஐயச் சொல்}})) [[Chapter 7.7]]
  2. {P_2283} (({{under காரணம்}})) [[Chapter 7.12]]
 2128. ஏனாதி ((2 occurrences))
  1. {P_804} (({{under நாவிதன்}})) [[Chapter 5]]