பிங்கலம் inventory (unique strings list)

This word list is one of the current provisional outputs from a WORK IN PROGRESS on the நிகண்டு called பிங்கலம். It contains two parts, the first part being a list of 11,135 items in alphabetical order and the second part containing 77 items which have not yet been properly processed.

FIRST PART (main list)

 1. அ ((1 occurrences))
  1. {P_2099} {{under (CAT) சுட்டு}} (((Chapter 7.7))) [[95]]
 2. அஃகம் ((1 occurrences))
  1. {P_557} {{under ஊறல்}} (((Chapter 4))) [[96]]
 3. அஃகுல்லி ((2 occurrences))
  1. {P_1111} {{under உக்காரி}} (((Chapter 6.1))) [[97]]
  2. {P_1119} {{under சிற்றுண்டி}} (((Chapter 6.1))) [[98]]
 4. அஃறிணைப் பொருளின் மயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_3211} {{under உளை}} (((Chapter 10.01))) [[99]]
 5. அக இதழ் ((1 occurrences))
  1. {P_2814} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[100]]
 6. அகக்காழ் ((1 occurrences))
  1. {P_2836} {{under ஆண் மரம்}} (((Chapter 9))) [[101]]
 7. அகங்கை ((1 occurrences))
  1. {P_1022} {{under உள்ளங்கை}} (((Chapter 5))) [[102]]
 8. அகடு ((2 occurrences))
  1. {P_1013} {{under வயிறு}} (((Chapter 5))) [[103]]
  2. {P_1818} {{under உள்}} (((Chapter 7.1))) [[104]]
 9. அகணி ((1 occurrences))
  1. {P_1818} {{under உள்}} (((Chapter 7.1))) [[105]]
 10. அகண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_2239} {{under எல்லாம் என்றல் (TOTALITY)}} (((Chapter 7.11))) [[106]]
 11. அகத்தி ((3 occurrences))
  1. {P_2738} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[107]]
  2. {P_3042} {{under அச்சம்}} (((Chapter 10.01))) [[108]]
  3. {P_3307} {{under கரீரம்}} (((Chapter 10.02))) [[109]]
 12. அகத்தி மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3984} {{under முனி}} (((Chapter 10.08))) [[110]]
 13. அகத்தியன் ((2 occurrences))
  1. {P_314} {{under சத்தவிருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[111]]
  2. {P_315} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[112]]
 14. அகன்மணி ((1 occurrences))
  1. {P_1231} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.3))) [[113]]
 15. அகப்பா ((4 occurrences))
  1. {P_627} {{under அகழ்}} (((Chapter 4))) [[114]]
  2. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[115]]
  3. {P_631} {{under மதிலுள் உயர்நிலம்}} (((Chapter 4))) [[116]]
  4. {P_3031} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[117]]
 16. அகப்பொருள் அறிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_4006} {{under யூகம்}} (((Chapter 10.09))) [[118]]
 17. அகமலர்ச்சி ((1 occurrences))
  1. {P_1785} {{under பேரின்பம்}} (((Chapter 7.1))) [[119]]
 18. அகமார்க்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1440} {{headword for 0 items}} (((Chapter 6.9))) [[120]]
 19. அகம் ((7 occurrences))
  1. {P_448} {{under மண்ணுலகு}} (((Chapter 4))) [[121]]
  2. {P_666} {{under வீடு}} (((Chapter 4))) [[122]]
  3. {P_1773} {{under மனம்}} (((Chapter 7.1))) [[123]]
  4. {P_1818} {{under உள்}} (((Chapter 7.1))) [[124]]
  5. {P_1898} {{under பாவம்}} (((Chapter 7.2))) [[125]]
  6. {P_2791} {{under மரப் பொது }} (((Chapter 9))) [[126]]
  7. {P_3032} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[127]]
 20. அகர முதலிய எழுத்தொலி ((1 occurrences))
  1. {P_3253} {{under ஓதை}} (((Chapter 10.01))) [[128]]
 21. அகரம் ((3 occurrences))
  1. {P_626} {{under நகரம் (பொது)}} (((Chapter 4))) [[129]]
  2. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[130]]
  3. {P_2102} {{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}} (((Chapter 7.7))) [[131]]
 22. அகரம் – வல்லூறு ((1 occurrences))
  1. {P_1354} {{under (SUTRA) புள் வகை}} (((Chapter 6.8))) [[132]]
 23. அகரு ((1 occurrences))
  1. {P_2655} {{under அகில்}} (((Chapter 9))) [[133]]
 24. அகலம் ((7 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[134]]
  2. {P_1014} {{under மார்பு}} (((Chapter 5))) [[135]]
  3. {P_2220} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.11))) [[136]]
  4. {P_3582} {{under சேண்}} (((Chapter 10.03))) [[137]]
  5. {P_3648} {{under துங்கம்}} (((Chapter 10.05))) [[138]]
  6. {P_3823} {{under பாழி}} (((Chapter 10.07))) [[139]]
  7. {P_4079} {{under வியல்}} (((Chapter 10.10))) [[140]]
 25. அகலல் ((1 occurrences))
  1. {P_1968} {{under பிரிதல்}} (((Chapter 7.3))) [[141]]
 26. அகலிடம் ((1 occurrences))
  1. {P_448} {{under மண்ணுலகு}} (((Chapter 4))) [[142]]
 27. அகலியம் ((1 occurrences))
  1. {P_2791} {{under மரப் பொது }} (((Chapter 9))) [[143]]
 28. அகலுள் ((3 occurrences))
  1. {P_457} {{under நாடு}} (((Chapter 4))) [[144]]
  2. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[145]]
  3. {P_3033} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[146]]
 29. அகல் ((3 occurrences))
  1. {P_1003} {{under அல்குல்}} (((Chapter 5))) [[147]]
  2. {P_1748} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.20))) [[148]]
  3. {P_3813} {{under பாண்டில்}} (((Chapter 10.07))) [[149]]
 30. அகளம் ((1 occurrences))
  1. {P_1736} {{under தாழி}} (((Chapter 6.20))) [[150]]
 31. அகழி ((3 occurrences))
  1. {P_627} {{under அகழ்}} (((Chapter 4))) [[151]]
  2. {P_3189} {{under உடு}} (((Chapter 10.01))) [[152]]
  3. {P_3247} {{under ஓடை}} (((Chapter 10.01))) [[153]]
 32. அகழ் ((1 occurrences))
  1. {P_627} {{headword for 7 items}} (((Chapter 4))) [[154]]
 33. அகழ் எலி ((1 occurrences))
  1. {P_2534} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[155]]
 34. அகழ்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2153} {{under தோண்டல்}} (((Chapter 7.8))) [[156]]
 35. அகவல் ((5 occurrences))
  1. {P_1464} {{under கூத்தாடல்}} (((Chapter 6.10))) [[157]]
  2. {P_1996} {{under அழைத்தல்}} (((Chapter 7.4))) [[158]]
  3. {P_2081} {{under ஆசிரியப்பா}} (((Chapter 7.7))) [[159]]
  4. {P_2109} {{under எடுத்தல் ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[160]]
  5. {P_2318} {{under மயில் குரல்}} (((Chapter 8.1))) [[161]]
 36. அகவிதழ் ((1 occurrences))
  1. {P_3098} {{under அல்லி}} (((Chapter 10.01))) [[162]]
 37. அகாதம் ((1 occurrences))
  1. {P_78} {{under நீந்துபுனல்}} (((Chapter 1))) [[163]]
 38. அகி ((3 occurrences))
  1. {P_1242} {{under இரும்பு}} (((Chapter 6.4))) [[164]]
  2. {P_2601} {{under பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[165]]
  3. {P_3034} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[166]]
 39. அகிஞ்சனர் ((1 occurrences))
  1. {P_886} {{under தரித்திரர்}} (((Chapter 5))) [[167]]
 40. அகிலம் ((3 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[168]]
  2. {P_449} {{under மண்ணுலகு }} (((Chapter 4))) [[169]]
  3. {P_2239} {{under எல்லாம் என்றல் (TOTALITY)}} (((Chapter 7.11))) [[170]]
 41. அகில் ((3 occurrences))
  1. {P_390} {{under ஐவகை விரை}} (((Chapter 3))) [[171]]
  2. {P_401} {{under மலைபடு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[172]]
  3. {P_2655} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[173]]
 42. அகில் ((1 occurrences))
  1. {P_2656} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[174]]
 43. அகைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2137} {{under அடித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[175]]
 44. அகோரம் ((1 occurrences))
  1. {P_99} {{under சிவனைம்முகம்}} (((Chapter 2))) [[176]]
 45. அக்கசாலையர் ((1 occurrences))
  1. {P_792} {{under தட்டார்}} (((Chapter 5))) [[177]]
 46. அக்கசாலையர் தெரு ((1 occurrences))
  1. {P_650} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[178]]
 47. அக்கமணி ((1 occurrences))
  1. {P_3283} {{under கண்டிகை}} (((Chapter 10.02))) [[179]]
 48. அக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1053} {{under கண்}} (((Chapter 5))) [[180]]
 49. அக்கரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1415} {{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}} (((Chapter 6.9))) [[181]]
  2. {P_2125} {{under எழுத்து}} (((Chapter 7.8))) [[182]]
 50. அக்கரவார்த்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[183]]
 51. அக்காரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1143} {{under சருக்கரை}} (((Chapter 6.1))) [[184]]
  2. {P_3035} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[185]]
 52. அக்காள் ((3 occurrences))
  1. {P_3116} {{under அன்னை}} (((Chapter 10.01))) [[186]]
  2. {P_3574} {{under செவிலி}} (((Chapter 10.03))) [[187]]
  3. {P_3608} {{under தத்தை}} (((Chapter 10.05))) [[188]]
 53. அக்கினி ((2 occurrences))
  1. {P_19} {{under எண்டிசைப்பாலர்}} (((Chapter 1))) [[189]]
  2. {P_351} {{under முச்சுடர்}} (((Chapter 3))) [[190]]
 54. அக்கினிட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_694} {{headword for 4 items}} (((Chapter 4))) [[191]]
 55. அக்கினிதேவன் ((1 occurrences))
  1. {P_53} {{headword for 9 items}} (((Chapter 1))) [[192]]
 56. அக்கினிதேவன் பாரி ((1 occurrences))
  1. {P_54} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[193]]
 57. அக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1227} {{under வால்வளை மணி}} (((Chapter 6.3))) [[194]]
  2. {P_2101} {{under (CAT) சாரியைச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[195]]
  3. {P_3036} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[196]]
 58. அக்குரன் ((1 occurrences))
  1. {P_756} {{under (NOTE) இரப்போர்க்குக் கொடுக்கும் இடைவள்ளல் எழுவர்}} (((Chapter 5))) [[197]]
 59. அக்குரோணி ((1 occurrences))
  1. {P_1650} {{under அநீக மும்மடி}} (((Chapter 6.18))) [[198]]
 60. அக்கோ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[199]]
 61. அங்கசன் ((1 occurrences))
  1. {P_145} {{under காமன்}} (((Chapter 2))) [[200]]
 62. அங்கணன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[201]]
 63. அங்கணம் ((5 occurrences))
  1. {P_606} {{under சேறு}} (((Chapter 4))) [[202]]
  2. {P_673} {{under முற்றம்}} (((Chapter 4))) [[203]]
  3. {P_675} {{under தூம்புவாய்}} (((Chapter 4))) [[204]]
  4. {P_678} {{under சலதாரை }} (((Chapter 4))) [[205]]
  5. {P_3037} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[206]]
 64. அங்கதம் ((4 occurrences))
  1. {P_1172} {{under தோளணி}} (((Chapter 6.2))) [[207]]
  2. {P_1173} {{under குண்டலம்}} (((Chapter 6.2))) [[208]]
  3. {P_2601} {{under பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[209]]
  4. {P_3038} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[210]]
 65. அங்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_992} {{under எலும்பு}} (((Chapter 5))) [[211]]
  2. {P_994} {{under உடம்பு}} (((Chapter 5))) [[212]]
  3. {P_1078} {{under உறுப்பு}} (((Chapter 5))) [[213]]
  4. {P_3039} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[214]]
 66. அங்கராகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1312} {{under பூசுவன}} (((Chapter 6.6))) [[215]]
 67. அங்கர்கோமான் ((1 occurrences))
  1. {P_741} {{under கன்னன்}} (((Chapter 5))) [[216]]
 68. அங்களை ((1 occurrences))
  1. {P_945} {{under பெண்}} (((Chapter 5))) [[217]]
 69. அங்காடி ((2 occurrences))
  1. {P_639} {{under கடைத்தெரு}} (((Chapter 4))) [[218]]
  2. {P_3274} {{under கடை}} (((Chapter 10.02))) [[219]]
 70. அங்காரகன் ((2 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[220]]
  2. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[221]]
 71. அங்கி ((4 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[222]]
  2. {P_1293} {{under சட்டை}} (((Chapter 6.5))) [[223]]
  3. {P_1418} {{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}} (((Chapter 6.9))) [[224]]
  4. {P_3040} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[225]]
 72. அங்கிசமாலி ((1 occurrences))
  1. {P_179} {{under அவற்றுள், ஆதித்தர் பன்னிருவர்:}} (((Chapter 2))) [[226]]
 73. அங்கிசயம் ((1 occurrences))
  1. {P_443} {{under பதினெண் யாகங்கள்}} (((Chapter 3))) [[227]]
 74. அங்கிட்டோமம் ((1 occurrences))
  1. {P_443} {{under பதினெண் யாகங்கள்}} (((Chapter 3))) [[228]]
 75. அங்கிதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1081} {{under உடற்றழும்பு}} (((Chapter 5))) [[229]]
 76. அங்கிநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_241} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 2))) [[230]]
 77. அங்கிரா ((1 occurrences))
  1. {P_314} {{under சத்தவிருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[231]]
 78. அங்கிரி ((2 occurrences))
  1. {P_997} {{under கால்}} (((Chapter 5))) [[232]]
  2. {P_2791} {{under மரப் பொது }} (((Chapter 9))) [[233]]
 79. அங்குசம் ((3 occurrences))
  1. {P_1571} {{under தோட்டி}} (((Chapter 6.16))) [[234]]
  2. {P_1633} {{under யானைத் தோட்டி}} (((Chapter 6.17))) [[235]]
  3. {P_2438} {{under யானைத் தோட்டி}} (((Chapter 8.2))) [[236]]
 80. அங்குரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2817} {{under முளை}} (((Chapter 9))) [[237]]
  2. {P_3979} {{under முளை}} (((Chapter 10.08))) [[238]]
 81. அங்குலி ((1 occurrences))
  1. {P_1023} {{under விரல்}} (((Chapter 5))) [[239]]
 82. அங்கை ((1 occurrences))
  1. {P_1022} {{under உள்ளங்கை}} (((Chapter 5))) [[240]]
 83. அங்கோலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2730} {{under அழிஞ்சில்}} (((Chapter 9))) [[241]]
 84. அசக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[242]]
 85. அசடர் ((1 occurrences))
  1. {P_872} {{under கீழோர்}} (((Chapter 5))) [[243]]
 86. அசதி ஆடல் ((1 occurrences))
  1. {P_2021} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.4))) [[244]]
 87. அசனம் ((3 occurrences))
  1. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[245]]
  2. {P_1153} {{under உணவு}} (((Chapter 6.1))) [[246]]
  3. {P_3041} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[247]]
 88. அசனி ((3 occurrences))
  1. {P_60} {{under (EXIST_VARIANT) இடி}} (((Chapter 1))) [[248]]
  2. {P_442} {{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}} (((Chapter 3))) [[249]]
  3. {P_1574} {{under வச்சிராயுதம்}} (((Chapter 6.16))) [[250]]
 89. அசம் ((2 occurrences))
  1. {P_2479} {{under ஆடு}} (((Chapter 8.2))) [[251]]
  2. {P_2485} {{under வெள்ளாட்டு ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[252]]
 90. அசரம் ((1 occurrences))
  1. {P_327} {{under இருவகைத் தோற்றம்}} (((Chapter 3))) [[253]]
 91. அசறு ((1 occurrences))
  1. {P_606} {{under சேறு}} (((Chapter 4))) [[254]]
 92. அசலம் ((1 occurrences))
  1. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[255]]
 93. அசலை ((1 occurrences))
  1. {P_448} {{under மண்ணுலகு}} (((Chapter 4))) [[256]]
 94. அசிதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[257]]
 95. அசுணமா ((1 occurrences))
  1. {P_2332} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.1))) [[258]]
 96. அசும்பு ((3 occurrences))
  1. {P_557} {{under ஊறல்}} (((Chapter 4))) [[259]]
  2. {P_606} {{under சேறு}} (((Chapter 4))) [[260]]
  3. {P_609} {{under ஊறல்}} (((Chapter 4))) [[261]]
 97. அசுரநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_257} {{under மூலம்}} (((Chapter 2))) [[262]]
 98. அசுரர் ((2 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[263]]
  2. {P_201} {{headword for 9 items}} (((Chapter 2))) [[264]]
 99. அசுரர்க்கமித்திரர் ((1 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[265]]
 100. அசுரற்றடிந்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[266]]
 101. அசைச்சொல் ((2 occurrences))
  1. {P_3058} {{under அத்து}} (((Chapter 10.01))) [[267]]
  2. {P_3584} {{under சேத்து}} (((Chapter 10.03))) [[268]]
 102. அசைதல் ((5 occurrences))
  1. {P_1464} {{under கூத்தாடல்}} (((Chapter 6.10))) [[269]]
  2. {P_1891} {{under சோம்பல்}} (((Chapter 7.2))) [[270]]
  3. {P_1963} {{under தங்குதல் (INVISIBLE IN SUTRA)}} (((Chapter 7.3))) [[271]]
  4. {P_2174} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[272]]
  5. {P_2199} {{under உலாவல்}} (((Chapter 7.9))) [[273]]
 103. அசைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2141} {{under கட்டல் }} (((Chapter 7.8))) [[274]]
 104. அசைவு ((1 occurrences))
  1. {P_3092} {{under அலங்கல்}} (((Chapter 10.01))) [[275]]
 105. அசோக மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3833} {{under பிண்டி}} (((Chapter 10.07))) [[276]]
 106. அசோகமர்கடவுள் ((1 occurrences))
  1. {P_191} {{under அருகன்}} (((Chapter 2))) [[277]]
 107. அசோகம் ((1 occurrences))
  1. {P_148} {{under காமன் கொலுமைங் கணை}} (((Chapter 2))) [[278]]
 108. அசோகு ((1 occurrences))
  1. {P_2671} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[279]]
 109. அச்சமுடையோன் ((1 occurrences))
  1. {P_877} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[280]]
 110. அச்சமுள்ளோன் ((1 occurrences))
  1. {P_3845} {{under பீரு}} (((Chapter 10.07))) [[281]]
 111. அச்சம் ((10 occurrences))
  1. {P_358} {{under பெண்கள் நாற்குணம்}} (((Chapter 3))) [[282]]
  2. {P_1852} {{headword for 19 items}} (((Chapter 7.2))) [[283]]
  3. {P_2738} {{under அகத்தி}} (((Chapter 9))) [[284]]
  4. {P_3042} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[285]]
  5. {P_3316} {{under கவலை}} (((Chapter 10.02))) [[286]]
  6. {P_3841} {{under பிறப்பு}} (((Chapter 10.07))) [[287]]
  7. {P_3861} {{under புலம்பு}} (((Chapter 10.07))) [[288]]
  8. {P_4087} {{under விறப்பு}} (((Chapter 10.10))) [[289]]
  9. {P_4093} {{under வெடி}} (((Chapter 10.10))) [[290]]
  10. {P_4099} {{under வெறி}} (((Chapter 10.10))) [[291]]
 112. அச்சு ((2 occurrences))
  1. {P_1488} {{under அச்சுருவாணி}} (((Chapter 6.12))) [[292]]
  2. {P_2296} {{under இலாஞ்சனை}} (((Chapter 7.12))) [[293]]
 113. அச்சுதன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[294]]
 114. அச்சுதன்முன்னோன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[295]]
 115. அச்சுதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1325} {{under அறுகரிசி கூட்டியது}} (((Chapter 6.6))) [[296]]
 116. அச்சுமாறல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[297]]
 117. அச்சுருவாணி ((1 occurrences))
  1. {P_1488} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.12))) [[298]]
 118. அச்சுவத்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_2668} {{under அரச மரம்}} (((Chapter 9))) [[299]]
 119. அச்சுவமேதம் ((1 occurrences))
  1. {P_443} {{under பதினெண் யாகங்கள்}} (((Chapter 3))) [[300]]
 120. அச்சுவம் ((1 occurrences))
  1. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[301]]
 121. அச்சுவினி ((1 occurrences))
  1. {P_239} {{headword for 7 items}} (((Chapter 2))) [[302]]
 122. அச்சுவினி நட்சத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3167} {{under இரலை}} (((Chapter 10.01))) [[303]]
 123. அச்சுவினி நாள் ((2 occurrences))
  1. {P_3234} {{under ஏறு}} (((Chapter 10.01))) [[304]]
  2. {P_4005} {{under யாழ்}} (((Chapter 10.09))) [[305]]
 124. அச்சுவினிகள் இருவர் ((2 occurrences))
  1. {P_178} {{under முப்பத்து முத்தேவர்}} (((Chapter 2))) [[306]]
  2. {P_180} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[307]]
 125. அச்சுவினிதேவர் ((1 occurrences))
  1. {P_180} {{under அச்சுவினிகள் இருவர்}} (((Chapter 2))) [[308]]
 126. அச்சுவினிமதலையர் ((1 occurrences))
  1. {P_744} {{under (PAIR) நகுல, சாதேவர்}} (((Chapter 5))) [[309]]
 127. அச்சோ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[310]]
 128. அஞர் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[311]]
 129. அஞலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2392} {{under நுளம்பு}} (((Chapter 8.1))) [[312]]
 130. அஞ்சனம் ((4 occurrences))
  1. {P_20} {{under எண்டிசையானை}} (((Chapter 1))) [[313]]
  2. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[314]]
  3. {P_3041} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[315]]
  4. {P_3997} {{under மை}} (((Chapter 10.08))) [[316]]
 131. அஞ்சனம் எழுதும் கருவி ((1 occurrences))
  1. {P_1594} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[317]]
 132. அஞ்சனி ((1 occurrences))
  1. {P_2715} {{under காயா}} (((Chapter 9))) [[318]]
 133. அஞ்சம் ((1 occurrences))
  1. {P_2311} {{under அன்னம்}} (((Chapter 8.1))) [[319]]
 134. அஞ்சலி ((2 occurrences))
  1. {P_2134} {{under கும்பிடுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[320]]
  2. {P_3043} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[321]]
 135. அஞ்சலிகை ((1 occurrences))
  1. {P_2381} {{under வாவல்}} (((Chapter 8.1))) [[322]]
 136. அஞ்சல் ((1 occurrences))
  1. {P_1864} {{under தோல்வி}} (((Chapter 7.2))) [[323]]
 137. அஞ்ஞானம் ((1 occurrences))
  1. {P_3965} {{under மிச்சை}} (((Chapter 10.08))) [[324]]
 138. அஞ்ஞை ((1 occurrences))
  1. {P_873} {{under அறிவிலான்}} (((Chapter 5))) [[325]]
 139. அடகு ((1 occurrences))
  1. {P_2839} {{under இலைக் கறி}} (((Chapter 9))) [[326]]
 140. அடக்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_1965} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.3))) [[327]]
  2. {P_3913} {{under மடி}} (((Chapter 10.08))) [[328]]
 141. அடங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_2238} {{under எல்லாம் என்றல் (TOTALITY)}} (((Chapter 7.11))) [[329]]
 142. அடதாளம் ((1 occurrences))
  1. {P_439} {{under நவ தாளம்}} (((Chapter 3))) [[330]]
 143. அடப்படுவது ((1 occurrences))
  1. {P_1158} {{under அடிசில்}} (((Chapter 6.1))) [[331]]
 144. அடம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2954} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[332]]
 145. அடர் ((1 occurrences))
  1. {P_2237} {{under ஐம்மை}} (((Chapter 7.11))) [[333]]
 146. அடர் ஒலி ((1 occurrences))
  1. {P_2119} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.7))) [[334]]
 147. அடர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2234} {{under செறி (DENSITY)}} (((Chapter 7.11))) [[335]]
 148. அடலை ((2 occurrences))
  1. {P_614} {{under சாம்பர்}} (((Chapter 4))) [[336]]
  2. {P_1755} {{under சாம்பல்}} (((Chapter 6.20))) [[337]]
 149. அடல் ((3 occurrences))
  1. {P_1473} {{under போர்}} (((Chapter 6.12))) [[338]]
  2. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[339]]
  3. {P_3045} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[340]]
 150. அடவி ((1 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[341]]
 151. அடி ((4 occurrences))
  1. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[342]]
  2. {P_997} {{under கால்}} (((Chapter 5))) [[343]]
  3. {P_2247} {{under முதல்}} (((Chapter 7.11))) [[344]]
  4. {P_3046} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[345]]
 152. அடி வெண்குருத்து ((1 occurrences))
  1. {P_2802} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[346]]
 153. அடிகள் ((2 occurrences))
  1. {P_782} {{under குரு}} (((Chapter 5))) [[347]]
  2. {P_930} {{under தலைமைப்பெண்}} (((Chapter 5))) [[348]]
 154. அடிசில் ((2 occurrences))
  1. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[349]]
  2. {P_1158} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[350]]
 155. அடித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2137} {{headword for 9 items}} (((Chapter 7.8))) [[351]]
 156. அடித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2138} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[352]]
 157. அடிமை ((4 occurrences))
  1. {P_874} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[353]]
  2. {P_875} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[354]]
  3. {P_3579} {{under சேடன்}} (((Chapter 10.03))) [[355]]
  4. {P_3688} {{under தொத்து}} (((Chapter 10.05))) [[356]]
 158. அடியவள் ((1 occurrences))
  1. {P_3625} {{under தாதி}} (((Chapter 10.05))) [[357]]
 159. அடிவரை யின்றி விழுமிதி னடக்கு நூற்பா அகவல் ((1 occurrences))
  1. {P_2069} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.7))) [[358]]
 160. அடுகளம் ((1 occurrences))
  1. {P_622} {{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}} (((Chapter 4))) [[359]]
 161. அடுக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[360]]
 162. அடுக்களை ((1 occurrences))
  1. {P_692} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[361]]
 163. அடுக்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2694} {{under அலரி }} (((Chapter 9))) [[362]]
 164. அடுக்குதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2180} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[363]]
 165. அடுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2126} {{under கொல்லுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[364]]
 166. அடுத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1464} {{under கூத்தாடல்}} (((Chapter 6.10))) [[365]]
  2. {P_2166} {{under கூட்டுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[366]]
  3. {P_3947} {{under மன்னல்}} (((Chapter 10.08))) [[367]]
 167. அடுப்பு ((7 occurrences))
  1. {P_240} {{under பரணி}} (((Chapter 2))) [[368]]
  2. {P_693} {{headword for 4 items}} (((Chapter 4))) [[369]]
  3. {P_1852} {{under அச்சம்}} (((Chapter 7.2))) [[370]]
  4. {P_3047} {{under அடுப்பு}} (((Chapter 10.01))) [[371]]
  5. {P_3047} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[372]]
  6. {P_3350} {{under காமரம்}} (((Chapter 10.02))) [[373]]
  7. {P_3393} {{under குமுதம்}} (((Chapter 10.02))) [[374]]
 168. அடை ((5 occurrences))
  1. {P_1110} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[375]]
  2. {P_2221} {{under கனம்}} (((Chapter 7.11))) [[376]]
  3. {P_2804} {{under இலை}} (((Chapter 9))) [[377]]
  4. {P_2839} {{under இலைக் கறி}} (((Chapter 9))) [[378]]
  5. {P_3048} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[379]]
 169. அடை குறடு ((1 occurrences))
  1. {P_1634} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.17))) [[380]]
 170. அடைக்கலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2156} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.8))) [[381]]
 171. அடைக்கலம் புகுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_3479} {{under சரணம்}} (((Chapter 10.03))) [[382]]
 172. அடைப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2852} {{under வேலி}} (((Chapter 9))) [[383]]
 173. அடைய ((1 occurrences))
  1. {P_2238} {{under எல்லாம் என்றல் (TOTALITY)}} (((Chapter 7.11))) [[384]]
 174. அடையலர் ((1 occurrences))
  1. {P_947} {{under மாற்றலர்}} (((Chapter 5))) [[385]]
 175. அடையாளம் ((4 occurrences))
  1. {P_2296} {{under இலாஞ்சனை}} (((Chapter 7.12))) [[386]]
  2. {P_3130} {{under ஆணை}} (((Chapter 10.01))) [[387]]
  3. {P_3619} {{under தனம்}} (((Chapter 10.05))) [[388]]
  4. {P_3898} {{under பொறி}} (((Chapter 10.07))) [[389]]
 176. அடைவு ((2 occurrences))
  1. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[390]]
  2. {P_2216} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.10))) [[391]]
 177. அட்ட கணிதம் ((1 occurrences))
  1. {P_434} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[392]]
 178. அட்ட கிரி ((1 occurrences))
  1. {P_433} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[393]]
 179. அட்ட பரிசத்து ((1 occurrences))
  1. {P_435} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[394]]
 180. அட்ட மங்கலம் ((1 occurrences))
  1. {P_431} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[395]]
 181. அட்ட வசுக்கள் ((1 occurrences))
  1. {P_4012} {{under வசு}} (((Chapter 10.10))) [[396]]
 182. அட்டமா சித்தி ((1 occurrences))
  1. {P_418} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[397]]
 183. அட்டமா நாகத்தொன்று ((1 occurrences))
  1. {P_3112} {{under அனந்தன்}} (((Chapter 10.01))) [[398]]
 184. அட்டமாநாகம் ((1 occurrences))
  1. {P_21} {{headword for 8 items}} (((Chapter 1))) [[399]]
 185. அட்டமூர்த்த வகை ((1 occurrences))
  1. {P_417} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[400]]
 186. அட்டவசுக்கள் ((1 occurrences))
  1. {P_182} {{headword for 8 items}} (((Chapter 2))) [[401]]
 187. அட்டாங்க யோகம் ((1 occurrences))
  1. {P_419} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[402]]
 188. அட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_2686} {{under அதிமதுரம்}} (((Chapter 9))) [[403]]
 189. அட்டில் ((1 occurrences))
  1. {P_692} {{under அடுக்களை}} (((Chapter 4))) [[404]]
 190. அட்டை ((2 occurrences))
  1. {P_1093} {{under ஈரறிவுயிர்}} (((Chapter 5))) [[405]]
  2. {P_2649} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.4))) [[406]]
 191. அணங்கு ((10 occurrences))
  1. {P_184} {{under தெய்வம்}} (((Chapter 2))) [[407]]
  2. {P_186} {{under தெய்வப்பெண்}} (((Chapter 2))) [[408]]
  3. {P_814} {{under சண்டாளர்}} (((Chapter 5))) [[409]]
  4. {P_945} {{under பெண்}} (((Chapter 5))) [[410]]
  5. {P_1458} {{under வேலன் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[411]]
  6. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[412]]
  7. {P_1901} {{under நோய்}} (((Chapter 7.2))) [[413]]
  8. {P_1913} {{under கொலை}} (((Chapter 7.2))) [[414]]
  9. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[415]]
  10. {P_3049} {{headword for 7 items}} (((Chapter 10.01))) [[416]]
 192. அணரி ((2 occurrences))
  1. {P_1038} {{under அண்ணம்}} (((Chapter 5))) [[417]]
  2. {P_1049} {{under மேல்வாய்ப் புறம்}} (((Chapter 5))) [[418]]
 193. அணல் ((3 occurrences))
  1. {P_1045} {{under உண்மிடறு}} (((Chapter 5))) [[419]]
  2. {P_1048} {{under கீழ்வாய்ப் புறம்}} (((Chapter 5))) [[420]]
  3. {P_1050} {{under மேல்வாய்ப் புறம்}} (((Chapter 5))) [[421]]
 194. அணவல் ((1 occurrences))
  1. {P_1834} {{under ஒட்டுதல்}} (((Chapter 7.1))) [[422]]
 195. அணவு ((1 occurrences))
  1. {P_492} {{under நடு}} (((Chapter 4))) [[423]]
 196. அணி ((7 occurrences))
  1. {P_1166} {{under ஆபரணம்}} (((Chapter 6.2))) [[424]]
  2. {P_1503} {{under படை வகுப்பு}} (((Chapter 6.13))) [[425]]
  3. {P_1504} {{under படை உறுப்பு}} (((Chapter 6.13))) [[426]]
  4. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[427]]
  5. {P_1955} {{under சிங்காரம்}} (((Chapter 7.3))) [[428]]
  6. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[429]]
  7. {P_3050} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[430]]
 197. அணிகலச் செப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1758} {{headword for 5 items}} (((Chapter 6.20))) [[431]]
 198. அணிகலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1166} {{under ஆபரணம்}} (((Chapter 6.2))) [[432]]
 199. அணிதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1954} {{under அலங்கரித்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[433]]
  2. {P_3140} {{under ஆர்தல்}} (((Chapter 10.01))) [[434]]
 200. அணிந்துரை ((1 occurrences))
  1. {P_2031} {{under பாயிரம்}} (((Chapter 7.4))) [[435]]
 201. அணிமா ((1 occurrences))
  1. {P_418} {{under அட்டமா சித்தி}} (((Chapter 3))) [[436]]
 202. அணியல் ((1 occurrences))
  1. {P_1326} {{under மாலை}} (((Chapter 6.7))) [[437]]
 203. அணிலன் ((1 occurrences))
  1. {P_182} {{under அட்டவசுக்கள்}} (((Chapter 2))) [[438]]
 204. அணில் ((3 occurrences))
  1. {P_2527} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[439]]
  2. {P_2598} {{under பறழ், குட்டி}} (((Chapter 8.2))) [[440]]
  3. {P_4095} {{under வெளில்}} (((Chapter 10.10))) [[441]]
 205. அணு ((5 occurrences))
  1. {P_312} {{under ஆன்மா}} (((Chapter 2))) [[442]]
  2. {P_615} {{under பொடி}} (((Chapter 4))) [[443]]
  3. {P_2226} {{under நுண்மை}} (((Chapter 7.11))) [[444]]
  4. {P_3051} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[445]]
  5. {P_3567} {{under செந்து}} (((Chapter 10.03))) [[446]]
 206. அணுக்கூட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_3289} {{under கந்தம்}} (((Chapter 10.02))) [[447]]
 207. அணை ((4 occurrences))
  1. {P_610} {{under செய்கரை}} (((Chapter 4))) [[448]]
  2. {P_707} {{under துயிலிடம்}} (((Chapter 4))) [[449]]
  3. {P_1295} {{under மெத்தை}} (((Chapter 6.5))) [[450]]
  4. {P_3052} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[451]]
 208. அணைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1966} {{under கூடல்}} (((Chapter 7.3))) [[452]]
 209. அண்டகோளகை ((1 occurrences))
  1. {P_8} {{headword for 2 items}} (((Chapter 1))) [[453]]
 210. அண்டங் காக்கை ((1 occurrences))
  1. {P_2368} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[454]]
 211. அண்டசம் ((1 occurrences))
  1. {P_3053} {{headword for 11 items}} (((Chapter 10.01))) [[455]]
 212. அண்டச்சுவர் ((1 occurrences))
  1. {P_10} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[456]]
 213. அண்டமுகடு ((1 occurrences))
  1. {P_9} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[457]]
 214. அண்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[458]]
  2. {P_2396} {{under முட்டை}} (((Chapter 8.1))) [[459]]
  3. {P_3054} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[460]]
 215. அண்டயோனி ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[461]]
 216. அண்டரண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_7} {{under பகிரண்டம்}} (((Chapter 1))) [[462]]
 217. அண்டர் ((3 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[463]]
  2. {P_545} {{under முல்லைநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[464]]
  3. {P_3055} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[465]]
 218. அண்டிகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2513} {{under செந் நாய்}} (((Chapter 8.2))) [[466]]
 219. அண்ணத்தால் ((1 occurrences))
  1. {P_1412} {{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}} (((Chapter 6.9))) [[467]]
 220. அண்ணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1038} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[468]]
  2. {P_1046} {{under உண்ணாக்கு}} (((Chapter 5))) [[469]]
  3. {P_1049} {{under மேல்வாய்ப் புறம்}} (((Chapter 5))) [[470]]
 221. அண்ணல் ((4 occurrences))
  1. {P_547} {{under முல்லைநிலத் தலைவன்}} (((Chapter 4))) [[471]]
  2. {P_837} {{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}} (((Chapter 5))) [[472]]
  3. {P_910} {{under மூத்தோன்}} (((Chapter 5))) [[473]]
  4. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[474]]
 222. அதகம் ((2 occurrences))
  1. {P_2787} {{under உயிர் தரும் மருந்து }} (((Chapter 9))) [[475]]
  2. {P_2789} {{under மருந்து}} (((Chapter 9))) [[476]]
 223. அதட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_2119} {{under அடர் ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[477]]
 224. அதனை வாங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[478]]
 225. அதன்மர் ((1 occurrences))
  1. {P_872} {{under கீழோர்}} (((Chapter 5))) [[479]]
 226. அதரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1037} {{under கீழிதழ்}} (((Chapter 5))) [[480]]
 227. அதர் ((2 occurrences))
  1. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[481]]
  2. {P_554} {{under நுண்மணல்}} (((Chapter 4))) [[482]]
 228. அதர்கோள் ((1 occurrences))
  1. {P_2301} {{under வழிப்பறி}} (((Chapter 7.12))) [[483]]
 229. அதர்வணம் ((2 occurrences))
  1. {P_355} {{under நால்வகை வேதம்}} (((Chapter 3))) [[484]]
  2. {P_2063} {{under நான்காம் வேதம்}} (((Chapter 7.7))) [[485]]
 230. அதலம் ((1 occurrences))
  1. {P_454} {{under கீழேழுலகு}} (((Chapter 4))) [[486]]
 231. அதள் ((2 occurrences))
  1. {P_973} {{under தோல்}} (((Chapter 5))) [[487]]
  2. {P_2552} {{under தோல்}} (((Chapter 8.2))) [[488]]
 232. அதழ் ((1 occurrences))
  1. {P_2813} {{under பூ இதழ்}} (((Chapter 9))) [[489]]
 233. அதவு ((1 occurrences))
  1. {P_2713} {{under அத்தி}} (((Chapter 9))) [[490]]
 234. அதிகம் ((2 occurrences))
  1. {P_2232} {{under மிகுதி}} (((Chapter 7.11))) [[491]]
  2. {P_2703} {{under குருக்கத்தி}} (((Chapter 9))) [[492]]
 235. அதிகாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2057} {{under நூல்}} (((Chapter 7.7))) [[493]]
 236. அதிங்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_2686} {{under அதிமதுரம்}} (((Chapter 9))) [[494]]
 237. அதிசயம் ((5 occurrences))
  1. {P_447} {{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[495]]
  2. {P_2287} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.12))) [[496]]
  3. {P_3473} {{under சத்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[497]]
  4. {P_3521} {{under சித்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[498]]
  5. {P_4078} {{under வியப்பு}} (((Chapter 10.10))) [[499]]
 238. அதிசயம் ((1 occurrences))
  1. {P_2288} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.12))) [[500]]
 239. அதிதனச்செல்வன் ((1 occurrences))
  1. {P_195} {{under குபேரன்}} (((Chapter 2))) [[501]]
 240. அதிதிநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_245} {{under புனர்பூசம்}} (((Chapter 2))) [[502]]
 241. அதிதியர் ((1 occurrences))
  1. {P_857} {{under புதியோர்}} (((Chapter 5))) [[503]]
 242. அதினி னடிக்கு நடம் ((1 occurrences))
  1. {P_1467} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.10))) [[504]]
 243. அதிபன் ((1 occurrences))
  1. {P_838} {{under எப்பொருட்குந் தலைவன்}} (((Chapter 5))) [[505]]
 244. அதிமதுரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2686} {{headword for 4 items}} (((Chapter 9))) [[506]]
  2. {P_3925} {{under மதுகம்}} (((Chapter 10.08))) [[507]]
 245. அதிரல் ((1 occurrences))
  1. {P_2859} {{under விரி தூறு}} (((Chapter 9))) [[508]]
 246. அதிர்த்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2009} {{under சொல்லுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[509]]
  2. {P_2119} {{under அடர் ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[510]]
 247. அதிர்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1854} {{under நடுக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[511]]
 248. அது ((1 occurrences))
  1. {P_2106} {{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}} (((Chapter 7.7))) [[512]]
 249. அதோகதி ((2 occurrences))
  1. {P_455} {{under நரகம்}} (((Chapter 4))) [[513]]
  2. {P_456} {{under எழு நரகங்கள்}} (((Chapter 4))) [[514]]
 250. அதோமுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_586} {{under கழிமுகம்}} (((Chapter 4))) [[515]]
 251. அத்த நட்சத்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3300} {{under கயினி}} (((Chapter 10.02))) [[516]]
  2. {P_3328} {{under களிறு}} (((Chapter 10.02))) [[517]]
  3. {P_3338} {{under கன்னி}} (((Chapter 10.02))) [[518]]
 252. அத்தன் ((2 occurrences))
  1. {P_782} {{under குரு}} (((Chapter 5))) [[519]]
  2. {P_907} {{under ஈன்றோன்}} (((Chapter 5))) [[520]]
 253. அத்தம் ((8 occurrences))
  1. {P_251} {{headword for 6 items}} (((Chapter 2))) [[521]]
  2. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[522]]
  3. {P_480} {{under அருநெறி}} (((Chapter 4))) [[523]]
  4. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[524]]
  5. {P_1019} {{under கை}} (((Chapter 5))) [[525]]
  6. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[526]]
  7. {P_1253} {{under கண்ணாடி}} (((Chapter 6.4))) [[527]]
  8. {P_3056} {{headword for 7 items}} (((Chapter 10.01))) [[528]]
 254. அத்தவாளம் ((2 occurrences))
  1. {P_1280} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.5))) [[529]]
  2. {P_4017} {{under வடகம்}} (((Chapter 10.10))) [[530]]
 255. அத்தாணி ((1 occurrences))
  1. {P_653} {{under அரசிருக்கை}} (((Chapter 4))) [[531]]
 256. அத்தி ((5 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[532]]
  2. {P_992} {{under எலும்பு}} (((Chapter 5))) [[533]]
  3. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[534]]
  4. {P_2713} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[535]]
  5. {P_3057} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[536]]
 257. அத்தி மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3458} {{under கோளி}} (((Chapter 10.02))) [[537]]
 258. அத்தினி ((1 occurrences))
  1. {P_2415} {{under பெண் யானை}} (((Chapter 8.2))) [[538]]
 259. அத்திமுகத்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_93} {{under கணபதி}} (((Chapter 2))) [[539]]
 260. அத்தியாயம் ((2 occurrences))
  1. {P_2068} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.7))) [[540]]
  2. {P_3173} {{under இலம்பகம்}} (((Chapter 10.01))) [[541]]
 261. அத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1586} {{under கைவிடு படை}} (((Chapter 6.16))) [[542]]
 262. அத்திராத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_443} {{under பதினெண் யாகங்கள்}} (((Chapter 3))) [[543]]
 263. அத்திரி ((6 occurrences))
  1. {P_446} {{under தருமநூல் பதினெட்டு}} (((Chapter 3))) [[544]]
  2. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[545]]
  3. {P_1716} {{under உலைத் துருத்தி}} (((Chapter 6.20))) [[546]]
  4. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[547]]
  5. {P_2491} {{under ஒட்டகம்}} (((Chapter 8.2))) [[548]]
  6. {P_2493} {{under கோவேறு கழுதை}} (((Chapter 8.2))) [[549]]
 264. அத்து ((4 occurrences))
  1. {P_1193} {{under அரைப்பட்டிகை}} (((Chapter 6.2))) [[550]]
  2. {P_1933} {{under செவப்பு}} (((Chapter 7.3))) [[551]]
  3. {P_2302} {{under தைத்தல்}} (((Chapter 7.12))) [[552]]
  4. {P_3058} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[553]]
 265. அத்தை ((2 occurrences))
  1. {P_930} {{under தலைமைப்பெண்}} (((Chapter 5))) [[554]]
  2. {P_3059} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[555]]
 266. அத்தோ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[556]]
 267. அநங்கன் ((1 occurrences))
  1. {P_145} {{under காமன்}} (((Chapter 2))) [[557]]
 268. அநங்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_2944} {{under மல்லிகை}} (((Chapter 9))) [[558]]
  2. {P_2946} {{under இருவாட்சி}} (((Chapter 9))) [[559]]
 269. அநந்தசுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_429} {{under அருகன் எண்குணம்}} (((Chapter 3))) [[560]]
 270. அநந்தஞானம் ((1 occurrences))
  1. {P_429} {{under அருகன் எண்குணம்}} (((Chapter 3))) [[561]]
 271. அநந்ததரிசனம் ((1 occurrences))
  1. {P_429} {{under அருகன் எண்குணம்}} (((Chapter 3))) [[562]]
 272. அநந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[563]]
 273. அநந்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_2224} {{under அளவு இன்மை}} (((Chapter 7.11))) [[564]]
 274. அநந்தரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2319} {{under மயில் சிகை}} (((Chapter 8.1))) [[565]]
 275. அநந்தவீரியம் ((1 occurrences))
  1. {P_429} {{under அருகன் எண்குணம்}} (((Chapter 3))) [[566]]
 276. அநாதி ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[567]]
 277. அநிகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1501} {{under படை}} (((Chapter 6.13))) [[568]]
 278. அநிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[569]]
 279. அநீக மும்மடி ((1 occurrences))
  1. {P_1650} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.18))) [[570]]
 280. அநீகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1649} {{under சங்க மும்மடி கொண்டது}} (((Chapter 6.18))) [[571]]
 281. அநுட நட்சத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3865} {{under புல்}} (((Chapter 10.07))) [[572]]
 282. அநுத்திர பஞ்சமம் ((2 occurrences))
  1. {P_1382} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[573]]
  2. {P_1393} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.9))) [[574]]
 283. அநுலோமத்து ஆணும் பிரதிலோமப் பெண்ணுங் கூடிப் பிறந்த பிள்ளைகள் ((1 occurrences))
  1. {P_969} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[575]]
 284. அநுலோமப் பெண்ணும் பிரதிலோமத்து ஆணுங் கூடிப்பிறந்த பிள்ளைகள் ((1 occurrences))
  1. {P_970} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[576]]
 285. அநுலோமர் ((1 occurrences))
  1. {P_967} {{under நாற்குலத்தில் உயர்ந்த ஆணும் இழிந்த பெண்ணுங் கூடிப் பிறந்த பிள்ளைகள்}} (((Chapter 5))) [[577]]
 286. அந்தகன் ((2 occurrences))
  1. {P_197} {{under இமயன்}} (((Chapter 2))) [[578]]
  2. {P_956} {{under குருடன்}} (((Chapter 5))) [[579]]
 287. அந்தகாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_91} {{under இருள்}} (((Chapter 1))) [[580]]
 288. அந்தகாரி ((1 occurrences))
  1. {P_95} {{under சிவன் }} (((Chapter 2))) [[581]]
 289. அந்தக்கரணம் (௪) ((1 occurrences))
  1. {P_1091} {{under இருபத்தைந்து தத்துவம்}} (((Chapter 5))) [[582]]
 290. அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...] ((1 occurrences))
  1. {P_1662} {{headword for 8 items}} (((Chapter 6.20))) [[583]]
 291. அந்தணன் ((2 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[584]]
  2. {P_232} {{under வியாழன்}} (((Chapter 2))) [[585]]
 292. அந்தணர் ((2 occurrences))
  1. {P_313} {{under இருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[586]]
  2. {P_726} {{under பார்ப்பார்}} (((Chapter 5))) [[587]]
 293. அந்தணர் அறுதொழில் ((1 occurrences))
  1. {P_729} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[588]]
 294. அந்தணர்க்கு உரிய மார்க்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_2091} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.7))) [[589]]
 295. அந்தணாளர் ((1 occurrences))
  1. {P_771} {{under அரசர்க்கு ஐவகை உறுதிச் சுற்றம்}} (((Chapter 5))) [[590]]
 296. அந்தப்புரம் ((1 occurrences))
  1. {P_656} {{under மன்னன்றேவி யில்லம்}} (((Chapter 4))) [[591]]
 297. அந்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[592]]
  2. {P_2250} {{under கடை}} (((Chapter 7.11))) [[593]]
  3. {P_3060} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[594]]
 298. அந்தர கணவகை ((1 occurrences))
  1. {P_1338} {{headword for 0 items}} (((Chapter 6.8))) [[595]]
 299. அந்தரம் ((6 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[596]]
  2. {P_350} {{under மூவுலகு}} (((Chapter 3))) [[597]]
  3. {P_1333} {{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}} (((Chapter 6.8))) [[598]]
  4. {P_1343} {{under தீக்கணவகை}} (((Chapter 6.8))) [[599]]
  5. {P_1888} {{under தீது }} (((Chapter 7.2))) [[600]]
  6. {P_3061} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[601]]
 300. அந்தரம் (a) ((1 occurrences))
  1. {P_1352} {{under தீக்கணஞ் சேரின் (a-d) // ஊனம் பயக்கும் (A-D)}} (((Chapter 6.8))) [[602]]
 301. அந்தரர் ((1 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[603]]
 302. அந்தராளம் ((1 occurrences))
  1. {P_18} {{under திசைநாற்கோணம்}} (((Chapter 1))) [[604]]
 303. அந்தராளர் ((1 occurrences))
  1. {P_969} {{under அநுலோமத்து ஆணும் பிரதிலோமப் பெண்ணுங் கூடிப் பிறந்த பிள்ளைகள்}} (((Chapter 5))) [[605]]
 304. அந்தரி ((3 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[606]]
  2. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[607]]
  3. {P_3062} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[608]]
 305. அந்தளம் ((1 occurrences))
  1. {P_1608} {{under கவசம்}} (((Chapter 6.17))) [[609]]
 306. அந்தாளி ((1 occurrences))
  1. {P_1382} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[610]]
 307. அந்தாளி பாடை ((1 occurrences))
  1. {P_1381} {{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[611]]
 308. அந்தி ((5 occurrences))
  1. {P_217} {{headword for 4 items}} (((Chapter 2))) [[612]]
  2. {P_642} {{under சந்தி}} (((Chapter 4))) [[613]]
  3. {P_643} {{under முச்சந்தி}} (((Chapter 4))) [[614]]
  4. {P_1381} {{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[615]]
  5. {P_3063} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[616]]
 309. அந்திப்பொழுது ((2 occurrences))
  1. {P_3474} {{under சந்தி}} (((Chapter 10.03))) [[617]]
  2. {P_3960} {{under மாலை}} (((Chapter 10.08))) [[618]]
 310. அந்திமான் ((1 occurrences))
  1. {P_756} {{under (NOTE) இரப்போர்க்குக் கொடுக்கும் இடைவள்ளல் எழுவர்}} (((Chapter 5))) [[619]]
 311. அந்தியம் (10^17) ((1 occurrences))
  1. {P_2277} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[620]]
 312. அந்தியம் பத்து ((1 occurrences))
  1. {P_2278} {{under மத்தியம் (10^18)}} (((Chapter 7.11))) [[621]]
 313. அந்தில் ((2 occurrences))
  1. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[622]]
  2. {P_2939} {{under வெண் கடுகு}} (((Chapter 9))) [[623]]
 314. அந்திவண்ணன் ((1 occurrences))
  1. {P_95} {{under சிவன் }} (((Chapter 2))) [[624]]
 315. அந்தோ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[625]]
 316. அனந்தசயனன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[626]]
 317. அனந்தன் ((6 occurrences))
  1. {P_21} {{under அட்டமாநாகம்}} (((Chapter 1))) [[627]]
  2. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[628]]
  3. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[629]]
  4. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[630]]
  5. {P_237} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[631]]
  6. {P_3112} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[632]]
 318. அனந்தன் என்னும் பாம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_3579} {{under சேடன்}} (((Chapter 10.03))) [[633]]
 319. அனந்தம் ((2 occurrences))
  1. {P_1233} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[634]]
  2. {P_3111} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[635]]
 320. அனந்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2039} {{under தூங்கல்}} (((Chapter 7.5))) [[636]]
 321. அனற்குவை ((1 occurrences))
  1. {P_694} {{under அக்கினிட்டி}} (((Chapter 4))) [[637]]
 322. அனற்றிரள் ((1 occurrences))
  1. {P_48} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[638]]
 323. அனலன் ((1 occurrences))
  1. {P_182} {{under அட்டவசுக்கள்}} (((Chapter 2))) [[639]]
 324. அனலி ((3 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[640]]
  2. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[641]]
  3. {P_3113} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[642]]
 325. அனல் ((2 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[643]]
  2. {P_442} {{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}} (((Chapter 3))) [[644]]
 326. அனிச்ச மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2680} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[645]]
  2. {P_3714} {{under நறவம்}} (((Chapter 10.06))) [[646]]
 327. அனிலநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_254} {{under விசாகம்}} (((Chapter 2))) [[647]]
 328. அனு ((1 occurrences))
  1. {P_1031} {{under கதுப்பு}} (((Chapter 5))) [[648]]
 329. அனுகரண உபய ஓசை ((1 occurrences))
  1. {P_2117} {{headword for 14 items}} (((Chapter 7.7))) [[649]]
 330. அனுக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[650]]
 331. அனுங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1922} {{under வாட்டம்}} (((Chapter 7.2))) [[651]]
 332. அனுசன் ((1 occurrences))
  1. {P_911} {{under இளையோன்}} (((Chapter 5))) [[652]]
 333. அனுட நாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3683} {{under தேள்}} (((Chapter 10.05))) [[653]]
 334. அனுடம் ((1 occurrences))
  1. {P_255} {{headword for 7 items}} (((Chapter 2))) [[654]]
 335. அனுபவம் ((1 occurrences))
  1. {P_3656} {{under துப்பு}} (((Chapter 10.05))) [[655]]
 336. அனுமதி ((1 occurrences))
  1. {P_295} {{under பூரணை}} (((Chapter 2))) [[656]]
 337. அனுமானம் ((2 occurrences))
  1. {P_1883} {{under சந்தேகம்}} (((Chapter 7.2))) [[657]]
  2. {P_3237} {{under ஐயம்}} (((Chapter 10.01))) [[658]]
 338. அனைத்தும் ((1 occurrences))
  1. {P_2238} {{under எல்லாம் என்றல் (TOTALITY)}} (((Chapter 7.11))) [[659]]
 339. அனைத்தும் உண்டாகும் நன்னிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_576} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[660]]
 340. அன் ((1 occurrences))
  1. {P_2101} {{under (CAT) சாரியைச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[661]]
 341. அன்ன ((1 occurrences))
  1. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[662]]
 342. அன்னசாலை ((1 occurrences))
  1. {P_3473} {{under சத்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[663]]
 343. அன்னத்தின் றூவி ((1 occurrences))
  1. {P_383} {{under பஞ்சசயன வகை}} (((Chapter 3))) [[664]]
 344. அன்னத்து இறகு ((1 occurrences))
  1. {P_2313} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[665]]
 345. அன்னப்புள் ((1 occurrences))
  1. {P_3115} {{under அன்னம்}} (((Chapter 10.01))) [[666]]
 346. அன்னமுயர்த்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[667]]
 347. அன்னம் ((7 occurrences))
  1. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[668]]
  2. {P_2311} {{headword for 6 items}} (((Chapter 8.1))) [[669]]
  3. {P_2570} {{under சேவல்}} (((Chapter 8.2))) [[670]]
  4. {P_3115} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[671]]
  5. {P_3221} {{under எகினம்}} (((Chapter 10.01))) [[672]]
  6. {P_3493} {{under சாதம்}} (((Chapter 10.03))) [[673]]
  7. {P_3915} {{under மடை}} (((Chapter 10.08))) [[674]]
 348. அன்னம் ((1 occurrences))
  1. {P_2312} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.1))) [[675]]
 349. அன்னம் [ஊர்தி] ((1 occurrences))
  1. {P_157} {{under பிரமன் ஊர்தி, படை, கொடி}} (((Chapter 2))) [[676]]
 350. அன்னை ((4 occurrences))
  1. {P_107} {{under உமை }} (((Chapter 2))) [[677]]
  2. {P_912} {{under தாய்}} (((Chapter 5))) [[678]]
  3. {P_913} {{under முன் பிறந்தாள்}} (((Chapter 5))) [[679]]
  4. {P_3116} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[680]]
 351. அன்னோ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[681]]
 352. அன்பு ((9 occurrences))
  1. {P_409} {{under பெரியோர் எழுவகைப் பெற்றி}} (((Chapter 3))) [[682]]
  2. {P_1770} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.1))) [[683]]
  3. {P_3050} {{under அணி}} (((Chapter 10.01))) [[684]]
  4. {P_3106} {{under அளி}} (((Chapter 10.01))) [[685]]
  5. {P_3125} {{under ஆசை}} (((Chapter 10.01))) [[686]]
  6. {P_3740} {{under நேயம்}} (((Chapter 10.06))) [[687]]
  7. {P_3807} {{under பாசம்}} (((Chapter 10.07))) [[688]]
  8. {P_3812} {{under பாணி}} (((Chapter 10.07))) [[689]]
  9. {P_4055} {{under வாரம்}} (((Chapter 10.10))) [[690]]
 353. அன்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1771} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.1))) [[691]]
 354. அன்புடையோர் ((1 occurrences))
  1. {P_3143} {{under ஆர்வலர்}} (((Chapter 10.01))) [[692]]
 355. அன்றில் ((3 occurrences))
  1. {P_257} {{under மூலம்}} (((Chapter 2))) [[693]]
  2. {P_2341} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.1))) [[694]]
  3. {P_3114} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[695]]
 356. அன்றெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_1840} {{under ஆமெனல் (DOUBTFUL GROUP)}} (((Chapter 7.1))) [[696]]
 357. அபனம் ((1 occurrences))
  1. {P_2033} {{under சத்தி பண்ணல் }} (((Chapter 7.4))) [[697]]
 358. அபயன் ((1 occurrences))
  1. {P_747} {{under சோழன்}} (((Chapter 5))) [[698]]
 359. அபயம் ((2 occurrences))
  1. {P_1772} {{under அருள்}} (((Chapter 7.1))) [[699]]
  2. {P_2156} {{under அடைக்கலம்}} (((Chapter 7.8))) [[700]]
 360. அபரம் ((6 occurrences))
  1. {P_455} {{under நரகம்}} (((Chapter 4))) [[701]]
  2. {P_1029} {{under முதுகு}} (((Chapter 5))) [[702]]
  3. {P_1608} {{under கவசம்}} (((Chapter 6.17))) [[703]]
  4. {P_1910} {{under பிணக்கு}} (((Chapter 7.2))) [[704]]
  5. {P_2424} {{under யானைப் பின் கால்}} (((Chapter 8.2))) [[705]]
  6. {P_3064} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[706]]
 361. அபரிமிதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2224} {{under அளவு இன்மை}} (((Chapter 7.11))) [[707]]
 362. அபானன் ((2 occurrences))
  1. {P_32} {{under தசவாயுவின் வகை}} (((Chapter 1))) [[708]]
  2. {P_34} {{under உச்சத்தலத்தில் நிற்பது}} (((Chapter 1))) [[709]]
 363. அபாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2224} {{under அளவு இன்மை}} (((Chapter 7.11))) [[710]]
 364. அபிதானம் ((1 occurrences))
  1. {P_1845} {{under பெயர்}} (((Chapter 7.1))) [[711]]
 365. அபூபம் ((1 occurrences))
  1. {P_1118} {{under அப்பவருக்கம்}} (((Chapter 6.1))) [[712]]
 366. அப்ப வருக்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_3265} {{under கஞ்சம்}} (((Chapter 10.02))) [[713]]
  2. {P_3905} {{under போதகம்}} (((Chapter 10.07))) [[714]]
 367. அப்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_1110} {{under அடை}} (((Chapter 6.1))) [[715]]
  2. {P_1119} {{under சிற்றுண்டி}} (((Chapter 6.1))) [[716]]
  3. {P_3048} {{under அடை}} (((Chapter 10.01))) [[717]]
 368. அப்பவருக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1118} {{headword for 10 items}} (((Chapter 6.1))) [[718]]
 369. அப்பிரம் ((1 occurrences))
  1. {P_59} {{under மேகம் }} (((Chapter 1))) [[719]]
 370. அப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[720]]
  2. {P_585} {{under கடலேழ்}} (((Chapter 4))) [[721]]
 371. அப்புதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1321} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.6))) [[722]]
 372. அமங்கலி ((1 occurrences))
  1. {P_943} {{under கலன்கழி மகளிர்}} (((Chapter 5))) [[723]]
 373. அமணர் ((1 occurrences))
  1. {P_318} {{headword for 3 items}} (((Chapter 3))) [[724]]
 374. அமரர் ((3 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[725]]
  2. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[726]]
  3. {P_3065} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[727]]
 375. அமரர்பதி ((1 occurrences))
  1. {P_582} {{under மருதநிலக் கடவுள்}} (((Chapter 4))) [[728]]
 376. அமராவதி ((1 occurrences))
  1. {P_163} {{under இந்திரன் நகர்}} (((Chapter 2))) [[729]]
 377. அமராவதியோன் ((1 occurrences))
  1. {P_160} {{under இந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[730]]
 378. அமரி ((3 occurrences))
  1. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[731]]
  2. {P_309} {{under அமுது}} (((Chapter 2))) [[732]]
  3. {P_1012} {{under சிறுநீர்}} (((Chapter 5))) [[733]]
 379. அமருழந்து கொண்டவு மருந்திறை கொண்டவுந் தவறுசெய் தீமையோர் தண்டப் பொருளுங் கவர்சூதில் வென்றவும் ((1 occurrences))
  1. {P_764} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[734]]
 380. அமர் ((1 occurrences))
  1. {P_1473} {{under போர்}} (((Chapter 6.12))) [[735]]
 381. அமர்க்களம் ((1 occurrences))
  1. {P_622} {{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}} (((Chapter 4))) [[736]]
 382. அமலன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[737]]
 383. அமலம் ((2 occurrences))
  1. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[738]]
  2. {P_3066} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[739]]
 384. அமலை ((3 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[740]]
  2. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[741]]
  3. {P_2232} {{under மிகுதி}} (((Chapter 7.11))) [[742]]
 385. அமளி ((1 occurrences))
  1. {P_3991} {{under மெத்தை}} (((Chapter 10.08))) [[743]]
 386. அமாத்தியர் ((1 occurrences))
  1. {P_842} {{under (DVANDVA) மந்திரி, தந்திரியர்}} (((Chapter 5))) [[744]]
 387. அமாவாசை ((1 occurrences))
  1. {P_289} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[745]]
 388. அமிழ்து ((2 occurrences))
  1. {P_1130} {{under பால்}} (((Chapter 6.1))) [[746]]
  2. {P_3548} {{under சுதை}} (((Chapter 10.03))) [[747]]
 389. அமுதகதிரோன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[748]]
 390. அமுதம் ((3 occurrences))
  1. {P_4} {{under மோட்சம் }} (((Chapter 1))) [[749]]
  2. {P_173} {{under இந்திரன் உணவு}} (((Chapter 2))) [[750]]
  3. {P_3067} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.01))) [[751]]
 391. அமுதர் ((2 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[752]]
  2. {P_545} {{under முல்லைநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[753]]
 392. அமுதவல்லி ((1 occurrences))
  1. {P_2903} {{under சீந்தில் கொடி}} (((Chapter 9))) [[754]]
 393. அமுது ((5 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[755]]
  2. {P_309} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[756]]
  3. {P_310} {{under தெய்வ வுணவு}} (((Chapter 2))) [[757]]
  4. {P_1160} {{under தித்திப்பு}} (((Chapter 6.1))) [[758]]
  5. {P_2787} {{under உயிர் தரும் மருந்து }} (((Chapter 9))) [[759]]
 394. அமேத்தியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1011} {{under மலம்}} (((Chapter 5))) [[760]]
 395. அமை ((1 occurrences))
  1. {P_2759} {{under மூங்கில்}} (((Chapter 9))) [[761]]
 396. அமைச்சர் ((2 occurrences))
  1. {P_839} {{under மந்திரியர்}} (((Chapter 5))) [[762]]
  2. {P_840} {{under மந்திரித் தலைவர்}} (((Chapter 5))) [[763]]
 397. அமைச்சு ((1 occurrences))
  1. {P_758} {{under அரசியல் ஆறு}} (((Chapter 5))) [[764]]
 398. அமையம் ((1 occurrences))
  1. {P_279} {{under காலம்}} (((Chapter 2))) [[765]]
 399. அமைவு ((1 occurrences))
  1. {P_3068} {{under அலை}} (((Chapter 10.01))) [[766]]
 400. அம் ((3 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[767]]
  2. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[768]]
  3. {P_2101} {{under (CAT) சாரியைச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[769]]
 401. அம்பகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1053} {{under கண்}} (((Chapter 5))) [[770]]
 402. அம்பணத்தி ((1 occurrences))
  1. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[771]]
 403. அம்பணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1674} {{under மரக்கால்}} (((Chapter 6.20))) [[772]]
  2. {P_1693} {{under நீர்ப்பந்தல்}} (((Chapter 6.20))) [[773]]
  3. {P_3069} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[774]]
 404. அம்பரம் ((6 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[775]]
  2. {P_11} {{under திக்கு}} (((Chapter 1))) [[776]]
  3. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[777]]
  4. {P_707} {{under துயிலிடம்}} (((Chapter 4))) [[778]]
  5. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[779]]
  6. {P_3070} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[780]]
 405. அம்பரவாணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2327} {{under எண்கால் புள்}} (((Chapter 8.1))) [[781]]
 406. அம்பறாத் தூணி ((2 occurrences))
  1. {P_1546} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[782]]
  2. {P_1547} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[783]]
 407. அம்பலம் ((2 occurrences))
  1. {P_651} {{headword for 4 items}} (((Chapter 4))) [[784]]
  2. {P_654} {{under சித்திரகூடம்}} (((Chapter 4))) [[785]]
 408. அம்பல் ((3 occurrences))
  1. {P_2013} {{under பழிமொழி}} (((Chapter 7.4))) [[786]]
  2. {P_2016} {{under சிலர் அறிந்து தம்முள் தூற்றுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[787]]
  3. {P_3071} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[788]]
 409. அம்பாலிகை ((1 occurrences))
  1. {P_190} {{under தருமதேவதை}} (((Chapter 2))) [[789]]
 410. அம்பி ((1 occurrences))
  1. {P_1692} {{under காராம்பி}} (((Chapter 6.20))) [[790]]
 411. அம்பிகை ((1 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[791]]
 412. அம்பின் இறகு ((1 occurrences))
  1. {P_1549} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[792]]
 413. அம்பு ((14 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[793]]
  2. {P_1539} {{headword for 14 items}} (((Chapter 6.16))) [[794]]
  3. {P_3189} {{under உடு}} (((Chapter 10.01))) [[795]]
  4. {P_3280} {{under கணை}} (((Chapter 10.02))) [[796]]
  5. {P_3440} {{under கோ}} (((Chapter 10.02))) [[797]]
  6. {P_3481} {{under சரம்}} (((Chapter 10.03))) [[798]]
  7. {P_3485} {{under சல்லியம்}} (((Chapter 10.03))) [[799]]
  8. {P_3527} {{under சிலீமுகம்}} (((Chapter 10.03))) [[800]]
  9. {P_3694} {{under தோணி}} (((Chapter 10.05))) [[801]]
  10. {P_3745} {{under பகழி}} (((Chapter 10.07))) [[802]]
  11. {P_3776} {{under பத்திரம்}} (((Chapter 10.07))) [[803]]
  12. {P_3811} {{under பாணம்}} (((Chapter 10.07))) [[804]]
  13. {P_4022} {{under வண்டு}} (((Chapter 10.10))) [[805]]
  14. {P_4050} {{under வாணி}} (((Chapter 10.10))) [[806]]
 414. அம்புக் கட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_1543} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[807]]
 415. அம்புக் குதை ((1 occurrences))
  1. {P_1544} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[808]]
 416. அம்புக் குப்பி ((1 occurrences))
  1. {P_1542} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[809]]
 417. அம்புக்குதை ((2 occurrences))
  1. {P_3745} {{under பகழி}} (((Chapter 10.07))) [[810]]
  2. {P_3849} {{under புங்கம்}} (((Chapter 10.07))) [[811]]
 418. அம்புதம் ((1 occurrences))
  1. {P_58} {{under மேகம்}} (((Chapter 1))) [[812]]
 419. அம்புத் தலை ((1 occurrences))
  1. {P_1540} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[813]]
 420. அம்புத்தலை ((1 occurrences))
  1. {P_3189} {{under உடு}} (((Chapter 10.01))) [[814]]
 421. அம்புத்திரள் கட்டுங் கயிறு ((1 occurrences))
  1. {P_1545} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[815]]
 422. அம்புயம் ((1 occurrences))
  1. {P_3007} {{under தாமரை}} (((Chapter 9))) [[816]]
 423. அம்புராசி ((1 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[817]]
 424. அம்புலி ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[818]]
 425. அம்போருகம் ((1 occurrences))
  1. {P_3007} {{under தாமரை}} (((Chapter 9))) [[819]]
 426. அம்மனை ((1 occurrences))
  1. {P_1709} {{under அம்மானை}} (((Chapter 6.20))) [[820]]
 427. அம்மம் ((1 occurrences))
  1. {P_1016} {{under முலை}} (((Chapter 5))) [[821]]
 428. அம்மானை ((1 occurrences))
  1. {P_1709} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[822]]
 429. அம்மான் ((1 occurrences))
  1. {P_908} {{under மாமன்}} (((Chapter 5))) [[823]]
 430. அம்மி ((1 occurrences))
  1. {P_1695} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[824]]
 431. அம்மிக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1696} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[825]]
 432. அம்மியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[826]]
 433. அம்மெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2116} {{under (CAT) அனுகரண ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[827]]
 434. அம்மை ((5 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[828]]
  2. {P_912} {{under தாய்}} (((Chapter 5))) [[829]]
  3. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[830]]
  4. {P_2211} {{under வரு பிறப்பு}} (((Chapter 7.10))) [[831]]
  5. {P_3072} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[832]]
 435. அயக்கிரீவன் ((1 occurrences))
  1. {P_140} {{under மூவைந்தவதாரம்}} (((Chapter 2))) [[833]]
 436. அயனம் ((2 occurrences))
  1. {P_305} {{under ஆண்டு}} (((Chapter 2))) [[834]]
  2. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[835]]
 437. அயனாள் ((1 occurrences))
  1. {P_242} {{under உரோகிணி}} (((Chapter 2))) [[836]]
 438. அயன் ((2 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[837]]
  2. {P_3834} {{under பிதா}} (((Chapter 10.07))) [[838]]
 439. அயமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2694} {{under அலரி }} (((Chapter 9))) [[839]]
 440. அயம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[840]]
  2. {P_1242} {{under இரும்பு}} (((Chapter 6.4))) [[841]]
  3. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[842]]
  4. {P_3073} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[843]]
 441. அயர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2291} {{under செய்தல்}} (((Chapter 7.12))) [[844]]
 442. அயர்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1867} {{under மறப்பு}} (((Chapter 7.2))) [[845]]
 443. அயர்ப்பு மயக்கமும் ((1 occurrences))
  1. {P_155} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[846]]
 444. அயர்வு ((1 occurrences))
  1. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[847]]
 445. அயலோர் ((1 occurrences))
  1. {P_856} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[848]]
 446. அயல் ((1 occurrences))
  1. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[849]]
 447. அயவணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2491} {{under ஒட்டகம்}} (((Chapter 8.2))) [[850]]
 448. அயினி ((1 occurrences))
  1. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[851]]
 449. அயிராணி ((2 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[852]]
  2. {P_161} {{under இந்திரன் தேவி}} (((Chapter 2))) [[853]]
 450. அயிராணி ஆடல் ((1 occurrences))
  1. {P_1453} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.10))) [[854]]
 451. அயிராவதன் ((1 occurrences))
  1. {P_160} {{under இந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[855]]
 452. அயிராவதம் ((2 occurrences))
  1. {P_164} {{under இந்திரன் யானை}} (((Chapter 2))) [[856]]
  2. {P_3074} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[857]]
 453. அயிரி ((1 occurrences))
  1. {P_1129} {{under மீன்முள் அரிந்திடுங் கருவி}} (((Chapter 6.1))) [[858]]
 454. அயிரை ((1 occurrences))
  1. {P_2626} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.4))) [[859]]
 455. அயிர் ((2 occurrences))
  1. {P_554} {{under நுண்மணல்}} (((Chapter 4))) [[860]]
  2. {P_1144} {{under வேறொருவகைச் சருக்கரை}} (((Chapter 6.1))) [[861]]
 456. அயிர்ப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1377} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}} (((Chapter 6.9))) [[862]]
  2. {P_1393} {{under அநுத்திர பஞ்சமம்}} (((Chapter 6.9))) [[863]]
 457. அயிறல் ((1 occurrences))
  1. {P_1998} {{under உண்டல்}} (((Chapter 7.4))) [[864]]
 458. அயிலி ((1 occurrences))
  1. {P_2742} {{under சதுரக் கள்ளி}} (((Chapter 9))) [[865]]
 459. அயில் ((4 occurrences))
  1. {P_1242} {{under இரும்பு}} (((Chapter 6.4))) [[866]]
  2. {P_1573} {{under வேல்}} (((Chapter 6.16))) [[867]]
  3. {P_1603} {{under கூர்மை}} (((Chapter 6.16))) [[868]]
  4. {P_3075} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[869]]
 460. அயில்வேல் [படை] ((1 occurrences))
  1. {P_112} {{under அறுமுகக்கடவுள் படை // கொடி}} (((Chapter 2))) [[870]]
 461. அயுதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2264} {{under பதினாயிரம்}} (((Chapter 7.11))) [[871]]
 462. அரக்கர் ((1 occurrences))
  1. {P_204} {{headword for 4 items}} (((Chapter 2))) [[872]]
 463. அரக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_2123} {{under தேய்த்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[873]]
 464. அரக்காம்பல் ((1 occurrences))
  1. {P_3019} {{under செவ்வாம்பல்}} (((Chapter 9))) [[874]]
 465. அரக்கு ((5 occurrences))
  1. {P_397} {{under கான்படு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[875]]
  2. {P_1733} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.20))) [[876]]
  3. {P_1933} {{under செவப்பு}} (((Chapter 7.3))) [[877]]
  4. {P_3078} {{under அரத்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[878]]
  5. {P_3656} {{under துப்பு}} (((Chapter 10.05))) [[879]]
 466. அரங்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_551} {{under யாற்றிடைக் குறை}} (((Chapter 4))) [[880]]
  2. {P_662} {{under ஆடலிடம் // வட்டாடிடம்}} (((Chapter 4))) [[881]]
 467. அரச மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2668} {{headword for 8 items}} (((Chapter 9))) [[882]]
  2. {P_3766} {{under பணை}} (((Chapter 10.07))) [[883]]
 468. அரசன் ((10 occurrences))
  1. {P_232} {{under வியாழன்}} (((Chapter 2))) [[884]]
  2. {P_391} {{under ஐவகைத் தந்தையர்}} (((Chapter 3))) [[885]]
  3. {P_3183} {{under இறை}} (((Chapter 10.01))) [[886]]
  4. {P_3230} {{under ஏந்தல்}} (((Chapter 10.01))) [[887]]
  5. {P_3400} {{under குரு}} (((Chapter 10.02))) [[888]]
  6. {P_3440} {{under கோ}} (((Chapter 10.02))) [[889]]
  7. {P_3859} {{under புரவலன்}} (((Chapter 10.07))) [[890]]
  8. {P_3896} {{under பொருநன்}} (((Chapter 10.07))) [[891]]
  9. {P_3944} {{under மன்}} (((Chapter 10.08))) [[892]]
  10. {P_3948} {{under மன்னன்}} (((Chapter 10.08))) [[893]]
 469. அரசர் ((1 occurrences))
  1. {P_733} {{headword for 17 items}} (((Chapter 5))) [[894]]
 470. அரசர் அறுதொழில் ((1 occurrences))
  1. {P_767} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[895]]
 471. அரசர் இல் ((1 occurrences))
  1. {P_3403} {{under குலம்}} (((Chapter 10.02))) [[896]]
 472. அரசர் வீதி ((1 occurrences))
  1. {P_646} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[897]]
 473. அரசர், அறுவகைத் தானை ((1 occurrences))
  1. {P_759} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[898]]
 474. அரசர்க் குரித்து ((1 occurrences))
  1. {P_1364} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.8))) [[899]]
 475. அரசர்க்கு எண்வகைத் துணைவர் ((1 occurrences))
  1. {P_770} {{headword for 8 items}} (((Chapter 5))) [[900]]
 476. அரசர்க்கு ஐம்பெருங்குழு ((1 occurrences))
  1. {P_769} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[901]]
 477. அரசர்க்கு ஐவகை உறுதிச் சுற்றம் ((1 occurrences))
  1. {P_771} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[902]]
 478. அரசாம் ((1 occurrences))
  1. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[903]]
 479. அரசியல் ஆறு ((2 occurrences))
  1. {P_758} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[904]]
  2. {P_760} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[905]]
 480. அரசிருக்கை ((2 occurrences))
  1. {P_653} {{headword for 4 items}} (((Chapter 4))) [[906]]
  2. {P_3122} {{under ஆசாரம்}} (((Chapter 10.01))) [[907]]
 481. அரசுவா ((1 occurrences))
  1. {P_1492} {{under காலோர் நான்குந் தனிக்கையுங் கோசமும் […]}} (((Chapter 6.12))) [[908]]
 482. அரணம் ((6 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[909]]
  2. {P_538} {{under காட்டுத் துருக்கம்}} (((Chapter 4))) [[910]]
  3. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[911]]
  4. {P_1573} {{under வேல்}} (((Chapter 6.16))) [[912]]
  5. {P_1607} {{under கவசம்}} (((Chapter 6.17))) [[913]]
  6. {P_3076} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[914]]
 483. அரணி ((1 occurrences))
  1. {P_50} {{under தீக்கடைகோல்}} (((Chapter 1))) [[915]]
 484. அரண் ((5 occurrences))
  1. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[916]]
  2. {P_758} {{under அரசியல் ஆறு}} (((Chapter 5))) [[917]]
  3. {P_1825} {{under காவல்}} (((Chapter 7.1))) [[918]]
  4. {P_2849} {{under காவல் காடு}} (((Chapter 9))) [[919]]
  5. {P_3077} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[920]]
 485. அரண்மனை ((1 occurrences))
  1. {P_656} {{under மன்னன்றேவி யில்லம்}} (((Chapter 4))) [[921]]
 486. அரதநம் ((1 occurrences))
  1. {P_1231} {{under அகன்மணி}} (((Chapter 6.3))) [[922]]
 487. அரத்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[923]]
 488. அரத்தம் ((5 occurrences))
  1. {P_1216} {{under பவளம்}} (((Chapter 6.3))) [[924]]
  2. {P_1733} {{under அரக்கு}} (((Chapter 6.20))) [[925]]
  3. {P_1933} {{under செவப்பு}} (((Chapter 7.3))) [[926]]
  4. {P_3012} {{under செங்குவளை}} (((Chapter 9))) [[927]]
  5. {P_3078} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[928]]
 489. அரந்தை ((2 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[929]]
  2. {P_3079} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[930]]
 490. அரனாள் ((1 occurrences))
  1. {P_244} {{under திருவாதிரை}} (((Chapter 2))) [[931]]
 491. அரனிடத்தவள் ((1 occurrences))
  1. {P_107} {{under உமை }} (((Chapter 2))) [[932]]
 492. அரனுடைத்தோழன் ((1 occurrences))
  1. {P_195} {{under குபேரன்}} (((Chapter 2))) [[933]]
 493. அரன் ((2 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[934]]
  2. {P_181} {{under உருத்திரர் பதினொருவர்}} (((Chapter 2))) [[935]]
 494. அரன்மகன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[936]]
 495. அரமகளிர் ((1 occurrences))
  1. {P_185} {{under சுரர்மகளிர்}} (((Chapter 2))) [[937]]
 496. அரமியம் ((1 occurrences))
  1. {P_674} {{under நிலா முற்றம்}} (((Chapter 4))) [[938]]
 497. அரம்பை ((3 occurrences))
  1. {P_176} {{under நாடகத்து அரம்பையர்}} (((Chapter 2))) [[939]]
  2. {P_2758} {{under வாழை}} (((Chapter 9))) [[940]]
  3. {P_3080} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[941]]
 498. அரம்பையர் ((1 occurrences))
  1. {P_185} {{under சுரர்மகளிர்}} (((Chapter 2))) [[942]]
 499. அரற்றல் ((5 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[943]]
  2. {P_2042} {{under அழுகை }} (((Chapter 7.5))) [[944]]
  3. {P_2114} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 7.7))) [[945]]
  4. {P_2115} {{under கதறல்}} (((Chapter 7.7))) [[946]]
  5. {P_3083} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[947]]
 500. அரற்று ((2 occurrences))
  1. {P_1377} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}} (((Chapter 6.9))) [[948]]
  2. {P_1394} {{under குறிஞ்சி}} (((Chapter 6.9))) [[949]]
 501. அரலை ((3 occurrences))
  1. {P_1085} {{under கழலை}} (((Chapter 5))) [[950]]
  2. {P_2869} {{under மரல்}} (((Chapter 9))) [[951]]
  3. {P_3081} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[952]]
 502. அரவணைச் செல்வன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[953]]
 503. அரவம் ((4 occurrences))
  1. {P_1185} {{under சிலம்பு}} (((Chapter 6.2))) [[954]]
  2. {P_1442} {{under ஒலி}} (((Chapter 6.9))) [[955]]
  3. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[956]]
  4. {P_3082} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[957]]
 504. அரவிந்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_3007} {{under தாமரை}} (((Chapter 9))) [[958]]
 505. அரவினாள் ((1 occurrences))
  1. {P_247} {{under ஆயிலியம்}} (((Chapter 2))) [[959]]
 506. அரவு ((1 occurrences))
  1. {P_2601} {{under பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[960]]
 507. அராகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1376} {{under பாலை யாழ்த்திறம்}} (((Chapter 6.9))) [[961]]
  2. {P_2083} {{under முடுகியல் வண்ணம்}} (((Chapter 7.7))) [[962]]
  3. {P_3084} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[963]]
 508. அரி ((33 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[964]]
  2. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[965]]
  3. {P_51} {{under புகை}} (((Chapter 1))) [[966]]
  4. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[967]]
  5. {P_160} {{under இந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[968]]
  6. {P_197} {{under இமயன்}} (((Chapter 2))) [[969]]
  7. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[970]]
  8. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[971]]
  9. {P_570} {{under மருதநிலப் பறை}} (((Chapter 4))) [[972]]
  10. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[973]]
  11. {P_642} {{under சந்தி}} (((Chapter 4))) [[974]]
  12. {P_1184} {{under சிலம்பு}} (((Chapter 6.2))) [[975]]
  13. {P_1213} {{under மரகதம்}} (((Chapter 6.3))) [[976]]
  14. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[977]]
  15. {P_1477} {{under தேர்}} (((Chapter 6.12))) [[978]]
  16. {P_1664} {{under விசி}} (((Chapter 6.20))) [[979]]
  17. {P_1726} {{under அரிசி}} (((Chapter 6.20))) [[980]]
  18. {P_1934} {{under பச்சை}} (((Chapter 7.3))) [[981]]
  19. {P_1937} {{under ஒளி}} (((Chapter 7.3))) [[982]]
  20. {P_2237} {{under ஐம்மை}} (((Chapter 7.11))) [[983]]
  21. {P_2337} {{under கிளி }} (((Chapter 8.1))) [[984]]
  22. {P_2351} {{under கருங் கிளி}} (((Chapter 8.1))) [[985]]
  23. {P_2382} {{under வண்டு}} (((Chapter 8.1))) [[986]]
  24. {P_2409} {{under சிங்கம்}} (((Chapter 8.2))) [[987]]
  25. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[988]]
  26. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[989]]
  27. {P_2506} {{under குரங்கு}} (((Chapter 8.2))) [[990]]
  28. {P_2601} {{under பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[991]]
  29. {P_2644} {{under தவளை}} (((Chapter 8.4))) [[992]]
  30. {P_2759} {{under மூங்கில்}} (((Chapter 9))) [[993]]
  31. {P_2796} {{under சேகு}} (((Chapter 9))) [[994]]
  32. {P_2840} {{under சோலை}} (((Chapter 9))) [[995]]
  33. {P_3085} {{headword for 41 items}} (((Chapter 10.01))) [[996]]
 509. அரிகரபுத்திரன் ((1 occurrences))
  1. {P_117} {{under ஐயனார்}} (((Chapter 2))) [[997]]
 510. அரிகள் ((1 occurrences))
  1. {P_947} {{under மாற்றலர்}} (((Chapter 5))) [[998]]
 511. அரிகூடம் ((1 occurrences))
  1. {P_635} {{under கோபுர வாயில் }} (((Chapter 4))) [[999]]
 512. அரிசனம் ((2 occurrences))
  1. {P_1725} {{under மஞ்சள்}} (((Chapter 6.20))) [[1000]]
  2. {P_2938} {{under மஞ்சள்}} (((Chapter 9))) [[1001]]
 513. அரிசாயல் ((1 occurrences))
  1. {P_1944} {{under நிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[1002]]
 514. அரிசி ((2 occurrences))
  1. {P_1726} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.20))) [[1003]]
  2. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[1004]]
 515. அரிச்சந்திரன் ((1 occurrences))
  1. {P_736} {{under அறுவகைச் சக்கரவர்த்திகள்}} (((Chapter 5))) [[1005]]
 516. அரிட்டம் ((4 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[1006]]
  2. {P_2367} {{under காகம்}} (((Chapter 8.1))) [[1007]]
  3. {P_2396} {{under முட்டை}} (((Chapter 8.1))) [[1008]]
  4. {P_3086} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1009]]
 517. அரிணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2498} {{under மான்}} (((Chapter 8.2))) [[1010]]
 518. அரிதகி ((1 occurrences))
  1. {P_2720} {{under கடுக்காய் மரம்}} (((Chapter 9))) [[1011]]
 519. அரிதம் ((4 occurrences))
  1. {P_11} {{under திக்கு}} (((Chapter 1))) [[1012]]
  2. {P_620} {{under பசும்புற்றரை}} (((Chapter 4))) [[1013]]
  3. {P_1932} {{under பொன்மை}} (((Chapter 7.3))) [[1014]]
  4. {P_1934} {{under பச்சை}} (((Chapter 7.3))) [[1015]]
 520. அரிதிருமருகன் ((2 occurrences))
  1. {P_93} {{under கணபதி}} (((Chapter 2))) [[1016]]
  2. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[1017]]
 521. அரித்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1725} {{under மஞ்சள்}} (((Chapter 6.20))) [[1018]]
 522. அரித்திராபம் ((1 occurrences))
  1. {P_2938} {{under மஞ்சள்}} (((Chapter 9))) [[1019]]
 523. அரித்துவாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_470} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[1020]]
 524. அரிபடைவட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_412} {{under எழுவகை நரகம்}} (((Chapter 3))) [[1021]]
 525. அரிப்பிரியை ((1 occurrences))
  1. {P_142} {{under திருமகள்}} (((Chapter 2))) [[1022]]
 526. அரிமா ((1 occurrences))
  1. {P_2409} {{under சிங்கம்}} (((Chapter 8.2))) [[1023]]
 527. அரியணைச்செல்வன் ((1 occurrences))
  1. {P_191} {{under அருகன்}} (((Chapter 2))) [[1024]]
 528. அரியின் தசாவதாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_139} {{headword for 10 items}} (((Chapter 2))) [[1025]]
 529. அரில் ((3 occurrences))
  1. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[1026]]
  2. {P_1910} {{under பிணக்கு}} (((Chapter 7.2))) [[1027]]
  3. {P_2846} {{under சிறு தூறு}} (((Chapter 9))) [[1028]]
 530. அரிவாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3396} {{under குயம்}} (((Chapter 10.02))) [[1029]]
 531. அரிவாள் (EXT DEF) ((1 occurrences))
  1. {P_1559} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[1030]]
 532. அரிவாள் மணை ((1 occurrences))
  1. {P_1722} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.20))) [[1031]]
 533. அரிவை ((2 occurrences))
  1. {P_941} {{under எழுவகைப் பெண்பருவம்}} (((Chapter 5))) [[1032]]
  2. {P_945} {{under பெண்}} (((Chapter 5))) [[1033]]
 534. அருகனைத்தரித்தாள் ((1 occurrences))
  1. {P_190} {{under தருமதேவதை}} (((Chapter 2))) [[1034]]
 535. அருகன் ((8 occurrences))
  1. {P_191} {{headword for 14 items}} (((Chapter 2))) [[1035]]
  2. {P_929} {{under சங்காத்தி}} (((Chapter 5))) [[1036]]
  3. {P_3112} {{under அனந்தன்}} (((Chapter 10.01))) [[1037]]
  4. {P_3213} {{under உறுவன்}} (((Chapter 10.01))) [[1038]]
  5. {P_3477} {{under சம்பு}} (((Chapter 10.03))) [[1039]]
  6. {P_3497} {{under சாமி}} (((Chapter 10.03))) [[1040]]
  7. {P_3744} {{under பகவன்}} (((Chapter 10.07))) [[1041]]
  8. {P_3769} {{under பண்ணவன்}} (((Chapter 10.07))) [[1042]]
 536. அருகன் ஊர்தி, படை ((1 occurrences))
  1. {P_192} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[1043]]
 537. அருகன் எண்குணம் ((1 occurrences))
  1. {P_429} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[1044]]
 538. அருகன் கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_193} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[1045]]
 539. அருகர் ((1 occurrences))
  1. {P_318} {{under அமணர்}} (((Chapter 3))) [[1046]]
 540. அருகல் ((1 occurrences))
  1. {P_2231} {{under குறைதல்}} (((Chapter 7.11))) [[1047]]
 541. அருகு ((2 occurrences))
  1. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[1048]]
  2. {P_3746} {{under பக்கம்}} (((Chapter 10.07))) [[1049]]
 542. அருக்கன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[1050]]
 543. அருக்கன் ஊர்தி ((1 occurrences))
  1. {P_222} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[1051]]
 544. அருக்கன் தேர்ப்பாகன் ((1 occurrences))
  1. {P_224} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[1052]]
 545. அருக்கன் தேர்ப்புரவி ((1 occurrences))
  1. {P_223} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[1053]]
 546. அருக்கன்றிசை கீழ்த்திசை ((1 occurrences))
  1. {P_273} {{under சூரிய சந்திரர்க்குரிய திசை}} (((Chapter 2))) [[1054]]
 547. அருக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_2778} {{under எருக்கு}} (((Chapter 9))) [[1055]]
 548. அருச்சனை ((1 occurrences))
  1. {P_1799} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.1))) [[1056]]
 549. அருச்சுனன் ((2 occurrences))
  1. {P_743} {{headword for 15 items}} (((Chapter 5))) [[1057]]
  2. {P_3618} {{under தனஞ்சயன்}} (((Chapter 10.05))) [[1058]]
 550. அருச்சுனம் ((1 occurrences))
  1. {P_2672} {{under மருது}} (((Chapter 9))) [[1059]]
 551. அருஞ்சிறை ((1 occurrences))
  1. {P_455} {{under நரகம்}} (((Chapter 4))) [[1060]]
 552. அருட்புரி ((1 occurrences))
  1. {P_1382} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[1061]]
 553. அருணன் ((4 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[1062]]
  2. {P_224} {{under அருக்கன் தேர்ப்பாகன்}} (((Chapter 2))) [[1063]]
  3. {P_231} {{under புதன்}} (((Chapter 2))) [[1064]]
  4. {P_3088} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1065]]
 554. அருணம் ((5 occurrences))
  1. {P_1933} {{under செவப்பு}} (((Chapter 7.3))) [[1066]]
  2. {P_2479} {{under ஆடு}} (((Chapter 8.2))) [[1067]]
  3. {P_2480} {{under செம்மறி ஆடு}} (((Chapter 8.2))) [[1068]]
  4. {P_2718} {{under எலுமிச்சை}} (((Chapter 9))) [[1069]]
  5. {P_3087} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1070]]
 555. அருத்தம் ((2 occurrences))
  1. {P_1233} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[1071]]
  2. {P_2240} {{under பாதி}} (((Chapter 7.11))) [[1072]]
 556. அருநெறி ((4 occurrences))
  1. {P_480} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[1073]]
  2. {P_681} {{under மனைவாயில்}} (((Chapter 4))) [[1074]]
  3. {P_3056} {{under அத்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[1075]]
  4. {P_3267} {{under கடம்}} (((Chapter 10.02))) [[1076]]
 557. அருந்ததி ((2 occurrences))
  1. {P_266} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[1077]]
  2. {P_3505} {{under சாலி}} (((Chapter 10.03))) [[1078]]
 558. அருந்தமன் ((1 occurrences))
  1. {P_131} {{under விட்டுணு }} (((Chapter 2))) [[1079]]
 559. அருந்தவப்பெண் ((1 occurrences))
  1. {P_932} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[1080]]
 560. அருந்துதன் ((1 occurrences))
  1. {P_832} {{under வேதனை செய்வோன்}} (((Chapter 5))) [[1081]]
 561. அருந்துதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1998} {{under உண்டல்}} (((Chapter 7.4))) [[1082]]
 562. அருப்பம் ((7 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[1083]]
  2. {P_516} {{under மலைமேற் றுருக்கம்}} (((Chapter 4))) [[1084]]
  3. {P_538} {{under காட்டுத் துருக்கம்}} (((Chapter 4))) [[1085]]
  4. {P_1117} {{under மா}} (((Chapter 6.1))) [[1086]]
  5. {P_1136} {{under மோர்}} (((Chapter 6.1))) [[1087]]
  6. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[1088]]
  7. {P_3089} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1089]]
 563. அருப்பலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2680} {{under அனிச்ச மரம்}} (((Chapter 9))) [[1090]]
 564. அருமதாளம் ((1 occurrences))
  1. {P_439} {{under நவ தாளம்}} (((Chapter 3))) [[1091]]
 565. அருமையிற்பாடல் ((1 occurrences))
  1. {P_1440} {{under அகமார்க்கம்}} (((Chapter 6.9))) [[1092]]
 566. அரும்பண்டம் ((2 occurrences))
  1. {P_1151} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[1093]]
  2. {P_3627} {{under தாரம்}} (((Chapter 10.05))) [[1094]]
 567. அரும்பாலை ((2 occurrences))
  1. {P_1406} {{headword for 0 items}} (((Chapter 6.9))) [[1095]]
  2. {P_1410} {{under (SUTRA) ஏழ் பாலைகளுள் இதனின் இது வலிதெனல் (DU PLUS GRAVE AU PLUS AIGU?)}} (((Chapter 6.9))) [[1096]]
 568. அரும்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2807} {{under மொட்டு}} (((Chapter 9))) [[1097]]
 569. அரும்பொருள் ((1 occurrences))
  1. {P_3827} {{under பிசி}} (((Chapter 10.07))) [[1098]]
 570. அருளல் ((1 occurrences))
  1. {P_2129} {{under பெருங்கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[1099]]
 571. அருள் ((4 occurrences))
  1. {P_342} {{under (PART_OF) சாத்துவிக குணம்}} (((Chapter 3))) [[1100]]
  2. {P_1772} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.1))) [[1101]]
  3. {P_1798} {{under நல்வினை}} (((Chapter 7.1))) [[1102]]
  4. {P_3596} {{under தகை}} (((Chapter 10.05))) [[1103]]
 572. அருவருப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1917} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.2))) [[1104]]
 573. அருவருப்புறு சேறு ((1 occurrences))
  1. {P_607} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[1105]]
 574. அருவி ((4 occurrences))
  1. {P_517} {{under மலைச்சாரல் வீழ்புனல்}} (((Chapter 4))) [[1106]]
  2. {P_587} {{under கழிமுகம் }} (((Chapter 4))) [[1107]]
  3. {P_2969} {{under தினைத் தாள்}} (((Chapter 9))) [[1108]]
  4. {P_3090} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1109]]
 575. அருவிப்புனல் வீழிடம் ((1 occurrences))
  1. {P_518} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[1110]]
 576. அருவியின் ஒலிக்குறிப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_3313} {{under கல்}} (((Chapter 10.02))) [[1111]]
 577. அரூபி ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[1112]]
 578. அரை ((1 occurrences))
  1. {P_1002} {{under அல்குல்}} (((Chapter 5))) [[1113]]
 579. அரைசிலை ((1 occurrences))
  1. {P_1695} {{under அம்மி}} (((Chapter 6.20))) [[1114]]
 580. அரைஞாண் ((2 occurrences))
  1. {P_1194} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.2))) [[1115]]
  2. {P_3166} {{under இரதம்}} (((Chapter 10.01))) [[1116]]
 581. அரைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2123} {{under தேய்த்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[1117]]
 582. அரைப்பட்டிகை ((3 occurrences))
  1. {P_1193} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.2))) [[1118]]
  2. {P_3058} {{under அத்து}} (((Chapter 10.01))) [[1119]]
  3. {P_3165} {{under இரசதம்}} (((Chapter 10.01))) [[1120]]
 583. அரோ ((1 occurrences))
  1. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[1121]]
 584. அர்க்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_2369} {{under நீர்க் காக்கை}} (((Chapter 8.1))) [[1122]]
 585. அர்த்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_103} {{under சிவாகமநூற்பயன்}} (((Chapter 2))) [[1123]]
 586. அறத்தி னீட்டி வரும்பொருள் புறத்துறைக் குற்ற மூன்று மறுத்தநற் றவர்க்குக் கொள்கெனப் பணிந்து குறையிரந் தவர்வயி னுள்ளமுவந் தீவது ((1 occurrences))
  1. {P_346} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[1124]]
 587. அறத்தின்செல்வி ((1 occurrences))
  1. {P_190} {{under தருமதேவதை}} (((Chapter 2))) [[1125]]
 588. அறத்தை ஐயப்படாது செய்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_428} {{under எண்வகைக் காட்சி}} (((Chapter 3))) [[1126]]
 589. அறத்தை விளக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_428} {{under எண்வகைக் காட்சி}} (((Chapter 3))) [[1127]]
 590. அறத்தைக்காப்போன் ((1 occurrences))
  1. {P_117} {{under ஐயனார்}} (((Chapter 2))) [[1128]]
 591. அறநிலை யின்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_765} {{under ஒத்த குலமு மொத்த வொழுக்கமு மொத்த குணமு மொத்த வாயுளு மத்தக வுடையது}} (((Chapter 5))) [[1129]]
 592. அறநிலைப் பொருள் ((1 occurrences))
  1. {P_763} {{under நெறிவழி நின்று நெறியா லுழந்து பெறுபொருள்}} (((Chapter 5))) [[1130]]
 593. அறநிலைப்பொருள் ((1 occurrences))
  1. {P_760} {{under அரசியல் ஆறு}} (((Chapter 5))) [[1131]]
 594. அறநிலையறம் ((2 occurrences))
  1. {P_760} {{under அரசியல் ஆறு}} (((Chapter 5))) [[1132]]
  2. {P_761} {{under வருணக் காப்பிற் பிறழா நெறிநிலை பெறுதற் குரித்தாய்ப் பேணும் பெற்றி}} (((Chapter 5))) [[1133]]
 595. அறநிலையின்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_760} {{under அரசியல் ஆறு}} (((Chapter 5))) [[1134]]
 596. அறம் ((5 occurrences))
  1. {P_370} {{under நாற்பொருள்}} (((Chapter 3))) [[1135]]
  2. {P_409} {{under பெரியோர் எழுவகைப் பெற்றி}} (((Chapter 3))) [[1136]]
  3. {P_768} {{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}} (((Chapter 5))) [[1137]]
  4. {P_1333} {{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}} (((Chapter 6.8))) [[1138]]
  5. {P_1798} {{under நல்வினை}} (((Chapter 7.1))) [[1139]]
 597. அறம்பொரு ளின்பம் வீடெனுந் திறங்கள் கேட்க வேட்க வினியன கூறு மாற்ற லுடையான் ((1 occurrences))
  1. {P_365} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[1140]]
 598. அறல் ((5 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[1141]]
  2. {P_82} {{under நீர்த்திரை}} (((Chapter 1))) [[1142]]
  3. {P_553} {{under கருமணல்}} (((Chapter 4))) [[1143]]
  4. {P_2846} {{under சிறு தூறு}} (((Chapter 9))) [[1144]]
  5. {P_3109} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1145]]
 599. அறவாழிவேந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_191} {{under அருகன்}} (((Chapter 2))) [[1146]]
 600. அறவைச்சோறு ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[1147]]
 601. அறவைத்தூரியம் ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[1148]]
 602. அறவைப் பிணஞ்சுடுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[1149]]
 603. அறவோர் ((2 occurrences))
  1. {P_313} {{under இருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[1150]]
  2. {P_726} {{under பார்ப்பார்}} (((Chapter 5))) [[1151]]
 604. அறிஞன் ((3 occurrences))
  1. {P_231} {{under புதன்}} (((Chapter 2))) [[1152]]
  2. {P_3511} {{under சான்றோன்}} (((Chapter 10.03))) [[1153]]
  3. {P_3995} {{under மேதை}} (((Chapter 10.08))) [[1154]]
 605. அறிஞர் ((3 occurrences))
  1. {P_313} {{under இருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[1155]]
  2. {P_849} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[1156]]
  3. {P_3862} {{under புலவர்}} (((Chapter 10.07))) [[1157]]
 606. அறிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1780} {{under நினைத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[1158]]
 607. அறிதுயிலமர்ந்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[1159]]
 608. அறியான் வினாவல் ((1 occurrences))
  1. {P_381} {{under ஐவகை வினா}} (((Chapter 3))) [[1160]]
 609. அறியாமை ((2 occurrences))
  1. {P_2299} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.12))) [[1161]]
  2. {P_4044} {{under வறிது}} (((Chapter 10.10))) [[1162]]
 610. அறிவனாள் ((1 occurrences))
  1. {P_264} {{under உத்திரட்டாதி}} (((Chapter 2))) [[1163]]
 611. அறிவன் ((2 occurrences))
  1. {P_194} {{under புத்தன்}} (((Chapter 2))) [[1164]]
  2. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[1165]]
 612. அறிவின்மை ((2 occurrences))
  1. {P_3962} {{under மாழை}} (((Chapter 10.08))) [[1166]]
  2. {P_4098} {{under வெள்ளை}} (((Chapter 10.10))) [[1167]]
 613. அறிவிலான் ((2 occurrences))
  1. {P_873} {{headword for 10 items}} (((Chapter 5))) [[1168]]
  2. {P_3888} {{under பேதை}} (((Chapter 10.07))) [[1169]]
 614. அறிவில்லான் ((1 occurrences))
  1. {P_3517} {{under சிதடன்}} (((Chapter 10.03))) [[1170]]
 615. அறிவு ((7 occurrences))
  1. {P_357} {{under ஆடவர் நாற்குணம்}} (((Chapter 3))) [[1171]]
  2. {P_1766} {{headword for 10 items}} (((Chapter 7.1))) [[1172]]
  3. {P_3066} {{under அமலம்}} (((Chapter 10.01))) [[1173]]
  4. {P_3191} {{under உணர்வு}} (((Chapter 10.01))) [[1174]]
  5. {P_3240} {{under ஒண்மை}} (((Chapter 10.01))) [[1175]]
  6. {P_3724} {{under நானம்}} (((Chapter 10.06))) [[1176]]
  7. {P_3857} {{under புந்தி}} (((Chapter 10.07))) [[1177]]
 616. அறிவொப்புக் காண்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_381} {{under ஐவகை வினா}} (((Chapter 3))) [[1178]]
 617. அறுகரிசி கூட்டியது ((1 occurrences))
  1. {P_1325} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.6))) [[1179]]
 618. அறுகு ((1 occurrences))
  1. {P_2410} {{under யானையாளி}} (((Chapter 8.2))) [[1180]]
 619. அறுசமயத்தவர்க்கன்பு ((1 occurrences))
  1. {P_428} {{under எண்வகைக் காட்சி}} (((Chapter 3))) [[1181]]
 620. அறுசமயத்தோர்க்குண்டி ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[1182]]
 621. அறுசுவையுண்டி யமைந்தோர்க்குதவுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_437} {{under நவபுண்ணியம்}} (((Chapter 3))) [[1183]]
 622. அறுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_3109} {{under அறல்}} (((Chapter 10.01))) [[1184]]
 623. அறுதொழிலாளர் ((1 occurrences))
  1. {P_726} {{under பார்ப்பார்}} (((Chapter 5))) [[1185]]
 624. அறுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2145} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.8))) [[1186]]
 625. அறுபதம் ((2 occurrences))
  1. {P_2382} {{under வண்டு}} (((Chapter 8.1))) [[1187]]
  2. {P_2918} {{under கையாந்தகரை}} (((Chapter 9))) [[1188]]
 626. அறுமீன் ((1 occurrences))
  1. {P_241} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 2))) [[1189]]
 627. அறுமீன் காதலன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[1190]]
 628. அறுமுகக்கடவுளூர்தி ((1 occurrences))
  1. {P_111} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[1191]]
 629. அறுமுகக்கடவுள் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{headword for 37 items}} (((Chapter 2))) [[1192]]
 630. அறுமுகக்கடவுள் படை // கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_112} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[1193]]
 631. அறுமுகக்கடவுள் மாலை ((1 occurrences))
  1. {P_113} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[1194]]
 632. அறுவகை இருது ((1 occurrences))
  1. {P_303} {{headword for 6 items}} (((Chapter 2))) [[1195]]
 633. அறுவகை இருது-2 ((1 occurrences))
  1. {P_304} {{headword for 6 items}} (((Chapter 2))) [[1196]]
 634. அறுவகைச் சக்கரவர்த்திகள் ((1 occurrences))
  1. {P_736} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[1197]]
 635. அறுவகைச் சுவை ((1 occurrences))
  1. {P_406} {{headword for 6 items}} (((Chapter 3))) [[1198]]
 636. அறுவகைத்தானை ((1 occurrences))
  1. {P_735} {{under (SOFTWARE MISTAKE) அரசர்கள் படை}} (((Chapter 5))) [[1199]]
 637. அறுவகைப் பருவகாலம் ((1 occurrences))
  1. {P_301} {{headword for 6 items}} (((Chapter 2))) [[1200]]
 638. அறுவகைப் பருவகாலம்-2 ((1 occurrences))
  1. {P_302} {{headword for 6 items}} (((Chapter 2))) [[1201]]
 639. அறுவகைப் புறச்சமயம் ((1 occurrences))
  1. {P_407} {{headword for 6 items}} (((Chapter 3))) [[1202]]
 640. அறுவை ((3 occurrences))
  1. {P_252} {{under சித்திரை}} (((Chapter 2))) [[1203]]
  2. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[1204]]
  3. {P_3110} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1205]]
 641. அறை ((2 occurrences))
  1. {P_499} {{under பாறை}} (((Chapter 4))) [[1206]]
  2. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[1207]]
 642. அறைகூவல் ((1 occurrences))
  1. {P_1508} {{under பொர அழைத்தல்}} (((Chapter 6.13))) [[1208]]
 643. அறைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2137} {{under அடித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[1209]]
 644. அறைபோதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1507} {{under கீழறுத்தல்}} (((Chapter 6.13))) [[1210]]
 645. அற்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_2227} {{under சிறுமை}} (((Chapter 7.11))) [[1211]]
  2. {P_3183} {{under இறை}} (((Chapter 10.01))) [[1212]]
  3. {P_3532} {{under சிறுமை}} (((Chapter 10.03))) [[1213]]
 646. அற்பர் ((1 occurrences))
  1. {P_872} {{under கீழோர்}} (((Chapter 5))) [[1214]]
 647. அற்புதம் ((1 occurrences))
  1. {P_440} {{under நாடக நவரசம்}} (((Chapter 3))) [[1215]]
 648. அற்புதம் (10^8) ((1 occurrences))
  1. {P_2268} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[1216]]
 649. அற்புதம் பத்து ((1 occurrences))
  1. {P_2269} {{under நிகர்ப்புதம் (10^9)}} (((Chapter 7.11))) [[1217]]
 650. அலகு ((4 occurrences))
  1. {P_1688} {{under துடைப்பம்}} (((Chapter 6.20))) [[1218]]
  2. {P_2390} {{under கொதுகு }} (((Chapter 8.1))) [[1219]]
  3. {P_2648} {{under பலகறை}} (((Chapter 8.4))) [[1220]]
  4. {P_3091} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1221]]
 651. அலகை ((1 occurrences))
  1. {P_209} {{under பேய்}} (((Chapter 2))) [[1222]]
 652. அலகை [கொடி] ((1 occurrences))
  1. {P_120} {{under மாகாளியின் ஊர்தி, கொடி, படை}} (((Chapter 2))) [[1223]]
 653. அலகை முலையுண்டோன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[1224]]
 654. அலகைக்கொடியாள் ((1 occurrences))
  1. {P_119} {{under மாகாளி}} (((Chapter 2))) [[1225]]
 655. அலக்கண் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[1226]]
 656. அலங்கரித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1954} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.3))) [[1227]]
 657. அலங்கல் ((5 occurrences))
  1. {P_1326} {{under மாலை}} (((Chapter 6.7))) [[1228]]
  2. {P_1939} {{under ஒளி விடுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[1229]]
  3. {P_2800} {{under தளிர்}} (((Chapter 9))) [[1230]]
  4. {P_3030} {{under மயிர்ச் சூட்டு மாலை}} (((Chapter 9))) [[1231]]
  5. {P_3092} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1232]]
 658. அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...] ((1 occurrences))
  1. {P_1370} {{headword for 28 items}} (((Chapter 6.8))) [[1233]]
 659. அலங்காரம் ((6 occurrences))
  1. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[1234]]
  2. {P_1955} {{under சிங்காரம்}} (((Chapter 7.3))) [[1235]]
  3. {P_3050} {{under அணி}} (((Chapter 10.01))) [[1236]]
  4. {P_3429} {{under கை}} (((Chapter 10.02))) [[1237]]
  5. {P_3873} {{under புனை}} (((Chapter 10.07))) [[1238]]
  6. {P_3900} {{under பொற்பு}} (((Chapter 10.07))) [[1239]]
 660. அலந்தலை ((1 occurrences))
  1. {P_1882} {{under துக்கம் }} (((Chapter 7.2))) [[1240]]
 661. அலந்தை ((1 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[1241]]
 662. அலப்பல் ((1 occurrences))
  1. {P_2118} {{under கலப்புக் கட்டோசை}} (((Chapter 7.7))) [[1242]]
 663. அலமரல் ((2 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[1243]]
  2. {P_2184} {{under சுழலல்}} (((Chapter 7.9))) [[1244]]
 664. அலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1626} {{under கலப்பை}} (((Chapter 6.17))) [[1245]]
 665. அலம்பல் ((1 occurrences))
  1. {P_2114} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 7.7))) [[1246]]
 666. அலரி ((4 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[1247]]
  2. {P_2693} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[1248]]
  3. {P_2808} {{under மலர்}} (((Chapter 9))) [[1249]]
  4. {P_3093} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1250]]
 667. அலரி ((1 occurrences))
  1. {P_2694} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[1251]]
 668. அலர் ((5 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[1252]]
  2. {P_2013} {{under பழிமொழி}} (((Chapter 7.4))) [[1253]]
  3. {P_2017} {{under பலர் அறிந்து தூற்றுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[1254]]
  4. {P_2808} {{under மலர்}} (((Chapter 9))) [[1255]]
  5. {P_3094} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[1256]]
 669. அலர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2823} {{under மலர்ச்சி}} (((Chapter 9))) [[1257]]
 670. அலறல் ((1 occurrences))
  1. {P_1443} {{under திரட்டோசை}} (((Chapter 6.9))) [[1258]]
 671. அலவன் ((4 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[1259]]
  2. {P_2518} {{under பூஞை}} (((Chapter 8.2))) [[1260]]
  3. {P_2646} {{under ஞெண்டு}} (((Chapter 8.4))) [[1261]]
  4. {P_2647} {{under ஆண் ஞெண்டு}} (((Chapter 8.4))) [[1262]]
 672. அலாதம் ((1 occurrences))
  1. {P_695} {{under கடைக்கொள்ளி}} (((Chapter 4))) [[1263]]
 673. அலாபு ((1 occurrences))
  1. {P_2931} {{under சுரை}} (((Chapter 9))) [[1264]]
 674. அலாயுதன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[1265]]
 675. அலி ((6 occurrences))
  1. {P_963} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[1266]]
  2. {P_1099} {{under மூவடிவு}} (((Chapter 5))) [[1267]]
  3. {P_1357} {{under எழுத்தெனப் படுபவை}} (((Chapter 6.8))) [[1268]]
  4. {P_2775} {{under நறுவிலி}} (((Chapter 9))) [[1269]]
  5. {P_3512} {{under சிகண்டி}} (((Chapter 10.03))) [[1270]]
  6. {P_3887} {{under பேடு}} (((Chapter 10.07))) [[1271]]
 676. அலி எழுத்து ((1 occurrences))
  1. {P_1360} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.8))) [[1272]]
 677. அலி மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2838} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[1273]]
 678. அலுங்கலு மொழிபல பிதற்றுதலும் ((1 occurrences))
  1. {P_154} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[1274]]
 679. அலை ((6 occurrences))
  1. {P_82} {{under நீர்த்திரை}} (((Chapter 1))) [[1275]]
  2. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[1276]]
  3. {P_588} {{under கடற்றிரை}} (((Chapter 4))) [[1277]]
  4. {P_3068} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1278]]
  5. {P_3095} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1279]]
  6. {P_3535} {{under சீகரம்}} (((Chapter 10.03))) [[1280]]
 680. அலைசுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1891} {{under சோம்பல்}} (((Chapter 7.2))) [[1281]]
 681. அலைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1977} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.3))) [[1282]]
 682. அல் ((4 occurrences))
  1. {P_91} {{under இருள்}} (((Chapter 1))) [[1283]]
  2. {P_229} {{under இரவு}} (((Chapter 2))) [[1284]]
  3. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[1285]]
  4. {P_3096} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1286]]
 683. அல்கல் ((2 occurrences))
  1. {P_283} {{under நாள்}} (((Chapter 2))) [[1287]]
  2. {P_3097} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1288]]
 684. அல்குல் ((3 occurrences))
  1. {P_1002} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[1289]]
  2. {P_1003} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[1290]]
  3. {P_3726} {{under நிதம்பம்}} (((Chapter 10.06))) [[1291]]
 685. அல்லகண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_1882} {{under துக்கம் }} (((Chapter 7.2))) [[1292]]
 686. அல்லம் ((1 occurrences))
  1. {P_2916} {{under இஞ்சி}} (((Chapter 9))) [[1293]]
 687. அல்லல் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[1294]]
 688. அல்லவை ((1 occurrences))
  1. {P_1906} {{under பயன் இன்மை}} (((Chapter 7.2))) [[1295]]
 689. அல்லி ((6 occurrences))
  1. {P_2715} {{under காயா}} (((Chapter 9))) [[1296]]
  2. {P_2814} {{under அக இதழ்}} (((Chapter 9))) [[1297]]
  3. {P_3021} {{under வெள்ளாம்பல்}} (((Chapter 9))) [[1298]]
  4. {P_3024} {{under குமுதம்}} (((Chapter 9))) [[1299]]
  5. {P_3098} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1300]]
  6. {P_3133} {{under ஆம்பல்}} (((Chapter 10.01))) [[1301]]
 690. அல்லியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1449} {{under மாயோன் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[1302]]
 691. அல்லோன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[1303]]
 692. அளகம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[1304]]
  2. {P_1065} {{under பெண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[1305]]
  3. {P_1068} {{under மயிர்க் குழற்சி}} (((Chapter 5))) [[1306]]
  4. {P_3103} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1307]]
 693. அளகு ((3 occurrences))
  1. {P_241} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 2))) [[1308]]
  2. {P_2402} {{under கோழி, கூகைகள் (பெண்)}} (((Chapter 8.1))) [[1309]]
  3. {P_2403} {{under மயில் (பெண்)}} (((Chapter 8.1))) [[1310]]
 694. அளகையாளி ((1 occurrences))
  1. {P_195} {{under குபேரன்}} (((Chapter 2))) [[1311]]
 695. அளக்கர் ((7 occurrences))
  1. {P_241} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 2))) [[1312]]
  2. {P_448} {{under மண்ணுலகு}} (((Chapter 4))) [[1313]]
  3. {P_484} {{under நீள்வழி}} (((Chapter 4))) [[1314]]
  4. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[1315]]
  5. {P_592} {{under உப்பளம்}} (((Chapter 4))) [[1316]]
  6. {P_606} {{under சேறு}} (((Chapter 4))) [[1317]]
  7. {P_3104} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1318]]
 696. அளக்கும் நாழி ((1 occurrences))
  1. {P_3723} {{under நாழி}} (((Chapter 10.06))) [[1319]]
 697. அளம் ((1 occurrences))
  1. {P_592} {{under உப்பளம்}} (((Chapter 4))) [[1320]]
 698. அளறு ((3 occurrences))
  1. {P_455} {{under நரகம்}} (((Chapter 4))) [[1321]]
  2. {P_606} {{under சேறு}} (((Chapter 4))) [[1322]]
  3. {P_3105} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1323]]
 699. அளவர் ((2 occurrences))
  1. {P_597} {{under உப்பமைப்போர்}} (((Chapter 4))) [[1324]]
  2. {P_786} {{under உப்புவாணிகர்}} (((Chapter 5))) [[1325]]
 700. அளவளாவல் ((1 occurrences))
  1. {P_1972} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.3))) [[1326]]
 701. அளவின்மை ((1 occurrences))
  1. {P_3111} {{under அனந்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[1327]]
 702. அளவு ((7 occurrences))
  1. {P_2223} {{headword for 8 items}} (((Chapter 7.11))) [[1328]]
  2. {P_3041} {{under அசனம்}} (((Chapter 10.01))) [[1329]]
  3. {P_3091} {{under அலகு}} (((Chapter 10.01))) [[1330]]
  4. {P_3276} {{under கட்டளை}} (((Chapter 10.02))) [[1331]]
  5. {P_3357} {{under கால்}} (((Chapter 10.02))) [[1332]]
  6. {P_3634} {{under தாறு}} (((Chapter 10.05))) [[1333]]
  7. {P_4035} {{under வரை}} (((Chapter 10.10))) [[1334]]
 703. அளவு இன்மை ((1 occurrences))
  1. {P_2224} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.11))) [[1335]]
 704. அளவை ((3 occurrences))
  1. {P_1673} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.20))) [[1336]]
  2. {P_3069} {{under அம்பணம்}} (((Chapter 10.01))) [[1337]]
  3. {P_3262} {{under கச்சம்}} (((Chapter 10.02))) [[1338]]
 705. அளி ((5 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[1339]]
  2. {P_1770} {{under அன்பு}} (((Chapter 7.1))) [[1340]]
  3. {P_2382} {{under வண்டு}} (((Chapter 8.1))) [[1341]]
  4. {P_3106} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1342]]
  5. {P_3166} {{under இரதம்}} (((Chapter 10.01))) [[1343]]
 706. அளிகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1060} {{under நெற்றி}} (((Chapter 5))) [[1344]]
 707. அளித்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1823} {{under காத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[1345]]
  2. {P_2129} {{under பெருங்கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[1346]]
  3. {P_2178} {{under செறித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[1347]]
  4. {P_3107} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1348]]
 708. அளிந்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_637} {{under கோபுரவாயிற் றிண்ணை}} (((Chapter 4))) [[1349]]
 709. அளுக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1853} {{under குலைதல்}} (((Chapter 7.2))) [[1350]]
 710. அளை ((3 occurrences))
  1. {P_1131} {{under தயிர்}} (((Chapter 6.1))) [[1351]]
  2. {P_1136} {{under மோர்}} (((Chapter 6.1))) [[1352]]
  3. {P_3108} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1353]]
 711. அள் ((4 occurrences))
  1. {P_684} {{under துறப்பு}} (((Chapter 4))) [[1354]]
  2. {P_1052} {{under செவி}} (((Chapter 5))) [[1355]]
  3. {P_1602} {{under பற்றிரும்பு}} (((Chapter 6.16))) [[1356]]
  4. {P_1603} {{under கூர்மை}} (((Chapter 6.16))) [[1357]]
 712. அள்ளல் ((4 occurrences))
  1. {P_455} {{under நரகம்}} (((Chapter 4))) [[1358]]
  2. {P_456} {{under எழு நரகங்கள்}} (((Chapter 4))) [[1359]]
  3. {P_606} {{under சேறு}} (((Chapter 4))) [[1360]]
  4. {P_2127} {{under எற்றல்}} (((Chapter 7.8))) [[1361]]
 713. அள்ளை ((1 occurrences))
  1. {P_209} {{under பேய்}} (((Chapter 2))) [[1362]]
 714. அழகு ((43 occurrences))
  1. {P_1786} {{under சுகம்}} (((Chapter 7.1))) [[1363]]
  2. {P_1941} {{headword for 49 items}} (((Chapter 7.3))) [[1364]]
  3. {P_3049} {{under அணங்கு}} (((Chapter 10.01))) [[1365]]
  4. {P_3050} {{under அணி}} (((Chapter 10.01))) [[1366]]
  5. {P_3060} {{under அந்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[1367]]
  6. {P_3066} {{under அமலம்}} (((Chapter 10.01))) [[1368]]
  7. {P_3068} {{under அலை}} (((Chapter 10.01))) [[1369]]
  8. {P_3072} {{under அம்மை}} (((Chapter 10.01))) [[1370]]
  9. {P_3093} {{under அலரி}} (((Chapter 10.01))) [[1371]]
  10. {P_3240} {{under ஒண்மை}} (((Chapter 10.01))) [[1372]]
  11. {P_3354} {{under கார் (தொடர்ச்சி)}} (((Chapter 10.02))) [[1373]]
  12. {P_3437} {{under கொம்மை}} (((Chapter 10.02))) [[1374]]
  13. {P_3457} {{under கோலம்}} (((Chapter 10.02))) [[1375]]
  14. {P_3488} {{under சவி}} (((Chapter 10.03))) [[1376]]
  15. {P_3521} {{under சித்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[1377]]
  16. {P_3576} {{under செழுமை}} (((Chapter 10.03))) [[1378]]
  17. {P_3581} {{under சேடு}} (((Chapter 10.03))) [[1379]]
  18. {P_3597} {{under தகைமை}} (((Chapter 10.05))) [[1380]]
  19. {P_3616} {{under தளிமம்}} (((Chapter 10.05))) [[1381]]
  20. {P_3675} {{under தென்}} (((Chapter 10.05))) [[1382]]
  21. {P_3677} {{under தேசிகம்}} (((Chapter 10.05))) [[1383]]
  22. {P_3695} {{under தோல்}} (((Chapter 10.05))) [[1384]]
  23. {P_3776} {{under பத்திரம்}} (((Chapter 10.07))) [[1385]]
  24. {P_3778} {{under பந்தம்}} (((Chapter 10.07))) [[1386]]
  25. {P_3812} {{under பாணி}} (((Chapter 10.07))) [[1387]]
  26. {P_3873} {{under புனை}} (((Chapter 10.07))) [[1388]]
  27. {P_3875} {{under பூ}} (((Chapter 10.07))) [[1389]]
  28. {P_3890} {{under பை}} (((Chapter 10.07))) [[1390]]
  29. {P_3900} {{under பொற்பு}} (((Chapter 10.07))) [[1391]]
  30. {P_3901} {{under பொன்}} (((Chapter 10.07))) [[1392]]
  31. {P_3911} {{under மஞ்சு}} (((Chapter 10.08))) [[1393]]
  32. {P_3917} {{under மணி}} (((Chapter 10.08))) [[1394]]
  33. {P_3921} {{under மதன்}} (((Chapter 10.08))) [[1395]]
  34. {P_3925} {{under மதுகம்}} (((Chapter 10.08))) [[1396]]
  35. {P_3949} {{under மா}} (((Chapter 10.08))) [[1397]]
  36. {P_3952} {{under மாதர்}} (((Chapter 10.08))) [[1398]]
  37. {P_3962} {{under மாழை}} (((Chapter 10.08))) [[1399]]
  38. {P_3977} {{under முருகு}} (((Chapter 10.08))) [[1400]]
  39. {P_4003} {{under யாணர்}} (((Chapter 10.09))) [[1401]]
  40. {P_4023} {{under வண்ணம்}} (((Chapter 10.10))) [[1402]]
  41. {P_4034} {{under வருணம்}} (((Chapter 10.10))) [[1403]]
  42. {P_4066} {{under விடங்கம்}} (((Chapter 10.10))) [[1404]]
  43. {P_4118} {{under வேனில்}} (((Chapter 10.10))) [[1405]]
 715. அழகு ((1 occurrences))
  1. {P_1942} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.3))) [[1406]]
 716. அழனம் ((3 occurrences))
  1. {P_1086} {{under பிணம்}} (((Chapter 5))) [[1407]]
  2. {P_1863} {{under வெம்மை}} (((Chapter 7.2))) [[1408]]
  3. {P_3101} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1409]]
 717. அழன் ((1 occurrences))
  1. {P_209} {{under பேய்}} (((Chapter 2))) [[1410]]
 718. அழற்கண் வந்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_114} {{under வீரபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[1411]]
 719. அழலவன் ((2 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[1412]]
  2. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[1413]]
 720. அழலாடி ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[1414]]
 721. அழலி ((1 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[1415]]
 722. அழல் ((4 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[1416]]
  2. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[1417]]
  3. {P_256} {{under கேட்டை}} (((Chapter 2))) [[1418]]
  4. {P_1863} {{under வெம்மை}} (((Chapter 7.2))) [[1419]]
 723. அழிஞ்சில் ((1 occurrences))
  1. {P_2730} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[1420]]
 724. அழிதலை ((1 occurrences))
  1. {P_1088} {{under சிரமாலை}} (((Chapter 5))) [[1421]]
 725. அழித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_336} {{under முச்செயல்}} (((Chapter 3))) [[1422]]
 726. அழிந்தோரை நிறுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_428} {{under எண்வகைக் காட்சி}} (((Chapter 3))) [[1423]]
 727. அழியாவியல்பு ((1 occurrences))
  1. {P_429} {{under அருகன் எண்குணம்}} (((Chapter 3))) [[1424]]
 728. அழிவில் பொருள் ((1 occurrences))
  1. {P_3338} {{under கன்னி}} (((Chapter 10.02))) [[1425]]
 729. அழிவில் மாதர் ((1 occurrences))
  1. {P_3338} {{under கன்னி}} (((Chapter 10.02))) [[1426]]
 730. அழிவு ((2 occurrences))
  1. {P_586} {{under கழிமுகம்}} (((Chapter 4))) [[1427]]
  2. {P_1912} {{under கேடு}} (((Chapter 7.2))) [[1428]]
 731. அழுகை ((1 occurrences))
  1. {P_2041} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.5))) [[1429]]
 732. அழுகை ((1 occurrences))
  1. {P_2042} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.5))) [[1430]]
 733. அழுக்காறு ((4 occurrences))
  1. {P_1890} {{under பொறாமை}} (((Chapter 7.2))) [[1431]]
  2. {P_1927} {{under மனக்கோட்டம்}} (((Chapter 7.2))) [[1432]]
  3. {P_3102} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1433]]
  4. {P_3450} {{under கோட்டம்}} (((Chapter 10.02))) [[1434]]
 734. அழுக்கின்மை ((1 occurrences))
  1. {P_3066} {{under அமலம்}} (((Chapter 10.01))) [[1435]]
 735. அழுக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1860} {{under மாசு}} (((Chapter 7.2))) [[1436]]
  2. {P_3261} {{under கசடு}} (((Chapter 10.02))) [[1437]]
  3. {P_3950} {{under மாசு}} (((Chapter 10.08))) [[1438]]
 736. அழுங்கல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[1439]]
  2. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[1440]]
  3. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[1441]]
  4. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[1442]]
 737. அழுங்கின் குருளை ((1 occurrences))
  1. {P_2522} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[1443]]
 738. அழுங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1381} {{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[1444]]
  2. {P_2521} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[1445]]
  3. {P_2589} {{under மறி}} (((Chapter 8.2))) [[1446]]
 739. அழுங்குதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1940} {{under ஒளி மழுங்குதல்}} (((Chapter 7.3))) [[1447]]
  2. {P_1977} {{under அலைதல்}} (((Chapter 7.3))) [[1448]]
 740. அழுதல் ((3 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[1449]]
  2. {P_3083} {{under அரற்றல்}} (((Chapter 10.01))) [[1450]]
  3. {P_4077} {{under விம்மல்}} (((Chapter 10.10))) [[1451]]
 741. அழுந்து ((1 occurrences))
  1. {P_85} {{under ஆழநீர்}} (((Chapter 1))) [[1452]]
 742. அழுவம் ((1 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[1453]]
 743. அழைத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1996} {{headword for 11 items}} (((Chapter 7.4))) [[1454]]
  2. {P_2115} {{under கதறல்}} (((Chapter 7.7))) [[1455]]
  3. {P_3949} {{under மா}} (((Chapter 10.08))) [[1456]]
 744. அவகேசி ((1 occurrences))
  1. {P_2833} {{under காயாத மரம்}} (((Chapter 9))) [[1457]]
 745. அவதி ((1 occurrences))
  1. {P_2222} {{under எல்லை}} (((Chapter 7.11))) [[1458]]
 746. அவந்தி ((1 occurrences))
  1. {P_3099} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1459]]
 747. அவந்திகை ((1 occurrences))
  1. {P_2336} {{under கிளி}} (((Chapter 8.1))) [[1460]]
 748. அவந்திநகர் ((1 occurrences))
  1. {P_469} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[1461]]
 749. அவனறிவு தான்கோடல் ((1 occurrences))
  1. {P_381} {{under ஐவகை வினா}} (((Chapter 3))) [[1462]]
 750. அவனி ((1 occurrences))
  1. {P_448} {{under மண்ணுலகு}} (((Chapter 4))) [[1463]]
 751. அவமாம் புலத்தை யடக்கி மனாதி சிவயோகஞ் சேர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_426} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[1464]]
 752. அவயவம் ((2 occurrences))
  1. {P_1078} {{under உறுப்பு}} (((Chapter 5))) [[1465]]
  2. {P_3039} {{under அங்கம்}} (((Chapter 10.01))) [[1466]]
 753. அவரை ((1 occurrences))
  1. {P_2957} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[1467]]
 754. அவர் வழிபட்டோரையும் உணர்ந்து வழிபடும் விலங்கினை] ((1 occurrences))
  1. {P_1097} {{under ஆறறிவுயிர்}} (((Chapter 5))) [[1468]]
 755. அவற்றுள், ஆதித்தர் பன்னிருவர்: ((1 occurrences))
  1. {P_179} {{headword for 12 items}} (((Chapter 2))) [[1469]]
 756. அவலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1901} {{under நோய்}} (((Chapter 7.2))) [[1470]]
 757. அவலை ((1 occurrences))
  1. {P_3100} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1471]]
 758. அவல் ((1 occurrences))
  1. {P_488} {{under பள்ளம்}} (((Chapter 4))) [[1472]]
 759. அவளிகை ((1 occurrences))
  1. {P_1294} {{under இடுதிரை}} (((Chapter 6.5))) [[1473]]
 760. அவா ((1 occurrences))
  1. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[1474]]
 761. அவா சிறிதுமில்லாமை ((1 occurrences))
  1. {P_428} {{under எண்வகைக் காட்சி}} (((Chapter 3))) [[1475]]
 762. அவாகு ((1 occurrences))
  1. {P_1103} {{under கஞ்சி}} (((Chapter 6.1))) [[1476]]
 763. அவாசி ((1 occurrences))
  1. {P_14} {{under தெற்கு}} (((Chapter 1))) [[1477]]
 764. அவி ((2 occurrences))
  1. {P_310} {{under தெய்வ வுணவு}} (((Chapter 2))) [[1478]]
  2. {P_1133} {{under நெய்}} (((Chapter 6.1))) [[1479]]
 765. அவிடி ((1 occurrences))
  1. {P_1294} {{under இடுதிரை}} (((Chapter 6.5))) [[1480]]
 766. அவிட்ட நட்சத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3868} {{under புள்}} (((Chapter 10.07))) [[1481]]
 767. அவிட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_261} {{headword for 4 items}} (((Chapter 2))) [[1482]]
 768. அவித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1833} {{under அவியல்}} (((Chapter 7.1))) [[1483]]
 769. அவித்துவையல் ((1 occurrences))
  1. {P_1125} {{under பச்சடி}} (((Chapter 6.1))) [[1484]]
 770. அவிநயம் ((1 occurrences))
  1. {P_1444} {{under கூத்து}} (((Chapter 6.10))) [[1485]]
 771. அவியல் ((1 occurrences))
  1. {P_1833} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.1))) [[1486]]
 772. அவிர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1939} {{under ஒளி விடுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[1487]]
 773. அவிழ் ((2 occurrences))
  1. {P_1106} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[1488]]
  2. {P_3772} {{under பதம்}} (((Chapter 10.07))) [[1489]]
 774. அவிழ்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2823} {{under மலர்ச்சி}} (((Chapter 9))) [[1490]]
 775. அவுசனம் ((1 occurrences))
  1. {P_445} {{under உபபுராணம் பதினெட்டு}} (((Chapter 3))) [[1491]]
 776. அவுணர் ((1 occurrences))
  1. {P_201} {{under அசுரர்}} (((Chapter 2))) [[1492]]
 777. அவுரி ((2 occurrences))
  1. {P_2876} {{under நீலி}} (((Chapter 9))) [[1493]]
  2. {P_3734} {{under நீலி}} (((Chapter 10.06))) [[1494]]
 778. அவை ((3 occurrences))
  1. {P_721} {{under சபை}} (((Chapter 4))) [[1495]]
  2. {P_948} {{under ஆடவர் கூட்டம்}} (((Chapter 5))) [[1496]]
  3. {P_2235} {{under கூட்டம் (MULTITUDE)}} (((Chapter 7.11))) [[1497]]
 779. அவைத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1833} {{under அவியல்}} (((Chapter 7.1))) [[1498]]
  2. {P_2139} {{under குத்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[1499]]
 780. அவ்வந்நாட்டுச்சொல் ((1 occurrences))
  1. {P_3677} {{under தேசிகம்}} (((Chapter 10.05))) [[1500]]
 781. அவ்வழி நிற்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_371} {{under நால்வகைக் கேள்வி}} (((Chapter 3))) [[1501]]
 782. அவ்வியம் ((2 occurrences))
  1. {P_1890} {{under பொறாமை}} (((Chapter 7.2))) [[1502]]
  2. {P_1927} {{under மனக்கோட்டம்}} (((Chapter 7.2))) [[1503]]
 783. அவ்வை ((1 occurrences))
  1. {P_912} {{under தாய்}} (((Chapter 5))) [[1504]]
 784. ஆ ((8 occurrences))
  1. {P_1415} {{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}} (((Chapter 6.9))) [[1505]]
  2. {P_2100} {{under (CAT) வினாவின் பெயர்}} (((Chapter 7.7))) [[1506]]
  3. {P_2458} {{under பசு}} (((Chapter 8.2))) [[1507]]
  4. {P_2565} {{under ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[1508]]
  5. {P_2571} {{under விலங்கு (பெண்பால்)}} (((Chapter 8.2))) [[1509]]
  6. {P_2577} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[1510]]
  7. {P_2578} {{under ஆன்}} (((Chapter 8.2))) [[1511]]
  8. {P_2669} {{under ஆச்சா மரம்}} (((Chapter 9))) [[1512]]
 785. ஆஅ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[1513]]
 786. ஆகண்டலன் ((1 occurrences))
  1. {P_160} {{under இந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[1514]]
 787. ஆகமம் ((3 occurrences))
  1. {P_2057} {{under நூல்}} (((Chapter 7.7))) [[1515]]
  2. {P_2067} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.7))) [[1516]]
  3. {P_2090} {{under முதல்வன் வாக்கு}} (((Chapter 7.7))) [[1517]]
 788. ஆகம் ((3 occurrences))
  1. {P_994} {{under உடம்பு}} (((Chapter 5))) [[1518]]
  2. {P_1014} {{under மார்பு}} (((Chapter 5))) [[1519]]
  3. {P_3117} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1520]]
 789. ஆகருடணை ((1 occurrences))
  1. {P_1996} {{under அழைத்தல்}} (((Chapter 7.4))) [[1521]]
 790. ஆகவனீயம் ((1 occurrences))
  1. {P_55} {{under முத்தீ}} (((Chapter 1))) [[1522]]
 791. ஆகவபூமி ((1 occurrences))
  1. {P_622} {{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}} (((Chapter 4))) [[1523]]
 792. ஆகவம் ((1 occurrences))
  1. {P_1473} {{under போர்}} (((Chapter 6.12))) [[1524]]
 793. ஆகாய வாசியர் ((1 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[1525]]
 794. ஆகாயம் ((19 occurrences))
  1. {P_5} {{headword for 27 items}} (((Chapter 1))) [[1526]]
  2. {P_385} {{under பஞ்சபூத வகை}} (((Chapter 3))) [[1527]]
  3. {P_417} {{under அட்டமூர்த்த வகை}} (((Chapter 3))) [[1528]]
  4. {P_3054} {{under அண்டம்}} (((Chapter 10.01))) [[1529]]
  5. {P_3061} {{under அந்தரம்}} (((Chapter 10.01))) [[1530]]
  6. {P_3070} {{under அம்பரம்}} (((Chapter 10.01))) [[1531]]
  7. {P_3205} {{under உலகு}} (((Chapter 10.01))) [[1532]]
  8. {P_3258} {{under ககனம்}} (((Chapter 10.02))) [[1533]]
  9. {P_3295} {{under கம்}} (((Chapter 10.02))) [[1534]]
  10. {P_3389} {{under குண்டலம்}} (((Chapter 10.02))) [[1535]]
  11. {P_3408} {{under குழை}} (((Chapter 10.02))) [[1536]]
  12. {P_3435} {{under கொண்மூ}} (((Chapter 10.02))) [[1537]]
  13. {P_3440} {{under கோ}} (((Chapter 10.02))) [[1538]]
  14. {P_3717} {{under நாகம்}} (((Chapter 10.06))) [[1539]]
  15. {P_3996} {{under மேல்}} (((Chapter 10.08))) [[1540]]
  16. {P_4060} {{under வானம்}} (((Chapter 10.10))) [[1541]]
  17. {P_4062} {{under வான்}} (((Chapter 10.10))) [[1542]]
  18. {P_4063} {{under விசும்பு}} (((Chapter 10.10))) [[1543]]
  19. {P_4104} {{under வேணி}} (((Chapter 10.10))) [[1544]]
 795. ஆகாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1133} {{under நெய்}} (((Chapter 6.1))) [[1545]]
  2. {P_1153} {{under உணவு}} (((Chapter 6.1))) [[1546]]
  3. {P_3118} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1547]]
 796. ஆகு ((3 occurrences))
  1. {P_2496} {{under சவரி}} (((Chapter 8.2))) [[1548]]
  2. {P_2535} {{under இல்எலி}} (((Chapter 8.2))) [[1549]]
  3. {P_3119} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1550]]
 797. ஆகுலம் ((6 occurrences))
  1. {P_1442} {{under ஒலி}} (((Chapter 6.9))) [[1551]]
  2. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[1552]]
  3. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[1553]]
  4. {P_2114} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 7.7))) [[1554]]
  5. {P_2118} {{under கலப்புக் கட்டோசை}} (((Chapter 7.7))) [[1555]]
  6. {P_3120} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1556]]
 798. ஆகுளி ((1 occurrences))
  1. {P_1513} {{under சிறுபறை}} (((Chapter 6.14))) [[1557]]
 799. ஆகுவாகனன் ((1 occurrences))
  1. {P_93} {{under கணபதி}} (((Chapter 2))) [[1558]]
 800. ஆக்கம் ((6 occurrences))
  1. {P_142} {{under திருமகள்}} (((Chapter 2))) [[1559]]
  2. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[1560]]
  3. {P_1768} {{under செல்வம்}} (((Chapter 7.1))) [[1561]]
  4. {P_1793} {{under இலாபம்}} (((Chapter 7.1))) [[1562]]
  5. {P_3121} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1563]]
  6. {P_3944} {{under மன்}} (((Chapter 10.08))) [[1564]]
 801. ஆக்கினேயம் ((1 occurrences))
  1. {P_444} {{under பதினெண் புராணங்கள்}} (((Chapter 3))) [[1565]]
 802. ஆக்குவயம் ((1 occurrences))
  1. {P_1845} {{under பெயர்}} (((Chapter 7.1))) [[1566]]
 803. ஆங்கீரசம் ((1 occurrences))
  1. {P_446} {{under தருமநூல் பதினெட்டு}} (((Chapter 3))) [[1567]]
 804. ஆங்கு ((2 occurrences))
  1. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[1568]]
  2. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[1569]]
 805. ஆசந்தி ((1 occurrences))
  1. {P_1735} {{under பாடை}} (((Chapter 6.20))) [[1570]]
 806. ஆசனம் ((1 occurrences))
  1. {P_3340} {{under காகுளி}} (((Chapter 10.02))) [[1571]]
 807. ஆசபம் ((1 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[1572]]
 808. ஆசம் ((1 occurrences))
  1. {P_1997} {{under சிரிப்பு}} (((Chapter 7.4))) [[1573]]
 809. ஆசான் ((4 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[1574]]
  2. {P_232} {{under வியாழன்}} (((Chapter 2))) [[1575]]
  3. {P_782} {{under குரு}} (((Chapter 5))) [[1576]]
  4. {P_1376} {{under பாலை யாழ்த்திறம்}} (((Chapter 6.9))) [[1577]]
 810. ஆசான்றிறம் ((1 occurrences))
  1. {P_1423} {{under குரற்குரிய திறம்}} (((Chapter 6.9))) [[1578]]
 811. ஆசாரம் ((6 occurrences))
  1. {P_63} {{under பெருமழை}} (((Chapter 1))) [[1579]]
  2. {P_653} {{under அரசிருக்கை}} (((Chapter 4))) [[1580]]
  3. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[1581]]
  4. {P_1306} {{under பரிவட்டம்}} (((Chapter 6.5))) [[1582]]
  5. {P_1815} {{under ஒழுக்கம்}} (((Chapter 7.1))) [[1583]]
  6. {P_3122} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[1584]]
 812. ஆசாரி ((1 occurrences))
  1. {P_1380} {{under பெரும் பண்}} (((Chapter 6.9))) [[1585]]
 813. ஆசாரியன் ((2 occurrences))
  1. {P_783} {{headword for 4 items}} (((Chapter 5))) [[1586]]
  2. {P_3400} {{under குரு}} (((Chapter 10.02))) [[1587]]
 814. ஆசாள் ((2 occurrences))
  1. {P_930} {{under தலைமைப்பெண்}} (((Chapter 5))) [[1588]]
  2. {P_3239} {{under ஐயை}} (((Chapter 10.01))) [[1589]]
 815. ஆசி ((1 occurrences))
  1. {P_2008} {{under வாழ்த்து (BENEDICTION/BLESSING)}} (((Chapter 7.4))) [[1590]]
 816. ஆசிடை ((1 occurrences))
  1. {P_2008} {{under வாழ்த்து (BENEDICTION/BLESSING)}} (((Chapter 7.4))) [[1591]]
 817. ஆசினி ((4 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[1592]]
  2. {P_2705} {{under ஈரப் பலா}} (((Chapter 9))) [[1593]]
  3. {P_2796} {{under சேகு}} (((Chapter 9))) [[1594]]
  4. {P_3123} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1595]]
 818. ஆசிரியப்பா ((1 occurrences))
  1. {P_2081} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.7))) [[1596]]
 819. ஆசிரியப்பா விகற்பித்து வருவது ((1 occurrences))
  1. {P_2082} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.7))) [[1597]]
 820. ஆசிரியர் ((1 occurrences))
  1. {P_848} {{under புலமையோர்}} (((Chapter 5))) [[1598]]
 821. ஆசீவகர் ((1 occurrences))
  1. {P_319} {{under சமண்டவத்தோர்}} (((Chapter 3))) [[1599]]
 822. ஆசு ((5 occurrences))
  1. {P_362} {{under கவியின் வகை}} (((Chapter 3))) [[1600]]
  2. {P_1607} {{under கவசம்}} (((Chapter 6.17))) [[1601]]
  3. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[1602]]
  4. {P_2227} {{under சிறுமை}} (((Chapter 7.11))) [[1603]]
  5. {P_3124} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1604]]
 823. ஆசுகன் ((1 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[1605]]
 824. ஆசுகவி ((1 occurrences))
  1. {P_366} {{under கொடுத்த பொருளிற் றொடுத்த வினத்தி னடுத்த பொழுதிற் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[1606]]
 825. ஆசுரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1101} {{under எண்வகை மணம்}} (((Chapter 5))) [[1607]]
  2. {P_1662} {{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}} (((Chapter 6.20))) [[1608]]
 826. ஆசை ((10 occurrences))
  1. {P_11} {{under திக்கு}} (((Chapter 1))) [[1609]]
  2. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[1610]]
  3. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[1611]]
  4. {P_3049} {{under அணங்கு}} (((Chapter 10.01))) [[1612]]
  5. {P_3125} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1613]]
  6. {P_3142} {{under ஆர்வம்}} (((Chapter 10.01))) [[1614]]
  7. {P_3145} {{under ஆலவன்}} (((Chapter 10.01))) [[1615]]
  8. {P_3931} {{under மயல்}} (((Chapter 10.08))) [[1616]]
  9. {P_3952} {{under மாதர்}} (((Chapter 10.08))) [[1617]]
  10. {P_4030} {{under வயா}} (((Chapter 10.10))) [[1618]]
 827. ஆச்சா மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2669} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[1619]]
  2. {P_3504} {{under சாலம்}} (((Chapter 10.03))) [[1620]]
 828. ஆச்சியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1132} {{under நெய்}} (((Chapter 6.1))) [[1621]]
 829. ஆஞ்சி ((1 occurrences))
  1. {P_1977} {{under அலைதல்}} (((Chapter 7.3))) [[1622]]
 830. ஆடகம் ((3 occurrences))
  1. {P_374} {{under நால்வகைப் பொன்}} (((Chapter 3))) [[1623]]
  2. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[1624]]
  3. {P_1243} {{under உலோகக் கட்டி}} (((Chapter 6.4))) [[1625]]
 831. ஆடகி ((1 occurrences))
  1. {P_2956} {{under துவரை}} (((Chapter 9))) [[1626]]
 832. ஆடற்கேற்கும் பாட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_1438} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.9))) [[1627]]
 833. ஆடலிடம் // வட்டாடிடம் ((1 occurrences))
  1. {P_662} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[1628]]
 834. ஆடல் ((5 occurrences))
  1. {P_1444} {{under கூத்து}} (((Chapter 6.10))) [[1629]]
  2. {P_1992} {{under குளித்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[1630]]
  3. {P_2009} {{under சொல்லுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[1631]]
  4. {P_2291} {{under செய்தல்}} (((Chapter 7.12))) [[1632]]
  5. {P_3126} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1633]]
 835. ஆடவன் ((2 occurrences))
  1. {P_833} {{under ஆண்பால்}} (((Chapter 5))) [[1634]]
  2. {P_926} {{under இளைஞன்}} (((Chapter 5))) [[1635]]
 836. ஆடவர் ((1 occurrences))
  1. {P_3127} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1636]]
 837. ஆடவர் கூட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_948} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[1637]]
 838. ஆடவர் கொடைவீரத்தா லணிவது ((1 occurrences))
  1. {P_1190} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.2))) [[1638]]
 839. ஆடவர் நாற்குணம் ((1 occurrences))
  1. {P_357} {{headword for 4 items}} (((Chapter 3))) [[1639]]
 840. ஆடவள் ((1 occurrences))
  1. {P_945} {{under பெண்}} (((Chapter 5))) [[1640]]
 841. ஆடா தோடை ((1 occurrences))
  1. {P_2865} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[1641]]
 842. ஆடி ((3 occurrences))
  1. {P_259} {{under உத்திராடம்}} (((Chapter 2))) [[1642]]
  2. {P_1253} {{under கண்ணாடி}} (((Chapter 6.4))) [[1643]]
  3. {P_3128} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1644]]
 843. ஆடு ((10 occurrences))
  1. {P_111} {{under அறுமுகக்கடவுளூர்தி}} (((Chapter 2))) [[1645]]
  2. {P_1414} {{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[1646]]
  3. {P_1767} {{under வெற்றி}} (((Chapter 7.1))) [[1647]]
  4. {P_2479} {{headword for 13 items}} (((Chapter 8.2))) [[1648]]
  5. {P_2583} {{under மூடு, கடமை}} (((Chapter 8.2))) [[1649]]
  6. {P_2589} {{under மறி}} (((Chapter 8.2))) [[1650]]
  7. {P_3073} {{under அயம்}} (((Chapter 10.01))) [[1651]]
  8. {P_3087} {{under அருணம்}} (((Chapter 10.01))) [[1652]]
  9. {P_3129} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1653]]
  10. {P_3189} {{under உடு}} (((Chapter 10.01))) [[1654]]
 844. ஆடுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1464} {{under கூத்தாடல்}} (((Chapter 6.10))) [[1655]]
 845. ஆடூஉ ((1 occurrences))
  1. {P_833} {{under ஆண்பால்}} (((Chapter 5))) [[1656]]
 846. ஆடை ((2 occurrences))
  1. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[1657]]
  2. {P_3359} {{under காழகம்}} (((Chapter 10.02))) [[1658]]
 847. ஆடை (புடைவை) ((1 occurrences))
  1. {P_3035} {{under அக்காரம்}} (((Chapter 10.01))) [[1659]]
 848. ஆட்சி ((1 occurrences))
  1. {P_2214} {{under உரிமை}} (((Chapter 7.10))) [[1660]]
 849. ஆட்டு வாணிகன் ((1 occurrences))
  1. {P_808} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[1661]]
 850. ஆட்டுக் குட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_2483} {{headword for 4 items}} (((Chapter 8.2))) [[1662]]
 851. ஆணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1124} {{under குழம்பு}} (((Chapter 6.1))) [[1663]]
 852. ஆணி ((2 occurrences))
  1. {P_1595} {{under எழுதும் கருவி}} (((Chapter 6.16))) [[1664]]
  2. {P_1637} {{under சுட்டுக்கோல்}} (((Chapter 6.17))) [[1665]]
 853. ஆணை ((5 occurrences))
  1. {P_1809} {{under மெய்}} (((Chapter 7.1))) [[1666]]
  2. {P_1812} {{under ஏவல்}} (((Chapter 7.1))) [[1667]]
  3. {P_2023} {{under சத்தியம்}} (((Chapter 7.4))) [[1668]]
  4. {P_2296} {{under இலாஞ்சனை}} (((Chapter 7.12))) [[1669]]
  5. {P_3130} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[1670]]
 854. ஆணைவழிநிற்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_781} {{under வேளாளர் பத்துவகைத் தொழில்}} (((Chapter 5))) [[1671]]
 855. ஆண் ((3 occurrences))
  1. {P_1099} {{under மூவடிவு}} (((Chapter 5))) [[1672]]
  2. {P_1357} {{under எழுத்தெனப் படுபவை}} (((Chapter 6.8))) [[1673]]
  3. {P_2585} {{under ஆண்பாலெவையும்}} (((Chapter 8.2))) [[1674]]
 856. ஆண் குதிரை ((1 occurrences))
  1. {P_3390} {{under குண்டு}} (((Chapter 10.02))) [[1675]]
 857. ஆண் சுறா ((1 occurrences))
  1. {P_3328} {{under களிறு}} (((Chapter 10.02))) [[1676]]
 858. ஆண் ஞெண்டு ((1 occurrences))
  1. {P_2647} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.4))) [[1677]]
 859. ஆண் பன்றி ((1 occurrences))
  1. {P_3328} {{under களிறு}} (((Chapter 10.02))) [[1678]]
 860. ஆண் பூஞை ((1 occurrences))
  1. {P_2520} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[1679]]
 861. ஆண் மயிர் ((7 occurrences))
  1. {P_3380} {{under குஞ்சி}} (((Chapter 10.02))) [[1680]]
  2. {P_3385} {{under குடுமி}} (((Chapter 10.02))) [[1681]]
  3. {P_3407} {{under குழல்}} (((Chapter 10.02))) [[1682]]
  4. {P_3425} {{under கேசம்}} (((Chapter 10.02))) [[1683]]
  5. {P_3553} {{under சுரியல்}} (((Chapter 10.03))) [[1684]]
  6. {P_3617} {{under தளை}} (((Chapter 10.05))) [[1685]]
  7. {P_3748} {{under பங்கி}} (((Chapter 10.07))) [[1686]]
 862. ஆண் மயிர்க்கும் பெண் மயிர்க்கும் பொது ((1 occurrences))
  1. {P_1066} {{headword for 4 items}} (((Chapter 5))) [[1687]]
 863. ஆண் மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2773} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[1688]]
  2. {P_2836} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[1689]]
 864. ஆண் மான் ((1 occurrences))
  1. {P_3312} {{under கலை}} (((Chapter 10.02))) [[1690]]
 865. ஆண் முசு ((1 occurrences))
  1. {P_3312} {{under கலை}} (((Chapter 10.02))) [[1691]]
 866. ஆண் முதலை ((1 occurrences))
  1. {P_2629} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.4))) [[1692]]
 867. ஆண் யானை ((1 occurrences))
  1. {P_3328} {{under களிறு}} (((Chapter 10.02))) [[1693]]
 868. ஆண் வண்டு ((1 occurrences))
  1. {P_2383} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.1))) [[1694]]
 869. ஆண்குறி ((2 occurrences))
  1. {P_1005} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[1695]]
  2. {P_3442} {{under கோசம்}} (((Chapter 10.02))) [[1696]]
 870. ஆண்டகை ((1 occurrences))
  1. {P_837} {{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}} (((Chapter 5))) [[1697]]
 871. ஆண்டலைப்புள் ((1 occurrences))
  1. {P_2347} {{under கோழி }} (((Chapter 8.1))) [[1698]]
 872. ஆண்டளப்பான் ((1 occurrences))
  1. {P_232} {{under வியாழன்}} (((Chapter 2))) [[1699]]
 873. ஆண்டு ((1 occurrences))
  1. {P_305} {{headword for 6 items}} (((Chapter 2))) [[1700]]
 874. ஆண்டொழின் மைந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_743} {{under அருச்சுனன்}} (((Chapter 5))) [[1701]]
 875. ஆண்பான் மயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_1064} {{headword for 13 items}} (((Chapter 5))) [[1702]]
 876. ஆண்பான் மயிர்முடி ((1 occurrences))
  1. {P_1073} {{headword for 9 items}} (((Chapter 5))) [[1703]]
 877. ஆண்பாலெவையும் ((1 occurrences))
  1. {P_2585} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[1704]]
 878. ஆண்பால் ((1 occurrences))
  1. {P_833} {{headword for 7 items}} (((Chapter 5))) [[1705]]
 879. ஆண்பால் எழுத்து ((1 occurrences))
  1. {P_1358} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.8))) [[1706]]
 880. ஆண்பெண்ணாதல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[1707]]
 881. ஆண்மக்கள் ((1 occurrences))
  1. {P_3127} {{under ஆடவர்}} (((Chapter 10.01))) [[1708]]
 882. ஆண்மயிர் ((5 occurrences))
  1. {P_3254} {{under ஓரி}} (((Chapter 10.01))) [[1709]]
  2. {P_3287} {{under கதுப்பு}} (((Chapter 10.02))) [[1710]]
  3. {P_3711} {{under நவிரம்}} (((Chapter 10.06))) [[1711]]
  4. {P_3712} {{under நவிர்}} (((Chapter 10.06))) [[1712]]
  5. {P_3829} {{under பிச்சம்}} (((Chapter 10.07))) [[1713]]
 883. ஆண்மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3221} {{under எகினம்}} (((Chapter 10.01))) [[1714]]
 884. ஆண்மான் ((1 occurrences))
  1. {P_3167} {{under இரலை}} (((Chapter 10.01))) [[1715]]
 885. ஆண்முசு ((1 occurrences))
  1. {P_3254} {{under ஓரி}} (((Chapter 10.01))) [[1716]]
 886. ஆண்மை ((4 occurrences))
  1. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[1717]]
  2. {P_3131} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1718]]
  3. {P_3153} {{under ஆற்றல்}} (((Chapter 10.01))) [[1719]]
  4. {P_4066} {{under விடங்கம்}} (((Chapter 10.10))) [[1720]]
 887. ஆதனம் ((2 occurrences))
  1. {P_419} {{under அட்டாங்க யோகம்}} (((Chapter 3))) [[1721]]
  2. {P_422} {{headword for 6 items}} (((Chapter 3))) [[1722]]
 888. ஆதன் ((2 occurrences))
  1. {P_312} {{under ஆன்மா}} (((Chapter 2))) [[1723]]
  2. {P_873} {{under அறிவிலான்}} (((Chapter 5))) [[1724]]
 889. ஆதபத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1531} {{under குடை}} (((Chapter 6.15))) [[1725]]
 890. ஆதபன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[1726]]
 891. ஆதரம் ((1 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[1727]]
 892. ஆதரவு ((1 occurrences))
  1. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[1728]]
 893. ஆதரிசனம் ((1 occurrences))
  1. {P_1254} {{under கண்ணாடி}} (((Chapter 6.4))) [[1729]]
 894. ஆதரித்தோர் ((1 occurrences))
  1. {P_868} {{under காதலித்தோர்}} (((Chapter 5))) [[1730]]
 895. ஆதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1811} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.1))) [[1731]]
 896. ஆதவன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[1732]]
 897. ஆதவம் ((2 occurrences))
  1. {P_214} {{under வெயில் }} (((Chapter 2))) [[1733]]
  2. {P_1938} {{under ஒளி }} (((Chapter 7.3))) [[1734]]
 898. ஆதார நிலை ((1 occurrences))
  1. {P_1846} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.1))) [[1735]]
 899. ஆதி ((7 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[1736]]
  2. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[1737]]
  3. {P_835} {{under முதல்வன்}} (((Chapter 5))) [[1738]]
  4. {P_2192} {{under நேர் ஓடுதல்}} (((Chapter 7.9))) [[1739]]
  5. {P_2247} {{under முதல்}} (((Chapter 7.11))) [[1740]]
  6. {P_3046} {{under அடி}} (((Chapter 10.01))) [[1741]]
  7. {P_3132} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1742]]
 900. ஆதித்தன் ((2 occurrences))
  1. {P_179} {{under அவற்றுள், ஆதித்தர் பன்னிருவர்:}} (((Chapter 2))) [[1743]]
  2. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[1744]]
 901. ஆதித்தன் (அளவிலாதித்தன்) (c) ((1 occurrences))
  1. {P_1352} {{under தீக்கணஞ் சேரின் (a-d) // ஊனம் பயக்கும் (A-D)}} (((Chapter 6.8))) [[1745]]
 902. ஆதித்தர் ((1 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[1746]]
 903. ஆதித்தர் பன்னிருவர் ((1 occurrences))
  1. {P_178} {{under முப்பத்து முத்தேவர்}} (((Chapter 2))) [[1747]]
 904. ஆதிநூல் ((1 occurrences))
  1. {P_2059} {{under வேதம்}} (((Chapter 7.7))) [[1748]]
 905. ஆதிமலை ((1 occurrences))
  1. {P_509} {{under இமயமலை}} (((Chapter 4))) [[1749]]
 906. ஆதியரிவஞ்சம் ((1 occurrences))
  1. {P_404} {{under போகபூமி அறுவகை}} (((Chapter 3))) [[1750]]
 907. ஆதியாழ் ((1 occurrences))
  1. {P_1435} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.9))) [[1751]]
 908. ஆதியெழுஞ்சனி ((1 occurrences))
  1. {P_248} {{under மகம்}} (((Chapter 2))) [[1752]]
 909. ஆதிரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1132} {{under நெய்}} (((Chapter 6.1))) [[1753]]
 910. ஆதிவருணர் ((1 occurrences))
  1. {P_726} {{under பார்ப்பார்}} (((Chapter 5))) [[1754]]
 911. ஆதுல ரந்தக ருறுப்பறைக ளாதர் மாதர்க் கீவது ((1 occurrences))
  1. {P_347} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[1755]]
 912. ஆதுலர் ((1 occurrences))
  1. {P_885} {{under தரித்திரர்}} (((Chapter 5))) [[1756]]
 913. ஆதுலர்க்குச்சாலை ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[1757]]
 914. ஆதொண்டை ((1 occurrences))
  1. {P_2868} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[1758]]
 915. ஆதோரணர் ((1 occurrences))
  1. {P_819} {{under யானைப்பாகர்}} (((Chapter 5))) [[1759]]
 916. ஆத்தானம் ((1 occurrences))
  1. {P_635} {{under கோபுர வாயில் }} (((Chapter 4))) [[1760]]
 917. ஆத்தி ((1 occurrences))
  1. {P_2737} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[1761]]
 918. ஆத்திமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3138} {{under ஆர்}} (((Chapter 10.01))) [[1762]]
 919. ஆநந்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_1785} {{under பேரின்பம்}} (((Chapter 7.1))) [[1763]]
 920. ஆநந்தை ((1 occurrences))
  1. {P_1382} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[1764]]
 921. ஆந்தை ((1 occurrences))
  1. {P_2372} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.1))) [[1765]]
 922. ஆந்தை – இகரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1354} {{under (SUTRA) புள் வகை}} (((Chapter 6.8))) [[1766]]
 923. ஆனகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1511} {{under படகம்}} (((Chapter 6.14))) [[1767]]
 924. ஆனந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[1768]]
 925. ஆனனம் ((1 occurrences))
  1. {P_1034} {{under முகம்}} (((Chapter 5))) [[1769]]
 926. ஆனி ((3 occurrences))
  1. {P_257} {{under மூலம்}} (((Chapter 2))) [[1770]]
  2. {P_259} {{under உத்திராடம்}} (((Chapter 2))) [[1771]]
  3. {P_3154} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1772]]
 927. ஆனி-ஆடி: கிரீடம் ((1 occurrences))
  1. {P_304} {{under அறுவகை இருது-2}} (((Chapter 2))) [[1773]]
 928. ஆனி-ஆடி: முதுவேனில் ((1 occurrences))
  1. {P_302} {{under அறுவகைப் பருவகாலம்-2}} (((Chapter 2))) [[1774]]
 929. ஆனியம் ((1 occurrences))
  1. {P_283} {{under நாள்}} (((Chapter 2))) [[1775]]
 930. ஆனிரை மீட்டலு மரும்பகை தெறுதலு மானமில் செஞ்சோற் றுதவியி லோரை யீனஞ் செய்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_762} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[1776]]
 931. ஆனிலை ((1 occurrences))
  1. {P_688} {{under தொழு}} (((Chapter 4))) [[1777]]
 932. ஆனிவானி ((1 occurrences))
  1. {P_566} {{under ஆன்பொருந்த நதி}} (((Chapter 4))) [[1778]]
 933. ஆன் ((5 occurrences))
  1. {P_2101} {{under (CAT) சாரியைச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[1779]]
  2. {P_2458} {{under பசு}} (((Chapter 8.2))) [[1780]]
  3. {P_2557} {{under போத்து}} (((Chapter 8.2))) [[1781]]
  4. {P_2571} {{under விலங்கு (பெண்பால்)}} (((Chapter 8.2))) [[1782]]
  5. {P_2578} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[1783]]
 934. ஆன்பொருநை ((1 occurrences))
  1. {P_566} {{under ஆன்பொருந்த நதி}} (((Chapter 4))) [[1784]]
 935. ஆன்பொருந்த நதி ((1 occurrences))
  1. {P_566} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[1785]]
 936. ஆன்பொருந்தநதி ((1 occurrences))
  1. {P_4061} {{under வானி}} (((Chapter 10.10))) [[1786]]
 937. ஆன்மா ((1 occurrences))
  1. {P_312} {{headword for 13 items}} (((Chapter 2))) [[1787]]
 938. ஆன்மா (௧) ((1 occurrences))
  1. {P_1091} {{under இருபத்தைந்து தத்துவம்}} (((Chapter 5))) [[1788]]
 939. ஆன்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_1762} {{under மாட்சிமை}} (((Chapter 7.1))) [[1789]]
 940. ஆன்றோர் ((1 occurrences))
  1. {P_849} {{under அறிஞர்}} (((Chapter 5))) [[1790]]
 941. ஆபச்சைவன் ((1 occurrences))
  1. {P_182} {{under அட்டவசுக்கள்}} (((Chapter 2))) [[1791]]
 942. ஆபதகை ((1 occurrences))
  1. {P_550} {{under யாறு}} (((Chapter 4))) [[1792]]
 943. ஆபத்தம்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_446} {{under தருமநூல் பதினெட்டு}} (((Chapter 3))) [[1793]]
 944. ஆபரண ஓசை ((1 occurrences))
  1. {P_2108} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.7))) [[1794]]
 945. ஆபரணக்கடைப் புணர்வு ((1 occurrences))
  1. {P_3299} {{under கயில்}} (((Chapter 10.02))) [[1795]]
 946. ஆபரணச்செப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_3272} {{under கடிப்பம்}} (((Chapter 10.02))) [[1796]]
 947. ஆபரணத் தொங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1196} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.2))) [[1797]]
 948. ஆபரணத்தொங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_3684} {{under தொங்கல்}} (((Chapter 10.05))) [[1798]]
 949. ஆபரணப்பொது ((1 occurrences))
  1. {P_3134} {{under ஆரம்}} (((Chapter 10.01))) [[1799]]
 950. ஆபரணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1166} {{headword for 7 items}} (((Chapter 6.2))) [[1800]]
  2. {P_3050} {{under அணி}} (((Chapter 10.01))) [[1801]]
  3. {P_3764} {{under பணி}} (((Chapter 10.07))) [[1802]]
 951. ஆபீனம் ((1 occurrences))
  1. {P_2467} {{under பசுவின் மடி}} (((Chapter 8.2))) [[1803]]
 952. ஆமணக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_2779} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[1804]]
  2. {P_3232} {{under ஏரண்டம்}} (((Chapter 10.01))) [[1805]]
  3. {P_3521} {{under சித்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[1806]]
 953. ஆமலகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2719} {{under நெல்லி}} (((Chapter 9))) [[1807]]
 954. ஆமா ((1 occurrences))
  1. {P_2489} {{under காட்டு ஆ}} (((Chapter 8.2))) [[1808]]
 955. ஆமிரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2706} {{under மா மரம்}} (((Chapter 9))) [[1809]]
  2. {P_2708} {{under தேமா}} (((Chapter 9))) [[1810]]
 956. ஆமிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1162} {{under புளிப்பு}} (((Chapter 6.1))) [[1811]]
 957. ஆமெனல் (DOUBTFUL GROUP) ((1 occurrences))
  1. {P_1840} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.1))) [[1812]]
 958. ஆமை ((2 occurrences))
  1. {P_2632} {{headword for 5 items}} (((Chapter 8.4))) [[1813]]
  2. {P_3053} {{under அண்டசம்}} (((Chapter 10.01))) [[1814]]
 959. ஆம் ((1 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[1815]]
 960. ஆம்பல் ((8 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[1816]]
  2. {P_1269} {{under கொம்பு}} (((Chapter 6.4))) [[1817]]
  3. {P_2216} {{under அடைவு}} (((Chapter 7.10))) [[1818]]
  4. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[1819]]
  5. {P_2760} {{under மூங்கில் }} (((Chapter 9))) [[1820]]
  6. {P_3024} {{under குமுதம்}} (((Chapter 9))) [[1821]]
  7. {P_3133} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1822]]
  8. {P_3393} {{under குமுதம்}} (((Chapter 10.02))) [[1823]]
 961. ஆம்பிரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1162} {{under புளிப்பு}} (((Chapter 6.1))) [[1824]]
  2. {P_2707} {{under புளிமா}} (((Chapter 9))) [[1825]]
 962. ஆம்பிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2709} {{under புளிய மரம்}} (((Chapter 9))) [[1826]]
 963. ஆயனம் ((1 occurrences))
  1. {P_305} {{under ஆண்டு}} (((Chapter 2))) [[1827]]
 964. ஆயம் ((3 occurrences))
  1. {P_59} {{under மேகம் }} (((Chapter 1))) [[1828]]
  2. {P_949} {{under மாதர் கூட்டம்}} (((Chapter 5))) [[1829]]
  3. {P_2306} {{under குடி இறை}} (((Chapter 7.12))) [[1830]]
 965. ஆயர் ((1 occurrences))
  1. {P_545} {{under முல்லைநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[1831]]
 966. ஆயிர நரம்புள்ளது ((1 occurrences))
  1. {P_1435} {{under ஆதியாழ்}} (((Chapter 6.9))) [[1832]]
 967. ஆயிரங்கண்ணன் ((1 occurrences))
  1. {P_160} {{under இந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[1833]]
 968. ஆயிரங்கதிரோன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[1834]]
 969. ஆயிரமுகத்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_114} {{under வீரபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[1835]]
 970. ஆயிரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2263} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[1836]]
 971. ஆயிரம் பெயரோன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[1837]]
 972. ஆயிலிய நட்சத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3320} {{under கவை}} (((Chapter 10.02))) [[1838]]
 973. ஆயிலியம் ((1 occurrences))
  1. {P_247} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[1839]]
 974. ஆயில் ((1 occurrences))
  1. {P_247} {{under ஆயிலியம்}} (((Chapter 2))) [[1840]]
 975. ஆயுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_306} {{under வாழ்நாள்}} (((Chapter 2))) [[1841]]
 976. ஆயுதப் பொதுப்பெயர் ((2 occurrences))
  1. {P_1604} {{headword for 6 items}} (((Chapter 6.16))) [[1842]]
  2. {P_1605} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.16))) [[1843]]
 977. ஆயுதப்பொது ((5 occurrences))
  1. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[1844]]
  2. {P_3229} {{under ஏதி}} (((Chapter 10.01))) [[1845]]
  3. {P_3636} {{under தானை}} (((Chapter 10.05))) [[1846]]
  4. {P_3656} {{under துப்பு}} (((Chapter 10.05))) [[1847]]
  5. {P_4112} {{under வேல்}} (((Chapter 10.10))) [[1848]]
 978. ஆயுதம் ((2 occurrences))
  1. {P_442} {{under உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு}} (((Chapter 3))) [[1849]]
  2. {P_3759} {{under படை}} (((Chapter 10.07))) [[1850]]
 979. ஆயுதவுறை ((1 occurrences))
  1. {P_3214} {{under உறை}} (((Chapter 10.01))) [[1851]]
 980. ஆயுநாமம் ((1 occurrences))
  1. {P_430} {{under எண்வகைக் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[1852]]
 981. ஆயுள் ((1 occurrences))
  1. {P_306} {{under வாழ்நாள்}} (((Chapter 2))) [[1853]]
 982. ஆயுள் வேதியர் ((1 occurrences))
  1. {P_784} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[1854]]
 983. ஆயுவின்மை ((1 occurrences))
  1. {P_429} {{under அருகன் எண்குணம்}} (((Chapter 3))) [[1855]]
 984. ஆயோதனம் ((1 occurrences))
  1. {P_1473} {{under போர்}} (((Chapter 6.12))) [[1856]]
 985. ஆய் ((2 occurrences))
  1. {P_757} {{under புகழ்வோர்க்குக் கொடுக்குங் கடைவள்ளல் எழுவர்}} (((Chapter 5))) [[1857]]
  2. {P_912} {{under தாய்}} (((Chapter 5))) [[1858]]
 986. ஆய்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1820} {{under சூழ்ச்சி }} (((Chapter 7.1))) [[1859]]
 987. ஆய்வை ((1 occurrences))
  1. {P_707} {{under துயிலிடம்}} (((Chapter 4))) [[1860]]
 988. ஆரகூடம் ((1 occurrences))
  1. {P_1240} {{under பித்தளை}} (((Chapter 6.4))) [[1861]]
 989. ஆரணன் ((1 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[1862]]
 990. ஆரணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2059} {{under வேதம்}} (((Chapter 7.7))) [[1863]]
 991. ஆரணி ((1 occurrences))
  1. {P_119} {{under மாகாளி}} (((Chapter 2))) [[1864]]
 992. ஆரணியம் ((2 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[1865]]
  2. {P_538} {{under காட்டுத் துருக்கம்}} (((Chapter 4))) [[1866]]
 993. ஆரம் ((9 occurrences))
  1. {P_390} {{under ஐவகை விரை}} (((Chapter 3))) [[1867]]
  2. {P_710} {{under தோட்டம் }} (((Chapter 4))) [[1868]]
  3. {P_1171} {{under பதக்கம்}} (((Chapter 6.2))) [[1869]]
  4. {P_1198} {{under மணிவடம்}} (((Chapter 6.2))) [[1870]]
  5. {P_1207} {{under பேரணி}} (((Chapter 6.2))) [[1871]]
  6. {P_1209} {{under மாதர் அணிவடம்}} (((Chapter 6.2))) [[1872]]
  7. {P_1217} {{under முத்து}} (((Chapter 6.3))) [[1873]]
  8. {P_2653} {{under சந்தன மரம்}} (((Chapter 9))) [[1874]]
  9. {P_3134} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1875]]
 994. ஆரல் ((6 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[1876]]
  2. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[1877]]
  3. {P_241} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 2))) [[1878]]
  4. {P_629} {{under மதில் }} (((Chapter 4))) [[1879]]
  5. {P_2623} {{under ஆரால் மீன்}} (((Chapter 8.4))) [[1880]]
  6. {P_3135} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[1881]]
 995. ஆரவாரம் ((5 occurrences))
  1. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[1882]]
  2. {P_2114} {{headword for 14 items}} (((Chapter 7.7))) [[1883]]
  3. {P_3120} {{under ஆகுலம்}} (((Chapter 10.01))) [[1884]]
  4. {P_3136} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1885]]
  5. {P_3253} {{under ஓதை}} (((Chapter 10.01))) [[1886]]
 996. ஆராதனை ((1 occurrences))
  1. {P_1799} {{under அருச்சனை}} (((Chapter 7.1))) [[1887]]
 997. ஆரான்மீன் ((1 occurrences))
  1. {P_3135} {{under ஆரல்}} (((Chapter 10.01))) [[1888]]
 998. ஆராமம் ((2 occurrences))
  1. {P_2840} {{under சோலை}} (((Chapter 9))) [[1889]]
  2. {P_2842} {{under மலையோடு சேர்ந்த சோலை}} (((Chapter 9))) [[1890]]
 999. ஆராய்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_3682} {{under தேர்தல்}} (((Chapter 10.05))) [[1891]]
  2. {P_3730} {{under நிருமித்தல்}} (((Chapter 10.06))) [[1892]]
  3. {P_4006} {{under யூகம்}} (((Chapter 10.09))) [[1893]]
 1000. ஆரால் மீன் ((1 occurrences))
  1. {P_2623} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.4))) [[1894]]
 1001. ஆரிடம் ((4 occurrences))
  1. {P_1101} {{under எண்வகை மணம்}} (((Chapter 5))) [[1895]]
  2. {P_1662} {{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}} (((Chapter 6.20))) [[1896]]
  3. {P_2057} {{under நூல்}} (((Chapter 7.7))) [[1897]]
  4. {P_2092} {{under தந்திரம்}} (((Chapter 7.7))) [[1898]]
 1002. ஆரின்கண்ணியன் ((1 occurrences))
  1. {P_747} {{under சோழன்}} (((Chapter 5))) [[1899]]
 1003. ஆரியகுச்சரி ((1 occurrences))
  1. {P_1383} {{under மருத யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[1900]]
 1004. ஆரியன் ((1 occurrences))
  1. {P_117} {{under ஐயனார்}} (((Chapter 2))) [[1901]]
 1005. ஆரியர் ((1 occurrences))
  1. {P_797} {{under மிலேச்சர்}} (((Chapter 5))) [[1902]]
 1006. ஆரியவேளர் கொல்லி ((1 occurrences))
  1. {P_1384} {{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[1903]]
 1007. ஆரியை ((3 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[1904]]
  2. {P_119} {{under மாகாளி}} (((Chapter 2))) [[1905]]
  3. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[1906]]
 1008. ஆருகதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2677} {{under நாவல்}} (((Chapter 9))) [[1907]]
 1009. ஆரை ((3 occurrences))
  1. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[1908]]
  2. {P_1676} {{under கொத்தளிப் பாய்}} (((Chapter 6.20))) [[1909]]
  3. {P_3137} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1910]]
 1010. ஆரோகணம் ((1 occurrences))
  1. {P_672} {{under தாழ்வாரம்}} (((Chapter 4))) [[1911]]
 1011. ஆர் ((4 occurrences))
  1. {P_1480} {{under தேரின் அகத்திற் செறிகதிர்}} (((Chapter 6.12))) [[1912]]
  2. {P_1603} {{under கூர்மை}} (((Chapter 6.16))) [[1913]]
  3. {P_2737} {{under ஆத்தி}} (((Chapter 9))) [[1914]]
  4. {P_3138} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1915]]
 1012. ஆர் (தொடர்ச்சி) ((1 occurrences))
  1. {P_3139} {{headword for 1 items}} (((Chapter 10.01))) [[1916]]
 1013. ஆர்கலி ((1 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[1917]]
 1014. ஆர்க்குவதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2667} {{under கொன்றை மரம் }} (((Chapter 9))) [[1918]]
 1015. ஆர்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1963} {{under தங்குதல் (INVISIBLE IN SUTRA)}} (((Chapter 7.3))) [[1919]]
  2. {P_1998} {{under உண்டல்}} (((Chapter 7.4))) [[1920]]
  3. {P_2228} {{under நிறைவு}} (((Chapter 7.11))) [[1921]]
  4. {P_3140} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1922]]
 1016. ஆர்த்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1989} {{under பூணல்}} (((Chapter 7.3))) [[1923]]
  2. {P_2141} {{under கட்டல் }} (((Chapter 7.8))) [[1924]]
 1017. ஆர்த்துவாய் கொட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_1461} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.10))) [[1925]]
 1018. ஆர்பதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2382} {{under வண்டு}} (((Chapter 8.1))) [[1926]]
 1019. ஆர்ப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1997} {{under சிரிப்பு}} (((Chapter 7.4))) [[1927]]
  2. {P_2118} {{under கலப்புக் கட்டோசை}} (((Chapter 7.7))) [[1928]]
  3. {P_3141} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1929]]
 1020. ஆர்வம் ((4 occurrences))
  1. {P_456} {{under எழு நரகங்கள்}} (((Chapter 4))) [[1930]]
  2. {P_1769} {{under பற்று}} (((Chapter 7.1))) [[1931]]
  3. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[1932]]
  4. {P_3142} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1933]]
 1021. ஆர்வம் புகழே யச்சங் கைம்மாறு காரணங் கண்ணோட்டங் கடப்பா டென்றிவை யேழும் ((1 occurrences))
  1. {P_348} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[1934]]
 1022. ஆர்வலர் ((3 occurrences))
  1. {P_868} {{under காதலித்தோர்}} (((Chapter 5))) [[1935]]
  2. {P_955} {{under வேட்டோர்}} (((Chapter 5))) [[1936]]
  3. {P_3143} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1937]]
 1023. ஆறங்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_402} {{headword for 6 items}} (((Chapter 3))) [[1938]]
 1024. ஆறறிவுயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_1097} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[1939]]
 1025. ஆறலை ((1 occurrences))
  1. {P_2301} {{under வழிப்பறி}} (((Chapter 7.12))) [[1940]]
 1026. ஆறிருகரத்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[1941]]
 1027. ஆறு ((2 occurrences))
  1. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[1942]]
  2. {P_3152} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1943]]
 1028. ஆற்றல் ((4 occurrences))
  1. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[1944]]
  2. {P_2232} {{under மிகுதி}} (((Chapter 7.11))) [[1945]]
  3. {P_2294} {{under கூட்டுதல்}} (((Chapter 7.12))) [[1946]]
  4. {P_3153} {{headword for 9 items}} (((Chapter 10.01))) [[1947]]
 1029. ஆற்றுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1828} {{under உய்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[1948]]
 1030. ஆல மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2663} {{headword for 7 items}} (((Chapter 9))) [[1949]]
  2. {P_3879} {{under பூதம்}} (((Chapter 10.07))) [[1950]]
 1031. ஆலகாலவிடம் ((1 occurrences))
  1. {P_311} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[1951]]
 1032. ஆலமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3144} {{under ஆலம்}} (((Chapter 10.01))) [[1952]]
 1033. ஆலமர் கடவுள் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[1953]]
 1034. ஆலம் ((5 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[1954]]
  2. {P_1626} {{under கலப்பை}} (((Chapter 6.17))) [[1955]]
  3. {P_2608} {{under நஞ்சு}} (((Chapter 8.3))) [[1956]]
  4. {P_2808} {{under மலர்}} (((Chapter 9))) [[1957]]
  5. {P_3144} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[1958]]
 1035. ஆலம்பனம் ((1 occurrences))
  1. {P_1846} {{under ஆதார நிலை}} (((Chapter 7.1))) [[1959]]
 1036. ஆலம்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_1846} {{under ஆதார நிலை}} (((Chapter 7.1))) [[1960]]
 1037. ஆலயம் ((4 occurrences))
  1. {P_626} {{under நகரம் (பொது)}} (((Chapter 4))) [[1961]]
  2. {P_664} {{under தேவர்கோவில்}} (((Chapter 4))) [[1962]]
  3. {P_685} {{under யானைக் கூடம்}} (((Chapter 4))) [[1963]]
  4. {P_3148} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1964]]
 1038. ஆலல் ((1 occurrences))
  1. {P_2318} {{under மயில் குரல்}} (((Chapter 8.1))) [[1965]]
 1039. ஆலவன் ((1 occurrences))
  1. {P_3145} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[1966]]
 1040. ஆலாங்கட்டி ((2 occurrences))
  1. {P_67} {{headword for 2 items}} (((Chapter 1))) [[1967]]
  2. {P_3147} {{under ஆலி}} (((Chapter 10.01))) [[1968]]
 1041. ஆலாங்கட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_68} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[1969]]
 1042. ஆலாலம் ((3 occurrences))
  1. {P_2380} {{under துருஞ்சி}} (((Chapter 8.1))) [[1970]]
  2. {P_2608} {{under நஞ்சு}} (((Chapter 8.3))) [[1971]]
  3. {P_3146} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1972]]
 1043. ஆலி ((3 occurrences))
  1. {P_67} {{under ஆலாங்கட்டி}} (((Chapter 1))) [[1973]]
  2. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[1974]]
  3. {P_3147} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[1975]]
 1044. ஆலித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[1976]]
 1045. ஆலீட நிலை ((1 occurrences))
  1. {P_1471} {{under வலக்கான் மண்டிலித் திடக்கான் முந்துறல்}} (((Chapter 6.11))) [[1977]]
 1046. ஆலீடம் ((2 occurrences))
  1. {P_379} {{under நால்வகை நிலை}} (((Chapter 3))) [[1978]]
  2. {P_1468} {{under வில் தொடுத்து அம்பினை எய்வார்க்குரிய நால்வகை நிலை}} (((Chapter 6.11))) [[1979]]
 1047. ஆலுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1444} {{under கூத்து}} (((Chapter 6.10))) [[1980]]
 1048. ஆலை ((1 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[1981]]
 1049. ஆலோன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[1982]]
 1050. ஆல் ((1 occurrences))
  1. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[1983]]
 1051. ஆளானம் ((2 occurrences))
  1. {P_1615} {{under யானை கட்டும்தறி}} (((Chapter 6.17))) [[1984]]
  2. {P_1631} {{under தூண்}} (((Chapter 6.17))) [[1985]]
 1052. ஆளி ((1 occurrences))
  1. {P_2409} {{under சிங்கம்}} (((Chapter 8.2))) [[1986]]
 1053. ஆள்வினை ((1 occurrences))
  1. {P_1791} {{under முயற்சி}} (((Chapter 7.1))) [[1987]]
 1054. ஆழநீர் ((1 occurrences))
  1. {P_85} {{headword for 3 items}} (((Chapter 1))) [[1988]]
 1055. ஆழம் ((2 occurrences))
  1. {P_3298} {{under கயம்}} (((Chapter 10.02))) [[1989]]
  2. {P_3390} {{under குண்டு}} (((Chapter 10.02))) [[1990]]
 1056. ஆழல் ((1 occurrences))
  1. {P_2538} {{under கறையான்}} (((Chapter 8.2))) [[1991]]
 1057. ஆழி ((5 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[1992]]
  2. {P_1197} {{under மோதிரம்}} (((Chapter 6.2))) [[1993]]
  3. {P_1479} {{under தேர் உருள்}} (((Chapter 6.12))) [[1994]]
  4. {P_1584} {{under சக்கரம்}} (((Chapter 6.16))) [[1995]]
  5. {P_2286} {{under வட்டம்}} (((Chapter 7.12))) [[1996]]
 1058. ஆழி, நேமி ((1 occurrences))
  1. {P_3151} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[1997]]
 1059. ஆழ்வாரி நிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_633} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[1998]]
 1060. ஆவணம் ((5 occurrences))
  1. {P_245} {{under புனர்பூசம்}} (((Chapter 2))) [[1999]]
  2. {P_639} {{under கடைத்தெரு}} (((Chapter 4))) [[2000]]
  3. {P_640} {{under தெரு}} (((Chapter 4))) [[2001]]
  4. {P_3149} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[2002]]
  5. {P_3842} {{under பீடிகை}} (((Chapter 10.07))) [[2003]]
 1061. ஆவணி ((1 occurrences))
  1. {P_261} {{under அவிட்டம்}} (((Chapter 2))) [[2004]]
 1062. ஆவணி-புரட்டாதி: கார் ((1 occurrences))
  1. {P_302} {{under அறுவகைப் பருவகாலம்-2}} (((Chapter 2))) [[2005]]
 1063. ஆவணி-புரட்டாதி: வருடம் ((1 occurrences))
  1. {P_304} {{under அறுவகை இருது-2}} (((Chapter 2))) [[2006]]
 1064. ஆவநாழிகை ((1 occurrences))
  1. {P_1547} {{under அம்பறாத் தூணி}} (((Chapter 6.16))) [[2007]]
 1065. ஆவம் ((2 occurrences))
  1. {P_1537} {{under நாண்}} (((Chapter 6.16))) [[2008]]
  2. {P_1547} {{under அம்பறாத் தூணி}} (((Chapter 6.16))) [[2009]]
 1066. ஆவரணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[2010]]
 1067. ஆவர்த்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_71} {{under ஏழு மேக வகை}} (((Chapter 1))) [[2011]]
 1068. ஆவலங்கொட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_1461} {{under ஆர்த்துவாய் கொட்டல்}} (((Chapter 6.10))) [[2012]]
 1069. ஆவலர் ((1 occurrences))
  1. {P_3150} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2013]]
 1070. ஆவாசம் ((1 occurrences))
  1. {P_626} {{under நகரம் (பொது)}} (((Chapter 4))) [[2014]]
 1071. ஆவி ((5 occurrences))
  1. {P_51} {{under புகை}} (((Chapter 1))) [[2015]]
  2. {P_65} {{under தலைப்பெய்மழை}} (((Chapter 1))) [[2016]]
  3. {P_312} {{under ஆன்மா}} (((Chapter 2))) [[2017]]
  4. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[2018]]
  5. {P_1108} {{under பிட்டு}} (((Chapter 6.1))) [[2019]]
 1072. ஆவிதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2490} {{under மரை}} (((Chapter 8.2))) [[2020]]
 1073. ஆவித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2035} {{under கொட்டாவி}} (((Chapter 7.4))) [[2021]]
 1074. ஆவின் இறைச்சி ((1 occurrences))
  1. {P_2550} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[2022]]
 1075. ஆவிரம் ((1 occurrences))
  1. {P_648} {{under இடைச்சேரி}} (((Chapter 4))) [[2023]]
 1076. ஆவிரை ((1 occurrences))
  1. {P_2862} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2024]]
 1077. ஆவிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_80} {{under கலங்கனீர்}} (((Chapter 1))) [[2025]]
 1078. ஆவுரிஞ்சுதறி ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[2026]]
 1079. ஆவேசனம் ((1 occurrences))
  1. {P_650} {{under அக்கசாலையர் தெரு}} (((Chapter 4))) [[2027]]
 1080. இ ((1 occurrences))
  1. {P_2099} {{under (CAT) சுட்டு}} (((Chapter 7.7))) [[2028]]
 1081. இக ((1 occurrences))
  1. {P_2098} {{under (CAT) முன்னிலை அசைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[2029]]
 1082. இகத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2183} {{under கடத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[2030]]
  2. {P_3155} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2031]]
 1083. இகமலர் ((1 occurrences))
  1. {P_2824} {{under விரி மலர்}} (((Chapter 9))) [[2032]]
 1084. இகரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[2033]]
 1085. இகரம் – ஆந்தை ((1 occurrences))
  1. {P_1354} {{under (SUTRA) புள் வகை}} (((Chapter 6.8))) [[2034]]
 1086. இகலன் ((2 occurrences))
  1. {P_2515} {{under நரி}} (((Chapter 8.2))) [[2035]]
  2. {P_2516} {{under முது நரி}} (((Chapter 8.2))) [[2036]]
 1087. இகலர் ((1 occurrences))
  1. {P_871} {{under படைவீரர்}} (((Chapter 5))) [[2037]]
 1088. இகல் ((4 occurrences))
  1. {P_1473} {{under போர்}} (((Chapter 6.12))) [[2038]]
  2. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[2039]]
  3. {P_1871} {{under பகை }} (((Chapter 7.2))) [[2040]]
  4. {P_3156} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2041]]
 1089. இகழ்ச்சி ((2 occurrences))
  1. {P_1862} {{under குற்றம் }} (((Chapter 7.2))) [[2042]]
  2. {P_3225} {{under எல்}} (((Chapter 10.01))) [[2043]]
 1090. இகழ்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1878} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.2))) [[2044]]
 1091. இகுத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1959} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.3))) [[2045]]
  2. {P_1996} {{under அழைத்தல்}} (((Chapter 7.4))) [[2046]]
 1092. இகும் ((1 occurrences))
  1. {P_2098} {{under (CAT) முன்னிலை அசைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[2047]]
 1093. இகுளி ((1 occurrences))
  1. {P_60} {{under (EXIST_VARIANT) இடி}} (((Chapter 1))) [[2048]]
 1094. இகுளை ((2 occurrences))
  1. {P_933} {{under தோழி}} (((Chapter 5))) [[2049]]
  2. {P_3157} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2050]]
 1095. இக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_585} {{under கடலேழ்}} (((Chapter 4))) [[2051]]
  2. {P_2101} {{under (CAT) சாரியைச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[2052]]
  3. {P_2764} {{under கரும்பு}} (((Chapter 9))) [[2053]]
 1096. இங்கிதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1774} {{under குறிப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[2054]]
 1097. இங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_1728} {{under பெருங்காயம்}} (((Chapter 6.20))) [[2055]]
 1098. இங்குலிகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1230} {{under சாதிலிங்கம்}} (((Chapter 6.3))) [[2056]]
 1099. இசங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2910} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[2057]]
 1100. இசை ((15 occurrences))
  1. {P_369} {{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[2058]]
  2. {P_1374} {{under காமரப் பாட்டு}} (((Chapter 6.9))) [[2059]]
  3. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[2060]]
  4. {P_2055} {{under புகழ்}} (((Chapter 7.7))) [[2061]]
  5. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[2062]]
  6. {P_3158} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2063]]
  7. {P_3169} {{under இராகம்}} (((Chapter 10.01))) [[2064]]
  8. {P_3291} {{under கந்தருவம்}} (((Chapter 10.02))) [[2065]]
  9. {P_3340} {{under காகுளி}} (((Chapter 10.02))) [[2066]]
  10. {P_3362} {{under கானம்}} (((Chapter 10.02))) [[2067]]
  11. {P_3675} {{under தென்}} (((Chapter 10.05))) [[2068]]
  12. {P_3767} {{under பண்}} (((Chapter 10.07))) [[2069]]
  13. {P_3812} {{under பாணி}} (((Chapter 10.07))) [[2070]]
  14. {P_4032} {{under வரி}} (((Chapter 10.10))) [[2071]]
  15. {P_4113} {{under வேழம்}} (((Chapter 10.10))) [[2072]]
 1101. இசை விகற்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_1422} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.9))) [[2073]]
 1102. இசைக் குழல் ((1 occurrences))
  1. {P_1428} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.9))) [[2074]]
 1103. இசைக்கருவி ((1 occurrences))
  1. {P_3407} {{under குழல்}} (((Chapter 10.02))) [[2075]]
 1104. இசைக்குழல் ((2 occurrences))
  1. {P_3133} {{under ஆம்பல்}} (((Chapter 10.01))) [[2076]]
  2. {P_4048} {{under வாசி}} (((Chapter 10.10))) [[2077]]
 1105. இசைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1830} {{under உடன்பாடு}} (((Chapter 7.1))) [[2078]]
 1106. இசைத்தமிழ் ((1 occurrences))
  1. {P_1332} {{under மூவகைத் தமிழ்}} (((Chapter 6.8))) [[2079]]
 1107. இசைத்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[2080]]
  2. {P_2005} {{under பேசுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[2081]]
  3. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[2082]]
  4. {P_2129} {{under பெருங்கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[2083]]
  5. {P_2140} {{under கட்டல்}} (((Chapter 7.8))) [[2084]]
 1108. இசைப்பாடு ((1 occurrences))
  1. {P_2074} {{under ஏற்றம்}} (((Chapter 7.7))) [[2085]]
 1109. இசைப்பாட்டு ((2 occurrences))
  1. {P_3767} {{under பண்}} (((Chapter 10.07))) [[2086]]
  2. {P_4032} {{under வரி}} (((Chapter 10.10))) [[2087]]
 1110. இசைப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1990} {{under புணர்ச்சி // இசை}} (((Chapter 7.3))) [[2088]]
  2. {P_3474} {{under சந்தி}} (((Chapter 10.03))) [[2089]]
 1111. இசைப்பொது ((1 occurrences))
  1. {P_3350} {{under காமரம்}} (((Chapter 10.02))) [[2090]]
 1112. இசைமகள் ((1 occurrences))
  1. {P_158} {{under நாமகள்}} (((Chapter 2))) [[2091]]
 1113. இசையறிபறவை ((1 occurrences))
  1. {P_2332} {{under அசுணமா}} (((Chapter 8.1))) [[2092]]
 1114. இச்சை ((1 occurrences))
  1. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[2093]]
 1115. இஞ்சி ((2 occurrences))
  1. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[2094]]
  2. {P_2916} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[2095]]
 1116. இடக்கர் ((3 occurrences))
  1. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[2096]]
  2. {P_2015} {{under மறைத்து மொழி கிளவி}} (((Chapter 7.4))) [[2097]]
  3. {P_3159} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2098]]
 1117. இடக்கை ((1 occurrences))
  1. {P_1529} {{under பலவகைப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[2099]]
 1118. இடங்கணி ((1 occurrences))
  1. {P_1601} {{under சங்கிலி}} (((Chapter 6.16))) [[2100]]
 1119. இடங்கர் ((3 occurrences))
  1. {P_1737} {{under நீர்ச்சால்}} (((Chapter 6.20))) [[2101]]
  2. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[2102]]
  3. {P_2628} {{under முதலை}} (((Chapter 8.4))) [[2103]]
 1120. இடங்கழி ((1 occurrences))
  1. {P_1981} {{under மீதூரல்}} (((Chapter 7.3))) [[2104]]
 1121. இடத்தினை யுறற்சொல் ((1 occurrences))
  1. {P_2095} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.7))) [[2105]]
 1122. இடனறிந்தொழுகல் ((1 occurrences))
  1. {P_779} {{under வணிகர் எண்குணம்}} (((Chapter 5))) [[2106]]
 1123. இடப இராசி ((1 occurrences))
  1. {P_4070} {{under விடை}} (((Chapter 10.10))) [[2107]]
 1124. இடபன் ((1 occurrences))
  1. {P_140} {{under மூவைந்தவதாரம்}} (((Chapter 2))) [[2108]]
 1125. இடபம் ((10 occurrences))
  1. {P_22} {{under எண்டிசையோனி}} (((Chapter 1))) [[2109]]
  2. {P_96} {{under சிவனூர்தி கொடி}} (((Chapter 2))) [[2110]]
  3. {P_104} {{under நந்தி}} (((Chapter 2))) [[2111]]
  4. {P_270} {{under இராசி}} (((Chapter 2))) [[2112]]
  5. {P_275} {{under மேடவீதி}} (((Chapter 2))) [[2113]]
  6. {P_2471} {{under ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[2114]]
  7. {P_2475} {{under பொலி எருது}} (((Chapter 8.2))) [[2115]]
  8. {P_3702} {{under நந்தி}} (((Chapter 10.06))) [[2116]]
  9. {P_3707} {{under நரை}} (((Chapter 10.06))) [[2117]]
  10. {P_4070} {{under விடை}} (((Chapter 10.10))) [[2118]]
 1126. இடபவீதி ((2 occurrences))
  1. {P_274} {{under இருசுடர் முதலிய வியங்கு நெறி}} (((Chapter 2))) [[2119]]
  2. {P_276} {{headword for 4 items}} (((Chapter 2))) [[2120]]
 1127. இடம் ((14 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[2121]]
  2. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[2122]]
  3. {P_719} {{headword for 61 items}} (((Chapter 4))) [[2123]]
  4. {P_3160} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2124]]
  5. {P_3162} {{under இடை}} (((Chapter 10.01))) [[2125]]
  6. {P_3176} {{under இல்}} (((Chapter 10.01))) [[2126]]
  7. {P_3210} {{under உழை}} (((Chapter 10.01))) [[2127]]
  8. {P_3274} {{under கடை}} (((Chapter 10.02))) [[2128]]
  9. {P_3326} {{under களம்}} (((Chapter 10.02))) [[2129]]
  10. {P_3344} {{under காடு}} (((Chapter 10.02))) [[2130]]
  11. {P_3533} {{under சிறை}} (((Chapter 10.03))) [[2131]]
  12. {P_3761} {{under பட்டி}} (((Chapter 10.07))) [[2132]]
  13. {P_3822} {{under பால்}} (((Chapter 10.07))) [[2133]]
  14. {P_4041} {{under வழி}} (((Chapter 10.10))) [[2134]]
 1128. இடம் ((1 occurrences))
  1. {P_720} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[2135]]
 1129. இடம்புரி ((1 occurrences))
  1. {P_2634} {{under சங்கு}} (((Chapter 8.4))) [[2136]]
 1130. இடம்புரிச் சங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2638} {{under இப்பி ஆயிரஞ் சூழ்ந்தது}} (((Chapter 8.4))) [[2137]]
 1131. இடம்புரிச் சங்கு ஆயிரஞ் சூழ்ந்தது. ((1 occurrences))
  1. {P_2639} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.4))) [[2138]]
 1132. இடர் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[2139]]
 1133. இடவகை ((1 occurrences))
  1. {P_666} {{under வீடு}} (((Chapter 4))) [[2140]]
 1134. இடவை ((1 occurrences))
  1. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[2141]]
 1135. இடாகினி ((1 occurrences))
  1. {P_121} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[2142]]
 1136. இடார் ((1 occurrences))
  1. {P_1700} {{under இறை கூடை}} (((Chapter 6.20))) [[2143]]
 1137. இடி ((9 occurrences))
  1. {P_1114} {{under நென்மா}} (((Chapter 6.1))) [[2144]]
  2. {P_1117} {{under மா}} (((Chapter 6.1))) [[2145]]
  3. {P_1119} {{under சிற்றுண்டி}} (((Chapter 6.1))) [[2146]]
  4. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[2147]]
  5. {P_3161} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2148]]
  6. {P_3234} {{under ஏறு}} (((Chapter 10.01))) [[2149]]
  7. {P_3241} {{under ஒலி}} (((Chapter 10.01))) [[2150]]
  8. {P_3572} {{under செல்}} (((Chapter 10.03))) [[2151]]
  9. {P_3912} {{under மடங்கல்}} (((Chapter 10.08))) [[2152]]
 1138. இடி [கொடி] ((1 occurrences))
  1. {P_166} {{under இந்திரன் படை, கொடி}} (((Chapter 2))) [[2153]]
 1139. இடிஞ்சில் ((2 occurrences))
  1. {P_1745} {{under தகழி}} (((Chapter 6.20))) [[2154]]
  2. {P_1748} {{under அகல்}} (((Chapter 6.20))) [[2155]]
 1140. இடிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1911} {{under முறிதல்}} (((Chapter 7.2))) [[2156]]
 1141. இடித்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2018} {{under உறுதிக் கட்டுரை}} (((Chapter 7.4))) [[2157]]
  2. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[2158]]
 1142. இடியேறு ((1 occurrences))
  1. {P_3161} {{under இடி}} (((Chapter 10.01))) [[2159]]
 1143. இடுகாடு ((1 occurrences))
  1. {P_613} {{under சுடுகாடு}} (((Chapter 4))) [[2160]]
 1144. இடுகை ((1 occurrences))
  1. {P_2128} {{under கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[2161]]
 1145. இடுக்கண் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[2162]]
 1146. இடுங்கலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1749} {{under கொள்கலம்}} (((Chapter 6.20))) [[2163]]
 1147. இடுதிரை ((1 occurrences))
  1. {P_1294} {{headword for 10 items}} (((Chapter 6.5))) [[2164]]
 1148. இடும்பிகொழுநன் ((1 occurrences))
  1. {P_742} {{under வீமன்}} (((Chapter 5))) [[2165]]
 1149. இடும்பை ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[2166]]
 1150. இடை ((8 occurrences))
  1. {P_295} {{under பூரணை}} (((Chapter 2))) [[2167]]
  2. {P_345} {{under மூவகைத் தானம்}} (((Chapter 3))) [[2168]]
  3. {P_492} {{under நடு}} (((Chapter 4))) [[2169]]
  4. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[2170]]
  5. {P_1008} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[2171]]
  6. {P_2248} {{under நடு}} (((Chapter 7.11))) [[2172]]
  7. {P_3162} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2173]]
  8. {P_3720} {{under நாப்பண்}} (((Chapter 10.06))) [[2174]]
 1151. இடைச்சியர் ((1 occurrences))
  1. {P_546} {{under முல்லைநிலப் பெண்டிர்}} (((Chapter 4))) [[2175]]
 1152. இடைச்சேரி ((3 occurrences))
  1. {P_648} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[2176]]
  2. {P_3208} {{under உவளகம்}} (((Chapter 10.01))) [[2177]]
  3. {P_4049} {{under வாடை}} (((Chapter 10.10))) [[2178]]
 1153. இடைச்சொல் ((2 occurrences))
  1. {P_3944} {{under மன்}} (((Chapter 10.08))) [[2179]]
  2. {P_4062} {{under வான்}} (((Chapter 10.10))) [[2180]]
 1154. இடைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1909} {{under சாய்தல்}} (((Chapter 7.2))) [[2181]]
 1155. இடையர் ((2 occurrences))
  1. {P_545} {{under முல்லைநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[2182]]
  2. {P_3055} {{under அண்டர்}} (((Chapter 10.01))) [[2183]]
 1156. இடையில் ஒருகை வைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[2184]]
 1157. இடையூறு ((1 occurrences))
  1. {P_3459} {{under கோள்}} (((Chapter 10.02))) [[2185]]
 1158. இடையெழுஞ்சனி ((1 occurrences))
  1. {P_249} {{under பூரம்}} (((Chapter 2))) [[2186]]
 1159. இட்டளம் ((2 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[2187]]
  2. {P_1896} {{under தளர்வு}} (((Chapter 7.2))) [[2188]]
 1160. இட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_1580} {{under ஈட்டி}} (((Chapter 6.16))) [[2189]]
 1161. இணக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_3852} {{under புணர்ச்சி}} (((Chapter 10.07))) [[2190]]
 1162. இணங்கி ((1 occurrences))
  1. {P_933} {{under தோழி}} (((Chapter 5))) [[2191]]
 1163. இணர் ((2 occurrences))
  1. {P_2803} {{under மலர்க் கொத்து}} (((Chapter 9))) [[2192]]
  2. {P_2809} {{under மலர்த் தாது}} (((Chapter 9))) [[2193]]
 1164. இணை ((2 occurrences))
  1. {P_1795} {{under துணை}} (((Chapter 7.1))) [[2194]]
  2. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[2195]]
 1165. இணைக்கயல் ((1 occurrences))
  1. {P_431} {{under அட்ட மங்கலம்}} (((Chapter 3))) [[2196]]
 1166. இண்டங்கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_3185} {{under ஈகை}} (((Chapter 10.01))) [[2197]]
 1167. இண்டு ((1 occurrences))
  1. {P_2887} {{headword for 4 items}} (((Chapter 9))) [[2198]]
 1168. இண்டை ((2 occurrences))
  1. {P_2887} {{under இண்டு}} (((Chapter 9))) [[2199]]
  2. {P_3007} {{under தாமரை}} (((Chapter 9))) [[2200]]
 1169. இதடி ((1 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[2201]]
 1170. இதணம் ((1 occurrences))
  1. {P_713} {{under பரண்}} (((Chapter 4))) [[2202]]
 1171. இதயம் ((1 occurrences))
  1. {P_1773} {{under மனம்}} (((Chapter 7.1))) [[2203]]
 1172. இதலை ((1 occurrences))
  1. {P_1010} {{under கொப்பூழ்}} (((Chapter 5))) [[2204]]
 1173. இதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2371} {{under சிவல்}} (((Chapter 8.1))) [[2205]]
 1174. இதழி ((1 occurrences))
  1. {P_2666} {{under கொன்றை மரம்}} (((Chapter 9))) [[2206]]
 1175. இதழ் ((2 occurrences))
  1. {P_1035} {{under உதடு}} (((Chapter 5))) [[2207]]
  2. {P_2048} {{under கண் இமை}} (((Chapter 7.5))) [[2208]]
 1176. இதிகாசம் ((1 occurrences))
  1. {P_2066} {{under உதாரணம்}} (((Chapter 7.7))) [[2209]]
 1177. இதை ((1 occurrences))
  1. {P_2960} {{under காராமணி}} (((Chapter 9))) [[2210]]
 1178. இதைப்புனம் ((1 occurrences))
  1. {P_541} {{under புதுக் கொல்லை}} (((Chapter 4))) [[2211]]
 1179. இந்தனம் ((2 occurrences))
  1. {P_1720} {{under விறகு}} (((Chapter 6.20))) [[2212]]
  2. {P_2857} {{under விறகு}} (((Chapter 9))) [[2213]]
 1180. இந்தள இராகம் ((1 occurrences))
  1. {P_4020} {{under வடுகு}} (((Chapter 10.10))) [[2214]]
 1181. இந்தளம் ((4 occurrences))
  1. {P_694} {{under அக்கினிட்டி}} (((Chapter 4))) [[2215]]
  2. {P_1383} {{under மருத யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[2216]]
  3. {P_1397} {{under வடுகு}} (((Chapter 6.9))) [[2217]]
  4. {P_3163} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2218]]
 1182. இந்திரகோபம் ((1 occurrences))
  1. {P_2541} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[2219]]
 1183. இந்திரனாள் ((1 occurrences))
  1. {P_256} {{under கேட்டை}} (((Chapter 2))) [[2220]]
 1184. இந்திரன் ((3 occurrences))
  1. {P_19} {{under எண்டிசைப்பாலர்}} (((Chapter 1))) [[2221]]
  2. {P_160} {{headword for 38 items}} (((Chapter 2))) [[2222]]
  3. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[2223]]
 1185. இந்திரன் அணிவன ((1 occurrences))
  1. {P_175} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[2224]]
 1186. இந்திரன் உணவு ((1 occurrences))
  1. {P_173} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2225]]
 1187. இந்திரன் குதிரை ((1 occurrences))
  1. {P_165} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2226]]
 1188. இந்திரன் சேமநிதி ((1 occurrences))
  1. {P_171} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2227]]
 1189. இந்திரன் தேவி ((1 occurrences))
  1. {P_161} {{headword for 5 items}} (((Chapter 2))) [[2228]]
 1190. இந்திரன் நகர் ((1 occurrences))
  1. {P_163} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2229]]
 1191. இந்திரன் நந்தவனம் ((1 occurrences))
  1. {P_170} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2230]]
 1192. இந்திரன் படை, கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_166} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[2231]]
 1193. இந்திரன் பண்டாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_169} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2232]]
 1194. இந்திரன் புனைவது ((1 occurrences))
  1. {P_174} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2233]]
 1195. இந்திரன் மகன் ((1 occurrences))
  1. {P_162} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2234]]
 1196. இந்திரன் மண்டபம் ((1 occurrences))
  1. {P_167} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2235]]
 1197. இந்திரன் மாளிகை ((1 occurrences))
  1. {P_168} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2236]]
 1198. இந்திரன் யானை ((2 occurrences))
  1. {P_164} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2237]]
  2. {P_3074} {{under அயிராவதம்}} (((Chapter 10.01))) [[2238]]
 1199. இந்திரன்கோ ((1 occurrences))
  1. {P_172} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2239]]
 1200. இந்திரர் ((1 occurrences))
  1. {P_3862} {{under புலவர்}} (((Chapter 10.07))) [[2240]]
 1201. இந்திரவில் ((1 occurrences))
  1. {P_89} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[2241]]
 1202. இந்திராணி ((3 occurrences))
  1. {P_127} {{under சத்தமாதர்கள்}} (((Chapter 2))) [[2242]]
  2. {P_3467} {{under சசி}} (((Chapter 10.03))) [[2243]]
  3. {P_3549} {{under சுந்தரி}} (((Chapter 10.03))) [[2244]]
 1203. இந்திராணிக்கு வச்சிராயுதம் ((1 occurrences))
  1. {P_129} {{under சத்தமாதர்கள் படை}} (((Chapter 2))) [[2245]]
 1204. இந்திராணிக்குக் களிறு ((1 occurrences))
  1. {P_128} {{under சத்தமாதர்கள் ஊர்தி}} (((Chapter 2))) [[2246]]
 1205. இந்திரியமடக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_420} {{under இயமம்}} (((Chapter 3))) [[2247]]
 1206. இந்திரியம் ((4 occurrences))
  1. {P_387} {{headword for 4 items}} (((Chapter 3))) [[2248]]
  2. {P_987} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[2249]]
  3. {P_3289} {{under கந்தம்}} (((Chapter 10.02))) [[2250]]
  4. {P_3898} {{under பொறி}} (((Chapter 10.07))) [[2251]]
 1207. இந்திரை ((1 occurrences))
  1. {P_142} {{under திருமகள்}} (((Chapter 2))) [[2252]]
 1208. இந்தீவரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3016} {{under கரு நெய்தல்}} (((Chapter 9))) [[2253]]
 1209. இந்து ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2254]]
 1210. இந்துளம் ((1 occurrences))
  1. {P_2732} {{under கடம்பு }} (((Chapter 9))) [[2255]]
 1211. இந்துவும் பானுவும் விந்துவு நாதமுஞ் சந்தியில் வைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_427} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[2256]]
 1212. இனன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[2257]]
 1213. இனிமை ((5 occurrences))
  1. {P_1160} {{under தித்திப்பு}} (((Chapter 6.1))) [[2258]]
  2. {P_3198} {{under உப்பு}} (((Chapter 10.01))) [[2259]]
  3. {P_3500} {{under சாரம்}} (((Chapter 10.03))) [[2260]]
  4. {P_3610} {{under தமிழ்}} (((Chapter 10.05))) [[2261]]
  5. {P_3925} {{under மதுகம்}} (((Chapter 10.08))) [[2262]]
 1214. இனைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1916} {{under இரங்குதல்}} (((Chapter 7.2))) [[2263]]
 1215. இன் ((2 occurrences))
  1. {P_2101} {{under (CAT) சாரியைச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[2264]]
  2. {P_2106} {{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}} (((Chapter 7.7))) [[2265]]
 1216. இன் சுவை ((1 occurrences))
  1. {P_1995} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.4))) [[2266]]
 1217. இன்னல் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[2267]]
 1218. இன்னார் ((1 occurrences))
  1. {P_947} {{under மாற்றலர்}} (((Chapter 5))) [[2268]]
 1219. இன்னிசை வெள்ளை ((1 occurrences))
  1. {P_1365} {{under வணிகர்க் கெஞ்ச லில்லா வியல்புடைத்து}} (((Chapter 6.8))) [[2269]]
 1220. இன்னிசைகாரர் ((1 occurrences))
  1. {P_815} {{under பாணர்}} (((Chapter 5))) [[2270]]
 1221. இன்பம் ((12 occurrences))
  1. {P_370} {{under நாற்பொருள்}} (((Chapter 3))) [[2271]]
  2. {P_409} {{under பெரியோர் எழுவகைப் பெற்றி}} (((Chapter 3))) [[2272]]
  3. {P_447} {{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[2273]]
  4. {P_768} {{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}} (((Chapter 5))) [[2274]]
  5. {P_1333} {{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}} (((Chapter 6.8))) [[2275]]
  6. {P_1784} {{headword for 7 items}} (((Chapter 7.1))) [[2276]]
  7. {P_1994} {{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}} (((Chapter 7.3))) [[2277]]
  8. {P_3231} {{under ஏமம்}} (((Chapter 10.01))) [[2278]]
  9. {P_3542} {{under சுகம்}} (((Chapter 10.03))) [[2279]]
  10. {P_3689} {{under தொய்யல்}} (((Chapter 10.05))) [[2280]]
  11. {P_3700} {{under நகை}} (((Chapter 10.06))) [[2281]]
  12. {P_3705} {{under நயம்}} (((Chapter 10.06))) [[2282]]
 1222. இன்புறும் ((1 occurrences))
  1. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[2283]]
 1223. இன்மை ((1 occurrences))
  1. {P_1869} {{under வறுமை }} (((Chapter 7.2))) [[2284]]
 1224. இன்றெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_1840} {{under ஆமெனல் (DOUBTFUL GROUP)}} (((Chapter 7.1))) [[2285]]
 1225. இபங்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_2707} {{under புளிமா}} (((Chapter 9))) [[2286]]
 1226. இபம் ((2 occurrences))
  1. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[2287]]
  2. {P_3164} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2288]]
 1227. இப்பர் ((2 occurrences))
  1. {P_773} {{under வைசியர்}} (((Chapter 5))) [[2289]]
  2. {P_775} {{under கோவைசியர்}} (((Chapter 5))) [[2290]]
 1228. இப்பி ((2 occurrences))
  1. {P_2630} {{under சிப்பி}} (((Chapter 8.4))) [[2291]]
  2. {P_3053} {{under அண்டசம்}} (((Chapter 10.01))) [[2292]]
 1229. இப்பி ஆயிரஞ் சூழ்ந்தது ((1 occurrences))
  1. {P_2638} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.4))) [[2293]]
 1230. இப்பிறப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2210} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.10))) [[2294]]
 1231. இப்பெயர் ((1 occurrences))
  1. {P_841} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[2295]]
 1232. இமகிரணன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2296]]
 1233. இமசலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1319} {{under பனிநீர்}} (((Chapter 6.6))) [[2297]]
 1234. இமம் ((1 occurrences))
  1. {P_76} {{under பனி}} (((Chapter 1))) [[2298]]
 1235. இமயன் ((1 occurrences))
  1. {P_197} {{headword for 17 items}} (((Chapter 2))) [[2299]]
 1236. இமயமலை ((1 occurrences))
  1. {P_509} {{headword for 5 items}} (((Chapter 4))) [[2300]]
 1237. இமயமலை ((1 occurrences))
  1. {P_510} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[2301]]
 1238. இமயம் ((1 occurrences))
  1. {P_508} {{under எழுமலை}} (((Chapter 4))) [[2302]]
 1239. இமயவதி ((1 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[2303]]
 1240. இமவான் ((1 occurrences))
  1. {P_515} {{under மலையரையன்}} (((Chapter 4))) [[2304]]
 1241. இமில் ((1 occurrences))
  1. {P_2474} {{under எருதின் முரிப்பு}} (((Chapter 8.2))) [[2305]]
 1242. இமிழ்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[2306]]
 1243. இமிழ்த்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[2307]]
  2. {P_2141} {{under கட்டல் }} (((Chapter 7.8))) [[2308]]
 1244. இமைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1939} {{under ஒளி விடுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[2309]]
 1245. இமையவர் ((1 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[2310]]
 1246. இமையிலி ((1 occurrences))
  1. {P_2322} {{under கருடன் }} (((Chapter 8.1))) [[2311]]
 1247. இம்மெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2116} {{under (CAT) அனுகரண ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[2312]]
 1248. இம்மை ((4 occurrences))
  1. {P_325} {{under இருமை}} (((Chapter 3))) [[2313]]
  2. {P_334} {{under மும்மை}} (((Chapter 3))) [[2314]]
  3. {P_768} {{under செங்கோல் வேந்தன் எழுவகை நிலை}} (((Chapter 5))) [[2315]]
  4. {P_2210} {{under இப்பிறப்பு}} (((Chapter 7.10))) [[2316]]
 1249. இயக்கர் ((2 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[2317]]
  2. {P_205} {{under கந்தருவர்}} (((Chapter 2))) [[2318]]
 1250. இயக்கர்வேந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_195} {{under குபேரன்}} (((Chapter 2))) [[2319]]
 1251. இயக்கி ((1 occurrences))
  1. {P_190} {{under தருமதேவதை}} (((Chapter 2))) [[2320]]
 1252. இயங்கல் ((2 occurrences))
  1. {P_2199} {{under உலாவல்}} (((Chapter 7.9))) [[2321]]
  2. {P_2205} {{under போதல்}} (((Chapter 7.9))) [[2322]]
 1253. இயந்தை ((1 occurrences))
  1. {P_1384} {{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[2323]]
 1254. இயன்றபல் கவி ((1 occurrences))
  1. {P_369} {{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[2324]]
 1255. இயமன் ((6 occurrences))
  1. {P_19} {{under எண்டிசைப்பாலர்}} (((Chapter 1))) [[2325]]
  2. {P_197} {{under இமயன்}} (((Chapter 2))) [[2326]]
  3. {P_1418} {{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}} (((Chapter 6.9))) [[2327]]
  4. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[2328]]
  5. {P_3589} {{under சௌரி}} (((Chapter 10.03))) [[2329]]
  6. {P_3912} {{under மடங்கல்}} (((Chapter 10.08))) [[2330]]
 1256. இயமன் ஊர்தி, படை ((1 occurrences))
  1. {P_198} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[2331]]
 1257. இயமம் ((3 occurrences))
  1. {P_419} {{under அட்டாங்க யோகம்}} (((Chapter 3))) [[2332]]
  2. {P_420} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[2333]]
  3. {P_433} {{under அட்ட கிரி}} (((Chapter 3))) [[2334]]
 1258. இயமானன் ((4 occurrences))
  1. {P_312} {{under ஆன்மா}} (((Chapter 2))) [[2335]]
  2. {P_417} {{under அட்டமூர்த்த வகை}} (((Chapter 3))) [[2336]]
  3. {P_1333} {{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}} (((Chapter 6.8))) [[2337]]
  4. {P_1342} {{under நற்கணவகை}} (((Chapter 6.8))) [[2338]]
 1259. இயமானன் (d) ((1 occurrences))
  1. {P_1351} {{under வேந்தர்க்கும் பிறர்க்குந் தகும் [...]}} (((Chapter 6.8))) [[2339]]
 1260. இயமானன் கணவகை ((1 occurrences))
  1. {P_1339} {{headword for 0 items}} (((Chapter 6.8))) [[2340]]
 1261. இயம் ((2 occurrences))
  1. {P_1530} {{under வாச்சியப் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 6.14))) [[2341]]
  2. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[2342]]
 1262. இயம்பல் ((4 occurrences))
  1. {P_2002} {{headword for 21 items}} (((Chapter 7.4))) [[2343]]
  2. {P_2005} {{under பேசுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[2344]]
  3. {P_2009} {{under சொல்லுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[2345]]
  4. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[2346]]
 1263. இயற்றமிழ் ((1 occurrences))
  1. {P_1332} {{under மூவகைத் தமிழ்}} (((Chapter 6.8))) [[2347]]
 1264. இயற்றி ((1 occurrences))
  1. {P_1791} {{under முயற்சி}} (((Chapter 7.1))) [[2348]]
 1265. இயலாமை ((1 occurrences))
  1. {P_4045} {{under வறிது (தொடர்ச்சி)}} (((Chapter 10.10))) [[2349]]
 1266. இயல் ((1 occurrences))
  1. {P_369} {{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[2350]]
 1267. இயல்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1759} {{under குணம்}} (((Chapter 7.1))) [[2351]]
  2. {P_1815} {{under ஒழுக்கம்}} (((Chapter 7.1))) [[2352]]
  3. {P_3822} {{under பால்}} (((Chapter 10.07))) [[2353]]
  4. {P_3960} {{under மாலை}} (((Chapter 10.08))) [[2354]]
 1268. இயவர் ((1 occurrences))
  1. {P_796} {{under தோற்கருவியாளர்}} (((Chapter 5))) [[2355]]
 1269. இயவுள் ((3 occurrences))
  1. {P_184} {{under தெய்வம்}} (((Chapter 2))) [[2356]]
  2. {P_838} {{under எப்பொருட்குந் தலைவன்}} (((Chapter 5))) [[2357]]
  3. {P_891} {{under புகழாளன்}} (((Chapter 5))) [[2358]]
 1270. இயவை ((2 occurrences))
  1. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[2359]]
  2. {P_2983} {{under தோரை நெல்}} (((Chapter 9))) [[2360]]
 1271. இயாதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2439} {{under யானைப் பிடர்}} (((Chapter 8.2))) [[2361]]
 1272. இயைபு ((1 occurrences))
  1. {P_1990} {{under புணர்ச்சி // இசை}} (((Chapter 7.3))) [[2362]]
 1273. இரக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1772} {{under அருள்}} (((Chapter 7.1))) [[2363]]
 1274. இரங்கல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[2364]]
  2. {P_2042} {{under அழுகை }} (((Chapter 7.5))) [[2365]]
  3. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[2366]]
  4. {P_4077} {{under விம்மல்}} (((Chapter 10.10))) [[2367]]
 1275. இரங்கிப்பேசல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[2368]]
 1276. இரங்குதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1916} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.2))) [[2369]]
  2. {P_3092} {{under அலங்கல்}} (((Chapter 10.01))) [[2370]]
 1277. இரசதம் ((1 occurrences))
  1. {P_3165} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2371]]
 1278. இரசிதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1234} {{under வெள்ளி}} (((Chapter 6.4))) [[2372]]
  2. {P_1244} {{under பஞ்சலோகங்கள்}} (((Chapter 6.4))) [[2373]]
  3. {P_1245} {{under நவலோகங்கள்}} (((Chapter 6.4))) [[2374]]
 1279. இரச்சு ((1 occurrences))
  1. {P_1591} {{under கயிறு}} (((Chapter 6.16))) [[2375]]
 1280. இரட்டல் ((2 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[2376]]
  2. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[2377]]
 1281. இரட்டை ((1 occurrences))
  1. {P_271} {{under மிதுனம்}} (((Chapter 2))) [[2378]]
 1282. இரட்டையர் ((1 occurrences))
  1. {P_744} {{under (PAIR) நகுல, சாதேவர்}} (((Chapter 5))) [[2379]]
 1283. இரட்டைவில் ((1 occurrences))
  1. {P_90} {{under காமகாண்டம்}} (((Chapter 1))) [[2380]]
 1284. இரணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1473} {{under போர்}} (((Chapter 6.12))) [[2381]]
 1285. இரணியகருப்பன் ((1 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[2382]]
 1286. இரணியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[2383]]
 1287. இரண்டாம் பக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_291} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[2384]]
 1288. இரண்டாம் வேதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2061} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.7))) [[2385]]
 1289. இரண்டு ((1 occurrences))
  1. {P_1413} {{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}} (((Chapter 6.9))) [[2386]]
 1290. இரதநம் ((1 occurrences))
  1. {P_1194} {{under அரைஞாண்}} (((Chapter 6.2))) [[2387]]
 1291. இரதம் ((4 occurrences))
  1. {P_410} {{under எழுவகைத் தாது}} (((Chapter 3))) [[2388]]
  2. {P_1477} {{under தேர்}} (((Chapter 6.12))) [[2389]]
  3. {P_1995} {{under இன் சுவை}} (((Chapter 7.4))) [[2390]]
  4. {P_3166} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[2391]]
 1292. இரதி ((2 occurrences))
  1. {P_1240} {{under பித்தளை}} (((Chapter 6.4))) [[2392]]
  2. {P_1245} {{under நவலோகங்கள்}} (((Chapter 6.4))) [[2393]]
 1293. இரதிகாந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_145} {{under காமன்}} (((Chapter 2))) [[2394]]
 1294. இரத்தம் ((5 occurrences))
  1. {P_974} {{headword for 11 items}} (((Chapter 5))) [[2395]]
  2. {P_980} {{under செவ்வீரல்}} (((Chapter 5))) [[2396]]
  3. {P_2553} {{headword for 9 items}} (((Chapter 8.2))) [[2397]]
  4. {P_3333} {{under கறை}} (((Chapter 10.02))) [[2398]]
  5. {P_3402} {{under குருதி}} (((Chapter 10.02))) [[2399]]
 1295. இரத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2132} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.8))) [[2400]]
 1296. இரத்தி ((2 occurrences))
  1. {P_2673} {{under இறலி}} (((Chapter 9))) [[2401]]
  2. {P_2711} {{under இலந்தை}} (((Chapter 9))) [[2402]]
 1297. இரப்போர் ((1 occurrences))
  1. {P_865} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[2403]]
 1298. இரப்போர் கலம் ((1 occurrences))
  1. {P_3237} {{under ஐயம்}} (((Chapter 10.01))) [[2404]]
 1299. இரற்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[2405]]
 1300. இரலை ((5 occurrences))
  1. {P_239} {{under அச்சுவினி}} (((Chapter 2))) [[2406]]
  2. {P_1268} {{under கொம்பு}} (((Chapter 6.4))) [[2407]]
  3. {P_2499} {{under மான் ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[2408]]
  4. {P_2501} {{under புல்வாய்}} (((Chapter 8.2))) [[2409]]
  5. {P_3167} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2410]]
 1301. இரவணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2491} {{under ஒட்டகம்}} (((Chapter 8.2))) [[2411]]
 1302. இரவலர் ((1 occurrences))
  1. {P_865} {{under இரப்போர்}} (((Chapter 5))) [[2412]]
 1303. இரவி ((4 occurrences))
  1. {P_179} {{under அவற்றுள், ஆதித்தர் பன்னிருவர்:}} (((Chapter 2))) [[2413]]
  2. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[2414]]
  3. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[2415]]
  4. {P_3168} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2416]]
 1304. இரவு ((7 occurrences))
  1. {P_229} {{headword for 11 items}} (((Chapter 2))) [[2417]]
  2. {P_3096} {{under அல்}} (((Chapter 10.01))) [[2418]]
  3. {P_3225} {{under எல்}} (((Chapter 10.01))) [[2419]]
  4. {P_3231} {{under ஏமம்}} (((Chapter 10.01))) [[2420]]
  5. {P_3496} {{under சாமம்}} (((Chapter 10.03))) [[2421]]
  6. {P_3725} {{under நிசி}} (((Chapter 10.06))) [[2422]]
  7. {P_4004} {{under யாமம்}} (((Chapter 10.09))) [[2423]]
 1305. இரவோன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2424]]
 1306. இரா ((1 occurrences))
  1. {P_3960} {{under மாலை}} (((Chapter 10.08))) [[2425]]
 1307. இராகப்புள் ((1 occurrences))
  1. {P_2361} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.1))) [[2426]]
 1308. இராகம் ((3 occurrences))
  1. {P_56} {{under பஞ்சாக்கினி}} (((Chapter 1))) [[2427]]
  2. {P_1374} {{under காமரப் பாட்டு}} (((Chapter 6.9))) [[2428]]
  3. {P_3169} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[2429]]
 1309. இராகு ((2 occurrences))
  1. {P_235} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[2430]]
  2. {P_3609} {{under தமம்}} (((Chapter 10.05))) [[2431]]
 1310. இராக்கதம் ((2 occurrences))
  1. {P_1101} {{under எண்வகை மணம்}} (((Chapter 5))) [[2432]]
  2. {P_1662} {{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}} (((Chapter 6.20))) [[2433]]
 1311. இராக்கதர் ((1 occurrences))
  1. {P_204} {{under அரக்கர்}} (((Chapter 2))) [[2434]]
 1312. இராக்கதிர் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2435]]
 1313. இராசசூயம் ((1 occurrences))
  1. {P_443} {{under பதினெண் யாகங்கள்}} (((Chapter 3))) [[2436]]
 1314. இராசதம் ((1 occurrences))
  1. {P_341} {{under முக்குணம்}} (((Chapter 3))) [[2437]]
 1315. இராசி ((5 occurrences))
  1. {P_270} {{headword for 12 items}} (((Chapter 2))) [[2438]]
  2. {P_272} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[2439]]
  3. {P_2246} {{under குவிதல்}} (((Chapter 7.11))) [[2440]]
  4. {P_3176} {{under இல்}} (((Chapter 10.01))) [[2441]]
  5. {P_3797} {{under பவனம்}} (((Chapter 10.07))) [[2442]]
 1316. இராசிப்பொது ((1 occurrences))
  1. {P_3255} {{under ஓரை}} (((Chapter 10.01))) [[2443]]
 1317. இராசீவம் ((1 occurrences))
  1. {P_3008} {{under தாமரை மலர்}} (((Chapter 9))) [[2444]]
 1318. இராச்சியம் ((2 occurrences))
  1. {P_457} {{under நாடு}} (((Chapter 4))) [[2445]]
  2. {P_458} {{under உலகின் பொது}} (((Chapter 4))) [[2446]]
 1319. இராதம் ((1 occurrences))
  1. {P_695} {{under கடைக்கொள்ளி}} (((Chapter 4))) [[2447]]
 1320. இராமன் ((1 occurrences))
  1. {P_139} {{under அரியின் தசாவதாரம்}} (((Chapter 2))) [[2448]]
 1321. இராமம் ((1 occurrences))
  1. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[2449]]
 1322. இராவணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2042} {{under அழுகை }} (((Chapter 7.5))) [[2450]]
 1323. இரிதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1909} {{under சாய்தல்}} (((Chapter 7.2))) [[2451]]
  2. {P_2191} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.9))) [[2452]]
 1324. இருகான் மண்டிலித் திடுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1470} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.11))) [[2453]]
 1325. இருக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_355} {{under நால்வகை வேதம்}} (((Chapter 3))) [[2454]]
  2. {P_2059} {{under வேதம்}} (((Chapter 7.7))) [[2455]]
  3. {P_2060} {{under முதல் வேதம்}} (((Chapter 7.7))) [[2456]]
 1326. இருக்கை ((1 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[2457]]
 1327. இருசுடர் ((1 occurrences))
  1. {P_328} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2458]]
 1328. இருசுடர் முதலிய வியங்கு நெறி ((1 occurrences))
  1. {P_274} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[2459]]
 1329. இருடி ((3 occurrences))
  1. {P_2372} {{under ஆந்தை}} (((Chapter 8.1))) [[2460]]
  2. {P_3769} {{under பண்ணவன்}} (((Chapter 10.07))) [[2461]]
  3. {P_3984} {{under முனி}} (((Chapter 10.08))) [[2462]]
 1330. இருடிகள் ((1 occurrences))
  1. {P_313} {{headword for 20 items}} (((Chapter 3))) [[2463]]
 1331. இருடிகேசன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[2464]]
 1332. இருணம் ((1 occurrences))
  1. {P_594} {{under உவர்த்தரை}} (((Chapter 4))) [[2465]]
 1333. இருதயத்தியங்குவது ((1 occurrences))
  1. {P_33} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[2466]]
 1334. இருது ((1 occurrences))
  1. {P_300} {{under பருவம்}} (((Chapter 2))) [[2467]]
 1335. இருதுறை ((1 occurrences))
  1. {P_1424} {{headword for 0 items}} (((Chapter 6.9))) [[2468]]
 1336. இருத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_437} {{under நவபுண்ணியம்}} (((Chapter 3))) [[2469]]
 1337. இருத்தை ((2 occurrences))
  1. {P_282} {{under நாழிகை}} (((Chapter 2))) [[2470]]
  2. {P_293} {{under நான்காம் பக்கம்}} (((Chapter 2))) [[2471]]
 1338. இருநிதிக்கிழவன் ((1 occurrences))
  1. {P_195} {{under குபேரன்}} (((Chapter 2))) [[2472]]
 1339. இருந்தை ((1 occurrences))
  1. {P_701} {{under கரி}} (((Chapter 4))) [[2473]]
 1340. இருபத்தைந்து தத்துவம் ((1 occurrences))
  1. {P_1091} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[2474]]
 1341. இருபிறப்பாளர் ((1 occurrences))
  1. {P_726} {{under பார்ப்பார்}} (((Chapter 5))) [[2475]]
 1342. இருப்பது கைலை ((1 occurrences))
  1. {P_100} {{under சிவனிருப்பு முதலியவகை}} (((Chapter 2))) [[2476]]
 1343. இருப்பிடம் ((1 occurrences))
  1. {P_4047} {{under வாசம்}} (((Chapter 10.10))) [[2477]]
 1344. இருப்பு உலக்கை ((1 occurrences))
  1. {P_1600} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[2478]]
 1345. இருப்பு முள் ((1 occurrences))
  1. {P_1552} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[2479]]
 1346. இருப்புக் காந்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_1225} {{under சும்பகம்}} (((Chapter 6.3))) [[2480]]
 1347. இருப்புமதில் ((1 occurrences))
  1. {P_105} {{under சிவனழித்த முப்புரம்}} (((Chapter 2))) [[2481]]
 1348. இருப்பை ((1 occurrences))
  1. {P_2747} {{under இலுப்பை}} (((Chapter 9))) [[2482]]
 1349. இருமரபு ((1 occurrences))
  1. {P_329} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2483]]
 1350. இருமை ((2 occurrences))
  1. {P_325} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2484]]
  2. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[2485]]
 1351. இரும்பன் ((1 occurrences))
  1. {P_2534} {{under அகழ் எலி}} (((Chapter 8.2))) [[2486]]
 1352. இரும்பு ((7 occurrences))
  1. {P_1242} {{headword for 5 items}} (((Chapter 6.4))) [[2487]]
  2. {P_1244} {{under பஞ்சலோகங்கள்}} (((Chapter 6.4))) [[2488]]
  3. {P_1245} {{under நவலோகங்கள்}} (((Chapter 6.4))) [[2489]]
  4. {P_3034} {{under அகி}} (((Chapter 10.01))) [[2490]]
  5. {P_3073} {{under அயம்}} (((Chapter 10.01))) [[2491]]
  6. {P_3473} {{under சத்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[2492]]
  7. {P_3901} {{under பொன்}} (((Chapter 10.07))) [[2493]]
 1353. இரும்பை ((1 occurrences))
  1. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[2494]]
 1354. இருளி ((1 occurrences))
  1. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[2495]]
 1355. இருளை ((1 occurrences))
  1. {P_1805} {{under நாணம்}} (((Chapter 7.1))) [[2496]]
 1356. இருள் ((10 occurrences))
  1. {P_91} {{headword for 10 items}} (((Chapter 1))) [[2497]]
  2. {P_455} {{under நரகம்}} (((Chapter 4))) [[2498]]
  3. {P_1885} {{under மயக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[2499]]
  4. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[2500]]
  5. {P_3061} {{under அந்தரம்}} (((Chapter 10.01))) [[2501]]
  6. {P_3096} {{under அல்}} (((Chapter 10.01))) [[2502]]
  7. {P_3170} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2503]]
  8. {P_3353} {{under கார்}} (((Chapter 10.02))) [[2504]]
  9. {P_3609} {{under தமம்}} (((Chapter 10.05))) [[2505]]
  10. {P_3651} {{under துணங்கறல்}} (((Chapter 10.05))) [[2506]]
 1357. இருள்வட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_412} {{under எழுவகை நரகம்}} (((Chapter 3))) [[2507]]
 1358. இருள்வலி ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[2508]]
 1359. இருவகை அறம் ((1 occurrences))
  1. {P_331} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2509]]
 1360. இருவகைக் கந்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_330} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2510]]
 1361. இருவகைக் கூத்து ((1 occurrences))
  1. {P_333} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2511]]
 1362. இருவகைத் தாது ((1 occurrences))
  1. {P_1098} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[2512]]
 1363. இருவகைத் தோற்றம் ((1 occurrences))
  1. {P_327} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2513]]
 1364. இருவகைப் பாயிரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2089} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.7))) [[2514]]
 1365. இருவகைப் பொருள் ((1 occurrences))
  1. {P_332} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2515]]
 1366. இருவாட்சி ((2 occurrences))
  1. {P_2946} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[2516]]
  2. {P_3932} {{under மயிலை}} (((Chapter 10.08))) [[2517]]
 1367. இருவி ((1 occurrences))
  1. {P_2969} {{under தினைத் தாள்}} (((Chapter 9))) [[2518]]
 1368. இருவினை ((1 occurrences))
  1. {P_326} {{headword for 2 items}} (((Chapter 3))) [[2519]]
 1369. இருவேலி ((2 occurrences))
  1. {P_2702} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[2520]]
  2. {P_3843} {{under பீதகம்}} (((Chapter 10.07))) [[2521]]
 1370. இரேகை ((2 occurrences))
  1. {P_2125} {{under எழுத்து}} (((Chapter 7.8))) [[2522]]
  2. {P_3898} {{under பொறி}} (((Chapter 10.07))) [[2523]]
 1371. இரேசக பூரக கும்பக மேற்றி வாயுவை யடக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_423} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[2524]]
 1372. இரேசகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2052} {{under மூச்சு}} (((Chapter 7.6))) [[2525]]
 1373. இரேயம் ((1 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[2526]]
 1374. இரேவதி ((1 occurrences))
  1. {P_265} {{headword for 7 items}} (((Chapter 2))) [[2527]]
 1375. இரேவதி நாள் ((3 occurrences))
  1. {P_3403} {{under குலம்}} (((Chapter 10.02))) [[2528]]
  2. {P_3690} {{under தொழு}} (((Chapter 10.05))) [[2529]]
  3. {P_3694} {{under தோணி}} (((Chapter 10.05))) [[2530]]
 1376. இரேவதிகொழுநன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2531]]
 1377. இரேவை ((1 occurrences))
  1. {P_562} {{under நருமதை நதி}} (((Chapter 4))) [[2532]]
 1378. இரை ((1 occurrences))
  1. {P_1153} {{under உணவு}} (((Chapter 6.1))) [[2533]]
 1379. இரைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[2534]]
 1380. இரௌத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_440} {{under நாடக நவரசம்}} (((Chapter 3))) [[2535]]
 1381. இரௌரவம் ((1 occurrences))
  1. {P_3171} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2536]]
 1382. இறகின் அடிக்குருத்து ((1 occurrences))
  1. {P_3972} {{under முதலை}} (((Chapter 10.08))) [[2537]]
 1383. இறகின் அடிமுள் ((1 occurrences))
  1. {P_2320} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[2538]]
 1384. இறகு ((2 occurrences))
  1. {P_2394} {{headword for 14 items}} (((Chapter 8.1))) [[2539]]
  2. {P_3746} {{under பக்கம்}} (((Chapter 10.07))) [[2540]]
 1385. இறகு ((1 occurrences))
  1. {P_2395} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.1))) [[2541]]
 1386. இறங்கர் ((1 occurrences))
  1. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[2542]]
 1387. இறடி ((1 occurrences))
  1. {P_2966} {{under கருந்தினை}} (((Chapter 9))) [[2543]]
 1388. இறத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_2183} {{under கடத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[2544]]
  2. {P_2205} {{under போதல்}} (((Chapter 7.9))) [[2545]]
  3. {P_3956} {{under மாந்தல்}} (((Chapter 10.08))) [[2546]]
 1389. இறந்த காலம் ((1 occurrences))
  1. {P_3879} {{under பூதம்}} (((Chapter 10.07))) [[2547]]
 1390. இறந்தகாலம் ((1 occurrences))
  1. {P_337} {{under முக்காலம்}} (((Chapter 3))) [[2548]]
 1391. இறப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_1907} {{under மரணம்}} (((Chapter 7.2))) [[2549]]
  2. {P_2232} {{under மிகுதி}} (((Chapter 7.11))) [[2550]]
  3. {P_3179} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2551]]
 1392. இறலி ((2 occurrences))
  1. {P_452} {{under எழு தீவு}} (((Chapter 4))) [[2552]]
  2. {P_2673} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2553]]
 1393. இறவின்மை ((1 occurrences))
  1. {P_98} {{under சிவனெண் குணம்}} (((Chapter 2))) [[2554]]
 1394. இறவு ((1 occurrences))
  1. {P_2618} {{under இறான் மீன்}} (((Chapter 8.4))) [[2555]]
 1395. இறான் மீன் ((1 occurrences))
  1. {P_2618} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.4))) [[2556]]
 1396. இறால் ((5 occurrences))
  1. {P_241} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 2))) [[2557]]
  2. {P_397} {{under கான்படு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[2558]]
  3. {P_1149} {{under தேன் கூடு}} (((Chapter 6.1))) [[2559]]
  4. {P_2470} {{under எருது}} (((Chapter 8.2))) [[2560]]
  5. {P_3180} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[2561]]
 1397. இறால்மீன் ((1 occurrences))
  1. {P_3180} {{under இறால்}} (((Chapter 10.01))) [[2562]]
 1398. இறுங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2964} {{under சோளம்}} (((Chapter 9))) [[2563]]
 1399. இறுதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1911} {{under முறிதல்}} (((Chapter 7.2))) [[2564]]
  2. {P_1912} {{under கேடு}} (((Chapter 7.2))) [[2565]]
 1400. இறுதி ((2 occurrences))
  1. {P_2250} {{under கடை}} (((Chapter 7.11))) [[2566]]
  2. {P_3912} {{under மடங்கல்}} (((Chapter 10.08))) [[2567]]
 1401. இறுத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1963} {{under தங்குதல் (INVISIBLE IN SUTRA)}} (((Chapter 7.3))) [[2568]]
  2. {P_2005} {{under பேசுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[2569]]
 1402. இறுப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2306} {{under குடி இறை}} (((Chapter 7.12))) [[2570]]
 1403. இறுமாப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1782} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.1))) [[2571]]
 1404. இறும்பு ((6 occurrences))
  1. {P_496} {{under சிறுமலை}} (((Chapter 4))) [[2572]]
  2. {P_2287} {{under அதிசயம்}} (((Chapter 7.12))) [[2573]]
  3. {P_2847} {{under குறும் காடு}} (((Chapter 9))) [[2574]]
  4. {P_2855} {{under தூறு}} (((Chapter 9))) [[2575]]
  5. {P_3008} {{under தாமரை மலர்}} (((Chapter 9))) [[2576]]
  6. {P_3181} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2577]]
 1405. இறும்பு (தொடர்ச்சி) ((1 occurrences))
  1. {P_3182} {{headword for 1 items}} (((Chapter 10.01))) [[2578]]
 1406. இறும்பூது ((1 occurrences))
  1. {P_2287} {{under அதிசயம்}} (((Chapter 7.12))) [[2579]]
 1407. இறுவதஞ்சாமை ((1 occurrences))
  1. {P_779} {{under வணிகர் எண்குணம்}} (((Chapter 5))) [[2580]]
 1408. இறை ((9 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[2581]]
  2. {P_668} {{under வீட்டிறப்பு}} (((Chapter 4))) [[2582]]
  3. {P_838} {{under எப்பொருட்குந் தலைவன்}} (((Chapter 5))) [[2583]]
  4. {P_1082} {{headword for 4 items}} (((Chapter 5))) [[2584]]
  5. {P_1964} {{under தங்குதல் }} (((Chapter 7.3))) [[2585]]
  6. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[2586]]
  7. {P_2227} {{under சிறுமை}} (((Chapter 7.11))) [[2587]]
  8. {P_2394} {{under இறகு}} (((Chapter 8.1))) [[2588]]
  9. {P_3183} {{headword for 15 items}} (((Chapter 10.01))) [[2589]]
 1409. இறை கூடை ((1 occurrences))
  1. {P_1700} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[2590]]
 1410. இறை வாகனம் ((1 occurrences))
  1. {P_104} {{under நந்தி}} (((Chapter 2))) [[2591]]
 1411. இறைச்சி ((3 occurrences))
  1. {P_976} {{under ஊன்}} (((Chapter 5))) [[2592]]
  2. {P_2549} {{headword for 9 items}} (((Chapter 8.2))) [[2593]]
  3. {P_3828} {{under பிசிதம்}} (((Chapter 10.07))) [[2594]]
 1412. இறைஞ்சல் ((2 occurrences))
  1. {P_1973} {{under வணங்கல்}} (((Chapter 7.3))) [[2595]]
  2. {P_1976} {{under தாழ்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[2596]]
 1413. இறைஞ்சி ((2 occurrences))
  1. {P_1303} {{under மரவுரி}} (((Chapter 6.5))) [[2597]]
  2. {P_2794} {{under மர உரி }} (((Chapter 9))) [[2598]]
 1414. இறைமகன் ((1 occurrences))
  1. {P_93} {{under கணபதி}} (((Chapter 2))) [[2599]]
 1415. இறையுணர்வு ((1 occurrences))
  1. {P_323} {{under ஒருமை}} (((Chapter 3))) [[2600]]
 1416. இறைவன் ((3 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[2601]]
  2. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[2602]]
  3. {P_782} {{under குரு}} (((Chapter 5))) [[2603]]
 1417. இறைவர் ((2 occurrences))
  1. {P_733} {{under அரசர்}} (((Chapter 5))) [[2604]]
  2. {P_1418} {{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}} (((Chapter 6.9))) [[2605]]
 1418. இறைவி ((1 occurrences))
  1. {P_930} {{under தலைமைப்பெண்}} (((Chapter 5))) [[2606]]
 1419. இறைவை ((3 occurrences))
  1. {P_1671} {{under ஏணி}} (((Chapter 6.20))) [[2607]]
  2. {P_1686} {{under புட்டி}} (((Chapter 6.20))) [[2608]]
  3. {P_3184} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2609]]
 1420. இற்புலி ((1 occurrences))
  1. {P_2518} {{under பூஞை}} (((Chapter 8.2))) [[2610]]
 1421. இற்றி ((1 occurrences))
  1. {P_976} {{under ஊன்}} (((Chapter 5))) [[2611]]
 1422. இலகடம் ((2 occurrences))
  1. {P_1617} {{under யானை மேற்றவிசு}} (((Chapter 6.17))) [[2612]]
  2. {P_2442} {{under யானை மேல் தவிசு}} (((Chapter 8.2))) [[2613]]
 1423. இலகிமா ((1 occurrences))
  1. {P_418} {{under அட்டமா சித்தி}} (((Chapter 3))) [[2614]]
 1424. இலகுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1939} {{under ஒளி விடுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[2615]]
 1425. இலக்கம் குறித்தற்கு இடும் ஒரு குறி ((1 occurrences))
  1. {P_3214} {{under உறை}} (((Chapter 10.01))) [[2616]]
 1426. இலக்கியம் ((1 occurrences))
  1. {P_2066} {{under உதாரணம்}} (((Chapter 7.7))) [[2617]]
 1427. இலக்குமி ((6 occurrences))
  1. {P_142} {{under திருமகள்}} (((Chapter 2))) [[2618]]
  2. {P_3121} {{under ஆக்கம்}} (((Chapter 10.01))) [[2619]]
  3. {P_3643} {{under திரு}} (((Chapter 10.05))) [[2620]]
  4. {P_3898} {{under பொறி}} (((Chapter 10.07))) [[2621]]
  5. {P_3901} {{under பொன்}} (((Chapter 10.07))) [[2622]]
  6. {P_3949} {{under மா}} (((Chapter 10.08))) [[2623]]
 1428. இலக்குமி கூத்து ((1 occurrences))
  1. {P_3788} {{under பரவை}} (((Chapter 10.07))) [[2624]]
 1429. இலங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1939} {{under ஒளி விடுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[2625]]
 1430. இலங்கை ((1 occurrences))
  1. {P_551} {{under யாற்றிடைக் குறை}} (((Chapter 4))) [[2626]]
 1431. இலச்சினை ((1 occurrences))
  1. {P_1197} {{under மோதிரம்}} (((Chapter 6.2))) [[2627]]
 1432. இலச்சை ((1 occurrences))
  1. {P_1805} {{under நாணம்}} (((Chapter 7.1))) [[2628]]
 1433. இலஞ்சி ((3 occurrences))
  1. {P_2603} {{under சாரைப் பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[2629]]
  2. {P_2670} {{under மகிழ மரம்}} (((Chapter 9))) [[2630]]
  3. {P_3172} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2631]]
 1434. இலட்டுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1109} {{under மோதகம்}} (((Chapter 6.1))) [[2632]]
 1435. இலதை ((2 occurrences))
  1. {P_2908} {{under வள்ளிக் கொடி}} (((Chapter 9))) [[2633]]
  2. {P_2933} {{under கொடி}} (((Chapter 9))) [[2634]]
 1436. இலந்தை ((3 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[2635]]
  2. {P_2711} {{headword for 6 items}} (((Chapter 9))) [[2636]]
  3. {P_3457} {{under கோலம்}} (((Chapter 10.02))) [[2637]]
 1437. இலந்தைக்கனி ((2 occurrences))
  1. {P_3434} {{under கொண்டை}} (((Chapter 10.02))) [[2638]]
  2. {P_3457} {{under கோலம்}} (((Chapter 10.02))) [[2639]]
 1438. இலந்தைப் பழம் ((1 occurrences))
  1. {P_2712} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[2640]]
 1439. இலம்பகம் ((5 occurrences))
  1. {P_1200} {{under நுதலணி}} (((Chapter 6.2))) [[2641]]
  2. {P_1327} {{under நுதலணி மாலை}} (((Chapter 6.7))) [[2642]]
  3. {P_2068} {{under அத்தியாயம்}} (((Chapter 7.7))) [[2643]]
  4. {P_3027} {{under மார்பில் அணி மாலை}} (((Chapter 9))) [[2644]]
  5. {P_3173} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2645]]
 1440. இலம்பாடு ((1 occurrences))
  1. {P_1868} {{under வறுமை}} (((Chapter 7.2))) [[2646]]
 1441. இலலாடம் ((1 occurrences))
  1. {P_1060} {{under நெற்றி}} (((Chapter 5))) [[2647]]
 1442. இலவ மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3893} {{under பொங்கர் (தொடர்ச்சி)}} (((Chapter 10.07))) [[2648]]
 1443. இலவங்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_384} {{under பஞ்சவாச வகை}} (((Chapter 3))) [[2649]]
  2. {P_2943} {{under வாசந்தரு பலபண்டம்}} (((Chapter 9))) [[2650]]
 1444. இலவணம் ((2 occurrences))
  1. {P_1731} {{under உப்பு}} (((Chapter 6.20))) [[2651]]
  2. {P_3198} {{under உப்பு}} (((Chapter 10.01))) [[2652]]
 1445. இலவம் ((1 occurrences))
  1. {P_452} {{under எழு தீவு}} (((Chapter 4))) [[2653]]
 1446. இலவு ((1 occurrences))
  1. {P_2710} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[2654]]
 1447. இலாங்கலி ((4 occurrences))
  1. {P_1626} {{under கலப்பை}} (((Chapter 6.17))) [[2655]]
  2. {P_2749} {{under தெங்கு}} (((Chapter 9))) [[2656]]
  3. {P_2892} {{under செங் காந்தள்}} (((Chapter 9))) [[2657]]
  4. {P_3174} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2658]]
 1448. இலாங்கூலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2543} {{under விலங்கின் வால்}} (((Chapter 8.2))) [[2659]]
 1449. இலாஞ்சனை ((1 occurrences))
  1. {P_2296} {{headword for 9 items}} (((Chapter 7.12))) [[2660]]
 1450. இலாஞ்சி ((1 occurrences))
  1. {P_2937} {{under ஏலம்}} (((Chapter 9))) [[2661]]
 1451. இலாபம் ((1 occurrences))
  1. {P_1793} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.1))) [[2662]]
 1452. இலாமை ((1 occurrences))
  1. {P_1868} {{under வறுமை}} (((Chapter 7.2))) [[2663]]
 1453. இலி ((1 occurrences))
  1. {P_1413} {{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}} (((Chapter 6.9))) [[2664]]
 1454. இலிகுசம் ((1 occurrences))
  1. {P_2718} {{under எலுமிச்சை}} (((Chapter 9))) [[2665]]
 1455. இலிங்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_444} {{under பதினெண் புராணங்கள்}} (((Chapter 3))) [[2666]]
  2. {P_1005} {{under ஆண்குறி}} (((Chapter 5))) [[2667]]
  3. {P_2296} {{under இலாஞ்சனை}} (((Chapter 7.12))) [[2668]]
 1456. இலிங்கிகள் ((1 occurrences))
  1. {P_313} {{under இருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[2669]]
 1457. இலிர்த்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2801} {{under ((VERB)) தளிர்த்தல்}} (((Chapter 9))) [[2670]]
 1458. இலுதை ((1 occurrences))
  1. {P_2527} {{under அணில்}} (((Chapter 8.2))) [[2671]]
 1459. இலுப்பை ((1 occurrences))
  1. {P_2747} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[2672]]
 1460. இலுப்பை ((1 occurrences))
  1. {P_2748} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2673]]
 1461. இலுப்பை மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3925} {{under மதுகம்}} (((Chapter 10.08))) [[2674]]
 1462. இலேகர் ((1 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[2675]]
 1463. இலேசு ((1 occurrences))
  1. {P_2243} {{under நொய்மை}} (((Chapter 7.11))) [[2676]]
 1464. இலை ((4 occurrences))
  1. {P_2804} {{headword for 13 items}} (((Chapter 9))) [[2677]]
  2. {P_3048} {{under அடை}} (((Chapter 10.01))) [[2678]]
  3. {P_3595} {{under தகடு}} (((Chapter 10.05))) [[2679]]
  4. {P_3776} {{under பத்திரம்}} (((Chapter 10.07))) [[2680]]
 1465. இலை ((1 occurrences))
  1. {P_2805} {{headword for 4 items}} (((Chapter 9))) [[2681]]
 1466. இலை மூக்கரி கத்தி ((1 occurrences))
  1. {P_1569} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[2682]]
 1467. இலைகிள்ளல் ((1 occurrences))
  1. {P_388} {{under ஐவகைக் குசலவித்தை}} (((Chapter 3))) [[2683]]
 1468. இலைக் கறி ((1 occurrences))
  1. {P_2839} {{headword for 4 items}} (((Chapter 9))) [[2684]]
 1469. இலைக்கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_2935} {{under வெற்றிலை}} (((Chapter 9))) [[2685]]
 1470. இலைஞ்சி ((2 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[2686]]
  2. {P_1010} {{under கொப்பூழ்}} (((Chapter 5))) [[2687]]
 1471. இலைமூக்கரியும் கத்தி ((1 occurrences))
  1. {P_3411} {{under குளிர்}} (((Chapter 10.02))) [[2688]]
 1472. இலையடை ((1 occurrences))
  1. {P_1118} {{under அப்பவருக்கம்}} (((Chapter 6.1))) [[2689]]
 1473. இலையம் ((3 occurrences))
  1. {P_1444} {{under கூத்து}} (((Chapter 6.10))) [[2690]]
  2. {P_1445} {{under கூத்தின் விகற்பம்}} (((Chapter 6.10))) [[2691]]
  3. {P_3175} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2692]]
 1474. இலையுதிர்வு ((1 occurrences))
  1. {P_2850} {{under முது காடு}} (((Chapter 9))) [[2693]]
 1475. இல் ((5 occurrences))
  1. {P_272} {{under இராசி}} (((Chapter 2))) [[2694]]
  2. {P_666} {{under வீடு}} (((Chapter 4))) [[2695]]
  3. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[2696]]
  4. {P_919} {{under மணமகள்}} (((Chapter 5))) [[2697]]
  5. {P_3176} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[2698]]
 1476. இல்எலி ((1 occurrences))
  1. {P_2535} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[2699]]
 1477. இல்லடை ((1 occurrences))
  1. {P_2156} {{under அடைக்கலம்}} (((Chapter 7.8))) [[2700]]
 1478. இல்லம் ((2 occurrences))
  1. {P_666} {{under வீடு}} (((Chapter 4))) [[2701]]
  2. {P_2736} {{under தேற்று மரம்}} (((Chapter 9))) [[2702]]
 1479. இல்லறம் ((1 occurrences))
  1. {P_331} {{under இருவகை அறம்}} (((Chapter 3))) [[2703]]
 1480. இல்லல் ((1 occurrences))
  1. {P_2188} {{under நடத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[2704]]
 1481. இல்லவள் ((1 occurrences))
  1. {P_919} {{under மணமகள்}} (((Chapter 5))) [[2705]]
 1482. இல்லாள் ((1 occurrences))
  1. {P_919} {{under மணமகள்}} (((Chapter 5))) [[2706]]
 1483. இல்லிடம் ((2 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[2707]]
  2. {P_666} {{under வீடு}} (((Chapter 4))) [[2708]]
 1484. இல்லெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_1908} {{under மரணம் }} (((Chapter 7.2))) [[2709]]
 1485. இல்லெலி ((1 occurrences))
  1. {P_3224} {{under எலி}} (((Chapter 10.01))) [[2710]]
 1486. இல்லையெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_3176} {{under இல்}} (((Chapter 10.01))) [[2711]]
 1487. இல்லோர் ((1 occurrences))
  1. {P_885} {{under தரித்திரர்}} (((Chapter 5))) [[2712]]
 1488. இள மரக்கன்று ((1 occurrences))
  1. {P_3904} {{under போக்கு}} (((Chapter 10.07))) [[2713]]
 1489. இள மரத்தின் கன்று ((1 occurrences))
  1. {P_2792} {{headword for 5 items}} (((Chapter 9))) [[2714]]
 1490. இளங்கதிர் ((1 occurrences))
  1. {P_2980} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2715]]
 1491. இளங்கோ ((1 occurrences))
  1. {P_777} {{under பூவைசியர்}} (((Chapter 5))) [[2716]]
 1492. இளங்கோக்கள் ((1 occurrences))
  1. {P_773} {{under வைசியர்}} (((Chapter 5))) [[2717]]
 1493. இளஞ்சூல் ((1 occurrences))
  1. {P_2979} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2718]]
 1494. இளமரக்கா ((2 occurrences))
  1. {P_2840} {{under சோலை}} (((Chapter 9))) [[2719]]
  2. {P_2845} {{under வயல் சூழ் சோலை}} (((Chapter 9))) [[2720]]
 1495. இளமை ((8 occurrences))
  1. {P_1885} {{under மயக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[2721]]
  2. {P_3338} {{under கன்னி}} (((Chapter 10.02))) [[2722]]
  3. {P_3905} {{under போதகம்}} (((Chapter 10.07))) [[2723]]
  4. {P_3911} {{under மஞ்சு}} (((Chapter 10.08))) [[2724]]
  5. {P_3977} {{under முருகு}} (((Chapter 10.08))) [[2725]]
  6. {P_4083} {{under விழைச்சு}} (((Chapter 10.10))) [[2726]]
  7. {P_4085} {{under விளர்}} (((Chapter 10.10))) [[2727]]
  8. {P_4086} {{under விள}} (((Chapter 10.10))) [[2728]]
 1496. இளம் கொம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2799} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[2729]]
 1497. இளம் பனை ((1 occurrences))
  1. {P_2756} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2730]]
 1498. இளம் புல் ((1 occurrences))
  1. {P_3000} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2731]]
 1499. இளம்பிடி ((1 occurrences))
  1. {P_945} {{under பெண்}} (((Chapter 5))) [[2732]]
 1500. இளவல் ((2 occurrences))
  1. {P_911} {{under இளையோன்}} (((Chapter 5))) [[2733]]
  2. {P_925} {{under இளைஞன்}} (((Chapter 5))) [[2734]]
 1501. இளவேனில் ((3 occurrences))
  1. {P_298} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[2735]]
  2. {P_301} {{under அறுவகைப் பருவகாலம்}} (((Chapter 2))) [[2736]]
  3. {P_3924} {{under மது}} (((Chapter 10.08))) [[2737]]
 1502. இளி ((5 occurrences))
  1. {P_1402} {{under ஏழிசை}} (((Chapter 6.9))) [[2738]]
  2. {P_1411} {{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[2739]]
  3. {P_1412} {{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}} (((Chapter 6.9))) [[2740]]
  4. {P_1997} {{under சிரிப்பு}} (((Chapter 7.4))) [[2741]]
  5. {P_3178} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2742]]
 1503. இளியே குரலாகிற் ... ((1 occurrences))
  1. {P_1407} {{under கொடிப்பாலை}} (((Chapter 6.9))) [[2743]]
 1504. இளிவு ((1 occurrences))
  1. {P_3632} {{under தாழ்மை}} (((Chapter 10.05))) [[2744]]
 1505. இளை ((3 occurrences))
  1. {P_58} {{under மேகம்}} (((Chapter 1))) [[2745]]
  2. {P_2297} {{under தலைக் காவல்}} (((Chapter 7.12))) [[2746]]
  3. {P_2849} {{under காவல் காடு}} (((Chapter 9))) [[2747]]
 1506. இளை எள் ((1 occurrences))
  1. {P_2971} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2748]]
 1507. இளைஞன் ((3 occurrences))
  1. {P_925} {{headword for 7 items}} (((Chapter 5))) [[2749]]
  2. {P_926} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[2750]]
  3. {P_3579} {{under சேடன்}} (((Chapter 10.03))) [[2751]]
 1508. இளைப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1929} {{headword for 7 items}} (((Chapter 7.3))) [[2752]]
 1509. இளைமை ((1 occurrences))
  1. {P_1948} {{headword for 10 items}} (((Chapter 7.3))) [[2753]]
 1510. இளையாள் ((1 occurrences))
  1. {P_142} {{under திருமகள்}} (((Chapter 2))) [[2754]]
 1511. இளையோன் ((4 occurrences))
  1. {P_911} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[2755]]
  2. {P_1994} {{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}} (((Chapter 7.3))) [[2756]]
  3. {P_3209} {{under உவா}} (((Chapter 10.01))) [[2757]]
  4. {P_3361} {{under காளை}} (((Chapter 10.02))) [[2758]]
 1512. இளையோர் ((1 occurrences))
  1. {P_3127} {{under ஆடவர்}} (((Chapter 10.01))) [[2759]]
 1513. இழவு ((2 occurrences))
  1. {P_1994} {{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}} (((Chapter 7.3))) [[2760]]
  2. {P_2034} {{under எச்சில்}} (((Chapter 7.4))) [[2761]]
 1514. இழிச்சொல் ((1 occurrences))
  1. {P_2012} {{under சிறுசொல்}} (((Chapter 7.4))) [[2762]]
 1515. இழிஞர் ((1 occurrences))
  1. {P_814} {{under சண்டாளர்}} (((Chapter 5))) [[2763]]
 1516. இழிதகவு ((1 occurrences))
  1. {P_1857} {{under எளிமை}} (((Chapter 7.2))) [[2764]]
 1517. இழிந்தேறும் வழி ((1 occurrences))
  1. {P_482} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[2765]]
 1518. இழிவு ((2 occurrences))
  1. {P_488} {{under பள்ளம்}} (((Chapter 4))) [[2766]]
  2. {P_1850} {{under தாழ்வு}} (((Chapter 7.2))) [[2767]]
 1519. இழுக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1810} {{under பிழைப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[2768]]
 1520. இழுக்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1862} {{under குற்றம் }} (((Chapter 7.2))) [[2769]]
  2. {P_3177} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2770]]
  3. {P_3187} {{under உஞற்று}} (((Chapter 10.01))) [[2771]]
 1521. இழுது ((1 occurrences))
  1. {P_1132} {{under நெய்}} (((Chapter 6.1))) [[2772]]
 1522. இழுதை ((1 occurrences))
  1. {P_873} {{under அறிவிலான்}} (((Chapter 5))) [[2773]]
 1523. இழுமெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2116} {{under (CAT) அனுகரண ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[2774]]
 1524. இழும் ((1 occurrences))
  1. {P_1160} {{under தித்திப்பு}} (((Chapter 6.1))) [[2775]]
 1525. இழை ((2 occurrences))
  1. {P_1166} {{under ஆபரணம்}} (((Chapter 6.2))) [[2776]]
  2. {P_1209} {{under மாதர் அணிவடம்}} (((Chapter 6.2))) [[2777]]
 1526. இவரல் ((1 occurrences))
  1. {P_1979} {{under ஏறுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[2778]]
 1527. இவர்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[2779]]
  2. {P_2188} {{under நடத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[2780]]
 1528. இவறல் ((1 occurrences))
  1. {P_1867} {{under மறப்பு}} (((Chapter 7.2))) [[2781]]
 1529. இவுளி ((1 occurrences))
  1. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[2782]]
 1530. இவுளிமறவர் ((1 occurrences))
  1. {P_770} {{under அரசர்க்கு எண்வகைத் துணைவர்}} (((Chapter 5))) [[2783]]
 1531. இவைபோன்ற பிற செய்கைகள் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[2784]]
 1532. ஈ ((2 occurrences))
  1. {P_1415} {{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}} (((Chapter 6.9))) [[2785]]
  2. {P_2395} {{under இறகு }} (((Chapter 8.1))) [[2786]]
 1533. ஈகை ((8 occurrences))
  1. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[2787]]
  2. {P_2128} {{under கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[2788]]
  3. {P_2887} {{under இண்டு}} (((Chapter 9))) [[2789]]
  4. {P_3185} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2790]]
  5. {P_3635} {{under தானம்}} (((Chapter 10.05))) [[2791]]
  6. {P_3858} {{under புரத்தல்}} (((Chapter 10.07))) [[2792]]
  7. {P_4024} {{under வண்மை}} (((Chapter 10.10))) [[2793]]
  8. {P_4040} {{under வழங்கல்}} (((Chapter 10.10))) [[2794]]
 1534. ஈகையாளன் ((2 occurrences))
  1. {P_863} {{under கொடையுளோன்}} (((Chapter 5))) [[2795]]
  2. {P_3859} {{under புரவலன்}} (((Chapter 10.07))) [[2796]]
 1535. ஈங்கை ((1 occurrences))
  1. {P_2887} {{under இண்டு}} (((Chapter 9))) [[2797]]
 1536. ஈசத்துவம் ((1 occurrences))
  1. {P_418} {{under அட்டமா சித்தி}} (((Chapter 3))) [[2798]]
 1537. ஈசன் ((3 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[2799]]
  2. {P_782} {{under குரு}} (((Chapter 5))) [[2800]]
  3. {P_3570} {{under செம்மல்}} (((Chapter 10.03))) [[2801]]
 1538. ஈசன் மைந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_114} {{under வீரபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2802]]
 1539. ஈசர் பதினொருவர் ((1 occurrences))
  1. {P_178} {{under முப்பத்து முத்தேவர்}} (((Chapter 2))) [[2803]]
 1540. ஈசல் ((1 occurrences))
  1. {P_2385} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[2804]]
 1541. ஈசானன் ((2 occurrences))
  1. {P_19} {{under எண்டிசைப்பாலர்}} (((Chapter 1))) [[2805]]
  2. {P_181} {{under உருத்திரர் பதினொருவர்}} (((Chapter 2))) [[2806]]
 1542. ஈசானம் ((1 occurrences))
  1. {P_99} {{under சிவனைம்முகம்}} (((Chapter 2))) [[2807]]
 1543. ஈச்சுரன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[2808]]
 1544. ஈடு ((2 occurrences))
  1. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[2809]]
  2. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[2810]]
 1545. ஈட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_2235} {{under கூட்டம் (MULTITUDE)}} (((Chapter 7.11))) [[2811]]
 1546. ஈட்டல் ((2 occurrences))
  1. {P_779} {{under வணிகர் எண்குணம்}} (((Chapter 5))) [[2812]]
  2. {P_2294} {{under கூட்டுதல்}} (((Chapter 7.12))) [[2813]]
 1547. ஈட்டி ((2 occurrences))
  1. {P_1580} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[2814]]
  2. {P_3483} {{under சலாகை}} (((Chapter 10.03))) [[2815]]
 1548. ஈண்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_2235} {{under கூட்டம் (MULTITUDE)}} (((Chapter 7.11))) [[2816]]
 1549. ஈதல் ((5 occurrences))
  1. {P_729} {{under அந்தணர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[2817]]
  2. {P_767} {{under அரசர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[2818]]
  3. {P_2129} {{under பெருங்கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[2819]]
  4. {P_3319} {{under கவிகை}} (((Chapter 10.02))) [[2820]]
  5. {P_4090} {{under வீசல்}} (((Chapter 10.10))) [[2821]]
 1550. ஈதி ((1 occurrences))
  1. {P_1903} {{under வேதனை நோய்}} (((Chapter 7.2))) [[2822]]
 1551. ஈந்து ((1 occurrences))
  1. {P_2728} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[2823]]
 1552. ஈனம் ((2 occurrences))
  1. {P_2230} {{under குறைபாடு}} (((Chapter 7.11))) [[2824]]
  2. {P_3747} {{under பங்கம்}} (((Chapter 10.07))) [[2825]]
 1553. ஈன்றதாய் ((1 occurrences))
  1. {P_396} {{under ஐவகைத் தாயர்}} (((Chapter 3))) [[2826]]
 1554. ஈன்றாள் ((1 occurrences))
  1. {P_912} {{under தாய்}} (((Chapter 5))) [[2827]]
 1555. ஈன்றோன் ((1 occurrences))
  1. {P_907} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[2828]]
 1556. ஈமம் ((1 occurrences))
  1. {P_613} {{under சுடுகாடு}} (((Chapter 4))) [[2829]]
 1557. ஈயம் ((4 occurrences))
  1. {P_1244} {{under பஞ்சலோகங்கள்}} (((Chapter 6.4))) [[2830]]
  2. {P_1245} {{under நவலோகங்கள்}} (((Chapter 6.4))) [[2831]]
  3. {P_3538} {{under சீருள்}} (((Chapter 10.03))) [[2832]]
  4. {P_4008} {{under வங்கம்}} (((Chapter 10.10))) [[2833]]
 1558. ஈயல் ((1 occurrences))
  1. {P_2541} {{under இந்திரகோபம்}} (((Chapter 8.2))) [[2834]]
 1559. ஈரங்கொல்லியர் ((1 occurrences))
  1. {P_801} {{under வண்ணார்}} (((Chapter 5))) [[2835]]
 1560. ஈரப் பலா ((2 occurrences))
  1. {P_2705} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[2836]]
  2. {P_3123} {{under ஆசினி}} (((Chapter 10.01))) [[2837]]
 1561. ஈரம் ((3 occurrences))
  1. {P_1769} {{under பற்று}} (((Chapter 7.1))) [[2838]]
  2. {P_3250} {{under ஓதம்}} (((Chapter 10.01))) [[2839]]
  3. {P_4096} {{under வெள்ளம்}} (((Chapter 10.10))) [[2840]]
 1562. ஈரறிவுயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_1093} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[2841]]
 1563. ஈரல் ((1 occurrences))
  1. {P_979} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[2842]]
 1564. ஈருள் ((1 occurrences))
  1. {P_979} {{under ஈரல்}} (((Chapter 5))) [[2843]]
 1565. ஈர் ((1 occurrences))
  1. {P_2395} {{under இறகு }} (((Chapter 8.1))) [[2844]]
 1566. ஈர்வாள் ((1 occurrences))
  1. {P_1561} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[2845]]
 1567. ஈறு ((1 occurrences))
  1. {P_2250} {{under கடை}} (((Chapter 7.11))) [[2846]]
 1568. ஈழம் ((3 occurrences))
  1. {P_467} {{under சிங்களம்}} (((Chapter 4))) [[2847]]
  2. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[2848]]
  3. {P_3186} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2849]]
 1569. உ ((1 occurrences))
  1. {P_2099} {{under (CAT) சுட்டு}} (((Chapter 7.7))) [[2850]]
 1570. உகமுடிவு ((1 occurrences))
  1. {P_307} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[2851]]
 1571. உகரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[2852]]
 1572. உகரம் – காக்கை ((1 occurrences))
  1. {P_1354} {{under (SUTRA) புள் வகை}} (((Chapter 6.8))) [[2853]]
 1573. உகளல் ((1 occurrences))
  1. {P_2186} {{under தாண்டல் }} (((Chapter 7.9))) [[2854]]
 1574. உகா ((1 occurrences))
  1. {P_2769} {{under ஓமை மரம்}} (((Chapter 9))) [[2855]]
 1575. உகிர் ((2 occurrences))
  1. {P_1024} {{under நகம்}} (((Chapter 5))) [[2856]]
  2. {P_3699} {{under நகம்}} (((Chapter 10.06))) [[2857]]
 1576. உகைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2204} {{under செலுத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[2858]]
 1577. உக்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_1702} {{under பேர் ஆலவட்டம்}} (((Chapter 6.20))) [[2859]]
  2. {P_2471} {{under ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[2860]]
 1578. உக்காரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2032} {{under சத்தி பண்ணல்}} (((Chapter 7.4))) [[2861]]
 1579. உக்காரி ((1 occurrences))
  1. {P_1111} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[2862]]
 1580. உக்கிரன் ((1 occurrences))
  1. {P_114} {{under வீரபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2863]]
 1581. உக்கிரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1866} {{under கொடுமை }} (((Chapter 7.2))) [[2864]]
  2. {P_2297} {{under தலைக் காவல்}} (((Chapter 7.12))) [[2865]]
 1582. உசனன் ((1 occurrences))
  1. {P_233} {{under வெள்ளி}} (((Chapter 2))) [[2866]]
 1583. உசனம் ((1 occurrences))
  1. {P_446} {{under தருமநூல் பதினெட்டு}} (((Chapter 3))) [[2867]]
 1584. உசம் ((1 occurrences))
  1. {P_626} {{under நகரம் (பொது)}} (((Chapter 4))) [[2868]]
 1585. உசா ((1 occurrences))
  1. {P_1819} {{under சூழ்ச்சி}} (((Chapter 7.1))) [[2869]]
 1586. உசாவுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_3665} {{under தூக்கு}} (((Chapter 10.05))) [[2870]]
 1587. உசிலை ((1 occurrences))
  1. {P_2746} {{under சீக்கிரி}} (((Chapter 9))) [[2871]]
 1588. உசு ((1 occurrences))
  1. {P_2612} {{under உளு}} (((Chapter 8.3))) [[2872]]
 1589. உச்சத்தலத்தில் நிற்பது ((1 occurrences))
  1. {P_34} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[2873]]
 1590. உச்சந்தலை ((1 occurrences))
  1. {P_3711} {{under நவிரம்}} (((Chapter 10.06))) [[2874]]
 1591. உச்சம் ((1 occurrences))
  1. {P_1421} {{under வல்லிசை (AIGU)}} (((Chapter 6.9))) [[2875]]
 1592. உச்சி ((6 occurrences))
  1. {P_219} {{under நடுப்பகல் }} (((Chapter 2))) [[2876]]
  2. {P_1061} {{under தலை}} (((Chapter 5))) [[2877]]
  3. {P_1063} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[2878]]
  4. {P_2511} {{under நாய்}} (((Chapter 8.2))) [[2879]]
  5. {P_3385} {{under குடுமி}} (((Chapter 10.02))) [[2880]]
  6. {P_3546} {{under சுடிகை}} (((Chapter 10.03))) [[2881]]
 1593. உச்சிட்டம் ((2 occurrences))
  1. {P_1152} {{under எச்சில்}} (((Chapter 6.1))) [[2882]]
  2. {P_2034} {{under எச்சில்}} (((Chapter 7.4))) [[2883]]
 1594. உச்சைச்சிரவம் ((1 occurrences))
  1. {P_165} {{under இந்திரன் குதிரை}} (((Chapter 2))) [[2884]]
 1595. உஞற்று ((4 occurrences))
  1. {P_1791} {{under முயற்சி}} (((Chapter 7.1))) [[2885]]
  2. {P_1792} {{under உற்சாகம்}} (((Chapter 7.1))) [[2886]]
  3. {P_1810} {{under பிழைப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[2887]]
  4. {P_3187} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2888]]
 1596. உஞ்சை ((1 occurrences))
  1. {P_469} {{under அவந்திநகர்}} (((Chapter 4))) [[2889]]
 1597. உடங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_1982} {{under ஒருங்கு}} (((Chapter 7.3))) [[2890]]
 1598. உடனிலைக் கூட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_1370} {{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}} (((Chapter 6.8))) [[2891]]
 1599. உடன் நிகழ்வு ((1 occurrences))
  1. {P_1844} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.1))) [[2892]]
 1600. உடன்பாடு ((2 occurrences))
  1. {P_349} {{under மூவகைப் பாவ புண்ணிய வழக்கம்}} (((Chapter 3))) [[2893]]
  2. {P_1830} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.1))) [[2894]]
 1601. உடம்பிடி ((1 occurrences))
  1. {P_1573} {{under வேல்}} (((Chapter 6.16))) [[2895]]
 1602. உடம்பு ((2 occurrences))
  1. {P_994} {{headword for 27 items}} (((Chapter 5))) [[2896]]
  2. {P_3881} {{under பூதியம்}} (((Chapter 10.07))) [[2897]]
 1603. உடம்பை ((1 occurrences))
  1. {P_80} {{under கலங்கனீர்}} (((Chapter 1))) [[2898]]
 1604. உடற்குறை ((2 occurrences))
  1. {P_1087} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[2899]]
  2. {P_4007} {{under யூபம்}} (((Chapter 10.09))) [[2900]]
 1605. உடற்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_1876} {{under பெருஞ் சினம்}} (((Chapter 7.2))) [[2901]]
 1606. உடற்றழும்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1081} {{headword for 7 items}} (((Chapter 5))) [[2902]]
 1607. உடல் ((10 occurrences))
  1. {P_994} {{under உடம்பு}} (((Chapter 5))) [[2903]]
  2. {P_3039} {{under அங்கம்}} (((Chapter 10.01))) [[2904]]
  3. {P_3117} {{under ஆகம்}} (((Chapter 10.01))) [[2905]]
  4. {P_3188} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2906]]
  5. {P_3347} {{under காத்திரம்}} (((Chapter 10.02))) [[2907]]
  6. {P_3351} {{under காயம்}} (((Chapter 10.02))) [[2908]]
  7. {P_3468} {{under சடம்}} (((Chapter 10.03))) [[2909]]
  8. {P_3620} {{under தனு}} (((Chapter 10.05))) [[2910]]
  9. {P_3680} {{under தேயம்}} (((Chapter 10.05))) [[2911]]
  10. {P_3992} {{under மெய்}} (((Chapter 10.08))) [[2912]]
 1608. உடு ((6 occurrences))
  1. {P_269} {{under வான்மீனின் பொது}} (((Chapter 2))) [[2913]]
  2. {P_627} {{under அகழ்}} (((Chapter 4))) [[2914]]
  3. {P_1539} {{under அம்பு}} (((Chapter 6.16))) [[2915]]
  4. {P_1540} {{under அம்புத் தலை}} (((Chapter 6.16))) [[2916]]
  5. {P_1549} {{under அம்பின் இறகு}} (((Chapter 6.16))) [[2917]]
  6. {P_3189} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[2918]]
 1609. உடுக்கை ((2 occurrences))
  1. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[2919]]
  2. {P_1524} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.14))) [[2920]]
 1610. உடுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1285} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.5))) [[2921]]
 1611. உடுபதி ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2922]]
 1612. உடுப்பது சருமம் ((1 occurrences))
  1. {P_100} {{under சிவனிருப்பு முதலியவகை}} (((Chapter 2))) [[2923]]
 1613. உடுப்பை ((1 occurrences))
  1. {P_2771} {{under ஒடு}} (((Chapter 9))) [[2924]]
 1614. உடும்பு ((4 occurrences))
  1. {P_2526} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[2925]]
  2. {P_3053} {{under அண்டசம்}} (((Chapter 10.01))) [[2926]]
  3. {P_3454} {{under கோதை}} (((Chapter 10.02))) [[2927]]
  4. {P_3600} {{under தடி}} (((Chapter 10.05))) [[2928]]
 1615. உடுவேந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[2929]]
 1616. உடுவை ((1 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[2930]]
 1617. உடை ((3 occurrences))
  1. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[2931]]
  2. {P_2688} {{under குடைவேல்}} (((Chapter 9))) [[2932]]
  3. {P_3190} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[2933]]
 1618. உடைகுளம் ((2 occurrences))
  1. {P_258} {{under பூராடம்}} (((Chapter 2))) [[2934]]
  2. {P_3981} {{under முறிகுளம்}} (((Chapter 10.08))) [[2935]]
 1619. உடைதல் ((3 occurrences))
  1. {P_1896} {{under தளர்வு}} (((Chapter 7.2))) [[2936]]
  2. {P_1909} {{under சாய்தல்}} (((Chapter 7.2))) [[2937]]
  3. {P_2191} {{under இரிதல்}} (((Chapter 7.9))) [[2938]]
 1620. உடைவாள் ((3 occurrences))
  1. {P_1562} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.16))) [[2939]]
  2. {P_3552} {{under சுரிகை}} (((Chapter 10.03))) [[2940]]
  3. {P_3776} {{under பத்திரம்}} (((Chapter 10.07))) [[2941]]
 1621. உட்கு ((2 occurrences))
  1. {P_1805} {{under நாணம்}} (((Chapter 7.1))) [[2942]]
  2. {P_1852} {{under அச்சம்}} (((Chapter 7.2))) [[2943]]
 1622. உட்கோள் ((1 occurrences))
  1. {P_1370} {{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}} (((Chapter 6.8))) [[2944]]
 1623. உட்சமயம் ஆறு ((1 occurrences))
  1. {P_408} {{headword for 6 items}} (((Chapter 3))) [[2945]]
 1624. உட்டொளை ((3 occurrences))
  1. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[2946]]
  2. {P_3556} {{under சுரை}} (((Chapter 10.03))) [[2947]]
  3. {P_4105} {{under வேணு}} (((Chapter 10.10))) [[2948]]
 1625. உட்டொளைப் பொருள் ((1 occurrences))
  1. {P_3860} {{under புரை}} (((Chapter 10.07))) [[2949]]
 1626. உட்டொளைப்பொருள் ((3 occurrences))
  1. {P_3669} {{under தூம்பு}} (((Chapter 10.05))) [[2950]]
  2. {P_3723} {{under நாழி}} (((Chapter 10.06))) [[2951]]
  3. {P_4107} {{under வேய்}} (((Chapter 10.10))) [[2952]]
 1627. உட்பகை ஆறு ((1 occurrences))
  1. {P_405} {{headword for 6 items}} (((Chapter 3))) [[2953]]
 1628. உணங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_2822} {{under உலர்ந்த பூ}} (((Chapter 9))) [[2954]]
 1629. உணராமை ((1 occurrences))
  1. {P_1886} {{under மயக்கம் }} (((Chapter 7.2))) [[2955]]
 1630. உணர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1968} {{under பிரிதல்}} (((Chapter 7.3))) [[2956]]
 1631. உணர்வு ((3 occurrences))
  1. {P_1766} {{under அறிவு}} (((Chapter 7.1))) [[2957]]
  2. {P_1787} {{under தெளிவு}} (((Chapter 7.1))) [[2958]]
  3. {P_3191} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[2959]]
 1632. உணவு ((3 occurrences))
  1. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[2960]]
  2. {P_1153} {{headword for 10 items}} (((Chapter 6.1))) [[2961]]
  3. {P_3214} {{under உறை}} (((Chapter 10.01))) [[2962]]
 1633. உணா ((1 occurrences))
  1. {P_1153} {{under உணவு}} (((Chapter 6.1))) [[2963]]
 1634. உண்கலம் ((3 occurrences))
  1. {P_1248} {{headword for 4 items}} (((Chapter 6.4))) [[2964]]
  2. {P_3630} {{under தாலம்}} (((Chapter 10.05))) [[2965]]
  3. {P_3808} {{under பாசனம்}} (((Chapter 10.07))) [[2966]]
 1635. உண்டல் ((3 occurrences))
  1. {P_1998} {{headword for 11 items}} (((Chapter 7.4))) [[2967]]
  2. {P_3772} {{under பதம்}} (((Chapter 10.07))) [[2968]]
  3. {P_3956} {{under மாந்தல்}} (((Chapter 10.08))) [[2969]]
 1636. உண்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_1999} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.4))) [[2970]]
 1637. உண்டாட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_950} {{under மகளிர் விளையாட்டு}} (((Chapter 5))) [[2971]]
 1638. உண்டாதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1821} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.1))) [[2972]]
 1639. உண்டி ((3 occurrences))
  1. {P_1153} {{under உணவு}} (((Chapter 6.1))) [[2973]]
  2. {P_3041} {{under அசனம்}} (((Chapter 10.01))) [[2974]]
  3. {P_3251} {{under ஓதனம்}} (((Chapter 10.01))) [[2975]]
 1640. உண்டை ((5 occurrences))
  1. {P_1503} {{under படை வகுப்பு}} (((Chapter 6.13))) [[2976]]
  2. {P_2236} {{under திரள்}} (((Chapter 7.11))) [[2977]]
  3. {P_3192} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[2978]]
  4. {P_3778} {{under பந்தம்}} (((Chapter 10.07))) [[2979]]
  5. {P_3970} {{under முடலை}} (((Chapter 10.08))) [[2980]]
 1641. உண்ணாக்கு ((2 occurrences))
  1. {P_1046} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[2981]]
  2. {P_1047} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[2982]]
 1642. உண்பன ((3 occurrences))
  1. {P_376} {{under நால்வகைப் புசிப்பு}} (((Chapter 3))) [[2983]]
  2. {P_1155} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[2984]]
  3. {P_3450} {{under கோட்டம்}} (((Chapter 10.02))) [[2985]]
 1643. உண்மலம் ((1 occurrences))
  1. {P_986} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[2986]]
 1644. உண்மிடறு ((1 occurrences))
  1. {P_1045} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[2987]]
 1645. உண்மை ((8 occurrences))
  1. {P_1809} {{under மெய்}} (((Chapter 7.1))) [[2988]]
  2. {P_3131} {{under ஆண்மை}} (((Chapter 10.01))) [[2989]]
  3. {P_3153} {{under ஆற்றல்}} (((Chapter 10.01))) [[2990]]
  4. {P_3493} {{under சாதம்}} (((Chapter 10.03))) [[2991]]
  5. {P_3945} {{under மன்றம்}} (((Chapter 10.08))) [[2992]]
  6. {P_3992} {{under மெய்}} (((Chapter 10.08))) [[2993]]
  7. {P_4024} {{under வண்மை}} (((Chapter 10.10))) [[2994]]
  8. {P_4114} {{under வேளாண்மை}} (((Chapter 10.10))) [[2995]]
 1646. உதகம் ((1 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[2996]]
 1647. உதகவன் ((1 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[2997]]
 1648. உதக்கு ((1 occurrences))
  1. {P_17} {{under வடக்கு}} (((Chapter 1))) [[2998]]
 1649. உதடு ((2 occurrences))
  1. {P_1035} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[2999]]
  2. {P_3821} {{under பாலிகை}} (((Chapter 10.07))) [[3000]]
 1650. உதண் ((1 occurrences))
  1. {P_1541} {{under மொட்டம்பு}} (((Chapter 6.16))) [[3001]]
 1651. உததி ((1 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[3002]]
 1652. உதயகிரி ((1 occurrences))
  1. {P_1382} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[3003]]
 1653. உதயன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[3004]]
 1654. உதயம் ((1 occurrences))
  1. {P_215} {{headword for 3 items}} (((Chapter 2))) [[3005]]
 1655. உதரகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[3006]]
 1656. உதரப்பிரிவினர் ((1 occurrences))
  1. {P_903} {{under ஒருகுடி}} (((Chapter 5))) [[3007]]
 1657. உதரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1013} {{under வயிறு}} (((Chapter 5))) [[3008]]
 1658. உதள் ((2 occurrences))
  1. {P_2479} {{under ஆடு}} (((Chapter 8.2))) [[3009]]
  2. {P_2480} {{under செம்மறி ஆடு}} (((Chapter 8.2))) [[3010]]
 1659. உதவிசெய் யானை ((1 occurrences))
  1. {P_2414} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[3011]]
 1660. உதாசனன் ((1 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[3012]]
 1661. உதாசனன் (மாலு தாசனன்) ((1 occurrences))
  1. {P_2605} {{under கண்குத்திப் பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[3013]]
 1662. உதானன் ((2 occurrences))
  1. {P_32} {{under தசவாயுவின் வகை}} (((Chapter 1))) [[3014]]
  2. {P_35} {{under நாபியி னிலைபெற்று நிற்பது}} (((Chapter 1))) [[3015]]
 1663. உதாரணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2066} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.7))) [[3016]]
 1664. உதாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2128} {{under கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[3017]]
 1665. உதி ((1 occurrences))
  1. {P_1716} {{under உலைத் துருத்தி}} (((Chapter 6.20))) [[3018]]
 1666. உதிட்டிரன் ((1 occurrences))
  1. {P_739} {{under தருமபுத்திரன்}} (((Chapter 5))) [[3019]]
 1667. உதிப்ப ((1 occurrences))
  1. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[3020]]
 1668. உதியன் ((1 occurrences))
  1. {P_745} {{under சேரன்}} (((Chapter 5))) [[3021]]
 1669. உதிரன் ((1 occurrences))
  1. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[3022]]
 1670. உதிரம் ((4 occurrences))
  1. {P_410} {{under எழுவகைத் தாது}} (((Chapter 3))) [[3023]]
  2. {P_974} {{under இரத்தம்}} (((Chapter 5))) [[3024]]
  3. {P_2553} {{under இரத்தம்}} (((Chapter 8.2))) [[3025]]
  4. {P_3078} {{under அரத்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[3026]]
 1671. உதீசி ((1 occurrences))
  1. {P_17} {{under வடக்கு}} (((Chapter 1))) [[3027]]
 1672. உதும்பரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1235} {{under செம்பு}} (((Chapter 6.4))) [[3028]]
  2. {P_2713} {{under அத்தி}} (((Chapter 9))) [[3029]]
 1673. உதைகாற்பசு ((1 occurrences))
  1. {P_3548} {{under சுதை}} (((Chapter 10.03))) [[3030]]
 1674. உதைபு ((1 occurrences))
  1. {P_682} {{under கதவு}} (((Chapter 4))) [[3031]]
 1675. உத்தம தானம் ((1 occurrences))
  1. {P_346} {{under அறத்தி னீட்டி வரும்பொருள் புறத்துறைக் குற்ற மூன்று மறுத்தநற் றவர்க்குக் கொள்கெனப் பணிந்து குறையிரந் தவர்வயி னுள்ளமுவந் தீவது}} (((Chapter 3))) [[3032]]
 1676. உத்தமம் ((1 occurrences))
  1. {P_1789} {{under நன்மை}} (((Chapter 7.1))) [[3033]]
 1677. உத்தமாங்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1061} {{under தலை}} (((Chapter 5))) [[3034]]
 1678. உத்தரகுருவம் ((1 occurrences))
  1. {P_404} {{under போகபூமி அறுவகை}} (((Chapter 3))) [[3035]]
 1679. உத்தரம் ((5 occurrences))
  1. {P_17} {{under வடக்கு}} (((Chapter 1))) [[3036]]
  2. {P_45} {{under வடவாக்கினி}} (((Chapter 1))) [[3037]]
  3. {P_250} {{headword for 6 items}} (((Chapter 2))) [[3038]]
  4. {P_3193} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[3039]]
  5. {P_4070} {{under விடை}} (((Chapter 10.10))) [[3040]]
 1680. உத்தராசங்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1282} {{under உத்தரீயம்}} (((Chapter 6.5))) [[3041]]
 1681. உத்தராடநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3128} {{under ஆடி}} (((Chapter 10.01))) [[3042]]
 1682. உத்தரீயம் ((1 occurrences))
  1. {P_1282} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.5))) [[3043]]
 1683. உத்தானம் ((1 occurrences))
  1. {P_693} {{under அடுப்பு}} (((Chapter 4))) [[3044]]
 1684. உத்தி ((4 occurrences))
  1. {P_1083} {{under தேமல்}} (((Chapter 5))) [[3045]]
  2. {P_1196} {{under ஆபரணத் தொங்கல்}} (((Chapter 6.2))) [[3046]]
  3. {P_2607} {{under பாம்பின் படப் பொறி}} (((Chapter 8.3))) [[3047]]
  4. {P_3194} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[3048]]
 1685. உத்தியம் ((1 occurrences))
  1. {P_443} {{under பதினெண் யாகங்கள்}} (((Chapter 3))) [[3049]]
 1686. உத்தியானம் ((1 occurrences))
  1. {P_2840} {{under சோலை}} (((Chapter 9))) [[3050]]
 1687. உத்திர நாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3195} {{under உத்திரம்}} (((Chapter 10.01))) [[3051]]
 1688. உத்திரட்டாதி ((1 occurrences))
  1. {P_264} {{headword for 5 items}} (((Chapter 2))) [[3052]]
 1689. உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் ((4 occurrences))
  1. {P_3732} {{under நீபம்}} (((Chapter 10.06))) [[3053]]
  2. {P_3944} {{under மன்}} (((Chapter 10.08))) [[3054]]
  3. {P_3948} {{under மன்னன்}} (((Chapter 10.08))) [[3055]]
  4. {P_3974} {{under முரசு}} (((Chapter 10.08))) [[3056]]
 1690. உத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3195} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3057]]
 1691. உத்திராடம் ((1 occurrences))
  1. {P_259} {{headword for 4 items}} (((Chapter 2))) [[3058]]
 1692. உந்தி ((6 occurrences))
  1. {P_86} {{under நீர்ச்சுழி}} (((Chapter 1))) [[3059]]
  2. {P_550} {{under யாறு}} (((Chapter 4))) [[3060]]
  3. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[3061]]
  4. {P_1010} {{under கொப்பூழ்}} (((Chapter 5))) [[3062]]
  5. {P_1479} {{under தேர் உருள்}} (((Chapter 6.12))) [[3063]]
  6. {P_3196} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.01))) [[3064]]
 1693. உந்திபூத்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[3065]]
 1694. உந்தியில்வந்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[3066]]
 1695. உந்துரு ((1 occurrences))
  1. {P_2531} {{under பெருச்சாளி}} (((Chapter 8.2))) [[3067]]
 1696. உன்னதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1760} {{under உயர்வு}} (((Chapter 7.1))) [[3068]]
 1697. உன்னம் ((3 occurrences))
  1. {P_1773} {{under மனம்}} (((Chapter 7.1))) [[3069]]
  2. {P_2379} {{under நீர்வாழ் பறவை}} (((Chapter 8.1))) [[3070]]
  3. {P_2745} {{under உழிஞ்சில்}} (((Chapter 9))) [[3071]]
 1698. உன்னல் ((3 occurrences))
  1. {P_1776} {{under குறித்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[3072]]
  2. {P_1780} {{under நினைத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[3073]]
  3. {P_3216} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3074]]
 1699. உன்னி ((1 occurrences))
  1. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[3075]]
 1700. உன்மத்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_149} {{under மதன்கணைச் செயல்}} (((Chapter 2))) [[3076]]
  2. {P_1886} {{under மயக்கம் }} (((Chapter 7.2))) [[3077]]
  3. {P_2873} {{under ஊமத்தை}} (((Chapter 9))) [[3078]]
  4. {P_3231} {{under ஏமம்}} (((Chapter 10.01))) [[3079]]
 1701. உபகாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_778} {{under பூவைசியர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[3080]]
  2. {P_2128} {{under கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[3081]]
  3. {P_3708} {{under நலம்}} (((Chapter 10.06))) [[3082]]
 1702. உபகாரி ((1 occurrences))
  1. {P_863} {{under கொடையுளோன்}} (((Chapter 5))) [[3083]]
 1703. உபசாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2019} {{under நயச்சொல்}} (((Chapter 7.4))) [[3084]]
 1704. உபதானம் ((1 occurrences))
  1. {P_1297} {{under தலையணை}} (((Chapter 6.5))) [[3085]]
 1705. உபத்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_1003} {{under அல்குல்}} (((Chapter 5))) [[3086]]
 1706. உபநிடதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2064} {{under வேதத்து உட்பொருள்}} (((Chapter 7.7))) [[3087]]
 1707. உபபுராணம் பதினெட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_445} {{headword for 18 items}} (((Chapter 3))) [[3088]]
 1708. உபமலம் ((1 occurrences))
  1. {P_986} {{under உண்மலம்}} (((Chapter 5))) [[3089]]
 1709. உபரிகை ((1 occurrences))
  1. {P_659} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[3090]]
 1710. உபலம் ((2 occurrences))
  1. {P_506} {{under சிறு கல்}} (((Chapter 4))) [[3091]]
  2. {P_1226} {{under பளிங்கு}} (((Chapter 6.3))) [[3092]]
 1711. உபவனம் ((1 occurrences))
  1. {P_2840} {{under சோலை}} (((Chapter 9))) [[3093]]
 1712. உபவீதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1199} {{under பூணுநூல்}} (((Chapter 6.2))) [[3094]]
 1713. உபாத்தி ((1 occurrences))
  1. {P_783} {{under ஆசாரியன்}} (((Chapter 5))) [[3095]]
 1714. உப்பங்கழி நிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_3197} {{under உப்பளம்}} (((Chapter 10.01))) [[3096]]
 1715. உப்பமைப்போர் ((1 occurrences))
  1. {P_597} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[3097]]
 1716. உப்பர் ((2 occurrences))
  1. {P_597} {{under உப்பமைப்போர்}} (((Chapter 4))) [[3098]]
  2. {P_786} {{under உப்புவாணிகர்}} (((Chapter 5))) [[3099]]
 1717. உப்பளம் ((5 occurrences))
  1. {P_592} {{headword for 6 items}} (((Chapter 4))) [[3100]]
  2. {P_3104} {{under அளக்கர்}} (((Chapter 10.01))) [[3101]]
  3. {P_3197} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3102]]
  4. {P_3321} {{under கழி}} (((Chapter 10.02))) [[3103]]
  5. {P_3363} {{under கானல்}} (((Chapter 10.02))) [[3104]]
 1718. உப்பிதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1445} {{under கூத்தின் விகற்பம்}} (((Chapter 6.10))) [[3105]]
 1719. உப்பு ((8 occurrences))
  1. {P_398} {{under கடல்படு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[3106]]
  2. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[3107]]
  3. {P_585} {{under கடலேழ்}} (((Chapter 4))) [[3108]]
  4. {P_950} {{under மகளிர் விளையாட்டு}} (((Chapter 5))) [[3109]]
  5. {P_1731} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[3110]]
  6. {P_3067} {{under அமுதம்}} (((Chapter 10.01))) [[3111]]
  7. {P_3198} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[3112]]
  8. {P_3788} {{under பரவை}} (((Chapter 10.07))) [[3113]]
 1720. உப்புவாணிகர் ((1 occurrences))
  1. {P_786} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[3114]]
 1721. உப்புவிளை நிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_3197} {{under உப்பளம்}} (((Chapter 10.01))) [[3115]]
 1722. உமணர் ((2 occurrences))
  1. {P_597} {{under உப்பமைப்போர்}} (((Chapter 4))) [[3116]]
  2. {P_786} {{under உப்புவாணிகர்}} (((Chapter 5))) [[3117]]
 1723. உமாபதி ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[3118]]
 1724. உமிழ்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2032} {{under சத்தி பண்ணல்}} (((Chapter 7.4))) [[3119]]
 1725. உமை ((1 occurrences))
  1. {P_106} {{headword for 33 items}} (((Chapter 2))) [[3120]]
 1726. உமை ((1 occurrences))
  1. {P_107} {{headword for 5 items}} (((Chapter 2))) [[3121]]
 1727. உமை மகன் ((1 occurrences))
  1. {P_114} {{under வீரபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[3122]]
 1728. உமைகரநதி ((1 occurrences))
  1. {P_108} {{under கங்கை}} (((Chapter 2))) [[3123]]
 1729. உமையாட்பெற்றோன் ((1 occurrences))
  1. {P_515} {{under மலையரையன்}} (((Chapter 4))) [[3124]]
 1730. உம்பர் ((3 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[3125]]
  2. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[3126]]
  3. {P_3199} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3127]]
 1731. உம்பல் ((7 occurrences))
  1. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[3128]]
  2. {P_2187} {{under எழுச்சி}} (((Chapter 7.9))) [[3129]]
  3. {P_2207} {{under கோத்திரம்}} (((Chapter 7.10))) [[3130]]
  4. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[3131]]
  5. {P_2555} {{under விலங்கு (ஆண்):}} (((Chapter 8.2))) [[3132]]
  6. {P_2566} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[3133]]
  7. {P_3200} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[3134]]
 1732. உம்மை ((2 occurrences))
  1. {P_334} {{under மும்மை}} (((Chapter 3))) [[3135]]
  2. {P_2209} {{under முற்பிறப்பு}} (((Chapter 7.10))) [[3136]]
 1733. உயங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[3137]]
 1734. உயரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3582} {{under சேண்}} (((Chapter 10.03))) [[3138]]
  2. {P_3994} {{under மேடு}} (((Chapter 10.08))) [[3139]]
  3. {P_4001} {{under மோடு}} (((Chapter 10.08))) [[3140]]
 1735. உயர்குடை வேந்தர்க்குப் படைத்த பதினெண் டொழிலுடைப் பாலோர் ((1 occurrences))
  1. {P_772} {{under உரைத்த முப்பாலும்}} (((Chapter 5))) [[3141]]
 1736. உயர்குணம் ((1 occurrences))
  1. {P_3204} {{under உலகம்}} (((Chapter 10.01))) [[3142]]
 1737. உயர்ச்சி ((5 occurrences))
  1. {P_3230} {{under ஏந்தல்}} (((Chapter 10.01))) [[3143]]
  2. {P_3246} {{under ஓங்கல்}} (((Chapter 10.01))) [[3144]]
  3. {P_3648} {{under துங்கம்}} (((Chapter 10.05))) [[3145]]
  4. {P_3849} {{under புங்கம்}} (((Chapter 10.07))) [[3146]]
  5. {P_3860} {{under புரை}} (((Chapter 10.07))) [[3147]]
 1738. உயர்திணை யாண்பால் மயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_3211} {{under உளை}} (((Chapter 10.01))) [[3148]]
 1739. உயர்நிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_489} {{under மேடு}} (((Chapter 4))) [[3149]]
 1740. உயர்நிலை ((1 occurrences))
  1. {P_1} {{under சுவர்க்கப் பெயர்}} (((Chapter 1))) [[3150]]
 1741. உயர்நிலையோர் ((1 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[3151]]
 1742. உயர்ந்த பெண்ணும் இழிந்த ஆணுங் கூடிப் பிறந்த பிள்ளைகள் ((1 occurrences))
  1. {P_968} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3152]]
 1743. உயர்ந்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_3183} {{under இறை}} (((Chapter 10.01))) [[3153]]
 1744. உயர்ந்தோர் ((2 occurrences))
  1. {P_836} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3154]]
  2. {P_3205} {{under உலகு}} (((Chapter 10.01))) [[3155]]
 1745. உயர்வு ((2 occurrences))
  1. {P_1760} {{headword for 17 items}} (((Chapter 7.1))) [[3156]]
  2. {P_3839} {{under பிறங்கல்}} (((Chapter 10.07))) [[3157]]
 1746. உயர்வே ((1 occurrences))
  1. {P_1370} {{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}} (((Chapter 6.8))) [[3158]]
 1747. உயவு ((1 occurrences))
  1. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[3159]]
 1748. உயவை ((4 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[3160]]
  2. {P_539} {{under முல்லைநிலக் கான்யாறு}} (((Chapter 4))) [[3161]]
  3. {P_2896} {{under வெண் காவிளை}} (((Chapter 9))) [[3162]]
  4. {P_3201} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3163]]
 1749. உயிர் ((7 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[3164]]
  2. {P_312} {{under ஆன்மா}} (((Chapter 2))) [[3165]]
  3. {P_3051} {{under அணு}} (((Chapter 10.01))) [[3166]]
  4. {P_3541} {{under சீவன்}} (((Chapter 10.03))) [[3167]]
  5. {P_3567} {{under செந்து}} (((Chapter 10.03))) [[3168]]
  6. {P_3750} {{under பசு}} (((Chapter 10.07))) [[3169]]
  7. {P_3879} {{under பூதம்}} (((Chapter 10.07))) [[3170]]
 1750. உயிர் தரும் மருந்து ((2 occurrences))
  1. {P_2786} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[3171]]
  2. {P_3540} {{under சீவனி}} (((Chapter 10.03))) [[3172]]
 1751. உயிர் தரும் மருந்து ((1 occurrences))
  1. {P_2787} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[3173]]
 1752. உயிர்களிடத்து நீங்காத அன்பினையுடைய நல்லவரோடு கொண்ட நட்பால் உயிர்போகினும் போகாது உடலினைவீக்கித் தலைகிழித் தகல்வது ((1 occurrences))
  1. {P_42} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[3174]]
 1753. உயிர்த்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1987} {{under விடுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[3175]]
 1754. உயிர்த்துணைவி ((1 occurrences))
  1. {P_158} {{under நாமகள்}} (((Chapter 2))) [[3176]]
 1755. உயிர்த்தோற்ற நால்வகை ((1 occurrences))
  1. {P_360} {{headword for 4 items}} (((Chapter 3))) [[3177]]
 1756. உயிர்பன் னிரண்டும் ((1 occurrences))
  1. {P_1358} {{under ஆண்பால் எழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[3178]]
 1757. உயிர்ப்பின் றொடுங்கும் ((1 occurrences))
  1. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[3179]]
 1758. உயிர்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_24} {{under காற்று }} (((Chapter 1))) [[3180]]
 1759. உயிர்மெய் ((1 occurrences))
  1. {P_1359} {{under பெண்பால் எழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[3181]]
 1760. உயிர்வேதனை பன்னிரண்டு ((1 occurrences))
  1. {P_442} {{headword for 12 items}} (((Chapter 3))) [[3182]]
 1761. உய்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1828} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.1))) [[3183]]
 1762. உய்த்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2204} {{under செலுத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[3184]]
 1763. உய்யானம் ((1 occurrences))
  1. {P_2840} {{under சோலை}} (((Chapter 9))) [[3185]]
 1764. உரகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2601} {{under பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[3186]]
 1765. உரகர் ((1 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[3187]]
 1766. உரன் ((1 occurrences))
  1. {P_1766} {{under அறிவு}} (((Chapter 7.1))) [[3188]]
 1767. உரப்பல் ((3 occurrences))
  1. {P_1443} {{under திரட்டோசை}} (((Chapter 6.9))) [[3189]]
  2. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[3190]]
  3. {P_2119} {{under அடர் ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[3191]]
 1768. உரம் ((4 occurrences))
  1. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[3192]]
  2. {P_1014} {{under மார்பு}} (((Chapter 5))) [[3193]]
  3. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[3194]]
  4. {P_3202} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[3195]]
 1769. உரற்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[3196]]
 1770. உரல் ((3 occurrences))
  1. {P_1667} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.20))) [[3197]]
  2. {P_3333} {{under கறை}} (((Chapter 10.02))) [[3198]]
  3. {P_3640} {{under திட்டை}} (((Chapter 10.05))) [[3199]]
 1771. உராய்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2197} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.9))) [[3200]]
 1772. உரி ((1 occurrences))
  1. {P_2552} {{under தோல்}} (((Chapter 8.2))) [[3201]]
 1773. உரிஞ்சல் ((1 occurrences))
  1. {P_2197} {{under உராய்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[3202]]
 1774. உரிமை ((4 occurrences))
  1. {P_919} {{under மணமகள்}} (((Chapter 5))) [[3203]]
  2. {P_2214} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.10))) [[3204]]
  3. {P_3149} {{under ஆவணம்}} (((Chapter 10.01))) [[3205]]
  4. {P_3370} {{under கிழமை}} (((Chapter 10.02))) [[3206]]
 1775. உரியர் ((1 occurrences))
  1. {P_901} {{under உறவு}} (((Chapter 5))) [[3207]]
 1776. உரியோன் ((2 occurrences))
  1. {P_893} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3208]]
  2. {P_916} {{under மணவாளன்}} (((Chapter 5))) [[3209]]
 1777. உரிவை ((2 occurrences))
  1. {P_973} {{under தோல்}} (((Chapter 5))) [[3210]]
  2. {P_2552} {{under தோல்}} (((Chapter 8.2))) [[3211]]
 1778. உரு ((1 occurrences))
  1. {P_2649} {{under அட்டை}} (((Chapter 8.4))) [[3212]]
 1779. உருத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1822} {{under தோற்றுதல்}} (((Chapter 7.1))) [[3213]]
  2. {P_1876} {{under பெருஞ் சினம்}} (((Chapter 7.2))) [[3214]]
 1780. உருத்திரன் ((2 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[3215]]
  2. {P_181} {{under உருத்திரர் பதினொருவர்}} (((Chapter 2))) [[3216]]
 1781. உருத்திரர் பதினொருவர் ((1 occurrences))
  1. {P_181} {{headword for 11 items}} (((Chapter 2))) [[3217]]
 1782. உருத்திராணி ((1 occurrences))
  1. {P_127} {{under சத்தமாதர்கள்}} (((Chapter 2))) [[3218]]
 1783. உருத்திராணிக்கு அலகை ((1 occurrences))
  1. {P_128} {{under சத்தமாதர்கள் ஊர்தி}} (((Chapter 2))) [[3219]]
 1784. உருத்திராணிக்குச் சூலம் ((1 occurrences))
  1. {P_129} {{under சத்தமாதர்கள் படை}} (((Chapter 2))) [[3220]]
 1785. உருத்திரை ((1 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[3221]]
 1786. உருப்பசி ((1 occurrences))
  1. {P_176} {{under நாடகத்து அரம்பையர்}} (((Chapter 2))) [[3222]]
 1787. உருப்பம் ((2 occurrences))
  1. {P_1863} {{under வெம்மை}} (((Chapter 7.2))) [[3223]]
  2. {P_2232} {{under மிகுதி}} (((Chapter 7.11))) [[3224]]
 1788. உருமம் ((2 occurrences))
  1. {P_219} {{under நடுப்பகல் }} (((Chapter 2))) [[3225]]
  2. {P_1863} {{under வெம்மை}} (((Chapter 7.2))) [[3226]]
 1789. உரும் ((2 occurrences))
  1. {P_60} {{under (EXIST_VARIANT) இடி}} (((Chapter 1))) [[3227]]
  2. {P_1852} {{under அச்சம்}} (((Chapter 7.2))) [[3228]]
 1790. உருளரிசி ((1 occurrences))
  1. {P_2941} {{under கொத்துமலி}} (((Chapter 9))) [[3229]]
 1791. உருளி ((1 occurrences))
  1. {P_1479} {{under தேர் உருள்}} (((Chapter 6.12))) [[3230]]
 1792. உருவகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1370} {{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}} (((Chapter 6.8))) [[3231]]
 1793. உருவங்காட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_1254} {{under கண்ணாடி}} (((Chapter 6.4))) [[3232]]
 1794. உருவம் ((1 occurrences))
  1. {P_995} {{under வடிவம்}} (((Chapter 5))) [[3233]]
 1795. உருவாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2924} {{under வெள்ளரி}} (((Chapter 9))) [[3234]]
 1796. உருவிலி ((1 occurrences))
  1. {P_145} {{under காமன்}} (((Chapter 2))) [[3235]]
 1797. உருவு ((1 occurrences))
  1. {P_1852} {{under அச்சம்}} (((Chapter 7.2))) [[3236]]
 1798. உருவுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2160} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[3237]]
 1799. உரை ((4 occurrences))
  1. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[3238]]
  2. {P_2004} {{under பதம்}} (((Chapter 7.4))) [[3239]]
  3. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[3240]]
  4. {P_3203} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3241]]
 1800. உரைகல் ((1 occurrences))
  1. {P_3276} {{under கட்டளை}} (((Chapter 10.02))) [[3242]]
 1801. உரைத்த முப்பாலும் ((1 occurrences))
  1. {P_772} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3243]]
 1802. உரைத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2009} {{under சொல்லுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[3244]]
  2. {P_3194} {{under உத்தி}} (((Chapter 10.01))) [[3245]]
 1803. உரையா துபாதியை நீக்கி யுபாதியைப் பிரியாதுண் ணோக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_424} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[3246]]
 1804. உரோகணி தநயன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[3247]]
 1805. உரோகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1901} {{under நோய்}} (((Chapter 7.2))) [[3248]]
 1806. உரோகிணி ((1 occurrences))
  1. {P_242} {{headword for 6 items}} (((Chapter 2))) [[3249]]
 1807. உரோகிணி நாள் ((3 occurrences))
  1. {P_3462} {{under சகடம்}} (((Chapter 10.03))) [[3250]]
  2. {P_3471} {{under சதி}} (((Chapter 10.03))) [[3251]]
  3. {P_4121} {{under வையம்}} (((Chapter 10.10))) [[3252]]
 1808. உரோங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1668} {{under உலக்கை}} (((Chapter 6.20))) [[3253]]
 1809. உரோசல் ((1 occurrences))
  1. {P_2197} {{under உராய்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[3254]]
 1810. உரோஞ்சல் ((1 occurrences))
  1. {P_2197} {{under உராய்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[3255]]
 1811. உரோதனம் ((1 occurrences))
  1. {P_2041} {{under அழுகை}} (((Chapter 7.5))) [[3256]]
 1812. உரோமம் ((2 occurrences))
  1. {P_1071} {{under பிறமயிர்}} (((Chapter 5))) [[3257]]
  2. {P_1072} {{under செறிமயிர்ப் பரப்பு}} (((Chapter 5))) [[3258]]
 1813. உரோமம் புளகித்து இமைப்பது ((1 occurrences))
  1. {P_39} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[3259]]
 1814. உறக்கம் ((3 occurrences))
  1. {P_344} {{under (PART_OF) தாமத குணம்}} (((Chapter 3))) [[3260]]
  2. {P_447} {{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[3261]]
  3. {P_2039} {{under தூங்கல்}} (((Chapter 7.5))) [[3262]]
 1815. உறங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_2039} {{under தூங்கல்}} (((Chapter 7.5))) [[3263]]
 1816. உறழ்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1387} {{under காந்தார பஞ்சமம்}} (((Chapter 6.9))) [[3264]]
 1817. உறழ்வு ((2 occurrences))
  1. {P_1870} {{under பகை}} (((Chapter 7.2))) [[3265]]
  2. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[3266]]
 1818. உறவி ((7 occurrences))
  1. {P_312} {{under ஆன்மா}} (((Chapter 2))) [[3267]]
  2. {P_557} {{under ஊறல்}} (((Chapter 4))) [[3268]]
  3. {P_609} {{under ஊறல்}} (((Chapter 4))) [[3269]]
  4. {P_611} {{under கிணறு}} (((Chapter 4))) [[3270]]
  5. {P_699} {{under உலைக்களம்}} (((Chapter 4))) [[3271]]
  6. {P_1804} {{under உறவு}} (((Chapter 7.1))) [[3272]]
  7. {P_2537} {{under எறும்பு}} (((Chapter 8.2))) [[3273]]
 1819. உறவு ((5 occurrences))
  1. {P_901} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[3274]]
  2. {P_1804} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.1))) [[3275]]
  3. {P_3372} {{under கிளை}} (((Chapter 10.02))) [[3276]]
  4. {P_3422} {{under கூளி}} (((Chapter 10.02))) [[3277]]
  5. {P_3778} {{under பந்தம்}} (((Chapter 10.07))) [[3278]]
 1820. உறாவரை ((1 occurrences))
  1. {P_576} {{under அனைத்தும் உண்டாகும் நன்னிலம்}} (((Chapter 4))) [[3279]]
 1821. உறி ((4 occurrences))
  1. {P_1669} {{headword for 4 items}} (((Chapter 6.20))) [[3280]]
  2. {P_3516} {{under சிக்கம்}} (((Chapter 10.03))) [[3281]]
  3. {P_3524} {{under சிமிலி}} (((Chapter 10.03))) [[3282]]
  4. {P_3665} {{under தூக்கு}} (((Chapter 10.05))) [[3283]]
 1822. உறுகண் ((3 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[3284]]
  2. {P_1901} {{under நோய்}} (((Chapter 7.2))) [[3285]]
  3. {P_3212} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3286]]
 1823. உறுக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_2186} {{under தாண்டல் }} (((Chapter 7.9))) [[3287]]
 1824. உறுதி ((2 occurrences))
  1. {P_1789} {{under நன்மை}} (((Chapter 7.1))) [[3288]]
  2. {P_2053} {{under கல்வி}} (((Chapter 7.7))) [[3289]]
 1825. உறுதிக் கட்டுரை ((1 occurrences))
  1. {P_2018} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.4))) [[3290]]
 1826. உறுதிச்சொல் ((1 occurrences))
  1. {P_3161} {{under இடி}} (((Chapter 10.01))) [[3291]]
 1827. உறுதியோர் ((1 occurrences))
  1. {P_830} {{under தூதர்}} (((Chapter 5))) [[3292]]
 1828. உறுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2251} {{under மிகுத்தல்}} (((Chapter 7.11))) [[3293]]
 1829. உறுப்படக்கி ((1 occurrences))
  1. {P_2632} {{under ஆமை}} (((Chapter 8.4))) [[3294]]
 1830. உறுப்பில்பிண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_432} {{under சிறப்பில்லா எண்வகைப் பெயரெச்சம்}} (((Chapter 3))) [[3295]]
 1831. உறுப்பு ((7 occurrences))
  1. {P_1078} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[3296]]
  2. {P_1079} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[3297]]
  3. {P_1376} {{under பாலை யாழ்த்திறம்}} (((Chapter 6.9))) [[3298]]
  4. {P_2234} {{under செறி (DENSITY)}} (((Chapter 7.11))) [[3299]]
  5. {P_3347} {{under காத்திரம்}} (((Chapter 10.02))) [[3300]]
  6. {P_3534} {{under சினை}} (((Chapter 10.03))) [[3301]]
  7. {P_3584} {{under சேத்து}} (((Chapter 10.03))) [[3302]]
 1832. உறுவதுதெரிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_779} {{under வணிகர் எண்குணம்}} (((Chapter 5))) [[3303]]
 1833. உறுவன் ((1 occurrences))
  1. {P_3213} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3304]]
 1834. உறுவர் ((1 occurrences))
  1. {P_313} {{under இருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[3305]]
 1835. உறுவல் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[3306]]
 1836. உறை ((9 occurrences))
  1. {P_65} {{under தலைப்பெய்மழை}} (((Chapter 1))) [[3307]]
  2. {P_589} {{under உவர் நீர்}} (((Chapter 4))) [[3308]]
  3. {P_1153} {{under உணவு}} (((Chapter 6.1))) [[3309]]
  4. {P_1241} {{under வெண்கலம்}} (((Chapter 6.4))) [[3310]]
  5. {P_1760} {{under உயர்வு}} (((Chapter 7.1))) [[3311]]
  6. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[3312]]
  7. {P_2788} {{under நோய் தீர்க்கும் மருந்து}} (((Chapter 9))) [[3313]]
  8. {P_2789} {{under மருந்து}} (((Chapter 9))) [[3314]]
  9. {P_3214} {{headword for 15 items}} (((Chapter 10.01))) [[3315]]
 1837. உறைகாரர் ((1 occurrences))
  1. {P_811} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3316]]
 1838. உறைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2119} {{under அடர் ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[3317]]
 1839. உறைப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1866} {{under கொடுமை }} (((Chapter 7.2))) [[3318]]
  2. {P_3214} {{under உறை}} (((Chapter 10.01))) [[3319]]
 1840. உறையுள் ((5 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[3320]]
  2. {P_626} {{under நகரம் (பொது)}} (((Chapter 4))) [[3321]]
  3. {P_666} {{under வீடு}} (((Chapter 4))) [[3322]]
  4. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[3323]]
  5. {P_3215} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3324]]
 1841. உறையூர் ((1 occurrences))
  1. {P_463} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[3325]]
 1842. உற்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_48} {{under அனற்றிரள்}} (((Chapter 1))) [[3326]]
 1843. உற்குரோசம் ((1 occurrences))
  1. {P_2379} {{under நீர்வாழ் பறவை}} (((Chapter 8.1))) [[3327]]
 1844. உற்கை ((1 occurrences))
  1. {P_696} {{under கடைக்கொள்ளி }} (((Chapter 4))) [[3328]]
 1845. உற்சவம் ((1 occurrences))
  1. {P_2038} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.5))) [[3329]]
 1846. உற்சாகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1791} {{under முயற்சி}} (((Chapter 7.1))) [[3330]]
  2. {P_1792} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.1))) [[3331]]
  3. {P_3187} {{under உஞற்று}} (((Chapter 10.01))) [[3332]]
  4. {P_3217} {{under ஊக்கம்}} (((Chapter 10.01))) [[3333]]
 1847. உற்பலம் ((3 occurrences))
  1. {P_3012} {{under செங்குவளை}} (((Chapter 9))) [[3334]]
  2. {P_3015} {{under கருங்குவளை }} (((Chapter 9))) [[3335]]
  3. {P_3025} {{under செங்கழு நீர்}} (((Chapter 9))) [[3336]]
 1848. உற்றுயிர் பூத மனாதியி லொடுக்கித் தற்பர நாடுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_425} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[3337]]
 1849. உலகமாதா ((1 occurrences))
  1. {P_158} {{under நாமகள்}} (((Chapter 2))) [[3338]]
 1850. உலகமுண்டோன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[3339]]
 1851. உலகம் ((3 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[3340]]
  2. {P_836} {{under உயர்ந்தோர்}} (((Chapter 5))) [[3341]]
  3. {P_3204} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3342]]
 1852. உலகாயதம் ((1 occurrences))
  1. {P_407} {{under அறுவகைப் புறச்சமயம்}} (((Chapter 3))) [[3343]]
 1853. உலகினையளந்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[3344]]
 1854. உலகின் பொது ((2 occurrences))
  1. {P_458} {{headword for 7 items}} (((Chapter 4))) [[3345]]
  2. {P_3866} {{under புவனம்}} (((Chapter 10.07))) [[3346]]
 1855. உலகு ((3 occurrences))
  1. {P_11} {{under திக்கு}} (((Chapter 1))) [[3347]]
  2. {P_457} {{under நாடு}} (((Chapter 4))) [[3348]]
  3. {P_3205} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[3349]]
 1856. உலகுபுரத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_767} {{under அரசர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[3350]]
 1857. உலக்கை ((6 occurrences))
  1. {P_260} {{under திருவோணம்}} (((Chapter 2))) [[3351]]
  2. {P_1668} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.20))) [[3352]]
  3. {P_3206} {{under உலக்கை}} (((Chapter 10.01))) [[3353]]
  4. {P_3206} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3354]]
  5. {P_3600} {{under தடி}} (((Chapter 10.05))) [[3355]]
  6. {P_3604} {{under தண்டு}} (((Chapter 10.05))) [[3356]]
 1858. உலக்கைப் பாட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_2094} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.7))) [[3357]]
 1859. உலங்கு ((2 occurrences))
  1. {P_507} {{under திரண்ட கல்}} (((Chapter 4))) [[3358]]
  2. {P_2389} {{under கொதுகு}} (((Chapter 8.1))) [[3359]]
 1860. உலண்டு ((1 occurrences))
  1. {P_2614} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.3))) [[3360]]
 1861. உலப்பல் ((1 occurrences))
  1. {P_2118} {{under கலப்புக் கட்டோசை}} (((Chapter 7.7))) [[3361]]
 1862. உலப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1907} {{under மரணம்}} (((Chapter 7.2))) [[3362]]
 1863. உலமரல் ((1 occurrences))
  1. {P_1853} {{under குலைதல்}} (((Chapter 7.2))) [[3363]]
 1864. உலம் ((1 occurrences))
  1. {P_507} {{under திரண்ட கல்}} (((Chapter 4))) [[3364]]
 1865. உலம்பல் ((1 occurrences))
  1. {P_2114} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 7.7))) [[3365]]
 1866. உலர் மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2835} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[3366]]
  2. {P_4060} {{under வானம்}} (((Chapter 10.10))) [[3367]]
 1867. உலர்ந்த புல் ((1 occurrences))
  1. {P_2998} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[3368]]
 1868. உலர்ந்த பூ ((1 occurrences))
  1. {P_2822} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[3369]]
 1869. உலறுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2304} {{under காய்தல்}} (((Chapter 7.12))) [[3370]]
 1870. உலவை ((8 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[3371]]
  2. {P_2545} {{under விலங்கின் கொம்பு}} (((Chapter 8.2))) [[3372]]
  3. {P_2744} {{under ஓடை}} (((Chapter 9))) [[3373]]
  4. {P_2795} {{under மரக் கொம்பு}} (((Chapter 9))) [[3374]]
  5. {P_2797} {{under தழை}} (((Chapter 9))) [[3375]]
  6. {P_2804} {{under இலை}} (((Chapter 9))) [[3376]]
  7. {P_2856} {{under மரச் செறிவு}} (((Chapter 9))) [[3377]]
  8. {P_3207} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[3378]]
 1871. உலாப் போதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2198} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.9))) [[3379]]
 1872. உலாவல் ((2 occurrences))
  1. {P_2199} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.9))) [[3380]]
  2. {P_4040} {{under வழங்கல்}} (((Chapter 10.10))) [[3381]]
 1873. உலூகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2339} {{under கோட்டான்}} (((Chapter 8.1))) [[3382]]
 1874. உலூகலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1667} {{under உரல்}} (((Chapter 6.20))) [[3383]]
 1875. உலூதை ((1 occurrences))
  1. {P_2611} {{under சிலந்தி}} (((Chapter 8.3))) [[3384]]
 1876. உலை மூக்கு ((1 occurrences))
  1. {P_700} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[3385]]
 1877. உலைக்களம் ((1 occurrences))
  1. {P_699} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[3386]]
 1878. உலைத் துருத்தி ((1 occurrences))
  1. {P_1716} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.20))) [[3387]]
 1879. உலைமூக்கு ((2 occurrences))
  1. {P_3401} {{under குருகு}} (((Chapter 10.02))) [[3388]]
  2. {P_3531} {{under சிவை}} (((Chapter 10.03))) [[3389]]
 1880. உலைவு ((1 occurrences))
  1. {P_3451} {{under கோட்டி}} (((Chapter 10.02))) [[3390]]
 1881. உலோகக் கட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_1243} {{headword for 5 items}} (((Chapter 6.4))) [[3391]]
 1882. உலோகக்கட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_3962} {{under மாழை}} (((Chapter 10.08))) [[3392]]
 1883. உலோகசாட்சி ((1 occurrences))
  1. {P_179} {{under அவற்றுள், ஆதித்தர் பன்னிருவர்:}} (((Chapter 2))) [[3393]]
 1884. உலோகப்பிரகாசன் ((1 occurrences))
  1. {P_179} {{under அவற்றுள், ஆதித்தர் பன்னிருவர்:}} (((Chapter 2))) [[3394]]
 1885. உலோகம் ((2 occurrences))
  1. {P_441} {{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}} (((Chapter 3))) [[3395]]
  2. {P_448} {{under மண்ணுலகு}} (((Chapter 4))) [[3396]]
 1886. உலோகிதன் ((1 occurrences))
  1. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[3397]]
 1887. உலோபம் ((1 occurrences))
  1. {P_405} {{under உட்பகை ஆறு}} (((Chapter 3))) [[3398]]
 1888. உல்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2307} {{under சுங்க இறை}} (((Chapter 7.12))) [[3399]]
 1889. உல்லாசம் ((1 occurrences))
  1. {P_1280} {{under அத்தவாளம்}} (((Chapter 6.5))) [[3400]]
 1890. உல்லாபன் ((1 occurrences))
  1. {P_889} {{under நோயுற்றொழிந்தோன்}} (((Chapter 5))) [[3401]]
 1891. உல்லாபம் ((1 occurrences))
  1. {P_2022} {{under நிரம்பா மென்மொழி}} (((Chapter 7.4))) [[3402]]
 1892. உளறல் ((2 occurrences))
  1. {P_2114} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 7.7))) [[3403]]
  2. {P_2118} {{under கலப்புக் கட்டோசை}} (((Chapter 7.7))) [[3404]]
 1893. உளி ((1 occurrences))
  1. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[3405]]
 1894. உளியம் ((1 occurrences))
  1. {P_2494} {{under கரடி}} (((Chapter 8.2))) [[3406]]
 1895. உளியின் பெயர் ((1 occurrences))
  1. {P_1589} {{under (DOUBLE) தறிகை}} (((Chapter 6.16))) [[3407]]
 1896. உளு ((1 occurrences))
  1. {P_2612} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.3))) [[3408]]
 1897. உளை ((4 occurrences))
  1. {P_1071} {{under பிறமயிர்}} (((Chapter 5))) [[3409]]
  2. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[3410]]
  3. {P_2110} {{under எடுத்தல்ஓசை }} (((Chapter 7.7))) [[3411]]
  4. {P_3211} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[3412]]
 1898. உளைத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1996} {{under அழைத்தல்}} (((Chapter 7.4))) [[3413]]
  2. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[3414]]
 1899. உள் ((3 occurrences))
  1. {P_1773} {{under மனம்}} (((Chapter 7.1))) [[3415]]
  2. {P_1818} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.1))) [[3416]]
  3. {P_3032} {{under அகம்}} (((Chapter 10.01))) [[3417]]
 1900. உள் தொளை ((1 occurrences))
  1. {P_2284} {{headword for 10 items}} (((Chapter 7.12))) [[3418]]
 1901. உள் தொளை ((1 occurrences))
  1. {P_2285} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.12))) [[3419]]
 1902. உள்ளக்கிளர்ச்சி ((1 occurrences))
  1. {P_3217} {{under ஊக்கம்}} (((Chapter 10.01))) [[3420]]
 1903. உள்ளங்கை ((1 occurrences))
  1. {P_1022} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[3421]]
 1904. உள்ளது சிறத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1848} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.1))) [[3422]]
 1905. உள்ளம் ((1 occurrences))
  1. {P_1773} {{under மனம்}} (((Chapter 7.1))) [[3423]]
 1906. உள்ளல் ((1 occurrences))
  1. {P_2358} {{under உள்ளான்}} (((Chapter 8.1))) [[3424]]
 1907. உள்ளானம் ((1 occurrences))
  1. {P_1445} {{under கூத்தின் விகற்பம்}} (((Chapter 6.10))) [[3425]]
 1908. உள்ளான் ((1 occurrences))
  1. {P_2358} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[3426]]
 1909. உள்ளி ((1 occurrences))
  1. {P_2942} {{under வெண்காயம்}} (((Chapter 9))) [[3427]]
 1910. உள்ளுயர் நிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_3349} {{under காப்பு}} (((Chapter 10.02))) [[3428]]
 1911. உள்ளோசை ((1 occurrences))
  1. {P_1436} {{headword for 6 items}} (((Chapter 6.9))) [[3429]]
 1912. உழக்குதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2200} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.9))) [[3430]]
 1913. உழத்தியர் ((1 occurrences))
  1. {P_580} {{under மருதநிலப் பெண்கள்}} (((Chapter 4))) [[3431]]
 1914. உழம்பல் ((1 occurrences))
  1. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[3432]]
 1915. உழலல் ((1 occurrences))
  1. {P_2184} {{under சுழலல்}} (((Chapter 7.9))) [[3433]]
 1916. உழவர் ((3 occurrences))
  1. {P_579} {{under மருதநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[3434]]
  2. {P_777} {{under பூவைசியர்}} (((Chapter 5))) [[3435]]
  3. {P_780} {{under சூத்திரர்}} (((Chapter 5))) [[3436]]
 1917. உழவு தொழிலே வரைவு வாணிகம் [...] ((1 occurrences))
  1. {P_1660} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[3437]]
 1918. உழவுதொழில் ((1 occurrences))
  1. {P_778} {{under பூவைசியர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[3438]]
 1919. உழிஞை ((2 occurrences))
  1. {P_734} {{under எண்வகை மாலை}} (((Chapter 5))) [[3439]]
  2. {P_2890} {{under சிறு பூளை}} (((Chapter 9))) [[3440]]
 1920. உழிஞை – பகையரண் வளைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1474} {{under (MULTIPLE)(DEF) புறம்}} (((Chapter 6.12))) [[3441]]
 1921. உழிஞ்சில் ((1 occurrences))
  1. {P_2745} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[3442]]
 1922. உழிதரல் ((1 occurrences))
  1. {P_2184} {{under சுழலல்}} (((Chapter 7.9))) [[3443]]
 1923. உழுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2200} {{under உழக்குதல்}} (((Chapter 7.9))) [[3444]]
 1924. உழுந்து ((2 occurrences))
  1. {P_2958} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[3445]]
  2. {P_3951} {{under மாடம்}} (((Chapter 10.08))) [[3446]]
 1925. உழுபடை ((1 occurrences))
  1. {P_1626} {{under கலப்பை}} (((Chapter 6.17))) [[3447]]
 1926. உழுவை ((1 occurrences))
  1. {P_2411} {{under புலி}} (((Chapter 8.2))) [[3448]]
 1927. உழை ((9 occurrences))
  1. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[3449]]
  2. {P_1402} {{under ஏழிசை}} (((Chapter 6.9))) [[3450]]
  3. {P_1411} {{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[3451]]
  4. {P_1412} {{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}} (((Chapter 6.9))) [[3452]]
  5. {P_1413} {{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}} (((Chapter 6.9))) [[3453]]
  6. {P_2498} {{under மான்}} (((Chapter 8.2))) [[3454]]
  7. {P_2565} {{under ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[3455]]
  8. {P_2572} {{under பிணை:}} (((Chapter 8.2))) [[3456]]
  9. {P_3210} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3457]]
 1928. உழையே குரலாயி... ((1 occurrences))
  1. {P_1406} {{under அரும்பாலை}} (((Chapter 6.9))) [[3458]]
 1929. உழையோர் ((1 occurrences))
  1. {P_840} {{under மந்திரித் தலைவர்}} (((Chapter 5))) [[3459]]
 1930. உவகை ((1 occurrences))
  1. {P_447} {{under யாக்கையின் பதினெண் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[3460]]
 1931. உவகைப் பறை ((1 occurrences))
  1. {P_1523} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.14))) [[3461]]
 1932. உவகைப்பறை ((1 occurrences))
  1. {P_3670} {{under தூரியம்}} (((Chapter 10.05))) [[3462]]
 1933. உவணன் ((1 occurrences))
  1. {P_2321} {{under கருடன்}} (((Chapter 8.1))) [[3463]]
 1934. உவணமுயர்த்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[3464]]
 1935. உவணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2323} {{under கழுகு}} (((Chapter 8.1))) [[3465]]
 1936. உவணவூர்தி ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[3466]]
 1937. உவணை ((1 occurrences))
  1. {P_1} {{under சுவர்க்கப் பெயர்}} (((Chapter 1))) [[3467]]
 1938. உவப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1760} {{under உயர்வு}} (((Chapter 7.1))) [[3468]]
 1939. உவமம் ((1 occurrences))
  1. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[3469]]
 1940. உவமாநிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_690} {{under சுவர்த்தலம்}} (((Chapter 4))) [[3470]]
 1941. உவமான முருவகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1370} {{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}} (((Chapter 6.8))) [[3471]]
 1942. உவமை ((4 occurrences))
  1. {P_1370} {{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}} (((Chapter 6.8))) [[3472]]
  2. {P_2289} {{headword for 19 items}} (((Chapter 7.12))) [[3473]]
  3. {P_3276} {{under கட்டளை}} (((Chapter 10.02))) [[3474]]
  4. {P_3860} {{under புரை}} (((Chapter 10.07))) [[3475]]
 1943. உவமையின்மை ((1 occurrences))
  1. {P_98} {{under சிவனெண் குணம்}} (((Chapter 2))) [[3476]]
 1944. உவரி ((2 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[3477]]
  2. {P_1012} {{under சிறுநீர்}} (((Chapter 5))) [[3478]]
 1945. உவர் ((2 occurrences))
  1. {P_1165} {{under உவர்த்தல்}} (((Chapter 6.1))) [[3479]]
  2. {P_3363} {{under கானல்}} (((Chapter 10.02))) [[3480]]
 1946. உவர் நீர் ((1 occurrences))
  1. {P_589} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[3481]]
 1947. உவர்க்களம் ((1 occurrences))
  1. {P_596} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[3482]]
 1948. உவர்த்தரை ((1 occurrences))
  1. {P_594} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[3483]]
 1949. உவர்த்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_1165} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[3484]]
  2. {P_1802} {{under வெறுப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[3485]]
  3. {P_3198} {{under உப்பு}} (((Chapter 10.01))) [[3486]]
 1950. உவர்நீர் ((1 occurrences))
  1. {P_3214} {{under உறை}} (((Chapter 10.01))) [[3487]]
 1951. உவர்ப்பில்லாத அறிவுடைமை ((1 occurrences))
  1. {P_428} {{under எண்வகைக் காட்சி}} (((Chapter 3))) [[3488]]
 1952. உவர்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1802} {{under வெறுப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[3489]]
 1953. உவளகம் ((7 occurrences))
  1. {P_592} {{under உப்பளம்}} (((Chapter 4))) [[3490]]
  2. {P_596} {{under உவர்க்களம்}} (((Chapter 4))) [[3491]]
  3. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[3492]]
  4. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[3493]]
  5. {P_648} {{under இடைச்சேரி}} (((Chapter 4))) [[3494]]
  6. {P_681} {{under மனைவாயில்}} (((Chapter 4))) [[3495]]
  7. {P_3208} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.01))) [[3496]]
 1954. உவளித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1829} {{under தூய்மை செய்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[3497]]
 1955. உவா ((5 occurrences))
  1. {P_295} {{under பூரணை}} (((Chapter 2))) [[3498]]
  2. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[3499]]
  3. {P_926} {{under இளைஞன்}} (((Chapter 5))) [[3500]]
  4. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[3501]]
  5. {P_3209} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3502]]
 1956. உவ்வி ((1 occurrences))
  1. {P_1061} {{under தலை}} (((Chapter 5))) [[3503]]
 1957. உவ்வு ((1 occurrences))
  1. {P_1797} {{under தவம் }} (((Chapter 7.1))) [[3504]]
 1958. ஊ ((1 occurrences))
  1. {P_1415} {{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}} (((Chapter 6.9))) [[3505]]
 1959. ஊக்கம் ((6 occurrences))
  1. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[3506]]
  2. {P_1791} {{under முயற்சி}} (((Chapter 7.1))) [[3507]]
  3. {P_1792} {{under உற்சாகம்}} (((Chapter 7.1))) [[3508]]
  4. {P_2232} {{under மிகுதி}} (((Chapter 7.11))) [[3509]]
  5. {P_3202} {{under உரம்}} (((Chapter 10.01))) [[3510]]
  6. {P_3217} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3511]]
 1960. ஊசல் ((1 occurrences))
  1. {P_1670} {{under ஊஞ்சல்}} (((Chapter 6.20))) [[3512]]
 1961. ஊசி ((2 occurrences))
  1. {P_1595} {{under எழுதும் கருவி}} (((Chapter 6.16))) [[3513]]
  2. {P_1596} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[3514]]
 1962. ஊசி முல்லை ((1 occurrences))
  1. {P_2949} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[3515]]
 1963. ஊசித் தொளை ((1 occurrences))
  1. {P_1597} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[3516]]
 1964. ஊசித்தொளை ((1 occurrences))
  1. {P_3807} {{under பாசம்}} (((Chapter 10.07))) [[3517]]
 1965. ஊஞ்சல் ((1 occurrences))
  1. {P_1670} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.20))) [[3518]]
 1966. ஊடல் ((1 occurrences))
  1. {P_1969} {{under புலத்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[3519]]
 1967. ஊட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_1153} {{under உணவு}} (((Chapter 6.1))) [[3520]]
 1968. ஊட்டுதாய் ((1 occurrences))
  1. {P_396} {{under ஐவகைத் தாயர்}} (((Chapter 3))) [[3521]]
 1969. ஊதியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1793} {{under இலாபம்}} (((Chapter 7.1))) [[3522]]
 1970. ஊதுகொம்பு ((2 occurrences))
  1. {P_3167} {{under இரலை}} (((Chapter 10.01))) [[3523]]
  2. {P_3448} {{under கோடு}} (((Chapter 10.02))) [[3524]]
 1971. ஊதை ((2 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[3525]]
  2. {P_25} {{under பனிக்காற்று}} (((Chapter 1))) [[3526]]
 1972. ஊனம் ((2 occurrences))
  1. {P_2230} {{under குறைபாடு}} (((Chapter 7.11))) [[3527]]
  2. {P_3220} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3528]]
 1973. ஊன் ((4 occurrences))
  1. {P_975} {{headword for 11 items}} (((Chapter 5))) [[3529]]
  2. {P_976} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[3530]]
  3. {P_2549} {{under இறைச்சி}} (((Chapter 8.2))) [[3531]]
  4. {P_3600} {{under தடி}} (((Chapter 10.05))) [[3532]]
 1974. ஊன் விலைஞர் ((1 occurrences))
  1. {P_809} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3533]]
 1975. ஊன்றல் ((2 occurrences))
  1. {P_435} {{under அட்ட பரிசத்து}} (((Chapter 3))) [[3534]]
  2. {P_2177} {{under தள்ளுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[3535]]
 1976. ஊமத்தை ((1 occurrences))
  1. {P_2873} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[3536]]
 1977. ஊமன் ((2 occurrences))
  1. {P_2339} {{under கோட்டான்}} (((Chapter 8.1))) [[3537]]
  2. {P_2340} {{under பெருங் கோட்டான்}} (((Chapter 8.1))) [[3538]]
 1978. ஊமை ((3 occurrences))
  1. {P_432} {{under சிறப்பில்லா எண்வகைப் பெயரெச்சம்}} (((Chapter 3))) [[3539]]
  2. {P_961} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[3540]]
  3. {P_1529} {{under பலவகைப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[3541]]
 1979. ஊரன் ((1 occurrences))
  1. {P_581} {{under மருதநிலத் தலைமகன்}} (((Chapter 4))) [[3542]]
 1980. ஊரல் ((1 occurrences))
  1. {P_2643} {{under கிளிஞ்சில்}} (((Chapter 8.4))) [[3543]]
 1981. ஊராண்மை ((1 occurrences))
  1. {P_1495} {{under பகைவர்மேல் செல்லல்}} (((Chapter 6.13))) [[3544]]
 1982. ஊரிலுள்ளார் உண்ணும் நீர் ((1 occurrences))
  1. {P_612} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[3545]]
 1983. ஊரு ((1 occurrences))
  1. {P_1001} {{under தொடை}} (((Chapter 5))) [[3546]]
 1984. ஊருணி ((1 occurrences))
  1. {P_612} {{under ஊரிலுள்ளார் உண்ணும் நீர்}} (((Chapter 4))) [[3547]]
 1985. ஊரோடு சேர்ந்த சோலை ((1 occurrences))
  1. {P_2841} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[3548]]
 1986. ஊர் ((6 occurrences))
  1. {P_475} {{headword for 32 items}} (((Chapter 4))) [[3549]]
  2. {P_3033} {{under அகலுள்}} (((Chapter 10.01))) [[3550]]
  3. {P_3774} {{under பதி}} (((Chapter 10.07))) [[3551]]
  4. {P_3800} {{under பள்ளி}} (((Chapter 10.07))) [[3552]]
  5. {P_3887} {{under பேடு}} (((Chapter 10.07))) [[3553]]
  6. {P_4110} {{under வேலி}} (((Chapter 10.10))) [[3554]]
 1987. ஊர்கோள் ((1 occurrences))
  1. {P_88} {{under பரிவேடம்}} (((Chapter 1))) [[3555]]
 1988. ஊர்க்குருவி ((3 occurrences))
  1. {P_2365} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.1))) [[3556]]
  2. {P_3311} {{under கலிங்கம்}} (((Chapter 10.02))) [[3557]]
  3. {P_3864} {{under புலிங்கம்}} (((Chapter 10.07))) [[3558]]
 1989. ஊர்க்குருவி ((1 occurrences))
  1. {P_2366} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[3559]]
 1990. ஊர்சூழ்சோலை ((1 occurrences))
  1. {P_3812} {{under பாணி}} (((Chapter 10.07))) [[3560]]
 1991. ஊர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2204} {{under செலுத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[3561]]
 1992. ஊர்தி – அம்புயம் ((1 occurrences))
  1. {P_192} {{under அருகன் ஊர்தி, படை}} (((Chapter 2))) [[3562]]
 1993. ஊர்தி – எருமை ((1 occurrences))
  1. {P_198} {{under இயமன் ஊர்தி, படை}} (((Chapter 2))) [[3563]]
 1994. ஊர்தி – கழுதை ((1 occurrences))
  1. {P_189} {{under மூதேவி ஊர்தி, படை, கொடி}} (((Chapter 2))) [[3564]]
 1995. ஊர்ப்பொது ((4 occurrences))
  1. {P_3089} {{under அருப்பம்}} (((Chapter 10.01))) [[3565]]
  2. {P_3215} {{under உறையுள்}} (((Chapter 10.01))) [[3566]]
  3. {P_3383} {{under குடி}} (((Chapter 10.02))) [[3567]]
  4. {P_3551} {{under சும்மை}} (((Chapter 10.03))) [[3568]]
 1996. ஊர்வ ((1 occurrences))
  1. {P_413} {{under எழுவகைப் பிறப்பு}} (((Chapter 3))) [[3569]]
 1997. ஊர்வன பன்னொன்று ((1 occurrences))
  1. {P_414} {{under எண்பத்தினாலிலக்க பேத மேவும் யோனி}} (((Chapter 3))) [[3570]]
 1998. ஊறல் ((2 occurrences))
  1. {P_557} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[3571]]
  2. {P_609} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[3572]]
 1999. ஊறு ((4 occurrences))
  1. {P_386} {{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}} (((Chapter 3))) [[3573]]
  2. {P_1887} {{under தீது}} (((Chapter 7.2))) [[3574]]
  3. {P_2136} {{under தொடுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[3575]]
  4. {P_3219} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3576]]
 2000. ஊற்றாணி ((1 occurrences))
  1. {P_1639} {{under ஒண்டி}} (((Chapter 6.17))) [[3577]]
 2001. ஊற்றால் ((1 occurrences))
  1. {P_242} {{under உரோகிணி}} (((Chapter 2))) [[3578]]
 2002. ஊற்று ((1 occurrences))
  1. {P_609} {{under ஊறல்}} (((Chapter 4))) [[3579]]
 2003. ஊளன் ((1 occurrences))
  1. {P_2515} {{under நரி}} (((Chapter 8.2))) [[3580]]
 2004. ஊழி ((1 occurrences))
  1. {P_307} {{under உகமுடிவு}} (((Chapter 2))) [[3581]]
 2005. ஊழித்தீ ((2 occurrences))
  1. {P_45} {{under வடவாக்கினி}} (((Chapter 1))) [[3582]]
  2. {P_4018} {{under வடவை}} (((Chapter 10.10))) [[3583]]
 2006. ஊழில் ((1 occurrences))
  1. {P_607} {{under அருவருப்புறு சேறு}} (((Chapter 4))) [[3584]]
 2007. ஊழை ((1 occurrences))
  1. {P_977} {{under பிச்சு}} (((Chapter 5))) [[3585]]
 2008. ஊழ் ((3 occurrences))
  1. {P_2206} {{under முறைமை}} (((Chapter 7.10))) [[3586]]
  2. {P_2208} {{under பழைமை}} (((Chapter 7.10))) [[3587]]
  3. {P_3218} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3588]]
 2009. ஊழ்த்தசை ((1 occurrences))
  1. {P_2548} {{under புலால் }} (((Chapter 8.2))) [[3589]]
 2010. ஊழ்த்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_455} {{under நரகம்}} (((Chapter 4))) [[3590]]
  2. {P_989} {{under முடை}} (((Chapter 5))) [[3591]]
  3. {P_1780} {{under நினைத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[3592]]
  4. {P_2549} {{under இறைச்சி}} (((Chapter 8.2))) [[3593]]
  5. {P_2551} {{under முடை நாற்றம்}} (((Chapter 8.2))) [[3594]]
 2011. எஃகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1550} {{under பிண்டி பாலம்}} (((Chapter 6.16))) [[3595]]
  2. {P_1573} {{under வேல்}} (((Chapter 6.16))) [[3596]]
  3. {P_1584} {{under சக்கரம்}} (((Chapter 6.16))) [[3597]]
 2012. எஃகு ((1 occurrences))
  1. {P_1604} {{under ஆயுதப் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 6.16))) [[3598]]
 2013. எகரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[3599]]
 2014. எகரம் – கோழி ((1 occurrences))
  1. {P_1354} {{under (SUTRA) புள் வகை}} (((Chapter 6.8))) [[3600]]
 2015. எகினம் ((6 occurrences))
  1. {P_2311} {{under அன்னம்}} (((Chapter 8.1))) [[3601]]
  2. {P_2495} {{under கவரி மா}} (((Chapter 8.2))) [[3602]]
  3. {P_2511} {{under நாய்}} (((Chapter 8.2))) [[3603]]
  4. {P_2707} {{under புளிமா}} (((Chapter 9))) [[3604]]
  5. {P_2709} {{under புளிய மரம்}} (((Chapter 9))) [[3605]]
  6. {P_3221} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[3606]]
 2016. எகின் ((1 occurrences))
  1. {P_2773} {{under ஆண் மரம்}} (((Chapter 9))) [[3607]]
 2017. எக்கர் ((2 occurrences))
  1. {P_554} {{under நுண்மணல்}} (((Chapter 4))) [[3608]]
  2. {P_2015} {{under மறைத்து மொழி கிளவி}} (((Chapter 7.4))) [[3609]]
 2018. எக்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1979} {{under ஏறுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[3610]]
  2. {P_2253} {{under நெருக்கம்}} (((Chapter 7.11))) [[3611]]
  3. {P_3222} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3612]]
 2019. எசுர் ((1 occurrences))
  1. {P_355} {{under நால்வகை வேதம்}} (((Chapter 3))) [[3613]]
 2020. எச்சம் ((2 occurrences))
  1. {P_920} {{under மைந்தன்}} (((Chapter 5))) [[3614]]
  2. {P_923} {{under (DVANDVA) மகன், மகள்}} (((Chapter 5))) [[3615]]
 2021. எச்சில் ((2 occurrences))
  1. {P_1152} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.1))) [[3616]]
  2. {P_2034} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.4))) [[3617]]
 2022. எஞ்சல் ((1 occurrences))
  1. {P_2231} {{under குறைதல்}} (((Chapter 7.11))) [[3618]]
 2023. எடுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2167} {{under எழுப்புதல்}} (((Chapter 7.8))) [[3619]]
 2024. எடுத்தல் ஓசை ((1 occurrences))
  1. {P_2109} {{headword for 13 items}} (((Chapter 7.7))) [[3620]]
 2025. எடுத்தல்ஓசை ((1 occurrences))
  1. {P_2110} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.7))) [[3621]]
 2026. எடுத்துக்காட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_2066} {{under உதாரணம்}} (((Chapter 7.7))) [[3622]]
 2027. எட்டர் ((1 occurrences))
  1. {P_787} {{under கடிகைமாக்கள்}} (((Chapter 5))) [[3623]]
 2028. எட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_2741} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[3624]]
 2029. எட்டி மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3445} {{under கோடரம்}} (((Chapter 10.02))) [[3625]]
 2030. எட்டியர் ((1 occurrences))
  1. {P_776} {{under தனவைசியர்}} (((Chapter 5))) [[3626]]
 2031. எண் ((3 occurrences))
  1. {P_2085} {{under கணக்கு}} (((Chapter 7.7))) [[3627]]
  2. {P_2086} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.7))) [[3628]]
  3. {P_2970} {{under எள்}} (((Chapter 9))) [[3629]]
 2032. எண்கணன் ((1 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[3630]]
 2033. எண்காற்புள் ((2 occurrences))
  1. {P_3480} {{under சரபம்}} (((Chapter 10.03))) [[3631]]
  2. {P_3660} {{under துரோணம்}} (((Chapter 10.05))) [[3632]]
 2034. எண்கால் புள் ((1 occurrences))
  1. {P_2327} {{headword for 7 items}} (((Chapter 8.1))) [[3633]]
 2035. எண்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2494} {{under கரடி}} (((Chapter 8.2))) [[3634]]
 2036. எண்குணன் ((2 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[3635]]
  2. {P_191} {{under அருகன்}} (((Chapter 2))) [[3636]]
 2037. எண்டிக்கு ((1 occurrences))
  1. {P_12} {{headword for 8 items}} (((Chapter 1))) [[3637]]
 2038. எண்டிசைப்பாலர் ((1 occurrences))
  1. {P_19} {{headword for 8 items}} (((Chapter 1))) [[3638]]
 2039. எண்டிசையானை ((1 occurrences))
  1. {P_20} {{headword for 8 items}} (((Chapter 1))) [[3639]]
 2040. எண்டிசையோனி ((1 occurrences))
  1. {P_22} {{headword for 8 items}} (((Chapter 1))) [[3640]]
 2041. எண்டோளன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[3641]]
 2042. எண்டோளி ((2 occurrences))
  1. {P_119} {{under மாகாளி}} (((Chapter 2))) [[3642]]
  2. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[3643]]
 2043. எண்ணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1774} {{under குறிப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[3644]]
  2. {P_1819} {{under சூழ்ச்சி}} (((Chapter 7.1))) [[3645]]
  3. {P_3930} {{under மந்திரம்}} (((Chapter 10.08))) [[3646]]
 2044. எண்ணர் ((1 occurrences))
  1. {P_839} {{under மந்திரியர்}} (((Chapter 5))) [[3647]]
 2045. எண்ணலர் ((1 occurrences))
  1. {P_947} {{under மாற்றலர்}} (((Chapter 5))) [[3648]]
 2046. எண்ணல் ((4 occurrences))
  1. {P_388} {{under ஐவகைக் குசலவித்தை}} (((Chapter 3))) [[3649]]
  2. {P_1776} {{under குறித்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[3650]]
  3. {P_1780} {{under நினைத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[3651]]
  4. {P_1842} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.1))) [[3652]]
 2047. எண்ணெய் ((2 occurrences))
  1. {P_1137} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.1))) [[3653]]
  2. {P_3740} {{under நேயம்}} (((Chapter 10.06))) [[3654]]
 2048. எண்பத்தினாலிலக்க பேத மேவும் யோனி ((1 occurrences))
  1. {P_414} {{headword for 7 items}} (((Chapter 3))) [[3655]]
 2049. எண்மை ((1 occurrences))
  1. {P_1857} {{under எளிமை}} (((Chapter 7.2))) [[3656]]
 2050. எண்வகை மணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1101} {{headword for 8 items}} (((Chapter 5))) [[3657]]
 2051. எண்வகை மாலை ((1 occurrences))
  1. {P_734} {{headword for 8 items}} (((Chapter 5))) [[3658]]
 2052. எண்வகைக் காட்சி ((1 occurrences))
  1. {P_428} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[3659]]
 2053. எண்வகைக் குற்றம் ((1 occurrences))
  1. {P_430} {{headword for 8 items}} (((Chapter 3))) [[3660]]
 2054. எதிர் ((2 occurrences))
  1. {P_1473} {{under போர்}} (((Chapter 6.12))) [[3661]]
  2. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[3662]]
 2055. எதிர்காலம் ((1 occurrences))
  1. {P_337} {{under முக்காலம்}} (((Chapter 3))) [[3663]]
 2056. எதிர்கொளல் ((1 occurrences))
  1. {P_437} {{under நவபுண்ணியம்}} (((Chapter 3))) [[3664]]
 2057. எதிர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1980} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.3))) [[3665]]
 2058. எதிர்ந்தோரைக் கண்டு விலகல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[3666]]
 2059. எதிர்ந்தோர்மேற் செல்லுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[3667]]
 2060. எதிர்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[3668]]
 2061. எதிர்மொழி ((1 occurrences))
  1. {P_2029} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.4))) [[3669]]
 2062. எந்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_630} {{under மதில் உறுப்பு}} (((Chapter 4))) [[3670]]
 2063. என ((2 occurrences))
  1. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[3671]]
  2. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[3672]]
 2064. என் ((1 occurrences))
  1. {P_2105} {{under (CAT) இகழ்ச்சிக் குறிப்பு}} (((Chapter 7.7))) [[3673]]
 2065. என்னை ((1 occurrences))
  1. {P_2096} {{under (CAT) ஐயச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[3674]]
 2066. என்னோ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[3675]]
 2067. என்பு ((2 occurrences))
  1. {P_410} {{under எழுவகைத் தாது}} (((Chapter 3))) [[3676]]
  2. {P_992} {{under எலும்பு}} (((Chapter 5))) [[3677]]
 2068. என்றூழ் ((3 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[3678]]
  2. {P_213} {{under வெயில்}} (((Chapter 2))) [[3679]]
  3. {P_3227} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3680]]
 2069. எப்பொருட்குந் தலைவன் ((1 occurrences))
  1. {P_838} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[3681]]
 2070. எம்பி ((1 occurrences))
  1. {P_911} {{under இளையோன்}} (((Chapter 5))) [[3682]]
 2071. எயினர் ((1 occurrences))
  1. {P_532} {{under பாலைநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[3683]]
 2072. எயிறு ((3 occurrences))
  1. {P_1039} {{under பல்}} (((Chapter 5))) [[3684]]
  2. {P_1042} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3685]]
  3. {P_2421} {{under யானைக் கொம்பு}} (((Chapter 8.2))) [[3686]]
 2073. எயிற்றியர் ((1 occurrences))
  1. {P_533} {{under பாலைநிலப் பெண்கள்}} (((Chapter 4))) [[3687]]
 2074. எயில் ((1 occurrences))
  1. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[3688]]
 2075. எய் ((1 occurrences))
  1. {P_2503} {{under முள் பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[3689]]
 2076. எய்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_377} {{under நால்வகை ஊறுபாடு}} (((Chapter 3))) [[3690]]
 2077. எய்யாமை ((1 occurrences))
  1. {P_2299} {{under அறியாமை}} (((Chapter 7.12))) [[3691]]
 2078. எரி ((3 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[3692]]
  2. {P_245} {{under புனர்பூசம்}} (((Chapter 2))) [[3693]]
  3. {P_256} {{under கேட்டை}} (((Chapter 2))) [[3694]]
 2079. எரிகதிர்க் கணவகை ((1 occurrences))
  1. {P_1341} {{headword for 0 items}} (((Chapter 6.8))) [[3695]]
 2080. எரிநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_241} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 2))) [[3696]]
 2081. எரிபரல்வட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_412} {{under எழுவகை நரகம்}} (((Chapter 3))) [[3697]]
 2082. எரிவளர்ப்போர் ((1 occurrences))
  1. {P_726} {{under பார்ப்பார்}} (((Chapter 5))) [[3698]]
 2083. எருக்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2778} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[3699]]
 2084. எருதின் முரிப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2474} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[3700]]
 2085. எருது ((9 occurrences))
  1. {P_104} {{under நந்தி}} (((Chapter 2))) [[3701]]
  2. {P_2470} {{headword for 12 items}} (((Chapter 8.2))) [[3702]]
  3. {P_2562} {{under சே}} (((Chapter 8.2))) [[3703]]
  4. {P_3180} {{under இறால்}} (((Chapter 10.01))) [[3704]]
  5. {P_3234} {{under ஏறு}} (((Chapter 10.01))) [[3705]]
  6. {P_3422} {{under கூளி}} (((Chapter 10.02))) [[3706]]
  7. {P_3813} {{under பாண்டில்}} (((Chapter 10.07))) [[3707]]
  8. {P_3989} {{under மூரி}} (((Chapter 10.08))) [[3708]]
  9. {P_4121} {{under வையம்}} (((Chapter 10.10))) [[3709]]
 2086. எருத்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_1030} {{under பிடர்த்தலை}} (((Chapter 5))) [[3710]]
 2087. எருத்துத்திமில் ((1 occurrences))
  1. {P_3036} {{under அக்கு}} (((Chapter 10.01))) [[3711]]
 2088. எருந்து ((1 occurrences))
  1. {P_2643} {{under கிளிஞ்சில்}} (((Chapter 8.4))) [[3712]]
 2089. எருமணம் ((1 occurrences))
  1. {P_3013} {{under செங்குவளை }} (((Chapter 9))) [[3713]]
 2090. எருமை ((11 occurrences))
  1. {P_2476} {{headword for 10 items}} (((Chapter 8.2))) [[3714]]
  2. {P_2561} {{under பகடு}} (((Chapter 8.2))) [[3715]]
  3. {P_2565} {{under ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[3716]]
  4. {P_2567} {{under ஏட்டை}} (((Chapter 8.2))) [[3717]]
  5. {P_2577} {{under ஆ}} (((Chapter 8.2))) [[3718]]
  6. {P_2578} {{under ஆன்}} (((Chapter 8.2))) [[3719]]
  7. {P_2580} {{under நாகு}} (((Chapter 8.2))) [[3720]]
  8. {P_2590} {{under கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[3721]]
  9. {P_2594} {{under குழவி}} (((Chapter 8.2))) [[3722]]
  10. {P_3989} {{under மூரி}} (((Chapter 10.08))) [[3723]]
  11. {P_4018} {{under வடவை}} (((Chapter 10.10))) [[3724]]
 2091. எருமைப் போத்து ((1 occurrences))
  1. {P_2477} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[3725]]
 2092. எருவை ((6 occurrences))
  1. {P_1235} {{under செம்பு}} (((Chapter 6.4))) [[3726]]
  2. {P_2323} {{under கழுகு}} (((Chapter 8.1))) [[3727]]
  3. {P_2553} {{under இரத்தம்}} (((Chapter 8.2))) [[3728]]
  4. {P_2993} {{under கொறுக்கை}} (((Chapter 9))) [[3729]]
  5. {P_2994} {{under திரள் கோரை}} (((Chapter 9))) [[3730]]
  6. {P_3223} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3731]]
 2093. எறிதல் ((5 occurrences))
  1. {P_377} {{under நால்வகை ஊறுபாடு}} (((Chapter 3))) [[3732]]
  2. {P_2127} {{under எற்றல்}} (((Chapter 7.8))) [[3733]]
  3. {P_2137} {{under அடித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[3734]]
  4. {P_2162} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.8))) [[3735]]
  5. {P_4090} {{under வீசல்}} (((Chapter 10.10))) [[3736]]
 2094. எறிமணி ((1 occurrences))
  1. {P_1262} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.4))) [[3737]]
 2095. எறும்பி ((1 occurrences))
  1. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[3738]]
 2096. எறும்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1094} {{under மூவறிவுயிர்}} (((Chapter 5))) [[3739]]
  2. {P_2537} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[3740]]
 2097. எறுழி ((1 occurrences))
  1. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[3741]]
 2098. எறுழ் ((3 occurrences))
  1. {P_1577} {{under தண்டாயுதம்}} (((Chapter 6.16))) [[3742]]
  2. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[3743]]
  3. {P_3226} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3744]]
 2099. எற்றல் ((5 occurrences))
  1. {P_2126} {{under கொல்லுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[3745]]
  2. {P_2127} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.8))) [[3746]]
  3. {P_2137} {{under அடித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[3747]]
  4. {P_2144} {{under துணித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[3748]]
  5. {P_2167} {{under எழுப்புதல்}} (((Chapter 7.8))) [[3749]]
 2100. எற்றித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1916} {{under இரங்குதல்}} (((Chapter 7.2))) [[3750]]
 2101. எற்றே ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[3751]]
 2102. எலி ((5 occurrences))
  1. {P_249} {{under பூரம்}} (((Chapter 2))) [[3752]]
  2. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[3753]]
  3. {P_3119} {{under ஆகு}} (((Chapter 10.01))) [[3754]]
  4. {P_3224} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3755]]
  5. {P_3513} {{under சிகரி}} (((Chapter 10.03))) [[3756]]
 2103. எலிமயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_3354} {{under கார் (தொடர்ச்சி)}} (((Chapter 10.02))) [[3757]]
 2104. எலு ((2 occurrences))
  1. {P_2494} {{under கரடி}} (((Chapter 8.2))) [[3758]]
  2. {P_2828} {{under பிஞ்சு}} (((Chapter 9))) [[3759]]
 2105. எலுமிச்சை ((1 occurrences))
  1. {P_2718} {{headword for 6 items}} (((Chapter 9))) [[3760]]
 2106. எலும்பு ((3 occurrences))
  1. {P_992} {{headword for 4 items}} (((Chapter 5))) [[3761]]
  2. {P_3057} {{under அத்தி}} (((Chapter 10.01))) [[3762]]
  3. {P_3485} {{under சல்லியம்}} (((Chapter 10.03))) [[3763]]
 2107. எலுவன் ((1 occurrences))
  1. {P_927} {{under தோழன்}} (((Chapter 5))) [[3764]]
 2108. எல் ((6 occurrences))
  1. {P_213} {{under வெயில்}} (((Chapter 2))) [[3765]]
  2. {P_221} {{under பகல்}} (((Chapter 2))) [[3766]]
  3. {P_283} {{under நாள்}} (((Chapter 2))) [[3767]]
  4. {P_1937} {{under ஒளி}} (((Chapter 7.3))) [[3768]]
  5. {P_2105} {{under (CAT) இகழ்ச்சிக் குறிப்பு}} (((Chapter 7.7))) [[3769]]
  6. {P_3225} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[3770]]
 2109. எல்லாம் என்றல் (TOTALITY) ((2 occurrences))
  1. {P_2238} {{headword for 9 items}} (((Chapter 7.11))) [[3771]]
  2. {P_2239} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.11))) [[3772]]
 2110. எல்லி ((2 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[3773]]
  2. {P_229} {{under இரவு}} (((Chapter 2))) [[3774]]
 2111. எல்லெல்லென்று பாடுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[3775]]
 2112. எல்லை ((5 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[3776]]
  2. {P_716} {{under கூப்பிடு தூரம்}} (((Chapter 4))) [[3777]]
  3. {P_2222} {{headword for 7 items}} (((Chapter 7.11))) [[3778]]
  4. {P_2250} {{under கடை}} (((Chapter 7.11))) [[3779]]
  5. {P_3916} {{under மட்டு}} (((Chapter 10.08))) [[3780]]
 2113. எல்லையின்மை ((1 occurrences))
  1. {P_2224} {{under அளவு இன்மை}} (((Chapter 7.11))) [[3781]]
 2114. எல்லோன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[3782]]
 2115. எளிமை ((4 occurrences))
  1. {P_1857} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.2))) [[3783]]
  2. {P_1896} {{under தளர்வு}} (((Chapter 7.2))) [[3784]]
  3. {P_3607} {{under தண்மை}} (((Chapter 10.05))) [[3785]]
  4. {P_3632} {{under தாழ்மை}} (((Chapter 10.05))) [[3786]]
 2116. எளிமை ((1 occurrences))
  1. {P_1858} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.2))) [[3787]]
 2117. எள் ((2 occurrences))
  1. {P_2970} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[3788]]
  2. {P_3644} {{under நிலம்}} (((Chapter 10.05))) [[3789]]
 2118. எள் இளங்காய் ((1 occurrences))
  1. {P_2972} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[3790]]
 2119. எள்ளல் ((1 occurrences))
  1. {P_1878} {{under இகழ்தல்}} (((Chapter 7.2))) [[3791]]
 2120. எள்ளிளங்காய் ((1 occurrences))
  1. {P_3320} {{under கவை}} (((Chapter 10.02))) [[3792]]
 2121. எழாலும், மயிலும் ஒழிந்த பறவை ((1 occurrences))
  1. {P_2400} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[3793]]
 2122. எழால் ((1 occurrences))
  1. {P_1427} {{under யாழெழும் இன்னிசை}} (((Chapter 6.9))) [[3794]]
 2123. எழினி ((1 occurrences))
  1. {P_1294} {{under இடுதிரை}} (((Chapter 6.5))) [[3795]]
 2124. எழிலி ((2 occurrences))
  1. {P_58} {{under மேகம்}} (((Chapter 1))) [[3796]]
  2. {P_757} {{under புகழ்வோர்க்குக் கொடுக்குங் கடைவள்ளல் எழுவர்}} (((Chapter 5))) [[3797]]
 2125. எழில் ((2 occurrences))
  1. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[3798]]
  2. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[3799]]
 2126. எழு ((2 occurrences))
  1. {P_1564} {{under கணையம்}} (((Chapter 6.16))) [[3800]]
  2. {P_1631} {{under தூண்}} (((Chapter 6.17))) [[3801]]
 2127. எழு தீவு ((1 occurrences))
  1. {P_452} {{headword for 7 items}} (((Chapter 4))) [[3802]]
 2128. எழு நரகங்கள் ((1 occurrences))
  1. {P_456} {{headword for 7 items}} (((Chapter 4))) [[3803]]
 2129. எழுகூற் றிருக்கை ((1 occurrences))
  1. {P_368} {{under மாலை மாற்றே சக்கரஞ் சுழிகுள [...] சார்ந்த வெழுத்து வருக்கமு மற்றும் வடநூற் கடலு ளொருக்குடன் வைத்த வுதாரண நோக்கி விரித்து நிறைத்து மிறைக்கவிப் பாட்டுத் தெரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[3804]]
 2130. எழுச்சி ((1 occurrences))
  1. {P_2187} {{headword for 10 items}} (((Chapter 7.9))) [[3805]]
 2131. எழுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_388} {{under ஐவகைக் குசலவித்தை}} (((Chapter 3))) [[3806]]
 2132. எழுதாக்கிளவி ((1 occurrences))
  1. {P_2059} {{under வேதம்}} (((Chapter 7.7))) [[3807]]
 2133. எழுதுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2124} {{headword for 7 items}} (((Chapter 7.8))) [[3808]]
 2134. எழுதும் கருவி ((1 occurrences))
  1. {P_1595} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.16))) [[3809]]
 2135. எழுத்தாணி ((1 occurrences))
  1. {P_3271} {{under கடிகை}} (((Chapter 10.02))) [[3810]]
 2136. எழுத்தாளர் ((1 occurrences))
  1. {P_855} {{under மிகவல்லோர்}} (((Chapter 5))) [[3811]]
 2137. எழுத்தினொலி ((1 occurrences))
  1. {P_3203} {{under உரை}} (((Chapter 10.01))) [[3812]]
 2138. எழுத்து ((5 occurrences))
  1. {P_2085} {{under கணக்கு}} (((Chapter 7.7))) [[3813]]
  2. {P_2125} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.8))) [[3814]]
  3. {P_3898} {{under பொறி}} (((Chapter 10.07))) [[3815]]
  4. {P_4032} {{under வரி}} (((Chapter 10.10))) [[3816]]
  5. {P_4035} {{under வரை}} (((Chapter 10.10))) [[3817]]
 2139. எழுத்தெனப் படுபவை ((1 occurrences))
  1. {P_1357} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.8))) [[3818]]
 2140. எழுநா ((1 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[3819]]
 2141. எழுப்புதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2167} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.8))) [[3820]]
 2142. எழுமலை ((1 occurrences))
  1. {P_508} {{headword for 7 items}} (((Chapter 4))) [[3821]]
 2143. எழுவகை நதி ((1 occurrences))
  1. {P_411} {{headword for 7 items}} (((Chapter 3))) [[3822]]
 2144. எழுவகை நரகம் ((1 occurrences))
  1. {P_412} {{headword for 7 items}} (((Chapter 3))) [[3823]]
 2145. எழுவகைத் தாது ((1 occurrences))
  1. {P_410} {{headword for 7 items}} (((Chapter 3))) [[3824]]
 2146. எழுவகைப் பிறப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_413} {{headword for 7 items}} (((Chapter 3))) [[3825]]
 2147. எழுவகைப் பெண்பருவம் ((1 occurrences))
  1. {P_941} {{headword for 7 items}} (((Chapter 5))) [[3826]]
 2148. எழுவாயெழுஞ்சனி ((1 occurrences))
  1. {P_248} {{under மகம்}} (((Chapter 2))) [[3827]]
 2149. எழுவாய் ((1 occurrences))
  1. {P_2247} {{under முதல்}} (((Chapter 7.11))) [[3828]]
 2150. எவன் ((1 occurrences))
  1. {P_2096} {{under (CAT) ஐயச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[3829]]
 2151. எவை ((1 occurrences))
  1. {P_2238} {{under எல்லாம் என்றல் (TOTALITY)}} (((Chapter 7.11))) [[3830]]
 2152. எவ்வம் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[3831]]
 2153. ஏ ((4 occurrences))
  1. {P_1415} {{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}} (((Chapter 6.9))) [[3832]]
  2. {P_2097} {{under (CAT) இசைநிறை அசைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[3833]]
  3. {P_2100} {{under (CAT) வினாவின் பெயர்}} (((Chapter 7.7))) [[3834]]
  4. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[3835]]
 2154. ஏஎ ((1 occurrences))
  1. {P_2105} {{under (CAT) இகழ்ச்சிக் குறிப்பு}} (((Chapter 7.7))) [[3836]]
 2155. ஏக பாதம் ((1 occurrences))
  1. {P_368} {{under மாலை மாற்றே சக்கரஞ் சுழிகுள [...] சார்ந்த வெழுத்து வருக்கமு மற்றும் வடநூற் கடலு ளொருக்குடன் வைத்த வுதாரண நோக்கி விரித்து நிறைத்து மிறைக்கவிப் பாட்டுத் தெரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[3837]]
 2156. ஏகதந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_93} {{under கணபதி}} (((Chapter 2))) [[3838]]
 2157. ஏகமெண் மடங்கு கொண்டது ((1 occurrences))
  1. {P_1652} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.19))) [[3839]]
 2158. ஏகம் ((2 occurrences))
  1. {P_1651} {{under முந்தையெண் மடங்கு கொண்டதொன்று}} (((Chapter 6.19))) [[3840]]
  2. {P_2260} {{under ஒன்று}} (((Chapter 7.11))) [[3841]]
 2159. ஏகல் ((2 occurrences))
  1. {P_2188} {{under நடத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[3842]]
  2. {P_2205} {{under போதல்}} (((Chapter 7.9))) [[3843]]
 2160. ஏகவீரியன் ((1 occurrences))
  1. {P_114} {{under வீரபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[3844]]
 2161. ஏகவேணி ((1 occurrences))
  1. {P_188} {{under மூதேவி }} (((Chapter 2))) [[3845]]
 2162. ஏகாசம் ((1 occurrences))
  1. {P_1282} {{under உத்தரீயம்}} (((Chapter 6.5))) [[3846]]
 2163. ஏகாலியர் ((1 occurrences))
  1. {P_802} {{under வண்ணார்}} (((Chapter 5))) [[3847]]
 2164. ஏக்கழுத்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_1782} {{under இறுமாப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[3848]]
 2165. ஏங்கல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[3849]]
  2. {P_2042} {{under அழுகை }} (((Chapter 7.5))) [[3850]]
  3. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[3851]]
  4. {P_2318} {{under மயில் குரல்}} (((Chapter 8.1))) [[3852]]
 2166. ஏசு ((1 occurrences))
  1. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[3853]]
 2167. ஏடா ((1 occurrences))
  1. {P_928} {{under தோழன் முன்னிலை}} (((Chapter 5))) [[3854]]
 2168. ஏடி ((1 occurrences))
  1. {P_934} {{under தோழி முன்னிலை}} (((Chapter 5))) [[3855]]
 2169. ஏடு ((1 occurrences))
  1. {P_2813} {{under பூ இதழ்}} (((Chapter 9))) [[3856]]
 2170. ஏட்டை ((3 occurrences))
  1. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[3857]]
  2. {P_2555} {{under விலங்கு (ஆண்):}} (((Chapter 8.2))) [[3858]]
  3. {P_2567} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[3859]]
 2171. ஏணம் ((2 occurrences))
  1. {P_1808} {{under நிலைபேறு }} (((Chapter 7.1))) [[3860]]
  2. {P_2498} {{under மான்}} (((Chapter 8.2))) [[3861]]
 2172. ஏணி ((5 occurrences))
  1. {P_457} {{under நாடு}} (((Chapter 4))) [[3862]]
  2. {P_1671} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.20))) [[3863]]
  3. {P_2222} {{under எல்லை}} (((Chapter 7.11))) [[3864]]
  4. {P_3184} {{under இறைவை}} (((Chapter 10.01))) [[3865]]
  5. {P_3269} {{under கடவை}} (((Chapter 10.02))) [[3866]]
 2173. ஏதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[3867]]
  2. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[3868]]
  3. {P_3228} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3869]]
 2174. ஏதி ((3 occurrences))
  1. {P_1554} {{under வாள்}} (((Chapter 6.16))) [[3870]]
  2. {P_1605} {{under ஆயுதப் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 6.16))) [[3871]]
  3. {P_3229} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3872]]
 2175. ஏது ((2 occurrences))
  1. {P_2096} {{under (CAT) ஐயச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[3873]]
  2. {P_2283} {{under காரணம்}} (((Chapter 7.12))) [[3874]]
 2176. ஏதுவு மேற்கோளு மெடுத்துக் காட்டித் தன்கோ ணிறீஇப் பிறர்கோண் மறுப்போன் ((1 occurrences))
  1. {P_364} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[3875]]
 2177. ஏத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2007} {{under துதித்தல்}} (((Chapter 7.4))) [[3876]]
 2178. ஏந்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_733} {{under அரசர்}} (((Chapter 5))) [[3877]]
  2. {P_837} {{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}} (((Chapter 5))) [[3878]]
  3. {P_1760} {{under உயர்வு}} (((Chapter 7.1))) [[3879]]
  4. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[3880]]
  5. {P_3230} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[3881]]
 2179. ஏனம் ((3 occurrences))
  1. {P_416} {{under நாட்டேழ் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[3882]]
  2. {P_2102} {{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}} (((Chapter 7.7))) [[3883]]
  3. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[3884]]
 2180. ஏனல் ((4 occurrences))
  1. {P_520} {{under தினைப்புனம்}} (((Chapter 4))) [[3885]]
  2. {P_2968} {{under பைந்தினை}} (((Chapter 9))) [[3886]]
  3. {P_2981} {{under கதிர்}} (((Chapter 9))) [[3887]]
  4. {P_3235} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3888]]
 2181. ஏனாதி ((2 occurrences))
  1. {P_804} {{under நாவிதன்}} (((Chapter 5))) [[3889]]
  2. {P_842} {{under (DVANDVA) மந்திரி, தந்திரியர்}} (((Chapter 5))) [[3890]]
 2182. ஏனாதியர் ((1 occurrences))
  1. {P_3236} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[3891]]
 2183. ஏனை ((3 occurrences))
  1. {P_1422} {{under இசை விகற்பம்}} (((Chapter 6.9))) [[3892]]
  2. {P_1919} {{under ஒழிதல் }} (((Chapter 7.2))) [[3893]]
  3. {P_2625} {{under மலங்குமீன்}} (((Chapter 8.4))) [[3894]]
 2184. ஏமகூடம் ((2 occurrences))
  1. {P_433} {{under அட்ட கிரி}} (((Chapter 3))) [[3895]]
  2. {P_508} {{under எழுமலை}} (((Chapter 4))) [[3896]]
 2185. ஏமதவஞ்சம் ((1 occurrences))
  1. {P_404} {{under போகபூமி அறுவகை}} (((Chapter 3))) [[3897]]
 2186. ஏமந்தம் ((2 occurrences))
  1. {P_76} {{under பனி}} (((Chapter 1))) [[3898]]
  2. {P_303} {{under அறுவகை இருது}} (((Chapter 2))) [[3899]]
 2187. ஏமந்தாசலம் ((1 occurrences))
  1. {P_509} {{under இமயமலை}} (((Chapter 4))) [[3900]]
 2188. ஏமம் ((5 occurrences))
  1. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[3901]]
  2. {P_1783} {{under களிப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[3902]]
  3. {P_1784} {{under இன்பம்}} (((Chapter 7.1))) [[3903]]
  4. {P_1885} {{under மயக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[3904]]
  5. {P_3231} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.01))) [[3905]]
 2189. ஏமவஞ்சம் ((1 occurrences))
  1. {P_404} {{under போகபூமி அறுவகை}} (((Chapter 3))) [[3906]]
 2190. ஏமாப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1781} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.1))) [[3907]]
 2191. ஏம்பல் ((1 occurrences))
  1. {P_2114} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 7.7))) [[3908]]
 2192. ஏய்வு ((1 occurrences))
  1. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[3909]]
 2193. ஏரண்டம் ((2 occurrences))
  1. {P_2779} {{under ஆமணக்கு}} (((Chapter 9))) [[3910]]
  2. {P_3232} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3911]]
 2194. ஏரம்பன் ((1 occurrences))
  1. {P_93} {{under கணபதி}} (((Chapter 2))) [[3912]]
 2195. ஏரல் ((1 occurrences))
  1. {P_2643} {{under கிளிஞ்சில்}} (((Chapter 8.4))) [[3913]]
 2196. ஏரி ((3 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[3914]]
  2. {P_3172} {{under இலஞ்சி}} (((Chapter 10.01))) [[3915]]
  3. {P_3533} {{under சிறை}} (((Chapter 10.03))) [[3916]]
 2197. ஏரினர் ((1 occurrences))
  1. {P_780} {{under சூத்திரர்}} (((Chapter 5))) [[3917]]
 2198. ஏர் ((2 occurrences))
  1. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[3918]]
  2. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[3919]]
 2199. ஏர்த்தொழில் ((1 occurrences))
  1. {P_774} {{under வைசியர் முத்தொழில்}} (((Chapter 5))) [[3920]]
 2200. ஏர்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2187} {{under எழுச்சி}} (((Chapter 7.9))) [[3921]]
 2201. ஏறு ((7 occurrences))
  1. {P_104} {{under நந்தி}} (((Chapter 2))) [[3922]]
  2. {P_239} {{under அச்சுவினி}} (((Chapter 2))) [[3923]]
  3. {P_2471} {{headword for 6 items}} (((Chapter 8.2))) [[3924]]
  4. {P_2475} {{under பொலி எருது}} (((Chapter 8.2))) [[3925]]
  5. {P_2555} {{under விலங்கு (ஆண்):}} (((Chapter 8.2))) [[3926]]
  6. {P_2565} {{headword for 9 items}} (((Chapter 8.2))) [[3927]]
  7. {P_3234} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[3928]]
 2202. ஏறு தழுவ லிலக்க மெய்தல் கூறுபொருள் கொடுத்தல் வலிதிற் கோடன் மாறுடை நிலையின ((1 occurrences))
  1. {P_766} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3929]]
 2203. ஏறுகோள் ((1 occurrences))
  1. {P_544} {{under முல்லைநிலப் பறை}} (((Chapter 4))) [[3930]]
 2204. ஏறுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1979} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.3))) [[3931]]
 2205. ஏறுவிடுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[3932]]
 2206. ஏற்றம் ((2 occurrences))
  1. {P_2055} {{under புகழ்}} (((Chapter 7.7))) [[3933]]
  2. {P_2074} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.7))) [[3934]]
 2207. ஏற்றல் ((5 occurrences))
  1. {P_729} {{under அந்தணர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[3935]]
  2. {P_1826} {{under கொள்கை}} (((Chapter 7.1))) [[3936]]
  3. {P_1980} {{under எதிர்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[3937]]
  4. {P_2132} {{under இரத்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[3938]]
  5. {P_2180} {{under அடுக்குதல்}} (((Chapter 7.8))) [[3939]]
 2208. ஏலம் ((6 occurrences))
  1. {P_384} {{under பஞ்சவாச வகை}} (((Chapter 3))) [[3940]]
  2. {P_1313} {{under மயிர்ச் சாந்து}} (((Chapter 6.6))) [[3941]]
  3. {P_1417} {{under (SUTRA) இவைகளின் சுவை}} (((Chapter 6.9))) [[3942]]
  4. {P_2937} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[3943]]
  5. {P_2943} {{under வாசந்தரு பலபண்டம்}} (((Chapter 9))) [[3944]]
  6. {P_3650} {{under துடி}} (((Chapter 10.05))) [[3945]]
 2209. ஏலா ((1 occurrences))
  1. {P_934} {{under தோழி முன்னிலை}} (((Chapter 5))) [[3946]]
 2210. ஏல்வை ((4 occurrences))
  1. {P_279} {{under காலம்}} (((Chapter 2))) [[3947]]
  2. {P_283} {{under நாள்}} (((Chapter 2))) [[3948]]
  3. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[3949]]
  4. {P_3233} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[3950]]
 2211. ஏழகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2482} {{under துருவாட்டு ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[3951]]
 2212. ஏழிசை ((2 occurrences))
  1. {P_1402} {{headword for 7 items}} (((Chapter 6.9))) [[3952]]
  2. {P_1414} {{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[3953]]
 2213. ஏழிசையில் ஒன்று ((1 occurrences))
  1. {P_3211} {{under உளை}} (((Chapter 10.01))) [[3954]]
 2214. ஏழு கிழமை ((1 occurrences))
  1. {P_4055} {{under வாரம்}} (((Chapter 10.10))) [[3955]]
 2215. ஏழு மழை வகை ((1 occurrences))
  1. {P_72} {{headword for 7 items}} (((Chapter 1))) [[3956]]
 2216. ஏழு மேக வகை ((1 occurrences))
  1. {P_71} {{headword for 7 items}} (((Chapter 1))) [[3957]]
 2217. ஏழை ((1 occurrences))
  1. {P_873} {{under அறிவிலான்}} (((Chapter 5))) [[3958]]
 2218. ஏழையர் ((1 occurrences))
  1. {P_885} {{under தரித்திரர்}} (((Chapter 5))) [[3959]]
 2219. ஏழ்புரவி ((1 occurrences))
  1. {P_223} {{under அருக்கன் தேர்ப்புரவி}} (((Chapter 2))) [[3960]]
 2220. ஏழ்பெருந்தீவு ((1 occurrences))
  1. {P_453} {{under ஏழ்பொழில்}} (((Chapter 4))) [[3961]]
 2221. ஏழ்பொழில் ((1 occurrences))
  1. {P_453} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[3962]]
 2222. ஏவலிற் சிறந்தவள் ((1 occurrences))
  1. {P_935} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3963]]
 2223. ஏவல் ((2 occurrences))
  1. {P_1812} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.1))) [[3964]]
  2. {P_3130} {{under ஆணை}} (((Chapter 10.01))) [[3965]]
 2224. ஏவுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2204} {{under செலுத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[3966]]
 2225. ஏவுவான் ((1 occurrences))
  1. {P_883} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[3967]]
 2226. ஐ ((5 occurrences))
  1. {P_1084} {{under கோழை}} (((Chapter 5))) [[3968]]
  2. {P_1415} {{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}} (((Chapter 6.9))) [[3969]]
  3. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[3970]]
  4. {P_2106} {{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}} (((Chapter 7.7))) [[3971]]
  5. {P_2226} {{under நுண்மை}} (((Chapter 7.11))) [[3972]]
 2227. ஐங்கணைக்கிழவன் ((1 occurrences))
  1. {P_145} {{under காமன்}} (((Chapter 2))) [[3973]]
 2228. ஐங்கரன் ((1 occurrences))
  1. {P_93} {{under கணபதி}} (((Chapter 2))) [[3974]]
 2229. ஐந் தருவர்க்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_2650} {{headword for 5 items}} (((Chapter 9))) [[3975]]
 2230. ஐந்தருச் செல்வி ((1 occurrences))
  1. {P_161} {{under இந்திரன் தேவி}} (((Chapter 2))) [[3976]]
 2231. ஐந்தருநாதன் ((1 occurrences))
  1. {P_160} {{under இந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[3977]]
 2232. ஐந்தறிவுயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_1096} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[3978]]
 2233. ஐந்தானம். ((1 occurrences))
  1. {P_243} {{under மிருகசீரிடம்}} (((Chapter 2))) [[3979]]
 2234. ஐந்தாம் பக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_294} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[3980]]
 2235. ஐந்திணை ((1 occurrences))
  1. {P_493} {{headword for 5 items}} (((Chapter 4))) [[3981]]
 2236. ஐந்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_13} {{under கிழக்கு}} (((Chapter 1))) [[3982]]
 2237. ஐப்பசி ((1 occurrences))
  1. {P_239} {{under அச்சுவினி}} (((Chapter 2))) [[3983]]
 2238. ஐப்பசி-கார்த்திகை: கூதிர் ((1 occurrences))
  1. {P_302} {{under அறுவகைப் பருவகாலம்-2}} (((Chapter 2))) [[3984]]
 2239. ஐப்பசி-கார்த்திகை: சரம் ((1 occurrences))
  1. {P_304} {{under அறுவகை இருது-2}} (((Chapter 2))) [[3985]]
 2240. ஐமை வடிவு ((1 occurrences))
  1. {P_3595} {{under தகடு}} (((Chapter 10.05))) [[3986]]
 2241. ஐம்பான் முடியில் ஒன்று ((1 occurrences))
  1. {P_3684} {{under தொங்கல்}} (((Chapter 10.05))) [[3987]]
 2242. ஐம்பால் ((1 occurrences))
  1. {P_1065} {{under பெண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[3988]]
 2243. ஐம்பால் வகை ((1 occurrences))
  1. {P_392} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[3989]]
 2244. ஐம்பொறி ((1 occurrences))
  1. {P_4052} {{under வாயில்}} (((Chapter 10.10))) [[3990]]
 2245. ஐம்மீன் ((1 occurrences))
  1. {P_251} {{under அத்தம்}} (((Chapter 2))) [[3991]]
 2246. ஐம்முகன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[3992]]
 2247. ஐம்மை ((1 occurrences))
  1. {P_2237} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.11))) [[3993]]
 2248. ஐயங்கவீனம் ((1 occurrences))
  1. {P_1134} {{under வெண்ணெய்}} (((Chapter 6.1))) [[3994]]
 2249. ஐயனார் ((1 occurrences))
  1. {P_117} {{headword for 13 items}} (((Chapter 2))) [[3995]]
 2250. ஐயனார் ஊர்தி, கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_118} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[3996]]
 2251. ஐயன் ((4 occurrences))
  1. {P_782} {{under குரு}} (((Chapter 5))) [[3997]]
  2. {P_907} {{under ஈன்றோன்}} (((Chapter 5))) [[3998]]
  3. {P_3238} {{headword for 7 items}} (((Chapter 10.01))) [[3999]]
  4. {P_3352} {{under காரி}} (((Chapter 10.02))) [[4000]]
 2252. ஐயமறுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_381} {{under ஐவகை வினா}} (((Chapter 3))) [[4001]]
 2253. ஐயம் ((6 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[4002]]
  2. {P_1370} {{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}} (((Chapter 6.8))) [[4003]]
  3. {P_2133} {{under பிச்சை}} (((Chapter 7.8))) [[4004]]
  4. {P_3237} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[4005]]
  5. {P_3261} {{under கசடு}} (((Chapter 10.02))) [[4006]]
  6. {P_3584} {{under சேத்து}} (((Chapter 10.03))) [[4007]]
 2254. ஐயர் ((3 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[4008]]
  2. {P_313} {{under இருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[4009]]
  3. {P_726} {{under பார்ப்பார்}} (((Chapter 5))) [[4010]]
 2255. ஐயவி ((2 occurrences))
  1. {P_1730} {{under கடுகு}} (((Chapter 6.20))) [[4011]]
  2. {P_2939} {{under வெண் கடுகு}} (((Chapter 9))) [[4012]]
 2256. ஐயுறல் ((1 occurrences))
  1. {P_1884} {{under சந்தேகம் }} (((Chapter 7.2))) [[4013]]
 2257. ஐயெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2196} {{under விரைவுக் குறிப்பு (IDEOPHONES)}} (((Chapter 7.9))) [[4014]]
 2258. ஐயை ((6 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[4015]]
  2. {P_119} {{under மாகாளி}} (((Chapter 2))) [[4016]]
  3. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[4017]]
  4. {P_921} {{under மகள்}} (((Chapter 5))) [[4018]]
  5. {P_930} {{under தலைமைப்பெண்}} (((Chapter 5))) [[4019]]
  6. {P_3239} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[4020]]
 2259. ஐயோ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[4021]]
 2260. ஐராவதம் ((1 occurrences))
  1. {P_20} {{under எண்டிசையானை}} (((Chapter 1))) [[4022]]
 2261. ஐவகை மலர் [கணை] ((1 occurrences))
  1. {P_147} {{under [காமன்] வில்/ கணை}} (((Chapter 2))) [[4023]]
 2262. ஐவகை மெய்க்குற்றம் ((1 occurrences))
  1. {P_389} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4024]]
 2263. ஐவகை யுணவு ((1 occurrences))
  1. {P_393} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4025]]
 2264. ஐவகை யெழுத்து ((1 occurrences))
  1. {P_1355} {{headword for 10 items}} (((Chapter 6.8))) [[4026]]
 2265. ஐவகை வினா ((1 occurrences))
  1. {P_381} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4027]]
 2266. ஐவகை விரை ((1 occurrences))
  1. {P_390} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4028]]
 2267. ஐவகை வேள்வி ((1 occurrences))
  1. {P_395} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4029]]
 2268. ஐவகைக் குசலவித்தை ((1 occurrences))
  1. {P_388} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4030]]
 2269. ஐவகைத் தந்தையர் ((1 occurrences))
  1. {P_391} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4031]]
 2270. ஐவகைத் தாயர் ((1 occurrences))
  1. {P_396} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4032]]
 2271. ஐவகைத் தெய்வமணி ((1 occurrences))
  1. {P_1220} {{headword for 5 items}} (((Chapter 6.3))) [[4033]]
 2272. ஐவனம் ((1 occurrences))
  1. {P_2975} {{under மலைச்சாரல் விளை நெல்}} (((Chapter 9))) [[4034]]
 2273. ஒகரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1355} {{under ஐவகை யெழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[4035]]
  2. {P_2314} {{under மயில்}} (((Chapter 8.1))) [[4036]]
 2274. ஒகரம் – மயில் ((1 occurrences))
  1. {P_1354} {{under (SUTRA) புள் வகை}} (((Chapter 6.8))) [[4037]]
 2275. ஒக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[4038]]
 2276. ஒக்கலை ((1 occurrences))
  1. {P_1009} {{under மருங்கின் பக்கம்}} (((Chapter 5))) [[4039]]
 2277. ஒக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_900} {{under சுற்றம்}} (((Chapter 5))) [[4040]]
 2278. ஒக்கோலை ((1 occurrences))
  1. {P_398} {{under கடல்படு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[4041]]
 2279. ஒசிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1911} {{under முறிதல்}} (((Chapter 7.2))) [[4042]]
 2280. ஒச்சல் ((1 occurrences))
  1. {P_1760} {{under உயர்வு}} (((Chapter 7.1))) [[4043]]
 2281. ஒடிசில் ((1 occurrences))
  1. {P_1581} {{under கவண்}} (((Chapter 6.16))) [[4044]]
 2282. ஒடிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1911} {{under முறிதல்}} (((Chapter 7.2))) [[4045]]
 2283. ஒடு ((3 occurrences))
  1. {P_1844} {{under உடன் நிகழ்வு}} (((Chapter 7.1))) [[4046]]
  2. {P_2106} {{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}} (((Chapter 7.7))) [[4047]]
  3. {P_2771} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[4048]]
 2284. ஒடுக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1965} {{under அடக்கம்}} (((Chapter 7.3))) [[4049]]
 2285. ஒடுங்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1962} {{under பதுங்கல்}} (((Chapter 7.3))) [[4050]]
  2. {P_2203} {{under ஒதுங்கல்}} (((Chapter 7.9))) [[4051]]
  3. {P_3498} {{under சாம்பல்}} (((Chapter 10.03))) [[4052]]
 2286. ஒடுங்குதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1851} {{under கூம்புதல்}} (((Chapter 7.2))) [[4053]]
 2287. ஒட்டகம் ((3 occurrences))
  1. {P_2491} {{headword for 6 items}} (((Chapter 8.2))) [[4054]]
  2. {P_2575} {{under பெட்டை}} (((Chapter 8.2))) [[4055]]
  3. {P_2590} {{under கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[4056]]
 2288. ஒட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_1830} {{under உடன்பாடு}} (((Chapter 7.1))) [[4057]]
 2289. ஒட்டார் ((1 occurrences))
  1. {P_947} {{under மாற்றலர்}} (((Chapter 5))) [[4058]]
 2290. ஒட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_1503} {{under படை வகுப்பு}} (((Chapter 6.13))) [[4059]]
 2291. ஒட்டுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1834} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.1))) [[4060]]
 2292. ஒண்டன் ((1 occurrences))
  1. {P_2515} {{under நரி}} (((Chapter 8.2))) [[4061]]
 2293. ஒண்டி ((1 occurrences))
  1. {P_1639} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.17))) [[4062]]
 2294. ஒண்மை ((3 occurrences))
  1. {P_1789} {{under நன்மை}} (((Chapter 7.1))) [[4063]]
  2. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[4064]]
  3. {P_3240} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[4065]]
 2295. ஒதுக்கிடம் ((1 occurrences))
  1. {P_618} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[4066]]
 2296. ஒதுங்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_2188} {{under நடத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[4067]]
  2. {P_2203} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.9))) [[4068]]
  3. {P_2205} {{under போதல்}} (((Chapter 7.9))) [[4069]]
 2297. ஒத்த குலமு மொத்த வொழுக்கமு மொத்த குணமு மொத்த வாயுளு மத்தக வுடையது ((1 occurrences))
  1. {P_765} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4070]]
 2298. ஒத்தறுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1459} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.10))) [[4071]]
 2299. ஒத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_371} {{under நால்வகைக் கேள்வி}} (((Chapter 3))) [[4072]]
  2. {P_492} {{under நடு}} (((Chapter 4))) [[4073]]
 2300. ஒன் ((1 occurrences))
  1. {P_2101} {{under (CAT) சாரியைச் சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[4074]]
 2301. ஒன்பது ((1 occurrences))
  1. {P_3709} {{under நவம்}} (((Chapter 10.06))) [[4075]]
 2302. ஒன்றலர் ((1 occurrences))
  1. {P_947} {{under மாற்றலர்}} (((Chapter 5))) [[4076]]
 2303. ஒன்று ((3 occurrences))
  1. {P_324} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[4077]]
  2. {P_392} {{under ஐம்பால் வகை}} (((Chapter 3))) [[4078]]
  3. {P_2260} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[4079]]
 2304. ஒன்றுநர் ((1 occurrences))
  1. {P_946} {{under மித்திரர்}} (((Chapter 5))) [[4080]]
 2305. ஒப்பனை ((2 occurrences))
  1. {P_1955} {{under சிங்காரம்}} (((Chapter 7.3))) [[4081]]
  2. {P_4118} {{under வேனில்}} (((Chapter 10.10))) [[4082]]
 2306. ஒப்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[4083]]
  2. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[4084]]
  3. {P_3428} {{under கேழ்}} (((Chapter 10.02))) [[4085]]
  4. {P_3584} {{under சேத்து}} (((Chapter 10.03))) [[4086]]
 2307. ஒரு கவி ((2 occurrences))
  1. {P_3124} {{under ஆசு}} (((Chapter 10.01))) [[4087]]
  2. {P_3521} {{under சித்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[4088]]
 2308. ஒரு குளவி ((1 occurrences))
  1. {P_4103} {{under வேட்டுவன்}} (((Chapter 10.10))) [[4089]]
 2309. ஒரு கூத்து ((2 occurrences))
  1. {P_3677} {{under தேசிகம்}} (((Chapter 10.05))) [[4090]]
  2. {P_4050} {{under வாணி}} (((Chapter 10.10))) [[4091]]
 2310. ஒரு கையை வீசி நடத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[4092]]
 2311. ஒரு கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_4015} {{under வஞ்சி}} (((Chapter 10.10))) [[4093]]
 2312. ஒரு சாதி ((1 occurrences))
  1. {P_4020} {{under வடுகு}} (((Chapter 10.10))) [[4094]]
 2313. ஒரு சாதியான் ((1 occurrences))
  1. {P_3579} {{under சேடன்}} (((Chapter 10.03))) [[4095]]
 2314. ஒரு செடி ((2 occurrences))
  1. {P_3655} {{under துத்தி}} (((Chapter 10.05))) [[4096]]
  2. {P_3886} {{under பூளை}} (((Chapter 10.07))) [[4097]]
 2315. ஒரு செந்து ((1 occurrences))
  1. {P_3683} {{under தேள்}} (((Chapter 10.05))) [[4098]]
 2316. ஒரு தேசம் ((1 occurrences))
  1. {P_3522} {{under சிந்து}} (((Chapter 10.03))) [[4099]]
 2317. ஒரு தேயம் ((1 occurrences))
  1. {P_3311} {{under கலிங்கம்}} (((Chapter 10.02))) [[4100]]
 2318. ஒரு நகர் ((1 occurrences))
  1. {P_3099} {{under அவந்தி}} (((Chapter 10.01))) [[4101]]
 2319. ஒரு நட்சத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3056} {{under அத்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[4102]]
 2320. ஒரு நதி ((1 occurrences))
  1. {P_3392} {{under குமரி}} (((Chapter 10.02))) [[4103]]
 2321. ஒரு நரகம் ((4 occurrences))
  1. {P_3142} {{under ஆர்வம்}} (((Chapter 10.01))) [[4104]]
  2. {P_3171} {{under இரௌரவம்}} (((Chapter 10.01))) [[4105]]
  3. {P_3567} {{under செந்து}} (((Chapter 10.03))) [[4106]]
  4. {P_4076} {{under விபூதி}} (((Chapter 10.10))) [[4107]]
 2322. ஒரு நாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3355} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 10.02))) [[4108]]
 2323. ஒரு நிறை ((2 occurrences))
  1. {P_3339} {{under கா}} (((Chapter 10.02))) [[4109]]
  2. {P_3793} {{under பலம்}} (((Chapter 10.07))) [[4110]]
 2324. ஒரு நோய் ((1 occurrences))
  1. {P_3277} {{under கணம்}} (((Chapter 10.02))) [[4111]]
 2325. ஒரு பட்சி ((1 occurrences))
  1. {P_3397} {{under குயில்}} (((Chapter 10.02))) [[4112]]
 2326. ஒரு பண் ((3 occurrences))
  1. {P_3163} {{under இந்தளம்}} (((Chapter 10.01))) [[4113]]
  2. {P_3412} {{under குறிஞ்சி}} (((Chapter 10.02))) [[4114]]
  3. {P_3719} {{under நாட்டம்}} (((Chapter 10.06))) [[4115]]
 2327. ஒரு பறவை ((2 occurrences))
  1. {P_3114} {{under அன்றில்}} (((Chapter 10.01))) [[4116]]
  2. {P_3957} {{under மாரி}} (((Chapter 10.08))) [[4117]]
 2328. ஒரு பறை விகற்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_1517} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.14))) [[4118]]
 2329. ஒரு பலம் ((2 occurrences))
  1. {P_2256} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[4119]]
  2. {P_3685} {{under தொடி}} (((Chapter 10.05))) [[4120]]
 2330. ஒரு பா ((1 occurrences))
  1. {P_4015} {{under வஞ்சி}} (((Chapter 10.10))) [[4121]]
 2331. ஒரு பாடல் ((1 occurrences))
  1. {P_3675} {{under தென்}} (((Chapter 10.05))) [[4122]]
 2332. ஒரு பாம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_3918} {{under மண்டலி}} (((Chapter 10.08))) [[4123]]
 2333. ஒரு புதல் ((3 occurrences))
  1. {P_3450} {{under கோட்டம்}} (((Chapter 10.02))) [[4124]]
  2. {P_3770} {{under பண்ணை}} (((Chapter 10.07))) [[4125]]
  3. {P_3934} {{under மருள்}} (((Chapter 10.08))) [[4126]]
 2334. ஒரு புராணம் ((1 occurrences))
  1. {P_4051} {{under வாமனம்}} (((Chapter 10.10))) [[4127]]
 2335. ஒரு புள் ((1 occurrences))
  1. {P_3430} {{under கொக்கு}} (((Chapter 10.02))) [[4128]]
 2336. ஒரு பூஞ்செடி ((1 occurrences))
  1. {P_3936} {{under மல்லிகை}} (((Chapter 10.08))) [[4129]]
 2337. ஒரு பூடு ((1 occurrences))
  1. {P_3137} {{under ஆரை}} (((Chapter 10.01))) [[4130]]
 2338. ஒரு மரம் ((11 occurrences))
  1. {P_3093} {{under அலரி}} (((Chapter 10.01))) [[4131]]
  2. {P_3146} {{under ஆலாலம்}} (((Chapter 10.01))) [[4132]]
  3. {P_3273} {{under கடு}} (((Chapter 10.02))) [[4133]]
  4. {P_3343} {{under காஞ்சி}} (((Chapter 10.02))) [[4134]]
  5. {P_3528} {{under சிலை}} (((Chapter 10.03))) [[4135]]
  6. {P_3734} {{under நீலி}} (((Chapter 10.06))) [[4136]]
  7. {P_3814} {{under பாதிரி}} (((Chapter 10.07))) [[4137]]
  8. {P_4062} {{under வான்}} (((Chapter 10.10))) [[4138]]
  9. {P_4092} {{under வீரை}} (((Chapter 10.10))) [[4139]]
  10. {P_4101} {{under வேங்கை}} (((Chapter 10.10))) [[4140]]
  11. {P_4112} {{under வேல்}} (((Chapter 10.10))) [[4141]]
 2339. ஒரு மருந்து ((1 occurrences))
  1. {P_4049} {{under வாடை}} (((Chapter 10.10))) [[4142]]
 2340. ஒரு மலை ((1 occurrences))
  1. {P_3927} {{under மந்தரம்}} (((Chapter 10.08))) [[4143]]
 2341. ஒரு மாதம் ((2 occurrences))
  1. {P_3128} {{under ஆடி}} (((Chapter 10.01))) [[4144]]
  2. {P_3355} {{under கார்த்திகை}} (((Chapter 10.02))) [[4145]]
 2342. ஒரு யாறு ((2 occurrences))
  1. {P_3338} {{under கன்னி}} (((Chapter 10.02))) [[4146]]
  2. {P_3522} {{under சிந்து}} (((Chapter 10.03))) [[4147]]
 2343. ஒரு வகைக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_3654} {{under துத்தம்}} (((Chapter 10.05))) [[4148]]
 2344. ஒரு வகைச் சங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_3765} {{under பணிலம்}} (((Chapter 10.07))) [[4149]]
 2345. ஒரு வகைப் பறை ((1 occurrences))
  1. {P_3602} {{under தட்டை}} (((Chapter 10.05))) [[4150]]
 2346. ஒரு வகைப் புல் ((1 occurrences))
  1. {P_3854} {{under புதவு}} (((Chapter 10.07))) [[4151]]
 2347. ஒரு வாசனைப்புதல் ((1 occurrences))
  1. {P_3751} {{under பச்சை}} (((Chapter 10.07))) [[4152]]
 2348. ஒரு வாத்தியம் ((2 occurrences))
  1. {P_3360} {{under காளம்}} (((Chapter 10.02))) [[4153]]
  2. {P_3628} {{under தாரை}} (((Chapter 10.05))) [[4154]]
 2349. ஒரு வியாதி ((1 occurrences))
  1. {P_3957} {{under மாரி}} (((Chapter 10.08))) [[4155]]
 2350. ஒருகட் பகுவாய்ப் பறை ((1 occurrences))
  1. {P_1520} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.14))) [[4156]]
 2351. ஒருகட் பறை ((1 occurrences))
  1. {P_1515} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.14))) [[4157]]
 2352. ஒருகட்பகுவாய்ப்பறை ((1 occurrences))
  1. {P_3773} {{under பதலை}} (((Chapter 10.07))) [[4158]]
 2353. ஒருகட்பறை ((1 occurrences))
  1. {P_3606} {{under தண்ணம்}} (((Chapter 10.05))) [[4159]]
 2354. ஒருகலைவரு மதிநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_288} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[4160]]
 2355. ஒருகா னிலைநின் றொருகான் முடக்கும் பரிசாய நிலையது ((1 occurrences))
  1. {P_1469} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.11))) [[4161]]
 2356. ஒருகுடி ((1 occurrences))
  1. {P_903} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4162]]
 2357. ஒருங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1912} {{under கேடு}} (((Chapter 7.2))) [[4163]]
 2358. ஒருங்கிய னிலை ((1 occurrences))
  1. {P_1370} {{under அலங்காரங்கள் (இருபத்தெட்டலங்காரங்கள்) // [...]}} (((Chapter 6.8))) [[4164]]
 2359. ஒருங்கு ((2 occurrences))
  1. {P_1965} {{under அடக்கம்}} (((Chapter 7.3))) [[4165]]
  2. {P_1982} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.3))) [[4166]]
 2360. ஒருசார் விலங்கு. [ஒருசார் விலங்கு என்றது கடவுளரையும் ((1 occurrences))
  1. {P_1097} {{under ஆறறிவுயிர்}} (((Chapter 5))) [[4167]]
 2361. ஒருசிறை ((1 occurrences))
  1. {P_619} {{under வேறிடம்}} (((Chapter 4))) [[4168]]
 2362. ஒருத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2555} {{under விலங்கு (ஆண்):}} (((Chapter 8.2))) [[4169]]
  2. {P_2563} {{headword for 4 items}} (((Chapter 8.2))) [[4170]]
 2363. ஒருத்தி ((1 occurrences))
  1. {P_392} {{under ஐம்பால் வகை}} (((Chapter 3))) [[4171]]
 2364. ஒருபக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_3208} {{under உவளகம்}} (((Chapter 10.01))) [[4172]]
 2365. ஒருபண் ((1 occurrences))
  1. {P_3084} {{under அராகம்}} (((Chapter 10.01))) [[4173]]
 2366. ஒருபிணி ((1 occurrences))
  1. {P_3089} {{under அருப்பம்}} (((Chapter 10.01))) [[4174]]
 2367. ஒருபெருங் களிறு மொருபெருந் தேரும் புரவி மூன்றும் படைஞ ரைவரும் ((1 occurrences))
  1. {P_1641} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.18))) [[4175]]
 2368. ஒருமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3057} {{under அத்தி}} (((Chapter 10.01))) [[4176]]
 2369. ஒருமை ((2 occurrences))
  1. {P_323} {{headword for 1 items}} (((Chapter 3))) [[4177]]
  2. {P_1794} {{under ஒற்றுமை}} (((Chapter 7.1))) [[4178]]
 2370. ஒருவகை நரகம் ((1 occurrences))
  1. {P_3170} {{under இருள்}} (((Chapter 10.01))) [[4179]]
 2371. ஒருவகைக் கொதுகு ((1 occurrences))
  1. {P_3484} {{under சலாங்கு}} (((Chapter 10.03))) [[4180]]
 2372. ஒருவன் ((1 occurrences))
  1. {P_392} {{under ஐம்பால் வகை}} (((Chapter 3))) [[4181]]
 2373. ஒருவினையின்மை ((1 occurrences))
  1. {P_98} {{under சிவனெண் குணம்}} (((Chapter 2))) [[4182]]
 2374. ஒருவு ((1 occurrences))
  1. {P_2480} {{under செம்மறி ஆடு}} (((Chapter 8.2))) [[4183]]
 2375. ஒறுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1802} {{under வெறுப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[4184]]
 2376. ஒற்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1868} {{under வறுமை}} (((Chapter 7.2))) [[4185]]
 2377. ஒற்றர் ((1 occurrences))
  1. {P_823} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[4186]]
 2378. ஒற்று ((2 occurrences))
  1. {P_1813} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.1))) [[4187]]
  2. {P_4107} {{under வேய்}} (((Chapter 10.10))) [[4188]]
 2379. ஒற்றுப் பெயர்த்த வொருபொருட் பாட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_368} {{under மாலை மாற்றே சக்கரஞ் சுழிகுள [...] சார்ந்த வெழுத்து வருக்கமு மற்றும் வடநூற் கடலு ளொருக்குடன் வைத்த வுதாரண நோக்கி விரித்து நிறைத்து மிறைக்கவிப் பாட்டுத் தெரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[4189]]
 2380. ஒற்றுமை ((1 occurrences))
  1. {P_1794} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.1))) [[4190]]
 2381. ஒற்றுமைகோடல் ((1 occurrences))
  1. {P_781} {{under வேளாளர் பத்துவகைத் தொழில்}} (((Chapter 5))) [[4191]]
 2382. ஒற்றெழுத்து ((2 occurrences))
  1. {P_1360} {{under அலி எழுத்து}} (((Chapter 6.8))) [[4192]]
  2. {P_2088} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.7))) [[4193]]
 2383. ஒலி ((13 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[4194]]
  2. {P_60} {{under (EXIST_VARIANT) இடி}} (((Chapter 1))) [[4195]]
  3. {P_1442} {{headword for 10 items}} (((Chapter 6.9))) [[4196]]
  4. {P_2107} {{headword for 19 items}} (((Chapter 7.7))) [[4197]]
  5. {P_3082} {{under அரவம்}} (((Chapter 10.01))) [[4198]]
  6. {P_3136} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 10.01))) [[4199]]
  7. {P_3158} {{under இசை}} (((Chapter 10.01))) [[4200]]
  8. {P_3241} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[4201]]
  9. {P_3256} {{under ஓலம்}} (((Chapter 10.01))) [[4202]]
  10. {P_3310} {{under கலி}} (((Chapter 10.02))) [[4203]]
  11. {P_3555} {{under சுருதி}} (((Chapter 10.03))) [[4204]]
  12. {P_3798} {{under பழங்கண்}} (((Chapter 10.07))) [[4205]]
  13. {P_4038} {{under வலி}} (((Chapter 10.10))) [[4206]]
 2384. ஒலித்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_3083} {{under அரற்றல்}} (((Chapter 10.01))) [[4207]]
  2. {P_4077} {{under விம்மல்}} (((Chapter 10.10))) [[4208]]
 2385. ஒலியல் ((5 occurrences))
  1. {P_550} {{under யாறு}} (((Chapter 4))) [[4209]]
  2. {P_640} {{under தெரு}} (((Chapter 4))) [[4210]]
  3. {P_973} {{under தோல்}} (((Chapter 5))) [[4211]]
  4. {P_1326} {{under மாலை}} (((Chapter 6.7))) [[4212]]
  5. {P_3242} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[4213]]
 2386. ஒல்லாமை ((1 occurrences))
  1. {P_1802} {{under வெறுப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[4214]]
 2387. ஒல்லார் ((1 occurrences))
  1. {P_947} {{under மாற்றலர்}} (((Chapter 5))) [[4215]]
 2388. ஒல்லுநர் ((1 occurrences))
  1. {P_946} {{under மித்திரர்}} (((Chapter 5))) [[4216]]
 2389. ஒல்லெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2116} {{under (CAT) அனுகரண ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[4217]]
 2390. ஒல்லை ((2 occurrences))
  1. {P_2194} {{under விரைவு}} (((Chapter 7.9))) [[4218]]
  2. {P_2208} {{under பழைமை}} (((Chapter 7.10))) [[4219]]
 2391. ஒளி ((20 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[4220]]
  2. {P_46} {{under விளக்கு}} (((Chapter 1))) [[4221]]
  3. {P_61} {{under மின்னல்}} (((Chapter 1))) [[4222]]
  4. {P_213} {{under வெயில்}} (((Chapter 2))) [[4223]]
  5. {P_269} {{under வான்மீனின் பொது}} (((Chapter 2))) [[4224]]
  6. {P_386} {{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}} (((Chapter 3))) [[4225]]
  7. {P_1937} {{headword for 20 items}} (((Chapter 7.3))) [[4226]]
  8. {P_2054} {{under சொல் மாலை}} (((Chapter 7.7))) [[4227]]
  9. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[4228]]
  10. {P_3244} {{headword for 7 items}} (((Chapter 10.01))) [[4229]]
  11. {P_3371} {{under கிளர்}} (((Chapter 10.02))) [[4230]]
  12. {P_3428} {{under கேழ்}} (((Chapter 10.02))) [[4231]]
  13. {P_3488} {{under சவி}} (((Chapter 10.03))) [[4232]]
  14. {P_3545} {{under சுடர்}} (((Chapter 10.03))) [[4233]]
  15. {P_3626} {{under தாமம்}} (((Chapter 10.05))) [[4234]]
  16. {P_3677} {{under தேசிகம்}} (((Chapter 10.05))) [[4235]]
  17. {P_3700} {{under நகை}} (((Chapter 10.06))) [[4236]]
  18. {P_3826} {{under பானு}} (((Chapter 10.07))) [[4237]]
  19. {P_4059} {{under வாள்}} (((Chapter 10.10))) [[4238]]
  20. {P_4081} {{under வில்}} (((Chapter 10.10))) [[4239]]
 2392. ஒளி ((1 occurrences))
  1. {P_1938} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.3))) [[4240]]
 2393. ஒளி செய்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_3092} {{under அலங்கல்}} (((Chapter 10.01))) [[4241]]
 2394. ஒளி மழுங்குதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1940} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.3))) [[4242]]
 2395. ஒளி விடுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1939} {{headword for 17 items}} (((Chapter 7.3))) [[4243]]
 2396. ஒளியோன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[4244]]
 2397. ஒளிர்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1939} {{under ஒளி விடுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[4245]]
 2398. ஒளிவட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_1253} {{under கண்ணாடி}} (((Chapter 6.4))) [[4246]]
  2. {P_1584} {{under சக்கரம்}} (((Chapter 6.16))) [[4247]]
  3. {P_3245} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[4248]]
 2399. ஒள்ளியோன் ((1 occurrences))
  1. {P_233} {{under வெள்ளி}} (((Chapter 2))) [[4249]]
 2400. ஒழிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1918} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.2))) [[4250]]
 2401. ஒழிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1919} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.2))) [[4251]]
 2402. ஒழியாமை ((1 occurrences))
  1. {P_2300} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.12))) [[4252]]
 2403. ஒழிவு ((2 occurrences))
  1. {P_3944} {{under மன்}} (((Chapter 10.08))) [[4253]]
  2. {P_4089} {{under வீ}} (((Chapter 10.10))) [[4254]]
 2404. ஒழுகல் ((1 occurrences))
  1. {P_1760} {{under உயர்வு}} (((Chapter 7.1))) [[4255]]
 2405. ஒழுகை ((1 occurrences))
  1. {P_1490} {{under பண்டி}} (((Chapter 6.12))) [[4256]]
 2406. ஒழுக்கம் ((14 occurrences))
  1. {P_359} {{under நால்வகைப் புண்ணியம்}} (((Chapter 3))) [[4257]]
  2. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[4258]]
  3. {P_781} {{under வேளாளர் பத்துவகைத் தொழில்}} (((Chapter 5))) [[4259]]
  4. {P_953} {{under குலம்}} (((Chapter 5))) [[4260]]
  5. {P_1815} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.1))) [[4261]]
  6. {P_3122} {{under ஆசாரம்}} (((Chapter 10.01))) [[4262]]
  7. {P_3243} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[4263]]
  8. {P_3429} {{under கை}} (((Chapter 10.02))) [[4264]]
  9. {P_3571} {{under செய்யல்}} (((Chapter 10.03))) [[4265]]
  10. {P_3641} {{under திணை}} (((Chapter 10.05))) [[4266]]
  11. {P_3701} {{under நடை}} (((Chapter 10.06))) [[4267]]
  12. {P_3737} {{under நெறி}} (((Chapter 10.06))) [[4268]]
  13. {P_3960} {{under மாலை}} (((Chapter 10.08))) [[4269]]
  14. {P_4041} {{under வழி}} (((Chapter 10.10))) [[4270]]
 2407. ஒழுக்கம் வழுவுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_344} {{under (PART_OF) தாமத குணம்}} (((Chapter 3))) [[4271]]
 2408. ஒழுக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_2187} {{under எழுச்சி}} (((Chapter 7.9))) [[4272]]
 2409. ஒழுங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_3454} {{under கோதை}} (((Chapter 10.02))) [[4273]]
 2410. ஓ ((4 occurrences))
  1. {P_679} {{under நீர்தகை கதவு}} (((Chapter 4))) [[4274]]
  2. {P_1415} {{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}} (((Chapter 6.9))) [[4275]]
  3. {P_2100} {{under (CAT) வினாவின் பெயர்}} (((Chapter 7.7))) [[4276]]
  4. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[4277]]
 2411. ஓஒ ((1 occurrences))
  1. {P_2104} {{under (CAT) அதிசய மொழி}} (((Chapter 7.7))) [[4278]]
 2412. ஓங்கல் ((9 occurrences))
  1. {P_489} {{under மேடு}} (((Chapter 4))) [[4279]]
  2. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[4280]]
  3. {P_837} {{under பெருமையிற் சிறந்தோன்}} (((Chapter 5))) [[4281]]
  4. {P_909} {{under மருமகன்}} (((Chapter 5))) [[4282]]
  5. {P_1760} {{under உயர்வு}} (((Chapter 7.1))) [[4283]]
  6. {P_2032} {{under சத்தி பண்ணல்}} (((Chapter 7.4))) [[4284]]
  7. {P_2187} {{under எழுச்சி}} (((Chapter 7.9))) [[4285]]
  8. {P_2759} {{under மூங்கில்}} (((Chapter 9))) [[4286]]
  9. {P_3246} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[4287]]
 2413. ஓசனித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2399} {{under புள் சிறகடித்துப் புடைத்துக் கூப்பிடுதல்}} (((Chapter 8.1))) [[4288]]
 2414. ஓசன் ((1 occurrences))
  1. {P_783} {{under ஆசாரியன்}} (((Chapter 5))) [[4289]]
 2415. ஓசை ((7 occurrences))
  1. {P_386} {{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}} (((Chapter 3))) [[4290]]
  2. {P_1414} {{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[4291]]
  3. {P_1442} {{under ஒலி}} (((Chapter 6.9))) [[4292]]
  4. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[4293]]
  5. {P_2758} {{under வாழை}} (((Chapter 9))) [[4294]]
  6. {P_3567} {{under செந்து}} (((Chapter 10.03))) [[4295]]
  7. {P_3810} {{under பாடு}} (((Chapter 10.07))) [[4296]]
 2416. ஓசைசெய்தளை ((1 occurrences))
  1. {P_1189} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.2))) [[4297]]
 2417. ஓச்சல் ((1 occurrences))
  1. {P_2204} {{under செலுத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[4298]]
 2418. ஓச்சுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2162} {{under எறிதல்}} (((Chapter 7.8))) [[4299]]
 2419. ஓச்சை ((1 occurrences))
  1. {P_1126} {{under வறையல்}} (((Chapter 6.1))) [[4300]]
 2420. ஓடதி ((1 occurrences))
  1. {P_2789} {{under மருந்து}} (((Chapter 9))) [[4301]]
 2421. ஓடல் ((2 occurrences))
  1. {P_1853} {{under குலைதல்}} (((Chapter 7.2))) [[4302]]
  2. {P_2190} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.9))) [[4303]]
 2422. ஓடை ((6 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[4304]]
  2. {P_627} {{under அகழ்}} (((Chapter 4))) [[4305]]
  3. {P_1181} {{under பட்டம்}} (((Chapter 6.2))) [[4306]]
  4. {P_2446} {{under யானை நுதல் பட்டம்}} (((Chapter 8.2))) [[4307]]
  5. {P_2744} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[4308]]
  6. {P_3247} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.01))) [[4309]]
 2423. ஓடை என்னும் ஒரு மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3247} {{under ஓடை}} (((Chapter 10.01))) [[4310]]
 2424. ஓடைமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3207} {{under உலவை}} (((Chapter 10.01))) [[4311]]
 2425. ஓட்டமு மிளைப்பும் வியர்த்தலும் விளைப்பது ((1 occurrences))
  1. {P_41} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[4312]]
 2426. ஓட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_1036} {{under மேலிதழ்}} (((Chapter 5))) [[4313]]
  2. {P_1864} {{under தோல்வி}} (((Chapter 7.2))) [[4314]]
  3. {P_3248} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[4315]]
 2427. ஓணம் ((2 occurrences))
  1. {P_550} {{under யாறு}} (((Chapter 4))) [[4316]]
  2. {P_3249} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[4317]]
 2428. ஓதனம் ((3 occurrences))
  1. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[4318]]
  2. {P_1153} {{under உணவு}} (((Chapter 6.1))) [[4319]]
  3. {P_3251} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[4320]]
 2429. ஓதம் ((4 occurrences))
  1. {P_75} {{under வெள்ளம் }} (((Chapter 1))) [[4321]]
  2. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[4322]]
  3. {P_588} {{under கடற்றிரை}} (((Chapter 4))) [[4323]]
  4. {P_3250} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.01))) [[4324]]
 2430. ஓதல் ((4 occurrences))
  1. {P_729} {{under அந்தணர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[4325]]
  2. {P_767} {{under அரசர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[4326]]
  3. {P_778} {{under பூவைசியர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[4327]]
  4. {P_2010} {{under படித்தல்}} (((Chapter 7.4))) [[4328]]
 2431. ஓதி ((8 occurrences))
  1. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[4329]]
  2. {P_1065} {{under பெண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[4330]]
  3. {P_2053} {{under கல்வி}} (((Chapter 7.7))) [[4331]]
  4. {P_2234} {{under செறி (DENSITY)}} (((Chapter 7.11))) [[4332]]
  5. {P_2518} {{under பூஞை}} (((Chapter 8.2))) [[4333]]
  6. {P_2528} {{under பச்சோந்தி}} (((Chapter 8.2))) [[4334]]
  7. {P_2529} {{under ஓந்தி}} (((Chapter 8.2))) [[4335]]
  8. {P_3252} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[4336]]
 2432. ஓதிமம் ((1 occurrences))
  1. {P_2311} {{under அன்னம்}} (((Chapter 8.1))) [[4337]]
 2433. ஓதிமவாகனன் ((1 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[4338]]
 2434. ஓதுவார்க்குணவு ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[4339]]
 2435. ஓதுவித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_729} {{under அந்தணர் அறுதொழில்}} (((Chapter 5))) [[4340]]
 2436. ஓதை ((5 occurrences))
  1. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[4341]]
  2. {P_633} {{under ஆழ்வாரி நிலம்}} (((Chapter 4))) [[4342]]
  3. {P_1442} {{under ஒலி}} (((Chapter 6.9))) [[4343]]
  4. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[4344]]
  5. {P_3253} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.01))) [[4345]]
 2437. ஓத்தி ((2 occurrences))
  1. {P_2528} {{under பச்சோந்தி}} (((Chapter 8.2))) [[4346]]
  2. {P_2529} {{under ஓந்தி}} (((Chapter 8.2))) [[4347]]
 2438. ஓத்து ((1 occurrences))
  1. {P_2070} {{under நிரல்பட வைப்பது}} (((Chapter 7.7))) [[4348]]
 2439. ஓத்துரைப்போர் ((1 occurrences))
  1. {P_846} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4349]]
 2440. ஓந்தி ((2 occurrences))
  1. {P_2529} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[4350]]
  2. {P_3053} {{under அண்டசம்}} (((Chapter 10.01))) [[4351]]
 2441. ஓபு ((1 occurrences))
  1. {P_682} {{under கதவு}} (((Chapter 4))) [[4352]]
 2442. ஓம குண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_4117} {{under வேள்வி}} (((Chapter 10.10))) [[4353]]
 2443. ஓம விறகு ((1 occurrences))
  1. {P_1721} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[4354]]
 2444. ஓமப்பொடி ((1 occurrences))
  1. {P_1753} {{under திருநீறு}} (((Chapter 6.20))) [[4355]]
 2445. ஓமான் ((1 occurrences))
  1. {P_2529} {{under ஓந்தி}} (((Chapter 8.2))) [[4356]]
 2446. ஓமை மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2769} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[4357]]
 2447. ஓம்பல் ((2 occurrences))
  1. {P_1824} {{under பாதுகாத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[4358]]
  2. {P_2295} {{under கூட்டுதல் }} (((Chapter 7.12))) [[4359]]
 2448. ஓயல் ((1 occurrences))
  1. {P_2204} {{under செலுத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[4360]]
 2449. ஓரறிவுயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_1092} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[4361]]
 2450. ஓரி ((9 occurrences))
  1. {P_757} {{under புகழ்வோர்க்குக் கொடுக்குங் கடைவள்ளல் எழுவர்}} (((Chapter 5))) [[4362]]
  2. {P_1064} {{under ஆண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[4363]]
  3. {P_1071} {{under பிறமயிர்}} (((Chapter 5))) [[4364]]
  4. {P_2509} {{under முசு}} (((Chapter 8.2))) [[4365]]
  5. {P_2515} {{under நரி}} (((Chapter 8.2))) [[4366]]
  6. {P_2516} {{under முது நரி}} (((Chapter 8.2))) [[4367]]
  7. {P_2555} {{under விலங்கு (ஆண்):}} (((Chapter 8.2))) [[4368]]
  8. {P_2569} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[4369]]
  9. {P_3254} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[4370]]
 2451. ஓரி [கொடி] ((1 occurrences))
  1. {P_123} {{under யோகினியின் கொடி, ஊர்தி}} (((Chapter 2))) [[4371]]
 2452. ஓரும் ((1 occurrences))
  1. {P_2103} {{under (CAT) இடைச்சொல்}} (((Chapter 7.7))) [[4372]]
 2453. ஓரெண் ((1 occurrences))
  1. {P_3268} {{under கடல்}} (((Chapter 10.02))) [[4373]]
 2454. ஓரெழுத் தினத்தா னுயர்ந்த பாட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_368} {{under மாலை மாற்றே சக்கரஞ் சுழிகுள [...] சார்ந்த வெழுத்து வருக்கமு மற்றும் வடநூற் கடலு ளொருக்குடன் வைத்த வுதாரண நோக்கி விரித்து நிறைத்து மிறைக்கவிப் பாட்டுத் தெரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[4374]]
 2455. ஓரை ((5 occurrences))
  1. {P_272} {{under இராசி}} (((Chapter 2))) [[4375]]
  2. {P_949} {{under மாதர் கூட்டம்}} (((Chapter 5))) [[4376]]
  3. {P_950} {{under மகளிர் விளையாட்டு}} (((Chapter 5))) [[4377]]
  4. {P_1710} {{under மகளிர் விளையாட்டுக் கலம்}} (((Chapter 6.20))) [[4378]]
  5. {P_3255} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.01))) [[4379]]
 2456. ஓர் ஆறு ((1 occurrences))
  1. {P_3266} {{under கடகம்}} (((Chapter 10.02))) [[4380]]
 2457. ஓர் இசை ((5 occurrences))
  1. {P_3343} {{under காஞ்சி}} (((Chapter 10.02))) [[4381]]
  2. {P_3348} {{under காந்தாரம்}} (((Chapter 10.02))) [[4382]]
  3. {P_3350} {{under காமரம்}} (((Chapter 10.02))) [[4383]]
  4. {P_3412} {{under குறிஞ்சி}} (((Chapter 10.02))) [[4384]]
  5. {P_3654} {{under துத்தம்}} (((Chapter 10.05))) [[4385]]
 2458. ஓர் இடைச்சொல் ((3 occurrences))
  1. {P_3214} {{under உறை}} (((Chapter 10.01))) [[4386]]
  2. {P_3255} {{under ஓரை}} (((Chapter 10.01))) [[4387]]
  3. {P_3439} {{under கொன்}} (((Chapter 10.02))) [[4388]]
 2459. ஓர் இராசி ((2 occurrences))
  1. {P_3338} {{under கன்னி}} (((Chapter 10.02))) [[4389]]
  2. {P_3394} {{under கும்பம்}} (((Chapter 10.02))) [[4390]]
 2460. ஓர் இருது ((1 occurrences))
  1. {P_3481} {{under சரம்}} (((Chapter 10.03))) [[4391]]
 2461. ஓர் இலக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_3466} {{under சங்கம்}} (((Chapter 10.03))) [[4392]]
 2462. ஓர் ஈற்றுப் பசு ((1 occurrences))
  1. {P_2462} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[4393]]
 2463. ஓர் ஊர் ((1 occurrences))
  1. {P_3266} {{under கடகம்}} (((Chapter 10.02))) [[4394]]
 2464. ஓர் எண் ((4 occurrences))
  1. {P_3152} {{under ஆறு}} (((Chapter 10.01))) [[4395]]
  2. {P_3266} {{under கடகம்}} (((Chapter 10.02))) [[4396]]
  3. {P_3949} {{under மா}} (((Chapter 10.08))) [[4397]]
  4. {P_4096} {{under வெள்ளம்}} (((Chapter 10.10))) [[4398]]
 2465. ஓர் குடியிற் கொண்டோன் ((1 occurrences))
  1. {P_899} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4399]]
 2466. ஓர்கற்றாழை ((1 occurrences))
  1. {P_3081} {{under அரலை}} (((Chapter 10.01))) [[4400]]
 2467. ஓர்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_357} {{under ஆடவர் நாற்குணம்}} (((Chapter 3))) [[4401]]
 2468. ஓலம் ((1 occurrences))
  1. {P_3256} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[4402]]
 2469. ஓலை ((2 occurrences))
  1. {P_2804} {{under இலை}} (((Chapter 9))) [[4403]]
  2. {P_3962} {{under மாழை}} (((Chapter 10.08))) [[4404]]
 2470. ஓளி ((1 occurrences))
  1. {P_685} {{under யானைக் கூடம்}} (((Chapter 4))) [[4405]]
 2471. ஓவர் ((1 occurrences))
  1. {P_816} {{under பாண்டொழிற் கீழ்மக்கள்}} (((Chapter 5))) [[4406]]
 2472. ஓவல் ((1 occurrences))
  1. {P_2308} {{under தீர்தல்}} (((Chapter 7.12))) [[4407]]
 2473. ஓவாமை ((1 occurrences))
  1. {P_2300} {{under ஒழியாமை}} (((Chapter 7.12))) [[4408]]
 2474. ஓவியர் ((3 occurrences))
  1. {P_788} {{under கம்மாளர்}} (((Chapter 5))) [[4409]]
  2. {P_799} {{under சித்திரகாரர்}} (((Chapter 5))) [[4410]]
  3. {P_3257} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.01))) [[4411]]
 2475. ஓவு ((1 occurrences))
  1. {P_1918} {{under ஒழிதல்}} (((Chapter 7.2))) [[4412]]
 2476. ஔ ((1 occurrences))
  1. {P_1415} {{under (SUTRA) இவற்றின் எழுத்து}} (((Chapter 6.9))) [[4413]]
 2477. ஔடதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2789} {{under மருந்து}} (((Chapter 9))) [[4414]]
 2478. கஃசு ((1 occurrences))
  1. {P_2258} {{under கால் பலம்}} (((Chapter 7.11))) [[4415]]
 2479. ககனம் ((4 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[4416]]
  2. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[4417]]
  3. {P_1502} {{under படை}} (((Chapter 6.13))) [[4418]]
  4. {P_3258} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4419]]
 2480. ககம் ((1 occurrences))
  1. {P_2393} {{under புள் (பொது)}} (((Chapter 8.1))) [[4420]]
 2481. ககுபம் ((1 occurrences))
  1. {P_11} {{under திக்கு}} (((Chapter 1))) [[4421]]
 2482. கக்கரி ((1 occurrences))
  1. {P_2911} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[4422]]
 2483. கக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_3472} {{under சத்தி}} (((Chapter 10.03))) [[4423]]
 2484. கக்கல். ((1 occurrences))
  1. {P_2032} {{under சத்தி பண்ணல்}} (((Chapter 7.4))) [[4424]]
 2485. கங்கணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1177} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.2))) [[4425]]
  2. {P_3266} {{under கடகம்}} (((Chapter 10.02))) [[4426]]
  3. {P_3685} {{under தொடி}} (((Chapter 10.05))) [[4427]]
 2486. கங்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_1706} {{under சீப்பு}} (((Chapter 6.20))) [[4428]]
  2. {P_2323} {{under கழுகு}} (((Chapter 8.1))) [[4429]]
  3. {P_2328} {{under பருந்து}} (((Chapter 8.1))) [[4430]]
  4. {P_3259} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4431]]
 2487. கங்காதரன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[4432]]
 2488. கங்காளன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[4433]]
 2489. கங்காளம் ((1 occurrences))
  1. {P_993} {{under கழியுடலின் முழுவெலும்பு}} (((Chapter 5))) [[4434]]
 2490. கங்காளி ((1 occurrences))
  1. {P_119} {{under மாகாளி}} (((Chapter 2))) [[4435]]
 2491. கங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_574} {{under வரம்பருகு}} (((Chapter 4))) [[4436]]
  2. {P_2966} {{under கருந்தினை}} (((Chapter 9))) [[4437]]
  3. {P_3260} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4438]]
 2492. கங்குல் ((1 occurrences))
  1. {P_229} {{under இரவு}} (((Chapter 2))) [[4439]]
 2493. கங்கை ((4 occurrences))
  1. {P_108} {{headword for 7 items}} (((Chapter 2))) [[4440]]
  2. {P_411} {{under எழுவகை நதி}} (((Chapter 3))) [[4441]]
  3. {P_558} {{headword for 9 items}} (((Chapter 4))) [[4442]]
  4. {P_3301} {{under கரகம்}} (((Chapter 10.02))) [[4443]]
 2494. கங்கை தநையன் ((1 occurrences))
  1. {P_737} {{under (UNCLEAR) வீட்டுமன்}} (((Chapter 5))) [[4444]]
 2495. கங்கைசுதன் ((1 occurrences))
  1. {P_93} {{under கணபதி}} (((Chapter 2))) [[4445]]
 2496. கங்கைமைந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[4446]]
 2497. கசடு ((2 occurrences))
  1. {P_1860} {{under மாசு}} (((Chapter 7.2))) [[4447]]
  2. {P_3261} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4448]]
 2498. கசிதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1257} {{under துடுப்பு}} (((Chapter 6.4))) [[4449]]
 2499. கசிவு ((1 occurrences))
  1. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[4450]]
 2500. கசை ((1 occurrences))
  1. {P_1607} {{under கவசம்}} (((Chapter 6.17))) [[4451]]
 2501. கச்சபம் ((1 occurrences))
  1. {P_2632} {{under ஆமை}} (((Chapter 8.4))) [[4452]]
 2502. கச்சம் ((4 occurrences))
  1. {P_1621} {{under குதிரை அங்கவடி}} (((Chapter 6.17))) [[4453]]
  2. {P_1673} {{under அளவை}} (((Chapter 6.20))) [[4454]]
  3. {P_2395} {{under இறகு }} (((Chapter 8.1))) [[4455]]
  4. {P_3262} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4456]]
 2503. கச்சளம் ((1 occurrences))
  1. {P_91} {{under இருள்}} (((Chapter 1))) [[4457]]
 2504. கச்சி ((1 occurrences))
  1. {P_460} {{under காஞ்சி}} (((Chapter 4))) [[4458]]
 2505. கச்சின் தலைப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1291} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.5))) [[4459]]
 2506. கச்சிப்பதி ((1 occurrences))
  1. {P_3343} {{under காஞ்சி}} (((Chapter 10.02))) [[4460]]
 2507. கச்சை ((4 occurrences))
  1. {P_1081} {{under உடற்றழும்பு}} (((Chapter 5))) [[4461]]
  2. {P_1591} {{under கயிறு}} (((Chapter 6.16))) [[4462]]
  3. {P_1607} {{under கவசம்}} (((Chapter 6.17))) [[4463]]
  4. {P_3263} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4464]]
 2508. கச்சைக்கொடியோன் ((1 occurrences))
  1. {P_741} {{under கன்னன்}} (((Chapter 5))) [[4465]]
 2509. கச்சோதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2386} {{under மின்மினி}} (((Chapter 8.1))) [[4466]]
 2510. கச்சோலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2943} {{under வாசந்தரு பலபண்டம்}} (((Chapter 9))) [[4467]]
 2511. கஞறல் ((5 occurrences))
  1. {P_1874} {{under சினக் குறிப்பு}} (((Chapter 7.2))) [[4468]]
  2. {P_2187} {{under எழுச்சி}} (((Chapter 7.9))) [[4469]]
  3. {P_2233} {{under பொலிவு (ÉCLAT)}} (((Chapter 7.11))) [[4470]]
  4. {P_2234} {{under செறி (DENSITY)}} (((Chapter 7.11))) [[4471]]
  5. {P_3264} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4472]]
 2512. கஞ்சகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1291} {{under கச்சின் தலைப்பு}} (((Chapter 6.5))) [[4473]]
 2513. கஞ்சகாரர் ((1 occurrences))
  1. {P_793} {{under கன்னார்}} (((Chapter 5))) [[4474]]
 2514. கஞ்சக்கருவி ((1 occurrences))
  1. {P_394} {{under பஞ்ச சத்தகருவி வகை}} (((Chapter 3))) [[4475]]
 2515. கஞ்சனம் ((3 occurrences))
  1. {P_1254} {{under கண்ணாடி}} (((Chapter 6.4))) [[4476]]
  2. {P_2343} {{under கரிக் குருவி}} (((Chapter 8.1))) [[4477]]
  3. {P_2344} {{under வலியன்}} (((Chapter 8.1))) [[4478]]
 2516. கஞ்சனை ((2 occurrences))
  1. {P_1253} {{under கண்ணாடி}} (((Chapter 6.4))) [[4479]]
  2. {P_1256} {{under கலசப் பானை}} (((Chapter 6.4))) [[4480]]
 2517. கஞ்சம் ((9 occurrences))
  1. {P_1115} {{under தோசை}} (((Chapter 6.1))) [[4481]]
  2. {P_1118} {{under அப்பவருக்கம்}} (((Chapter 6.1))) [[4482]]
  3. {P_1241} {{under வெண்கலம்}} (((Chapter 6.4))) [[4483]]
  4. {P_1245} {{under நவலோகங்கள்}} (((Chapter 6.4))) [[4484]]
  5. {P_1264} {{under தாளம்}} (((Chapter 6.4))) [[4485]]
  6. {P_1893} {{under வஞ்சனை}} (((Chapter 7.2))) [[4486]]
  7. {P_2874} {{under கஞ்சா}} (((Chapter 9))) [[4487]]
  8. {P_3007} {{under தாமரை}} (((Chapter 9))) [[4488]]
  9. {P_3265} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[4489]]
 2518. கஞ்சரீடம் ((1 occurrences))
  1. {P_2344} {{under வலியன்}} (((Chapter 8.1))) [[4490]]
 2519. கஞ்சா ((2 occurrences))
  1. {P_2874} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[4491]]
  2. {P_3265} {{under கஞ்சம்}} (((Chapter 10.02))) [[4492]]
 2520. கஞ்சி ((1 occurrences))
  1. {P_1103} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.1))) [[4493]]
 2521. கஞ்சிகை ((2 occurrences))
  1. {P_1294} {{under இடுதிரை}} (((Chapter 6.5))) [[4494]]
  2. {P_1489} {{under பரிபூண்ட தேர்}} (((Chapter 6.12))) [[4495]]
 2522. கஞ்சுகன் ((1 occurrences))
  1. {P_115} {{under வைரவன்}} (((Chapter 2))) [[4496]]
 2523. கஞ்சுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1293} {{under சட்டை}} (((Chapter 6.5))) [[4497]]
 2524. கடகம் ((9 occurrences))
  1. {P_270} {{under இராசி}} (((Chapter 2))) [[4498]]
  2. {P_275} {{under மேடவீதி}} (((Chapter 2))) [[4499]]
  3. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[4500]]
  4. {P_1177} {{under கங்கணம்}} (((Chapter 6.2))) [[4501]]
  5. {P_1445} {{under கூத்தின் விகற்பம்}} (((Chapter 6.10))) [[4502]]
  6. {P_1609} {{under கேடகம்}} (((Chapter 6.17))) [[4503]]
  7. {P_2286} {{under வட்டம்}} (((Chapter 7.12))) [[4504]]
  8. {P_2447} {{under யானைத் திரள்}} (((Chapter 8.2))) [[4505]]
  9. {P_3266} {{headword for 9 items}} (((Chapter 10.02))) [[4506]]
 2525. கடத்தல் ((3 occurrences))
  1. {P_2183} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.9))) [[4507]]
  2. {P_2185} {{under தாண்டல்}} (((Chapter 7.9))) [[4508]]
  3. {P_2205} {{under போதல்}} (((Chapter 7.9))) [[4509]]
 2526. கடனிறவண்ணன் ((1 occurrences))
  1. {P_117} {{under ஐயனார்}} (((Chapter 2))) [[4510]]
 2527. கடன் ((4 occurrences))
  1. {P_1673} {{under அளவை}} (((Chapter 6.20))) [[4511]]
  2. {P_2306} {{under குடி இறை}} (((Chapter 7.12))) [[4512]]
  3. {P_3183} {{under இறை}} (((Chapter 10.01))) [[4513]]
  4. {P_4032} {{under வரி}} (((Chapter 10.10))) [[4514]]
 2528. கடன்முரசோன் ((1 occurrences))
  1. {P_145} {{under காமன்}} (((Chapter 2))) [[4515]]
 2529. கடப்பமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3078} {{under அரத்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[4516]]
 2530. கடப்பாடு ((1 occurrences))
  1. {P_2128} {{under கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[4517]]
 2531. கடமை ((3 occurrences))
  1. {P_2571} {{under விலங்கு (பெண்பால்)}} (((Chapter 8.2))) [[4518]]
  2. {P_2590} {{under கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[4519]]
  3. {P_2594} {{under குழவி}} (((Chapter 8.2))) [[4520]]
 2532. கடம் ((9 occurrences))
  1. {P_480} {{under அருநெறி}} (((Chapter 4))) [[4521]]
  2. {P_497} {{under மலைப்பக்கம்}} (((Chapter 4))) [[4522]]
  3. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[4523]]
  4. {P_994} {{under உடம்பு}} (((Chapter 5))) [[4524]]
  5. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[4525]]
  6. {P_2434} {{under யானை மதச் சுவடு}} (((Chapter 8.2))) [[4526]]
  7. {P_2437} {{under யானை மதம்}} (((Chapter 8.2))) [[4527]]
  8. {P_3267} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.02))) [[4528]]
  9. {P_3381} {{under குடம்}} (((Chapter 10.02))) [[4529]]
 2533. கடம்பன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[4530]]
 2534. கடம்பல் ((1 occurrences))
  1. {P_2685} {{under குமிழ்}} (((Chapter 9))) [[4531]]
 2535. கடம்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1416} {{under (SUTRA) ஏழிசைக்குரிய மணங்கள்}} (((Chapter 6.9))) [[4532]]
  2. {P_2731} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[4533]]
 2536. கடம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2732} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[4534]]
 2537. கடறு ((1 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[4535]]
 2538. கடற்கரை ((3 occurrences))
  1. {P_590} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[4536]]
  2. {P_3818} {{under பாராவாரம்}} (((Chapter 10.07))) [[4537]]
  3. {P_4111} {{under வேலை}} (((Chapter 10.10))) [[4538]]
 2539. கடற்கரைச் சோலை ((1 occurrences))
  1. {P_3363} {{under கானல்}} (((Chapter 10.02))) [[4539]]
 2540. கடற்பிறந்தாள் ((1 occurrences))
  1. {P_142} {{under திருமகள்}} (((Chapter 2))) [[4540]]
 2541. கடற்றிரை ((3 occurrences))
  1. {P_588} {{headword for 5 items}} (((Chapter 4))) [[4541]]
  2. {P_3250} {{under ஓதம்}} (((Chapter 10.01))) [[4542]]
  3. {P_3851} {{under புணரி}} (((Chapter 10.07))) [[4543]]
 2542. கடலர் ((1 occurrences))
  1. {P_600} {{under நெய்தனில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[4544]]
 2543. கடலேழ் ((1 occurrences))
  1. {P_585} {{headword for 7 items}} (((Chapter 4))) [[4545]]
 2544. கடலை ((1 occurrences))
  1. {P_2959} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[4546]]
 2545. கடல் ((26 occurrences))
  1. {P_583} {{under நெய்தற் றிணை}} (((Chapter 4))) [[4547]]
  2. {P_584} {{headword for 50 items}} (((Chapter 4))) [[4548]]
  3. {P_1362} {{under மங்கலச் சொல்}} (((Chapter 6.8))) [[4549]]
  4. {P_3057} {{under அத்தி}} (((Chapter 10.01))) [[4550]]
  5. {P_3070} {{under அம்பரம்}} (((Chapter 10.01))) [[4551]]
  6. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[4552]]
  7. {P_3104} {{under அளக்கர்}} (((Chapter 10.01))) [[4553]]
  8. {P_3151} {{under ஆழி, நேமி}} (((Chapter 10.01))) [[4554]]
  9. {P_3196} {{under உந்தி}} (((Chapter 10.01))) [[4555]]
  10. {P_3198} {{under உப்பு}} (((Chapter 10.01))) [[4556]]
  11. {P_3250} {{under ஓதம்}} (((Chapter 10.01))) [[4557]]
  12. {P_3268} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4558]]
  13. {P_3310} {{under கலி}} (((Chapter 10.02))) [[4559]]
  14. {P_3399} {{under குரவை}} (((Chapter 10.02))) [[4560]]
  15. {P_3522} {{under சிந்து}} (((Chapter 10.03))) [[4561]]
  16. {P_3788} {{under பரவை}} (((Chapter 10.07))) [[4562]]
  17. {P_3818} {{under பாராவாரம்}} (((Chapter 10.07))) [[4563]]
  18. {P_3851} {{under புணரி}} (((Chapter 10.07))) [[4564]]
  19. {P_4032} {{under வரி}} (((Chapter 10.10))) [[4565]]
  20. {P_4054} {{under வாரணம் (தொடர்ச்சி)}} (((Chapter 10.10))) [[4566]]
  21. {P_4055} {{under வாரம்}} (((Chapter 10.10))) [[4567]]
  22. {P_4056} {{under வாரி}} (((Chapter 10.10))) [[4568]]
  23. {P_4057} {{under வாருணம்}} (((Chapter 10.10))) [[4569]]
  24. {P_4092} {{under வீரை}} (((Chapter 10.10))) [[4570]]
  25. {P_4096} {{under வெள்ளம்}} (((Chapter 10.10))) [[4571]]
  26. {P_4111} {{under வேலை}} (((Chapter 10.10))) [[4572]]
 2546. கடல் திரை ((1 occurrences))
  1. {P_4096} {{under வெள்ளம்}} (((Chapter 10.10))) [[4573]]
 2547. கடல்படு திரவியம் ஐந்து ((1 occurrences))
  1. {P_398} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[4574]]
 2548. கடல்வண்ணன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[4575]]
 2549. கடவல் ((1 occurrences))
  1. {P_2204} {{under செலுத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[4576]]
 2550. கடவு மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3269} {{under கடவை}} (((Chapter 10.02))) [[4577]]
 2551. கடவுளர் ((1 occurrences))
  1. {P_177} {{under தேவர் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 2))) [[4578]]
 2552. கடவுளர் பொதுப்பெயர் ((1 occurrences))
  1. {P_183} {{headword for 5 items}} (((Chapter 2))) [[4579]]
 2553. கடவுள் ((4 occurrences))
  1. {P_184} {{under தெய்வம்}} (((Chapter 2))) [[4580]]
  2. {P_782} {{under குரு}} (((Chapter 5))) [[4581]]
  3. {P_3183} {{under இறை}} (((Chapter 10.01))) [[4582]]
  4. {P_3676} {{under தே}} (((Chapter 10.05))) [[4583]]
 2554. கடவுள் மணி ((1 occurrences))
  1. {P_1218} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.3))) [[4584]]
 2555. கடவுள்வேள்வி ((1 occurrences))
  1. {P_395} {{under ஐவகை வேள்வி}} (((Chapter 3))) [[4585]]
 2556. கடவை ((6 occurrences))
  1. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[4586]]
  2. {P_625} {{under பகைமேற் சென்றோர் உறைபதி }} (((Chapter 4))) [[4587]]
  3. {P_714} {{under கவரிறுக்கி}} (((Chapter 4))) [[4588]]
  4. {P_1671} {{under ஏணி}} (((Chapter 6.20))) [[4589]]
  5. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[4590]]
  6. {P_3269} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4591]]
 2557. கடா ((3 occurrences))
  1. {P_2477} {{under எருமைப் போத்து}} (((Chapter 8.2))) [[4592]]
  2. {P_2482} {{under துருவாட்டு ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[4593]]
  3. {P_2485} {{under வெள்ளாட்டு ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[4594]]
 2558. கடாகம் ((1 occurrences))
  1. {P_8} {{under அண்டகோளகை}} (((Chapter 1))) [[4595]]
 2559. கடாம் ((1 occurrences))
  1. {P_2437} {{under யானை மதம்}} (((Chapter 8.2))) [[4596]]
 2560. கடாரம் ((2 occurrences))
  1. {P_466} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[4597]]
  2. {P_1738} {{under கொப்பரை}} (((Chapter 6.20))) [[4598]]
 2561. கடாரம் என்னும் ஊர் ((1 occurrences))
  1. {P_3359} {{under காழகம்}} (((Chapter 10.02))) [[4599]]
 2562. கடாவல் ((1 occurrences))
  1. {P_2028} {{under வினாவல்}} (((Chapter 7.4))) [[4600]]
 2563. கடி ((7 occurrences))
  1. {P_209} {{under பேய்}} (((Chapter 2))) [[4601]]
  2. {P_1784} {{under இன்பம்}} (((Chapter 7.1))) [[4602]]
  3. {P_1825} {{under காவல்}} (((Chapter 7.1))) [[4603]]
  4. {P_1952} {{under கலியாணம் }} (((Chapter 7.3))) [[4604]]
  5. {P_1956} {{under புதுமை}} (((Chapter 7.3))) [[4605]]
  6. {P_2049} {{under கந்தித்தல்}} (((Chapter 7.6))) [[4606]]
  7. {P_3270} {{headword for 15 items}} (((Chapter 10.02))) [[4607]]
 2564. கடிகை ((3 occurrences))
  1. {P_282} {{under நாழிகை}} (((Chapter 2))) [[4608]]
  2. {P_683} {{under தாழ்}} (((Chapter 4))) [[4609]]
  3. {P_3271} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[4610]]
 2565. கடிகைமாக்கள் ((1 occurrences))
  1. {P_787} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[4611]]
 2566. கடிஞை ((1 occurrences))
  1. {P_1744} {{under மட்கலம்}} (((Chapter 6.20))) [[4612]]
 2567. கடிதடம் ((1 occurrences))
  1. {P_1002} {{under அல்குல்}} (((Chapter 5))) [[4613]]
 2568. கடிதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2145} {{under அறுத்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[4614]]
 2569. கடித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_393} {{under ஐவகை யுணவு}} (((Chapter 3))) [[4615]]
 2570. கடிந்தோர் ((1 occurrences))
  1. {P_313} {{under இருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[4616]]
 2571. கடினன் ((1 occurrences))
  1. {P_880} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4617]]
 2572. கடினம் ((1 occurrences))
  1. {P_1865} {{under கொடுமை}} (((Chapter 7.2))) [[4618]]
 2573. கடிப்பகை ((1 occurrences))
  1. {P_2939} {{under வெண் கடுகு}} (((Chapter 9))) [[4619]]
 2574. கடிப்பம் ((4 occurrences))
  1. {P_1174} {{under காதணி}} (((Chapter 6.2))) [[4620]]
  2. {P_1272} {{under கெண்டி}} (((Chapter 6.4))) [[4621]]
  3. {P_1758} {{under அணிகலச் செப்பு}} (((Chapter 6.20))) [[4622]]
  4. {P_3272} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4623]]
 2575. கடிப்பிணை ((1 occurrences))
  1. {P_1175} {{under குணுக்கு}} (((Chapter 6.2))) [[4624]]
 2576. கடிப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1512} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.14))) [[4625]]
  2. {P_2632} {{under ஆமை}} (((Chapter 8.4))) [[4626]]
 2577. கடியசூத் திரர்க்கு ((1 occurrences))
  1. {P_1366} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.8))) [[4627]]
 2578. கடிவாளப் பூண் ((1 occurrences))
  1. {P_1625} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.17))) [[4628]]
 2579. கடிவாளம் ((1 occurrences))
  1. {P_3318} {{under கவி}} (((Chapter 10.02))) [[4629]]
 2580. கடிவை ((1 occurrences))
  1. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[4630]]
 2581. கடு ((4 occurrences))
  1. {P_2608} {{under நஞ்சு}} (((Chapter 8.3))) [[4631]]
  2. {P_2720} {{under கடுக்காய் மரம்}} (((Chapter 9))) [[4632]]
  3. {P_2854} {{under முள்}} (((Chapter 9))) [[4633]]
  4. {P_3273} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4634]]
 2582. கடுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1163} {{under காழ்த்தல்}} (((Chapter 6.1))) [[4635]]
 2583. கடுகல் ((1 occurrences))
  1. {P_2194} {{under விரைவு}} (((Chapter 7.9))) [[4636]]
 2584. கடுகு ((1 occurrences))
  1. {P_1730} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[4637]]
 2585. கடுக்காய் ((1 occurrences))
  1. {P_353} {{under திரிபலை}} (((Chapter 3))) [[4638]]
 2586. கடுக்காய் மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2720} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[4639]]
 2587. கடுக்கை ((1 occurrences))
  1. {P_2666} {{under கொன்றை மரம்}} (((Chapter 9))) [[4640]]
 2588. கடுஞ்சொல் ((1 occurrences))
  1. {P_356} {{under நால்வகை இழிச்சொல்}} (((Chapter 3))) [[4641]]
 2589. கடுத்தலை ((1 occurrences))
  1. {P_1554} {{under வாள்}} (((Chapter 6.16))) [[4642]]
 2590. கடுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1884} {{under சந்தேகம் }} (((Chapter 7.2))) [[4643]]
 2591. கடுப்பு ((3 occurrences))
  1. {P_2194} {{under விரைவு}} (((Chapter 7.9))) [[4644]]
  2. {P_2289} {{under உவமை}} (((Chapter 7.12))) [[4645]]
  3. {P_3100} {{under அவலை}} (((Chapter 10.01))) [[4646]]
 2592. கடுமை ((1 occurrences))
  1. {P_1865} {{under கொடுமை}} (((Chapter 7.2))) [[4647]]
 2593. கடும்பு ((1 occurrences))
  1. {P_900} {{under சுற்றம்}} (((Chapter 5))) [[4648]]
 2594. கடுவன் ((3 occurrences))
  1. {P_2520} {{under ஆண் பூஞை}} (((Chapter 8.2))) [[4649]]
  2. {P_2555} {{under விலங்கு (ஆண்):}} (((Chapter 8.2))) [[4650]]
  3. {P_2560} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[4651]]
 2595. கடுவை ((1 occurrences))
  1. {P_1529} {{under பலவகைப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[4652]]
 2596. கடை ((7 occurrences))
  1. {P_345} {{under மூவகைத் தானம்}} (((Chapter 3))) [[4653]]
  2. {P_681} {{under மனைவாயில்}} (((Chapter 4))) [[4654]]
  3. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[4655]]
  4. {P_1208} {{under பூண்கடைப்புணர்வு}} (((Chapter 6.2))) [[4656]]
  5. {P_2250} {{headword for 8 items}} (((Chapter 7.11))) [[4657]]
  6. {P_3060} {{under அந்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[4658]]
  7. {P_3274} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[4659]]
 2597. கடை எழு வள்ளலில் ஒருவன் ((2 occurrences))
  1. {P_3254} {{under ஓரி}} (((Chapter 10.01))) [[4660]]
  2. {P_3819} {{under பாரி}} (((Chapter 10.07))) [[4661]]
 2598. கடைகாப்பாளர் ((1 occurrences))
  1. {P_770} {{under அரசர்க்கு எண்வகைத் துணைவர்}} (((Chapter 5))) [[4662]]
 2599. கடைகாவலர் ((1 occurrences))
  1. {P_887} {{under வாயில் காப்போர்}} (((Chapter 5))) [[4663]]
 2600. கடைக்குளம் ((1 occurrences))
  1. {P_259} {{under உத்திராடம்}} (((Chapter 2))) [[4664]]
 2601. கடைக்கொள்ளி ((1 occurrences))
  1. {P_695} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[4665]]
 2602. கடைக்கொள்ளி ((1 occurrences))
  1. {P_696} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[4666]]
 2603. கடைசியர் ((1 occurrences))
  1. {P_580} {{under மருதநிலப் பெண்கள்}} (((Chapter 4))) [[4667]]
 2604. கடைஞர் ((1 occurrences))
  1. {P_579} {{under மருதநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[4668]]
 2605. கடைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2122} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.8))) [[4669]]
 2606. கடைத்தெரு ((1 occurrences))
  1. {P_639} {{headword for 6 items}} (((Chapter 4))) [[4670]]
 2607. கடைப்படு தானம் ((1 occurrences))
  1. {P_348} {{under ஆர்வம் புகழே யச்சங் கைம்மாறு காரணங் கண்ணோட்டங் கடப்பா டென்றிவை யேழும்}} (((Chapter 3))) [[4671]]
 2608. கடைப்பிடி ((1 occurrences))
  1. {P_357} {{under ஆடவர் நாற்குணம்}} (((Chapter 3))) [[4672]]
 2609. கடைமீன் ((1 occurrences))
  1. {P_265} {{under இரேவதி}} (((Chapter 2))) [[4673]]
 2610. கடையனல் ((1 occurrences))
  1. {P_45} {{under வடவாக்கினி}} (((Chapter 1))) [[4674]]
 2611. கடையம் ((2 occurrences))
  1. {P_1448} {{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[4675]]
  2. {P_1453} {{under அயிராணி ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[4676]]
 2612. கடையெழுஞ்சனி ((1 occurrences))
  1. {P_250} {{under உத்தரம்}} (((Chapter 2))) [[4677]]
 2613. கடைவீதி ((3 occurrences))
  1. {P_3149} {{under ஆவணம்}} (((Chapter 10.01))) [[4678]]
  2. {P_3419} {{under கூலம்}} (((Chapter 10.02))) [[4679]]
  3. {P_3727} {{under நியமம்}} (((Chapter 10.06))) [[4680]]
 2614. கட்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1554} {{under வாள்}} (((Chapter 6.16))) [[4681]]
 2615. கட்சி ((3 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[4682]]
  2. {P_704} {{under கூடு}} (((Chapter 4))) [[4683]]
  3. {P_3275} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4684]]
 2616. கட்செவி ((1 occurrences))
  1. {P_2601} {{under பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[4685]]
 2617. கட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_1032} {{under மோவாய்}} (((Chapter 5))) [[4686]]
 2618. கட்டல் ((4 occurrences))
  1. {P_435} {{under அட்ட பரிசத்து}} (((Chapter 3))) [[4687]]
  2. {P_1905} {{under களவு}} (((Chapter 7.2))) [[4688]]
  3. {P_2140} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.8))) [[4689]]
  4. {P_2158} {{under களைதல்}} (((Chapter 7.8))) [[4690]]
 2619. கட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_2141} {{headword for 10 items}} (((Chapter 7.8))) [[4691]]
 2620. கட்டளை ((2 occurrences))
  1. {P_1675} {{under தூக்குக்கோல்}} (((Chapter 6.20))) [[4692]]
  2. {P_3276} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[4693]]
 2621. கட்டழகு ((1 occurrences))
  1. {P_1943} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.3))) [[4694]]
 2622. கட்டி ((2 occurrences))
  1. {P_1142} {{under மணற்பாகு}} (((Chapter 6.1))) [[4695]]
  2. {P_1145} {{under கற்கண்டு}} (((Chapter 6.1))) [[4696]]
 2623. கட்டிலின்விசி ((1 occurrences))
  1. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[4697]]
 2624. கட்டில் ((4 occurrences))
  1. {P_1663} {{headword for 4 items}} (((Chapter 6.20))) [[4698]]
  2. {P_3039} {{under அங்கம்}} (((Chapter 10.01))) [[4699]]
  3. {P_3813} {{under பாண்டில்}} (((Chapter 10.07))) [[4700]]
  4. {P_3819} {{under பாரி}} (((Chapter 10.07))) [[4701]]
 2625. கட்டு ((4 occurrences))
  1. {P_1825} {{under காவல்}} (((Chapter 7.1))) [[4702]]
  2. {P_3617} {{under தளை}} (((Chapter 10.05))) [[4703]]
  3. {P_3778} {{under பந்தம்}} (((Chapter 10.07))) [[4704]]
  4. {P_3983} {{under முறை}} (((Chapter 10.08))) [[4705]]
 2626. கட்டோர் ((1 occurrences))
  1. {P_876} {{under கள்வர்}} (((Chapter 5))) [[4706]]
 2627. கணக மும்மடி கொண்டது ((1 occurrences))
  1. {P_1645} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.18))) [[4707]]
 2628. கணகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1644} {{under குமுத மும்மடி கொண்டது}} (((Chapter 6.18))) [[4708]]
 2629. கணகம் (10^11) ((1 occurrences))
  1. {P_2271} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[4709]]
 2630. கணகம் பத்து ((1 occurrences))
  1. {P_2272} {{under கற்பம் (10^12)}} (((Chapter 7.11))) [[4710]]
 2631. கணக்கன் ((1 occurrences))
  1. {P_231} {{under புதன்}} (((Chapter 2))) [[4711]]
 2632. கணக்காயர் ((1 occurrences))
  1. {P_846} {{under ஓத்துரைப்போர்}} (((Chapter 5))) [[4712]]
 2633. கணக்கு ((2 occurrences))
  1. {P_1842} {{under எண்ணல்}} (((Chapter 7.1))) [[4713]]
  2. {P_2085} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.7))) [[4714]]
 2634. கணபதி ((1 occurrences))
  1. {P_93} {{headword for 14 items}} (((Chapter 2))) [[4715]]
 2635. கணபதிக்கிளையோன் ((1 occurrences))
  1. {P_114} {{under வீரபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[4716]]
 2636. கணம் ((9 occurrences))
  1. {P_208} {{under பூதம்}} (((Chapter 2))) [[4717]]
  2. {P_269} {{under வான்மீனின் பொது}} (((Chapter 2))) [[4718]]
  3. {P_280} {{under காலநுட்பம்}} (((Chapter 2))) [[4719]]
  4. {P_281} {{under காலவிரைவு}} (((Chapter 2))) [[4720]]
  5. {P_721} {{under சபை}} (((Chapter 4))) [[4721]]
  6. {P_1333} {{under (POLY_TOC) எண்வகைக் கணம்}} (((Chapter 6.8))) [[4722]]
  7. {P_2235} {{under கூட்டம் (MULTITUDE)}} (((Chapter 7.11))) [[4723]]
  8. {P_2600} {{under விலங்கின் கூட்டம்}} (((Chapter 8.2))) [[4724]]
  9. {P_3277} {{headword for 7 items}} (((Chapter 10.02))) [[4725]]
 2637. கணவன் ((1 occurrences))
  1. {P_916} {{under மணவாளன்}} (((Chapter 5))) [[4726]]
 2638. கணவம் ((1 occurrences))
  1. {P_2668} {{under அரச மரம்}} (((Chapter 9))) [[4727]]
 2639. கணவர் ((2 occurrences))
  1. {P_3704} {{under நயந்தோர்}} (((Chapter 10.06))) [[4728]]
  2. {P_4084} {{under விழைந்தோர்}} (((Chapter 10.10))) [[4729]]
 2640. கணவீரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2693} {{under அலரி}} (((Chapter 9))) [[4730]]
 2641. கணி ((2 occurrences))
  1. {P_2665} {{under வேங்கை மரம்}} (((Chapter 9))) [[4731]]
  2. {P_3278} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4732]]
 2642. கணிகை ((1 occurrences))
  1. {P_944} {{under பொதுமகளிர்}} (((Chapter 5))) [[4733]]
 2643. கணிச்சி ((6 occurrences))
  1. {P_200} {{under காலன் படை}} (((Chapter 2))) [[4734]]
  2. {P_1567} {{under மழு}} (((Chapter 6.16))) [[4735]]
  3. {P_1569} {{under இலை மூக்கரி கத்தி}} (((Chapter 6.16))) [[4736]]
  4. {P_1571} {{under தோட்டி}} (((Chapter 6.16))) [[4737]]
  5. {P_1589} {{under (DOUBLE) தறிகை}} (((Chapter 6.16))) [[4738]]
  6. {P_3279} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4739]]
 2644. கணிதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1842} {{under எண்ணல்}} (((Chapter 7.1))) [[4740]]
  2. {P_2086} {{under எண்}} (((Chapter 7.7))) [[4741]]
  3. {P_3302} {{under கரணம்}} (((Chapter 10.02))) [[4742]]
 2645. கணித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1777} {{under வரையறுத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[4743]]
 2646. கணை ((3 occurrences))
  1. {P_249} {{under பூரம்}} (((Chapter 2))) [[4744]]
  2. {P_1539} {{under அம்பு}} (((Chapter 6.16))) [[4745]]
  3. {P_3280} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4746]]
 2647. கணைக்கால் ((2 occurrences))
  1. {P_999} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4747]]
  2. {P_3466} {{under சங்கம்}} (((Chapter 10.03))) [[4748]]
 2648. கணையம் ((3 occurrences))
  1. {P_1473} {{under போர்}} (((Chapter 6.12))) [[4749]]
  2. {P_1564} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[4750]]
  3. {P_2849} {{under காவல் காடு}} (((Chapter 9))) [[4751]]
 2649. கண் ((8 occurrences))
  1. {P_386} {{under (TWIN) பஞ்ச புலன்கள்__பஞ்சேந்திரியங்கள்}} (((Chapter 3))) [[4752]]
  2. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[4753]]
  3. {P_1053} {{headword for 14 items}} (((Chapter 5))) [[4754]]
  4. {P_2037} {{under கண்ணோட்டம் }} (((Chapter 7.5))) [[4755]]
  5. {P_2106} {{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}} (((Chapter 7.7))) [[4756]]
  6. {P_3440} {{under கோ}} (((Chapter 10.02))) [[4757]]
  7. {P_3719} {{under நாட்டம்}} (((Chapter 10.06))) [[4758]]
  8. {P_3739} {{under நேத்திரம்}} (((Chapter 10.06))) [[4759]]
 2650. கண் இமை ((1 occurrences))
  1. {P_2048} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.5))) [[4760]]
 2651. கண் பார்வை ((1 occurrences))
  1. {P_2044} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.5))) [[4761]]
 2652. கண் மூடல் ((1 occurrences))
  1. {P_2045} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.5))) [[4762]]
 2653. கண்குத்திப் பாம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2605} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.3))) [[4763]]
 2654. கண்டகம் ((3 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[4764]]
  2. {P_2854} {{under முள்}} (((Chapter 9))) [[4765]]
  3. {P_3281} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4766]]
 2655. கண்டகர் ((2 occurrences))
  1. {P_201} {{under அசுரர்}} (((Chapter 2))) [[4767]]
  2. {P_872} {{under கீழோர்}} (((Chapter 5))) [[4768]]
 2656. கண்டசருக்கரை ((3 occurrences))
  1. {P_441} {{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}} (((Chapter 3))) [[4769]]
  2. {P_1141} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.1))) [[4770]]
  3. {P_3824} {{under பாளிதம்}} (((Chapter 10.07))) [[4771]]
 2657. கண்டன் ((1 occurrences))
  1. {P_917} {{under மணவாளன்}} (((Chapter 5))) [[4772]]
 2658. கண்டம் ((9 occurrences))
  1. {P_457} {{under நாடு}} (((Chapter 4))) [[4773]]
  2. {P_1028} {{under கழுத்து}} (((Chapter 5))) [[4774]]
  3. {P_1141} {{under கண்டசருக்கரை}} (((Chapter 6.1))) [[4775]]
  4. {P_1294} {{under இடுதிரை}} (((Chapter 6.5))) [[4776]]
  5. {P_1563} {{under கைவாள்}} (((Chapter 6.16))) [[4777]]
  6. {P_1595} {{under எழுதும் கருவி}} (((Chapter 6.16))) [[4778]]
  7. {P_1607} {{under கவசம்}} (((Chapter 6.17))) [[4779]]
  8. {P_1616} {{under யானைக் கச்சை}} (((Chapter 6.17))) [[4780]]
  9. {P_3282} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.02))) [[4781]]
 2659. கண்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_2762} {{under தாழை}} (((Chapter 9))) [[4782]]
 2660. கண்டிகை ((6 occurrences))
  1. {P_1171} {{under பதக்கம்}} (((Chapter 6.2))) [[4783]]
  2. {P_1209} {{under மாதர் அணிவடம்}} (((Chapter 6.2))) [[4784]]
  3. {P_1529} {{under பலவகைப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[4785]]
  4. {P_1758} {{under அணிகலச் செப்பு}} (((Chapter 6.20))) [[4786]]
  5. {P_3134} {{under ஆரம்}} (((Chapter 10.01))) [[4787]]
  6. {P_3283} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[4788]]
 2661. கண்டித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2145} {{under அறுத்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[4789]]
 2662. கண்டீரவம் ((1 occurrences))
  1. {P_2409} {{under சிங்கம்}} (((Chapter 8.2))) [[4790]]
 2663. கண்டீர்வம் ((1 occurrences))
  1. {P_2742} {{under சதுரக் கள்ளி}} (((Chapter 9))) [[4791]]
 2664. கண்டூதி ((3 occurrences))
  1. {P_1984} {{under சொறி}} (((Chapter 7.3))) [[4792]]
  2. {P_2881} {{under காஞ்சொறி}} (((Chapter 9))) [[4793]]
  3. {P_3284} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4794]]
 2665. கண்டை ((2 occurrences))
  1. {P_1274} {{under சிறு துகில்}} (((Chapter 6.5))) [[4795]]
  2. {P_1529} {{under பலவகைப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[4796]]
 2666. கண்டை மணி ((1 occurrences))
  1. {P_3917} {{under மணி}} (((Chapter 10.08))) [[4797]]
 2667. கண்டைமணி ((1 occurrences))
  1. {P_1261} {{under பெருமணி}} (((Chapter 6.4))) [[4798]]
 2668. கண்ணன் ((2 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[4799]]
  2. {P_139} {{under அரியின் தசாவதாரம்}} (((Chapter 2))) [[4800]]
 2669. கண்ணறை ((1 occurrences))
  1. {P_2220} {{under அகலம்}} (((Chapter 7.11))) [[4801]]
 2670. கண்ணல் ((1 occurrences))
  1. {P_1776} {{under குறித்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[4802]]
 2671. கண்ணாடி ((9 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[4803]]
  2. {P_400} {{under நகர்படு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[4804]]
  3. {P_431} {{under அட்ட மங்கலம்}} (((Chapter 3))) [[4805]]
  4. {P_1253} {{headword for 7 items}} (((Chapter 6.4))) [[4806]]
  5. {P_1254} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.4))) [[4807]]
  6. {P_3056} {{under அத்தம்}} (((Chapter 10.01))) [[4808]]
  7. {P_3128} {{under ஆடி}} (((Chapter 10.01))) [[4809]]
  8. {P_3245} {{under ஒளிவட்டம்}} (((Chapter 10.01))) [[4810]]
  9. {P_3867} {{under புளகம்}} (((Chapter 10.07))) [[4811]]
 2672. கண்ணாளர் ((1 occurrences))
  1. {P_3257} {{under ஓவியர்}} (((Chapter 10.01))) [[4812]]
 2673. கண்ணாள் ((1 occurrences))
  1. {P_158} {{under நாமகள்}} (((Chapter 2))) [[4813]]
 2674. கண்ணி ((2 occurrences))
  1. {P_1326} {{under மாலை}} (((Chapter 6.7))) [[4814]]
  2. {P_1592} {{under தாமணி}} (((Chapter 6.16))) [[4815]]
 2675. கண்ணிமை ((1 occurrences))
  1. {P_1055} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4816]]
 2676. கண்ணுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[4817]]
 2677. கண்ணுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[4818]]
 2678. கண்ணுதல்மலை ((1 occurrences))
  1. {P_512} {{under கைலாயகிரி}} (((Chapter 4))) [[4819]]
 2679. கண்ணுறல் ((1 occurrences))
  1. {P_2047} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.5))) [[4820]]
 2680. கண்ணுளர் ((1 occurrences))
  1. {P_824} {{under கூத்தர்}} (((Chapter 5))) [[4821]]
 2681. கண்ணேணி ((2 occurrences))
  1. {P_1672} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[4822]]
  2. {P_3961} {{under மால்}} (((Chapter 10.08))) [[4823]]
 2682. கண்ணோட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_2036} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.5))) [[4824]]
 2683. கண்ணோட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_2037} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.5))) [[4825]]
 2684. கண்படை ((1 occurrences))
  1. {P_2039} {{under தூங்கல்}} (((Chapter 7.5))) [[4826]]
 2685. கண்மணி ((2 occurrences))
  1. {P_1054} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4827]]
  2. {P_3628} {{under தாரை}} (((Chapter 10.05))) [[4828]]
 2686. கண்மருந்து ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[4829]]
 2687. கண்மை ((1 occurrences))
  1. {P_2036} {{under கண்ணோட்டம்}} (((Chapter 7.5))) [[4830]]
 2688. கண்வரி ((2 occurrences))
  1. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[4831]]
  2. {P_3093} {{under அலரி}} (((Chapter 10.01))) [[4832]]
 2689. கதனம் ((1 occurrences))
  1. {P_1855} {{under கலக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[4833]]
 2690. கதம்பம் ((2 occurrences))
  1. {P_59} {{under மேகம் }} (((Chapter 1))) [[4834]]
  2. {P_2731} {{under கடம்பு}} (((Chapter 9))) [[4835]]
 2691. கதறல் ((1 occurrences))
  1. {P_2115} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.7))) [[4836]]
 2692. கதலி ((2 occurrences))
  1. {P_2758} {{under வாழை}} (((Chapter 9))) [[4837]]
  2. {P_3285} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4838]]
 2693. கதலிகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2736} {{under தேற்று மரம்}} (((Chapter 9))) [[4839]]
 2694. கதழ்வு ((2 occurrences))
  1. {P_2194} {{under விரைவு}} (((Chapter 7.9))) [[4840]]
  2. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[4841]]
 2695. கதவிடு தாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3271} {{under கடிகை}} (((Chapter 10.02))) [[4842]]
 2696. கதவின் தாழ் ((1 occurrences))
  1. {P_3537} {{under சீப்பு}} (((Chapter 10.03))) [[4843]]
 2697. கதவு ((5 occurrences))
  1. {P_682} {{headword for 8 items}} (((Chapter 4))) [[4844]]
  2. {P_3286} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4845]]
  3. {P_3693} {{under தோட்டி}} (((Chapter 10.05))) [[4846]]
  4. {P_3854} {{under புதவு}} (((Chapter 10.07))) [[4847]]
  5. {P_4056} {{under வாரி}} (((Chapter 10.10))) [[4848]]
 2698. கதாயுதன் ((1 occurrences))
  1. {P_742} {{under வீமன்}} (((Chapter 5))) [[4849]]
 2699. கதி ((2 occurrences))
  1. {P_3} {{under மோட்சம்}} (((Chapter 1))) [[4850]]
  2. {P_2189} {{under செலவு}} (((Chapter 7.9))) [[4851]]
 2700. கதித்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[4852]]
  2. {P_2187} {{under எழுச்சி}} (((Chapter 7.9))) [[4853]]
 2701. கதிரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1539} {{under அம்பு}} (((Chapter 6.16))) [[4854]]
  2. {P_2726} {{under கருங்காலி}} (((Chapter 9))) [[4855]]
 2702. கதிரவன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[4856]]
 2703. கதிரவன்புதல்வி ((1 occurrences))
  1. {P_559} {{under யமுனை}} (((Chapter 4))) [[4857]]
 2704. கதிரோன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[4858]]
 2705. கதிர் ((3 occurrences))
  1. {P_212} {{under சூரிய கிரணம்}} (((Chapter 2))) [[4859]]
  2. {P_1937} {{under ஒளி}} (((Chapter 7.3))) [[4860]]
  3. {P_2981} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[4861]]
 2706. கதிர்நாள் ((1 occurrences))
  1. {P_250} {{under உத்தரம்}} (((Chapter 2))) [[4862]]
 2707. கதிர்மகன் ((1 occurrences))
  1. {P_234} {{under சனி}} (((Chapter 2))) [[4863]]
 2708. கதிர்மதலை ((1 occurrences))
  1. {P_741} {{under கன்னன்}} (((Chapter 5))) [[4864]]
 2709. கதுப்பு ((6 occurrences))
  1. {P_1031} {{headword for 4 items}} (((Chapter 5))) [[4865]]
  2. {P_1064} {{under ஆண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[4866]]
  3. {P_1065} {{under பெண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[4867]]
  4. {P_1066} {{under ஆண் மயிர்க்கும் பெண் மயிர்க்கும் பொது}} (((Chapter 5))) [[4868]]
  5. {P_2469} {{under பசுக் கூட்டம்}} (((Chapter 8.2))) [[4869]]
  6. {P_3287} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[4870]]
 2710. கதுமெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2196} {{under விரைவுக் குறிப்பு (IDEOPHONES)}} (((Chapter 7.9))) [[4871]]
 2711. கதுவாய் ((1 occurrences))
  1. {P_1983} {{under வடுப்படுத்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[4872]]
 2712. கதுவு ((1 occurrences))
  1. {P_1920} {{under கலங்குதல்}} (((Chapter 7.2))) [[4873]]
 2713. கதுவுறு தாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3633} {{under தாள்}} (((Chapter 10.05))) [[4874]]
 2714. கதை ((5 occurrences))
  1. {P_1576} {{under தண்டாயுதம்}} (((Chapter 6.16))) [[4875]]
  2. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[4876]]
  3. {P_2027} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.4))) [[4877]]
  4. {P_3288} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4878]]
  5. {P_3835} {{under பிதிர்}} (((Chapter 10.07))) [[4879]]
 2715. கத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[4880]]
  2. {P_2115} {{under கதறல்}} (((Chapter 7.7))) [[4881]]
 2716. கத்திகை ((2 occurrences))
  1. {P_1302} {{under சிறு கொடி}} (((Chapter 6.5))) [[4882]]
  2. {P_1326} {{under மாலை}} (((Chapter 6.7))) [[4883]]
 2717. கத்தியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1274} {{under சிறு துகில்}} (((Chapter 6.5))) [[4884]]
 2718. கத்திரி ((1 occurrences))
  1. {P_1527} {{under தலைவிரி பறை}} (((Chapter 6.14))) [[4885]]
 2719. கத்திரிச்செடி ((1 occurrences))
  1. {P_4008} {{under வங்கம்}} (((Chapter 10.10))) [[4886]]
 2720. கத்துதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2009} {{under சொல்லுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[4887]]
 2721. கத்தூரி ((4 occurrences))
  1. {P_1310} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.6))) [[4888]]
  2. {P_2524} {{headword for 4 items}} (((Chapter 8.2))) [[4889]]
  3. {P_3706} {{under நரந்தம்}} (((Chapter 10.06))) [[4890]]
  4. {P_3724} {{under நானம்}} (((Chapter 10.06))) [[4891]]
 2722. கத்தூரி மஞ்சள் ((1 occurrences))
  1. {P_3004} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[4892]]
 2723. கந்தசாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1319} {{under பனிநீர்}} (((Chapter 6.6))) [[4893]]
 2724. கந்தன் ((2 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[4894]]
  2. {P_526} {{under குறிஞ்சிக் கடவுள்}} (((Chapter 4))) [[4895]]
 2725. கந்தம் ((9 occurrences))
  1. {P_387} {{under இந்திரியம்}} (((Chapter 3))) [[4896]]
  2. {P_433} {{under அட்ட கிரி}} (((Chapter 3))) [[4897]]
  3. {P_987} {{under இந்திரியம்}} (((Chapter 5))) [[4898]]
  4. {P_1090} {{under பஞ்சமல வகை}} (((Chapter 5))) [[4899]]
  5. {P_2049} {{under கந்தித்தல்}} (((Chapter 7.6))) [[4900]]
  6. {P_2120} {{under செவி அறிவு}} (((Chapter 7.7))) [[4901]]
  7. {P_2819} {{under கிழங்கு}} (((Chapter 9))) [[4902]]
  8. {P_2926} {{under கருணைக் கிழங்கு}} (((Chapter 9))) [[4903]]
  9. {P_3289} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[4904]]
 2726. கந்தரசக்குழியிற் சந்திடை நிற்பது ((1 occurrences))
  1. {P_37} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[4905]]
 2727. கந்தரம் ((4 occurrences))
  1. {P_58} {{under மேகம்}} (((Chapter 1))) [[4906]]
  2. {P_504} {{under மலை முழை}} (((Chapter 4))) [[4907]]
  3. {P_1028} {{under கழுத்து}} (((Chapter 5))) [[4908]]
  4. {P_3290} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[4909]]
 2728. கந்தருவம் ((2 occurrences))
  1. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[4910]]
  2. {P_3291} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4911]]
 2729. கந்தருவர் ((1 occurrences))
  1. {P_205} {{headword for 5 items}} (((Chapter 2))) [[4912]]
 2730. கந்தர்ப்பன் ((1 occurrences))
  1. {P_145} {{under காமன்}} (((Chapter 2))) [[4913]]
 2731. கந்தளம் ((1 occurrences))
  1. {P_1607} {{under கவசம்}} (((Chapter 6.17))) [[4914]]
 2732. கந்தவகன் ((1 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[4915]]
 2733. கந்தவாகன் ((1 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[4916]]
 2734. கந்தவாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_656} {{under மன்னன்றேவி யில்லம்}} (((Chapter 4))) [[4917]]
 2735. கந்தி ((1 occurrences))
  1. {P_2752} {{under கமுகு}} (((Chapter 9))) [[4918]]
 2736. கந்தித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2049} {{headword for 18 items}} (((Chapter 7.6))) [[4919]]
 2737. கந்து ((5 occurrences))
  1. {P_1080} {{under சந்து}} (((Chapter 5))) [[4920]]
  2. {P_1491} {{under பண்டி உள்ளிருசு}} (((Chapter 6.12))) [[4921]]
  3. {P_1631} {{under தூண்}} (((Chapter 6.17))) [[4922]]
  4. {P_1846} {{under ஆதார நிலை}} (((Chapter 7.1))) [[4923]]
  5. {P_3292} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[4924]]
 2738. கந்துகம் ((4 occurrences))
  1. {P_1708} {{under பந்து}} (((Chapter 6.20))) [[4925]]
  2. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[4926]]
  3. {P_2453} {{under குறுநில மன்னர் குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[4927]]
  4. {P_3293} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4928]]
 2739. கந்துள் ((1 occurrences))
  1. {P_701} {{under கரி}} (((Chapter 4))) [[4929]]
 2740. கந்தூரி ((1 occurrences))
  1. {P_2912} {{under செங்கிடை}} (((Chapter 9))) [[4930]]
 2741. கந்தை ((1 occurrences))
  1. {P_1274} {{under சிறு துகில்}} (((Chapter 6.5))) [[4931]]
 2742. கனகதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2491} {{under ஒட்டகம்}} (((Chapter 8.2))) [[4932]]
 2743. கனகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[4933]]
 2744. கனமூலம் ((1 occurrences))
  1. {P_434} {{under அட்ட கணிதம்}} (((Chapter 3))) [[4934]]
 2745. கனம் ((6 occurrences))
  1. {P_58} {{under மேகம்}} (((Chapter 1))) [[4935]]
  2. {P_434} {{under அட்ட கணிதம்}} (((Chapter 3))) [[4936]]
  3. {P_2221} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.11))) [[4937]]
  4. {P_3048} {{under அடை}} (((Chapter 10.01))) [[4938]]
  5. {P_3334} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4939]]
  6. {P_3539} {{under சீர்}} (((Chapter 10.03))) [[4940]]
 2746. கனருசி ((1 occurrences))
  1. {P_61} {{under மின்னல்}} (((Chapter 1))) [[4941]]
 2747. கனலி ((4 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[4942]]
  2. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[4943]]
  3. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[4944]]
  4. {P_3335} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[4945]]
 2748. கனலிநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_251} {{under அத்தம்}} (((Chapter 2))) [[4946]]
 2749. கனலோன் ((1 occurrences))
  1. {P_210} {{under சூரியன்}} (((Chapter 2))) [[4947]]
 2750. கனல் ((1 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[4948]]
 2751. கனவட்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_751} {{under பாண்டியன் கொடி // பாண்டியன் குதிரை (புரவி)}} (((Chapter 5))) [[4949]]
  2. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[4950]]
  3. {P_2450} {{under பாண்டியன் குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[4951]]
 2752. கனவிரதம் ((1 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[4952]]
 2753. கனவு ((1 occurrences))
  1. {P_2039} {{under தூங்கல்}} (((Chapter 7.5))) [[4953]]
 2754. கனி ((1 occurrences))
  1. {P_2830} {{under பழம்}} (((Chapter 9))) [[4954]]
 2755. கனிட்டன் ((1 occurrences))
  1. {P_911} {{under இளையோன்}} (((Chapter 5))) [[4955]]
 2756. கனிதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1875} {{under தணியாக் கோபம்}} (((Chapter 7.2))) [[4956]]
  2. {P_2181} {{under புதைத்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[4957]]
 2757. கனித் தோல் ((1 occurrences))
  1. {P_2831} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[4958]]
 2758. கனைத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[4959]]
  2. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[4960]]
 2759. கனோபலம் ((1 occurrences))
  1. {P_67} {{under ஆலாங்கட்டி}} (((Chapter 1))) [[4961]]
 2760. கன்னன் ((3 occurrences))
  1. {P_741} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[4962]]
  2. {P_756} {{under (NOTE) இரப்போர்க்குக் கொடுக்கும் இடைவள்ளல் எழுவர்}} (((Chapter 5))) [[4963]]
  3. {P_3589} {{under சௌரி}} (((Chapter 10.03))) [[4964]]
 2761. கன்னம் ((4 occurrences))
  1. {P_1052} {{under செவி}} (((Chapter 5))) [[4965]]
  2. {P_1588} {{under சுவரகழ் கருவி}} (((Chapter 6.16))) [[4966]]
  3. {P_2430} {{under யானைச் செவி}} (((Chapter 8.2))) [[4967]]
  4. {P_3287} {{under கதுப்பு}} (((Chapter 10.02))) [[4968]]
 2762. கன்னல் ((7 occurrences))
  1. {P_282} {{under நாழிகை}} (((Chapter 2))) [[4969]]
  2. {P_1142} {{under மணற்பாகு}} (((Chapter 6.1))) [[4970]]
  3. {P_1145} {{under கற்கண்டு}} (((Chapter 6.1))) [[4971]]
  4. {P_1252} {{under நாழிகை வட்டில்}} (((Chapter 6.4))) [[4972]]
  5. {P_1743} {{under கரகம்}} (((Chapter 6.20))) [[4973]]
  6. {P_2764} {{under கரும்பு}} (((Chapter 9))) [[4974]]
  7. {P_3337} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[4975]]
 2763. கன்னார் ((1 occurrences))
  1. {P_793} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[4976]]
 2764. கன்னாவதஞ்சம் ((1 occurrences))
  1. {P_1195} {{under செவிமலர்ப்பூ}} (((Chapter 6.2))) [[4977]]
 2765. கன்னி ((9 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[4978]]
  2. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[4979]]
  3. {P_186} {{under தெய்வப்பெண்}} (((Chapter 2))) [[4980]]
  4. {P_270} {{under இராசி}} (((Chapter 2))) [[4981]]
  5. {P_276} {{under இடபவீதி}} (((Chapter 2))) [[4982]]
  6. {P_937} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4983]]
  7. {P_2895} {{under காக்கணம்}} (((Chapter 9))) [[4984]]
  8. {P_3338} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.02))) [[4985]]
  9. {P_3392} {{under குமரி}} (((Chapter 10.02))) [[4986]]
 2766. கன்னி இராசி ((1 occurrences))
  1. {P_3673} {{under தெரிவை}} (((Chapter 10.05))) [[4987]]
 2767. கன்னிகாதானம் ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[4988]]
 2768. கன்னிகாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2683} {{under கோங்கு}} (((Chapter 9))) [[4989]]
 2769. கன்னிகை ((2 occurrences))
  1. {P_2807} {{under மொட்டு}} (((Chapter 9))) [[4990]]
  2. {P_3009} {{under தாமரைக் கொட்டை}} (((Chapter 9))) [[4991]]
 2770. கன்னிநதி ((1 occurrences))
  1. {P_565} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[4992]]
 2771. கன்னியிற் பிறந்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_966} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[4993]]
 2772. கன்னுவர் ((1 occurrences))
  1. {P_793} {{under கன்னார்}} (((Chapter 5))) [[4994]]
 2773. கன்மேந்திரியம் (௫) ((1 occurrences))
  1. {P_1091} {{under இருபத்தைந்து தத்துவம்}} (((Chapter 5))) [[4995]]
 2774. கன்மேய்வு ((1 occurrences))
  1. {P_2359} {{under மாடப் புறா}} (((Chapter 8.1))) [[4996]]
 2775. கன்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_1874} {{under சினக் குறிப்பு}} (((Chapter 7.2))) [[4997]]
 2776. கன்று ((5 occurrences))
  1. {P_1178} {{under கைவளை}} (((Chapter 6.2))) [[4998]]
  2. {P_2227} {{under சிறுமை}} (((Chapter 7.11))) [[4999]]
  3. {P_2586} {{under விலங்கின் பிள்ளை}} (((Chapter 8.2))) [[5000]]
  4. {P_2590} {{headword for 11 items}} (((Chapter 8.2))) [[5001]]
  5. {P_3336} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5002]]
 2777. கன்றை வளர்க்கும் பசு ((1 occurrences))
  1. {P_2464} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[5003]]
 2778. கபடம் ((1 occurrences))
  1. {P_4038} {{under வலி}} (((Chapter 10.10))) [[5004]]
 2779. கபாடம் ((2 occurrences))
  1. {P_682} {{under கதவு}} (((Chapter 4))) [[5005]]
  2. {P_3286} {{under கதவு}} (((Chapter 10.02))) [[5006]]
 2780. கபாலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1089} {{under தலையோடு}} (((Chapter 5))) [[5007]]
 2781. கபாலி ((3 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[5008]]
  2. {P_115} {{under வைரவன்}} (((Chapter 2))) [[5009]]
  3. {P_181} {{under உருத்திரர் பதினொருவர்}} (((Chapter 2))) [[5010]]
 2782. கபிஞ்சலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2342} {{under காடை}} (((Chapter 8.1))) [[5011]]
 2783. கபித்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_2714} {{under விளா}} (((Chapter 9))) [[5012]]
 2784. கபில நிறம் ((1 occurrences))
  1. {P_3847} {{under புகர்}} (((Chapter 10.07))) [[5013]]
 2785. கபிலன் ((1 occurrences))
  1. {P_140} {{under மூவைந்தவதாரம்}} (((Chapter 2))) [[5014]]
 2786. கபிலம் ((2 occurrences))
  1. {P_1936} {{under புற்கெனு நிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[5015]]
  2. {P_2343} {{under கரிக் குருவி}} (((Chapter 8.1))) [[5016]]
 2787. கபிலை ((2 occurrences))
  1. {P_2458} {{under பசு}} (((Chapter 8.2))) [[5017]]
  2. {P_2459} {{under தெய்வப் பசு}} (((Chapter 8.2))) [[5018]]
 2788. கபோதம் ((2 occurrences))
  1. {P_2352} {{under காகம் புறா}} (((Chapter 8.1))) [[5019]]
  2. {P_2353} {{under புறாப் பொது}} (((Chapter 8.1))) [[5020]]
 2789. கபோலம் ((2 occurrences))
  1. {P_1031} {{under கதுப்பு}} (((Chapter 5))) [[5021]]
  2. {P_3432} {{under கொடிறு}} (((Chapter 10.02))) [[5022]]
 2790. கப்பணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1590} {{under கைவேல்}} (((Chapter 6.16))) [[5023]]
 2791. கப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2798} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[5024]]
 2792. கமகன் ((2 occurrences))
  1. {P_361} {{under நால்வகைப் புலமை}} (((Chapter 3))) [[5025]]
  2. {P_363} {{under ஞாபகஞ் செம்பொரு ணடையினெப் பொருளுங் காசின் றுரைப்போன்}} (((Chapter 3))) [[5026]]
 2793. கமடம் ((1 occurrences))
  1. {P_2632} {{under ஆமை}} (((Chapter 8.4))) [[5027]]
 2794. கமண்டலம் ((2 occurrences))
  1. {P_1271} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.4))) [[5028]]
  2. {P_3301} {{under கரகம்}} (((Chapter 10.02))) [[5029]]
 2795. கமம் ((1 occurrences))
  1. {P_2228} {{under நிறைவு}} (((Chapter 7.11))) [[5030]]
 2796. கமர் ((2 occurrences))
  1. {P_528} {{under நிலப் பிளப்பு}} (((Chapter 4))) [[5031]]
  2. {P_4086} {{under விள}} (((Chapter 10.10))) [[5032]]
 2797. கமலம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[5033]]
  2. {P_730} {{under (ADAPTED) அந்தணர் மாலை}} (((Chapter 5))) [[5034]]
  3. {P_3007} {{under தாமரை}} (((Chapter 9))) [[5035]]
  4. {P_3294} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5036]]
 2798. கமலயோனி ((1 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[5037]]
 2799. கமலை ((2 occurrences))
  1. {P_142} {{under திருமகள்}} (((Chapter 2))) [[5038]]
  2. {P_462} {{under திருவாரூர்}} (((Chapter 4))) [[5039]]
 2800. கமழல் ((1 occurrences))
  1. {P_2049} {{under கந்தித்தல்}} (((Chapter 7.6))) [[5040]]
 2801. கமித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1790} {{under பொறுத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[5041]]
 2802. கமுகு ((3 occurrences))
  1. {P_2752} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[5042]]
  2. {P_3876} {{under பூகம்}} (((Chapter 10.07))) [[5043]]
  3. {P_3877} {{under பூக்கம்}} (((Chapter 10.07))) [[5044]]
 2803. கமுக்கட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_1026} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[5045]]
 2804. கம் ((5 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[5046]]
  2. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[5047]]
  3. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[5048]]
  4. {P_1061} {{under தலை}} (((Chapter 5))) [[5049]]
  5. {P_3295} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[5050]]
 2805. கம்பம் ((4 occurrences))
  1. {P_1631} {{under தூண்}} (((Chapter 6.17))) [[5051]]
  2. {P_1683} {{under விளக்குத் தண்டு}} (((Chapter 6.20))) [[5052]]
  3. {P_1854} {{under நடுக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[5053]]
  4. {P_3296} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5054]]
 2806. கம்பலம் ((2 occurrences))
  1. {P_1288} {{under கம்பளிப்படாம்}} (((Chapter 6.5))) [[5055]]
  2. {P_1292} {{under மேற்கட்டி}} (((Chapter 6.5))) [[5056]]
 2807. கம்பலை ((5 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[5057]]
  2. {P_1442} {{under ஒலி}} (((Chapter 6.9))) [[5058]]
  3. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[5059]]
  4. {P_2107} {{under ஒலி}} (((Chapter 7.7))) [[5060]]
  5. {P_3297} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5061]]
 2808. கம்பளம் ((2 occurrences))
  1. {P_1288} {{under கம்பளிப்படாம்}} (((Chapter 6.5))) [[5062]]
  2. {P_2482} {{under துருவாட்டு ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[5063]]
 2809. கம்பளிப்படாம் ((1 occurrences))
  1. {P_1288} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.5))) [[5064]]
 2810. கம்பு ((2 occurrences))
  1. {P_2634} {{under சங்கு}} (((Chapter 8.4))) [[5065]]
  2. {P_2967} {{under செந்தினை}} (((Chapter 9))) [[5066]]
 2811. கம்புள் ((1 occurrences))
  1. {P_2348} {{under சம்பங் கோழி}} (((Chapter 8.1))) [[5067]]
 2812. கம்மாளர் ((3 occurrences))
  1. {P_788} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[5068]]
  2. {P_3862} {{under புலவர்}} (((Chapter 10.07))) [[5069]]
  3. {P_4003} {{under யாணர்}} (((Chapter 10.09))) [[5070]]
 2813. கம்மியர் ((3 occurrences))
  1. {P_788} {{under கம்மாளர்}} (((Chapter 5))) [[5071]]
  2. {P_789} {{under கொல்லர்}} (((Chapter 5))) [[5072]]
  3. {P_884} {{under தொழில் செய்வோர்}} (((Chapter 5))) [[5073]]
 2814. கயந்தலை ((1 occurrences))
  1. {P_2416} {{under யானைக் கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[5074]]
 2815. கயமுனி ((1 occurrences))
  1. {P_2416} {{under யானைக் கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[5075]]
 2816. கயம் ((5 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[5076]]
  2. {P_85} {{under ஆழநீர்}} (((Chapter 1))) [[5077]]
  3. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[5078]]
  4. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[5079]]
  5. {P_3298} {{headword for 7 items}} (((Chapter 10.02))) [[5080]]
 2817. கயல் ((1 occurrences))
  1. {P_751} {{under பாண்டியன் கொடி // பாண்டியன் குதிரை (புரவி)}} (((Chapter 5))) [[5081]]
 2818. கயவர் ((1 occurrences))
  1. {P_872} {{under கீழோர்}} (((Chapter 5))) [[5082]]
 2819. கயவாய் ((2 occurrences))
  1. {P_2343} {{under கரிக் குருவி}} (((Chapter 8.1))) [[5083]]
  2. {P_2476} {{under எருமை}} (((Chapter 8.2))) [[5084]]
 2820. கயவு ((3 occurrences))
  1. {P_587} {{under கழிமுகம் }} (((Chapter 4))) [[5085]]
  2. {P_1926} {{under மேன்மை}} (((Chapter 7.2))) [[5086]]
  3. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[5087]]
 2821. கயினி ((1 occurrences))
  1. {P_3300} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5088]]
 2822. கயிறு ((4 occurrences))
  1. {P_1591} {{headword for 8 items}} (((Chapter 6.16))) [[5089]]
  2. {P_3263} {{under கச்சை}} (((Chapter 10.02))) [[5090]]
  3. {P_3267} {{under கடம்}} (((Chapter 10.02))) [[5091]]
  4. {P_3626} {{under தாமம்}} (((Chapter 10.05))) [[5092]]
 2823. கயில் ((3 occurrences))
  1. {P_1030} {{under பிடர்த்தலை}} (((Chapter 5))) [[5093]]
  2. {P_1208} {{under பூண்கடைப்புணர்வு}} (((Chapter 6.2))) [[5094]]
  3. {P_3299} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5095]]
 2824. கரகம் ((8 occurrences))
  1. {P_68} {{under ஆலாங்கட்டி }} (((Chapter 1))) [[5096]]
  2. {P_1249} {{under வட்டில்}} (((Chapter 6.4))) [[5097]]
  3. {P_1271} {{under கமண்டலம்}} (((Chapter 6.4))) [[5098]]
  4. {P_1743} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.20))) [[5099]]
  5. {P_3301} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[5100]]
  6. {P_3337} {{under கன்னல்}} (((Chapter 10.02))) [[5101]]
  7. {P_3526} {{under சிரகம்}} (((Chapter 10.03))) [[5102]]
  8. {P_3535} {{under சீகரம்}} (((Chapter 10.03))) [[5103]]
 2825. கரடம் ((2 occurrences))
  1. {P_2367} {{under காகம்}} (((Chapter 8.1))) [[5104]]
  2. {P_2434} {{under யானை மதச் சுவடு}} (((Chapter 8.2))) [[5105]]
 2826. கரடி ((2 occurrences))
  1. {P_2494} {{headword for 7 items}} (((Chapter 8.2))) [[5106]]
  2. {P_2563} {{under ஒருத்தல்}} (((Chapter 8.2))) [[5107]]
 2827. கரடிகை ((1 occurrences))
  1. {P_1529} {{under பலவகைப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[5108]]
 2828. கரடிப் பறை ((1 occurrences))
  1. {P_1519} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.14))) [[5109]]
 2829. கரடு ((1 occurrences))
  1. {P_998} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[5110]]
 2830. கரணத்தியல்வோர் ((1 occurrences))
  1. {P_770} {{under அரசர்க்கு எண்வகைத் துணைவர்}} (((Chapter 5))) [[5111]]
 2831. கரணம் ((6 occurrences))
  1. {P_382} {{under பஞ்சாங்க வகை}} (((Chapter 3))) [[5112]]
  2. {P_387} {{under இந்திரியம்}} (((Chapter 3))) [[5113]]
  3. {P_1445} {{under கூத்தின் விகற்பம்}} (((Chapter 6.10))) [[5114]]
  4. {P_1842} {{under எண்ணல்}} (((Chapter 7.1))) [[5115]]
  5. {P_2086} {{under எண்}} (((Chapter 7.7))) [[5116]]
  6. {P_3302} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5117]]
 2832. கரண்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_1694} {{under கரண்டி}} (((Chapter 6.20))) [[5118]]
  2. {P_2369} {{under நீர்க் காக்கை}} (((Chapter 8.1))) [[5119]]
  3. {P_3303} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5120]]
 2833. கரண்டி ((1 occurrences))
  1. {P_1694} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[5121]]
 2834. கரண்டை ((1 occurrences))
  1. {P_703} {{under தவத்தோர் இருக்குமிடம்}} (((Chapter 4))) [[5122]]
 2835. கரத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2131} {{under கொடாமை}} (((Chapter 7.8))) [[5123]]
 2836. கரந்துறைப் பாட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_368} {{under மாலை மாற்றே சக்கரஞ் சுழிகுள [...] சார்ந்த வெழுத்து வருக்கமு மற்றும் வடநூற் கடலு ளொருக்குடன் வைத்த வுதாரண நோக்கி விரித்து நிறைத்து மிறைக்கவிப் பாட்டுத் தெரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[5124]]
 2837. கரந்தை ((1 occurrences))
  1. {P_734} {{under எண்வகை மாலை}} (((Chapter 5))) [[5125]]
 2838. கரந்தை – பகைவர் கவர்ந்த தன்னிரை மீட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_1474} {{under (MULTIPLE)(DEF) புறம்}} (((Chapter 6.12))) [[5126]]
 2839. கரபத்திரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1561} {{under ஈர்வாள்}} (((Chapter 6.16))) [[5127]]
 2840. கரப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1905} {{under களவு}} (((Chapter 7.2))) [[5128]]
 2841. கரமஞ்சரி ((1 occurrences))
  1. {P_2871} {{under நாயுருவி}} (((Chapter 9))) [[5129]]
 2842. கரம் ((8 occurrences))
  1. {P_212} {{under சூரிய கிரணம்}} (((Chapter 2))) [[5130]]
  2. {P_1019} {{under கை}} (((Chapter 5))) [[5131]]
  3. {P_1937} {{under ஒளி}} (((Chapter 7.3))) [[5132]]
  4. {P_2102} {{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}} (((Chapter 7.7))) [[5133]]
  5. {P_2306} {{under குடி இறை}} (((Chapter 7.12))) [[5134]]
  6. {P_2492} {{under கழுதை}} (((Chapter 8.2))) [[5135]]
  7. {P_2608} {{under நஞ்சு}} (((Chapter 8.3))) [[5136]]
  8. {P_3304} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[5137]]
 2843. கரம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_577} {{under பாழ்நிலம்}} (((Chapter 4))) [[5138]]
 2844. கரளம் ((1 occurrences))
  1. {P_2608} {{under நஞ்சு}} (((Chapter 8.3))) [[5139]]
 2845. கரவடம் ((1 occurrences))
  1. {P_1905} {{under களவு}} (((Chapter 7.2))) [[5140]]
 2846. கரவடர் ((1 occurrences))
  1. {P_876} {{under கள்வர்}} (((Chapter 5))) [[5141]]
 2847. கரவர் ((1 occurrences))
  1. {P_876} {{under கள்வர்}} (((Chapter 5))) [[5142]]
 2848. கரவீரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2693} {{under அலரி}} (((Chapter 9))) [[5143]]
 2849. கரா ((2 occurrences))
  1. {P_2628} {{under முதலை}} (((Chapter 8.4))) [[5144]]
  2. {P_2629} {{under ஆண் முதலை}} (((Chapter 8.4))) [[5145]]
 2850. கராம் ((2 occurrences))
  1. {P_2590} {{under கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[5146]]
  2. {P_2628} {{under முதலை}} (((Chapter 8.4))) [[5147]]
 2851. கரி ((4 occurrences))
  1. {P_701} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[5148]]
  2. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[5149]]
  3. {P_2556} {{under (GENERIC) களிறு:}} (((Chapter 8.2))) [[5150]]
  4. {P_2579} {{under பிடி}} (((Chapter 8.2))) [[5151]]
 2852. கரி காடு ((1 occurrences))
  1. {P_2851} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[5152]]
 2853. கரிக் குருவி ((1 occurrences))
  1. {P_2343} {{headword for 5 items}} (((Chapter 8.1))) [[5153]]
 2854. கரிக்குருவி ((2 occurrences))
  1. {P_3352} {{under காரி}} (((Chapter 10.02))) [[5154]]
  2. {P_3838} {{under பிள்ளை}} (((Chapter 10.07))) [[5155]]
 2855. கரிணி ((3 occurrences))
  1. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[5156]]
  2. {P_2415} {{under பெண் யானை}} (((Chapter 8.2))) [[5157]]
  3. {P_3305} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5158]]
 2856. கரிதன் ((1 occurrences))
  1. {P_877} {{under அச்சமுடையோன்}} (((Chapter 5))) [[5159]]
 2857. கரிப்பு ((2 occurrences))
  1. {P_3270} {{under கடி}} (((Chapter 10.02))) [[5160]]
  2. {P_3351} {{under காயம்}} (((Chapter 10.02))) [[5161]]
 2858. கரிமா ((1 occurrences))
  1. {P_418} {{under அட்டமா சித்தி}} (((Chapter 3))) [[5162]]
 2859. கரியநிறம் ((1 occurrences))
  1. {P_3041} {{under அஞ்சனம்}} (((Chapter 10.01))) [[5163]]
 2860. கரியன் ((1 occurrences))
  1. {P_862} {{under நடுச்சொல்வோன்}} (((Chapter 5))) [[5164]]
 2861. கரியவன் ((2 occurrences))
  1. {P_160} {{under இந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[5165]]
  2. {P_3330} {{under கள்வன்}} (((Chapter 10.02))) [[5166]]
 2862. கரியோன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[5167]]
 2863. கரில் ((4 occurrences))
  1. {P_1163} {{under காழ்த்தல்}} (((Chapter 6.1))) [[5168]]
  2. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[5169]]
  3. {P_1866} {{under கொடுமை }} (((Chapter 7.2))) [[5170]]
  4. {P_3306} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5171]]
 2864. கரீரம் ((4 occurrences))
  1. {P_1740} {{under மிடா}} (((Chapter 6.20))) [[5172]]
  2. {P_2436} {{under யானை பல் அடி}} (((Chapter 8.2))) [[5173]]
  3. {P_2738} {{under அகத்தி}} (((Chapter 9))) [[5174]]
  4. {P_3307} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5175]]
 2865. கரு ((4 occurrences))
  1. {P_491} {{under குப்பை மேடு}} (((Chapter 4))) [[5176]]
  2. {P_972} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[5177]]
  3. {P_1944} {{under நிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[5178]]
  4. {P_2554} {{under சூல்}} (((Chapter 8.2))) [[5179]]
 2866. கரு நாரை ((1 occurrences))
  1. {P_2376} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[5180]]
 2867. கரு நெய்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_3016} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[5181]]
 2868. கருங் கிளி ((1 occurrences))
  1. {P_2351} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.1))) [[5182]]
 2869. கருங் குரங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2508} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[5183]]
 2870. கருங்காலி ((1 occurrences))
  1. {P_2726} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5184]]
 2871. கருங்குரங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_400} {{under நகர்படு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[5185]]
  2. {P_3353} {{under கார்}} (((Chapter 10.02))) [[5186]]
  3. {P_4006} {{under யூகம்}} (((Chapter 10.09))) [[5187]]
 2872. கருங்குவளை ((3 occurrences))
  1. {P_3014} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5188]]
  2. {P_3358} {{under காவி}} (((Chapter 10.02))) [[5189]]
  3. {P_3825} {{under பானல்}} (((Chapter 10.07))) [[5190]]
 2873. கருங்குவளை ((1 occurrences))
  1. {P_3015} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[5191]]
 2874. கருங்கொல் ((1 occurrences))
  1. {P_1242} {{under இரும்பு}} (((Chapter 6.4))) [[5192]]
 2875. கருஞ்சனம் ((1 occurrences))
  1. {P_2740} {{under முருங்கை}} (((Chapter 9))) [[5193]]
 2876. கருடன் ((1 occurrences))
  1. {P_2321} {{headword for 8 items}} (((Chapter 8.1))) [[5194]]
 2877. கருடன் ((1 occurrences))
  1. {P_2322} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[5195]]
 2878. கருடன் [ஊர்தி] ((1 occurrences))
  1. {P_132} {{under விட்டுணுவின் ஊர்தி, கொடி}} (((Chapter 2))) [[5196]]
 2879. கருடன் [கொடி] ((1 occurrences))
  1. {P_132} {{under விட்டுணுவின் ஊர்தி, கொடி}} (((Chapter 2))) [[5197]]
 2880. கருடர் ((1 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[5198]]
 2881. கருணாலயன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[5199]]
 2882. கருணை ((2 occurrences))
  1. {P_440} {{under நாடக நவரசம்}} (((Chapter 3))) [[5200]]
  2. {P_1772} {{under அருள்}} (((Chapter 7.1))) [[5201]]
 2883. கருணைக் கிழங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2926} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[5202]]
 2884. கருணையுள்ளோன் ((1 occurrences))
  1. {P_897} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[5203]]
 2885. கருதலர் ((1 occurrences))
  1. {P_947} {{under மாற்றலர்}} (((Chapter 5))) [[5204]]
 2886. கருதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1776} {{under குறித்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[5205]]
  2. {P_1780} {{under நினைத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[5206]]
 2887. கருதிய கருமம் முடியுங்காறும் கொள்ளும் கோபம் ((1 occurrences))
  1. {P_3353} {{under கார்}} (((Chapter 10.02))) [[5207]]
 2888. கருத்து ((2 occurrences))
  1. {P_1774} {{under குறிப்பு}} (((Chapter 7.1))) [[5208]]
  2. {P_3584} {{under சேத்து}} (((Chapter 10.03))) [[5209]]
 2889. கருநந்து ((1 occurrences))
  1. {P_2642} {{under நத்தை}} (((Chapter 8.4))) [[5210]]
 2890. கருநாரை ((1 occurrences))
  1. {P_3513} {{under சிகரி}} (((Chapter 10.03))) [[5211]]
 2891. கருநிறம் ((2 occurrences))
  1. {P_1935} {{headword for 13 items}} (((Chapter 7.3))) [[5212]]
  2. {P_3332} {{under கறுப்பு}} (((Chapter 10.02))) [[5213]]
 2892. கருநெறி ((1 occurrences))
  1. {P_44} {{under நெருப்பு}} (((Chapter 1))) [[5214]]
 2893. கருந்தாது ((1 occurrences))
  1. {P_1242} {{under இரும்பு}} (((Chapter 6.4))) [[5215]]
 2894. கருந்தினை ((2 occurrences))
  1. {P_2966} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[5216]]
  2. {P_3260} {{under கங்கு}} (((Chapter 10.02))) [[5217]]
 2895. கருந்துகிலுடையன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[5218]]
 2896. கருனை ((1 occurrences))
  1. {P_1122} {{under பொரியல்}} (((Chapter 6.1))) [[5219]]
 2897. கருப்பம் ((3 occurrences))
  1. {P_972} {{under கரு}} (((Chapter 5))) [[5220]]
  2. {P_3534} {{under சினை}} (((Chapter 10.03))) [[5221]]
  3. {P_4030} {{under வயா}} (((Chapter 10.10))) [[5222]]
 2898. கருப்பம் பயிலிடம் ((1 occurrences))
  1. {P_978} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[5223]]
 2899. கருப்பு வில்லி ((1 occurrences))
  1. {P_145} {{under காமன்}} (((Chapter 2))) [[5224]]
 2900. கருப்பூரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1309} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.6))) [[5225]]
 2901. கருப்பை ((1 occurrences))
  1. {P_2532} {{under காரெலி}} (((Chapter 8.2))) [[5226]]
 2902. கரும பூமி ((1 occurrences))
  1. {P_1660} {{under உழவு தொழிலே வரைவு வாணிகம் [...]}} (((Chapter 6.20))) [[5227]]
 2903. கருமணல் ((1 occurrences))
  1. {P_553} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5228]]
 2904. கருமத்தலைவன் ((1 occurrences))
  1. {P_843} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[5229]]
 2905. கருமம் ((2 occurrences))
  1. {P_1863} {{under வெம்மை}} (((Chapter 7.2))) [[5230]]
  2. {P_2290} {{under வினை}} (((Chapter 7.12))) [[5231]]
 2906. கருமர் ((1 occurrences))
  1. {P_789} {{under கொல்லர்}} (((Chapter 5))) [[5232]]
 2907. கருமவதிகாரர் ((1 occurrences))
  1. {P_770} {{under அரசர்க்கு எண்வகைத் துணைவர்}} (((Chapter 5))) [[5233]]
 2908. கருமா ((1 occurrences))
  1. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[5234]]
 2909. கருமான் ((1 occurrences))
  1. {P_2500} {{under மான் ஏறு }} (((Chapter 8.2))) [[5235]]
 2910. கருமுகை ((2 occurrences))
  1. {P_2947} {{under சாதிப்பூ}} (((Chapter 9))) [[5236]]
  2. {P_3836} {{under பித்திகை}} (((Chapter 10.07))) [[5237]]
 2911. கருமை ((8 occurrences))
  1. {P_2225} {{under பெருமை}} (((Chapter 7.11))) [[5238]]
  2. {P_3352} {{under காரி}} (((Chapter 10.02))) [[5239]]
  3. {P_3359} {{under காழகம்}} (((Chapter 10.02))) [[5240]]
  4. {P_3360} {{under காளம்}} (((Chapter 10.02))) [[5241]]
  5. {P_3496} {{under சாமம்}} (((Chapter 10.03))) [[5242]]
  6. {P_3917} {{under மணி}} (((Chapter 10.08))) [[5243]]
  7. {P_3961} {{under மால்}} (((Chapter 10.08))) [[5244]]
  8. {P_3997} {{under மை}} (((Chapter 10.08))) [[5245]]
 2912. கரும்பாம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_235} {{under இராகு}} (((Chapter 2))) [[5246]]
 2913. கரும்பிள்ளை ((1 occurrences))
  1. {P_2367} {{under காகம்}} (((Chapter 8.1))) [[5247]]
 2914. கரும்பு ((6 occurrences))
  1. {P_245} {{under புனர்பூசம்}} (((Chapter 2))) [[5248]]
  2. {P_399} {{under நாடுபடு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[5249]]
  3. {P_2764} {{headword for 4 items}} (((Chapter 9))) [[5250]]
  4. {P_3324} {{under கழை}} (((Chapter 10.02))) [[5251]]
  5. {P_3337} {{under கன்னல்}} (((Chapter 10.02))) [[5252]]
  6. {P_4113} {{under வேழம்}} (((Chapter 10.10))) [[5253]]
 2915. கரும்புறம் ((1 occurrences))
  1. {P_2755} {{under பனை}} (((Chapter 9))) [[5254]]
 2916. கரும்புள் ((1 occurrences))
  1. {P_2382} {{under வண்டு}} (((Chapter 8.1))) [[5255]]
 2917. கருள் ((2 occurrences))
  1. {P_91} {{under இருள்}} (((Chapter 1))) [[5256]]
  2. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[5257]]
 2918. கருவரி ((1 occurrences))
  1. {P_91} {{under இருள்}} (((Chapter 1))) [[5258]]
 2919. கருவி ((2 occurrences))
  1. {P_1431} {{under யாழ்}} (((Chapter 6.9))) [[5259]]
  2. {P_1604} {{under ஆயுதப் பொதுப்பெயர்}} (((Chapter 6.16))) [[5260]]
 2920. கருவிப்புட்டில் ((1 occurrences))
  1. {P_1606} {{under படை உறை}} (((Chapter 6.16))) [[5261]]
 2921. கருவிளங்கனி ((1 occurrences))
  1. {P_1344} {{under நற்கண வரலாற்று வகை and தீக்கண வரலாற்று வகை}} (((Chapter 6.8))) [[5262]]
 2922. கருவிளங்காய் ((1 occurrences))
  1. {P_1344} {{under நற்கண வரலாற்று வகை and தீக்கண வரலாற்று வகை}} (((Chapter 6.8))) [[5263]]
 2923. கருவிளை ((1 occurrences))
  1. {P_2895} {{under காக்கணம்}} (((Chapter 9))) [[5264]]
 2924. கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம் ((1 occurrences))
  1. {P_1994} {{headword for 11 items}} (((Chapter 7.3))) [[5265]]
 2925. கருவூர் ((2 occurrences))
  1. {P_465} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5266]]
  2. {P_4015} {{under வஞ்சி}} (((Chapter 10.10))) [[5267]]
 2926. கருவூலம் ((1 occurrences))
  1. {P_3442} {{under கோசம்}} (((Chapter 10.02))) [[5268]]
 2927. கரைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1996} {{under அழைத்தல்}} (((Chapter 7.4))) [[5269]]
 2928. கரையின் பக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_3533} {{under சிறை}} (((Chapter 10.03))) [[5270]]
 2929. கரோடி ((2 occurrences))
  1. {P_1088} {{under சிரமாலை}} (((Chapter 5))) [[5271]]
  2. {P_1170} {{under முடிமாலை}} (((Chapter 6.2))) [[5272]]
 2930. கர்க்கடக இராசி ((1 occurrences))
  1. {P_3330} {{under கள்வன்}} (((Chapter 10.02))) [[5273]]
 2931. கர்க்கடகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2646} {{under ஞெண்டு}} (((Chapter 8.4))) [[5274]]
 2932. கர்க்கரி ((1 occurrences))
  1. {P_1743} {{under கரகம்}} (((Chapter 6.20))) [[5275]]
 2933. கர்ச்சனை ((1 occurrences))
  1. {P_1442} {{under ஒலி}} (((Chapter 6.9))) [[5276]]
 2934. கர்ச்சூரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2728} {{under ஈந்து}} (((Chapter 9))) [[5277]]
  2. {P_2885} {{under கழல் கொடி}} (((Chapter 9))) [[5278]]
 2935. கர்த்தபம் ((1 occurrences))
  1. {P_2492} {{under கழுதை}} (((Chapter 8.2))) [[5279]]
 2936. கர்ப்பூரம் ((3 occurrences))
  1. {P_384} {{under பஞ்சவாச வகை}} (((Chapter 3))) [[5280]]
  2. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[5281]]
  3. {P_3824} {{under பாளிதம்}} (((Chapter 10.07))) [[5282]]
 2937. கறங்கல் ((3 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[5283]]
  2. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[5284]]
  3. {P_2184} {{under சுழலல்}} (((Chapter 7.9))) [[5285]]
 2938. கறங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_3331} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5286]]
 2939. கறல் ((1 occurrences))
  1. {P_2857} {{under விறகு}} (((Chapter 9))) [[5287]]
 2940. கறி ((3 occurrences))
  1. {P_1121} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[5288]]
  2. {P_1724} {{under மிளகு}} (((Chapter 6.20))) [[5289]]
  3. {P_2936} {{under மிளகு}} (((Chapter 9))) [[5290]]
 2941. கறிவர்க்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1120} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.1))) [[5291]]
 2942. கறுப்பு ((8 occurrences))
  1. {P_1874} {{under சினக் குறிப்பு}} (((Chapter 7.2))) [[5292]]
  2. {P_3170} {{under இருள்}} (((Chapter 10.01))) [[5293]]
  3. {P_3326} {{under களம்}} (((Chapter 10.02))) [[5294]]
  4. {P_3332} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5295]]
  5. {P_3333} {{under கறை}} (((Chapter 10.02))) [[5296]]
  6. {P_3353} {{under கார்}} (((Chapter 10.02))) [[5297]]
  7. {P_3734} {{under நீலி}} (((Chapter 10.06))) [[5298]]
  8. {P_3949} {{under மா}} (((Chapter 10.08))) [[5299]]
 2943. கறுழ் ((1 occurrences))
  1. {P_1624} {{under குதிரைக் கடிவாளம்}} (((Chapter 6.17))) [[5300]]
 2944. கறுவம் ((1 occurrences))
  1. {P_1872} {{under வெகுளி}} (((Chapter 7.2))) [[5301]]
 2945. கறை ((8 occurrences))
  1. {P_974} {{under இரத்தம்}} (((Chapter 5))) [[5302]]
  2. {P_1667} {{under உரல்}} (((Chapter 6.20))) [[5303]]
  3. {P_1860} {{under மாசு}} (((Chapter 7.2))) [[5304]]
  4. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[5305]]
  5. {P_1944} {{under நிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[5306]]
  6. {P_2306} {{under குடி இறை}} (((Chapter 7.12))) [[5307]]
  7. {P_2553} {{under இரத்தம்}} (((Chapter 8.2))) [[5308]]
  8. {P_3333} {{headword for 7 items}} (((Chapter 10.02))) [[5309]]
 2946. கறைமிடற்றோன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[5310]]
 2947. கறையடி ((1 occurrences))
  1. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[5311]]
 2948. கறையான் ((3 occurrences))
  1. {P_2538} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[5312]]
  2. {P_3520} {{under சிதலை}} (((Chapter 10.03))) [[5313]]
  3. {P_3572} {{under செல்}} (((Chapter 10.03))) [[5314]]
 2949. கற்கசன் ((1 occurrences))
  1. {P_880} {{under கடினன்}} (((Chapter 5))) [[5315]]
 2950. கற்கண்டு ((1 occurrences))
  1. {P_1145} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.1))) [[5316]]
 2951. கற்கி ((2 occurrences))
  1. {P_139} {{under அரியின் தசாவதாரம்}} (((Chapter 2))) [[5317]]
  2. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[5318]]
 2952. கற்பகச்சோலை ((1 occurrences))
  1. {P_170} {{under இந்திரன் நந்தவனம்}} (((Chapter 2))) [[5319]]
 2953. கற்பகமலர் ((1 occurrences))
  1. {P_174} {{under இந்திரன் புனைவது}} (((Chapter 2))) [[5320]]
 2954. கற்பகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2650} {{under ஐந் தருவர்க்கம்}} (((Chapter 9))) [[5321]]
 2955. கற்பகம் சேர் கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_2652} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5322]]
 2956. கற்படி ((1 occurrences))
  1. {P_3756} {{under படி}} (((Chapter 10.07))) [[5323]]
 2957. கற்படுத்த தரை ((1 occurrences))
  1. {P_689} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5324]]
 2958. கற்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_1} {{under சுவர்க்கப் பெயர்}} (((Chapter 1))) [[5325]]
 2959. கற்பம் (10^12) ((1 occurrences))
  1. {P_2272} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[5326]]
 2960. கற்பம் பத்து ((1 occurrences))
  1. {P_2273} {{under நிகற்பம் (10^13)}} (((Chapter 7.11))) [[5327]]
 2961. கற்பா ((1 occurrences))
  1. {P_632} {{under வாரியுள் உயர்நிலம்}} (((Chapter 4))) [[5328]]
 2962. கற்பாழி ((2 occurrences))
  1. {P_502} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5329]]
  2. {P_3346} {{under காண்டை}} (((Chapter 10.02))) [[5330]]
 2963. கற்பு ((1 occurrences))
  1. {P_3731} {{under நிறை}} (((Chapter 10.06))) [[5331]]
 2964. கற்புடையாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3471} {{under சதி}} (((Chapter 10.03))) [[5332]]
 2965. கற்புழை ((2 occurrences))
  1. {P_504} {{under மலை முழை}} (((Chapter 4))) [[5333]]
  2. {P_4068} {{under விடர்}} (((Chapter 10.10))) [[5334]]
 2966. கற்பொறி ((1 occurrences))
  1. {P_1602} {{under பற்றிரும்பு}} (((Chapter 6.16))) [[5335]]
 2967. கற்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_371} {{under நால்வகைக் கேள்வி}} (((Chapter 3))) [[5336]]
 2968. கற்றாழை ((2 occurrences))
  1. {P_2870} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5337]]
  2. {P_3392} {{under குமரி}} (((Chapter 10.02))) [[5338]]
 2969. கற்றொழிலோர் ((1 occurrences))
  1. {P_794} {{under சிற்பாசாரியர்}} (((Chapter 5))) [[5339]]
 2970. கற்றோன் ((1 occurrences))
  1. {P_3252} {{under ஓதி}} (((Chapter 10.01))) [[5340]]
 2971. கற்றோர் ((1 occurrences))
  1. {P_851} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[5341]]
 2972. கலகலெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2117} {{under அனுகரண உபய ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[5342]]
 2973. கலக்கம் ((6 occurrences))
  1. {P_1852} {{under அச்சம்}} (((Chapter 7.2))) [[5343]]
  2. {P_1855} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.2))) [[5344]]
  3. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[5345]]
  4. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[5346]]
  5. {P_2041} {{under அழுகை}} (((Chapter 7.5))) [[5347]]
  6. {P_4099} {{under வெறி}} (((Chapter 10.10))) [[5348]]
 2974. கலக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_1856} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.2))) [[5349]]
 2975. கலங்கனீர் ((1 occurrences))
  1. {P_80} {{headword for 3 items}} (((Chapter 1))) [[5350]]
 2976. கலங்குதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1920} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.2))) [[5351]]
 2977. கலசப் பானை ((1 occurrences))
  1. {P_1256} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.4))) [[5352]]
 2978. கலசம் ((1 occurrences))
  1. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[5353]]
 2979. கலதி ((1 occurrences))
  1. {P_187} {{under மூதேவி}} (((Chapter 2))) [[5354]]
 2980. கலத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1971} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.3))) [[5355]]
  2. {P_2310} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.12))) [[5356]]
 2981. கலனை ((1 occurrences))
  1. {P_1627} {{under கலப்பை}} (((Chapter 6.17))) [[5357]]
 2982. கலன்கழி மகளிர் ((1 occurrences))
  1. {P_943} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[5358]]
 2983. கலப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2310} {{under கலத்தல்}} (((Chapter 7.12))) [[5359]]
 2984. கலப்புக் கட்டோசை ((1 occurrences))
  1. {P_2118} {{headword for 13 items}} (((Chapter 7.7))) [[5360]]
 2985. கலப்பை ((5 occurrences))
  1. {P_1626} {{headword for 8 items}} (((Chapter 6.17))) [[5361]]
  2. {P_1627} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.17))) [[5362]]
  3. {P_1711} {{under கூத்தர் கருவி}} (((Chapter 6.20))) [[5363]]
  4. {P_3718} {{under நாஞ்சில்}} (((Chapter 10.06))) [[5364]]
  5. {P_3759} {{under படை}} (((Chapter 10.07))) [[5365]]
 2986. கலப்பை [படை] ((1 occurrences))
  1. {P_144} {{under பலபத்திரன் படை, கொடி}} (((Chapter 2))) [[5366]]
 2987. கலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1166} {{under ஆபரணம்}} (((Chapter 6.2))) [[5367]]
 2988. கலம் (அறிகலம்) ((1 occurrences))
  1. {P_1431} {{under யாழ்}} (((Chapter 6.9))) [[5368]]
 2989. கலர் ((1 occurrences))
  1. {P_872} {{under கீழோர்}} (((Chapter 5))) [[5369]]
 2990. கலவல் ((1 occurrences))
  1. {P_1971} {{under கலத்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[5370]]
 2991. கலவி ((1 occurrences))
  1. {P_1966} {{under கூடல்}} (((Chapter 7.3))) [[5371]]
 2992. கலவை ((4 occurrences))
  1. {P_1307} {{under சாந்து}} (((Chapter 6.6))) [[5372]]
  2. {P_1308} {{under நால்வகைச் சாந்து}} (((Chapter 6.6))) [[5373]]
  3. {P_1318} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.6))) [[5374]]
  4. {P_2310} {{under கலத்தல்}} (((Chapter 7.12))) [[5375]]
 2993. கலவைச்சாந்து ((1 occurrences))
  1. {P_3325} {{under களபம்}} (((Chapter 10.02))) [[5376]]
 2994. கலவைச்சேறு ((1 occurrences))
  1. {P_1307} {{under சாந்து}} (((Chapter 6.6))) [[5377]]
 2995. கலாநிதி ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[5378]]
 2996. கலாபம் ((4 occurrences))
  1. {P_1191} {{under மாதர் இடையணி}} (((Chapter 6.2))) [[5379]]
  2. {P_1192} {{under சரிமணிக் கோவை}} (((Chapter 6.2))) [[5380]]
  3. {P_2316} {{under மயில் தோகை }} (((Chapter 8.1))) [[5381]]
  4. {P_3308} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5382]]
 2997. கலாபி ((1 occurrences))
  1. {P_2314} {{under மயில்}} (((Chapter 8.1))) [[5383]]
 2998. கலாம் ((2 occurrences))
  1. {P_1872} {{under வெகுளி}} (((Chapter 7.2))) [[5384]]
  2. {P_3309} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5385]]
 2999. கலாவல் ((1 occurrences))
  1. {P_1972} {{under அளவளாவல்}} (((Chapter 7.3))) [[5386]]
 3000. கலி ((3 occurrences))
  1. {P_308} {{under நால்வகை யுகம்}} (((Chapter 2))) [[5387]]
  2. {P_1761} {{under வலி}} (((Chapter 7.1))) [[5388]]
  3. {P_3310} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[5389]]
 3001. கலிகை ((1 occurrences))
  1. {P_2807} {{under மொட்டு}} (((Chapter 9))) [[5390]]
 3002. கலிங்கம் ((4 occurrences))
  1. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[5391]]
  2. {P_2334} {{under வானம்பாடி}} (((Chapter 8.1))) [[5392]]
  3. {P_2365} {{under ஊர்க்குருவி}} (((Chapter 8.1))) [[5393]]
  4. {P_3311} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5394]]
 3003. கலிசம் ((1 occurrences))
  1. {P_2768} {{under வன்னி மரம்}} (((Chapter 9))) [[5395]]
 3004. கலித்தல் ((4 occurrences))
  1. {P_1441} {{under யாழ் நரம்பு ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[5396]]
  2. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[5397]]
  3. {P_2114} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 7.7))) [[5398]]
  4. {P_2187} {{under எழுச்சி}} (((Chapter 7.9))) [[5399]]
 3005. கலித்துருமம் ((1 occurrences))
  1. {P_2674} {{under தான்றி}} (((Chapter 9))) [[5400]]
 3006. கலினம் ((1 occurrences))
  1. {P_1624} {{under குதிரைக் கடிவாளம்}} (((Chapter 6.17))) [[5401]]
 3007. கலினி ((1 occurrences))
  1. {P_2940} {{under திப்பிலி}} (((Chapter 9))) [[5402]]
 3008. கலினை ((2 occurrences))
  1. {P_1724} {{under மிளகு}} (((Chapter 6.20))) [[5403]]
  2. {P_2936} {{under மிளகு}} (((Chapter 9))) [[5404]]
 3009. கலிப்பா ((2 occurrences))
  1. {P_2080} {{under வெண்பா விகற்பித்து வருவது}} (((Chapter 7.7))) [[5405]]
  2. {P_3310} {{under கலி}} (((Chapter 10.02))) [[5406]]
 3010. கலிப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2233} {{under பொலிவு (ÉCLAT)}} (((Chapter 7.11))) [[5407]]
 3011. கலியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1624} {{under குதிரைக் கடிவாளம்}} (((Chapter 6.17))) [[5408]]
 3012. கலியாணம் ((3 occurrences))
  1. {P_1951} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.3))) [[5409]]
  2. {P_3946} {{under மன்றல்}} (((Chapter 10.08))) [[5410]]
  3. {P_4025} {{under வதுவை}} (((Chapter 10.10))) [[5411]]
 3013. கலியாணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1952} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.3))) [[5412]]
 3014. கலியுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_3310} {{under கலி}} (((Chapter 10.02))) [[5413]]
 3015. கலிவெண்பா ((1 occurrences))
  1. {P_369} {{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[5414]]
 3016. கலுடம் ((1 occurrences))
  1. {P_1898} {{under பாவம்}} (((Chapter 7.2))) [[5415]]
 3017. கலுழன் ((1 occurrences))
  1. {P_2321} {{under கருடன்}} (((Chapter 8.1))) [[5416]]
 3018. கலுழி ((2 occurrences))
  1. {P_80} {{under கலங்கனீர்}} (((Chapter 1))) [[5417]]
  2. {P_539} {{under முல்லைநிலக் கான்யாறு}} (((Chapter 4))) [[5418]]
 3019. கலுழ்ச்சி ((1 occurrences))
  1. {P_2041} {{under அழுகை}} (((Chapter 7.5))) [[5419]]
 3020. கலுழ்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1920} {{under கலங்குதல்}} (((Chapter 7.2))) [[5420]]
 3021. கலுவடம் ((1 occurrences))
  1. {P_2807} {{under மொட்டு}} (((Chapter 9))) [[5421]]
 3022. கலை ((12 occurrences))
  1. {P_227} {{under பிறை நிரம்பல்}} (((Chapter 2))) [[5422]]
  2. {P_280} {{under காலநுட்பம்}} (((Chapter 2))) [[5423]]
  3. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[5424]]
  4. {P_2053} {{under கல்வி}} (((Chapter 7.7))) [[5425]]
  5. {P_2500} {{under மான் ஏறு }} (((Chapter 8.2))) [[5426]]
  6. {P_2509} {{under முசு}} (((Chapter 8.2))) [[5427]]
  7. {P_2555} {{under விலங்கு (ஆண்):}} (((Chapter 8.2))) [[5428]]
  8. {P_2559} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[5429]]
  9. {P_2590} {{under கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[5430]]
  10. {P_2616} {{under மகரமீன்}} (((Chapter 8.4))) [[5431]]
  11. {P_2796} {{under சேகு}} (((Chapter 9))) [[5432]]
  12. {P_3312} {{headword for 10 items}} (((Chapter 10.02))) [[5433]]
 3023. கலை [ஊர்தி] ((1 occurrences))
  1. {P_125} {{under துர்க்கையின் படை, ஊர்தி}} (((Chapter 2))) [[5434]]
 3024. கலை வல்லோர் ((1 occurrences))
  1. {P_847} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[5435]]
 3025. கலைஞர் ((1 occurrences))
  1. {P_850} {{under பாவலர்}} (((Chapter 5))) [[5436]]
 3026. கலைமகள் ((1 occurrences))
  1. {P_158} {{under நாமகள்}} (((Chapter 2))) [[5437]]
 3027. கலையறிபுலவன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[5438]]
 3028. கலையூர்தி ((1 occurrences))
  1. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[5439]]
 3029. கலையோன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[5440]]
 3030. கல் ((6 occurrences))
  1. {P_72} {{under ஏழு மழை வகை}} (((Chapter 1))) [[5441]]
  2. {P_441} {{under சிற்பத்தொழிலின் பத்துறுப்பு}} (((Chapter 3))) [[5442]]
  3. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[5443]]
  4. {P_3313} {{under கல்}} (((Chapter 10.02))) [[5444]]
  5. {P_3313} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5445]]
  6. {P_3528} {{under சிலை}} (((Chapter 10.03))) [[5446]]
 3031. கல்சிலை ((1 occurrences))
  1. {P_2357} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[5447]]
 3032. கல்லளை ((1 occurrences))
  1. {P_501} {{under விடர்}} (((Chapter 4))) [[5448]]
 3033. கல்லாரம் ((3 occurrences))
  1. {P_3003} {{under நீர்க் குளிரி}} (((Chapter 9))) [[5449]]
  2. {P_3013} {{under செங்குவளை }} (((Chapter 9))) [[5450]]
  3. {P_3025} {{under செங்கழு நீர்}} (((Chapter 9))) [[5451]]
 3034. கல்லியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[5452]]
 3035. கல்லூரி ((1 occurrences))
  1. {P_670} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[5453]]
 3036. கல்லெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2116} {{under (CAT) அனுகரண ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[5454]]
 3037. கல்லை ((1 occurrences))
  1. {P_1715} {{under மிதியடியின் மேலிட்ட கொட்டை}} (((Chapter 6.20))) [[5455]]
 3038. கல்லோலம் ((1 occurrences))
  1. {P_82} {{under நீர்த்திரை}} (((Chapter 1))) [[5456]]
 3039. கல்வி ((5 occurrences))
  1. {P_332} {{under இருவகைப் பொருள்}} (((Chapter 3))) [[5457]]
  2. {P_343} {{under (PART_OF) இராசத குணம்}} (((Chapter 3))) [[5458]]
  3. {P_359} {{under நால்வகைப் புண்ணியம்}} (((Chapter 3))) [[5459]]
  4. {P_670} {{under கல்லூரி}} (((Chapter 4))) [[5460]]
  5. {P_2053} {{headword for 5 items}} (((Chapter 7.7))) [[5461]]
 3040. கல்வினையர் ((1 occurrences))
  1. {P_794} {{under சிற்பாசாரியர்}} (((Chapter 5))) [[5462]]
 3041. கல்விபயில் களம் ((1 occurrences))
  1. {P_706} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[5463]]
 3042. கல்வியிலும், கேள்வியிலும், கொடையிலும், படையிலும் வென்றவ ரணிவது. ((1 occurrences))
  1. {P_1331} {{under (defined) வாகை மாலை}} (((Chapter 6.7))) [[5464]]
 3043. களகளம் ((1 occurrences))
  1. {P_2112} {{under பேரொலி}} (((Chapter 7.7))) [[5465]]
 3044. களகளெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2117} {{under அனுகரண உபய ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[5466]]
 3045. களங்கன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[5467]]
 3046. களங்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_1860} {{under மாசு}} (((Chapter 7.2))) [[5468]]
  2. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[5469]]
 3047. களதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2531} {{under பெருச்சாளி}} (((Chapter 8.2))) [[5470]]
 3048. களதௌதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1234} {{under வெள்ளி}} (((Chapter 6.4))) [[5471]]
 3049. களன் ((1 occurrences))
  1. {P_1886} {{under மயக்கம் }} (((Chapter 7.2))) [[5472]]
 3050. களபம் ((6 occurrences))
  1. {P_1307} {{under சாந்து}} (((Chapter 6.6))) [[5473]]
  2. {P_1318} {{under கலவை}} (((Chapter 6.6))) [[5474]]
  3. {P_1718} {{under சுண்ணச் சாந்து}} (((Chapter 6.20))) [[5475]]
  4. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[5476]]
  5. {P_2416} {{under யானைக் கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[5477]]
  6. {P_3325} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5478]]
 3051. களமர் ((1 occurrences))
  1. {P_579} {{under மருதநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[5479]]
 3052. களம் ((6 occurrences))
  1. {P_622} {{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}} (((Chapter 4))) [[5480]]
  2. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[5481]]
  3. {P_919} {{under மணமகள்}} (((Chapter 5))) [[5482]]
  4. {P_1028} {{under கழுத்து}} (((Chapter 5))) [[5483]]
  5. {P_3326} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.02))) [[5484]]
  6. {P_3591} {{under ஞாட்பு}} (((Chapter 10.04))) [[5485]]
 3053. களரவம் ((1 occurrences))
  1. {P_2353} {{under புறாப் பொது}} (((Chapter 8.1))) [[5486]]
 3054. களரி ((4 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[5487]]
  2. {P_577} {{under பாழ்நிலம்}} (((Chapter 4))) [[5488]]
  3. {P_622} {{under (REARRANGED) யுத்தகளம்}} (((Chapter 4))) [[5489]]
  4. {P_3327} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5490]]
 3055. களர் ((1 occurrences))
  1. {P_578} {{under விளையா நிலம்}} (((Chapter 4))) [[5491]]
 3056. களர் நிலம் ((3 occurrences))
  1. {P_621} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5492]]
  2. {P_3326} {{under களம்}} (((Chapter 10.02))) [[5493]]
  3. {P_3363} {{under கானல்}} (((Chapter 10.02))) [[5494]]
 3057. களவு ((5 occurrences))
  1. {P_380} {{under பஞ்சபாதக வகை}} (((Chapter 3))) [[5495]]
  2. {P_1905} {{headword for 7 items}} (((Chapter 7.2))) [[5496]]
  3. {P_2716} {{under களா}} (((Chapter 9))) [[5497]]
  4. {P_3329} {{under கள்}} (((Chapter 10.02))) [[5498]]
  5. {P_3757} {{under படிறு}} (((Chapter 10.07))) [[5499]]
 3058. களா ((1 occurrences))
  1. {P_2716} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5500]]
 3059. களி ((1 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[5501]]
 3060. களிப்பு ((4 occurrences))
  1. {P_1783} {{headword for 7 items}} (((Chapter 7.1))) [[5502]]
  2. {P_1848} {{under உள்ளது சிறத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[5503]]
  3. {P_1885} {{under மயக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[5504]]
  4. {P_3231} {{under ஏமம்}} (((Chapter 10.01))) [[5505]]
 3061. களிறு ((8 occurrences))
  1. {P_251} {{under அத்தம்}} (((Chapter 2))) [[5506]]
  2. {P_759} {{under அரசர், அறுவகைத் தானை}} (((Chapter 5))) [[5507]]
  3. {P_1362} {{under மங்கலச் சொல்}} (((Chapter 6.8))) [[5508]]
  4. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[5509]]
  5. {P_2413} {{under மத யானை}} (((Chapter 8.2))) [[5510]]
  6. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[5511]]
  7. {P_2555} {{under விலங்கு (ஆண்):}} (((Chapter 8.2))) [[5512]]
  8. {P_3328} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5513]]
 3062. களேபரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1086} {{under பிணம்}} (((Chapter 5))) [[5514]]
 3063. களேவரம் ((1 occurrences))
  1. {P_992} {{under எலும்பு}} (((Chapter 5))) [[5515]]
 3064. களை ((1 occurrences))
  1. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[5516]]
 3065. களைதல் ((3 occurrences))
  1. {P_1923} {{under குழைதல்}} (((Chapter 7.2))) [[5517]]
  2. {P_2126} {{under கொல்லுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[5518]]
  3. {P_2158} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[5519]]
 3066. களைதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2159} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.8))) [[5520]]
 3067. கள் ((29 occurrences))
  1. {P_380} {{under பஞ்சபாதக வகை}} (((Chapter 3))) [[5521]]
  2. {P_1146} {{headword for 59 items}} (((Chapter 6.1))) [[5522]]
  3. {P_1147} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.1))) [[5523]]
  4. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[5524]]
  5. {P_3086} {{under அரிட்டம்}} (((Chapter 10.01))) [[5525]]
  6. {P_3106} {{under அளி}} (((Chapter 10.01))) [[5526]]
  7. {P_3133} {{under ஆம்பல்}} (((Chapter 10.01))) [[5527]]
  8. {P_3224} {{under எலி}} (((Chapter 10.01))) [[5528]]
  9. {P_3329} {{under கள்}} (((Chapter 10.02))) [[5529]]
  10. {P_3329} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5530]]
  11. {P_3358} {{under காவி}} (((Chapter 10.02))) [[5531]]
  12. {P_3461} {{under கௌவை}} (((Chapter 10.02))) [[5532]]
  13. {P_3494} {{under சாதி}} (((Chapter 10.03))) [[5533]]
  14. {P_3505} {{under சாலி}} (((Chapter 10.03))) [[5534]]
  15. {P_3508} {{under சாறு}} (((Chapter 10.03))) [[5535]]
  16. {P_3556} {{under சுரை}} (((Chapter 10.03))) [[5536]]
  17. {P_3592} {{under ஞாளி}} (((Chapter 10.04))) [[5537]]
  18. {P_3714} {{under நறவம்}} (((Chapter 10.06))) [[5538]]
  19. {P_3716} {{under நனை}} (((Chapter 10.06))) [[5539]]
  20. {P_3721} {{under நாரி}} (((Chapter 10.06))) [[5540]]
  21. {P_3758} {{under படு}} (((Chapter 10.07))) [[5541]]
  22. {P_3916} {{under மட்டு}} (((Chapter 10.08))) [[5542]]
  23. {P_3924} {{under மது}} (((Chapter 10.08))) [[5543]]
  24. {P_3930} {{under மந்திரம்}} (((Chapter 10.08))) [[5544]]
  25. {P_3953} {{under மாதவம்}} (((Chapter 10.08))) [[5545]]
  26. {P_3957} {{under மாரி}} (((Chapter 10.08))) [[5546]]
  27. {P_3971} {{under முண்டகம்}} (((Chapter 10.08))) [[5547]]
  28. {P_3977} {{under முருகு}} (((Chapter 10.08))) [[5548]]
  29. {P_4098} {{under வெள்ளை}} (((Chapter 10.10))) [[5549]]
 3068. கள் விலைஞர் ((1 occurrences))
  1. {P_813} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[5550]]
 3069. கள்ளாமை ((1 occurrences))
  1. {P_420} {{under இயமம்}} (((Chapter 3))) [[5551]]
 3070. கள்வன் ((4 occurrences))
  1. {P_862} {{under நடுச்சொல்வோன்}} (((Chapter 5))) [[5552]]
  2. {P_2509} {{under முசு}} (((Chapter 8.2))) [[5553]]
  3. {P_2646} {{under ஞெண்டு}} (((Chapter 8.4))) [[5554]]
  4. {P_3330} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5555]]
 3071. கள்வர் ((2 occurrences))
  1. {P_416} {{under நாட்டேழ் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[5556]]
  2. {P_876} {{headword for 7 items}} (((Chapter 5))) [[5557]]
 3072. கழகம் ((2 occurrences))
  1. {P_665} {{under மல், படை, சூது, கல்வி பயிலிடம்}} (((Chapter 4))) [[5558]]
  2. {P_706} {{under கல்விபயில் களம்}} (((Chapter 4))) [[5559]]
 3073. கழங்கு ((3 occurrences))
  1. {P_1458} {{under வேலன் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[5560]]
  2. {P_2885} {{under கழல் கொடி}} (((Chapter 9))) [[5561]]
  3. {P_2886} {{under கழற்காய்}} (((Chapter 9))) [[5562]]
 3074. கழனி ((4 occurrences))
  1. {P_549} {{under மருதத் திணை}} (((Chapter 4))) [[5563]]
  2. {P_571} {{under வயல்}} (((Chapter 4))) [[5564]]
  3. {P_1294} {{under இடுதிரை}} (((Chapter 6.5))) [[5565]]
  4. {P_4028} {{under வயல்}} (((Chapter 10.10))) [[5566]]
 3075. கழறல் ((1 occurrences))
  1. {P_2018} {{under உறுதிக் கட்டுரை}} (((Chapter 7.4))) [[5567]]
 3076. கழற்காய் ((1 occurrences))
  1. {P_2886} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[5568]]
 3077. கழலை ((2 occurrences))
  1. {P_1085} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[5569]]
  2. {P_3081} {{under அரலை}} (((Chapter 10.01))) [[5570]]
 3078. கழல் ((3 occurrences))
  1. {P_996} {{under கால்}} (((Chapter 5))) [[5571]]
  2. {P_1190} {{under ஆடவர் கொடைவீரத்தா லணிவது}} (((Chapter 6.2))) [[5572]]
  3. {P_1713} {{under செருப்பு}} (((Chapter 6.20))) [[5573]]
 3079. கழல் கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_2885} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[5574]]
 3080. கழி ((3 occurrences))
  1. {P_593} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[5575]]
  2. {P_3321} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5576]]
  3. {P_3363} {{under கானல்}} (((Chapter 10.02))) [[5577]]
 3081. கழிக்கரைச் சோலை ((1 occurrences))
  1. {P_2843} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5578]]
 3082. கழிதல் ((2 occurrences))
  1. {P_2183} {{under கடத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[5579]]
  2. {P_2188} {{under நடத்தல்}} (((Chapter 7.9))) [[5580]]
 3083. கழிநிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_592} {{under உப்பளம்}} (((Chapter 4))) [[5581]]
 3084. கழிமுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_586} {{headword for 5 items}} (((Chapter 4))) [[5582]]
 3085. கழிமுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_587} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[5583]]
 3086. கழியுடலின் முழுவெலும்பு ((1 occurrences))
  1. {P_993} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[5584]]
 3087. கழிவு ((2 occurrences))
  1. {P_2232} {{under மிகுதி}} (((Chapter 7.11))) [[5585]]
  2. {P_3322} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5586]]
 3088. கழிவு நாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3322} {{under கழிவு}} (((Chapter 10.02))) [[5587]]
 3089. கழிவுநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_216} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[5588]]
 3090. கழு ((1 occurrences))
  1. {P_1565} {{under சூலம்}} (((Chapter 6.16))) [[5589]]
 3091. கழு முள் ((1 occurrences))
  1. {P_1553} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[5590]]
 3092. கழுகு ((5 occurrences))
  1. {P_2323} {{headword for 6 items}} (((Chapter 8.1))) [[5591]]
  2. {P_3223} {{under எருவை}} (((Chapter 10.01))) [[5592]]
  3. {P_3463} {{under சகுந்தம்}} (((Chapter 10.03))) [[5593]]
  4. {P_3763} {{under பணவை}} (((Chapter 10.07))) [[5594]]
  5. {P_3876} {{under பூகம்}} (((Chapter 10.07))) [[5595]]
 3093. கழுகு ((1 occurrences))
  1. {P_2324} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[5596]]
 3094. கழுக்கடை ((1 occurrences))
  1. {P_1553} {{under கழு முள்}} (((Chapter 6.16))) [[5597]]
 3095. கழுது ((4 occurrences))
  1. {P_209} {{under பேய்}} (((Chapter 2))) [[5598]]
  2. {P_713} {{under பரண்}} (((Chapter 4))) [[5599]]
  3. {P_2382} {{under வண்டு}} (((Chapter 8.1))) [[5600]]
  4. {P_3323} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5601]]
 3096. கழுதை ((6 occurrences))
  1. {P_22} {{under எண்டிசையோனி}} (((Chapter 1))) [[5602]]
  2. {P_2492} {{headword for 6 items}} (((Chapter 8.2))) [[5603]]
  3. {P_2575} {{under பெட்டை}} (((Chapter 8.2))) [[5604]]
  4. {P_2590} {{under கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[5605]]
  5. {P_3304} {{under கரம்}} (((Chapter 10.02))) [[5606]]
  6. {P_4102} {{under வேசரி}} (((Chapter 10.10))) [[5607]]
 3097. கழுதையூர்தி ((1 occurrences))
  1. {P_187} {{under மூதேவி}} (((Chapter 2))) [[5608]]
 3098. கழுத்தடி ((1 occurrences))
  1. {P_3289} {{under கந்தம்}} (((Chapter 10.02))) [[5609]]
 3099. கழுத்தின் பின் குழி ((1 occurrences))
  1. {P_1058} {{headword for 2 items}} (((Chapter 5))) [[5610]]
 3100. கழுத்து ((4 occurrences))
  1. {P_1028} {{headword for 6 items}} (((Chapter 5))) [[5611]]
  2. {P_3282} {{under கண்டம்}} (((Chapter 10.02))) [[5612]]
  3. {P_3290} {{under கந்தரம்}} (((Chapter 10.02))) [[5613]]
  4. {P_3326} {{under களம்}} (((Chapter 10.02))) [[5614]]
 3101. கழுமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3360} {{under காளம்}} (((Chapter 10.02))) [[5615]]
 3102. கழுமல் ((1 occurrences))
  1. {P_1885} {{under மயக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[5616]]
 3103. கழுமுள் ((2 occurrences))
  1. {P_1565} {{under சூலம்}} (((Chapter 6.16))) [[5617]]
  2. {P_2721} {{under மாதுளை}} (((Chapter 9))) [[5618]]
 3104. கழை ((4 occurrences))
  1. {P_245} {{under புனர்பூசம்}} (((Chapter 2))) [[5619]]
  2. {P_2759} {{under மூங்கில்}} (((Chapter 9))) [[5620]]
  3. {P_2764} {{under கரும்பு}} (((Chapter 9))) [[5621]]
  4. {P_3324} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5622]]
 3105. கழை [வில்] ((1 occurrences))
  1. {P_147} {{under [காமன்] வில்/ கணை}} (((Chapter 2))) [[5623]]
 3106. கழைக் கூத்தர் ((1 occurrences))
  1. {P_827} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[5624]]
 3107. கவசகுண்டலன் ((1 occurrences))
  1. {P_741} {{under கன்னன்}} (((Chapter 5))) [[5625]]
 3108. கவசம் ((9 occurrences))
  1. {P_1607} {{headword for 16 items}} (((Chapter 6.17))) [[5626]]
  2. {P_1608} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.17))) [[5627]]
  3. {P_3076} {{under அரணம்}} (((Chapter 10.01))) [[5628]]
  4. {P_3263} {{under கச்சை}} (((Chapter 10.02))) [[5629]]
  5. {P_3282} {{under கண்டம்}} (((Chapter 10.02))) [[5630]]
  6. {P_3552} {{under சுரிகை}} (((Chapter 10.03))) [[5631]]
  7. {P_3611} {{under தம்பம்}} (((Chapter 10.05))) [[5632]]
  8. {P_3993} {{under மேடம்}} (((Chapter 10.08))) [[5633]]
  9. {P_4054} {{under வாரணம் (தொடர்ச்சி)}} (((Chapter 10.10))) [[5634]]
 3109. கவடி ((1 occurrences))
  1. {P_2648} {{under பலகறை}} (((Chapter 8.4))) [[5635]]
 3110. கவடு ((3 occurrences))
  1. {P_1612} {{under யானைப் புரசைக் கயிறு}} (((Chapter 6.17))) [[5636]]
  2. {P_2795} {{under மரக் கொம்பு}} (((Chapter 9))) [[5637]]
  3. {P_3314} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5638]]
 3111. கவணை ((1 occurrences))
  1. {P_1581} {{under கவண்}} (((Chapter 6.16))) [[5639]]
 3112. கவண் ((3 occurrences))
  1. {P_1581} {{headword for 4 items}} (((Chapter 6.16))) [[5640]]
  2. {P_3387} {{under குணில்}} (((Chapter 10.02))) [[5641]]
  3. {P_3411} {{under குளிர்}} (((Chapter 10.02))) [[5642]]
 3113. கவந்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[5643]]
  2. {P_1087} {{under உடற்குறை}} (((Chapter 5))) [[5644]]
  3. {P_3315} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5645]]
  4. {P_4006} {{under யூகம்}} (((Chapter 10.09))) [[5646]]
 3114. கவனன் ((1 occurrences))
  1. {P_879} {{under வேகமுடையோன்}} (((Chapter 5))) [[5647]]
 3115. கவனம் ((3 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[5648]]
  2. {P_2195} {{under விரைவு }} (((Chapter 7.9))) [[5649]]
  3. {P_3317} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5650]]
 3116. கவரல் ((2 occurrences))
  1. {P_1500} {{under வாரல்}} (((Chapter 6.13))) [[5651]]
  2. {P_2171} {{under வாரல்}} (((Chapter 7.8))) [[5652]]
 3117. கவரி ((7 occurrences))
  1. {P_431} {{under அட்ட மங்கலம்}} (((Chapter 3))) [[5653]]
  2. {P_1477} {{under தேர்}} (((Chapter 6.12))) [[5654]]
  3. {P_2476} {{under எருமை}} (((Chapter 8.2))) [[5655]]
  4. {P_2496} {{under சவரி}} (((Chapter 8.2))) [[5656]]
  5. {P_2563} {{under ஒருத்தல்}} (((Chapter 8.2))) [[5657]]
  6. {P_2579} {{under பிடி}} (((Chapter 8.2))) [[5658]]
  7. {P_2590} {{under கன்று}} (((Chapter 8.2))) [[5659]]
 3118. கவரி மா ((1 occurrences))
  1. {P_2495} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[5660]]
 3119. கவரிமா ((4 occurrences))
  1. {P_3221} {{under எகினம்}} (((Chapter 10.01))) [[5661]]
  2. {P_3707} {{under நரை}} (((Chapter 10.06))) [[5662]]
  3. {P_3724} {{under நானம்}} (((Chapter 10.06))) [[5663]]
  4. {P_3760} {{under பட்டம்}} (((Chapter 10.07))) [[5664]]
 3120. கவரிறுக்கி ((1 occurrences))
  1. {P_714} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[5665]]
 3121. கவர் ((2 occurrences))
  1. {P_2758} {{under வாழை}} (((Chapter 9))) [[5666]]
  2. {P_2798} {{under கப்பு}} (((Chapter 9))) [[5667]]
 3122. கவர்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[5668]]
  2. {P_2122} {{under கடைதல்}} (((Chapter 7.8))) [[5669]]
 3123. கவர்வழி ((2 occurrences))
  1. {P_485} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5670]]
  2. {P_3316} {{under கவலை}} (((Chapter 10.02))) [[5671]]
 3124. கவற்சி ((1 occurrences))
  1. {P_1879} {{under வருத்தம்}} (((Chapter 7.2))) [[5672]]
 3125. கவலை ((7 occurrences))
  1. {P_485} {{under கவர்வழி}} (((Chapter 4))) [[5673]]
  2. {P_642} {{under சந்தி}} (((Chapter 4))) [[5674]]
  3. {P_1852} {{under அச்சம்}} (((Chapter 7.2))) [[5675]]
  4. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[5676]]
  5. {P_2795} {{under மரக் கொம்பு}} (((Chapter 9))) [[5677]]
  6. {P_2967} {{under செந்தினை}} (((Chapter 9))) [[5678]]
  7. {P_3316} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5679]]
 3126. கவளம் ((1 occurrences))
  1. {P_1102} {{under சோறு}} (((Chapter 6.1))) [[5680]]
 3127. கவான் ((1 occurrences))
  1. {P_1001} {{under தொடை}} (((Chapter 5))) [[5681]]
 3128. கவி ((6 occurrences))
  1. {P_233} {{under வெள்ளி}} (((Chapter 2))) [[5682]]
  2. {P_361} {{under நால்வகைப் புலமை}} (((Chapter 3))) [[5683]]
  3. {P_2093} {{under பா}} (((Chapter 7.7))) [[5684]]
  4. {P_2506} {{under குரங்கு}} (((Chapter 8.2))) [[5685]]
  5. {P_3318} {{under கவி}} (((Chapter 10.02))) [[5686]]
  6. {P_3318} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5687]]
 3129. கவிகள் ((1 occurrences))
  1. {P_852} {{under நாவலர்}} (((Chapter 5))) [[5688]]
 3130. கவிகை ((3 occurrences))
  1. {P_1531} {{under குடை}} (((Chapter 6.15))) [[5689]]
  2. {P_2128} {{under கொடை}} (((Chapter 7.8))) [[5690]]
  3. {P_3319} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5691]]
 3131. கவிஞர் ((2 occurrences))
  1. {P_847} {{under கலை வல்லோர்}} (((Chapter 5))) [[5692]]
  2. {P_852} {{under நாவலர்}} (((Chapter 5))) [[5693]]
 3132. கவித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1988} {{under மூடுதல்}} (((Chapter 7.3))) [[5694]]
 3133. கவின் ((1 occurrences))
  1. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[5695]]
 3134. கவிப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1531} {{under குடை}} (((Chapter 6.15))) [[5696]]
 3135. கவியின் வகை ((1 occurrences))
  1. {P_362} {{headword for 4 items}} (((Chapter 3))) [[5697]]
 3136. கவிர் ((1 occurrences))
  1. {P_2695} {{under முள் முருக்கு}} (((Chapter 9))) [[5698]]
 3137. கவிவாணர் ((1 occurrences))
  1. {P_3862} {{under புலவர்}} (((Chapter 10.07))) [[5699]]
 3138. கவீரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2693} {{under அலரி}} (((Chapter 9))) [[5700]]
 3139. கவுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1033} {{under மோவாய்}} (((Chapter 5))) [[5701]]
 3140. கவுஞ்சம் ((1 occurrences))
  1. {P_2341} {{under அன்றில்}} (((Chapter 8.1))) [[5702]]
 3141. கவுடி ((1 occurrences))
  1. {P_1382} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[5703]]
 3142. கவுதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2363} {{under சிச்சிலி}} (((Chapter 8.1))) [[5704]]
 3143. கவுதாரி ((1 occurrences))
  1. {P_2354} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[5705]]
 3144. கவுள் ((1 occurrences))
  1. {P_1031} {{under கதுப்பு}} (((Chapter 5))) [[5706]]
 3145. கவை ((2 occurrences))
  1. {P_2798} {{under கப்பு}} (((Chapter 9))) [[5707]]
  2. {P_3320} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5708]]
 3146. கவைத்தாள் ((1 occurrences))
  1. {P_2646} {{under ஞெண்டு}} (((Chapter 8.4))) [[5709]]
 3147. கவையமா ((1 occurrences))
  1. {P_2489} {{under காட்டு ஆ}} (((Chapter 8.2))) [[5710]]
 3148. கவ்வாணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1392} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.9))) [[5711]]
 3149. கவ்வை ((2 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[5712]]
  2. {P_2972} {{under எள் இளங்காய்}} (((Chapter 9))) [[5713]]
 3150. கா ((2 occurrences))
  1. {P_2254} {{under தூக்கு}} (((Chapter 7.11))) [[5714]]
  2. {P_3339} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5715]]
 3151. காகதுண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_2656} {{under அகில் }} (((Chapter 9))) [[5716]]
 3152. காகநதி ((1 occurrences))
  1. {P_471} {{under காவிரிப்பூம்பட்டினம்}} (((Chapter 4))) [[5717]]
 3153. காகப்புள் ((1 occurrences))
  1. {P_261} {{under அவிட்டம்}} (((Chapter 2))) [[5718]]
 3154. காகம் ((3 occurrences))
  1. {P_22} {{under எண்டிசையோனி}} (((Chapter 1))) [[5719]]
  2. {P_2367} {{headword for 7 items}} (((Chapter 8.1))) [[5720]]
  3. {P_3795} {{under பலி}} (((Chapter 10.07))) [[5721]]
 3155. காகம் புறா ((1 occurrences))
  1. {P_2352} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.1))) [[5722]]
 3156. காகளம் ((1 occurrences))
  1. {P_1266} {{under காளம்}} (((Chapter 6.4))) [[5723]]
 3157. காகுத்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[5724]]
 3158. காகுளி ((3 occurrences))
  1. {P_1296} {{under மெத்தை}} (((Chapter 6.5))) [[5725]]
  2. {P_1419} {{under மந்தவிசை (GRAVE)}} (((Chapter 6.9))) [[5726]]
  3. {P_3340} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5727]]
 3159. காகோதரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2601} {{under பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[5728]]
 3160. காகோளி ((1 occurrences))
  1. {P_2671} {{under அசோகு}} (((Chapter 9))) [[5729]]
 3161. காக்கணஞ்செடி ((1 occurrences))
  1. {P_3201} {{under உயவை}} (((Chapter 10.01))) [[5730]]
 3162. காக்கணம் ((1 occurrences))
  1. {P_2895} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[5731]]
 3163. காக்கை ((3 occurrences))
  1. {P_3086} {{under அரிட்டம்}} (((Chapter 10.01))) [[5732]]
  2. {P_3660} {{under துரோணம்}} (((Chapter 10.05))) [[5733]]
  3. {P_3850} {{under புட்டம்}} (((Chapter 10.07))) [[5734]]
 3164. காக்கை – உகரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1354} {{under (SUTRA) புள் வகை}} (((Chapter 6.8))) [[5735]]
 3165. காக்கைக்கொடியாள் ((1 occurrences))
  1. {P_187} {{under மூதேவி}} (((Chapter 2))) [[5736]]
 3166. காங்கேயன் ((2 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[5737]]
  2. {P_737} {{under (UNCLEAR) வீட்டுமன்}} (((Chapter 5))) [[5738]]
 3167. காசம் ((1 occurrences))
  1. {P_1084} {{under கோழை}} (((Chapter 5))) [[5739]]
 3168. காசறை ((1 occurrences))
  1. {P_1313} {{under மயிர்ச் சாந்து}} (((Chapter 6.6))) [[5740]]
 3169. காசா ((1 occurrences))
  1. {P_2476} {{under எருமை}} (((Chapter 8.2))) [[5741]]
 3170. காசி ((1 occurrences))
  1. {P_459} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5742]]
 3171. காசினி ((1 occurrences))
  1. {P_448} {{under மண்ணுலகு}} (((Chapter 4))) [[5743]]
 3172. காசிபன் ((2 occurrences))
  1. {P_314} {{under சத்தவிருடிகள்}} (((Chapter 3))) [[5744]]
  2. {P_1418} {{under (SUTRA) இவைகளுக்கு இறைவர்}} (((Chapter 6.9))) [[5745]]
 3173. காசு ((3 occurrences))
  1. {P_1219} {{under மணி (பொது)}} (((Chapter 6.3))) [[5746]]
  2. {P_1861} {{under குற்றம்}} (((Chapter 7.2))) [[5747]]
  3. {P_3341} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5748]]
 3174. காசை ((4 occurrences))
  1. {P_2715} {{under காயா}} (((Chapter 9))) [[5749]]
  2. {P_2992} {{under நாணல் }} (((Chapter 9))) [[5750]]
  3. {P_2999} {{under புல் பிடி}} (((Chapter 9))) [[5751]]
  4. {P_3342} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5752]]
 3175. காஞ்சனம் ((2 occurrences))
  1. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[5753]]
  2. {P_2772} {{under புன்கு}} (((Chapter 9))) [[5754]]
 3176. காஞ்சனி ((3 occurrences))
  1. {P_1725} {{under மஞ்சள்}} (((Chapter 6.20))) [[5755]]
  2. {P_1932} {{under பொன்மை}} (((Chapter 7.3))) [[5756]]
  3. {P_2938} {{under மஞ்சள்}} (((Chapter 9))) [[5757]]
 3177. காஞ்சி ((5 occurrences))
  1. {P_460} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5758]]
  2. {P_734} {{under எண்வகை மாலை}} (((Chapter 5))) [[5759]]
  3. {P_1191} {{under மாதர் இடையணி}} (((Chapter 6.2))) [[5760]]
  4. {P_1384} {{under செவ்வழி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[5761]]
  5. {P_3343} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[5762]]
 3178. காஞ்சி – வரும் பகைவர் முன்னெதி ரூன்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_1474} {{under (MULTIPLE)(DEF) புறம்}} (((Chapter 6.12))) [[5763]]
 3179. காஞ்சிரை ((1 occurrences))
  1. {P_2741} {{under எட்டி}} (((Chapter 9))) [[5764]]
 3180. காஞ்சுகி ((1 occurrences))
  1. {P_1293} {{under சட்டை}} (((Chapter 6.5))) [[5765]]
 3181. காஞ்சொறி ((1 occurrences))
  1. {P_2881} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5766]]
 3182. காஞ்சொறிச்செடி ((1 occurrences))
  1. {P_3284} {{under கண்டூதி}} (((Chapter 10.02))) [[5767]]
 3183. காடகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[5768]]
 3184. காடி ((1 occurrences))
  1. {P_1103} {{under கஞ்சி}} (((Chapter 6.1))) [[5769]]
 3185. காடு ((28 occurrences))
  1. {P_240} {{under பரணி}} (((Chapter 2))) [[5770]]
  2. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[5771]]
  3. {P_537} {{headword for 33 items}} (((Chapter 4))) [[5772]]
  4. {P_720} {{under இடம் }} (((Chapter 4))) [[5773]]
  5. {P_722} {{under நால்வகை அரண்}} (((Chapter 4))) [[5774]]
  6. {P_1734} {{under செத்தை}} (((Chapter 6.20))) [[5775]]
  7. {P_2222} {{under எல்லை}} (((Chapter 7.11))) [[5776]]
  8. {P_3076} {{under அரணம்}} (((Chapter 10.01))) [[5777]]
  9. {P_3089} {{under அருப்பம்}} (((Chapter 10.01))) [[5778]]
  10. {P_3100} {{under அவலை}} (((Chapter 10.01))) [[5779]]
  11. {P_3258} {{under ககனம்}} (((Chapter 10.02))) [[5780]]
  12. {P_3267} {{under கடம்}} (((Chapter 10.02))) [[5781]]
  13. {P_3275} {{under கட்சி}} (((Chapter 10.02))) [[5782]]
  14. {P_3281} {{under கண்டகம்}} (((Chapter 10.02))) [[5783]]
  15. {P_3317} {{under கவனம்}} (((Chapter 10.02))) [[5784]]
  16. {P_3320} {{under கவை}} (((Chapter 10.02))) [[5785]]
  17. {P_3327} {{under களரி}} (((Chapter 10.02))) [[5786]]
  18. {P_3344} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5787]]
  19. {P_3348} {{under காந்தாரம்}} (((Chapter 10.02))) [[5788]]
  20. {P_3362} {{under கானம்}} (((Chapter 10.02))) [[5789]]
  21. {P_3364} {{under கான்}} (((Chapter 10.02))) [[5790]]
  22. {P_3408} {{under குழை}} (((Chapter 10.02))) [[5791]]
  23. {P_3413} {{under குறும்பொறை}} (((Chapter 10.02))) [[5792]]
  24. {P_3521} {{under சித்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[5793]]
  25. {P_3658} {{under துருக்கம்}} (((Chapter 10.05))) [[5794]]
  26. {P_3872} {{under புறவம்}} (((Chapter 10.07))) [[5795]]
  27. {P_3978} {{under முளரி}} (((Chapter 10.08))) [[5796]]
  28. {P_4079} {{under வியல்}} (((Chapter 10.10))) [[5797]]
 3186. காடுகாள் ((3 occurrences))
  1. {P_126} {{headword for 7 items}} (((Chapter 2))) [[5798]]
  2. {P_3438} {{under கொற்றி}} (((Chapter 10.02))) [[5799]]
  3. {P_3957} {{under மாரி}} (((Chapter 10.08))) [[5800]]
 3187. காடை ((1 occurrences))
  1. {P_2342} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.1))) [[5801]]
 3188. காட்சி ((4 occurrences))
  1. {P_193} {{under அருகன் கொடி}} (((Chapter 2))) [[5802]]
  2. {P_1766} {{under அறிவு}} (((Chapter 7.1))) [[5803]]
  3. {P_2047} {{under கண்ணுறல்}} (((Chapter 7.5))) [[5804]]
  4. {P_3697} {{under தோற்றம்}} (((Chapter 10.05))) [[5805]]
 3189. காட்டம் ((2 occurrences))
  1. {P_1720} {{under விறகு}} (((Chapter 6.20))) [[5806]]
  2. {P_2857} {{under விறகு}} (((Chapter 9))) [[5807]]
 3190. காட்டா ((1 occurrences))
  1. {P_2557} {{under போத்து}} (((Chapter 8.2))) [[5808]]
 3191. காட்டாறு ((1 occurrences))
  1. {P_3201} {{under உயவை}} (((Chapter 10.01))) [[5809]]
 3192. காட்டு ஆ ((1 occurrences))
  1. {P_2489} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[5810]]
 3193. காட்டுத் துருக்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_538} {{headword for 5 items}} (((Chapter 4))) [[5811]]
 3194. காட்டுப் பூஞை ((1 occurrences))
  1. {P_2519} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[5812]]
 3195. காட்டெரி ((1 occurrences))
  1. {P_49} {{headword for 2 items}} (((Chapter 1))) [[5813]]
 3196. காட்டை ((1 occurrences))
  1. {P_11} {{under திக்கு}} (((Chapter 1))) [[5814]]
 3197. காணம் ((2 occurrences))
  1. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[5815]]
  2. {P_2962} {{under கொள்}} (((Chapter 9))) [[5816]]
 3198. காணல் ((1 occurrences))
  1. {P_1776} {{under குறித்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[5817]]
 3199. காண்டகம் ((2 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[5818]]
  2. {P_1271} {{under கமண்டலம்}} (((Chapter 6.4))) [[5819]]
 3200. காண்டம் ((6 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[5820]]
  2. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[5821]]
  3. {P_1294} {{under இடுதிரை}} (((Chapter 6.5))) [[5822]]
  4. {P_1758} {{under அணிகலச் செப்பு}} (((Chapter 6.20))) [[5823]]
  5. {P_2068} {{under அத்தியாயம்}} (((Chapter 7.7))) [[5824]]
  6. {P_3345} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5825]]
 3201. காண்டல் ((2 occurrences))
  1. {P_1973} {{under வணங்கல்}} (((Chapter 7.3))) [[5826]]
  2. {P_2046} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.5))) [[5827]]
 3202. காண்டாவனன் ((1 occurrences))
  1. {P_160} {{under இந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[5828]]
 3203. காண்டீபன் ((1 occurrences))
  1. {P_743} {{under அருச்சுனன்}} (((Chapter 5))) [[5829]]
 3204. காண்டை ((2 occurrences))
  1. {P_502} {{under கற்பாழி}} (((Chapter 4))) [[5830]]
  2. {P_3346} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5831]]
 3205. காதகன் ((1 occurrences))
  1. {P_831} {{under கொலையாளன்}} (((Chapter 5))) [[5832]]
 3206. காதணி ((3 occurrences))
  1. {P_1174} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.2))) [[5833]]
  2. {P_3272} {{under கடிப்பம்}} (((Chapter 10.02))) [[5834]]
  3. {P_3389} {{under குண்டலம்}} (((Chapter 10.02))) [[5835]]
 3207. காதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[5836]]
 3208. காதம்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_2350} {{under கானாங் கோழி}} (((Chapter 8.1))) [[5837]]
 3209. காதரன் ((1 occurrences))
  1. {P_877} {{under அச்சமுடையோன்}} (((Chapter 5))) [[5838]]
 3210. காதலன் ((2 occurrences))
  1. {P_916} {{under மணவாளன்}} (((Chapter 5))) [[5839]]
  2. {P_920} {{under மைந்தன்}} (((Chapter 5))) [[5840]]
 3211. காதலர் ((1 occurrences))
  1. {P_955} {{under வேட்டோர்}} (((Chapter 5))) [[5841]]
 3212. காதலி ((1 occurrences))
  1. {P_919} {{under மணமகள்}} (((Chapter 5))) [[5842]]
 3213. காதலித்தோர் ((1 occurrences))
  1. {P_868} {{headword for 5 items}} (((Chapter 5))) [[5843]]
 3214. காதல் ((1 occurrences))
  1. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[5844]]
 3215. காதவழி ((1 occurrences))
  1. {P_715} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[5845]]
 3216. காது ((2 occurrences))
  1. {P_1052} {{under செவி}} (((Chapter 5))) [[5846]]
  2. {P_4043} {{under வள்}} (((Chapter 10.10))) [[5847]]
 3217. காதுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2126} {{under கொல்லுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[5848]]
 3218. காதை ((1 occurrences))
  1. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[5849]]
 3219. காதை கரப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_368} {{under மாலை மாற்றே சக்கரஞ் சுழிகுள [...] சார்ந்த வெழுத்து வருக்கமு மற்றும் வடநூற் கடலு ளொருக்குடன் வைத்த வுதாரண நோக்கி விரித்து நிறைத்து மிறைக்கவிப் பாட்டுத் தெரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[5850]]
 3220. காதோலை ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[5851]]
 3221. காத்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_336} {{under முச்செயல்}} (((Chapter 3))) [[5852]]
  2. {P_1823} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.1))) [[5853]]
  3. {P_3107} {{under அளித்தல்}} (((Chapter 10.01))) [[5854]]
  4. {P_3642} {{under திதி}} (((Chapter 10.05))) [[5855]]
  5. {P_3858} {{under புரத்தல்}} (((Chapter 10.07))) [[5856]]
 3222. காத்தியாயனம் ((1 occurrences))
  1. {P_446} {{under தருமநூல் பதினெட்டு}} (((Chapter 3))) [[5857]]
 3223. காத்தியாயனி ((1 occurrences))
  1. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[5858]]
 3224. காத்திரம் ((4 occurrences))
  1. {P_994} {{under உடம்பு}} (((Chapter 5))) [[5859]]
  2. {P_1078} {{under உறுப்பு}} (((Chapter 5))) [[5860]]
  3. {P_2423} {{under யானை முன் கால்}} (((Chapter 8.2))) [[5861]]
  4. {P_3347} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[5862]]
 3225. காத்திரி ((1 occurrences))
  1. {P_2525} {{under கீரி}} (((Chapter 8.2))) [[5863]]
 3226. காந்தன் ((1 occurrences))
  1. {P_916} {{under மணவாளன்}} (((Chapter 5))) [[5864]]
 3227. காந்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_444} {{under பதினெண் புராணங்கள்}} (((Chapter 3))) [[5865]]
 3228. காந்தருவம் ((3 occurrences))
  1. {P_1101} {{under எண்வகை மணம்}} (((Chapter 5))) [[5866]]
  2. {P_1374} {{under காமரப் பாட்டு}} (((Chapter 6.9))) [[5867]]
  3. {P_1662} {{under அந்தண ரருமறை மன்ற லெட்டினுள் [...]}} (((Chapter 6.20))) [[5868]]
 3229. காந்தருவர் ((2 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[5869]]
  2. {P_205} {{under கந்தருவர்}} (((Chapter 2))) [[5870]]
 3230. காந்தார பஞ்சமம் ((1 occurrences))
  1. {P_1387} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.9))) [[5871]]
 3231. காந்தாரம் ((7 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[5872]]
  2. {P_1377} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறம்}} (((Chapter 6.9))) [[5873]]
  3. {P_1381} {{under பாலை யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[5874]]
  4. {P_1382} {{under குறிஞ்சி யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[5875]]
  5. {P_1383} {{under மருத யாழ்த்திறன் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[5876]]
  6. {P_1389} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.9))) [[5877]]
  7. {P_3348} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5878]]
 3232. காந்தாரிசெம்மல் ((1 occurrences))
  1. {P_740} {{under துரியோதனன்}} (((Chapter 5))) [[5879]]
 3233. காந்தி ((1 occurrences))
  1. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[5880]]
 3234. காந்தை ((2 occurrences))
  1. {P_919} {{under மணமகள்}} (((Chapter 5))) [[5881]]
  2. {P_945} {{under பெண்}} (((Chapter 5))) [[5882]]
 3235. கானகநாடன் ((1 occurrences))
  1. {P_547} {{under முல்லைநிலத் தலைவன்}} (((Chapter 4))) [[5883]]
 3236. கானகம் ((1 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[5884]]
 3237. கானக்குதிரை ((1 occurrences))
  1. {P_2490} {{under மரை}} (((Chapter 8.2))) [[5885]]
 3238. கானசரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2991} {{under நாணல்}} (((Chapter 9))) [[5886]]
 3239. கானனம் ((1 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[5887]]
 3240. கானம் ((4 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[5888]]
  2. {P_1374} {{under காமரப் பாட்டு}} (((Chapter 6.9))) [[5889]]
  3. {P_3344} {{under காடு}} (((Chapter 10.02))) [[5890]]
  4. {P_3362} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5891]]
 3241. கானல் ((4 occurrences))
  1. {P_592} {{under உப்பளம்}} (((Chapter 4))) [[5892]]
  2. {P_1937} {{under ஒளி}} (((Chapter 7.3))) [[5893]]
  3. {P_2843} {{under கழிக்கரைச் சோலை}} (((Chapter 9))) [[5894]]
  4. {P_3363} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.02))) [[5895]]
 3242. கானவர் ((2 occurrences))
  1. {P_523} {{under குறிஞ்சிநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[5896]]
  2. {P_532} {{under பாலைநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[5897]]
 3243. கானவாழை ((1 occurrences))
  1. {P_2883} {{under தண்ணீர்க் குடம்}} (((Chapter 9))) [[5898]]
 3244. கானாங் கோழி ((1 occurrences))
  1. {P_2350} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.1))) [[5899]]
 3245. கானீனன் ((2 occurrences))
  1. {P_741} {{under கன்னன்}} (((Chapter 5))) [[5900]]
  2. {P_966} {{under கன்னியிற் பிறந்தோன்}} (((Chapter 5))) [[5901]]
 3246. கான் ((4 occurrences))
  1. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[5902]]
  2. {P_2049} {{under கந்தித்தல்}} (((Chapter 7.6))) [[5903]]
  3. {P_2102} {{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}} (((Chapter 7.7))) [[5904]]
  4. {P_3364} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5905]]
 3247. கான்படு திரவியம் ஐந்து ((1 occurrences))
  1. {P_397} {{headword for 5 items}} (((Chapter 3))) [[5906]]
 3248. கான்புலி ((1 occurrences))
  1. {P_2519} {{under காட்டுப் பூஞை}} (((Chapter 8.2))) [[5907]]
 3249. கான்மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2663} {{under ஆல மரம்}} (((Chapter 9))) [[5908]]
 3250. கான்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_2032} {{under சத்தி பண்ணல்}} (((Chapter 7.4))) [[5909]]
 3251. காபாலம் ((1 occurrences))
  1. {P_1447} {{under சிவன் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[5910]]
 3252. காபிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_445} {{under உபபுராணம் பதினெட்டு}} (((Chapter 3))) [[5911]]
 3253. காப்பியன் ((1 occurrences))
  1. {P_233} {{under வெள்ளி}} (((Chapter 2))) [[5912]]
 3254. காப்பு ((7 occurrences))
  1. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[5913]]
  2. {P_682} {{under கதவு}} (((Chapter 4))) [[5914]]
  3. {P_1753} {{under திருநீறு}} (((Chapter 6.20))) [[5915]]
  4. {P_1823} {{under காத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[5916]]
  5. {P_1825} {{under காவல்}} (((Chapter 7.1))) [[5917]]
  6. {P_2852} {{under வேலி}} (((Chapter 9))) [[5918]]
  7. {P_3349} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5919]]
 3255. காம நோய் ((1 occurrences))
  1. {P_1904} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.2))) [[5920]]
 3256. காமகாண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_90} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[5921]]
 3257. காமக்கவலை ((1 occurrences))
  1. {P_1904} {{under காம நோய்}} (((Chapter 7.2))) [[5922]]
 3258. காமக்கோட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[5923]]
 3259. காமதேனு ((1 occurrences))
  1. {P_172} {{under இந்திரன்கோ}} (((Chapter 2))) [[5924]]
 3260. காமத்துறைவன் ((1 occurrences))
  1. {P_4069} {{under விடலை}} (((Chapter 10.10))) [[5925]]
 3261. காமநாசன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[5926]]
 3262. காமன் ((2 occurrences))
  1. {P_145} {{headword for 32 items}} (((Chapter 2))) [[5927]]
  2. {P_2940} {{under திப்பிலி}} (((Chapter 9))) [[5928]]
 3263. காமன் ஆடல் ((1 occurrences))
  1. {P_1452} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.10))) [[5929]]
 3264. காமன் கொலுமைங் கணை ((1 occurrences))
  1. {P_148} {{headword for 5 items}} (((Chapter 2))) [[5930]]
 3265. காமபாலன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[5931]]
 3266. காமம் ((5 occurrences))
  1. {P_56} {{under பஞ்சாக்கினி}} (((Chapter 1))) [[5932]]
  2. {P_103} {{under சிவாகமநூற்பயன்}} (((Chapter 2))) [[5933]]
  3. {P_339} {{under முக்குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[5934]]
  4. {P_405} {{under உட்பகை ஆறு}} (((Chapter 3))) [[5935]]
  5. {P_1899} {{under விருப்பம்}} (((Chapter 7.2))) [[5936]]
 3267. காமரப் பாட்டு ((1 occurrences))
  1. {P_1374} {{headword for 11 items}} (((Chapter 6.9))) [[5937]]
 3268. காமரம் ((3 occurrences))
  1. {P_251} {{under அத்தம்}} (((Chapter 2))) [[5938]]
  2. {P_693} {{under அடுப்பு}} (((Chapter 4))) [[5939]]
  3. {P_3350} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[5940]]
 3269. காமரூபி ((1 occurrences))
  1. {P_2528} {{under பச்சோந்தி}} (((Chapter 8.2))) [[5941]]
 3270. காமவல்லி ((1 occurrences))
  1. {P_2652} {{under கற்பகம் சேர் கொடி}} (((Chapter 9))) [[5942]]
 3271. காமவேழம் ((1 occurrences))
  1. {P_2991} {{under நாணல்}} (((Chapter 9))) [[5943]]
 3272. காமாரி ((1 occurrences))
  1. {P_95} {{under சிவன் }} (((Chapter 2))) [[5944]]
 3273. காமுகர் ((2 occurrences))
  1. {P_867} {{under தூர்த்தர்}} (((Chapter 5))) [[5945]]
  2. {P_896} {{under நாகரிகர்}} (((Chapter 5))) [[5946]]
 3274. காம்பு ((2 occurrences))
  1. {P_1277} {{under பட்டு வருக்கம்}} (((Chapter 6.5))) [[5947]]
  2. {P_2759} {{under மூங்கில்}} (((Chapter 9))) [[5948]]
 3275. காயத்திரி ((1 occurrences))
  1. {P_158} {{under நாமகள்}} (((Chapter 2))) [[5949]]
 3276. காயம் ((7 occurrences))
  1. {P_335} {{under முப்பொறி}} (((Chapter 3))) [[5950]]
  2. {P_994} {{under உடம்பு}} (((Chapter 5))) [[5951]]
  3. {P_1163} {{under காழ்த்தல்}} (((Chapter 6.1))) [[5952]]
  4. {P_1724} {{under மிளகு}} (((Chapter 6.20))) [[5953]]
  5. {P_2936} {{under மிளகு}} (((Chapter 9))) [[5954]]
  6. {P_2942} {{under வெண்காயம்}} (((Chapter 9))) [[5955]]
  7. {P_3351} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[5956]]
 3277. காயல் ((2 occurrences))
  1. {P_586} {{under கழிமுகம்}} (((Chapter 4))) [[5957]]
  2. {P_593} {{under கழி}} (((Chapter 4))) [[5958]]
 3278. காயவந்தராயம் ((1 occurrences))
  1. {P_430} {{under எண்வகைக் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[5959]]
 3279. காயா ((1 occurrences))
  1. {P_2715} {{headword for 6 items}} (((Chapter 9))) [[5960]]
 3280. காயா மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3884} {{under பூவை}} (((Chapter 10.07))) [[5961]]
 3281. காயாத மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2833} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5962]]
 3282. காயாமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3098} {{under அல்லி}} (((Chapter 10.01))) [[5963]]
 3283. காய் ((1 occurrences))
  1. {P_3793} {{under பலம்}} (((Chapter 10.07))) [[5964]]
 3284. காய் மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2832} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[5965]]
 3285. காய்க்கும் மரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3796} {{under பலிதம்}} (((Chapter 10.07))) [[5966]]
 3286. காய்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_1876} {{under பெருஞ் சினம்}} (((Chapter 7.2))) [[5967]]
  2. {P_2304} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.12))) [[5968]]
 3287. காரண வகை ((1 occurrences))
  1. {P_2282} {{under சேர வுரைப்பன்}} (((Chapter 7.12))) [[5969]]
 3288. காரணச்சொல் ((2 occurrences))
  1. {P_2027} {{under கதை}} (((Chapter 7.4))) [[5970]]
  2. {P_3288} {{under கதை}} (((Chapter 10.02))) [[5971]]
 3289. காரணன் ((1 occurrences))
  1. {P_838} {{under எப்பொருட்குந் தலைவன்}} (((Chapter 5))) [[5972]]
 3290. காரணம் ((5 occurrences))
  1. {P_2283} {{headword for 7 items}} (((Chapter 7.12))) [[5973]]
  2. {P_3302} {{under கரணம்}} (((Chapter 10.02))) [[5974]]
  3. {P_3732} {{under நீபம்}} (((Chapter 10.06))) [[5975]]
  4. {P_3990} {{under மூலம்}} (((Chapter 10.08))) [[5976]]
  5. {P_4052} {{under வாயில்}} (((Chapter 10.10))) [[5977]]
 3291. காரணம் இல்லாமல் பலவற்றைக் கோபங்கொண்டு பேசல் ((1 occurrences))
  1. {P_971} {{under பேடியிலக்கண வகை}} (((Chapter 5))) [[5978]]
 3292. காரம் ((2 occurrences))
  1. {P_1232} {{under பொன்}} (((Chapter 6.4))) [[5979]]
  2. {P_2102} {{under (CAT) எழுத்தின் சாரியை}} (((Chapter 7.7))) [[5980]]
 3293. காரவல்லி ((1 occurrences))
  1. {P_2927} {{under பாகல்}} (((Chapter 9))) [[5981]]
 3294. காரா ((1 occurrences))
  1. {P_2476} {{under எருமை}} (((Chapter 8.2))) [[5982]]
 3295. காரான் ((2 occurrences))
  1. {P_2476} {{under எருமை}} (((Chapter 8.2))) [[5983]]
  2. {P_2557} {{under போத்து}} (((Chapter 8.2))) [[5984]]
 3296. காராமணி ((1 occurrences))
  1. {P_2960} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[5985]]
 3297. காராம்பி ((1 occurrences))
  1. {P_1692} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[5986]]
 3298. காராளர் ((2 occurrences))
  1. {P_777} {{under பூவைசியர்}} (((Chapter 5))) [[5987]]
  2. {P_780} {{under சூத்திரர்}} (((Chapter 5))) [[5988]]
 3299. காரி ((9 occurrences))
  1. {P_115} {{under வைரவன்}} (((Chapter 2))) [[5989]]
  2. {P_117} {{under ஐயனார்}} (((Chapter 2))) [[5990]]
  3. {P_234} {{under சனி}} (((Chapter 2))) [[5991]]
  4. {P_755} {{under வரைவின்றி யாவருக்குங் கொடுக்குந் தலைவள்ளல் எழுவர்}} (((Chapter 5))) [[5992]]
  5. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[5993]]
  6. {P_2343} {{under கரிக் குருவி}} (((Chapter 8.1))) [[5994]]
  7. {P_2367} {{under காகம்}} (((Chapter 8.1))) [[5995]]
  8. {P_2608} {{under நஞ்சு}} (((Chapter 8.3))) [[5996]]
  9. {P_3352} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[5997]]
 3300. காரிகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1228} {{under செங்கல்}} (((Chapter 6.3))) [[5998]]
 3301. காரிகை ((2 occurrences))
  1. {P_945} {{under பெண்}} (((Chapter 5))) [[5999]]
  2. {P_1941} {{under அழகு}} (((Chapter 7.3))) [[6000]]
 3302. காரிக்குதிரை [ஊர்தி] ((1 occurrences))
  1. {P_118} {{under ஐயனார் ஊர்தி, கொடி}} (((Chapter 2))) [[6001]]
 3303. காரிதாய் ((1 occurrences))
  1. {P_126} {{under காடுகாள்}} (((Chapter 2))) [[6002]]
 3304. காரிப் பிள்ளை ((1 occurrences))
  1. {P_2345} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.1))) [[6003]]
 3305. காரீயம் ((2 occurrences))
  1. {P_1237} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.4))) [[6004]]
  2. {P_3717} {{under நாகம்}} (((Chapter 10.06))) [[6005]]
 3306. காருகபத்தியம் ((1 occurrences))
  1. {P_55} {{under முத்தீ}} (((Chapter 1))) [[6006]]
 3307. காருண்ணியன் ((1 occurrences))
  1. {P_897} {{under கருணையுள்ளோன்}} (((Chapter 5))) [[6007]]
 3308. காரூகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2508} {{under கருங் குரங்கு}} (((Chapter 8.2))) [[6008]]
 3309. காரூடம் ((1 occurrences))
  1. {P_444} {{under பதினெண் புராணங்கள்}} (((Chapter 3))) [[6009]]
 3310. காரெலி ((1 occurrences))
  1. {P_2532} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[6010]]
 3311. காரோடர் ((1 occurrences))
  1. {P_811} {{under உறைகாரர்}} (((Chapter 5))) [[6011]]
 3312. கார் ((6 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[6012]]
  2. {P_58} {{under மேகம்}} (((Chapter 1))) [[6013]]
  3. {P_301} {{under அறுவகைப் பருவகாலம்}} (((Chapter 2))) [[6014]]
  4. {P_1064} {{under ஆண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[6015]]
  5. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[6016]]
  6. {P_3353} {{headword for 8 items}} (((Chapter 10.02))) [[6017]]
 3313. கார் (தொடர்ச்சி) ((1 occurrences))
  1. {P_3354} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6018]]
 3314. கார் காலம் ((2 occurrences))
  1. {P_3353} {{under கார்}} (((Chapter 10.02))) [[6019]]
  2. {P_3709} {{under நவம்}} (((Chapter 10.06))) [[6020]]
 3315. கார்காலம் ((1 occurrences))
  1. {P_296} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[6021]]
 3316. கார்கோள் ((1 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[6022]]
 3317. கார்க்கோடகன் ((1 occurrences))
  1. {P_21} {{under அட்டமாநாகம்}} (((Chapter 1))) [[6023]]
 3318. கார்த்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_406} {{under அறுவகைச் சுவை}} (((Chapter 3))) [[6024]]
 3319. கார்த்தவீரியன் ((1 occurrences))
  1. {P_736} {{under அறுவகைச் சக்கரவர்த்திகள்}} (((Chapter 5))) [[6025]]
 3320. கார்த்திகேயன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[6026]]
 3321. கார்த்திகை ((2 occurrences))
  1. {P_241} {{headword for 10 items}} (((Chapter 2))) [[6027]]
  2. {P_3355} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6028]]
 3322. கார்த்திகை நட்சத்திரம் ((2 occurrences))
  1. {P_3135} {{under ஆரல்}} (((Chapter 10.01))) [[6029]]
  2. {P_3722} {{under நாவிதன்}} (((Chapter 10.06))) [[6030]]
 3323. கார்த்திகை நாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3180} {{under இறால்}} (((Chapter 10.01))) [[6031]]
 3324. கார்த்திகைநாள் ((1 occurrences))
  1. {P_3104} {{under அளக்கர்}} (((Chapter 10.01))) [[6032]]
 3325. கார்ப்பாசம் ((1 occurrences))
  1. {P_2780} {{under பருத்தி}} (((Chapter 9))) [[6033]]
 3326. கார்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_3306} {{under கரில்}} (((Chapter 10.02))) [[6034]]
 3327. கார்முகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1535} {{under வில்}} (((Chapter 6.16))) [[6035]]
 3328. கார்வண்ணர் ((1 occurrences))
  1. {P_201} {{under அசுரர்}} (((Chapter 2))) [[6036]]
 3329. காறு ((1 occurrences))
  1. {P_2223} {{under அளவு}} (((Chapter 7.11))) [[6037]]
 3330. காற்குளம் ((1 occurrences))
  1. {P_246} {{under பூசம்}} (((Chapter 2))) [[6038]]
 3331. காற்சரி கைச்சரி ((1 occurrences))
  1. {P_1186} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.2))) [[6039]]
 3332. காற்சிலம்பு ((2 occurrences))
  1. {P_3082} {{under அரவம்}} (((Chapter 10.01))) [[6040]]
  2. {P_3617} {{under தளை}} (((Chapter 10.05))) [[6041]]
 3333. காற்றினாள் ((1 occurrences))
  1. {P_253} {{under சோதி}} (((Chapter 2))) [[6042]]
 3334. காற்று ((9 occurrences))
  1. {P_23} {{headword for 34 items}} (((Chapter 1))) [[6043]]
  2. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[6044]]
  3. {P_3207} {{under உலவை}} (((Chapter 10.01))) [[6045]]
  4. {P_3241} {{under ஒலி}} (((Chapter 10.01))) [[6046]]
  5. {P_3357} {{under கால்}} (((Chapter 10.02))) [[6047]]
  6. {P_3454} {{under கோதை}} (((Chapter 10.02))) [[6048]]
  7. {P_3797} {{under பவனம்}} (((Chapter 10.07))) [[6049]]
  8. {P_3961} {{under மால்}} (((Chapter 10.08))) [[6050]]
  9. {P_4071} {{under விண்டு}} (((Chapter 10.10))) [[6051]]
 3335. காற்று ((1 occurrences))
  1. {P_24} {{headword for 5 items}} (((Chapter 1))) [[6052]]
 3336. கால நுட்பம் ((2 occurrences))
  1. {P_3312} {{under கலை}} (((Chapter 10.02))) [[6053]]
  2. {P_3650} {{under துடி}} (((Chapter 10.05))) [[6054]]
 3337. காலகாலன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[6055]]
 3338. காலசேயம் ((1 occurrences))
  1. {P_1135} {{under மோர்}} (((Chapter 6.1))) [[6056]]
 3339. காலடி ((1 occurrences))
  1. {P_998} {{under கரடு}} (((Chapter 5))) [[6057]]
 3340. காலணி ((1 occurrences))
  1. {P_1187} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.2))) [[6058]]
 3341. காலதர் ((1 occurrences))
  1. {P_680} {{under சாளரவாயில்}} (((Chapter 4))) [[6059]]
 3342. காலநுட்பம் ((2 occurrences))
  1. {P_280} {{headword for 9 items}} (((Chapter 2))) [[6060]]
  2. {P_3277} {{under கணம்}} (((Chapter 10.02))) [[6061]]
 3343. காலன் ((3 occurrences))
  1. {P_199} {{headword for 7 items}} (((Chapter 2))) [[6062]]
  2. {P_3357} {{under கால்}} (((Chapter 10.02))) [[6063]]
  3. {P_3424} {{under கூற்று}} (((Chapter 10.02))) [[6064]]
 3344. காலன் படை ((1 occurrences))
  1. {P_200} {{headword for 1 items}} (((Chapter 2))) [[6065]]
 3345. காலம் ((6 occurrences))
  1. {P_279} {{headword for 10 items}} (((Chapter 2))) [[6066]]
  2. {P_3270} {{under கடி}} (((Chapter 10.02))) [[6067]]
  3. {P_3356} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6068]]
  4. {P_3439} {{under கொன்}} (((Chapter 10.02))) [[6069]]
  5. {P_3575} {{under செவ்வி}} (((Chapter 10.03))) [[6070]]
  6. {P_4111} {{under வேலை}} (((Chapter 10.10))) [[6071]]
 3346. காலவிரைவு ((1 occurrences))
  1. {P_281} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[6072]]
 3347. காலாயுதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2347} {{under கோழி }} (((Chapter 8.1))) [[6073]]
 3348. காலாள் ((2 occurrences))
  1. {P_373} {{under நால்வகைச் சேனை}} (((Chapter 3))) [[6074]]
  2. {P_1476} {{under நால்வகைப் படை}} (((Chapter 6.12))) [[6075]]
 3349. காலி ((3 occurrences))
  1. {P_216} {{under கழிவுநாள்}} (((Chapter 2))) [[6076]]
  2. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[6077]]
  3. {P_2469} {{under பசுக் கூட்டம்}} (((Chapter 8.2))) [[6078]]
 3350. காலிலி ((1 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[6079]]
 3351. காலேகவண்ணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1307} {{under சாந்து}} (((Chapter 6.6))) [[6080]]
 3352. காலேயம் ((1 occurrences))
  1. {P_2469} {{under பசுக் கூட்டம்}} (((Chapter 8.2))) [[6081]]
 3353. காலை ((1 occurrences))
  1. {P_279} {{under காலம்}} (((Chapter 2))) [[6082]]
 3354. காலோர் நான்குந் தனிக்கையுங் கோசமும் […] ((1 occurrences))
  1. {P_1492} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.12))) [[6083]]
 3355. காலோலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2368} {{under அண்டங் காக்கை}} (((Chapter 8.1))) [[6084]]
 3356. கால் ((18 occurrences))
  1. {P_23} {{under காற்று}} (((Chapter 1))) [[6085]]
  2. {P_199} {{under காலன்}} (((Chapter 2))) [[6086]]
  3. {P_279} {{under காலம்}} (((Chapter 2))) [[6087]]
  4. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[6088]]
  5. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[6089]]
  6. {P_920} {{under மைந்தன்}} (((Chapter 5))) [[6090]]
  7. {P_996} {{headword for 4 items}} (((Chapter 5))) [[6091]]
  8. {P_997} {{headword for 4 items}} (((Chapter 5))) [[6092]]
  9. {P_1479} {{under தேர் உருள்}} (((Chapter 6.12))) [[6093]]
  10. {P_1631} {{under தூண்}} (((Chapter 6.17))) [[6094]]
  11. {P_1674} {{under மரக்கால்}} (((Chapter 6.20))) [[6095]]
  12. {P_2792} {{under இள மரத்தின் கன்று}} (((Chapter 9))) [[6096]]
  13. {P_2817} {{under முளை}} (((Chapter 9))) [[6097]]
  14. {P_3046} {{under அடி}} (((Chapter 10.01))) [[6098]]
  15. {P_3357} {{headword for 9 items}} (((Chapter 10.02))) [[6099]]
  16. {P_3479} {{under சரணம்}} (((Chapter 10.03))) [[6100]]
  17. {P_3633} {{under தாள்}} (((Chapter 10.05))) [[6101]]
  18. {P_3772} {{under பதம்}} (((Chapter 10.07))) [[6102]]
 3357. கால் பலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2258} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[6103]]
 3358. கால்கழுவல் ((1 occurrences))
  1. {P_437} {{under நவபுண்ணியம்}} (((Chapter 3))) [[6104]]
 3359. கால்செய்வட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_1703} {{under பேர் ஆலவட்டம்}} (((Chapter 6.20))) [[6105]]
 3360. காளகண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_2338} {{under குயில்}} (((Chapter 8.1))) [[6106]]
 3361. காளகூடம் ((1 occurrences))
  1. {P_311} {{under ஆலகாலவிடம்}} (((Chapter 2))) [[6107]]
 3362. காளபதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2359} {{under மாடப் புறா}} (((Chapter 8.1))) [[6108]]
 3363. காளமுகி ((1 occurrences))
  1. {P_71} {{under ஏழு மேக வகை}} (((Chapter 1))) [[6109]]
 3364. காளம் ((6 occurrences))
  1. {P_1266} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.4))) [[6110]]
  2. {P_1565} {{under சூலம்}} (((Chapter 6.16))) [[6111]]
  3. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[6112]]
  4. {P_2608} {{under நஞ்சு}} (((Chapter 8.3))) [[6113]]
  5. {P_2741} {{under எட்டி}} (((Chapter 9))) [[6114]]
  6. {P_3360} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[6115]]
 3365. காளவாய் ((1 occurrences))
  1. {P_2492} {{under கழுதை}} (((Chapter 8.2))) [[6116]]
 3366. காளாமுகம் ((1 occurrences))
  1. {P_408} {{under உட்சமயம் ஆறு}} (((Chapter 3))) [[6117]]
 3367. காளாமுகர் ((1 occurrences))
  1. {P_316} {{under சைவதவப்பாலோர்}} (((Chapter 3))) [[6118]]
 3368. காளி ((3 occurrences))
  1. {P_3239} {{under ஐயை}} (((Chapter 10.01))) [[6119]]
  2. {P_3392} {{under குமரி}} (((Chapter 10.02))) [[6120]]
  3. {P_3777} {{under பத்திரை}} (((Chapter 10.07))) [[6121]]
 3369. காளி ஏவற்பெண் ((1 occurrences))
  1. {P_4037} {{under வலவை}} (((Chapter 10.10))) [[6122]]
 3370. காளிகம் ((1 occurrences))
  1. {P_445} {{under உபபுராணம் பதினெட்டு}} (((Chapter 3))) [[6123]]
 3371. காளிந்தி ((1 occurrences))
  1. {P_559} {{under யமுனை}} (((Chapter 4))) [[6124]]
 3372. காளிந்தி என்னும் ஒரு நதி ((1 occurrences))
  1. {P_3590} {{under சௌரி (தொடர்ச்சி)}} (((Chapter 10.03))) [[6125]]
 3373. காளிந்திமர்த்தனன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[6126]]
 3374. காளிமம் ((1 occurrences))
  1. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[6127]]
 3375. காளை ((6 occurrences))
  1. {P_534} {{under பாலைநிலத் தலைமகன்}} (((Chapter 4))) [[6128]]
  2. {P_833} {{under ஆண்பால்}} (((Chapter 5))) [[6129]]
  3. {P_925} {{under இளைஞன்}} (((Chapter 5))) [[6130]]
  4. {P_1994} {{under கருவுள் அமைப்பு AND மெய்படு பருவம்}} (((Chapter 7.3))) [[6131]]
  5. {P_2470} {{under எருது}} (((Chapter 8.2))) [[6132]]
  6. {P_3361} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6133]]
 3376. காழகம் ((4 occurrences))
  1. {P_466} {{under கடாரம்}} (((Chapter 4))) [[6134]]
  2. {P_1273} {{under கூறை}} (((Chapter 6.5))) [[6135]]
  3. {P_1935} {{under கருநிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[6136]]
  4. {P_3359} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6137]]
 3377. காழியர் ((1 occurrences))
  1. {P_801} {{under வண்ணார்}} (((Chapter 5))) [[6138]]
 3378. காழ் ((6 occurrences))
  1. {P_683} {{under தாழ்}} (((Chapter 4))) [[6139]]
  2. {P_1226} {{under பளிங்கு}} (((Chapter 6.3))) [[6140]]
  3. {P_2796} {{under சேகு}} (((Chapter 9))) [[6141]]
  4. {P_2827} {{under விதை }} (((Chapter 9))) [[6142]]
  5. {P_2831} {{under கனித் தோல்}} (((Chapter 9))) [[6143]]
  6. {P_2857} {{under விறகு}} (((Chapter 9))) [[6144]]
 3379. காழ்த்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1163} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.1))) [[6145]]
 3380. காழ்ப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2796} {{under சேகு}} (((Chapter 9))) [[6146]]
 3381. காழ்வை ((1 occurrences))
  1. {P_2655} {{under அகில்}} (((Chapter 9))) [[6147]]
 3382. காவதம் ((1 occurrences))
  1. {P_715} {{under காதவழி}} (((Chapter 4))) [[6148]]
 3383. காவன் ((1 occurrences))
  1. {P_2611} {{under சிலந்தி}} (((Chapter 8.3))) [[6149]]
 3384. காவற்கடவுள் ((1 occurrences))
  1. {P_130} {{under விட்டுணு}} (((Chapter 2))) [[6150]]
 3385. காவற்காடு ((1 occurrences))
  1. {P_3077} {{under அரண்}} (((Chapter 10.01))) [[6151]]
 3386. காவலர் ((1 occurrences))
  1. {P_733} {{under அரசர்}} (((Chapter 5))) [[6152]]
 3387. காவல் ((10 occurrences))
  1. {P_628} {{under மதில்}} (((Chapter 4))) [[6153]]
  2. {P_711} {{under வேலி}} (((Chapter 4))) [[6154]]
  3. {P_1825} {{headword for 10 items}} (((Chapter 7.1))) [[6155]]
  4. {P_3077} {{under அரண்}} (((Chapter 10.01))) [[6156]]
  5. {P_3231} {{under ஏமம்}} (((Chapter 10.01))) [[6157]]
  6. {P_3270} {{under கடி}} (((Chapter 10.02))) [[6158]]
  7. {P_3286} {{under கதவு}} (((Chapter 10.02))) [[6159]]
  8. {P_3533} {{under சிறை}} (((Chapter 10.03))) [[6160]]
  9. {P_3571} {{under செய்யல்}} (((Chapter 10.03))) [[6161]]
  10. {P_4110} {{under வேலி}} (((Chapter 10.10))) [[6162]]
 3388. காவல் காடு ((1 occurrences))
  1. {P_2849} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[6163]]
 3389. காவி ((1 occurrences))
  1. {P_3358} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6164]]
 3390. காவிக்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_3358} {{under காவி}} (((Chapter 10.02))) [[6165]]
 3391. காவிதி ((1 occurrences))
  1. {P_842} {{under (DVANDVA) மந்திரி, தந்திரியர்}} (((Chapter 5))) [[6166]]
 3392. காவிரி ((2 occurrences))
  1. {P_411} {{under எழுவகை நதி}} (((Chapter 3))) [[6167]]
  2. {P_563} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[6168]]
 3393. காவிரிப்பூம்பட்டினம் ((1 occurrences))
  1. {P_471} {{headword for 2 items}} (((Chapter 4))) [[6169]]
 3394. காவு ((1 occurrences))
  1. {P_109} {{under முப்பத்திரண்டறம்}} (((Chapter 2))) [[6170]]
 3395. கிகிணி ((2 occurrences))
  1. {P_2344} {{under வலியன்}} (((Chapter 8.1))) [[6171]]
  2. {P_2895} {{under காக்கணம்}} (((Chapter 9))) [[6172]]
 3396. கிசலயம் ((1 occurrences))
  1. {P_2800} {{under தளிர்}} (((Chapter 9))) [[6173]]
 3397. கிஞ்சுகம் ((3 occurrences))
  1. {P_1933} {{under செவப்பு}} (((Chapter 7.3))) [[6174]]
  2. {P_2695} {{under முள் முருக்கு}} (((Chapter 9))) [[6175]]
  3. {P_3365} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6176]]
 3398. கிடக்கை ((2 occurrences))
  1. {P_707} {{under துயிலிடம்}} (((Chapter 4))) [[6177]]
  2. {P_3366} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6178]]
 3399. கிடங்கு ((2 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[6179]]
  2. {P_627} {{under அகழ்}} (((Chapter 4))) [[6180]]
 3400. கிடி ((1 occurrences))
  1. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[6181]]
 3401. கிடுகிடெனல் ((1 occurrences))
  1. {P_2117} {{under அனுகரண உபய ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[6182]]
 3402. கிடுகு ((4 occurrences))
  1. {P_1485} {{under தேர்மரச் சுற்று}} (((Chapter 6.12))) [[6183]]
  2. {P_1529} {{under பலவகைப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[6184]]
  3. {P_1609} {{under கேடகம்}} (((Chapter 6.17))) [[6185]]
  4. {P_3367} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6186]]
 3403. கிடை ((1 occurrences))
  1. {P_3005} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[6187]]
 3404. கிடைத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1980} {{under எதிர்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[6188]]
 3405. கிட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_2141} {{under கட்டல் }} (((Chapter 7.8))) [[6189]]
 3406. கிட்டி ((3 occurrences))
  1. {P_1264} {{under தாளம்}} (((Chapter 6.4))) [[6190]]
  2. {P_2462} {{under ஓர் ஈற்றுப் பசு}} (((Chapter 8.2))) [[6191]]
  3. {P_3368} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6192]]
 3407. கிணகர் ((1 occurrences))
  1. {P_875} {{under அடிமை}} (((Chapter 5))) [[6193]]
 3408. கிணறு ((1 occurrences))
  1. {P_611} {{headword for 3 items}} (((Chapter 4))) [[6194]]
 3409. கிணை ((1 occurrences))
  1. {P_570} {{under மருதநிலப் பறை}} (((Chapter 4))) [[6195]]
 3410. கிண்கிணி ((2 occurrences))
  1. {P_1182} {{under பாத கிண்கிணி}} (((Chapter 6.2))) [[6196]]
  2. {P_1183} {{under சதங்கை}} (((Chapter 6.2))) [[6197]]
 3411. கிண்கிணி மாலை ((1 occurrences))
  1. {P_3629} {{under தார்}} (((Chapter 10.05))) [[6198]]
 3412. கிண்கிணிமாலை ((2 occurrences))
  1. {P_1265} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.4))) [[6199]]
  2. {P_3398} {{under குரல்}} (((Chapter 10.02))) [[6200]]
 3413. கிண்டல் ((2 occurrences))
  1. {P_2148} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[6201]]
  2. {P_2154} {{under கிழித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[6202]]
 3414. கிண்ணம் ((2 occurrences))
  1. {P_1250} {{under சிறு வட்டில்}} (((Chapter 6.4))) [[6203]]
  2. {P_1252} {{under நாழிகை வட்டில்}} (((Chapter 6.4))) [[6204]]
 3415. கின்னரம் ((6 occurrences))
  1. {P_1429} {{under வீணை}} (((Chapter 6.9))) [[6205]]
  2. {P_1430} {{under யாழ்}} (((Chapter 6.9))) [[6206]]
  3. {P_2361} {{under இராகப்புள்}} (((Chapter 8.1))) [[6207]]
  4. {P_2372} {{under ஆந்தை}} (((Chapter 8.1))) [[6208]]
  5. {P_2379} {{under நீர்வாழ் பறவை}} (((Chapter 8.1))) [[6209]]
  6. {P_3374} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6210]]
 3416. கின்னரர் ((2 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[6211]]
  2. {P_205} {{under கந்தருவர்}} (((Chapter 2))) [[6212]]
 3417. கின்னரர்பிரான் ((1 occurrences))
  1. {P_195} {{under குபேரன்}} (((Chapter 2))) [[6213]]
 3418. கின்னராகம் ((1 occurrences))
  1. {P_1380} {{under பெரும் பண்}} (((Chapter 6.9))) [[6214]]
 3419. கிம்புரி ((3 occurrences))
  1. {P_1169} {{under முடியுறுப்பு}} (((Chapter 6.2))) [[6215]]
  2. {P_1204} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.2))) [[6216]]
  3. {P_3369} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6217]]
 3420. கிம்புருடர் ((1 occurrences))
  1. {P_92} {{under பதினெண்கண வகை}} (((Chapter 1))) [[6218]]
 3421. கியாதம் ((2 occurrences))
  1. {P_2055} {{under புகழ்}} (((Chapter 7.7))) [[6219]]
  2. {P_2074} {{under ஏற்றம்}} (((Chapter 7.7))) [[6220]]
 3422. கிரணம் ((2 occurrences))
  1. {P_1937} {{under ஒளி}} (((Chapter 7.3))) [[6221]]
  2. {P_3440} {{under கோ}} (((Chapter 10.02))) [[6222]]
 3423. கிரவுஞ்சம் ((3 occurrences))
  1. {P_452} {{under எழு தீவு}} (((Chapter 4))) [[6223]]
  2. {P_718} {{under கோழிப்பறவை யளவு}} (((Chapter 4))) [[6224]]
  3. {P_2341} {{under அன்றில்}} (((Chapter 8.1))) [[6225]]
 3424. கிராணம் ((1 occurrences))
  1. {P_1251} {{under சிறு வட்டில்}} (((Chapter 6.4))) [[6226]]
 3425. கிராதர் ((1 occurrences))
  1. {P_532} {{under பாலைநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[6227]]
 3426. கிராமம் ((2 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[6228]]
  2. {P_2379} {{under நீர்வாழ் பறவை}} (((Chapter 8.1))) [[6229]]
 3427. கிராம் ((1 occurrences))
  1. {P_1624} {{under குதிரைக் கடிவாளம்}} (((Chapter 6.17))) [[6230]]
 3428. கிரி ((2 occurrences))
  1. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[6231]]
  2. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[6232]]
 3429. கிரிசரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2448} {{under பிறந்த நிலப் பெயரைப் பெற்ற யானை}} (((Chapter 8.2))) [[6233]]
 3430. கிரிமல்லிகை ((1 occurrences))
  1. {P_2729} {{under வெட்பாலை}} (((Chapter 9))) [[6234]]
 3431. கிரியை ((1 occurrences))
  1. {P_102} {{under சிவபூசையியல்பு}} (((Chapter 2))) [[6235]]
 3432. கிரிராசன் ((1 occurrences))
  1. {P_515} {{under மலையரையன்}} (((Chapter 4))) [[6236]]
 3433. கிரீசன் ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[6237]]
 3434. கிரீடம் ((3 occurrences))
  1. {P_303} {{under அறுவகை இருது}} (((Chapter 2))) [[6238]]
  2. {P_1167} {{under மணிமுடி}} (((Chapter 6.2))) [[6239]]
  3. {P_3546} {{under சுடிகை}} (((Chapter 10.03))) [[6240]]
 3435. கிரீடி ((1 occurrences))
  1. {P_743} {{under அருச்சுனன்}} (((Chapter 5))) [[6241]]
 3436. கிரீடை ((2 occurrences))
  1. {P_369} {{under மும்மணிக் கோவையும் பன்மணி மாலையு [...] வகுத்த வகுப்பும் விருத்தக் கவிதையும் விரித்துப் பாடுவது}} (((Chapter 3))) [[6242]]
  2. {P_950} {{under மகளிர் விளையாட்டு}} (((Chapter 5))) [[6243]]
 3437. கிரீவம் ((1 occurrences))
  1. {P_1028} {{under கழுத்து}} (((Chapter 5))) [[6244]]
 3438. கிருகரன் ((2 occurrences))
  1. {P_32} {{under தசவாயுவின் வகை}} (((Chapter 1))) [[6245]]
  2. {P_40} {{under முகத்திடை நின்று தும்மலுஞ் சினமும் வெம்மையும் விளைப்பது}} (((Chapter 1))) [[6246]]
 3439. கிருட்டி ((1 occurrences))
  1. {P_2502} {{under பன்றி}} (((Chapter 8.2))) [[6247]]
 3440. கிருட்டிணசகாயன் ((1 occurrences))
  1. {P_743} {{under அருச்சுனன்}} (((Chapter 5))) [[6248]]
 3441. கிருட்டிணன் ((1 occurrences))
  1. {P_743} {{under அருச்சுனன்}} (((Chapter 5))) [[6249]]
 3442. கிருதம் ((1 occurrences))
  1. {P_1132} {{under நெய்}} (((Chapter 6.1))) [[6250]]
 3443. கிருது ((1 occurrences))
  1. {P_1801} {{under யாகம்}} (((Chapter 7.1))) [[6251]]
 3444. கிருத்திமம் ((3 occurrences))
  1. {P_208} {{under பூதம்}} (((Chapter 2))) [[6252]]
  2. {P_973} {{under தோல்}} (((Chapter 5))) [[6253]]
  3. {P_2552} {{under தோல்}} (((Chapter 8.2))) [[6254]]
 3445. கிருபை ((1 occurrences))
  1. {P_1772} {{under அருள்}} (((Chapter 7.1))) [[6255]]
 3446. கிருமி ((1 occurrences))
  1. {P_2615} {{under புழு}} (((Chapter 8.3))) [[6256]]
 3447. கிரேதா ((1 occurrences))
  1. {P_308} {{under நால்வகை யுகம்}} (((Chapter 2))) [[6257]]
 3448. கிறி ((1 occurrences))
  1. {P_479} {{under வழி}} (((Chapter 4))) [[6258]]
 3449. கிறுக்குதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2124} {{under எழுதுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[6259]]
 3450. கிலு கிலுப்பை ((1 occurrences))
  1. {P_2882} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[6260]]
 3451. கிலுகிலுப்பை ((1 occurrences))
  1. {P_3530} {{under சில்லை}} (((Chapter 10.03))) [[6261]]
 3452. கிலுத்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_1021} {{under மணிக்கட்டு}} (((Chapter 5))) [[6262]]
 3453. கிலேசம் ((1 occurrences))
  1. {P_1881} {{under துக்கம்}} (((Chapter 7.2))) [[6263]]
 3454. கில்லம் ((2 occurrences))
  1. {P_1028} {{under கழுத்து}} (((Chapter 5))) [[6264]]
  2. {P_1059} {{under தொண்டைக்குழி}} (((Chapter 5))) [[6265]]
 3455. கிளர் ((3 occurrences))
  1. {P_1937} {{under ஒளி}} (((Chapter 7.3))) [[6266]]
  2. {P_2809} {{under மலர்த் தாது}} (((Chapter 9))) [[6267]]
  3. {P_3371} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6268]]
 3456. கிளர்வி ((1 occurrences))
  1. {P_682} {{under கதவு}} (((Chapter 4))) [[6269]]
 3457. கிளறுதல் ((1 occurrences))
  1. {P_2149} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[6270]]
 3458. கிளவி ((1 occurrences))
  1. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[6271]]
 3459. கிளி ((10 occurrences))
  1. {P_416} {{under நாட்டேழ் குற்றம்}} (((Chapter 3))) [[6272]]
  2. {P_1414} {{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[6273]]
  3. {P_2336} {{headword for 6 items}} (((Chapter 8.1))) [[6274]]
  4. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[6275]]
  5. {P_3099} {{under அவந்தி}} (((Chapter 10.01))) [[6276]]
  6. {P_3373} {{under கிள்ளை}} (((Chapter 10.02))) [[6277]]
  7. {P_3376} {{under கீரம்}} (((Chapter 10.02))) [[6278]]
  8. {P_3542} {{under சுகம்}} (((Chapter 10.03))) [[6279]]
  9. {P_3608} {{under தத்தை}} (((Chapter 10.05))) [[6280]]
  10. {P_4046} {{under வன்னி}} (((Chapter 10.10))) [[6281]]
 3460. கிளி ((1 occurrences))
  1. {P_2337} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.1))) [[6282]]
 3461. கிளிகடி கருவி ((1 occurrences))
  1. {P_1578} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.16))) [[6283]]
 3462. கிளிகடி கோல் ((1 occurrences))
  1. {P_3614} {{under தழல்}} (((Chapter 10.05))) [[6284]]
 3463. கிளிகடிகோல் ((1 occurrences))
  1. {P_3602} {{under தட்டை}} (((Chapter 10.05))) [[6285]]
 3464. கிளிச்சிறை ((1 occurrences))
  1. {P_374} {{under நால்வகைப் பொன்}} (((Chapter 3))) [[6286]]
 3465. கிளிஞ்சில் ((1 occurrences))
  1. {P_2643} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.4))) [[6287]]
 3466. கிளை ((4 occurrences))
  1. {P_900} {{under சுற்றம்}} (((Chapter 5))) [[6288]]
  2. {P_2759} {{under மூங்கில்}} (((Chapter 9))) [[6289]]
  3. {P_2800} {{under தளிர்}} (((Chapter 9))) [[6290]]
  4. {P_3372} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6291]]
 3467. கிளைத்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2148} {{under கிண்டல்}} (((Chapter 7.8))) [[6292]]
  2. {P_2228} {{under நிறைவு}} (((Chapter 7.11))) [[6293]]
 3468. கிள்ளல் ((1 occurrences))
  1. {P_2154} {{under கிழித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[6294]]
 3469. கிள்ளி ((1 occurrences))
  1. {P_747} {{under சோழன்}} (((Chapter 5))) [[6295]]
 3470. கிள்ளை ((4 occurrences))
  1. {P_2336} {{under கிளி}} (((Chapter 8.1))) [[6296]]
  2. {P_2351} {{under கருங் கிளி}} (((Chapter 8.1))) [[6297]]
  3. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[6298]]
  4. {P_3373} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6299]]
 3471. கிழக்கு ((4 occurrences))
  1. {P_12} {{under எண்டிக்கு}} (((Chapter 1))) [[6300]]
  2. {P_13} {{headword for 5 items}} (((Chapter 1))) [[6301]]
  3. {P_43} {{under சத்தமருத்துக்கள்}} (((Chapter 1))) [[6302]]
  4. {P_3883} {{under பூருவம்}} (((Chapter 10.07))) [[6303]]
 3472. கிழங்கு ((5 occurrences))
  1. {P_2819} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[6304]]
  2. {P_3289} {{under கந்தம்}} (((Chapter 10.02))) [[6305]]
  3. {P_3464} {{under சகுனம்}} (((Chapter 10.03))) [[6306]]
  4. {P_3793} {{under பலம்}} (((Chapter 10.07))) [[6307]]
  5. {P_3990} {{under மூலம்}} (((Chapter 10.08))) [[6308]]
 3473. கிழங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_2820} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[6309]]
 3474. கிழநரி ((1 occurrences))
  1. {P_3254} {{under ஓரி}} (((Chapter 10.01))) [[6310]]
 3475. கிழமை ((4 occurrences))
  1. {P_238} {{under வாரம்}} (((Chapter 2))) [[6311]]
  2. {P_1759} {{under குணம்}} (((Chapter 7.1))) [[6312]]
  3. {P_2214} {{under உரிமை}} (((Chapter 7.10))) [[6313]]
  4. {P_3370} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6314]]
 3476. கிழவன் ((2 occurrences))
  1. {P_581} {{under மருதநிலத் தலைமகன்}} (((Chapter 4))) [[6315]]
  2. {P_893} {{under உரியோன்}} (((Chapter 5))) [[6316]]
 3477. கிழவோன் ((1 occurrences))
  1. {P_240} {{under பரணி}} (((Chapter 2))) [[6317]]
 3478. கிழான் ((1 occurrences))
  1. {P_1417} {{under (SUTRA) இவைகளின் சுவை}} (((Chapter 6.9))) [[6318]]
 3479. கிழித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2154} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.8))) [[6319]]
 3480. கிழித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2155} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[6320]]
 3481. கீசகம் ((3 occurrences))
  1. {P_2506} {{under குரங்கு}} (((Chapter 8.2))) [[6321]]
  2. {P_2759} {{under மூங்கில்}} (((Chapter 9))) [[6322]]
  3. {P_3375} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6323]]
 3482. கீடம் ((2 occurrences))
  1. {P_2614} {{under உலண்டு}} (((Chapter 8.3))) [[6324]]
  2. {P_2615} {{under புழு}} (((Chapter 8.3))) [[6325]]
 3483. கீதநடை ((1 occurrences))
  1. {P_2062} {{under மூன்றாம் வேதம்}} (((Chapter 7.7))) [[6326]]
 3484. கீதம் ((3 occurrences))
  1. {P_1374} {{under காமரப் பாட்டு}} (((Chapter 6.9))) [[6327]]
  2. {P_2382} {{under வண்டு}} (((Chapter 8.1))) [[6328]]
  3. {P_3169} {{under இராகம்}} (((Chapter 10.01))) [[6329]]
 3485. கீரம் ((4 occurrences))
  1. {P_1130} {{under பால்}} (((Chapter 6.1))) [[6330]]
  2. {P_2336} {{under கிளி}} (((Chapter 8.1))) [[6331]]
  3. {P_2351} {{under கருங் கிளி}} (((Chapter 8.1))) [[6332]]
  4. {P_3376} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6333]]
 3486. கீரி ((1 occurrences))
  1. {P_2525} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[6334]]
 3487. கீரை ((1 occurrences))
  1. {P_3490} {{under சாகினி}} (((Chapter 10.03))) [[6335]]
 3488. கீர்த்தி ((1 occurrences))
  1. {P_2055} {{under புகழ்}} (((Chapter 7.7))) [[6336]]
 3489. கீறல் ((2 occurrences))
  1. {P_2124} {{under எழுதுதல்}} (((Chapter 7.8))) [[6337]]
  2. {P_2154} {{under கிழித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[6338]]
 3490. கீலாலம் ((1 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[6339]]
 3491. கீழறுத்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1507} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.13))) [[6340]]
 3492. கீழறை ((1 occurrences))
  1. {P_503} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[6341]]
 3493. கீழிதழ் ((1 occurrences))
  1. {P_1037} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[6342]]
 3494. கீழேழுலகு ((1 occurrences))
  1. {P_454} {{headword for 7 items}} (((Chapter 4))) [[6343]]
 3495. கீழோர் ((2 occurrences))
  1. {P_814} {{under சண்டாளர்}} (((Chapter 5))) [[6344]]
  2. {P_872} {{headword for 18 items}} (((Chapter 5))) [[6345]]
 3496. கீழ் ((3 occurrences))
  1. {P_43} {{under சத்தமருத்துக்கள்}} (((Chapter 1))) [[6346]]
  2. {P_719} {{under இடம்}} (((Chapter 4))) [[6347]]
  3. {P_1862} {{under குற்றம் }} (((Chapter 7.2))) [[6348]]
 3497. கீழ்காற்று ((2 occurrences))
  1. {P_28} {{headword for 1 items}} (((Chapter 1))) [[6349]]
  2. {P_3433} {{under கொண்டல்}} (((Chapter 10.02))) [[6350]]
 3498. கீழ்த்திசை ((1 occurrences))
  1. {P_13} {{under கிழக்கு}} (((Chapter 1))) [[6351]]
 3499. கீழ்த்திசை யானை ((1 occurrences))
  1. {P_3074} {{under அயிராவதம்}} (((Chapter 10.01))) [[6352]]
 3500. கீழ்நிலை ((1 occurrences))
  1. {P_660} {{under நிலவறை}} (((Chapter 4))) [[6353]]
 3501. கீழ்பால்விதேகம் ((1 occurrences))
  1. {P_450} {{under நவ கண்டம்}} (((Chapter 4))) [[6354]]
 3502. கீழ்மை ((1 occurrences))
  1. {P_3632} {{under தாழ்மை}} (((Chapter 10.05))) [[6355]]
 3503. கீழ்வாய்ப் புறம் ((1 occurrences))
  1. {P_1048} {{headword for 1 items}} (((Chapter 5))) [[6356]]
 3504. கு ((2 occurrences))
  1. {P_448} {{under மண்ணுலகு}} (((Chapter 4))) [[6357]]
  2. {P_2106} {{under (CAT) வேற்றுமை உருபு}} (((Chapter 7.7))) [[6358]]
 3505. குகன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[6359]]
 3506. குகரம் ((1 occurrences))
  1. {P_504} {{under மலை முழை}} (((Chapter 4))) [[6360]]
 3507. குகு ((1 occurrences))
  1. {P_289} {{under அமாவாசை}} (((Chapter 2))) [[6361]]
 3508. குகை ((3 occurrences))
  1. {P_504} {{under மலை முழை}} (((Chapter 4))) [[6362]]
  2. {P_703} {{under தவத்தோர் இருக்குமிடம்}} (((Chapter 4))) [[6363]]
  3. {P_3823} {{under பாழி}} (((Chapter 10.07))) [[6364]]
 3509. குக்கன் ((1 occurrences))
  1. {P_2511} {{under நாய்}} (((Chapter 8.2))) [[6365]]
 3510. குக்கி ((1 occurrences))
  1. {P_1013} {{under வயிறு}} (((Chapter 5))) [[6366]]
 3511. குக்கில் ((2 occurrences))
  1. {P_1729} {{under குங்குலியம்}} (((Chapter 6.20))) [[6367]]
  2. {P_2370} {{under செம்போத்து}} (((Chapter 8.1))) [[6368]]
 3512. குக்குடம் ((2 occurrences))
  1. {P_2346} {{under கோழி}} (((Chapter 8.1))) [[6369]]
  2. {P_3377} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6370]]
 3513. குங்கும மரம் ((2 occurrences))
  1. {P_2657} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[6371]]
  2. {P_3658} {{under துருக்கம்}} (((Chapter 10.05))) [[6372]]
 3514. குங்குமம் ((1 occurrences))
  1. {P_401} {{under மலைபடு திரவியம் ஐந்து}} (((Chapter 3))) [[6373]]
 3515. குங்குலியம் ((1 occurrences))
  1. {P_1729} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[6374]]
 3516. குசன் ((1 occurrences))
  1. {P_230} {{under செவ்வாய்}} (((Chapter 2))) [[6375]]
 3517. குசம் ((2 occurrences))
  1. {P_57} {{under நீர்}} (((Chapter 1))) [[6376]]
  2. {P_2990} {{under தருப்பை}} (((Chapter 9))) [[6377]]
 3518. குசலம் ((1 occurrences))
  1. {P_3378} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6378]]
 3519. குசலர் ((1 occurrences))
  1. {P_854} {{under மிக வல்லோர்}} (((Chapter 5))) [[6379]]
 3520. குசுமம் ((1 occurrences))
  1. {P_2808} {{under மலர்}} (((Chapter 9))) [[6380]]
 3521. குசை ((4 occurrences))
  1. {P_452} {{under எழு தீவு}} (((Chapter 4))) [[6381]]
  2. {P_1623} {{under குதிரைக் கயிறு}} (((Chapter 6.17))) [[6382]]
  3. {P_2454} {{under குதிரை மயிர்}} (((Chapter 8.2))) [[6383]]
  4. {P_2990} {{under தருப்பை}} (((Chapter 9))) [[6384]]
 3522. குஞ்சன் ((1 occurrences))
  1. {P_958} {{under குறளன்}} (((Chapter 5))) [[6385]]
 3523. குஞ்சம் ((4 occurrences))
  1. {P_1689} {{under தாழி}} (((Chapter 6.20))) [[6386]]
  2. {P_2020} {{under குறளை மொழி}} (((Chapter 7.4))) [[6387]]
  3. {P_2899} {{under குன்றி}} (((Chapter 9))) [[6388]]
  4. {P_3379} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6389]]
 3524. குஞ்சரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[6390]]
 3525. குஞ்சராசனம் ((1 occurrences))
  1. {P_2668} {{under அரச மரம்}} (((Chapter 9))) [[6391]]
 3526. குஞ்சி ((2 occurrences))
  1. {P_1064} {{under ஆண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[6392]]
  2. {P_3380} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6393]]
 3527. குஞ்சித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1462} {{under குந்திநிற்றல்}} (((Chapter 6.10))) [[6394]]
 3528. குடக்கு ((1 occurrences))
  1. {P_15} {{under மேற்கு}} (((Chapter 1))) [[6395]]
 3529. குடங்கர் ((1 occurrences))
  1. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[6396]]
 3530. குடங்கை ((1 occurrences))
  1. {P_1022} {{under உள்ளங்கை}} (((Chapter 5))) [[6397]]
 3531. குடசம் ((1 occurrences))
  1. {P_2729} {{under வெட்பாலை}} (((Chapter 9))) [[6398]]
 3532. குடச்சூல் ((1 occurrences))
  1. {P_1189} {{under ஓசைசெய்தளை}} (((Chapter 6.2))) [[6399]]
 3533. குடத்தியர் ((1 occurrences))
  1. {P_546} {{under முல்லைநிலப் பெண்டிர்}} (((Chapter 4))) [[6400]]
 3534. குடநாடன் ((1 occurrences))
  1. {P_745} {{under சேரன்}} (((Chapter 5))) [[6401]]
 3535. குடந்தம் ((3 occurrences))
  1. {P_1463} {{under கைகூப்பி மெய்கோட்டி நிற்றல்}} (((Chapter 6.10))) [[6402]]
  2. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[6403]]
  3. {P_2135} {{under மெய் கோட்டிக் கை குவித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[6404]]
 3536. குடப்பறை ((1 occurrences))
  1. {P_1518} {{under பன்றிப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[6405]]
 3537. குடமுழவு ((1 occurrences))
  1. {P_3411} {{under குளிர்}} (((Chapter 10.02))) [[6406]]
 3538. குடமுழா ((1 occurrences))
  1. {P_1510} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.14))) [[6407]]
 3539. குடம் ((12 occurrences))
  1. {P_277} {{under மிதுன வீதித் துறை}} (((Chapter 2))) [[6408]]
  2. {P_626} {{under நகரம் (பொது)}} (((Chapter 4))) [[6409]]
  3. {P_1143} {{under சருக்கரை}} (((Chapter 6.1))) [[6410]]
  4. {P_1448} {{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[6411]]
  5. {P_1449} {{under மாயோன் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[6412]]
  6. {P_1739} {{headword for 11 items}} (((Chapter 6.20))) [[6413]]
  7. {P_2458} {{under பசு}} (((Chapter 8.2))) [[6414]]
  8. {P_3159} {{under இடக்கர்}} (((Chapter 10.01))) [[6415]]
  9. {P_3267} {{under கடம்}} (((Chapter 10.02))) [[6416]]
  10. {P_3381} {{headword for 7 items}} (((Chapter 10.02))) [[6417]]
  11. {P_3386} {{under குணம்}} (((Chapter 10.02))) [[6418]]
  12. {P_3394} {{under கும்பம்}} (((Chapter 10.02))) [[6419]]
 3540. குடம்பை ((2 occurrences))
  1. {P_704} {{under கூடு}} (((Chapter 4))) [[6420]]
  2. {P_3382} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6421]]
 3541. குடர் ((1 occurrences))
  1. {P_984} {{under மலக் குரம்பை}} (((Chapter 5))) [[6422]]
 3542. குடவர் ((1 occurrences))
  1. {P_545} {{under முல்லைநில மாக்கள்}} (((Chapter 4))) [[6423]]
 3543. குடாரம் ((1 occurrences))
  1. {P_1570} {{under கோடாலி}} (((Chapter 6.16))) [[6424]]
 3544. குடாரி ((1 occurrences))
  1. {P_1633} {{under யானைத் தோட்டி}} (((Chapter 6.17))) [[6425]]
 3545. குடார் ((1 occurrences))
  1. {P_1742} {{under தயிர்கடை தாழி}} (((Chapter 6.20))) [[6426]]
 3546. குடாவடி ((1 occurrences))
  1. {P_2494} {{under கரடி}} (((Chapter 8.2))) [[6427]]
 3547. குடி ((6 occurrences))
  1. {P_476} {{under சிற்றூர்}} (((Chapter 4))) [[6428]]
  2. {P_758} {{under அரசியல் ஆறு}} (((Chapter 5))) [[6429]]
  3. {P_953} {{under குலம்}} (((Chapter 5))) [[6430]]
  4. {P_2207} {{under கோத்திரம்}} (((Chapter 7.10))) [[6431]]
  5. {P_3383} {{headword for 4 items}} (((Chapter 10.02))) [[6432]]
  6. {P_3455} {{under கோத்திரம்}} (((Chapter 10.02))) [[6433]]
 3548. குடி இறை ((1 occurrences))
  1. {P_2306} {{headword for 6 items}} (((Chapter 7.12))) [[6434]]
 3549. குடிக்காடு ((1 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[6435]]
 3550. குடிசை ((1 occurrences))
  1. {P_667} {{under சிற்றில்}} (((Chapter 4))) [[6436]]
 3551. குடிஞை ((5 occurrences))
  1. {P_550} {{under யாறு}} (((Chapter 4))) [[6437]]
  2. {P_2339} {{under கோட்டான்}} (((Chapter 8.1))) [[6438]]
  3. {P_2340} {{under பெருங் கோட்டான்}} (((Chapter 8.1))) [[6439]]
  4. {P_2393} {{under புள் (பொது)}} (((Chapter 8.1))) [[6440]]
  5. {P_3384} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6441]]
 3552. குடித்தல் ((2 occurrences))
  1. {P_2000} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.4))) [[6442]]
  2. {P_3956} {{under மாந்தல்}} (((Chapter 10.08))) [[6443]]
 3553. குடியிறை ((4 occurrences))
  1. {P_3183} {{under இறை}} (((Chapter 10.01))) [[6444]]
  2. {P_3304} {{under கரம்}} (((Chapter 10.02))) [[6445]]
  3. {P_3333} {{under கறை}} (((Chapter 10.02))) [[6446]]
  4. {P_4032} {{under வரி}} (((Chapter 10.10))) [[6447]]
 3554. குடிலம் ((3 occurrences))
  1. {P_1074} {{under சடை}} (((Chapter 5))) [[6448]]
  2. {P_1947} {{under வளைதல்}} (((Chapter 7.3))) [[6449]]
  3. {P_2675} {{under குரா}} (((Chapter 9))) [[6450]]
 3555. குடில் ((2 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[6451]]
  2. {P_667} {{under சிற்றில்}} (((Chapter 4))) [[6452]]
 3556. குடுமி ((4 occurrences))
  1. {P_1062} {{headword for 4 items}} (((Chapter 5))) [[6453]]
  2. {P_3385} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6454]]
  3. {P_3516} {{under சிக்கம்}} (((Chapter 10.03))) [[6455]]
  4. {P_3524} {{under சிமிலி}} (((Chapter 10.03))) [[6456]]
 3557. குடும்பம் ((1 occurrences))
  1. {P_900} {{under சுற்றம்}} (((Chapter 5))) [[6457]]
 3558. குடும்பினி ((1 occurrences))
  1. {P_919} {{under மணமகள்}} (((Chapter 5))) [[6458]]
 3559. குடும்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2816} {{under மரத்தின் குலை}} (((Chapter 9))) [[6459]]
 3560. குடுவை ((1 occurrences))
  1. {P_1746} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.20))) [[6460]]
 3561. குடை ((9 occurrences))
  1. {P_1448} {{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[6461]]
  2. {P_1451} {{under முருகன் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[6462]]
  3. {P_1531} {{headword for 6 items}} (((Chapter 6.15))) [[6463]]
  4. {P_1715} {{under மிதியடியின் மேலிட்ட கொட்டை}} (((Chapter 6.20))) [[6464]]
  5. {P_3190} {{under உடை}} (((Chapter 10.01))) [[6465]]
  6. {P_3319} {{under கவிகை}} (((Chapter 10.02))) [[6466]]
  7. {P_3472} {{under சத்தி}} (((Chapter 10.03))) [[6467]]
  8. {P_3473} {{under சத்திரம்}} (((Chapter 10.03))) [[6468]]
  9. {P_4015} {{under வஞ்சி}} (((Chapter 10.10))) [[6469]]
 3562. குடைதல் ((2 occurrences))
  1. {P_1992} {{under குளித்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[6470]]
  2. {P_2122} {{under கடைதல்}} (((Chapter 7.8))) [[6471]]
 3563. குடைவேல் ((1 occurrences))
  1. {P_2688} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[6472]]
 3564. குட்டன் ((1 occurrences))
  1. {P_2483} {{under ஆட்டுக் குட்டி}} (((Chapter 8.2))) [[6473]]
 3565. குட்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[6474]]
 3566. குட்டல் ((1 occurrences))
  1. {P_2182} {{headword for 2 items}} (((Chapter 7.8))) [[6475]]
 3567. குட்டி ((2 occurrences))
  1. {P_2586} {{under விலங்கின் பிள்ளை}} (((Chapter 8.2))) [[6476]]
  2. {P_2591} {{under குரங்கு முதல் மரக்கோட்டில் வாழ் விலங்கின் பிள்ளைகட்காம்.}} (((Chapter 8.2))) [[6477]]
 3568. குட்டிமம் ((1 occurrences))
  1. {P_689} {{under கற்படுத்த தரை}} (((Chapter 4))) [[6478]]
 3569. குட்டுவன் ((1 occurrences))
  1. {P_745} {{under சேரன்}} (((Chapter 5))) [[6479]]
 3570. குணக்கு ((1 occurrences))
  1. {P_13} {{under கிழக்கு}} (((Chapter 1))) [[6480]]
 3571. குணங்கு ((1 occurrences))
  1. {P_209} {{under பேய்}} (((Chapter 2))) [[6481]]
 3572. குணனம் ((1 occurrences))
  1. {P_434} {{under அட்ட கணிதம்}} (((Chapter 3))) [[6482]]
 3573. குணபம் ((2 occurrences))
  1. {P_209} {{under பேய்}} (((Chapter 2))) [[6483]]
  2. {P_1086} {{under பிணம்}} (((Chapter 5))) [[6484]]
 3574. குணபாசி ((1 occurrences))
  1. {P_209} {{under பேய்}} (((Chapter 2))) [[6485]]
 3575. குணமின்மை ((1 occurrences))
  1. {P_3566} {{under செடி}} (((Chapter 10.03))) [[6486]]
 3576. குணம் ((12 occurrences))
  1. {P_1537} {{under நாண்}} (((Chapter 6.16))) [[6487]]
  2. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[6488]]
  3. {P_1759} {{headword for 21 items}} (((Chapter 7.1))) [[6489]]
  4. {P_1944} {{under நிறம்}} (((Chapter 7.3))) [[6490]]
  5. {P_3067} {{under அமுதம்}} (((Chapter 10.01))) [[6491]]
  6. {P_3370} {{under கிழமை}} (((Chapter 10.02))) [[6492]]
  7. {P_3378} {{under குசலம்}} (((Chapter 10.02))) [[6493]]
  8. {P_3386} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6494]]
  9. {P_3596} {{under தகை}} (((Chapter 10.05))) [[6495]]
  10. {P_3622} {{under தன்மை}} (((Chapter 10.05))) [[6496]]
  11. {P_3822} {{under பால்}} (((Chapter 10.07))) [[6497]]
  12. {P_4023} {{under வண்ணம்}} (((Chapter 10.10))) [[6498]]
 3577. குணம் இன்மை ((1 occurrences))
  1. {P_1880} {{headword for 4 items}} (((Chapter 7.2))) [[6499]]
 3578. குணம் இல்லாப் பசு ((1 occurrences))
  1. {P_2461} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[6500]]
 3579. குணித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_1777} {{under வரையறுத்தல்}} (((Chapter 7.1))) [[6501]]
 3580. குணில் ((4 occurrences))
  1. {P_1512} {{under கடிப்பு}} (((Chapter 6.14))) [[6502]]
  2. {P_1579} {{under குறுந்தடி}} (((Chapter 6.16))) [[6503]]
  3. {P_1581} {{under கவண்}} (((Chapter 6.16))) [[6504]]
  4. {P_3387} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6505]]
 3581. குணுக்கு ((1 occurrences))
  1. {P_1175} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.2))) [[6506]]
 3582. குணுங்கர் ((2 occurrences))
  1. {P_814} {{under சண்டாளர்}} (((Chapter 5))) [[6507]]
  2. {P_3388} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6508]]
 3583. குண்டகன் ((1 occurrences))
  1. {P_964} {{under கொண்டோற் பிழைத்துப் பெறுமகன்}} (((Chapter 5))) [[6509]]
 3584. குண்டம் ((3 occurrences))
  1. {P_604} {{under நீர்நிலை}} (((Chapter 4))) [[6510]]
  2. {P_1741} {{under பானை}} (((Chapter 6.20))) [[6511]]
  3. {P_1746} {{under குடுவை}} (((Chapter 6.20))) [[6512]]
 3585. குண்டலன் ((1 occurrences))
  1. {P_143} {{under பலபத்திரன்}} (((Chapter 2))) [[6513]]
 3586. குண்டலம் ((4 occurrences))
  1. {P_5} {{under ஆகாயம்}} (((Chapter 1))) [[6514]]
  2. {P_1173} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.2))) [[6515]]
  3. {P_3389} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6516]]
  4. {P_3408} {{under குழை}} (((Chapter 10.02))) [[6517]]
 3587. குண்டலி ((2 occurrences))
  1. {P_119} {{under மாகாளி}} (((Chapter 2))) [[6518]]
  2. {P_2910} {{under இசங்கு}} (((Chapter 9))) [[6519]]
 3588. குண்டி ((1 occurrences))
  1. {P_988} {{under குலை}} (((Chapter 5))) [[6520]]
 3589. குண்டிகை ((1 occurrences))
  1. {P_1271} {{under கமண்டலம்}} (((Chapter 6.4))) [[6521]]
 3590. குண்டில் ((1 occurrences))
  1. {P_572} {{under சிறுசெய்}} (((Chapter 4))) [[6522]]
 3591. குண்டு ((3 occurrences))
  1. {P_85} {{under ஆழநீர்}} (((Chapter 1))) [[6523]]
  2. {P_507} {{under திரண்ட கல்}} (((Chapter 4))) [[6524]]
  3. {P_3390} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6525]]
 3592. குண்டை ((1 occurrences))
  1. {P_2470} {{under எருது}} (((Chapter 8.2))) [[6526]]
 3593. குதலை ((2 occurrences))
  1. {P_873} {{under அறிவிலான்}} (((Chapter 5))) [[6527]]
  2. {P_2022} {{under நிரம்பா மென்மொழி}} (((Chapter 7.4))) [[6528]]
 3594. குதித்தல் ((1 occurrences))
  1. {P_2186} {{under தாண்டல் }} (((Chapter 7.9))) [[6529]]
 3595. குதிரை ((23 occurrences))
  1. {P_1414} {{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[6530]]
  2. {P_1476} {{under நால்வகைப் படை}} (((Chapter 6.12))) [[6531]]
  3. {P_2449} {{headword for 34 items}} (((Chapter 8.2))) [[6532]]
  4. {P_2558} {{under போத்து }} (((Chapter 8.2))) [[6533]]
  5. {P_2562} {{under சே}} (((Chapter 8.2))) [[6534]]
  6. {P_2568} {{under மா}} (((Chapter 8.2))) [[6535]]
  7. {P_2575} {{under பெட்டை}} (((Chapter 8.2))) [[6536]]
  8. {P_2589} {{under மறி}} (((Chapter 8.2))) [[6537]]
  9. {P_3073} {{under அயம்}} (((Chapter 10.01))) [[6538]]
  10. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[6539]]
  11. {P_3291} {{under கந்தருவம்}} (((Chapter 10.02))) [[6540]]
  12. {P_3293} {{under கந்துகம்}} (((Chapter 10.02))) [[6541]]
  13. {P_3373} {{under கிள்ளை}} (((Chapter 10.02))) [[6542]]
  14. {P_3430} {{under கொக்கு}} (((Chapter 10.02))) [[6543]]
  15. {P_3444} {{under கோடகம்}} (((Chapter 10.02))) [[6544]]
  16. {P_3445} {{under கோடரம்}} (((Chapter 10.02))) [[6545]]
  17. {P_3449} {{under கோடை}} (((Chapter 10.02))) [[6546]]
  18. {P_3452} {{under கோணம்}} (((Chapter 10.02))) [[6547]]
  19. {P_3789} {{under பரி}} (((Chapter 10.07))) [[6548]]
  20. {P_3919} {{under மண்டிலம்}} (((Chapter 10.08))) [[6549]]
  21. {P_3949} {{under மா}} (((Chapter 10.08))) [[6550]]
  22. {P_3963} {{under மான்}} (((Chapter 10.08))) [[6551]]
  23. {P_4048} {{under வாசி}} (((Chapter 10.10))) [[6552]]
 3596. குதிரை அங்கவடி ((1 occurrences))
  1. {P_1621} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.17))) [[6553]]
 3597. குதிரை போம் மார்க்கம் ((1 occurrences))
  1. {P_2456} {{headword for 1 items}} (((Chapter 8.2))) [[6554]]
 3598. குதிரை மயிர் ((1 occurrences))
  1. {P_2454} {{headword for 4 items}} (((Chapter 8.2))) [[6555]]
 3599. குதிரை வால் ((1 occurrences))
  1. {P_2457} {{headword for 2 items}} (((Chapter 8.2))) [[6556]]
 3600. குதிரைக் கடிவாளம் ((1 occurrences))
  1. {P_1624} {{headword for 5 items}} (((Chapter 6.17))) [[6557]]
 3601. குதிரைக் கயிறு ((1 occurrences))
  1. {P_1623} {{headword for 3 items}} (((Chapter 6.17))) [[6558]]
 3602. குதிரைக் கலணை ((2 occurrences))
  1. {P_1619} {{headword for 5 items}} (((Chapter 6.17))) [[6559]]
  2. {P_1620} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.17))) [[6560]]
 3603. குதிரைக் குளம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_2455} {{headword for 3 items}} (((Chapter 8.2))) [[6561]]
 3604. குதிரைக்கல்லணை ((2 occurrences))
  1. {P_3767} {{under பண்}} (((Chapter 10.07))) [[6562]]
  2. {P_3787} {{under பரம்}} (((Chapter 10.07))) [[6563]]
 3605. குதிரைச் சம்மட்டி ((2 occurrences))
  1. {P_1622} {{headword for 2 items}} (((Chapter 6.17))) [[6564]]
  2. {P_3926} {{under மத்திகை}} (((Chapter 10.08))) [[6565]]
 3606. குதிரைச் சேணம் ((1 occurrences))
  1. {P_3759} {{under படை}} (((Chapter 10.07))) [[6566]]
 3607. குதிரைப் பந்தி ((1 occurrences))
  1. {P_687} {{headword for 4 items}} (((Chapter 4))) [[6567]]
 3608. குதிரைப்பந்தி ((3 occurrences))
  1. {P_3507} {{under சாலை}} (((Chapter 10.03))) [[6568]]
  2. {P_3766} {{under பணை}} (((Chapter 10.07))) [[6569]]
  3. {P_3930} {{under மந்திரம்}} (((Chapter 10.08))) [[6570]]
 3609. குதிரையின் அங்கவடி ((1 occurrences))
  1. {P_3756} {{under படி}} (((Chapter 10.07))) [[6571]]
 3610. குதிரையின் பிடர் மயிர் ((2 occurrences))
  1. {P_3211} {{under உளை}} (((Chapter 10.01))) [[6572]]
  2. {P_3558} {{under சுவல்}} (((Chapter 10.03))) [[6573]]
 3611. குதிர் ((1 occurrences))
  1. {P_702} {{headword for 1 items}} (((Chapter 4))) [[6574]]
 3612. குதை ((1 occurrences))
  1. {P_1548} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.16))) [[6575]]
 3613. குத்தம் ((1 occurrences))
  1. {P_2471} {{under ஏறு}} (((Chapter 8.2))) [[6576]]
 3614. குத்தல் ((5 occurrences))
  1. {P_377} {{under நால்வகை ஊறுபாடு}} (((Chapter 3))) [[6577]]
  2. {P_435} {{under அட்ட பரிசத்து}} (((Chapter 3))) [[6578]]
  3. {P_2137} {{under அடித்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[6579]]
  4. {P_2139} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.8))) [[6580]]
  5. {P_2159} {{under களைதல் }} (((Chapter 7.8))) [[6581]]
 3615. குத்திரம் ((3 occurrences))
  1. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[6582]]
  2. {P_1893} {{under வஞ்சனை}} (((Chapter 7.2))) [[6583]]
  3. {P_3391} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6584]]
 3616. குத்து ((1 occurrences))
  1. {P_1902} {{under நோய் }} (((Chapter 7.2))) [[6585]]
 3617. குந்தம் ((4 occurrences))
  1. {P_1582} {{under சிறு சவளம்}} (((Chapter 6.16))) [[6586]]
  2. {P_1583} {{under பெருஞ் சவளம்}} (((Chapter 6.16))) [[6587]]
  3. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[6588]]
  4. {P_2733} {{under குருந்த மரம்}} (((Chapter 9))) [[6589]]
 3618. குந்தளம் ((3 occurrences))
  1. {P_1065} {{under பெண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[6590]]
  2. {P_1068} {{under மயிர்க் குழற்சி}} (((Chapter 5))) [[6591]]
  3. {P_1069} {{under குழற்கொத்து}} (((Chapter 5))) [[6592]]
 3619. குந்தி ((1 occurrences))
  1. {P_1146} {{under கள்}} (((Chapter 6.1))) [[6593]]
 3620. குந்திநிற்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_1462} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.10))) [[6594]]
 3621. குனிப்பு ((1 occurrences))
  1. {P_1445} {{under கூத்தின் விகற்பம்}} (((Chapter 6.10))) [[6595]]
 3622. குன்றல் ((1 occurrences))
  1. {P_2231} {{under குறைதல்}} (((Chapter 7.11))) [[6596]]
 3623. குன்றவில்லி ((1 occurrences))
  1. {P_94} {{under சிவன்}} (((Chapter 2))) [[6597]]
 3624. குன்றி ((1 occurrences))
  1. {P_2899} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[6598]]
 3625. குன்றிக்கொடி ((1 occurrences))
  1. {P_3380} {{under குஞ்சி}} (((Chapter 10.02))) [[6599]]
 3626. குன்று ((4 occurrences))
  1. {P_262} {{under சதயம்}} (((Chapter 2))) [[6600]]
  2. {P_495} {{under மலை}} (((Chapter 4))) [[6601]]
  3. {P_496} {{under சிறுமலை}} (((Chapter 4))) [[6602]]
  4. {P_3414} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6603]]
 3627. குன்றெறிந்தோன் ((1 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[6604]]
 3628. குபேரன் ((3 occurrences))
  1. {P_19} {{under எண்டிசைப்பாலர்}} (((Chapter 1))) [[6605]]
  2. {P_195} {{headword for 15 items}} (((Chapter 2))) [[6606]]
  3. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[6607]]
 3629. குபேரன் வாகனம் ((1 occurrences))
  1. {P_196} {{headword for 2 items}} (((Chapter 2))) [[6608]]
 3630. குப்பம் ((2 occurrences))
  1. {P_475} {{under ஊர்}} (((Chapter 4))) [[6609]]
  2. {P_537} {{under காடு}} (((Chapter 4))) [[6610]]
 3631. குப்பாயம் ((1 occurrences))
  1. {P_1293} {{under சட்டை}} (((Chapter 6.5))) [[6611]]
 3632. குப்புறல் ((1 occurrences))
  1. {P_2186} {{under தாண்டல் }} (((Chapter 7.9))) [[6612]]
 3633. குப்பை ((2 occurrences))
  1. {P_2236} {{under திரள்}} (((Chapter 7.11))) [[6613]]
  2. {P_2246} {{under குவிதல்}} (((Chapter 7.11))) [[6614]]
 3634. குப்பை மேடு ((1 occurrences))
  1. {P_491} {{headword for 4 items}} (((Chapter 4))) [[6615]]
 3635. குமரனாடல் ((1 occurrences))
  1. {P_3650} {{under துடி}} (((Chapter 10.05))) [[6616]]
 3636. குமரன் ((5 occurrences))
  1. {P_110} {{under அறுமுகக்கடவுள்}} (((Chapter 2))) [[6617]]
  2. {P_925} {{under இளைஞன்}} (((Chapter 5))) [[6618]]
  3. {P_3977} {{under முருகு}} (((Chapter 10.08))) [[6619]]
  4. {P_4109} {{under வேலன்}} (((Chapter 10.10))) [[6620]]
  5. {P_4116} {{under வேள்}} (((Chapter 10.10))) [[6621]]
 3637. குமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2517} {{under கொம்பு இலா மிருகம்}} (((Chapter 8.2))) [[6622]]
 3638. குமரி ((8 occurrences))
  1. {P_106} {{under உமை}} (((Chapter 2))) [[6623]]
  2. {P_119} {{under மாகாளி}} (((Chapter 2))) [[6624]]
  3. {P_124} {{under துர்க்கை}} (((Chapter 2))) [[6625]]
  4. {P_411} {{under எழுவகை நதி}} (((Chapter 3))) [[6626]]
  5. {P_565} {{under கன்னிநதி}} (((Chapter 4))) [[6627]]
  6. {P_937} {{under கன்னி}} (((Chapter 5))) [[6628]]
  7. {P_2870} {{under கற்றாழை}} (((Chapter 9))) [[6629]]
  8. {P_3392} {{headword for 6 items}} (((Chapter 10.02))) [[6630]]
 3639. குமரிச்சேர்ப்பன் ((1 occurrences))
  1. {P_750} {{under பாண்டியன்}} (((Chapter 5))) [[6631]]
 3640. குமிகை ((1 occurrences))
  1. {P_2971} {{under இளை எள்}} (((Chapter 9))) [[6632]]
 3641. குமிலம் ((1 occurrences))
  1. {P_2112} {{under பேரொலி}} (((Chapter 7.7))) [[6633]]
 3642. குமிழ் ((1 occurrences))
  1. {P_2685} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[6634]]
 3643. குமுத மும்மடி கொண்டது ((1 occurrences))
  1. {P_1644} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.18))) [[6635]]
 3644. குமுதசகாயன் ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[6636]]
 3645. குமுதமெண் மடங்கு கொண்டது ((1 occurrences))
  1. {P_1656} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.19))) [[6637]]
 3646. குமுதம் ((9 occurrences))
  1. {P_20} {{under எண்டிசையானை}} (((Chapter 1))) [[6638]]
  2. {P_693} {{under அடுப்பு}} (((Chapter 4))) [[6639]]
  3. {P_1643} {{under சேனாமுக மும்மடி}} (((Chapter 6.18))) [[6640]]
  4. {P_1655} {{under விந்தமெண் மடங்கு கொண்டது}} (((Chapter 6.19))) [[6641]]
  5. {P_2113} {{under பேரொலி }} (((Chapter 7.7))) [[6642]]
  6. {P_2990} {{under தருப்பை}} (((Chapter 9))) [[6643]]
  7. {P_3018} {{under வெள் நெய்தல்}} (((Chapter 9))) [[6644]]
  8. {P_3024} {{headword for 3 items}} (((Chapter 9))) [[6645]]
  9. {P_3393} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[6646]]
 3647. குமுறல் ((4 occurrences))
  1. {P_2109} {{under எடுத்தல் ஓசை}} (((Chapter 7.7))) [[6647]]
  2. {P_2111} {{under தொனித்தல்}} (((Chapter 7.7))) [[6648]]
  3. {P_2114} {{under ஆரவாரம்}} (((Chapter 7.7))) [[6649]]
  4. {P_2118} {{under கலப்புக் கட்டோசை}} (((Chapter 7.7))) [[6650]]
 3648. கும்ப இராசி ((1 occurrences))
  1. {P_3381} {{under குடம்}} (((Chapter 10.02))) [[6651]]
 3649. கும்பகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2052} {{under மூச்சு}} (((Chapter 7.6))) [[6652]]
 3650. கும்பகாரர் ((1 occurrences))
  1. {P_785} {{under குயவர்}} (((Chapter 5))) [[6653]]
 3651. கும்பசன் ((1 occurrences))
  1. {P_732} {{under துரோணாசாரி}} (((Chapter 5))) [[6654]]
 3652. கும்பம் ((4 occurrences))
  1. {P_270} {{under இராசி}} (((Chapter 2))) [[6655]]
  2. {P_1739} {{under குடம்}} (((Chapter 6.20))) [[6656]]
  3. {P_2417} {{under யானை நுதல்}} (((Chapter 8.2))) [[6657]]
  4. {P_3394} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6658]]
 3653. கும்பம் (10^10) ((1 occurrences))
  1. {P_2270} {{headword for 1 items}} (((Chapter 7.11))) [[6659]]
 3654. கும்பம் பத்து ((1 occurrences))
  1. {P_2271} {{under கணகம் (10^11)}} (((Chapter 7.11))) [[6660]]
 3655. கும்பயோனி ((1 occurrences))
  1. {P_315} {{under அகத்தியன்}} (((Chapter 3))) [[6661]]
 3656. கும்பி ((4 occurrences))
  1. {P_455} {{under நரகம்}} (((Chapter 4))) [[6662]]
  2. {P_606} {{under சேறு}} (((Chapter 4))) [[6663]]
  3. {P_2412} {{under யானை}} (((Chapter 8.2))) [[6664]]
  4. {P_3395} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6665]]
 3657. கும்பிடுதல் ((2 occurrences))
  1. {P_2134} {{headword for 3 items}} (((Chapter 7.8))) [[6666]]
  2. {P_3043} {{under அஞ்சலி}} (((Chapter 10.01))) [[6667]]
 3658. கும்பிநசம் ((1 occurrences))
  1. {P_2601} {{under பாம்பு}} (((Chapter 8.3))) [[6668]]
 3659. கும்பிபாகம் ((1 occurrences))
  1. {P_456} {{under எழு நரகங்கள்}} (((Chapter 4))) [[6669]]
 3660. குயம் ((4 occurrences))
  1. {P_1016} {{under முலை}} (((Chapter 5))) [[6670]]
  2. {P_1558} {{under கொடுவாள்}} (((Chapter 6.16))) [[6671]]
  3. {P_1559} {{under அரிவாள் (EXT DEF)}} (((Chapter 6.16))) [[6672]]
  4. {P_3396} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6673]]
 3661. குயவரி ((1 occurrences))
  1. {P_2411} {{under புலி}} (((Chapter 8.2))) [[6674]]
 3662. குயவர் ((1 occurrences))
  1. {P_785} {{headword for 3 items}} (((Chapter 5))) [[6675]]
 3663. குயவு ((1 occurrences))
  1. {P_1477} {{under தேர்}} (((Chapter 6.12))) [[6676]]
 3664. குயா ((1 occurrences))
  1. {P_2683} {{under கோங்கு}} (((Chapter 9))) [[6677]]
 3665. குயினர் ((1 occurrences))
  1. {P_812} {{under துன்னர்}} (((Chapter 5))) [[6678]]
 3666. குயின் ((1 occurrences))
  1. {P_58} {{under மேகம்}} (((Chapter 1))) [[6679]]
 3667. குயிறல் ((3 occurrences))
  1. {P_2002} {{under இயம்பல்}} (((Chapter 7.4))) [[6680]]
  2. {P_2152} {{under தொளைத்தல்}} (((Chapter 7.8))) [[6681]]
  3. {P_2291} {{under செய்தல்}} (((Chapter 7.12))) [[6682]]
 3668. குயிலல் ((1 occurrences))
  1. {P_2009} {{under சொல்லுதல்}} (((Chapter 7.4))) [[6683]]
 3669. குயிலுவர் ((1 occurrences))
  1. {P_795} {{under நரப்புக்கருவியாளர்}} (((Chapter 5))) [[6684]]
 3670. குயில் ((4 occurrences))
  1. {P_1414} {{under (SUTRA) ஏழிசை ஓசை}} (((Chapter 6.9))) [[6685]]
  2. {P_2338} {{headword for 5 items}} (((Chapter 8.1))) [[6686]]
  3. {P_3397} {{headword for 3 items}} (((Chapter 10.02))) [[6687]]
  4. {P_3441} {{under கோகிலம்}} (((Chapter 10.02))) [[6688]]
 3671. குய் ((1 occurrences))
  1. {P_52} {{under நறும்புகை}} (((Chapter 1))) [[6689]]
 3672. குய்யம் ((1 occurrences))
  1. {P_1004} {{under பிருட்டம்}} (((Chapter 5))) [[6690]]
 3673. குரகதம் ((1 occurrences))
  1. {P_2449} {{under குதிரை}} (((Chapter 8.2))) [[6691]]
 3674. குரங்கம் ((2 occurrences))
  1. {P_2498} {{under மான்}} (((Chapter 8.2))) [[6692]]
  2. {P_2542} {{under விலங்கு}} (((Chapter 8.2))) [[6693]]
 3675. குரங்கல் ((1 occurrences))
  1. {P_1976} {{under தாழ்தல்}} (((Chapter 7.3))) [[6694]]
 3676. குரங்கி ((1 occurrences))
  1. {P_225} {{under சந்திரன்}} (((Chapter 2))) [[6695]]
 3677. குரங்கு ((9 occurrences))
  1. {P_2506} {{headword for 14 items}} (((Chapter 8.2))) [[6696]]
  2. {P_2560} {{under கடுவன்}} (((Chapter 8.2))) [[6697]]
  3. {P_2582} {{under மந்தி}} (((Chapter 8.2))) [[6698]]
  4. {P_3085} {{under அரி}} (((Chapter 10.01))) [[6699]]
  5. {P_3318} {{under கவி}} (((Chapter 10.02))) [[6700]]
  6. {P_3375} {{under கீசகம்}} (((Chapter 10.02))) [[6701]]
  7. {P_3441} {{under கோகிலம்}} (((Chapter 10.02))) [[6702]]
  8. {P_3446} {{under கோடரம் (தொடர்ச்சி)}} (((Chapter 10.02))) [[6703]]
  9. {P_3717} {{under நாகம்}} (((Chapter 10.06))) [[6704]]
 3678. குரங்கு முதல் மரக்கோட்டில் வாழ் விலங்கின் பிள்ளைகட்காம். ((1 occurrences))
  1. {P_2591} {{headword for 6 items}} (((Chapter 8.2))) [[6705]]
 3679. குரசு ((1 occurrences))
  1. {P_2455} {{under குதிரைக் குளம்பு}} (((Chapter 8.2))) [[6706]]
 3680. குரச்சை ((1 occurrences))
  1. {P_2455} {{under குதிரைக் குளம்பு}} (((Chapter 8.2))) [[6707]]
 3681. குரடு ((1 occurrences))
  1. {P_1529} {{under பலவகைப் பறை}} (((Chapter 6.14))) [[6708]]
 3682. குரண்டகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2696} {{under பெருங் குறிஞ்சி}} (((Chapter 9))) [[6709]]
 3683. குரண்டம் ((1 occurrences))
  1. {P_2378} {{under கொக்கு}} (((Chapter 8.1))) [[6710]]
 3684. குரத்தி ((1 occurrences))
  1. {P_930} {{under தலைமைப்பெண்}} (((Chapter 5))) [[6711]]
 3685. குரம் ((1 occurrences))
  1. {P_2455} {{under குதிரைக் குளம்பு}} (((Chapter 8.2))) [[6712]]
 3686. குரம்பு ((1 occurrences))
  1. {P_610} {{under செய்கரை}} (((Chapter 4))) [[6713]]
 3687. குரம்பை ((2 occurrences))
  1. {P_667} {{under சிற்றில்}} (((Chapter 4))) [[6714]]
  2. {P_994} {{under உடம்பு}} (((Chapter 5))) [[6715]]
 3688. குரற்குரிய திறம் ((1 occurrences))
  1. {P_1423} {{headword for 1 items}} (((Chapter 6.9))) [[6716]]
 3689. குரலே குரலாகிற் ... ((1 occurrences))
  1. {P_1403} {{under செம்பாலை}} (((Chapter 6.9))) [[6717]]
 3690. குரல் ((10 occurrences))
  1. {P_1065} {{under பெண்பான் மயிர்}} (((Chapter 5))) [[6718]]
  2. {P_1265} {{under கிண்கிணிமாலை}} (((Chapter 6.4))) [[6719]]
  3. {P_1402} {{under ஏழிசை}} (((Chapter 6.9))) [[6720]]
  4. {P_1411} {{under (SUTRA) ஏழிசை தம்மிற் பிறக்கும் வகை}} (((Chapter 6.9))) [[6721]]
  5. {P_1412} {{under (SUTRA) இவற்றின் பிறப்பிடம்}} (((Chapter 6.9))) [[6722]]
  6. {P_1413} {{under (SUTRA) இவற்றின் மாத்திரை}} (((Chapter 6.9))) [[6723]]
  7. {P_1434} {{under நரம்பு}} (((Chapter 6.9))) [[6724]]
  8. {P_2968} {{under பைந்தினை}} (((Chapter 9))) [[6725]]
  9. {P_2981} {{under கதிர்}} (((Chapter 9))) [[6726]]
  10. {P_3398} {{headword for 5 items}} (((Chapter 10.02))) [[6727]]
 3691. குரவகம் ((1 occurrences))
  1. {P_2698} {{under வாடாக் குறிஞ்சி}} (((Chapter 9))) [[6728]]
 3692. குரவன் ((3 occurrences))
  1. {P_156} {{under பிரமன்}} (((Chapter 2))) [[6729]]
  2. {P_391} {{under ஐவகைத் தந்தையர்}} (((Chapter 3))) [[6730]]
  3. {P_782} {{under குரு}} (((Chapter 5))) [[6731]]
 3693. குரவர் ((1 occurrences))
  1. {P_840} {{under மந்திரித் தலைவர்}} (((Chapter 5))) [[6732]]
 3694. குரவை ((6 occurrences))
  1. {P_584} {{under கடல்}} (((Chapter 4))) [[6733]]
  2. {P_1444} {{under கூத்து}} (((Chapter 6.10))) [[6734]]
  3. {P_1448} {{under பதினோரு ருத்திரர் ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[6735]]
  4. {P_1456} {{under கைகோத்து ஆடல்}} (((Chapter 6.10))) [[6736]]
  5. {P_3255} {{under ஓரை}} (((Chapter 10.01))) [[6737]]
  6. {P_3399} {{headword for 2 items}} (((Chapter 10.02))) [[6738]]
 3695. குரா ((1 occurrences))
  1. {P_2675} {{headword for 2 items}} (((Chapter 9))) [[6739]]
 3696. குரா ((1 occurrences))
  1. {P_2676} {{headword for 1 items}} (((Chapter 9))) [[6740]]
 3697. குராமரம் ((1 occurrences))
  1. {P_3450} {{under கோட்டம்}} (((Chapter 10.02))) [[6741]]
 3698. குரால் ((2 occurrences))
  1. {P_1936} {{under